• ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt képviselőtársaimat szeretettel köszöntöm. A napirend előtti felszólalások végére értünk. A mai napon napirend utáni felszólalásra jelentkezett Kiss László, MSZP; Ikotity István, LMP; Farkas Gergely, Jobbik; Novák Előd, Jobbik és Demeter Márta, MSZP. Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy Szabó Timea független országgyűlési képviselő asszony mentelmi jogának felfüggesztésére vonatkozó indítvány érkezett magánvádas ügyben a Pesti Központi Kerületi Bíróságtól. Ezt megvizsgálásra kiadtam a Mentelmi bizottságnak. Most soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendre, az ülés időtartamára, a felszólalási időkeretekre a Házbizottság terjesztette elő javaslatát. Először a napirend módosulását érintő indítványokról döntünk. Rogán Antal képviselő úr az előterjesztők nevében kezdeményezte, hogy az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. II. hó 24-i országgyűlési határozat módosításáról szóló H/132. számú országgyűlési határozati javaslatot sürgős eljárás keretében még ezen az ülésen tárgyalja meg az Országgyűlés. Tisztelettel felkérem Pócs János jegyző urat, ismertesse a sürgősségi javaslatot. Parancsoljon, jegyző úr!
  • PÓCS JÁNOS jegyző: Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő azt javasolta, hogy a törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig a mai ülésnapon kerüljön sor, a kapcsolódó bizottsági bejelentések érdekében a bizottságok ma az Országgyűlés ülésének időtartama alatt is ülésezhessenek, a módosító javaslat benyújtására a mai általános vita lezárásáig legyen lehetőség, a részletes vitaszakasz a törvényjavaslat általános vitájának lezárásával nyíljon meg, a részletes vita lefolytatása érdekében a tárgyaló bizottság az Országgyűlés ülésének megnyitása előtt és az ülés időtartama alatt is ülésezhessen, a Törvényalkotási bizottság az előterjesztői tájékoztatás beérkezését követően, de még a házszabályi határidő előtt értékelhesse a részletes vitát lezáró módosító javaslatokat.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, jegyző úr. Tisztelt Országgyűlés! A sürgős tárgyalás kezdeményezését követően a Fidesz képviselőcsoportja indítványozta, hogy a napirend e határozati javaslat tárgyalásával úgy egészüljön ki, hogy az általános vitára a lezárásig a határozathozatalokat követően első napirendi pontként kerüljön sor. Felhívom szíves figyelmüket, hogy a sürgős tárgyalás elrendeléséhez a jelen lévő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem ezért önöket, sürgős tárgyalásba veszik-e a H/132. számú határozati javaslatot, az általános vita időpontjának meghatározásával együtt. Kérem, szavazzanak a jelenlévők kétharmadával! (Szavazás.) (14.00) Kimondom a határozatot: az Országgyűlés... (Moraj. - Nem működik a szavazatszámláló gép.) Mivel nem jelent meg... - most jelent meg. Akkor kérem, a jelenlévők kétharmadával most szavazzanak! (Szavazás.) Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az előterjesztést 128 igen, 51 nem szavazattal, tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette. Tisztelt Országgyűlés! Lázár János képviselőtársunk előterjesztőként kezdeményezte, hogy az egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról szóló T/135. számú törvényjavaslatot sürgős eljárás keretében még ezen az ülésen tárgyalja meg az Országgyűlés. A sürgősségi javaslat szó szerint megegyezik az előző indítványhoz benyújtott kezdeményezéssel. A sürgős tárgyalás kezdeményezését követően a Fidesz képviselőcsoportja indítványozta, hogy a napirend az előterjesztés tárgyalásával úgy egészüljön ki, hogy az általános vitára a lezárásig a határozathozatalokat követően második napirendi pontként kerüljön sor. Most is felhívom szíves figyelmüket, hogy a sürgős tárgyalás elrendeléséhez a jelen lévő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem ezért önöket, sürgős tárgyalásba veszik-e a T/135. számú törvényjavaslatot, az általános vita időpontjának meghatározásával együtt. Kérem, szavazzanak a jelenlévők kétharmadával! (Szavazás.) Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az előterjesztést 128 igen, 50 nem szavazattal, tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette. Tisztelt Országgyűlés! Most a házbizottsági napirendi ajánlásról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a házbizottsági ajánlást az előbbiekben elfogadott módosításokkal. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Ez látható többség. Ellene, tartózkodott? Nem lényeges. (Derültség.) Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta. Tisztelt Országgyűlés! A képviselőcsoportok korábbi megállapodása alapján a kormány megalakulásáig interpellációk, azonnali kérdések és kérdések nem hangzanak el. Most áttérünk az első napirendi pont tárgyalására és határozathozatalára. Tisztelt Országgyűlés! Annak érdekében, hogy mindazok a képviselőtársaink, akik halaszthatatlan, sürgős hivatali feladatuk ellátása miatt most elhagyják az üléstermet, azt zavartalanul tehessék, ezért egy perc technikai szünetet tartunk. (Rövid szünet. - Több képviselő elhagyja az üléstermet.) Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem, foglalják el helyüket. Folytatjuk az ülést. Soron következik a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatnak a vitája. Orbán Viktor fideszes és más képviselők önálló indítványa T/106. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Az Igazságügyi bizottság mint kijelölt bizottság részletes vitáról szóló jelentését T/106/6. számon már önök megkapták. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslata T/106/8. számon, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról szóló összegző jelentése pedig T/106/9. számon a honlapon elérhető. A vitában elsőként a Törvényalkotási bizottság álláspontjának, valamint a megfogalmazott kisebbségi véleménynek az ismertetésére kerül sor. Ezekre összesen 15 perc áll rendelkezésre úgy, hogy ebből 7 percet a kisebbségi vélemény ismertetésére kell biztosítani. Most megadom a szót Tuzson Bence képviselő úrnak, a bizottság előadójának, legfeljebb 8 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr!