• DR. ZOMBOR GÁBOR, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára, a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! Amint az önök előtt is ismeretes, a közelmúltban Magyarország több országgal is kötött szociális biztonságról szóló egyezményeket. Ezen kétoldalú megállapodások több szempontból is előnyösek számunkra: egyrészt elősegítik a jó kapcsolatok ápolását az Európai Unión kívüli országokkal is, másrészt közvetlenül segítik a szerződő államok közötti munkaerőmozgást. Szociális biztonsági rendszereink összehangolásával ‑ a gazdasági kapcsolatok, a munkaerőpiac dinamizmusával lépést tartva ‑ a szabályozás kialakításának lehetőségét teremtjük meg. Magyarország és a Macedón Köztársaság vonatkozásában is már itt volt az ideje a szociális biztonsági kapcsolatok újrarendezésének. A két ország között eddig hatályban lévő magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény a megkötésekor még modern szemléletű volt, a jogfejlődés azonban időszerűvé tette e szabályok felülvizsgálatát. Az egyezmény aláírására történő felkészülés Macedóniával gördülékenyen, a kölcsönös együttműködés szellemében folyt, mindkét fél teljes mértékben elkötelezettnek mutatkozott egy új, modern, Európában elfogadott, nemzetközi normákhoz igazodó szabályozási környezet kialakításában.Az egyezményben olyan fontos elvek jutnak kifejezésre, mint az alkalmazandó jog egyértelmű meghatározása a másik ország területén való munkavégzés és tartózkodás esetében, az ellátásokra való jog biztosítása, a már megszerzett jogok fenntartása, de kiemelést érdemel a jogosultsági időtartamok összeszámításának szabálya, az ellátásokhoz való hozzáférés Magyarországon kívül, illetve az arányos teherviselés kimondása is. Az egyezmény ezen elvek mentén biztosítja a magyar és a macedón jog szerinti öregségi, valamint halál esetére járó nyugellátásokra jogosultságot szerzett személyek jogainak megőrzését, abban az esetben is, ha mindkét ország nyugdíj-biztosítási rendszerében szereznek biztosítási időt. Az egyezmény lehetővé teszi azt is, hogy a hosszabb távon, legfeljebb huszonnégy hónapig terjedő, a másik szerződő fél területére kiküldött munkavállaló vagy önálló vállalkozó a kiküldő állam joghatósága alatt maradjon, és abban az államban tartsa meg biztosítási jogviszonyát, teljesítse a társadalombiztosítási, különösen járulékfizetési kötelezettségeit.Az egyezmény hatálya kiterjed továbbá az egészségbiztosítási ellátásokkal, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival, valamint a munkahelyi balesetekkel és foglalkozási megbetegedésekkel összefüggő ellátások jogosultsági szabályainak koordinációjára is. Az egyezmény aláírására hazánk és a Macedón Köztársaság között már sor került. Nemzetközi szerződés lévén kötelező hatályának elismeréséhez az Országgyűlés döntése szükséges. Erre tekintettel kérem a tisztelt Házat, hogy támogassa a törvényjavaslatot, amelyből Magyarországnak csak előnye származhat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)
  • KORÓZS LAJOS, az MSZP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! Igyekszem rövid lenni, hiszen tartalmilag nem sokkal tér el az albán-magyar megállapodás a macedón-magyar megállapodástól, de mégis egy keresetlen mondatban idekívánkozik: államtitkár úr, legyen olyan kedves, sürgesse a kormánynál az ukrán-magyar szerződés letárgyalását is, illetve a letárgyalás már megtörtént, az aláírását, mert erre immáron öt éve várunk.Magyarországnak az 50-es évek végén, 60-as évek elején a legtöbb szomszédos országgal voltak ilyen szociális megállapodásai, többek között a Jugoszláv Szocialista Köztársasággal is. Mint jogutód állammal örökítettük át ezeket az egyezményeket, és nagyon helyesen újratárgyalás után egy új egyezmény kerül elfogadására. Nem akarom megismételni, amit az előzőekben elmondtam, de mégis kitérek az egészségpénztárakkal kapcsolatos elszámolásokra vonatkozóan, mert azért ez egy érdemi fejezet.Betegség esetén és anyaság esetén járó pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtásának fedezete a biztosított, jogosult személy esetében annak az egészségbiztosítónak lesz a terhe, amelynél az illető személy biztosított vagy jogosultságot szerzett, és nem attól függ, hogy melyik ország területén vett ellátást igénybe, azaz a biztosítási elvet figyelembe véve mindegyik fél viseli a saját biztosítottja esetében jelentkező ellátások pénzügyi terheit.Szeretnék itt is néhány mondat erejéig kitérni arra, hogy az öregség, halál, illetve rokkantság, valamint megváltozott munkaképesség esetén járó ellátások esetében az ellátások megállapítása arányosan ‑ ugyanúgy, mint az albán esetben is említettem ‑, a „pro rata” elv ismerete alapján történik. Abban az esetben, ha a nyugellátásra való jogosultságot nem lehet megszerezni kizárólag az egyik szerződő államban megszerzett szolgálati idők alapján, lehetőség nyílik itt is arra, hogy az egyes országok ellátást nyújtó illetékes intézményei figyelembe vegyék a másik ország biztosítási rendszerében szerzett szolgálati időt is. Amennyiben a jogosultság még így sem áll fenn, ugyanebben az esetben egy harmadik államban megszerzett szolgálati idő jogosultságát is be kell hogy számítsák.Az előző felszólalás kapcsán csak annyit szeretnék megállapítani, hogy ezt úgy kell érteni, hogy mindenki a ráeső hányadot fizeti. Mondjuk, 42 év szolgálati idő esetében, ha három különböző államban szerezte valaki ezt a szolgálati időt, és az egyik államban szerzett 3 évet, a másik államban szerzett 20 évet, a harmadik államban, mondjuk, 19 évet, akkor mindenki a rá eső részt, a tizenkilenc-negyvenketted részt kell hogy fizesse, a háromnegyvenketted részt és a húsznegyvenketted részt. Úgy vettem ki, hogy Ikotity képviselőtársam ezt nem igazán értette rendesen. A lényege az egésznek az, hogy a Szocialista Párt támogatja az egyezmény aláírását, és megismételni szeretném, hogy sürgessék az ukrán-magyar szerződés elfogadását is. Köszönöm szépen. (Taps az MSZP padsoraiból.)
  • DR. ZOMBOR GÁBOR, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Köszönöm szépen a törvényjavaslat támogatását. Az ukrán-magyar szerződéssel kapcsolatban érdemes majd megbeszéléseket folytatnunk, hiszen ott a kárpátaljai magyarságra a magyar kormány külön eljárást dolgozott ki, akár az egészségügyi terület vonatkozásában is, és erről szívesen tájékoztatom majd a képviselő urat.Ikotity képviselő úr nincs most itt.(10.30)Úgy gondolom, hogy azokról a kérdésekről, amelyeket feszeget, talán érdemes lenne hosszabban beszélni (Korózs Lajos: De nem ez a napirend!) majd, hiszen nem ez a napirend. Úgyhogy ezért csak a törvényjavaslattámogatását tudom megköszönni önöknek.
  • ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatok benyújtására ma 16 óráig van lehetőség.Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország és a Macedón Köztársaság között a társadalombiztosításról és a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. Az előterjesztés T/2921. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót Zombor Gábor úrnak, az Emberi Erőforrások Minisztériuma államtitkárának, a napirend előterjesztőjének. Parancsoljon, állam­titkár úr!
  • ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Most képviselői felszólalásokra kerül sor, ezek első körében a vezérszónoki felszólalásokra. Megadom a szót Korózs Lajos képviselő úrnak, az MSZP képviselőcsoportja vezérszónokának.
  • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! A vezérszónoki felszólalások végére értünk. Kérdezem, hogy kíván-e még valaki felszólalni az adott napirend keretében. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Az általános vitát lezárom. Megkérdezem az államtitkár urat, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Dr. Zombor Gábor jelzésére:) Megadom a szót, államtitkár úr.