• DR. ARADSZKI ANDRÁS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A törvényjavaslat célja, hogy a tengerészek és a hajósok egészségi alkalmasságát vizsgáló orvosok hajózási hatóság által vezetett nyilvántartása megfelelő jogszabályi keretek között működjön. A nemzetközi egyezmények és európai uniós jogszabályok is előírják, hogy a tengerészek egészségi alkalmasságát milyen követelmények szerint kell igazolni, és hogy kik lehetnek azok az orvosok, akik a vizsgálatokat lefolytathatják. Magyarországnak mint a tengerészeti tárgyú nemzetközi egyezményben részes államnak meg kell állapítania az orvosok elismerésére vonatkozó szabályokat, és nyilvántartást kell vezetni a vizsgálatok lefolytatására jogosult orvosokról. A nyilvántartásból tengerészek, hajósok, cégek vagy hatóságok kérésére adatokat kell és lehet szolgáltatni. Magyarország a több száz magyar tengerész miatt érintett a szabályozásban, mivel a nemzetközi egyezmény szerint bármely hajón dolgozó személy tengerésznek számít. A nemzetközi egyezmény alapján tehát nemcsak a hivatásos tengerészek, tisztek, gépészek, hanem a hajón egyébként munkát végző személyek ‑ pincérek, zenészek, szakácsok ‑ is tengerésznek minősülnek. A nemzetközi egyezmény végrehajtása miniszteri rendeleti szinten történik, a közhiteles nyilvántartás felállításához és a nyilvántartásban szereplő adatok kezeléséhez azonban meg kell teremteni a törvényi feltételeket. Tisztelt Országgyűlés! A vízi közlekedésről szóló törvény módosítása a vízi közlekedés biztonságának fokozásához is hozzájárul azáltal, hogy a hajókon dolgozók egészségi alkalmasságának garanciáit szabályozza. Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a T/4016. számú törvényjavaslatot támadni szíveskedjen. Köszönöm figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • DR. VÖLNER PÁL, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Egy jogharmonizációs célú javaslat fekszik előttünk ‑ ahogy államtitkár úr is mondta -: az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított hazánk ellen a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelv módosításáról szóló 2012. november 21-ei 2012/35/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetésének hiánya miatt. A 2014/0462. számon indított kötelezettségszegési eljárás mielőbbi lezárása érdekében szükséges a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény jogharmonizációs célú módosítása. Tengerészetről ma Magyarországon csak távlatokban beszélhetünk, de nem volt ez mindig így. A hetvenes-nyolcvanas években még több mint húsz hajó járt nemzetközi tengereken magyar zászló alatt, de ma már nincs üzemben hajó. Magyarországon azonban jelenleg is 37 tulajdonos, illetve üzemeltető fenntartásában évente 197 kabinos turistahajó fordul meg, több mint 30 ezer fős befogadóképességgel. 1984-ben kötötték meg San Franciscóban a tengerparttal nem rendelkező országok tranzitjogáról szóló szerződést, amely lehetővé tette az ilyen országok számára is a tengeri kereskedelemben való részvételt. Érdekesség, hogy e szerződés alapján Olaszország és Horvátország mint tengerrel rendelkező államok nem vethetnek ki magasabb adót vagy illetéket hazánkra, mint amilyen mértékűek ezek náluk. Ez a piac tehát nemzetközi jogilag és az Unió révén is nyitott Magyarország számára, egy lehetséges, kiaknázatlan terület. Így, noha saját tengerünk és tengerészeink ebben a formában nincsenek, a turizmus szempontjából a tengerészek munkakörülményeinek és egészségügyi értelemben vett biztonságának kérdése nem annyira irreleváns kérdés, mint az elsőre látszik. Mielőtt ismertetném önökkel a törvényjavaslat legfontosabb pontjait, kérem, engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam önöket ennek a javaslatnak a nemzetközi és európai jogi kontextusáról. A tengerészek képzését és képesítését a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet keretében elfogadott, tengerészek képzéséről, képesítéséről és őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezmény szabályozza, amely 1984-ben lépett hatályba, majd 1995-ben jelentősen módosították. Az STCW-egyez­ményt először a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló, ’94. november 22-ei 94/58/EK tanácsi irányelv építette be az uniós jogba. Ezt követően a tengerészek képzésére és képesítésére vonatkozó uniós szabályokat az egyezmény későbbi módosításainak megfelelően kiigazították, és közös uniós mechanizmust hoztak létre a harmadik országok tengerészeinek képzési és képesítési rendszereinek elismerésére. Az e témára vonatkozó uniós szabályokat tartalmazza a már említett 2008/106/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv. Az STCW-egyezmény részes államainak 2010-ben Manilában tartott konferenciáján számos jelentős módosítást hajtottak végre az egyezményen. A módosításban érintett területek között volt a bizonyítványokkal kapcsolatos csalások megelőzése, a biztonsági képzés és a technológiai képzés. Ezen a konferencián módosították az egészségügyi követelményeket is. Az irányelv teljes átültetéséhez minden tagállamnak fel kell állítani egy, a tengerészek egészségügyi alkalmasságának vizsgálatát célzó intézményrendszert, amelyben a tengerészeket elismert és a tengerészeti hatóság nyilvántartásában szereplő orvos vizsgálja. Minden tagállam, így hazánk is részes fele az STCW-egyezménynek, és egyikük sem kifogásolta a manilai módosításokat az erre a célra előirányzott eljárás keretében. A tagállamoknak ezért össze kell hangolniuk nemzeti szabályaikat a manilai módosításokkal. Ennek során el kell kerülni, hogy a tagállamok nemzetközi és uniós kötelezettségvállalásai között ellentét alakuljon ki. Ezen túlmenően a hajózás globális jellegére való tekintettel a tengerészek képzésére és képesítésére vonatkozó uniós szabályokat összhangban kell tartani a nemzetközi szabályokkal. A törvényjavaslat a törvénnyel kihirdetett tengerészeti tárgyú egyezmények munkajogi előírásait speciális szabályként rendeli alkalmazni a munka törvénykönyve és a vízi közlekedésről szóló törvény munkajogi tárgyú rendelkezései mellett. A javaslat továbbá lehetővé teszi, hogy a kollektív szerződés a heti pihenőidő mértékét a hatályos jogszabálynál kedvezőbben, 70 órában állapítsa meg. Ezt a szabályt az uniós irányelv átültetése miatt szükséges beépíteni a törvénybe. A szabály gyakorlati alkalmazására rövid időn belül azért nem kerül sor, mert nincs tengerészeket tömörítő szakszervezet. Magyarországon a hajózási egészségügyi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 21/2002. GKM-ESzCsM együttes rendelet szabályozza az irányelvvel részben összeegyeztethetően a tengerészek egészségügyi alkalmassági vizsgálati rendjét. A tengerészeket vizsgáló orvosokra vonatkozó követelményekre vonatkozóan azonban szükség van a rendelet módosítására ahhoz, hogy az irányelvvel érvényesíteni kívánt nemzetközi követelmények szerint csak a hajózási hatóság mint tengerészeti hatóság által nyilvántartásba vett orvosok lehetnek jogosultak a tengerészek vizsgálatára. Mivel a hajózási hatóság hajósokat és tengerészeket vizsgáló orvosokról vezetett nyilvántartása közhiteles, az alkalmasságot vizsgáló orvosokról vezetett hatósági nyilvántartásról a vízi közlekedésről szóló törvény módosításával törvényi szinten kell rendelkezni. (13.10)Nemcsak a tengerészek, de a belvízi hajósok vonatkozásában is indokolt, hogy a hajózási hatóságnak rálátása legyen a belvízi hajósok egészségügyi alkalmasságát igazoló orvosokra. A hajózási hatóság megkeresése esetén nyilvántartása alapján tanúsítja, hogy a tengerész vagy a belvízi hajós egészségügyi bizonyítványát a vizsgálatra jogosult orvos állította-e ki, vagy tájékoztat a vizsgálatra jogosult orvosok köréről.A törvény értelmező rendelkezéseinek kiegészítéseként speciális munkajogi tárgyú rendelkezéseinek módosítása kapcsán bevezetett új fogalmak magyarázatát célozza. Végül meg kell említeni, hogy az európai szociális partnerek megállapodtak a tengerészekre alkalmazandó minimális pihenőidőről is, és e megállapodás végrehajtása céljából a Tanács elfogadta az 1999/63/EK irányelvet. Ennek megfelelően a javaslatban az úszólétesítmény személyzetének munkaidejére vonatkozó speciális törvényi rendelkezések szövegcserés módosítása egyrészt beemeli a víziközlekedésről szóló törvénybe a speciális munka- és pihenőidőkre vonatkozó rendelkezéseket meghatározó nemzetközi szerződéseket, másrészt az irányelvvel összeegyeztethetően módosítja azt a rendelkezést, amely szerint a kollektív szerződés a napi és heti pihenő együttes mértékét legalább 70 órában állapítja meg. Tisztelt Ház! Fenti szempontokra tekintettel kérem a javaslat támogatását. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)
  • HERINGES ANITA, az MSZP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Nem mehetünk el amellett, hogy a törvénymódosítás tárgyalására azért kerül most sor, mert a kormányzat megint mulasztott. Nem tudta, vagy nem is akarta betartani a nemzetközi egyezmények által támasztott követelményeket. Ahogy látható, a kormány megint a munkavállalók kárára nem cselekedett, és emiatt sajnálatos módon ismét egy kötelezettségszegési eljárás megindítására kerülhet sor Magyarországgal szemben. Az Európai Bizottság által a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetésének hiánya miatt indítottak kötelezettségszegési eljárást Magyarországgal szemben. Ez a szégyenteljes eljárás is elkerülhető lett volna, ha a kormányzat komolyan veszi a kötelezettségeit és az Európai Uniót. Megint bebizonyosodott, jelzem, sajnálatosan, hogy nem képes a jelenlegi kormányzat zökkenőmentesen együttműködni az Európai Unióval. Ez a magatartás azért különösen fájó, mivel ezt a munkavállalók rovására teszi ismét a kormányzat. Az irányelv teljes átültetéséhez minden tagállamnak fel kell állítani egy, a tengerészek egészségügyi alkalmasságának vizsgálatát célzó intézményrendszert, amelyben a tengerészeket elismert és a tengerészeti hatóság nyilvántartásában szereplő orvos vizsgálja. E feladat utólagos, megkésett rendezésének vagyunk most tanúi. A nemzetközi követelmények szerint az elkövetkezendőkben csak a hajózási hatóság által nyilvántartásba vett orvosok lehetnek jogosultak a tengerészek vizsgálatára. A törvénymódosítás a munkavállalókra nézve kedvező elemet is tartalmaz, nevezetesen, hogy a kollektív szerződés a napi és heti pihenő együttes mértékét a jelenlegivel szemben, ami 65 óra, legalább 70 órában állapítja meg. Ez a lépés mindenképpen támogatható és kedvező lépés a munkavállalók számára. Összességében elmondható, hogy a törvényjavaslatban megfogalmazottak és leírtak támogathatóak, mivel egyrészről megszüntet egy Magyarországgal szemben indított kötelezettségszegési eljárást, egyet a sok közül, másrészt olyan módosításokat tartalmaz, mely a munkavállalók életkörülményeit, munkakörülményeit javítja, így az MSZP támogatni fogja. Köszönjük szépen. (Demeter Márta tapsol.)
  • KEPLI LAJOS, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Ígérem, én is rövid leszek. Alapvetően, ahogy az már elhangzott, egy európai uniós kötelezettségszegési eljárás folyományaként került ez a törvényjavaslat, ez a módosítási javaslat ide, a parlament elé. Természetesen a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőcsoportja is támogatni tudja, már csak azért is, hogy ez a kötelezettségszegési eljárás megszűnjön, és már csak azért is, hogy a tengerészek és a tengeri hajókon munkavállaló egyéb dolgozók orvosi ellátása és orvosi vizsgálata biztosítottabb legyen ezáltal is. Mellékesen teszem hozzá, hogy ahogy államtitkár úr szavaiból is elhangzott, nemcsak a tengerészek, hanem minden olyan, tengeri hajón dolgozó magyar érdekében is történik ennek a jogszabály-módosításnak a megtétele, akik akár felszolgálóként, akár más munkakörben - Magyar­or­szág­ról mintegy gazdasági menekültként elmenekülve ‑ tengeri hajókon találják meg a boldogulásukat. Az ő munkakörülményeik sokszor igen mostohák, és rendkívül sokat kell dolgozniuk. Természetesen a tengerészekre is igaz ugyanez, de talán itt egy olyan társadalmi csoport van, amely még védtelenebb, hiszen az anyagi lehetőségek keresése miatt hagyták el az országot, és mentek ilyen munkakörülmények közé dolgozni, akár tengeri hajóra vagy akár más szárazföldi munkahelyre, de mivel most a tengeri hajózásról szól ez a módosító javaslat, elsősorban róluk ejtettem néhány szót. Ennek érdekében is fontos, hogy támogassuk ezt a javaslatot, illetve a tengeri hajózásról, ha már egyszer a tengeri hajózásról szól a javaslat, ugyan nem kapcsolódik szorosan, de mindig el kell mondani ‑ és a fideszes vezérszónok, Völner képviselő úr szájából is elhangzott ‑, hogy Magyarországra is, ugyan nem tengerparti ország, de milyen nagy számú turista érkezik hajón. Tehát valóban nagyon fontos, és az is fontos lenne, hogy az az Északi-tengertől a Fekete-tengerig tartó hajózási útvonal, amely a Duna-Rajna-Majna-csatornán keresztül valósul meg, az is a parlament napirendjére kerüljön, mégpedig olyan vonatkozásban, hogy ugye, ennek a hajózási útvonalnak továbbra is Magyarország a leggyengébb láncszeme, különösen alacsony vízállásnál, hiszen Magyarország az, aki semmit nem vagy legalábbis nagyon keveset tett az elmúlt évtizedekben a Duna hajózhatóságának javítása érdekében. Ezt csak zárójelben jegyeztem meg, mivel a javaslat a tengeri hajókon szolgálók orvosi vizsgálatáról és az orvosok szükséges képesítéséről szól, nem ide tartozik, de mindenképpen idekívánkozik, ha már egyszer hajózásról van szó. Ahogy elmondtam, a javaslatot támogatni fogjuk. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik soraiból.)
  • DR. ARADSZKI ANDRÁS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Először is köszönöm a támogató hozzáállást ehhez a törvényjavaslathoz. Valóban hiánypótló és fontos, a tengerészeti élet szempontjából fontos előterjesztésről van szó. Egy megjegyzést azért kell tennem, hogy a kollektív szerződés hiánya miatt jelenleg nincs olyan munkavállalói csoport, akit ennek a javaslatnak a későbbi alkalmazása hátrányosan ért volna. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy a módosító javaslatokat holnap 16 óráig van lehetőség benyújtani. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a vízi­közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. Az előterjesztés T/4016. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót Aradszki András úrnak, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkárának, a napirendi pont előterjesztőjének. Parancsoljon, államtitkár úr!
  • ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Most a képviselői felszólalások következnek. Ezek első körében a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor.Elsőként megadom a szót Völner Pál képviselő úrnak, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának. Tessék!
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Következik Heringes Anita képviselő asszony, az MSZP képviselőcsoportja vezérszónoka. Parancsoljon!
  • ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Kepli Lajos képviselő úr, a Jobbik vezérszónoka következik. Parancsoljon!
  • ELNÖK: No kérem, ez azt jelenti, hogy a vezérszónoki felszólalások végére értünk. Független képviselő nem tartózkodik a teremben. Kétperces felszólalásra nem kért lehetőséget senki. Megkérdezem, tisztelt Országgyűlés, kíván-e élni még valaki a felszólalás lehetőségével. (Nincs jelentkező.) Megkérdeztem, önök válaszolták, hogy nem. Következésképpen további felszólalásra, minthogy senki nem jelentkezett, az általános vitát lezárom. Államtitkár úr, kíván-e reagálni? Öné a szó, parancsoljon!
  • ELNÖK: Köszönöm szépen. A módosító javaslatok benyújtására ‑ tájékoztatom önöket ‑ holnap 16 óráig van lehetőség. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvénynek a hatósági bevételek rendezésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. Az előterjesztés T/4020. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót Szabó Zsolt úrnak, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkárának, a napirendi pont előterjesztőjének. Államtitkár úr, öné a szó. Parancsoljon!