GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A Jakab István képviselőtársammal közösen jegyzett, a Magyar Agrár-, Élelmiszer-gazdasági és Vidékfejlesztési Kamara működésével összefüggő egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot elsősorban a kamara másfél éves működése során felgyülemlett tapasztalat indokolja. Ennek megfelelően a törvényjavaslattal túlnyomórészt az agrárkamaráról szóló törvény rendelkezéseit kívánjuk módosítani. Előre kell bocsátanom, hogy a tervezet nem jelent elfordulást a hatályos agrárkamarai törvény szellemétől, hiszen a kamara másfél éves működése során bebizonyosodott, a szabályozási koncepció jó, a jövőre nézve indokolt az agrárgazdaság szereplőit integráló, széles jogosítványokkal rendelkező köztestület fenntartása. A törvény megalkotásakor elgondolt, a tagjai számára szerteágazó szolgáltatásokat nyújtó kamara már rövid idő alatt is igazolta létjogosultságát. A tagok felé nyújtandó szolgáltatások mellett egyáltalán nem elhanyagolható az, hogy a kamara közfeladatainak ellátása során számos terhet vesz le az állami közhatalmi szervek válláról, szakmailag felkészült, és tagjai mindennapi problémáit közelről ismerő munkaszervezete hatékonyan oldja meg azokat az adminisztratív és tanácsadási feladatokat, amelyeket korábban az állami szervek végeztek.Az elhangzottak mellett azonban el kell mondanom, hogy a jövőre nézve a kamarában még számos olyan potenciál lehetősége rejlik, amelyik a hazai agrárgazdaság hatékonyságának, versenyképességének növelésére fordítható. A kamarai rendszer működését érintő módosítások elsődleges indoka az, hogy az első teljes évet átfogó tagdíjbevallási időszak tapasztalatai megmutatták, hogy az agrárgazdaság területén működő mintegy 370 ezres kamarai tagság összetétele, struktúrája, jogi státusa szerteágazó képet mutat. Annak érdekében, hogy a kamara maximális hatékonysággal tudja ellátni integráló szerepét, indokolt, hogy valamennyi, a hazai agráriumban megjelenő szereplő a tagjává váljon. Ezen felül a kamara törvényen alapuló közszolgáltatási közfeladata az etikai szabályok, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot és versenytorzító magatartásokat tiltó jogszabályi rendelkezések érvényesülésének figyelemmel kísérése. Az előbbi hatáskör gyakorlása csak akkor lehet kellően hatékony, amennyiben mindenki, aki szerephez juthat az értékesítési láncolatban, a köztestület tagjává válik. Annak érdekében, hogy a kamara a tagságával kapcsolatos nyilvántartási feladatokat megfelelően el tudja látni, szükséges az adatszolgáltatási rendre vonatkozó szabályok pontosítása. A NAK ezen adatbázis alapján tud szükség szerint megfelelő statisztikákat, gazdaságszerkezeti információkat szolgáltatni akár a jogalkotók, akár a gazdasági döntéshozók felé.Az Agrárgazdasági Kamaráról szóló törvényt érintő további módosítások zöme olyan technikai módosítás, amely a jelenleg hatályos törvényi rendelkezések érdemi részét változatlanul hagyja, mindamellett világosabb szabályozási környezetet teremt a jogalkalmazók számára, ugyanakkor a napi gyakorlat megkönnyítését célozzák a törvényjavaslatnak a köztestület hivatali szervezetét érintő módosításai.Zárásul és egyben összegezve az előbb mondottakat, a most általános vitára bocsátott előterjesztés indokoltságát a tavalyi év tavaszán létrejött Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara másfél éves működése során felgyülemlett tapasztalat adja. Ezúton szeretném megköszönni mind a kamarának, mind a szaktárcának a törvényjavaslat előkészítése során biztosított közreműködést és a benyújtás óta folytatott konstruktív egyeztetés lehetőségét, hisz a kamara működése szempontjából e jogszabály 2015. január 1-jei hatálybalépése szükségszerű. Ez a szükségszerűség és a jogalkotási folyamat időbeli igénye indokolta, hogy egy nem minden pontjában konszenzusos javaslatot nyújtottunk be, de mivel a parlamenti szakaszban van lehetőség a törvényjavaslat módosítására, így az egyeztetés folytatódott, s az elmúlt napok tapasztalatai alapján bízom benne, hogy a módosítások után a kormány és az Országgyűlés is támogatni fogja a törvényjavaslatot.Hölgyeim és Uraim! Kérem, hogy hozzászólásaikkal és szavazatukkal támogassák azt, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjainak integrálásában rejlő potenciált, szinergiákat még magasabb szinten a felszínre hozhassa, versenyképessé téve hazánk agrárgazdaságát. Köszönöm, hogy meghallgattak.

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd