DR. RÉPÁSSY RÓBERT, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Mint ahogyan az ismert önök előtt, a köztársasági elnök visszaküldte a szóban forgó törvényjavaslatot, és ennek a köztársasági elnöki indítványnak, átiratnak az utolsó mondatát szeretném felolvasni, amelyből a mai napon a Törvényalkotási bizottság kiindult. Az utolsó mondata a köztársasági elnök levelének úgy szól: „Kérem ezért a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényt teljes egészében tárgyalja újra.” Ebből az következik, hogy a Törvényalkotási bizottság mai ülésén a korábban megtárgyalt törvény minden rendelkezése vagy minden releváns rendelkezése szóba került, és ennek megfelelően a Törvényalkotási bizottság által benyújtott módosító javaslatok is széles körben érintik azt a témát, amely az eredeti, a köztársasági elnök által visszaküldött törvény rendelkezései között szerepeltek.(12.00)A bizottsági ülésen vita alakult ki arról, hogy egyáltalán mik a tárgyalandó módosító javaslatok. A Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási szám alatt tárgyalta a Magyar Szocialista Párt bizottsági tagjainak módosító javaslatát, míg 2. hivatkozási szám alatt tárgyalta a bizottság kormánypárti tagjainak javaslatát. (Heringes Anita: Nem volt módosító! ‑ Dr. Bárándy Gergely: Nem volt ilyen! Meghamisítottátok… ‑ Az elnök csenget.) Elnök úr, magam sem értem, hogy eddig mivel nem ért egyet az MSZP. (Heringes Anita: Azzal, hogy hazudtok!) Tehát a bizottság ülésén, még egyszer megismétlem, két módosító javaslatot tárgyalt a bizottság: 1. szám alatt az MSZP bizottsági tagjainak javaslatát (Heringes Anita: Nem igaz! ‑ Bangóné Borbély Ildikó: Ne hazudjál már!), 2. szám alatt a kormánypárti képviselők javaslatát. (Az elnök csenget.)A vita közben vagy a vita kezdetén ügyrendi vita alakult ki arról, hogy érvényes-e az MSZP bizottsági tagjainak módosító javaslata (Heringes Anita: Nincs olyan! ‑ Bangóné Borbély Ildikó: A Fidesz módosítója…), megfelel-e a vonatkozó országgyűlési házszabálynak, illetve a bizottság ügyrendjének. A bizottság vita után ügyrendi szavazással lezárta a kérdést. (Dr. Bárándy Gergely: A fideszes tagok!) A bizottság tagjai érvényes indítványnak tekintették a Magyar Szocialista Párt tagjainak módosító javaslatait. (Heringes Anita: Nem volt módosító!)Innentől kezdve tehát nem az a kérdés, hogy ki nyújtotta be a módosító javaslatot, hanem (Kunhalmi Ágnes: Elég nagy kérdés, hogy ki nyújtotta be!) a bizottság nyújtotta be önök elé, a tisztelt Ház elé az 1. szám alatti módosító javaslatokat és a 2. szám alatti kormánypárti módosító javaslatokat. A vita érdeméről annyit szeretnék elmondani, hogy míg az 1. számú módosító indítványban a Magyar Szocialista Párt képviselői a párttörvény módosítására tesznek javaslatot, addig a 2. számú módosító javaslatban a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosítása szerepel. Tehát két megközelítésről van szó, a Magyar Szocialista Párt a pártok működésére vonatkozó szabályokat módosítaná. Az előterjesztők támogatták egyébként az MSZP javaslatait. (Dr. Bárándy Gergely: Értsed már meg, hogy nincsen ilyen! ‑ Heringes Anita: Meghamisítottátok!)Tisztelt Ház! Tehát az MSZP által benyújtott módosító javaslatokat… (Dr. Bárándy Gergely folyamatosan közbeszól.) Ha akarják, ezentúl nem mondom ki az MSZP nevét, mert látom, hogy ez idegesíti önöket. Tehát az 1. számú módosító javaslatot (Heringes Anita: Ami a Fidesz által van benyújtva…) támogatta a bizottság. A 2. számú módosító javaslatban pedig még a bizottsági ülésen is némi szövegpontosításra került sor. A 2. számú benyújtott módosító javaslat lényege, hogy a közpénzekkel való felelős gazdálkodásra kötelezett szervezetekre vonatkozó különös szabályokat állapítana meg az Országgyűlés, mégpedig oly módon, hogy a központi költségvetésről szóló törvényben nevesített és támogatásban részesített költségvetési szerv és jogi személy, valamint az ilyen szervtől és jogi személytől támogatásban részesülő jogi személy reklámtevékenységére a benyújtott javaslat szerinti egységes szabályok vonatkoznának a jövőben. Tehát mindazok a szervezetek, amelyek vagy közvetlenül, vagy közvetve költségvetési támogatásból gazdálkodnak, és az éves bevételeik többségét képezik ezek a költségvetési támogatások, rájuk transz­parens, mindenki által ellenőrizhető ‑ olyannyira ellenőrizhető, hogy még a szerződéseket is közzé kellene tenni a jövőben ‑ rek­lám­sza­bályokat írna elő a törvény. Ezen kívül az is fontos előírás, hogy ez a reklámtevékenység listaáron történne, vagy pedig, ha közbeszerzésre kötelezett vagy a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik a reklámozó, akkor a közbeszerzés lefolytatása után megállapodott áron tud hirdetni mindenki.Ez tehát minden olyan szervezetre vonatkozna a jövőben, amelyek közvetve vagy közvetlenül költségvetési támogatásban részesülnek. Úgy gondolom, hogy ennél nagyobb átláthatóság a reklámpiacon a jövőben nem képzelhető el. Hangsúlyozom, hogy az állami pénzből vagy költségvetési pénzből gazdálkodó szervezetekről van szó. Nyilván a magánszemélyek, a magánszervezetek nem tartoznak ebbe a körbe. A vita során felmerült, hogy ez vajon érinti-e az Alaptörvénynek azt a rendelkezését, amely szerint a pártok gazdálkodására és működésére sarkalatos törvény vonatkozik. Álláspontunk szerint és a bizottság álláspontja szerint ‑ most a bizottság többségi álláspontját ismertetem ‑, mivel a pártokra természetesen nemcsak kétharmados törvények vonatkoznak, hanem mind a pártok gazdálkodására, mind az egyéb működésükre számos törvény vonatkozik, hiszen minden törvénynek alávetettjei a pártok is, ezért fel sem merülhet az a kérdés, hogy létezhet-e olyan törvény, amely nem sarkalatos, mégis a pártokra is vonatkozik. Hogy csak néhány példát említsünk, ilyenek nyilván az adózási törvények, vagy ilyenek például a gazdálkodásra vonatkozó, a számvitelre vonatkozó törvények. Tehát téves az a megközelítés, hogy csak a párttörvényben lehet olyan előírásokat elhelyezni, amelyek pártok működésére vonatkoznak. Nyilván a bizottsági ülésen még számtalan példa merült fel arra, hogy mely szabályoknak kötelesek alávetni magukat a pártok.Tisztelt Ház! A bizottság többségi álláspontja szerint ezért a pártok reklámtevékenységére is ‑ ugyanúgy, mint minden költségvetésből támogatott szervezet reklámtevékenységére is ‑ aggály­men­tesen megállapíthatóak egységes, transzparens, a korrupció kockázatát csökkentő szabályok. Ezért kérem a bizottság nevében, hogy támogassák a módosító javaslatokat. Köszönöm szépen a szót. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd