DR. VÖLNER PÁL (Fidesz), a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A Fidesz-kormány politikájának kiemelten fontos küldetése, hogy a rendelkezésre álló pénzeszközöket a lehető leghatékonyabban, az ország és a magyar emberek számára a legelőnyösebben használja fel. A múlt rendszer és a korábbi kormányok által felelőtlenül felhalmozott államadósság csökkentése, valamint a pénzügyi stabilitás megteremtése érdekében tett kormányzati intézkedések eredménye folytán lehetőség nyílik arra, hogy az eddig adósságcsökkentésre szánt pénzeszközök egy részét az ország és a magyar emberek érdekeit közvetlenül szolgáló célokra, a nemzeti vagyon bővítésére fordítsuk.Vitathatatlan, hogy mind az államadósság csökkentése, mind a nemzeti vagyon védelme, gyarapítása az ország hosszú távú sikerének zálogaként a kiemelten fontos feladatok között foglal helyet. Öt évvel ezelőtt, amikor a második Orbán-kormány megalakult, nyilvánvaló volt, hogy mindkét területen gyökeres változásokra van szükség, mert ezek nélkül az ország nagyfokú külföldi kitettsége, gazdasági függősége nem csökkenthető. Hiszem, hogy a két célkitűzés egyaránt jelentős, közöttük fontossági sorrend felállítása felesleges és céltalan volna.A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap ‑ a továbbiakban alapról fogok beszélni ‑ létrehozásának alapjául az előbbiekben elsőként említett célkitűzés, az államadósság finanszírozásának fenntartható szinten tartása, csökkentése szolgált.(18.30)Az alap rendelkezésére bocsátott összegek ennek a célnak alárendelten kerültek felhasználásra az utóbbi években, majd amikor betöltötte a létrehozásakor megkívánt funkcióját, 2015. január 31. napjával az alap megszüntetéséről döntött az Országgyűlés. Természetesen az alap megszűnésekor meglévő maradványösszeg sorsát is rendezni kellett. Ennek megfelelően a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény 60. §-a egy új szakasszal egészítette ki az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvényt, amelynek értelmében az alapban lévő pénzeszközök kezelésével kapcsolatos feladatok a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonába kerültek.A módosítás kimondta, hogy az MNV Zrt.-nek kötelessége a pénzeszközök kezelése során az eszközökhöz kapcsolódó bevételeket ‑ ideértve az osztalékot, a hozamokat, illetve az eszközök értékesítésének ellenértékét ‑ adósságcsökkentésre fordítania. Tekintettel arra, hogy az alap a törvény által rendelt célját betöltötte, megítélésem szerint indokolt, hogy az MNV Zrt.-hez átkerült eszközökhöz kapcsolódó bevételek felhasználási lehetősége kibővüljön. Ezek az adósságcsökkentés mellett a törvényjavaslatban megjelölt másik kiemelt jelentőségű célkitűzés megvalósítására, az állami vagy önkormányzati vagyon bővítésére irányuló kormányzati tevékenységbe is becsatornázhatók legyenek.Itt szükséges hangsúlyoznom, hogy amikor az előző ciklusban váltottuk a szocialista-liberális kormányt, azt láttuk, hogy az elmúlt 20 év rablóprivatizációjának köszönhetően a nemzeti vagyon 10 százalékra csökkent. Magyarország a mai napig fizeti az átgondolatlan és felelőtlen privatizáció árát, annak költségét, hogy a nemzeti vagyon korábbi elidegenítését nem előzte meg annak végiggondolása, hogy mi és miért maradjon állami tulajdonban vagy kerüljön ki onnan. Éppen ezért 2010-ben a kormány az előzőekhez képest merőben új vagyonpolitika mellett döntött. Míg korábban inkább a nemzeti vagyon értékesítése volt jellemző, addig a kormányváltás után az állami, az önkormányzati vagy ha úgy tetszik, a közvagyon gyarapítása.A privatizáció korszaka ezzel lezárult, ezzel szemben törekedni kell a meglévő vagyon ésszerű és költséghatékony hasznosítására és lehetőség szerinti gyarapítására is. Ha visszagondolnak az elmúlt évek ez irányú tevékenységére, belátható, hogy az egyértelműen a vagyongyarapítás irányába mutat. Megítélésem szerint jelen módosító javaslat a kijelölt vagyonpolitikai irányokkal maradéktalanul összhangban áll, segíti annak mind szélesebb körű érvényesülését.Tisztelt Ház! A törvényjavaslat elfogadásával tehát lehetőség nyílik az államadósság finanszírozásának tekintetében elért eredmények gyümölcsét learatva, az állami és önkormányzati feladatok ellátásának legfontosabb bázisát jelentő nemzeti vagyon további gyarapítására. Kérem ezért a tisztelt Országgyűlést, hogy az elmondottak megfontolása mellett a T/5144. számú törvényjavaslatot megvitatni és támogatni szíveskedjenek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Billentyűparancsok

j előző beszéd k következő beszéd