B. NAGY LÁSZLÓ, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A tegnapi napon az Országgyűlés az új polgári perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggésben tárgyalt egy törvénycsomagot, egészen pontosan három javaslatot, ma pedig részben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény 2018. január 1-jei hatálybalépése indokolja az előttünk fekvő T/17313. számon benyújtott, a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényjavaslatot és ennek tárgyalását. Ahogy az új polgári perrendtartás rendelkezéseinek átvezetésénél, úgy ennél a törvényjavaslatnál sem lehet más a cél, mint az eljárási törvény zökkenőmentes bevezetése, illetve a jogrendszer koherenciájának, egységességének megőrzése. Az átlátható, könnyen alkalmazható jogszabályok versenyképességünk zálogaként is szolgálnak. Ezen kritériumokon túlmenően a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényjavaslat kifejezetten vállalkozásbarát rendelkezéseket is tartalmaz. Az állam és az állampolgárok, vállalkozások közti bizalom jegyében a törvényjavaslat kiemelt célkitűzése az állampolgárokat és vállalkozásokat terhelő fizetési kötelezettségek csökkentése, ennek keretében a tényleges pénzügyi hátrányt keletkeztető szankciók alkalmazási körének korlátozása. E tehercsökkenés megvalósítása érdekében a szankciótörvény koncepciója a fokozatos szankcionálás elvére alapul. A fokozatosság elvéből következően nagyon fontosnak tartom, hogy a javaslat bevezeti a fi­gyelmeztetés privilegizálását, annak alkalmazását, va­lamint a közigazgatási óvadék intézményének be­vezetését, amely a figyelmeztetés és a közigazgatási bírság közötti átmeneti megoldásként értelmezhető. Szintén fontos hangsúlyozni, hogy az óvadék természetéből következően jogkövető magatartás esetén az óvadék visszajár az ügyfélnek. Úgy gondolom, hogy a közigazgatási óvadék összegének lehetséges visszafizetése valóban megfelelő motivációt jelent a jogsértések elkerülése érdekében, ami a közigazgatási szabálysértések számának drasztikus csökkenését jelentheti. Szeretném felhívni képviselőtársaim figyelmét, hogy az előttünk fekvő törvényjavaslat az ügyféllel szemben korábban kiszabott szankciókkal kapcsolatos adatok megismerhetőségének biztosítása érdekében létrehozza a közigazgatási szankciók nyilvántartását is. Az elhangzottakból következően így valóban csak indokolt esetben kerül sor közigazgatási bírság kiszabására, tevékenységvégzéstől történő eltiltásra vagy elkobzásra.(11.50)A jogszabály egyébként lehetőséget ad, hogy az ágazati sajátosságokra tekintettel a törvény korábbi köz­igazgatási szankciókat is meghatározhasson. A fél­reértések eloszlatása végett szeretném jelezni, hogy e törvény hatálya csak az általános közigazgatási hatósági eljárás során megállapított jogszabálysértések, azaz közigazgatási szabálysértések esetén a közigazgató hatósági ügyben érdemi döntéssel kiszabható jogkövetkezményekre, vagyis szankciókra terjed ki, eleget téve ezzel az átláthatóság és az alkalmazhatóság követelményének, hozzájárulva a XXI. századi magyar közigazgatás megteremtéséhez és annak zökkenőmentes működtetéséhez. Ezért kérem, hogy támogassák szavazatukkal a javaslat elfogadását, és köszönöm, hogy meghallgattak.

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd