NÉMETH ZSOLT, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló előttünk fekvő törvényjavaslat ‑ ha megengedik, mostantól egyszerűbben csak hívjuk külügyi törvénynek ‑ valóban egy két és fél évtizedes szabályozási hiányosságot orvosol. A közalkalmazotti életpályamodellek megalkotása köztudomásúlag kiemelt célkitűzése a Fidesz-KDNP-kormányzatnak. Úgy tűnik, hogy a diplomáciára is sor kerül a számtalan közalkalmazotti életpályamodell után. A diplomácia hatékonyságának nagyon fontos előfeltétele, hogy a hierarchikus, mondhatnánk, félkatonai rendszert össze tudja‑e hangolni a külföldi élet embert, házastársat, családot próbáló, meglehetősen egyedi sajátosságaival. Hogy az adósságokat említsük, a külképviselet fogalmának definíciója a magyar jogban mindeddig tisztázatlan volt, a tartós külszolgálatot ellátó kormánytisztviselők jogait és kötelezettségeit máig csupán egy kormányrendelet szabályozza. A diplomácia megbecsülésének jele, hogy ezt most végre a kormány törvényben kívánja garantálni. Egyúttal azonban azt is jelezni kell, hogy a javaslat csak azzal foglalkozik, sőt még azzal sem teljeskörűen, amire a címe utal, vagyis nem terjed ki a külügyi igazgatás egészére. A külképviseletek infrastruktúráját és vagyongazdálkodását illetően tehát további jogalkotási feladatok maradnak fönt, például az észszerű külügyi vagyongazdálkodás feltételeinek a megteremtése nem nagyon tűr halasztást. Csak remélni tudom, hogy nem mulasztjuk el ezt a lehetőséget azzal, hogy a tervezet most nem tér ki ezekre a kulcsfontosságú kérdésekre.A törvény egy lényeges eleme a javadalmazás, ami­nek keretében felhatalmazza a külpolitikáért fe­lelős minisztert, hogy a kormány külpolitikai céljai, illetőleg a két- és többoldalú diplomáciai kapcsolatok fontossága szerint négy kategóriába sorolja a külkép­vi­seleteket. A fő differenciálási szemponttá a szolgálati hely válik, inkább, mint a korábban meghatározó szenioritási, illetőleg más önkényesebb szakmai vagy egyéb szempontok. A legmagasabb kategóriába legfeljebb húsz kiemelt fontosságú képviselet sorolódik majd.Mind szomszédságpolitikai és mind nemzetpolitikai szempontból fontosnak tartom, hogy a hazánkkal szomszédos országok valamennyi külképviselete ebbe a kiemelt kategóriába kerüljön majd. Ugyanez igaz egyébként a visegrádi országokra is, és tudomásom szerint ez a minisztérium elképzeléseivel is egybeesik. Tekintettel arra, hogy az ilyen besorolású kép­viseleteken dolgozók jelentős, 30 százalékos illetménypótlékban részesülnek, ez ösztönözheti, hogy a legfelkészültebb diplomatáink is pályázzanak ezekre a regionális posztokra, és ne csupán Brüsszel, Párizs, London vagy Berlin ragadja meg a diplomatáink fantáziáját. Ez pedig magával hozhatja a térségi szakismeretek és nyelvismeretek felértékelődését is a minisztériumon belül. Hogy stílusos legyek, ezzel a térségi nyelvismerettel azért eléggé csehül állunk egyelőre.A külszolgálatot ellátók járandóságainak újszerű szabályozása a külügyi törvény hangsúlyos eleme. Mindenekelőtt azt kell leszögezni, hogy végre vége annak a szocialista rendszerből itt ragadt beidegződésnek, hogy a diplomata két fizetést kap: egyrészt az itthoni fizetését, másrészt egy külföldi fizetést. Tekintettel arra, hogy külszolgálat alatt belföldön tényleges munkát nem végez a kihelyezett, jogos az a társadalmi elvárás is, hogy ezért ne is kapjon bért. Ugyanakkor a kiküldöttel szemben is méltányosabb és tisztességesebb, ha egy fizetést kap, de az méltó az általa ellátott feladathoz.A juttatások rendszerének másik koncepcionális újdonsága, hogy az eddigi természetbeni juttatásokat, illetve tételes elszámolással térített költségeket mostantól szabadon felhasználható, adó- és járulékmentes költségtérítés váltja fel. Ez a költségtérítés három szempont alapján jár majd: lakhatás, iskoláztatás, illetőleg vegyes költségtérítés. De a diplomata majd maga döntheti el, hogy az egyes célokra mekkora összeget fordít. Úgy gondolom, hogy ez az új rendszer növeli a kihelyezett mozgásterét, egyúttal a felelősségét is, valamint az adminisztratív teher jelentős csökkenésével járhat, ami észszerűbbé teheti a minisztériumon belül a diplomata, illetőleg az adminisztratív állomány között jelenleg egyébként meglehetősen rossz arányt.Bár a törvény csak keretszabályokat állapít meg, és az egyes juttatások kiszámítását lehetővé tevő alapok összegét a költségvetési törvény határozza majd meg, az már most világos, hogy a járandóságok rendszerének átalakítása következtében a kiküldöttek anyagi megbecsültsége, mozgástere nőni fog.(15.10)Ez rá is fér a magyar diplomáciára, uniós összehasonlításban ugyanis ma az előkelő 27. helyen állunk a diplomaták bérezését illetően, egyedül Bulgáriát előzzük meg. Ebből tehát az következik, hogy az utolsó előtti helyen állunk az európai uniós összehasonlításban. A törvény 2017. évi augusztusi hatálybalépése lehetővé teszi, hogy a jelenleg külszolgálaton levő mintegy 1260 kihelyezett felkészülhessen a változásokra. A minisztérium mind az 1260 esetben gondosan végig kell számolja az illetményeket, fontos, hogy senki nem járhat rosszabbul korábbi anyagi helyzetéhez viszonyítva. Garanciális elem explicite a törvényben, hogy ha mégis lenne olyan személy, aki a korábbi rendszer szerint járna jobban, ő folyamatban lévő külszolgálatának befejezéséig a korábbi rendszer szerinti juttatásban részesül. Ezt csak helyeselni lehet.Végezetül engedjék meg, hogy szót ejtsek néhány olyan kérdésről, amely még pontosításra szorul. Először: ami a kihelyezési feltételeket illeti, amelyekben ezért nem éppen mellékesek a biztonsági vagy nemzetbiztonsági megfontolások, a törvényjavaslat jelenlegi formájában indokolt esetben lehetőséget ad arra, hogy a miniszter eltekintsen attól a feltételtől, hogy a kihelyezett Magyarországon lakjon, illetve hogy ne legyen a fogadó állam állampolgára. Ezek a kivételek megítélésem szerint a képviselet-vezető esetében lehetnek indokoltak, de nem szerencsés ezt a lehetőséget minden kiküldöttre kiterjeszteni. Erre vonatkozóan egy módosító javaslatot is be kívánok nyújtani.Másodszor: ami a rangadományozást illeti, a jelenlegi tervezet szerint lehetőség van arra, hogy amennyiben az állomáshely, illetve a kihelyezett által ott végzett munka jellege ezt indokolja, a miniszter diplomáciai rang használatát engedélyezze annak is, aki nem felel meg az ezzel kapcsolatban támasztott általános feltételeknek, példának okáért felsőfokú végzettség vagy megfelelő nyelvtudás. Álláspontom szerint ezt a kivételt minden egyes kihelyezés esetén felül kell vizsgálni, vagyis nem rangadományozásra, hanem időleges ranghasználat engedélyezésére kell lehetőséget teremteni. Ezáltal egyébként megteremthetjük a feltételeit annak, hogy az illető, aki nem rendelkezik az adott feltételekkel, idővel képes legyen teljesíteni a feltételeket, le tudja tenni a nyelvvizsgát, s a többi, és ezáltal aztán a normális rend alapján is a megfelelő rangadományozásban részesülhessen. Erre vonatkozóan is egy módosító javaslatot kívánok benyújtani.Pontosításra van szükség továbbá a külképviseletek által folytatható kulturális, oktatási célú vállalkozói tevékenység vonatkozásában is. Azért szeretném erre különösen felhívni a hangsúlyt, mert ez összefüggésben van azzal, hogy miképpen sikerül a kulturális intézményrendszert integrálni a Külügyminisztériumba, ugyanakkor az 1963-as bécsi egyez­mény előírásait is tiszteletben kell tartani, tehát nem ütközhet a vállalkozói tevékenység nemzetközi jogi kötelezettségekbe. Erre vonatkozóan is módosító javaslatot kívánok benyújtani.Az általunk ‑ negyedsorban ‑, a minisztérium által nyújtható támogatások, adományok tekintetében is úgy látjuk, hogy pontosításra van szükség, jobban kontrollálni kell meggyőződésünk szerint az ilyen tevékenységet, és a minisztérium közigazgatási államtitkárának a jóváhagyásához szükséges ezt kötni. Erre vonatkozóan is egy javaslatot kívánunk benyújtani. Összességében megállapítható, hogy a külügyi törvény tervezete megfelelően szabályozza a külképviseletek működését és a tartós külszolgálatot, méltányos és tisztességes módon a kiküldöttek mozgásterét megnöveli, egyben megnöveli a felelősségüket is, ilyen módon szabályozza a diplomaták, illetőleg a kiküldöttek járandóságait, ezért a magam részéről és a Fidesz-frakció nevében is támogatom a törvény elfogadását. Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokból.)

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd