• (16.30)A magyar kormány megkísérelte az alkotmány, az Alaptörvény módosítását is. Nagyon sajnáljuk azt, hogy az ellenzéki képviselők ellenállásán, nem szavazatán megbukott az Alaptörvény módosítása, kivéve ezzel egy nagyon fontos jogi eszközt a határvédelemből, az ország megvédéséből. Ezenfelül az európai fórumokon is folyamatosan és rendszerességgel lép fel a magyar kormány Magyarország megvédése érdekében, megakadályozva a betelepítési kvótákat, megakadályozva a kötelező betelepítési kvótát is. Mint elmondtam, 270 milliárd forint az, amibe eddig a határvédelem került. Nem véletlen az, hogy Magyarország ennek az összegnek a felét szeretné követelni az Európai Uniótól. Úgy gondoljuk, hogy Magyarország nemcsak Magyarország határait, hanem az Európai Unió határait is folyamatosan védi. A biztonság érték, olyan érték, amelyben nem lehet kompromisszumot kötni, ezért határozottan kiállunk Magyarország védelme érdekében. Minden szükséges intézkedést meg kell tenni, és minden szükséges intézkedést meg is fogunk tenni a jövőben. Föl kell hívni azonban a figyelmet olyan tevékenységekre is, amelyek veszélyesek Magyarországra. Veszélyesek, hiszen a bevándorlás elősegítése a magyar nemzet érdekével ellentétes, az államérdekkel is szemben áll. Ennek megfelelően a lehető leghatározottabban fel kell lépni az ország biztonsága érdekében az olyan tevékenységekkel szemben, amelyek a nemzet biztonságát aláássák. Ezenfelül a magyar kormánynak és a Magyar Országgyűlésnek is kötelessége érvényesíteni a magyar emberek érdekeit, kötelessége érvényesíteni a magyar emberek akaratát is. A Soros-tervről szóló nemzeti konzultáción 2 millió 300 ezer ember mondta el a véleményét. Ennyi magyar embernek volt egyöntetű az akarata, egyöntetű a véleménye, kifejezve azt, hogy nem akarják, hogy Magyarország bevándorlóországgá váljon, és nem akarják azt, hogy egyáltalán bevándorlás legyen, főként nem illegális bevándorlás Magyarország területére. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy Soros György és az általa finanszírozott szervezetek nem fogják annyiban hagyni. Az európai bürokraták, akik támogatják Soros Györgyöt, vagy akiket Soros György támogat ez nézőpont kérdése szintén nem fogják feladni a saját harcukat, a saját küzdelmüket. Nekünk is küzdenünk kell. Küzdenünk kell. Ahhoz azonban, hogy eredményre vezessen a küzdelmünk, erősebb jogi fegyverekre van szükségünk.Tisztelt Képviselőtársaim! Az önök előtt fekvő törvényjavaslat, három törvényjavaslat a Stop Soros törvénycsomag része, együttesen képes a szervező, a támogató és a finanszírozó tevékenységet megállítani. A törvénycsomag elfogadásával bevándorlást szervezni, támogatni, finanszírozni sokkal nehezebb lesz Magyarországon, képesek leszünk megállítani ezeket a szervezeteket. A magyar kormány a törvénytervezettel kapcsolatban lefolytatta a társadalmi vitát, a társadalmi egyeztetést is. Ennek keretében 600 érdemi észrevétel érkezett, és tekintettel arra, hogy legfontosabb feladatunk az emberek véleményének közvetítése, a magyar kormány megfontolta ezeket a javaslatokat, és szigorított formában ahogy a magyar emberek akarták terjeszti elő ezt a törvényjavaslat-csomagot.Tisztelt Képviselőtársaim! Ez a törvénycsomag három törvényből áll. Az első törvény a migrációt támogató szervezetek működésének engedélyezéséről szól. A korábbi tervezettel ellentétben, amely csak regisztrációt írt volna elő ezeknek a szervezeteknek, a szigorított formában előterjesztett törvényjavaslat most már belügyminiszteri engedélyhez kötné ezt a tevékenységet. A törvényjavaslat elfogadásával tehát ez egy engedélyhez kötött tevékenység lesz Magyarországon; regisztráció helyett tehát engedélyezés. Ezt az engedélyt Magyarországon a belügyminiszter adhatja ki. A belügyminiszter döntésével szemben természetesen jogorvoslatnak van helye, bírósághoz lehet fordulni, de csak eljárásjogi okokból, abban az esetben, ha kirívó eljárásjogi szabálysértés történt. Azoknak a szervezeteknek, amelyek engedélyért folyamodnak, nemzetbiztonsági vizsgálaton kell a törvényjavaslat szerint átesniük. Ehhez szükséges az, hogy a belügyminiszter beszerezze a nemzetbiztonsági szolgálatok véleményét, így az Alkotmányvédelmi Hivatalnak, az Információs Hivatalnak és Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnak a véleményét is. Hogy ezt a szabályt meg tudjuk teremteni, hozzá kell nyúlni, módosítani kell a nemzetbiztonsági törvényt is. Szeretném felhívni az önök figyelmét, hogy itt sarkalatos rendelkezésről van szó, azaz az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatára lesz szükség a módosítás elfogadásához. A belügyminiszternek azonban nemcsak nemzetbiztonsági szempontból kell vizsgálnia a kérelmet, hanem azt is meg kell vizsgálnia, hogy az a szervezet, amelyik kérvényezi, illetve beadja az engedély iránti kérelmet, külföldről származó pénzeszközből folytatja-e a tevékenységét. Ezt a vizsgálatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak kell lefolytatnia. Hogyan fog zajlani az eljárás a törvényjavaslat szerint? Az eljárás kezdeményezésére az a szervezet köteles, amelyik a törvény hatálya alá tartozik. A belügyminiszternek 180 nap áll rendelkezésére, hogy megvizsgálja a kérelmet. Ez a határidő egyébként meghosszabbítható. Abban az esetben, ha a belügyminiszter a kérelmet elutasítja, új kérelmet előterjeszteni egy éven belül nem lehet. Természetesen nem működhet egyetlen olyan jogszabály sem, amelynek nincs megfelelő szankciója, ezért a törvény megfelelő szankciót rendel az engedély nélkül folytatott tevékenységhez. Tehát ha valaki a migrációt engedély nélkül szervezi, támogatja vagy finanszírozza, az ügyész vele szemben felléphet. Első lépésben a fokozatosság elvének figyelembevételével az ügyész figyelmeztet, s egyben intézkedik az adószám törlése iránt is. Második lépésben pénzbírságot szabhat ki. Ennek a mértéke 1 millió 800 ezer forintig terjedhet. Harmadik lépésben pedig, ha ezt követően sem hagyja abba a szervezet a tevékenységét, az ügyész bírósághoz fordulhat, és kérheti a szervezet nyilvántartásból való törlését, azaz a szervezet megszüntetését.Ez a törvény a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba. A szervezeteknek, a törvény hatálya alá tartozó szervezeteknek 90 nap áll rendelkezésre, hogy beadják a kérelmüket a belügyminiszterhez az engedélyhez kötött tevékenység folytatása érdekében. Abban az esetben, ha egy szervezet külföldről bevándorlás támogatására pénzt kap, ezt három napon belül köteles bejelenteni a NAV részére.Tisztelt Képviselőtársaim! Emellett a törvénycsomag, a Stop Soros törvénycsomag egy másik törvényt is tartalmaz, ez a törvény pedig a bevándorlásfinanszírozási illetékről szól. Ez a törvény a társadalmi felelősségvállalást tekinti elsődlegesnek, azaz azoknak a szervezeteknek, amelyek támogatják vagy finanszírozzák ezt a tevékenységet, amely az első törvény hatálya alá tartozik, az általuk külföldről megkapott pénzösszeg után 25 százalékos illetéket kell fizetniük. Az illeték mértéke tehát 25 százalék, és minden olyan szervezetnek fizetnie kell, amely a törvény hatálya alá tartozik, függetlenül attól, hogy az engedélyes tevékenységet engedély birtokában vagy anélkül folytatja. Az így befolyt pénzösszeg az államháztartás része, tehát bekerül a költségvetésbe, de ez az összeg egy kötött felhasználású pénzösszeg, ami azt jelenti, hogy ezt az összeget a határvédelemre, a határvédelem költségeire kell fordítani, tekintettel arra, hogy ezeknek a szervezeteknek a tevékenysége kifejezetten ezt a költséget, az országnak a határvédelemre fordítandó költségét fogja növelni. (16.40)A bevallás határideje az év vége, és a következő évben pedig június 30-áig be is kell fizetni ezt a pénzösszeget az ország költségvetésébe. Az illetékkel kapcsolatos adóhatósági feladatokat ebben az esetben is a NAV látja el.A törvény két esetben lehetőséget biztosít a mentesülésre, azaz az illetékfizetési kötelezettség alól való mentesülésre is: abban az esetben, ha a szervezet bizonyítja azt, hogy nem a migráció szervezésére fordítja ezt a pénzösszeget, vagy hogy a támogatásból humanitárius segítségnyújtást végez. Ezekben az esetekben tehát a külföldről megkapott pénzösszeg nem tartozik az illetékfizetés hatálya alá. Abban az esetben, ha a szervezet a kötelezettségét nem teljesíti, az illeték mértékének kétszereséig terjedő fizetési kötelezettsége keletkezhet. A részletszabályokat, az eljárási szabályokat kormányrendelet fogja rögzíteni, azaz a törvény felhatalmazást ad a kormánynak, hogy a részletszabályokat, az eljárásokat, az eljárási szabályokat kormányrendeletben határozza meg. Ennek a törvénynek a hatálybalépése a kihirdetést követő 31. nap.Tisztelt Országgyűlés! Az előbbi két törvényjavaslat a migrációt támogató szervezetekre vonatkozik. Ezenfelül azonban vannak olyan személyek, akik személyükben szervezik vagy támogatják a migráció folyamatát. Velük szemben is fel kell lépni, és ezért terjesztettük elő a Stop Soros törvénycsomag részeként az idegenrendészeti távoltartás intézményéről szóló törvényjavaslatunkat. Ez tehát személyekre, magyar és külföldi állampolgárokra terjed ki, nem pedig szervezetekre.Azok a személyek, akik a magyar nemzetbiztonság érdekeit sértik, a közrendet veszélyeztetik, távol tarthatók Magyarország külső, 1100 kilométer hosszú schengeni határaitól egy 8 kilométeres sávban. A törvény részletesen definiálja azt, hogy mit jelent a nemzetbiztonság érdekeivel ellentétes vagy közérdeket veszélyeztető tevékenység. Az minősül annak, ha az érintett személy migrációs helyzettel összefüggő magatartása, nemzetközi védelem biztosítása érdekében, harmadik országbeli állampolgár Magyarország területére biztonságos harmadik országon keresztül történő belépését vagy tartózkodását segíti, illetve ehhez a tevékenységhez pénzbeli vagy vagyoni jellegű támogatást nyújt, és ezzel Magyarország közbiztonságát, közrendjét vagy közegészségügyét veszélyezteti. Ezt az eljárástípust a törvény idegenrendészeti hatósági ügyként kezeli. A miniszternek joga van ahhoz, hogy amennyiben nem magyar állampolgárról van szó, vele szemben az idegenrendészeti távoltartás intézményét az egész ország területére kiterjessze. A törvény meghatározza azokat a kivételeket is, akikkel szemben az idegenrendészeti távoltartás intézménye nem alkalmazható. Ilyen például az európai parlamenti képviselő, az országgyűlési képviselő, illetve a menedékjogról szóló törvény szerinti eljárásban jogi képviseletet ellátó személy. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet az, amikor ezt a típusú távoltartást el lehet rendelni. Az elrendelés időtartama 6 hónap. Abban az esetben azonban, ha a kormány a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet meghosszabbítja, tehát a meghosszabbításról dönt, akkor az érintett személy kérheti a korábban hozott határozat felülvizsgálatát. A részletszabályokat és az eljárási szabályokat ebben az esetben is kormányrendelet fogja meghatározni. Tisztelt Országgyűlés! Ez a törvénycsomag tehát sarkalatos rendelkezéseket is tartalmaz. A sarkalatos rendelkezések elfogadása nélkül, a sarkalatos rendelkezések hatálybalépése nélkül ez a törvénycsomag nem fogja elérni a célját. De kérdezem önöket, képviselőtársaim, hogy vajon számíthatunk-e arra az ellenzékre, amelyik folyamatosan tagadta és tagadja a bevándorlás problémáját; tagadja és tagadta a kvóták létét (Mirkóczki Ádám: Most is hazudsz!); tagadja és tagadta a Soros-terv létezését; folyamatosan támadta a határvédelmet és támadta a kerítés felépítését. Mi azonban mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megvédjük Magyarországot; nem érvényesülhet Magyarországon a Soros-terv, annak a végrehajtását meg kell akadályozni. Magyarországon betelepítés nem lehet, mert nekünk, képviselőtársaim, Magyarország az első. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.) (16.30)A magyar kormány megkísérelte az alkotmány, az Alaptörvény módosítását is. Nagyon sajnáljuk azt, hogy az ellenzéki képviselők ellenállásán, nem szavazatán megbukott az Alaptörvény módosítása, kivéve ezzel egy nagyon fontos jogi eszközt a határvédelemből, az ország megvédéséből. Ezenfelül az európai fórumokon is folyamatosan és rendszerességgel lép fel a magyar kormány Magyarország megvédése érdekében, megakadályozva a betelepítési kvótákat, megakadályozva a kötelező betelepítési kvótát is. Mint elmondtam, 270 milliárd forint az, amibe eddig a határvédelem került. Nem véletlen az, hogy Magyarország ennek az összegnek a felét szeretné követelni az Európai Uniótól. Úgy gondoljuk, hogy Magyarország nemcsak Magyarország határait, hanem az Európai Unió határait is folyamatosan védi. A biztonság érték, olyan érték, amelyben nem lehet kompromisszumot kötni, ezért határozottan kiállunk Magyarország védelme érdekében. Minden szükséges intézkedést meg kell tenni, és minden szükséges intézkedést meg is fogunk tenni a jövőben. Föl kell hívni azonban a figyelmet olyan tevékenységekre is, amelyek veszélyesek Magyarországra. Veszélyesek, hiszen a bevándorlás elősegítése a magyar nemzet érdekével ellentétes, az államérdekkel is szemben áll. Ennek megfelelően a lehető leghatározottabban fel kell lépni az ország biztonsága érdekében az olyan tevékenységekkel szemben, amelyek a nemzet biztonságát aláássák. Ezenfelül a magyar kormánynak és a Magyar Országgyűlésnek is kötelessége érvényesíteni a magyar emberek érdekeit, kötelessége érvényesíteni a magyar emberek akaratát is. A Soros-tervről szóló nemzeti konzultáción 2 millió 300 ezer ember mondta el a véleményét. Ennyi magyar embernek volt egyöntetű az akarata, egyöntetű a véleménye, kifejezve azt, hogy nem akarják, hogy Magyarország bevándorlóországgá váljon, és nem akarják azt, hogy egyáltalán bevándorlás legyen, főként nem illegális bevándorlás Magyarország területére. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy Soros György és az általa finanszírozott szervezetek nem fogják annyiban hagyni. Az európai bürokraták, akik támogatják Soros Györgyöt, vagy akiket Soros György támogat ez nézőpont kérdése szintén nem fogják feladni a saját harcukat, a saját küzdelmüket. Nekünk is küzdenünk kell. Küzdenünk kell. Ahhoz azonban, hogy eredményre vezessen a küzdelmünk, erősebb jogi fegyverekre van szükségünk.Tisztelt Képviselőtársaim! Az önök előtt fekvő törvényjavaslat, három törvényjavaslat a Stop Soros törvénycsomag része, együttesen képes a szervező, a támogató és a finanszírozó tevékenységet megállítani. A törvénycsomag elfogadásával bevándorlást szervezni, támogatni, finanszírozni sokkal nehezebb lesz Magyarországon, képesek leszünk megállítani ezeket a szervezeteket. A magyar kormány a törvénytervezettel kapcsolatban lefolytatta a társadalmi vitát, a társadalmi egyeztetést is. Ennek keretében 600 érdemi észrevétel érkezett, és tekintettel arra, hogy legfontosabb feladatunk az emberek véleményének közvetítése, a magyar kormány megfontolta ezeket a javaslatokat, és szigorított formában ahogy a magyar emberek akarták terjeszti elő ezt a törvényjavaslat-csomagot.Tisztelt Képviselőtársaim! Ez a törvénycsomag három törvényből áll. Az első törvény a migrációt támogató szervezetek működésének engedélyezéséről szól. A korábbi tervezettel ellentétben, amely csak regisztrációt írt volna elő ezeknek a szervezeteknek, a szigorított formában előterjesztett törvényjavaslat most már belügyminiszteri engedélyhez kötné ezt a tevékenységet. A törvényjavaslat elfogadásával tehát ez egy engedélyhez kötött tevékenység lesz Magyarországon; regisztráció helyett tehát engedélyezés. Ezt az engedélyt Magyarországon a belügyminiszter adhatja ki. A belügyminiszter döntésével szemben természetesen jogorvoslatnak van helye, bírósághoz lehet fordulni, de csak eljárásjogi okokból, abban az esetben, ha kirívó eljárásjogi szabálysértés történt. Azoknak a szervezeteknek, amelyek engedélyért folyamodnak, nemzetbiztonsági vizsgálaton kell a törvényjavaslat szerint átesniük. Ehhez szükséges az, hogy a belügyminiszter beszerezze a nemzetbiztonsági szolgálatok véleményét, így az Alkotmányvédelmi Hivatalnak, az Információs Hivatalnak és Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnak a véleményét is. Hogy ezt a szabályt meg tudjuk teremteni, hozzá kell nyúlni, módosítani kell a nemzetbiztonsági törvényt is. Szeretném felhívni az önök figyelmét, hogy itt sarkalatos rendelkezésről van szó, azaz az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatára lesz szükség a módosítás elfogadásához. A belügyminiszternek azonban nemcsak nemzetbiztonsági szempontból kell vizsgálnia a kérelmet, hanem azt is meg kell vizsgálnia, hogy az a szervezet, amelyik kérvényezi, illetve beadja az engedély iránti kérelmet, külföldről származó pénzeszközből folytatja-e a tevékenységét. Ezt a vizsgálatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak kell lefolytatnia. Hogyan fog zajlani az eljárás a törvényjavaslat szerint? Az eljárás kezdeményezésére az a szervezet köteles, amelyik a törvény hatálya alá tartozik. A belügyminiszternek 180 nap áll rendelkezésére, hogy megvizsgálja a kérelmet. Ez a határidő egyébként meghosszabbítható. Abban az esetben, ha a belügyminiszter a kérelmet elutasítja, új kérelmet előterjeszteni egy éven belül nem lehet. Természetesen nem működhet egyetlen olyan jogszabály sem, amelynek nincs megfelelő szankciója, ezért a törvény megfelelő szankciót rendel az engedély nélkül folytatott tevékenységhez. Tehát ha valaki a migrációt engedély nélkül szervezi, támogatja vagy finanszírozza, az ügyész vele szemben felléphet. Első lépésben a fokozatosság elvének figyelembevételével az ügyész figyelmeztet, s egyben intézkedik az adószám törlése iránt is. Második lépésben pénzbírságot szabhat ki. Ennek a mértéke 1 millió 800 ezer forintig terjedhet. Harmadik lépésben pedig, ha ezt követően sem hagyja abba a szervezet a tevékenységét, az ügyész bírósághoz fordulhat, és kérheti a szervezet nyilvántartásból való törlését, azaz a szervezet megszüntetését.Ez a törvény a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba. A szervezeteknek, a törvény hatálya alá tartozó szervezeteknek 90 nap áll rendelkezésre, hogy beadják a kérelmüket a belügyminiszterhez az engedélyhez kötött tevékenység folytatása érdekében. Abban az esetben, ha egy szervezet külföldről bevándorlás támogatására pénzt kap, ezt három napon belül köteles bejelenteni a NAV részére.Tisztelt Képviselőtársaim! Emellett a törvénycsomag, a Stop Soros törvénycsomag egy másik törvényt is tartalmaz, ez a törvény pedig a bevándorlásfinanszírozási illetékről szól. Ez a törvény a társadalmi felelősségvállalást tekinti elsődlegesnek, azaz azoknak a szervezeteknek, amelyek támogatják vagy finanszírozzák ezt a tevékenységet, amely az első törvény hatálya alá tartozik, az általuk külföldről megkapott pénzösszeg után 25 százalékos illetéket kell fizetniük. Az illeték mértéke tehát 25 százalék, és minden olyan szervezetnek fizetnie kell, amely a törvény hatálya alá tartozik, függetlenül attól, hogy az engedélyes tevékenységet engedély birtokában vagy anélkül folytatja. Az így befolyt pénzösszeg az államháztartás része, tehát bekerül a költségvetésbe, de ez az összeg egy kötött felhasználású pénzösszeg, ami azt jelenti, hogy ezt az összeget a határvédelemre, a határvédelem költségeire kell fordítani, tekintettel arra, hogy ezeknek a szervezeteknek a tevékenysége kifejezetten ezt a költséget, az országnak a határvédelemre fordítandó költségét fogja növelni. (16.40)A bevallás határideje az év vége, és a következő évben pedig június 30-áig be is kell fizetni ezt a pénzösszeget az ország költségvetésébe. Az illetékkel kapcsolatos adóhatósági feladatokat ebben az esetben is a NAV látja el.A törvény két esetben lehetőséget biztosít a mentesülésre, azaz az illetékfizetési kötelezettség alól való mentesülésre is: abban az esetben, ha a szervezet bizonyítja azt, hogy nem a migráció szervezésére fordítja ezt a pénzösszeget, vagy hogy a támogatásból humanitárius segítségnyújtást végez. Ezekben az esetekben tehát a külföldről megkapott pénzösszeg nem tartozik az illetékfizetés hatálya alá. Abban az esetben, ha a szervezet a kötelezettségét nem teljesíti, az illeték mértékének kétszereséig terjedő fizetési kötelezettsége keletkezhet. A részletszabályokat, az eljárási szabályokat kormányrendelet fogja rögzíteni, azaz a törvény felhatalmazást ad a kormánynak, hogy a részletszabályokat, az eljárásokat, az eljárási szabályokat kormányrendeletben határozza meg. Ennek a törvénynek a hatálybalépése a kihirdetést követő 31. nap.Tisztelt Országgyűlés! Az előbbi két törvényjavaslat a migrációt támogató szervezetekre vonatkozik. Ezenfelül azonban vannak olyan személyek, akik személyükben szervezik vagy támogatják a migráció folyamatát. Velük szemben is fel kell lépni, és ezért terjesztettük elő a Stop Soros törvénycsomag részeként az idegenrendészeti távoltartás intézményéről szóló törvényjavaslatunkat. Ez tehát személyekre, magyar és külföldi állampolgárokra terjed ki, nem pedig szervezetekre.Azok a személyek, akik a magyar nemzetbiztonság érdekeit sértik, a közrendet veszélyeztetik, távol tarthatók Magyarország külső, 1100 kilométer hosszú schengeni határaitól egy 8 kilométeres sávban. A törvény részletesen definiálja azt, hogy mit jelent a nemzetbiztonság érdekeivel ellentétes vagy közérdeket veszélyeztető tevékenység. Az minősül annak, ha az érintett személy migrációs helyzettel összefüggő magatartása, nemzetközi védelem biztosítása érdekében, harmadik országbeli állampolgár Magyarország területére biztonságos harmadik országon keresztül történő belépését vagy tartózkodását segíti, illetve ehhez a tevékenységhez pénzbeli vagy vagyoni jellegű támogatást nyújt, és ezzel Magyarország közbiztonságát, közrendjét vagy közegészségügyét veszélyezteti. Ezt az eljárástípust a törvény idegenrendészeti hatósági ügyként kezeli. A miniszternek joga van ahhoz, hogy amennyiben nem magyar állampolgárról van szó, vele szemben az idegenrendészeti távoltartás intézményét az egész ország területére kiterjessze. A törvény meghatározza azokat a kivételeket is, akikkel szemben az idegenrendészeti távoltartás intézménye nem alkalmazható. Ilyen például az európai parlamenti képviselő, az országgyűlési képviselő, illetve a menedékjogról szóló törvény szerinti eljárásban jogi képviseletet ellátó személy. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet az, amikor ezt a típusú távoltartást el lehet rendelni. Az elrendelés időtartama 6 hónap. Abban az esetben azonban, ha a kormány a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet meghosszabbítja, tehát a meghosszabbításról dönt, akkor az érintett személy kérheti a korábban hozott határozat felülvizsgálatát. A részletszabályokat és az eljárási szabályokat ebben az esetben is kormányrendelet fogja meghatározni. Tisztelt Országgyűlés! Ez a törvénycsomag tehát sarkalatos rendelkezéseket is tartalmaz. A sarkalatos rendelkezések elfogadása nélkül, a sarkalatos rendelkezések hatálybalépése nélkül ez a törvénycsomag nem fogja elérni a célját. De kérdezem önöket, képviselőtársaim, hogy vajon számíthatunk-e arra az ellenzékre, amelyik folyamatosan tagadta és tagadja a bevándorlás problémáját; tagadja és tagadta a kvóták létét (Mirkóczki Ádám: Most is hazudsz!); tagadja és tagadta a Soros-terv létezését; folyamatosan támadta a határvédelmet és támadta a kerítés felépítését. Mi azonban mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megvédjük Magyarországot; nem érvényesülhet Magyarországon a Soros-terv, annak a végrehajtását meg kell akadályozni. Magyarországon betelepítés nem lehet, mert nekünk, képviselőtársaim, Magyarország az első. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.) A magyar kormány megkísérelte az alkotmány, az Alaptörvény módosítását is. Nagyon sajnáljuk azt, hogy az ellenzéki képviselők ellenállásán, nem szavazatán megbukott az Alaptörvény módosítása, kivéve ezzel egy nagyon fontos jogi eszközt a határvédelemből, az ország megvédéséből. Ezenfelül az európai fórumokon is folyamatosan és rendszerességgel lép fel a magyar kormány Magyarország megvédése érdekében, megakadályozva a betelepítési kvótákat, megakadályozva a kötelező betelepítési kvótát is. Mint elmondtam, 270 milliárd forint az, amibe eddig a határvédelem került. Nem véletlen az, hogy Magyarország ennek az összegnek a felét szeretné követelni az Európai Uniótól. Úgy gondoljuk, hogy Magyarország nemcsak Magyarország határait, hanem az Európai Unió határait is folyamatosan védi. A biztonság érték, olyan érték, amelyben nem lehet kompromisszumot kötni, ezért határozottan kiállunk Magyarország védelme érdekében. Minden szükséges intézkedést meg kell tenni, és minden szükséges intézkedést meg is fogunk tenni a jövőben. Föl kell hívni azonban a figyelmet olyan tevékenységekre is, amelyek veszélyesek Magyarországra. Veszélyesek, hiszen a bevándorlás elősegítése a magyar nemzet érdekével ellentétes, az államérdekkel is szemben áll. Ennek megfelelően a lehető leghatározottabban fel kell lépni az ország biztonsága érdekében az olyan tevékenységekkel szemben, amelyek a nemzet biztonságát aláássák. Ezenfelül a magyar kormánynak és a Magyar Országgyűlésnek is kötelessége érvényesíteni a magyar emberek érdekeit, kötelessége érvényesíteni a magyar emberek akaratát is. A Soros-tervről szóló nemzeti konzultáción 2 millió 300 ezer ember mondta el a véleményét. Ennyi magyar embernek volt egyöntetű az akarata, egyöntetű a véleménye, kifejezve azt, hogy nem akarják, hogy Magyarország bevándorlóországgá váljon, és nem akarják azt, hogy egyáltalán bevándorlás legyen, főként nem illegális bevándorlás Magyarország területére. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy Soros György és az általa finanszírozott szervezetek nem fogják annyiban hagyni. Az európai bürokraták, akik támogatják Soros Györgyöt, vagy akiket Soros György támogat ez nézőpont kérdése szintén nem fogják feladni a saját harcukat, a saját küzdelmüket. Nekünk is küzdenünk kell. Küzdenünk kell. Ahhoz azonban, hogy eredményre vezessen a küzdelmünk, erősebb jogi fegyverekre van szükségünk.Tisztelt Képviselőtársaim! Az önök előtt fekvő törvényjavaslat, három törvényjavaslat a Stop Soros törvénycsomag része, együttesen képes a szervező, a támogató és a finanszírozó tevékenységet megállítani. A törvénycsomag elfogadásával bevándorlást szervezni, támogatni, finanszírozni sokkal nehezebb lesz Magyarországon, képesek leszünk megállítani ezeket a szervezeteket. A magyar kormány a törvénytervezettel kapcsolatban lefolytatta a társadalmi vitát, a társadalmi egyeztetést is. Ennek keretében 600 érdemi észrevétel érkezett, és tekintettel arra, hogy legfontosabb feladatunk az emberek véleményének közvetítése, a magyar kormány megfontolta ezeket a javaslatokat, és szigorított formában ahogy a magyar emberek akarták terjeszti elő ezt a törvényjavaslat-csomagot.Tisztelt Képviselőtársaim! Ez a törvénycsomag három törvényből áll. Az első törvény a migrációt támogató szervezetek működésének engedélyezéséről szól. A korábbi tervezettel ellentétben, amely csak regisztrációt írt volna elő ezeknek a szervezeteknek, a szigorított formában előterjesztett törvényjavaslat most már belügyminiszteri engedélyhez kötné ezt a tevékenységet. A törvényjavaslat elfogadásával tehát ez egy engedélyhez kötött tevékenység lesz Magyarországon; regisztráció helyett tehát engedélyezés. Ezt az engedélyt Magyarországon a belügyminiszter adhatja ki. A belügyminiszter döntésével szemben természetesen jogorvoslatnak van helye, bírósághoz lehet fordulni, de csak eljárásjogi okokból, abban az esetben, ha kirívó eljárásjogi szabálysértés történt. Azoknak a szervezeteknek, amelyek engedélyért folyamodnak, nemzetbiztonsági vizsgálaton kell a törvényjavaslat szerint átesniük. Ehhez szükséges az, hogy a belügyminiszter beszerezze a nemzetbiztonsági szolgálatok véleményét, így az Alkotmányvédelmi Hivatalnak, az Információs Hivatalnak és Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnak a véleményét is. Hogy ezt a szabályt meg tudjuk teremteni, hozzá kell nyúlni, módosítani kell a nemzetbiztonsági törvényt is. Szeretném felhívni az önök figyelmét, hogy itt sarkalatos rendelkezésről van szó, azaz az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatára lesz szükség a módosítás elfogadásához. A belügyminiszternek azonban nemcsak nemzetbiztonsági szempontból kell vizsgálnia a kérelmet, hanem azt is meg kell vizsgálnia, hogy az a szervezet, amelyik kérvényezi, illetve beadja az engedély iránti kérelmet, külföldről származó pénzeszközből folytatja-e a tevékenységét. Ezt a vizsgálatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak kell lefolytatnia. Hogyan fog zajlani az eljárás a törvényjavaslat szerint? Az eljárás kezdeményezésére az a szervezet köteles, amelyik a törvény hatálya alá tartozik. A belügyminiszternek 180 nap áll rendelkezésére, hogy megvizsgálja a kérelmet. Ez a határidő egyébként meghosszabbítható. Abban az esetben, ha a belügyminiszter a kérelmet elutasítja, új kérelmet előterjeszteni egy éven belül nem lehet. Természetesen nem működhet egyetlen olyan jogszabály sem, amelynek nincs megfelelő szankciója, ezért a törvény megfelelő szankciót rendel az engedély nélkül folytatott tevékenységhez. Tehát ha valaki a migrációt engedély nélkül szervezi, támogatja vagy finanszírozza, az ügyész vele szemben felléphet. Első lépésben a fokozatosság elvének figyelembevételével az ügyész figyelmeztet, s egyben intézkedik az adószám törlése iránt is. Második lépésben pénzbírságot szabhat ki. Ennek a mértéke 1 millió 800 ezer forintig terjedhet. Harmadik lépésben pedig, ha ezt követően sem hagyja abba a szervezet a tevékenységét, az ügyész bírósághoz fordulhat, és kérheti a szervezet nyilvántartásból való törlését, azaz a szervezet megszüntetését.Ez a törvény a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba. A szervezeteknek, a törvény hatálya alá tartozó szervezeteknek 90 nap áll rendelkezésre, hogy beadják a kérelmüket a belügyminiszterhez az engedélyhez kötött tevékenység folytatása érdekében. Abban az esetben, ha egy szervezet külföldről bevándorlás támogatására pénzt kap, ezt három napon belül köteles bejelenteni a NAV részére.Tisztelt Képviselőtársaim! Emellett a törvénycsomag, a Stop Soros törvénycsomag egy másik törvényt is tartalmaz, ez a törvény pedig a bevándorlásfinanszírozási illetékről szól. Ez a törvény a társadalmi felelősségvállalást tekinti elsődlegesnek, azaz azoknak a szervezeteknek, amelyek támogatják vagy finanszírozzák ezt a tevékenységet, amely az első törvény hatálya alá tartozik, az általuk külföldről megkapott pénzösszeg után 25 százalékos illetéket kell fizetniük. Az illeték mértéke tehát 25 százalék, és minden olyan szervezetnek fizetnie kell, amely a törvény hatálya alá tartozik, függetlenül attól, hogy az engedélyes tevékenységet engedély birtokában vagy anélkül folytatja. Az így befolyt pénzösszeg az államháztartás része, tehát bekerül a költségvetésbe, de ez az összeg egy kötött felhasználású pénzösszeg, ami azt jelenti, hogy ezt az összeget a határvédelemre, a határvédelem költségeire kell fordítani, tekintettel arra, hogy ezeknek a szervezeteknek a tevékenysége kifejezetten ezt a költséget, az országnak a határvédelemre fordítandó költségét fogja növelni. (16.40)A bevallás határideje az év vége, és a következő évben pedig június 30-áig be is kell fizetni ezt a pénzösszeget az ország költségvetésébe. Az illetékkel kapcsolatos adóhatósági feladatokat ebben az esetben is a NAV látja el.A törvény két esetben lehetőséget biztosít a mentesülésre, azaz az illetékfizetési kötelezettség alól való mentesülésre is: abban az esetben, ha a szervezet bizonyítja azt, hogy nem a migráció szervezésére fordítja ezt a pénzösszeget, vagy hogy a támogatásból humanitárius segítségnyújtást végez. Ezekben az esetekben tehát a külföldről megkapott pénzösszeg nem tartozik az illetékfizetés hatálya alá. Abban az esetben, ha a szervezet a kötelezettségét nem teljesíti, az illeték mértékének kétszereséig terjedő fizetési kötelezettsége keletkezhet. A részletszabályokat, az eljárási szabályokat kormányrendelet fogja rögzíteni, azaz a törvény felhatalmazást ad a kormánynak, hogy a részletszabályokat, az eljárásokat, az eljárási szabályokat kormányrendeletben határozza meg. Ennek a törvénynek a hatálybalépése a kihirdetést követő 31. nap.Tisztelt Országgyűlés! Az előbbi két törvényjavaslat a migrációt támogató szervezetekre vonatkozik. Ezenfelül azonban vannak olyan személyek, akik személyükben szervezik vagy támogatják a migráció folyamatát. Velük szemben is fel kell lépni, és ezért terjesztettük elő a Stop Soros törvénycsomag részeként az idegenrendészeti távoltartás intézményéről szóló törvényjavaslatunkat. Ez tehát személyekre, magyar és külföldi állampolgárokra terjed ki, nem pedig szervezetekre.Azok a személyek, akik a magyar nemzetbiztonság érdekeit sértik, a közrendet veszélyeztetik, távol tarthatók Magyarország külső, 1100 kilométer hosszú schengeni határaitól egy 8 kilométeres sávban. A törvény részletesen definiálja azt, hogy mit jelent a nemzetbiztonság érdekeivel ellentétes vagy közérdeket veszélyeztető tevékenység. Az minősül annak, ha az érintett személy migrációs helyzettel összefüggő magatartása, nemzetközi védelem biztosítása érdekében, harmadik országbeli állampolgár Magyarország területére biztonságos harmadik országon keresztül történő belépését vagy tartózkodását segíti, illetve ehhez a tevékenységhez pénzbeli vagy vagyoni jellegű támogatást nyújt, és ezzel Magyarország közbiztonságát, közrendjét vagy közegészségügyét veszélyezteti. Ezt az eljárástípust a törvény idegenrendészeti hatósági ügyként kezeli. A miniszternek joga van ahhoz, hogy amennyiben nem magyar állampolgárról van szó, vele szemben az idegenrendészeti távoltartás intézményét az egész ország területére kiterjessze. A törvény meghatározza azokat a kivételeket is, akikkel szemben az idegenrendészeti távoltartás intézménye nem alkalmazható. Ilyen például az európai parlamenti képviselő, az országgyűlési képviselő, illetve a menedékjogról szóló törvény szerinti eljárásban jogi képviseletet ellátó személy. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet az, amikor ezt a típusú távoltartást el lehet rendelni. Az elrendelés időtartama 6 hónap. Abban az esetben azonban, ha a kormány a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet meghosszabbítja, tehát a meghosszabbításról dönt, akkor az érintett személy kérheti a korábban hozott határozat felülvizsgálatát. A részletszabályokat és az eljárási szabályokat ebben az esetben is kormányrendelet fogja meghatározni. Tisztelt Országgyűlés! Ez a törvénycsomag tehát sarkalatos rendelkezéseket is tartalmaz. A sarkalatos rendelkezések elfogadása nélkül, a sarkalatos rendelkezések hatálybalépése nélkül ez a törvénycsomag nem fogja elérni a célját. De kérdezem önöket, képviselőtársaim, hogy vajon számíthatunk-e arra az ellenzékre, amelyik folyamatosan tagadta és tagadja a bevándorlás problémáját; tagadja és tagadta a kvóták létét (Mirkóczki Ádám: Most is hazudsz!); tagadja és tagadta a Soros-terv létezését; folyamatosan támadta a határvédelmet és támadta a kerítés felépítését. Mi azonban mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megvédjük Magyarországot; nem érvényesülhet Magyarországon a Soros-terv, annak a végrehajtását meg kell akadályozni. Magyarországon betelepítés nem lehet, mert nekünk, képviselőtársaim, Magyarország az első. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.) A magyar kormány megkísérelte az alkotmány, az Alaptörvény módosítását is. Nagyon sajnáljuk azt, hogy az ellenzéki képviselők ellenállásán, nem szavazatán megbukott az Alaptörvény módosítása, kivéve ezzel egy nagyon fontos jogi eszközt a határvédelemből, az ország megvédéséből. Ezenfelül az európai fórumokon is folyamatosan és rendszerességgel lép fel a magyar kormány Magyarország megvédése érdekében, megakadályozva a betelepítési kvótákat, megakadályozva a kötelező betelepítési kvótát is. Mint elmondtam, 270 milliárd forint az, amibe eddig a határvédelem került. Nem véletlen az, hogy Magyarország ennek az összegnek a felét szeretné követelni az Európai Uniótól. Úgy gondoljuk, hogy Magyarország nemcsak Magyarország határait, hanem az Európai Unió határait is folyamatosan védi. A biztonság érték, olyan érték, amelyben nem lehet kompromisszumot kötni, ezért határozottan kiállunk Magyarország védelme érdekében. Minden szükséges intézkedést meg kell tenni, és minden szükséges intézkedést meg is fogunk tenni a jövőben. Föl kell hívni azonban a figyelmet olyan tevékenységekre is, amelyek veszélyesek Magyarországra. Veszélyesek, hiszen a bevándorlás elősegítése a magyar nemzet érdekével ellentétes, az államérdekkel is szemben áll. Ennek megfelelően a lehető leghatározottabban fel kell lépni az ország biztonsága érdekében az olyan tevékenységekkel szemben, amelyek a nemzet biztonságát aláássák. Ezenfelül a magyar kormánynak és a Magyar Országgyűlésnek is kötelessége érvényesíteni a magyar emberek érdekeit, kötelessége érvényesíteni a magyar emberek akaratát is. A Soros-tervről szóló nemzeti konzultáción 2 millió 300 ezer ember mondta el a véleményét. Ennyi magyar embernek volt egyöntetű az akarata, egyöntetű a véleménye, kifejezve azt, hogy nem akarják, hogy Magyarország bevándorlóországgá váljon, és nem akarják azt, hogy egyáltalán bevándorlás legyen, főként nem illegális bevándorlás Magyarország területére. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy Soros György és az általa finanszírozott szervezetek nem fogják annyiban hagyni. Az európai bürokraták, akik támogatják Soros Györgyöt, vagy akiket Soros György támogat ez nézőpont kérdése szintén nem fogják feladni a saját harcukat, a saját küzdelmüket. Nekünk is küzdenünk kell. Küzdenünk kell. Ahhoz azonban, hogy eredményre vezessen a küzdelmünk, erősebb jogi fegyverekre van szükségünk.Tisztelt Képviselőtársaim! Az önök előtt fekvő törvényjavaslat, három törvényjavaslat a Stop Soros törvénycsomag része, együttesen képes a szervező, a támogató és a finanszírozó tevékenységet megállítani. A törvénycsomag elfogadásával bevándorlást szervezni, támogatni, finanszírozni sokkal nehezebb lesz Magyarországon, képesek leszünk megállítani ezeket a szervezeteket. A magyar kormány a törvénytervezettel kapcsolatban lefolytatta a társadalmi vitát, a társadalmi egyeztetést is. Ennek keretében 600 érdemi észrevétel érkezett, és tekintettel arra, hogy legfontosabb feladatunk az emberek véleményének közvetítése, a magyar kormány megfontolta ezeket a javaslatokat, és szigorított formában ahogy a magyar emberek akarták terjeszti elő ezt a törvényjavaslat-csomagot.Tisztelt Képviselőtársaim! Ez a törvénycsomag három törvényből áll. Az első törvény a migrációt támogató szervezetek működésének engedélyezéséről szól. A korábbi tervezettel ellentétben, amely csak regisztrációt írt volna elő ezeknek a szervezeteknek, a szigorított formában előterjesztett törvényjavaslat most már belügyminiszteri engedélyhez kötné ezt a tevékenységet. A törvényjavaslat elfogadásával tehát ez egy engedélyhez kötött tevékenység lesz Magyarországon; regisztráció helyett tehát engedélyezés. Ezt az engedélyt Magyarországon a belügyminiszter adhatja ki. A belügyminiszter döntésével szemben természetesen jogorvoslatnak van helye, bírósághoz lehet fordulni, de csak eljárásjogi okokból, abban az esetben, ha kirívó eljárásjogi szabálysértés történt. Azoknak a szervezeteknek, amelyek engedélyért folyamodnak, nemzetbiztonsági vizsgálaton kell a törvényjavaslat szerint átesniük. Ehhez szükséges az, hogy a belügyminiszter beszerezze a nemzetbiztonsági szolgálatok véleményét, így az Alkotmányvédelmi Hivatalnak, az Információs Hivatalnak és Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnak a véleményét is. Hogy ezt a szabályt meg tudjuk teremteni, hozzá kell nyúlni, módosítani kell a nemzetbiztonsági törvényt is. Szeretném felhívni az önök figyelmét, hogy itt sarkalatos rendelkezésről van szó, azaz az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatára lesz szükség a módosítás elfogadásához. A belügyminiszternek azonban nemcsak nemzetbiztonsági szempontból kell vizsgálnia a kérelmet, hanem azt is meg kell vizsgálnia, hogy az a szervezet, amelyik kérvényezi, illetve beadja az engedély iránti kérelmet, külföldről származó pénzeszközből folytatja-e a tevékenységét. Ezt a vizsgálatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak kell lefolytatnia. Hogyan fog zajlani az eljárás a törvényjavaslat szerint? Az eljárás kezdeményezésére az a szervezet köteles, amelyik a törvény hatálya alá tartozik. A belügyminiszternek 180 nap áll rendelkezésére, hogy megvizsgálja a kérelmet. Ez a határidő egyébként meghosszabbítható. Abban az esetben, ha a belügyminiszter a kérelmet elutasítja, új kérelmet előterjeszteni egy éven belül nem lehet. Természetesen nem működhet egyetlen olyan jogszabály sem, amelynek nincs megfelelő szankciója, ezért a törvény megfelelő szankciót rendel az engedély nélkül folytatott tevékenységhez. Tehát ha valaki a migrációt engedély nélkül szervezi, támogatja vagy finanszírozza, az ügyész vele szemben felléphet. Első lépésben a fokozatosság elvének figyelembevételével az ügyész figyelmeztet, s egyben intézkedik az adószám törlése iránt is. Második lépésben pénzbírságot szabhat ki. Ennek a mértéke 1 millió 800 ezer forintig terjedhet. Harmadik lépésben pedig, ha ezt követően sem hagyja abba a szervezet a tevékenységét, az ügyész bírósághoz fordulhat, és kérheti a szervezet nyilvántartásból való törlését, azaz a szervezet megszüntetését.Ez a törvény a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba. A szervezeteknek, a törvény hatálya alá tartozó szervezeteknek 90 nap áll rendelkezésre, hogy beadják a kérelmüket a belügyminiszterhez az engedélyhez kötött tevékenység folytatása érdekében. Abban az esetben, ha egy szervezet külföldről bevándorlás támogatására pénzt kap, ezt három napon belül köteles bejelenteni a NAV részére.Tisztelt Képviselőtársaim! Emellett a törvénycsomag, a Stop Soros törvénycsomag egy másik törvényt is tartalmaz, ez a törvény pedig a bevándorlásfinanszírozási illetékről szól. Ez a törvény a társadalmi felelősségvállalást tekinti elsődlegesnek, azaz azoknak a szervezeteknek, amelyek támogatják vagy finanszírozzák ezt a tevékenységet, amely az első törvény hatálya alá tartozik, az általuk külföldről megkapott pénzösszeg után 25 százalékos illetéket kell fizetniük. Az illeték mértéke tehát 25 százalék, és minden olyan szervezetnek fizetnie kell, amely a törvény hatálya alá tartozik, függetlenül attól, hogy az engedélyes tevékenységet engedély birtokában vagy anélkül folytatja. Az így befolyt pénzösszeg az államháztartás része, tehát bekerül a költségvetésbe, de ez az összeg egy kötött felhasználású pénzösszeg, ami azt jelenti, hogy ezt az összeget a határvédelemre, a határvédelem költségeire kell fordítani, tekintettel arra, hogy ezeknek a szervezeteknek a tevékenysége kifejezetten ezt a költséget, az országnak a határvédelemre fordítandó költségét fogja növelni. (16.40)A bevallás határideje az év vége, és a következő évben pedig június 30-áig be is kell fizetni ezt a pénzösszeget az ország költségvetésébe. Az illetékkel kapcsolatos adóhatósági feladatokat ebben az esetben is a NAV látja el.A törvény két esetben lehetőséget biztosít a mentesülésre, azaz az illetékfizetési kötelezettség alól való mentesülésre is: abban az esetben, ha a szervezet bizonyítja azt, hogy nem a migráció szervezésére fordítja ezt a pénzösszeget, vagy hogy a támogatásból humanitárius segítségnyújtást végez. Ezekben az esetekben tehát a külföldről megkapott pénzösszeg nem tartozik az illetékfizetés hatálya alá. Abban az esetben, ha a szervezet a kötelezettségét nem teljesíti, az illeték mértékének kétszereséig terjedő fizetési kötelezettsége keletkezhet. A részletszabályokat, az eljárási szabályokat kormányrendelet fogja rögzíteni, azaz a törvény felhatalmazást ad a kormánynak, hogy a részletszabályokat, az eljárásokat, az eljárási szabályokat kormányrendeletben határozza meg. Ennek a törvénynek a hatálybalépése a kihirdetést követő 31. nap.Tisztelt Országgyűlés! Az előbbi két törvényjavaslat a migrációt támogató szervezetekre vonatkozik. Ezenfelül azonban vannak olyan személyek, akik személyükben szervezik vagy támogatják a migráció folyamatát. Velük szemben is fel kell lépni, és ezért terjesztettük elő a Stop Soros törvénycsomag részeként az idegenrendészeti távoltartás intézményéről szóló törvényjavaslatunkat. Ez tehát személyekre, magyar és külföldi állampolgárokra terjed ki, nem pedig szervezetekre.Azok a személyek, akik a magyar nemzetbiztonság érdekeit sértik, a közrendet veszélyeztetik, távol tarthatók Magyarország külső, 1100 kilométer hosszú schengeni határaitól egy 8 kilométeres sávban. A törvény részletesen definiálja azt, hogy mit jelent a nemzetbiztonság érdekeivel ellentétes vagy közérdeket veszélyeztető tevékenység. Az minősül annak, ha az érintett személy migrációs helyzettel összefüggő magatartása, nemzetközi védelem biztosítása érdekében, harmadik országbeli állampolgár Magyarország területére biztonságos harmadik országon keresztül történő belépését vagy tartózkodását segíti, illetve ehhez a tevékenységhez pénzbeli vagy vagyoni jellegű támogatást nyújt, és ezzel Magyarország közbiztonságát, közrendjét vagy közegészségügyét veszélyezteti. Ezt az eljárástípust a törvény idegenrendészeti hatósági ügyként kezeli. A miniszternek joga van ahhoz, hogy amennyiben nem magyar állampolgárról van szó, vele szemben az idegenrendészeti távoltartás intézményét az egész ország területére kiterjessze. A törvény meghatározza azokat a kivételeket is, akikkel szemben az idegenrendészeti távoltartás intézménye nem alkalmazható. Ilyen például az európai parlamenti képviselő, az országgyűlési képviselő, illetve a menedékjogról szóló törvény szerinti eljárásban jogi képviseletet ellátó személy. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet az, amikor ezt a típusú távoltartást el lehet rendelni. Az elrendelés időtartama 6 hónap. Abban az esetben azonban, ha a kormány a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet meghosszabbítja, tehát a meghosszabbításról dönt, akkor az érintett személy kérheti a korábban hozott határozat felülvizsgálatát. A részletszabályokat és az eljárási szabályokat ebben az esetben is kormányrendelet fogja meghatározni. Tisztelt Országgyűlés! Ez a törvénycsomag tehát sarkalatos rendelkezéseket is tartalmaz. A sarkalatos rendelkezések elfogadása nélkül, a sarkalatos rendelkezések hatálybalépése nélkül ez a törvénycsomag nem fogja elérni a célját. De kérdezem önöket, képviselőtársaim, hogy vajon számíthatunk-e arra az ellenzékre, amelyik folyamatosan tagadta és tagadja a bevándorlás problémáját; tagadja és tagadta a kvóták létét (Mirkóczki Ádám: Most is hazudsz!); tagadja és tagadta a Soros-terv létezését; folyamatosan támadta a határvédelmet és támadta a kerítés felépítését. Mi azonban mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megvédjük Magyarországot; nem érvényesülhet Magyarországon a Soros-terv, annak a végrehajtását meg kell akadályozni. Magyarországon betelepítés nem lehet, mert nekünk, képviselőtársaim, Magyarország az első. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.) Ezenfelül az európai fórumokon is folyamatosan és rendszerességgel lép fel a magyar kormány Magyarország megvédése érdekében, megakadályozva a betelepítési kvótákat, megakadályozva a kötelező betelepítési kvótát is. Mint elmondtam, 270 milliárd forint az, amibe eddig a határvédelem került. Nem véletlen az, hogy Magyarország ennek az összegnek a felét szeretné követelni az Európai Uniótól. Úgy gondoljuk, hogy Magyarország nemcsak Magyarország határait, hanem az Európai Unió határait is folyamatosan védi. A biztonság érték, olyan érték, amelyben nem lehet kompromisszumot kötni, ezért határozottan kiállunk Magyarország védelme érdekében. Minden szükséges intézkedést meg kell tenni, és minden szükséges intézkedést meg is fogunk tenni a jövőben. Föl kell hívni azonban a figyelmet olyan tevékenységekre is, amelyek veszélyesek Magyarországra. Veszélyesek, hiszen a bevándorlás elősegítése a magyar nemzet érdekével ellentétes, az államérdekkel is szemben áll. Ennek megfelelően a lehető leghatározottabban fel kell lépni az ország biztonsága érdekében az olyan tevékenységekkel szemben, amelyek a nemzet biztonságát aláássák. Ezenfelül a magyar kormánynak és a Magyar Országgyűlésnek is kötelessége érvényesíteni a magyar emberek érdekeit, kötelessége érvényesíteni a magyar emberek akaratát is. A Soros-tervről szóló nemzeti konzultáción 2 millió 300 ezer ember mondta el a véleményét. Ennyi magyar embernek volt egyöntetű az akarata, egyöntetű a véleménye, kifejezve azt, hogy nem akarják, hogy Magyarország bevándorlóországgá váljon, és nem akarják azt, hogy egyáltalán bevándorlás legyen, főként nem illegális bevándorlás Magyarország területére. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy Soros György és az általa finanszírozott szervezetek nem fogják annyiban hagyni. Az európai bürokraták, akik támogatják Soros Györgyöt, vagy akiket Soros György támogat ez nézőpont kérdése szintén nem fogják feladni a saját harcukat, a saját küzdelmüket. Nekünk is küzdenünk kell. Küzdenünk kell. Ahhoz azonban, hogy eredményre vezessen a küzdelmünk, erősebb jogi fegyverekre van szükségünk.Tisztelt Képviselőtársaim! Az önök előtt fekvő törvényjavaslat, három törvényjavaslat a Stop Soros törvénycsomag része, együttesen képes a szervező, a támogató és a finanszírozó tevékenységet megállítani. A törvénycsomag elfogadásával bevándorlást szervezni, támogatni, finanszírozni sokkal nehezebb lesz Magyarországon, képesek leszünk megállítani ezeket a szervezeteket. A magyar kormány a törvénytervezettel kapcsolatban lefolytatta a társadalmi vitát, a társadalmi egyeztetést is. Ennek keretében 600 érdemi észrevétel érkezett, és tekintettel arra, hogy legfontosabb feladatunk az emberek véleményének közvetítése, a magyar kormány megfontolta ezeket a javaslatokat, és szigorított formában ahogy a magyar emberek akarták terjeszti elő ezt a törvényjavaslat-csomagot.Tisztelt Képviselőtársaim! Ez a törvénycsomag három törvényből áll. Az első törvény a migrációt támogató szervezetek működésének engedélyezéséről szól. A korábbi tervezettel ellentétben, amely csak regisztrációt írt volna elő ezeknek a szervezeteknek, a szigorított formában előterjesztett törvényjavaslat most már belügyminiszteri engedélyhez kötné ezt a tevékenységet. A törvényjavaslat elfogadásával tehát ez egy engedélyhez kötött tevékenység lesz Magyarországon; regisztráció helyett tehát engedélyezés. Ezt az engedélyt Magyarországon a belügyminiszter adhatja ki. A belügyminiszter döntésével szemben természetesen jogorvoslatnak van helye, bírósághoz lehet fordulni, de csak eljárásjogi okokból, abban az esetben, ha kirívó eljárásjogi szabálysértés történt. Azoknak a szervezeteknek, amelyek engedélyért folyamodnak, nemzetbiztonsági vizsgálaton kell a törvényjavaslat szerint átesniük. Ehhez szükséges az, hogy a belügyminiszter beszerezze a nemzetbiztonsági szolgálatok véleményét, így az Alkotmányvédelmi Hivatalnak, az Információs Hivatalnak és Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnak a véleményét is. Hogy ezt a szabályt meg tudjuk teremteni, hozzá kell nyúlni, módosítani kell a nemzetbiztonsági törvényt is. Szeretném felhívni az önök figyelmét, hogy itt sarkalatos rendelkezésről van szó, azaz az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatára lesz szükség a módosítás elfogadásához. A belügyminiszternek azonban nemcsak nemzetbiztonsági szempontból kell vizsgálnia a kérelmet, hanem azt is meg kell vizsgálnia, hogy az a szervezet, amelyik kérvényezi, illetve beadja az engedély iránti kérelmet, külföldről származó pénzeszközből folytatja-e a tevékenységét. Ezt a vizsgálatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak kell lefolytatnia. Hogyan fog zajlani az eljárás a törvényjavaslat szerint? Az eljárás kezdeményezésére az a szervezet köteles, amelyik a törvény hatálya alá tartozik. A belügyminiszternek 180 nap áll rendelkezésére, hogy megvizsgálja a kérelmet. Ez a határidő egyébként meghosszabbítható. Abban az esetben, ha a belügyminiszter a kérelmet elutasítja, új kérelmet előterjeszteni egy éven belül nem lehet. Természetesen nem működhet egyetlen olyan jogszabály sem, amelynek nincs megfelelő szankciója, ezért a törvény megfelelő szankciót rendel az engedély nélkül folytatott tevékenységhez. Tehát ha valaki a migrációt engedély nélkül szervezi, támogatja vagy finanszírozza, az ügyész vele szemben felléphet. Első lépésben a fokozatosság elvének figyelembevételével az ügyész figyelmeztet, s egyben intézkedik az adószám törlése iránt is. Második lépésben pénzbírságot szabhat ki. Ennek a mértéke 1 millió 800 ezer forintig terjedhet. Harmadik lépésben pedig, ha ezt követően sem hagyja abba a szervezet a tevékenységét, az ügyész bírósághoz fordulhat, és kérheti a szervezet nyilvántartásból való törlését, azaz a szervezet megszüntetését.Ez a törvény a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba. A szervezeteknek, a törvény hatálya alá tartozó szervezeteknek 90 nap áll rendelkezésre, hogy beadják a kérelmüket a belügyminiszterhez az engedélyhez kötött tevékenység folytatása érdekében. Abban az esetben, ha egy szervezet külföldről bevándorlás támogatására pénzt kap, ezt három napon belül köteles bejelenteni a NAV részére.Tisztelt Képviselőtársaim! Emellett a törvénycsomag, a Stop Soros törvénycsomag egy másik törvényt is tartalmaz, ez a törvény pedig a bevándorlásfinanszírozási illetékről szól. Ez a törvény a társadalmi felelősségvállalást tekinti elsődlegesnek, azaz azoknak a szervezeteknek, amelyek támogatják vagy finanszírozzák ezt a tevékenységet, amely az első törvény hatálya alá tartozik, az általuk külföldről megkapott pénzösszeg után 25 százalékos illetéket kell fizetniük. Az illeték mértéke tehát 25 százalék, és minden olyan szervezetnek fizetnie kell, amely a törvény hatálya alá tartozik, függetlenül attól, hogy az engedélyes tevékenységet engedély birtokában vagy anélkül folytatja. Az így befolyt pénzösszeg az államháztartás része, tehát bekerül a költségvetésbe, de ez az összeg egy kötött felhasználású pénzösszeg, ami azt jelenti, hogy ezt az összeget a határvédelemre, a határvédelem költségeire kell fordítani, tekintettel arra, hogy ezeknek a szervezeteknek a tevékenysége kifejezetten ezt a költséget, az országnak a határvédelemre fordítandó költségét fogja növelni. (16.40)A bevallás határideje az év vége, és a következő évben pedig június 30-áig be is kell fizetni ezt a pénzösszeget az ország költségvetésébe. Az illetékkel kapcsolatos adóhatósági feladatokat ebben az esetben is a NAV látja el.A törvény két esetben lehetőséget biztosít a mentesülésre, azaz az illetékfizetési kötelezettség alól való mentesülésre is: abban az esetben, ha a szervezet bizonyítja azt, hogy nem a migráció szervezésére fordítja ezt a pénzösszeget, vagy hogy a támogatásból humanitárius segítségnyújtást végez. Ezekben az esetekben tehát a külföldről megkapott pénzösszeg nem tartozik az illetékfizetés hatálya alá. Abban az esetben, ha a szervezet a kötelezettségét nem teljesíti, az illeték mértékének kétszereséig terjedő fizetési kötelezettsége keletkezhet. A részletszabályokat, az eljárási szabályokat kormányrendelet fogja rögzíteni, azaz a törvény felhatalmazást ad a kormánynak, hogy a részletszabályokat, az eljárásokat, az eljárási szabályokat kormányrendeletben határozza meg. Ennek a törvénynek a hatálybalépése a kihirdetést követő 31. nap.Tisztelt Országgyűlés! Az előbbi két törvényjavaslat a migrációt támogató szervezetekre vonatkozik. Ezenfelül azonban vannak olyan személyek, akik személyükben szervezik vagy támogatják a migráció folyamatát. Velük szemben is fel kell lépni, és ezért terjesztettük elő a Stop Soros törvénycsomag részeként az idegenrendészeti távoltartás intézményéről szóló törvényjavaslatunkat. Ez tehát személyekre, magyar és külföldi állampolgárokra terjed ki, nem pedig szervezetekre.Azok a személyek, akik a magyar nemzetbiztonság érdekeit sértik, a közrendet veszélyeztetik, távol tarthatók Magyarország külső, 1100 kilométer hosszú schengeni határaitól egy 8 kilométeres sávban. A törvény részletesen definiálja azt, hogy mit jelent a nemzetbiztonság érdekeivel ellentétes vagy közérdeket veszélyeztető tevékenység. Az minősül annak, ha az érintett személy migrációs helyzettel összefüggő magatartása, nemzetközi védelem biztosítása érdekében, harmadik országbeli állampolgár Magyarország területére biztonságos harmadik országon keresztül történő belépését vagy tartózkodását segíti, illetve ehhez a tevékenységhez pénzbeli vagy vagyoni jellegű támogatást nyújt, és ezzel Magyarország közbiztonságát, közrendjét vagy közegészségügyét veszélyezteti. Ezt az eljárástípust a törvény idegenrendészeti hatósági ügyként kezeli. A miniszternek joga van ahhoz, hogy amennyiben nem magyar állampolgárról van szó, vele szemben az idegenrendészeti távoltartás intézményét az egész ország területére kiterjessze. A törvény meghatározza azokat a kivételeket is, akikkel szemben az idegenrendészeti távoltartás intézménye nem alkalmazható. Ilyen például az európai parlamenti képviselő, az országgyűlési képviselő, illetve a menedékjogról szóló törvény szerinti eljárásban jogi képviseletet ellátó személy. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet az, amikor ezt a típusú távoltartást el lehet rendelni. Az elrendelés időtartama 6 hónap. Abban az esetben azonban, ha a kormány a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet meghosszabbítja, tehát a meghosszabbításról dönt, akkor az érintett személy kérheti a korábban hozott határozat felülvizsgálatát. A részletszabályokat és az eljárási szabályokat ebben az esetben is kormányrendelet fogja meghatározni. Tisztelt Országgyűlés! Ez a törvénycsomag tehát sarkalatos rendelkezéseket is tartalmaz. A sarkalatos rendelkezések elfogadása nélkül, a sarkalatos rendelkezések hatálybalépése nélkül ez a törvénycsomag nem fogja elérni a célját. De kérdezem önöket, képviselőtársaim, hogy vajon számíthatunk-e arra az ellenzékre, amelyik folyamatosan tagadta és tagadja a bevándorlás problémáját; tagadja és tagadta a kvóták létét (Mirkóczki Ádám: Most is hazudsz!); tagadja és tagadta a Soros-terv létezését; folyamatosan támadta a határvédelmet és támadta a kerítés felépítését. Mi azonban mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megvédjük Magyarországot; nem érvényesülhet Magyarországon a Soros-terv, annak a végrehajtását meg kell akadályozni. Magyarországon betelepítés nem lehet, mert nekünk, képviselőtársaim, Magyarország az első. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.) Föl kell hívni azonban a figyelmet olyan tevékenységekre is, amelyek veszélyesek Magyarországra. Veszélyesek, hiszen a bevándorlás elősegítése a magyar nemzet érdekével ellentétes, az államérdekkel is szemben áll. Ennek megfelelően a lehető leghatározottabban fel kell lépni az ország biztonsága érdekében az olyan tevékenységekkel szemben, amelyek a nemzet biztonságát aláássák. Ezenfelül a magyar kormánynak és a Magyar Országgyűlésnek is kötelessége érvényesíteni a magyar emberek érdekeit, kötelessége érvényesíteni a magyar emberek akaratát is. A Soros-tervről szóló nemzeti konzultáción 2 millió 300 ezer ember mondta el a véleményét. Ennyi magyar embernek volt egyöntetű az akarata, egyöntetű a véleménye, kifejezve azt, hogy nem akarják, hogy Magyarország bevándorlóországgá váljon, és nem akarják azt, hogy egyáltalán bevándorlás legyen, főként nem illegális bevándorlás Magyarország területére. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy Soros György és az általa finanszírozott szervezetek nem fogják annyiban hagyni. Az európai bürokraták, akik támogatják Soros Györgyöt, vagy akiket Soros György támogat ez nézőpont kérdése szintén nem fogják feladni a saját harcukat, a saját küzdelmüket. Nekünk is küzdenünk kell. Küzdenünk kell. Ahhoz azonban, hogy eredményre vezessen a küzdelmünk, erősebb jogi fegyverekre van szükségünk.Tisztelt Képviselőtársaim! Az önök előtt fekvő törvényjavaslat, három törvényjavaslat a Stop Soros törvénycsomag része, együttesen képes a szervező, a támogató és a finanszírozó tevékenységet megállítani. A törvénycsomag elfogadásával bevándorlást szervezni, támogatni, finanszírozni sokkal nehezebb lesz Magyarországon, képesek leszünk megállítani ezeket a szervezeteket. A magyar kormány a törvénytervezettel kapcsolatban lefolytatta a társadalmi vitát, a társadalmi egyeztetést is. Ennek keretében 600 érdemi észrevétel érkezett, és tekintettel arra, hogy legfontosabb feladatunk az emberek véleményének közvetítése, a magyar kormány megfontolta ezeket a javaslatokat, és szigorított formában ahogy a magyar emberek akarták terjeszti elő ezt a törvényjavaslat-csomagot.Tisztelt Képviselőtársaim! Ez a törvénycsomag három törvényből áll. Az első törvény a migrációt támogató szervezetek működésének engedélyezéséről szól. A korábbi tervezettel ellentétben, amely csak regisztrációt írt volna elő ezeknek a szervezeteknek, a szigorított formában előterjesztett törvényjavaslat most már belügyminiszteri engedélyhez kötné ezt a tevékenységet. A törvényjavaslat elfogadásával tehát ez egy engedélyhez kötött tevékenység lesz Magyarországon; regisztráció helyett tehát engedélyezés. Ezt az engedélyt Magyarországon a belügyminiszter adhatja ki. A belügyminiszter döntésével szemben természetesen jogorvoslatnak van helye, bírósághoz lehet fordulni, de csak eljárásjogi okokból, abban az esetben, ha kirívó eljárásjogi szabálysértés történt. Azoknak a szervezeteknek, amelyek engedélyért folyamodnak, nemzetbiztonsági vizsgálaton kell a törvényjavaslat szerint átesniük. Ehhez szükséges az, hogy a belügyminiszter beszerezze a nemzetbiztonsági szolgálatok véleményét, így az Alkotmányvédelmi Hivatalnak, az Információs Hivatalnak és Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnak a véleményét is. Hogy ezt a szabályt meg tudjuk teremteni, hozzá kell nyúlni, módosítani kell a nemzetbiztonsági törvényt is. Szeretném felhívni az önök figyelmét, hogy itt sarkalatos rendelkezésről van szó, azaz az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatára lesz szükség a módosítás elfogadásához. A belügyminiszternek azonban nemcsak nemzetbiztonsági szempontból kell vizsgálnia a kérelmet, hanem azt is meg kell vizsgálnia, hogy az a szervezet, amelyik kérvényezi, illetve beadja az engedély iránti kérelmet, külföldről származó pénzeszközből folytatja-e a tevékenységét. Ezt a vizsgálatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak kell lefolytatnia. Hogyan fog zajlani az eljárás a törvényjavaslat szerint? Az eljárás kezdeményezésére az a szervezet köteles, amelyik a törvény hatálya alá tartozik. A belügyminiszternek 180 nap áll rendelkezésére, hogy megvizsgálja a kérelmet. Ez a határidő egyébként meghosszabbítható. Abban az esetben, ha a belügyminiszter a kérelmet elutasítja, új kérelmet előterjeszteni egy éven belül nem lehet. Természetesen nem működhet egyetlen olyan jogszabály sem, amelynek nincs megfelelő szankciója, ezért a törvény megfelelő szankciót rendel az engedély nélkül folytatott tevékenységhez. Tehát ha valaki a migrációt engedély nélkül szervezi, támogatja vagy finanszírozza, az ügyész vele szemben felléphet. Első lépésben a fokozatosság elvének figyelembevételével az ügyész figyelmeztet, s egyben intézkedik az adószám törlése iránt is. Második lépésben pénzbírságot szabhat ki. Ennek a mértéke 1 millió 800 ezer forintig terjedhet. Harmadik lépésben pedig, ha ezt követően sem hagyja abba a szervezet a tevékenységét, az ügyész bírósághoz fordulhat, és kérheti a szervezet nyilvántartásból való törlését, azaz a szervezet megszüntetését.Ez a törvény a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba. A szervezeteknek, a törvény hatálya alá tartozó szervezeteknek 90 nap áll rendelkezésre, hogy beadják a kérelmüket a belügyminiszterhez az engedélyhez kötött tevékenység folytatása érdekében. Abban az esetben, ha egy szervezet külföldről bevándorlás támogatására pénzt kap, ezt három napon belül köteles bejelenteni a NAV részére.Tisztelt Képviselőtársaim! Emellett a törvénycsomag, a Stop Soros törvénycsomag egy másik törvényt is tartalmaz, ez a törvény pedig a bevándorlásfinanszírozási illetékről szól. Ez a törvény a társadalmi felelősségvállalást tekinti elsődlegesnek, azaz azoknak a szervezeteknek, amelyek támogatják vagy finanszírozzák ezt a tevékenységet, amely az első törvény hatálya alá tartozik, az általuk külföldről megkapott pénzösszeg után 25 százalékos illetéket kell fizetniük. Az illeték mértéke tehát 25 százalék, és minden olyan szervezetnek fizetnie kell, amely a törvény hatálya alá tartozik, függetlenül attól, hogy az engedélyes tevékenységet engedély birtokában vagy anélkül folytatja. Az így befolyt pénzösszeg az államháztartás része, tehát bekerül a költségvetésbe, de ez az összeg egy kötött felhasználású pénzösszeg, ami azt jelenti, hogy ezt az összeget a határvédelemre, a határvédelem költségeire kell fordítani, tekintettel arra, hogy ezeknek a szervezeteknek a tevékenysége kifejezetten ezt a költséget, az országnak a határvédelemre fordítandó költségét fogja növelni. (16.40)A bevallás határideje az év vége, és a következő évben pedig június 30-áig be is kell fizetni ezt a pénzösszeget az ország költségvetésébe. Az illetékkel kapcsolatos adóhatósági feladatokat ebben az esetben is a NAV látja el.A törvény két esetben lehetőséget biztosít a mentesülésre, azaz az illetékfizetési kötelezettség alól való mentesülésre is: abban az esetben, ha a szervezet bizonyítja azt, hogy nem a migráció szervezésére fordítja ezt a pénzösszeget, vagy hogy a támogatásból humanitárius segítségnyújtást végez. Ezekben az esetekben tehát a külföldről megkapott pénzösszeg nem tartozik az illetékfizetés hatálya alá. Abban az esetben, ha a szervezet a kötelezettségét nem teljesíti, az illeték mértékének kétszereséig terjedő fizetési kötelezettsége keletkezhet. A részletszabályokat, az eljárási szabályokat kormányrendelet fogja rögzíteni, azaz a törvény felhatalmazást ad a kormánynak, hogy a részletszabályokat, az eljárásokat, az eljárási szabályokat kormányrendeletben határozza meg. Ennek a törvénynek a hatálybalépése a kihirdetést követő 31. nap.Tisztelt Országgyűlés! Az előbbi két törvényjavaslat a migrációt támogató szervezetekre vonatkozik. Ezenfelül azonban vannak olyan személyek, akik személyükben szervezik vagy támogatják a migráció folyamatát. Velük szemben is fel kell lépni, és ezért terjesztettük elő a Stop Soros törvénycsomag részeként az idegenrendészeti távoltartás intézményéről szóló törvényjavaslatunkat. Ez tehát személyekre, magyar és külföldi állampolgárokra terjed ki, nem pedig szervezetekre.Azok a személyek, akik a magyar nemzetbiztonság érdekeit sértik, a közrendet veszélyeztetik, távol tarthatók Magyarország külső, 1100 kilométer hosszú schengeni határaitól egy 8 kilométeres sávban. A törvény részletesen definiálja azt, hogy mit jelent a nemzetbiztonság érdekeivel ellentétes vagy közérdeket veszélyeztető tevékenység. Az minősül annak, ha az érintett személy migrációs helyzettel összefüggő magatartása, nemzetközi védelem biztosítása érdekében, harmadik országbeli állampolgár Magyarország területére biztonságos harmadik országon keresztül történő belépését vagy tartózkodását segíti, illetve ehhez a tevékenységhez pénzbeli vagy vagyoni jellegű támogatást nyújt, és ezzel Magyarország közbiztonságát, közrendjét vagy közegészségügyét veszélyezteti. Ezt az eljárástípust a törvény idegenrendészeti hatósági ügyként kezeli. A miniszternek joga van ahhoz, hogy amennyiben nem magyar állampolgárról van szó, vele szemben az idegenrendészeti távoltartás intézményét az egész ország területére kiterjessze. A törvény meghatározza azokat a kivételeket is, akikkel szemben az idegenrendészeti távoltartás intézménye nem alkalmazható. Ilyen például az európai parlamenti képviselő, az országgyűlési képviselő, illetve a menedékjogról szóló törvény szerinti eljárásban jogi képviseletet ellátó személy. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet az, amikor ezt a típusú távoltartást el lehet rendelni. Az elrendelés időtartama 6 hónap. Abban az esetben azonban, ha a kormány a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet meghosszabbítja, tehát a meghosszabbításról dönt, akkor az érintett személy kérheti a korábban hozott határozat felülvizsgálatát. A részletszabályokat és az eljárási szabályokat ebben az esetben is kormányrendelet fogja meghatározni. Tisztelt Országgyűlés! Ez a törvénycsomag tehát sarkalatos rendelkezéseket is tartalmaz. A sarkalatos rendelkezések elfogadása nélkül, a sarkalatos rendelkezések hatálybalépése nélkül ez a törvénycsomag nem fogja elérni a célját. De kérdezem önöket, képviselőtársaim, hogy vajon számíthatunk-e arra az ellenzékre, amelyik folyamatosan tagadta és tagadja a bevándorlás problémáját; tagadja és tagadta a kvóták létét (Mirkóczki Ádám: Most is hazudsz!); tagadja és tagadta a Soros-terv létezését; folyamatosan támadta a határvédelmet és támadta a kerítés felépítését. Mi azonban mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megvédjük Magyarországot; nem érvényesülhet Magyarországon a Soros-terv, annak a végrehajtását meg kell akadályozni. Magyarországon betelepítés nem lehet, mert nekünk, képviselőtársaim, Magyarország az első. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.) Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy Soros György és az általa finanszírozott szervezetek nem fogják annyiban hagyni. Az európai bürokraták, akik támogatják Soros Györgyöt, vagy akiket Soros György támogat ez nézőpont kérdése szintén nem fogják feladni a saját harcukat, a saját küzdelmüket. Nekünk is küzdenünk kell. Küzdenünk kell. Ahhoz azonban, hogy eredményre vezessen a küzdelmünk, erősebb jogi fegyverekre van szükségünk.Tisztelt Képviselőtársaim! Az önök előtt fekvő törvényjavaslat, három törvényjavaslat a Stop Soros törvénycsomag része, együttesen képes a szervező, a támogató és a finanszírozó tevékenységet megállítani. A törvénycsomag elfogadásával bevándorlást szervezni, támogatni, finanszírozni sokkal nehezebb lesz Magyarországon, képesek leszünk megállítani ezeket a szervezeteket. A magyar kormány a törvénytervezettel kapcsolatban lefolytatta a társadalmi vitát, a társadalmi egyeztetést is. Ennek keretében 600 érdemi észrevétel érkezett, és tekintettel arra, hogy legfontosabb feladatunk az emberek véleményének közvetítése, a magyar kormány megfontolta ezeket a javaslatokat, és szigorított formában ahogy a magyar emberek akarták terjeszti elő ezt a törvényjavaslat-csomagot.Tisztelt Képviselőtársaim! Ez a törvénycsomag három törvényből áll. Az első törvény a migrációt támogató szervezetek működésének engedélyezéséről szól. A korábbi tervezettel ellentétben, amely csak regisztrációt írt volna elő ezeknek a szervezeteknek, a szigorított formában előterjesztett törvényjavaslat most már belügyminiszteri engedélyhez kötné ezt a tevékenységet. A törvényjavaslat elfogadásával tehát ez egy engedélyhez kötött tevékenység lesz Magyarországon; regisztráció helyett tehát engedélyezés. Ezt az engedélyt Magyarországon a belügyminiszter adhatja ki. A belügyminiszter döntésével szemben természetesen jogorvoslatnak van helye, bírósághoz lehet fordulni, de csak eljárásjogi okokból, abban az esetben, ha kirívó eljárásjogi szabálysértés történt. Azoknak a szervezeteknek, amelyek engedélyért folyamodnak, nemzetbiztonsági vizsgálaton kell a törvényjavaslat szerint átesniük. Ehhez szükséges az, hogy a belügyminiszter beszerezze a nemzetbiztonsági szolgálatok véleményét, így az Alkotmányvédelmi Hivatalnak, az Információs Hivatalnak és Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnak a véleményét is. Hogy ezt a szabályt meg tudjuk teremteni, hozzá kell nyúlni, módosítani kell a nemzetbiztonsági törvényt is. Szeretném felhívni az önök figyelmét, hogy itt sarkalatos rendelkezésről van szó, azaz az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatára lesz szükség a módosítás elfogadásához. A belügyminiszternek azonban nemcsak nemzetbiztonsági szempontból kell vizsgálnia a kérelmet, hanem azt is meg kell vizsgálnia, hogy az a szervezet, amelyik kérvényezi, illetve beadja az engedély iránti kérelmet, külföldről származó pénzeszközből folytatja-e a tevékenységét. Ezt a vizsgálatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak kell lefolytatnia. Hogyan fog zajlani az eljárás a törvényjavaslat szerint? Az eljárás kezdeményezésére az a szervezet köteles, amelyik a törvény hatálya alá tartozik. A belügyminiszternek 180 nap áll rendelkezésére, hogy megvizsgálja a kérelmet. Ez a határidő egyébként meghosszabbítható. Abban az esetben, ha a belügyminiszter a kérelmet elutasítja, új kérelmet előterjeszteni egy éven belül nem lehet. Természetesen nem működhet egyetlen olyan jogszabály sem, amelynek nincs megfelelő szankciója, ezért a törvény megfelelő szankciót rendel az engedély nélkül folytatott tevékenységhez. Tehát ha valaki a migrációt engedély nélkül szervezi, támogatja vagy finanszírozza, az ügyész vele szemben felléphet. Első lépésben a fokozatosság elvének figyelembevételével az ügyész figyelmeztet, s egyben intézkedik az adószám törlése iránt is. Második lépésben pénzbírságot szabhat ki. Ennek a mértéke 1 millió 800 ezer forintig terjedhet. Harmadik lépésben pedig, ha ezt követően sem hagyja abba a szervezet a tevékenységét, az ügyész bírósághoz fordulhat, és kérheti a szervezet nyilvántartásból való törlését, azaz a szervezet megszüntetését.Ez a törvény a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba. A szervezeteknek, a törvény hatálya alá tartozó szervezeteknek 90 nap áll rendelkezésre, hogy beadják a kérelmüket a belügyminiszterhez az engedélyhez kötött tevékenység folytatása érdekében. Abban az esetben, ha egy szervezet külföldről bevándorlás támogatására pénzt kap, ezt három napon belül köteles bejelenteni a NAV részére.Tisztelt Képviselőtársaim! Emellett a törvénycsomag, a Stop Soros törvénycsomag egy másik törvényt is tartalmaz, ez a törvény pedig a bevándorlásfinanszírozási illetékről szól. Ez a törvény a társadalmi felelősségvállalást tekinti elsődlegesnek, azaz azoknak a szervezeteknek, amelyek támogatják vagy finanszírozzák ezt a tevékenységet, amely az első törvény hatálya alá tartozik, az általuk külföldről megkapott pénzösszeg után 25 százalékos illetéket kell fizetniük. Az illeték mértéke tehát 25 százalék, és minden olyan szervezetnek fizetnie kell, amely a törvény hatálya alá tartozik, függetlenül attól, hogy az engedélyes tevékenységet engedély birtokában vagy anélkül folytatja. Az így befolyt pénzösszeg az államháztartás része, tehát bekerül a költségvetésbe, de ez az összeg egy kötött felhasználású pénzösszeg, ami azt jelenti, hogy ezt az összeget a határvédelemre, a határvédelem költségeire kell fordítani, tekintettel arra, hogy ezeknek a szervezeteknek a tevékenysége kifejezetten ezt a költséget, az országnak a határvédelemre fordítandó költségét fogja növelni. (16.40)A bevallás határideje az év vége, és a következő évben pedig június 30-áig be is kell fizetni ezt a pénzösszeget az ország költségvetésébe. Az illetékkel kapcsolatos adóhatósági feladatokat ebben az esetben is a NAV látja el.A törvény két esetben lehetőséget biztosít a mentesülésre, azaz az illetékfizetési kötelezettség alól való mentesülésre is: abban az esetben, ha a szervezet bizonyítja azt, hogy nem a migráció szervezésére fordítja ezt a pénzösszeget, vagy hogy a támogatásból humanitárius segítségnyújtást végez. Ezekben az esetekben tehát a külföldről megkapott pénzösszeg nem tartozik az illetékfizetés hatálya alá. Abban az esetben, ha a szervezet a kötelezettségét nem teljesíti, az illeték mértékének kétszereséig terjedő fizetési kötelezettsége keletkezhet. A részletszabályokat, az eljárási szabályokat kormányrendelet fogja rögzíteni, azaz a törvény felhatalmazást ad a kormánynak, hogy a részletszabályokat, az eljárásokat, az eljárási szabályokat kormányrendeletben határozza meg. Ennek a törvénynek a hatálybalépése a kihirdetést követő 31. nap.Tisztelt Országgyűlés! Az előbbi két törvényjavaslat a migrációt támogató szervezetekre vonatkozik. Ezenfelül azonban vannak olyan személyek, akik személyükben szervezik vagy támogatják a migráció folyamatát. Velük szemben is fel kell lépni, és ezért terjesztettük elő a Stop Soros törvénycsomag részeként az idegenrendészeti távoltartás intézményéről szóló törvényjavaslatunkat. Ez tehát személyekre, magyar és külföldi állampolgárokra terjed ki, nem pedig szervezetekre.Azok a személyek, akik a magyar nemzetbiztonság érdekeit sértik, a közrendet veszélyeztetik, távol tarthatók Magyarország külső, 1100 kilométer hosszú schengeni határaitól egy 8 kilométeres sávban. A törvény részletesen definiálja azt, hogy mit jelent a nemzetbiztonság érdekeivel ellentétes vagy közérdeket veszélyeztető tevékenység. Az minősül annak, ha az érintett személy migrációs helyzettel összefüggő magatartása, nemzetközi védelem biztosítása érdekében, harmadik országbeli állampolgár Magyarország területére biztonságos harmadik országon keresztül történő belépését vagy tartózkodását segíti, illetve ehhez a tevékenységhez pénzbeli vagy vagyoni jellegű támogatást nyújt, és ezzel Magyarország közbiztonságát, közrendjét vagy közegészségügyét veszélyezteti. Ezt az eljárástípust a törvény idegenrendészeti hatósági ügyként kezeli. A miniszternek joga van ahhoz, hogy amennyiben nem magyar állampolgárról van szó, vele szemben az idegenrendészeti távoltartás intézményét az egész ország területére kiterjessze. A törvény meghatározza azokat a kivételeket is, akikkel szemben az idegenrendészeti távoltartás intézménye nem alkalmazható. Ilyen például az európai parlamenti képviselő, az országgyűlési képviselő, illetve a menedékjogról szóló törvény szerinti eljárásban jogi képviseletet ellátó személy. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet az, amikor ezt a típusú távoltartást el lehet rendelni. Az elrendelés időtartama 6 hónap. Abban az esetben azonban, ha a kormány a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet meghosszabbítja, tehát a meghosszabbításról dönt, akkor az érintett személy kérheti a korábban hozott határozat felülvizsgálatát. A részletszabályokat és az eljárási szabályokat ebben az esetben is kormányrendelet fogja meghatározni. Tisztelt Országgyűlés! Ez a törvénycsomag tehát sarkalatos rendelkezéseket is tartalmaz. A sarkalatos rendelkezések elfogadása nélkül, a sarkalatos rendelkezések hatálybalépése nélkül ez a törvénycsomag nem fogja elérni a célját. De kérdezem önöket, képviselőtársaim, hogy vajon számíthatunk-e arra az ellenzékre, amelyik folyamatosan tagadta és tagadja a bevándorlás problémáját; tagadja és tagadta a kvóták létét (Mirkóczki Ádám: Most is hazudsz!); tagadja és tagadta a Soros-terv létezését; folyamatosan támadta a határvédelmet és támadta a kerítés felépítését. Mi azonban mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megvédjük Magyarországot; nem érvényesülhet Magyarországon a Soros-terv, annak a végrehajtását meg kell akadályozni. Magyarországon betelepítés nem lehet, mert nekünk, képviselőtársaim, Magyarország az első. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.) Tisztelt Képviselőtársaim! Az önök előtt fekvő törvényjavaslat, három törvényjavaslat a Stop Soros törvénycsomag része, együttesen képes a szervező, a támogató és a finanszírozó tevékenységet megállítani. A törvénycsomag elfogadásával bevándorlást szervezni, támogatni, finanszírozni sokkal nehezebb lesz Magyarországon, képesek leszünk megállítani ezeket a szervezeteket. A magyar kormány a törvénytervezettel kapcsolatban lefolytatta a társadalmi vitát, a társadalmi egyeztetést is. Ennek keretében 600 érdemi észrevétel érkezett, és tekintettel arra, hogy legfontosabb feladatunk az emberek véleményének közvetítése, a magyar kormány megfontolta ezeket a javaslatokat, és szigorított formában ahogy a magyar emberek akarták terjeszti elő ezt a törvényjavaslat-csomagot.Tisztelt Képviselőtársaim! Ez a törvénycsomag három törvényből áll. Az első törvény a migrációt támogató szervezetek működésének engedélyezéséről szól. A korábbi tervezettel ellentétben, amely csak regisztrációt írt volna elő ezeknek a szervezeteknek, a szigorított formában előterjesztett törvényjavaslat most már belügyminiszteri engedélyhez kötné ezt a tevékenységet. A törvényjavaslat elfogadásával tehát ez egy engedélyhez kötött tevékenység lesz Magyarországon; regisztráció helyett tehát engedélyezés. Ezt az engedélyt Magyarországon a belügyminiszter adhatja ki. A belügyminiszter döntésével szemben természetesen jogorvoslatnak van helye, bírósághoz lehet fordulni, de csak eljárásjogi okokból, abban az esetben, ha kirívó eljárásjogi szabálysértés történt. Azoknak a szervezeteknek, amelyek engedélyért folyamodnak, nemzetbiztonsági vizsgálaton kell a törvényjavaslat szerint átesniük. Ehhez szükséges az, hogy a belügyminiszter beszerezze a nemzetbiztonsági szolgálatok véleményét, így az Alkotmányvédelmi Hivatalnak, az Információs Hivatalnak és Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnak a véleményét is. Hogy ezt a szabályt meg tudjuk teremteni, hozzá kell nyúlni, módosítani kell a nemzetbiztonsági törvényt is. Szeretném felhívni az önök figyelmét, hogy itt sarkalatos rendelkezésről van szó, azaz az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatára lesz szükség a módosítás elfogadásához. A belügyminiszternek azonban nemcsak nemzetbiztonsági szempontból kell vizsgálnia a kérelmet, hanem azt is meg kell vizsgálnia, hogy az a szervezet, amelyik kérvényezi, illetve beadja az engedély iránti kérelmet, külföldről származó pénzeszközből folytatja-e a tevékenységét. Ezt a vizsgálatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak kell lefolytatnia. Hogyan fog zajlani az eljárás a törvényjavaslat szerint? Az eljárás kezdeményezésére az a szervezet köteles, amelyik a törvény hatálya alá tartozik. A belügyminiszternek 180 nap áll rendelkezésére, hogy megvizsgálja a kérelmet. Ez a határidő egyébként meghosszabbítható. Abban az esetben, ha a belügyminiszter a kérelmet elutasítja, új kérelmet előterjeszteni egy éven belül nem lehet. Természetesen nem működhet egyetlen olyan jogszabály sem, amelynek nincs megfelelő szankciója, ezért a törvény megfelelő szankciót rendel az engedély nélkül folytatott tevékenységhez. Tehát ha valaki a migrációt engedély nélkül szervezi, támogatja vagy finanszírozza, az ügyész vele szemben felléphet. Első lépésben a fokozatosság elvének figyelembevételével az ügyész figyelmeztet, s egyben intézkedik az adószám törlése iránt is. Második lépésben pénzbírságot szabhat ki. Ennek a mértéke 1 millió 800 ezer forintig terjedhet. Harmadik lépésben pedig, ha ezt követően sem hagyja abba a szervezet a tevékenységét, az ügyész bírósághoz fordulhat, és kérheti a szervezet nyilvántartásból való törlését, azaz a szervezet megszüntetését.Ez a törvény a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba. A szervezeteknek, a törvény hatálya alá tartozó szervezeteknek 90 nap áll rendelkezésre, hogy beadják a kérelmüket a belügyminiszterhez az engedélyhez kötött tevékenység folytatása érdekében. Abban az esetben, ha egy szervezet külföldről bevándorlás támogatására pénzt kap, ezt három napon belül köteles bejelenteni a NAV részére.Tisztelt Képviselőtársaim! Emellett a törvénycsomag, a Stop Soros törvénycsomag egy másik törvényt is tartalmaz, ez a törvény pedig a bevándorlásfinanszírozási illetékről szól. Ez a törvény a társadalmi felelősségvállalást tekinti elsődlegesnek, azaz azoknak a szervezeteknek, amelyek támogatják vagy finanszírozzák ezt a tevékenységet, amely az első törvény hatálya alá tartozik, az általuk külföldről megkapott pénzösszeg után 25 százalékos illetéket kell fizetniük. Az illeték mértéke tehát 25 százalék, és minden olyan szervezetnek fizetnie kell, amely a törvény hatálya alá tartozik, függetlenül attól, hogy az engedélyes tevékenységet engedély birtokában vagy anélkül folytatja. Az így befolyt pénzösszeg az államháztartás része, tehát bekerül a költségvetésbe, de ez az összeg egy kötött felhasználású pénzösszeg, ami azt jelenti, hogy ezt az összeget a határvédelemre, a határvédelem költségeire kell fordítani, tekintettel arra, hogy ezeknek a szervezeteknek a tevékenysége kifejezetten ezt a költséget, az országnak a határvédelemre fordítandó költségét fogja növelni. (16.40)A bevallás határideje az év vége, és a következő évben pedig június 30-áig be is kell fizetni ezt a pénzösszeget az ország költségvetésébe. Az illetékkel kapcsolatos adóhatósági feladatokat ebben az esetben is a NAV látja el.A törvény két esetben lehetőséget biztosít a mentesülésre, azaz az illetékfizetési kötelezettség alól való mentesülésre is: abban az esetben, ha a szervezet bizonyítja azt, hogy nem a migráció szervezésére fordítja ezt a pénzösszeget, vagy hogy a támogatásból humanitárius segítségnyújtást végez. Ezekben az esetekben tehát a külföldről megkapott pénzösszeg nem tartozik az illetékfizetés hatálya alá. Abban az esetben, ha a szervezet a kötelezettségét nem teljesíti, az illeték mértékének kétszereséig terjedő fizetési kötelezettsége keletkezhet. A részletszabályokat, az eljárási szabályokat kormányrendelet fogja rögzíteni, azaz a törvény felhatalmazást ad a kormánynak, hogy a részletszabályokat, az eljárásokat, az eljárási szabályokat kormányrendeletben határozza meg. Ennek a törvénynek a hatálybalépése a kihirdetést követő 31. nap.Tisztelt Országgyűlés! Az előbbi két törvényjavaslat a migrációt támogató szervezetekre vonatkozik. Ezenfelül azonban vannak olyan személyek, akik személyükben szervezik vagy támogatják a migráció folyamatát. Velük szemben is fel kell lépni, és ezért terjesztettük elő a Stop Soros törvénycsomag részeként az idegenrendészeti távoltartás intézményéről szóló törvényjavaslatunkat. Ez tehát személyekre, magyar és külföldi állampolgárokra terjed ki, nem pedig szervezetekre.Azok a személyek, akik a magyar nemzetbiztonság érdekeit sértik, a közrendet veszélyeztetik, távol tarthatók Magyarország külső, 1100 kilométer hosszú schengeni határaitól egy 8 kilométeres sávban. A törvény részletesen definiálja azt, hogy mit jelent a nemzetbiztonság érdekeivel ellentétes vagy közérdeket veszélyeztető tevékenység. Az minősül annak, ha az érintett személy migrációs helyzettel összefüggő magatartása, nemzetközi védelem biztosítása érdekében, harmadik országbeli állampolgár Magyarország területére biztonságos harmadik országon keresztül történő belépését vagy tartózkodását segíti, illetve ehhez a tevékenységhez pénzbeli vagy vagyoni jellegű támogatást nyújt, és ezzel Magyarország közbiztonságát, közrendjét vagy közegészségügyét veszélyezteti. Ezt az eljárástípust a törvény idegenrendészeti hatósági ügyként kezeli. A miniszternek joga van ahhoz, hogy amennyiben nem magyar állampolgárról van szó, vele szemben az idegenrendészeti távoltartás intézményét az egész ország területére kiterjessze. A törvény meghatározza azokat a kivételeket is, akikkel szemben az idegenrendészeti távoltartás intézménye nem alkalmazható. Ilyen például az európai parlamenti képviselő, az országgyűlési képviselő, illetve a menedékjogról szóló törvény szerinti eljárásban jogi képviseletet ellátó személy. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet az, amikor ezt a típusú távoltartást el lehet rendelni. Az elrendelés időtartama 6 hónap. Abban az esetben azonban, ha a kormány a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet meghosszabbítja, tehát a meghosszabbításról dönt, akkor az érintett személy kérheti a korábban hozott határozat felülvizsgálatát. A részletszabályokat és az eljárási szabályokat ebben az esetben is kormányrendelet fogja meghatározni. Tisztelt Országgyűlés! Ez a törvénycsomag tehát sarkalatos rendelkezéseket is tartalmaz. A sarkalatos rendelkezések elfogadása nélkül, a sarkalatos rendelkezések hatálybalépése nélkül ez a törvénycsomag nem fogja elérni a célját. De kérdezem önöket, képviselőtársaim, hogy vajon számíthatunk-e arra az ellenzékre, amelyik folyamatosan tagadta és tagadja a bevándorlás problémáját; tagadja és tagadta a kvóták létét (Mirkóczki Ádám: Most is hazudsz!); tagadja és tagadta a Soros-terv létezését; folyamatosan támadta a határvédelmet és támadta a kerítés felépítését. Mi azonban mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megvédjük Magyarországot; nem érvényesülhet Magyarországon a Soros-terv, annak a végrehajtását meg kell akadályozni. Magyarországon betelepítés nem lehet, mert nekünk, képviselőtársaim, Magyarország az első. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.) Tisztelt Képviselőtársaim! Ez a törvénycsomag három törvényből áll. Az első törvény a migrációt támogató szervezetek működésének engedélyezéséről szól. A korábbi tervezettel ellentétben, amely csak regisztrációt írt volna elő ezeknek a szervezeteknek, a szigorított formában előterjesztett törvényjavaslat most már belügyminiszteri engedélyhez kötné ezt a tevékenységet. A törvényjavaslat elfogadásával tehát ez egy engedélyhez kötött tevékenység lesz Magyarországon; regisztráció helyett tehát engedélyezés. Ezt az engedélyt Magyarországon a belügyminiszter adhatja ki. A belügyminiszter döntésével szemben természetesen jogorvoslatnak van helye, bírósághoz lehet fordulni, de csak eljárásjogi okokból, abban az esetben, ha kirívó eljárásjogi szabálysértés történt. Azoknak a szervezeteknek, amelyek engedélyért folyamodnak, nemzetbiztonsági vizsgálaton kell a törvényjavaslat szerint átesniük. Ehhez szükséges az, hogy a belügyminiszter beszerezze a nemzetbiztonsági szolgálatok véleményét, így az Alkotmányvédelmi Hivatalnak, az Információs Hivatalnak és Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnak a véleményét is. Hogy ezt a szabályt meg tudjuk teremteni, hozzá kell nyúlni, módosítani kell a nemzetbiztonsági törvényt is. Szeretném felhívni az önök figyelmét, hogy itt sarkalatos rendelkezésről van szó, azaz az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatára lesz szükség a módosítás elfogadásához. A belügyminiszternek azonban nemcsak nemzetbiztonsági szempontból kell vizsgálnia a kérelmet, hanem azt is meg kell vizsgálnia, hogy az a szervezet, amelyik kérvényezi, illetve beadja az engedély iránti kérelmet, külföldről származó pénzeszközből folytatja-e a tevékenységét. Ezt a vizsgálatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak kell lefolytatnia. Hogyan fog zajlani az eljárás a törvényjavaslat szerint? Az eljárás kezdeményezésére az a szervezet köteles, amelyik a törvény hatálya alá tartozik. A belügyminiszternek 180 nap áll rendelkezésére, hogy megvizsgálja a kérelmet. Ez a határidő egyébként meghosszabbítható. Abban az esetben, ha a belügyminiszter a kérelmet elutasítja, új kérelmet előterjeszteni egy éven belül nem lehet. Természetesen nem működhet egyetlen olyan jogszabály sem, amelynek nincs megfelelő szankciója, ezért a törvény megfelelő szankciót rendel az engedély nélkül folytatott tevékenységhez. Tehát ha valaki a migrációt engedély nélkül szervezi, támogatja vagy finanszírozza, az ügyész vele szemben felléphet. Első lépésben a fokozatosság elvének figyelembevételével az ügyész figyelmeztet, s egyben intézkedik az adószám törlése iránt is. Második lépésben pénzbírságot szabhat ki. Ennek a mértéke 1 millió 800 ezer forintig terjedhet. Harmadik lépésben pedig, ha ezt követően sem hagyja abba a szervezet a tevékenységét, az ügyész bírósághoz fordulhat, és kérheti a szervezet nyilvántartásból való törlését, azaz a szervezet megszüntetését.Ez a törvény a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba. A szervezeteknek, a törvény hatálya alá tartozó szervezeteknek 90 nap áll rendelkezésre, hogy beadják a kérelmüket a belügyminiszterhez az engedélyhez kötött tevékenység folytatása érdekében. Abban az esetben, ha egy szervezet külföldről bevándorlás támogatására pénzt kap, ezt három napon belül köteles bejelenteni a NAV részére.Tisztelt Képviselőtársaim! Emellett a törvénycsomag, a Stop Soros törvénycsomag egy másik törvényt is tartalmaz, ez a törvény pedig a bevándorlásfinanszírozási illetékről szól. Ez a törvény a társadalmi felelősségvállalást tekinti elsődlegesnek, azaz azoknak a szervezeteknek, amelyek támogatják vagy finanszírozzák ezt a tevékenységet, amely az első törvény hatálya alá tartozik, az általuk külföldről megkapott pénzösszeg után 25 százalékos illetéket kell fizetniük. Az illeték mértéke tehát 25 százalék, és minden olyan szervezetnek fizetnie kell, amely a törvény hatálya alá tartozik, függetlenül attól, hogy az engedélyes tevékenységet engedély birtokában vagy anélkül folytatja. Az így befolyt pénzösszeg az államháztartás része, tehát bekerül a költségvetésbe, de ez az összeg egy kötött felhasználású pénzösszeg, ami azt jelenti, hogy ezt az összeget a határvédelemre, a határvédelem költségeire kell fordítani, tekintettel arra, hogy ezeknek a szervezeteknek a tevékenysége kifejezetten ezt a költséget, az országnak a határvédelemre fordítandó költségét fogja növelni. (16.40)A bevallás határideje az év vége, és a következő évben pedig június 30-áig be is kell fizetni ezt a pénzösszeget az ország költségvetésébe. Az illetékkel kapcsolatos adóhatósági feladatokat ebben az esetben is a NAV látja el.A törvény két esetben lehetőséget biztosít a mentesülésre, azaz az illetékfizetési kötelezettség alól való mentesülésre is: abban az esetben, ha a szervezet bizonyítja azt, hogy nem a migráció szervezésére fordítja ezt a pénzösszeget, vagy hogy a támogatásból humanitárius segítségnyújtást végez. Ezekben az esetekben tehát a külföldről megkapott pénzösszeg nem tartozik az illetékfizetés hatálya alá. Abban az esetben, ha a szervezet a kötelezettségét nem teljesíti, az illeték mértékének kétszereséig terjedő fizetési kötelezettsége keletkezhet. A részletszabályokat, az eljárási szabályokat kormányrendelet fogja rögzíteni, azaz a törvény felhatalmazást ad a kormánynak, hogy a részletszabályokat, az eljárásokat, az eljárási szabályokat kormányrendeletben határozza meg. Ennek a törvénynek a hatálybalépése a kihirdetést követő 31. nap.Tisztelt Országgyűlés! Az előbbi két törvényjavaslat a migrációt támogató szervezetekre vonatkozik. Ezenfelül azonban vannak olyan személyek, akik személyükben szervezik vagy támogatják a migráció folyamatát. Velük szemben is fel kell lépni, és ezért terjesztettük elő a Stop Soros törvénycsomag részeként az idegenrendészeti távoltartás intézményéről szóló törvényjavaslatunkat. Ez tehát személyekre, magyar és külföldi állampolgárokra terjed ki, nem pedig szervezetekre.Azok a személyek, akik a magyar nemzetbiztonság érdekeit sértik, a közrendet veszélyeztetik, távol tarthatók Magyarország külső, 1100 kilométer hosszú schengeni határaitól egy 8 kilométeres sávban. A törvény részletesen definiálja azt, hogy mit jelent a nemzetbiztonság érdekeivel ellentétes vagy közérdeket veszélyeztető tevékenység. Az minősül annak, ha az érintett személy migrációs helyzettel összefüggő magatartása, nemzetközi védelem biztosítása érdekében, harmadik országbeli állampolgár Magyarország területére biztonságos harmadik országon keresztül történő belépését vagy tartózkodását segíti, illetve ehhez a tevékenységhez pénzbeli vagy vagyoni jellegű támogatást nyújt, és ezzel Magyarország közbiztonságát, közrendjét vagy közegészségügyét veszélyezteti. Ezt az eljárástípust a törvény idegenrendészeti hatósági ügyként kezeli. A miniszternek joga van ahhoz, hogy amennyiben nem magyar állampolgárról van szó, vele szemben az idegenrendészeti távoltartás intézményét az egész ország területére kiterjessze. A törvény meghatározza azokat a kivételeket is, akikkel szemben az idegenrendészeti távoltartás intézménye nem alkalmazható. Ilyen például az európai parlamenti képviselő, az országgyűlési képviselő, illetve a menedékjogról szóló törvény szerinti eljárásban jogi képviseletet ellátó személy. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet az, amikor ezt a típusú távoltartást el lehet rendelni. Az elrendelés időtartama 6 hónap. Abban az esetben azonban, ha a kormány a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet meghosszabbítja, tehát a meghosszabbításról dönt, akkor az érintett személy kérheti a korábban hozott határozat felülvizsgálatát. A részletszabályokat és az eljárási szabályokat ebben az esetben is kormányrendelet fogja meghatározni. Tisztelt Országgyűlés! Ez a törvénycsomag tehát sarkalatos rendelkezéseket is tartalmaz. A sarkalatos rendelkezések elfogadása nélkül, a sarkalatos rendelkezések hatálybalépése nélkül ez a törvénycsomag nem fogja elérni a célját. De kérdezem önöket, képviselőtársaim, hogy vajon számíthatunk-e arra az ellenzékre, amelyik folyamatosan tagadta és tagadja a bevándorlás problémáját; tagadja és tagadta a kvóták létét (Mirkóczki Ádám: Most is hazudsz!); tagadja és tagadta a Soros-terv létezését; folyamatosan támadta a határvédelmet és támadta a kerítés felépítését. Mi azonban mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megvédjük Magyarországot; nem érvényesülhet Magyarországon a Soros-terv, annak a végrehajtását meg kell akadályozni. Magyarországon betelepítés nem lehet, mert nekünk, képviselőtársaim, Magyarország az első. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.) Azoknak a szervezeteknek, amelyek engedélyért folyamodnak, nemzetbiztonsági vizsgálaton kell a törvényjavaslat szerint átesniük. Ehhez szükséges az, hogy a belügyminiszter beszerezze a nemzetbiztonsági szolgálatok véleményét, így az Alkotmányvédelmi Hivatalnak, az Információs Hivatalnak és Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnak a véleményét is. Hogy ezt a szabályt meg tudjuk teremteni, hozzá kell nyúlni, módosítani kell a nemzetbiztonsági törvényt is. Szeretném felhívni az önök figyelmét, hogy itt sarkalatos rendelkezésről van szó, azaz az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatára lesz szükség a módosítás elfogadásához. A belügyminiszternek azonban nemcsak nemzetbiztonsági szempontból kell vizsgálnia a kérelmet, hanem azt is meg kell vizsgálnia, hogy az a szervezet, amelyik kérvényezi, illetve beadja az engedély iránti kérelmet, külföldről származó pénzeszközből folytatja-e a tevékenységét. Ezt a vizsgálatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak kell lefolytatnia. Hogyan fog zajlani az eljárás a törvényjavaslat szerint? Az eljárás kezdeményezésére az a szervezet köteles, amelyik a törvény hatálya alá tartozik. A belügyminiszternek 180 nap áll rendelkezésére, hogy megvizsgálja a kérelmet. Ez a határidő egyébként meghosszabbítható. Abban az esetben, ha a belügyminiszter a kérelmet elutasítja, új kérelmet előterjeszteni egy éven belül nem lehet. Természetesen nem működhet egyetlen olyan jogszabály sem, amelynek nincs megfelelő szankciója, ezért a törvény megfelelő szankciót rendel az engedély nélkül folytatott tevékenységhez. Tehát ha valaki a migrációt engedély nélkül szervezi, támogatja vagy finanszírozza, az ügyész vele szemben felléphet. Első lépésben a fokozatosság elvének figyelembevételével az ügyész figyelmeztet, s egyben intézkedik az adószám törlése iránt is. Második lépésben pénzbírságot szabhat ki. Ennek a mértéke 1 millió 800 ezer forintig terjedhet. Harmadik lépésben pedig, ha ezt követően sem hagyja abba a szervezet a tevékenységét, az ügyész bírósághoz fordulhat, és kérheti a szervezet nyilvántartásból való törlését, azaz a szervezet megszüntetését.Ez a törvény a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba. A szervezeteknek, a törvény hatálya alá tartozó szervezeteknek 90 nap áll rendelkezésre, hogy beadják a kérelmüket a belügyminiszterhez az engedélyhez kötött tevékenység folytatása érdekében. Abban az esetben, ha egy szervezet külföldről bevándorlás támogatására pénzt kap, ezt három napon belül köteles bejelenteni a NAV részére.Tisztelt Képviselőtársaim! Emellett a törvénycsomag, a Stop Soros törvénycsomag egy másik törvényt is tartalmaz, ez a törvény pedig a bevándorlásfinanszírozási illetékről szól. Ez a törvény a társadalmi felelősségvállalást tekinti elsődlegesnek, azaz azoknak a szervezeteknek, amelyek támogatják vagy finanszírozzák ezt a tevékenységet, amely az első törvény hatálya alá tartozik, az általuk külföldről megkapott pénzösszeg után 25 százalékos illetéket kell fizetniük. Az illeték mértéke tehát 25 százalék, és minden olyan szervezetnek fizetnie kell, amely a törvény hatálya alá tartozik, függetlenül attól, hogy az engedélyes tevékenységet engedély birtokában vagy anélkül folytatja. Az így befolyt pénzösszeg az államháztartás része, tehát bekerül a költségvetésbe, de ez az összeg egy kötött felhasználású pénzösszeg, ami azt jelenti, hogy ezt az összeget a határvédelemre, a határvédelem költségeire kell fordítani, tekintettel arra, hogy ezeknek a szervezeteknek a tevékenysége kifejezetten ezt a költséget, az országnak a határvédelemre fordítandó költségét fogja növelni. (16.40)A bevallás határideje az év vége, és a következő évben pedig június 30-áig be is kell fizetni ezt a pénzösszeget az ország költségvetésébe. Az illetékkel kapcsolatos adóhatósági feladatokat ebben az esetben is a NAV látja el.A törvény két esetben lehetőséget biztosít a mentesülésre, azaz az illetékfizetési kötelezettség alól való mentesülésre is: abban az esetben, ha a szervezet bizonyítja azt, hogy nem a migráció szervezésére fordítja ezt a pénzösszeget, vagy hogy a támogatásból humanitárius segítségnyújtást végez. Ezekben az esetekben tehát a külföldről megkapott pénzösszeg nem tartozik az illetékfizetés hatálya alá. Abban az esetben, ha a szervezet a kötelezettségét nem teljesíti, az illeték mértékének kétszereséig terjedő fizetési kötelezettsége keletkezhet. A részletszabályokat, az eljárási szabályokat kormányrendelet fogja rögzíteni, azaz a törvény felhatalmazást ad a kormánynak, hogy a részletszabályokat, az eljárásokat, az eljárási szabályokat kormányrendeletben határozza meg. Ennek a törvénynek a hatálybalépése a kihirdetést követő 31. nap.Tisztelt Országgyűlés! Az előbbi két törvényjavaslat a migrációt támogató szervezetekre vonatkozik. Ezenfelül azonban vannak olyan személyek, akik személyükben szervezik vagy támogatják a migráció folyamatát. Velük szemben is fel kell lépni, és ezért terjesztettük elő a Stop Soros törvénycsomag részeként az idegenrendészeti távoltartás intézményéről szóló törvényjavaslatunkat. Ez tehát személyekre, magyar és külföldi állampolgárokra terjed ki, nem pedig szervezetekre.Azok a személyek, akik a magyar nemzetbiztonság érdekeit sértik, a közrendet veszélyeztetik, távol tarthatók Magyarország külső, 1100 kilométer hosszú schengeni határaitól egy 8 kilométeres sávban. A törvény részletesen definiálja azt, hogy mit jelent a nemzetbiztonság érdekeivel ellentétes vagy közérdeket veszélyeztető tevékenység. Az minősül annak, ha az érintett személy migrációs helyzettel összefüggő magatartása, nemzetközi védelem biztosítása érdekében, harmadik országbeli állampolgár Magyarország területére biztonságos harmadik országon keresztül történő belépését vagy tartózkodását segíti, illetve ehhez a tevékenységhez pénzbeli vagy vagyoni jellegű támogatást nyújt, és ezzel Magyarország közbiztonságát, közrendjét vagy közegészségügyét veszélyezteti. Ezt az eljárástípust a törvény idegenrendészeti hatósági ügyként kezeli. A miniszternek joga van ahhoz, hogy amennyiben nem magyar állampolgárról van szó, vele szemben az idegenrendészeti távoltartás intézményét az egész ország területére kiterjessze. A törvény meghatározza azokat a kivételeket is, akikkel szemben az idegenrendészeti távoltartás intézménye nem alkalmazható. Ilyen például az európai parlamenti képviselő, az országgyűlési képviselő, illetve a menedékjogról szóló törvény szerinti eljárásban jogi képviseletet ellátó személy. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet az, amikor ezt a típusú távoltartást el lehet rendelni. Az elrendelés időtartama 6 hónap. Abban az esetben azonban, ha a kormány a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet meghosszabbítja, tehát a meghosszabbításról dönt, akkor az érintett személy kérheti a korábban hozott határozat felülvizsgálatát. A részletszabályokat és az eljárási szabályokat ebben az esetben is kormányrendelet fogja meghatározni. Tisztelt Országgyűlés! Ez a törvénycsomag tehát sarkalatos rendelkezéseket is tartalmaz. A sarkalatos rendelkezések elfogadása nélkül, a sarkalatos rendelkezések hatálybalépése nélkül ez a törvénycsomag nem fogja elérni a célját. De kérdezem önöket, képviselőtársaim, hogy vajon számíthatunk-e arra az ellenzékre, amelyik folyamatosan tagadta és tagadja a bevándorlás problémáját; tagadja és tagadta a kvóták létét (Mirkóczki Ádám: Most is hazudsz!); tagadja és tagadta a Soros-terv létezését; folyamatosan támadta a határvédelmet és támadta a kerítés felépítését. Mi azonban mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megvédjük Magyarországot; nem érvényesülhet Magyarországon a Soros-terv, annak a végrehajtását meg kell akadályozni. Magyarországon betelepítés nem lehet, mert nekünk, képviselőtársaim, Magyarország az első. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.) A belügyminiszternek azonban nemcsak nemzetbiztonsági szempontból kell vizsgálnia a kérelmet, hanem azt is meg kell vizsgálnia, hogy az a szervezet, amelyik kérvényezi, illetve beadja az engedély iránti kérelmet, külföldről származó pénzeszközből folytatja-e a tevékenységét. Ezt a vizsgálatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak kell lefolytatnia. Hogyan fog zajlani az eljárás a törvényjavaslat szerint? Az eljárás kezdeményezésére az a szervezet köteles, amelyik a törvény hatálya alá tartozik. A belügyminiszternek 180 nap áll rendelkezésére, hogy megvizsgálja a kérelmet. Ez a határidő egyébként meghosszabbítható. Abban az esetben, ha a belügyminiszter a kérelmet elutasítja, új kérelmet előterjeszteni egy éven belül nem lehet. Természetesen nem működhet egyetlen olyan jogszabály sem, amelynek nincs megfelelő szankciója, ezért a törvény megfelelő szankciót rendel az engedély nélkül folytatott tevékenységhez. Tehát ha valaki a migrációt engedély nélkül szervezi, támogatja vagy finanszírozza, az ügyész vele szemben felléphet. Első lépésben a fokozatosság elvének figyelembevételével az ügyész figyelmeztet, s egyben intézkedik az adószám törlése iránt is. Második lépésben pénzbírságot szabhat ki. Ennek a mértéke 1 millió 800 ezer forintig terjedhet. Harmadik lépésben pedig, ha ezt követően sem hagyja abba a szervezet a tevékenységét, az ügyész bírósághoz fordulhat, és kérheti a szervezet nyilvántartásból való törlését, azaz a szervezet megszüntetését.Ez a törvény a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba. A szervezeteknek, a törvény hatálya alá tartozó szervezeteknek 90 nap áll rendelkezésre, hogy beadják a kérelmüket a belügyminiszterhez az engedélyhez kötött tevékenység folytatása érdekében. Abban az esetben, ha egy szervezet külföldről bevándorlás támogatására pénzt kap, ezt három napon belül köteles bejelenteni a NAV részére.Tisztelt Képviselőtársaim! Emellett a törvénycsomag, a Stop Soros törvénycsomag egy másik törvényt is tartalmaz, ez a törvény pedig a bevándorlásfinanszírozási illetékről szól. Ez a törvény a társadalmi felelősségvállalást tekinti elsődlegesnek, azaz azoknak a szervezeteknek, amelyek támogatják vagy finanszírozzák ezt a tevékenységet, amely az első törvény hatálya alá tartozik, az általuk külföldről megkapott pénzösszeg után 25 százalékos illetéket kell fizetniük. Az illeték mértéke tehát 25 százalék, és minden olyan szervezetnek fizetnie kell, amely a törvény hatálya alá tartozik, függetlenül attól, hogy az engedélyes tevékenységet engedély birtokában vagy anélkül folytatja. Az így befolyt pénzösszeg az államháztartás része, tehát bekerül a költségvetésbe, de ez az összeg egy kötött felhasználású pénzösszeg, ami azt jelenti, hogy ezt az összeget a határvédelemre, a határvédelem költségeire kell fordítani, tekintettel arra, hogy ezeknek a szervezeteknek a tevékenysége kifejezetten ezt a költséget, az országnak a határvédelemre fordítandó költségét fogja növelni. (16.40)A bevallás határideje az év vége, és a következő évben pedig június 30-áig be is kell fizetni ezt a pénzösszeget az ország költségvetésébe. Az illetékkel kapcsolatos adóhatósági feladatokat ebben az esetben is a NAV látja el.A törvény két esetben lehetőséget biztosít a mentesülésre, azaz az illetékfizetési kötelezettség alól való mentesülésre is: abban az esetben, ha a szervezet bizonyítja azt, hogy nem a migráció szervezésére fordítja ezt a pénzösszeget, vagy hogy a támogatásból humanitárius segítségnyújtást végez. Ezekben az esetekben tehát a külföldről megkapott pénzösszeg nem tartozik az illetékfizetés hatálya alá. Abban az esetben, ha a szervezet a kötelezettségét nem teljesíti, az illeték mértékének kétszereséig terjedő fizetési kötelezettsége keletkezhet. A részletszabályokat, az eljárási szabályokat kormányrendelet fogja rögzíteni, azaz a törvény felhatalmazást ad a kormánynak, hogy a részletszabályokat, az eljárásokat, az eljárási szabályokat kormányrendeletben határozza meg. Ennek a törvénynek a hatálybalépése a kihirdetést követő 31. nap.Tisztelt Országgyűlés! Az előbbi két törvényjavaslat a migrációt támogató szervezetekre vonatkozik. Ezenfelül azonban vannak olyan személyek, akik személyükben szervezik vagy támogatják a migráció folyamatát. Velük szemben is fel kell lépni, és ezért terjesztettük elő a Stop Soros törvénycsomag részeként az idegenrendészeti távoltartás intézményéről szóló törvényjavaslatunkat. Ez tehát személyekre, magyar és külföldi állampolgárokra terjed ki, nem pedig szervezetekre.Azok a személyek, akik a magyar nemzetbiztonság érdekeit sértik, a közrendet veszélyeztetik, távol tarthatók Magyarország külső, 1100 kilométer hosszú schengeni határaitól egy 8 kilométeres sávban. A törvény részletesen definiálja azt, hogy mit jelent a nemzetbiztonság érdekeivel ellentétes vagy közérdeket veszélyeztető tevékenység. Az minősül annak, ha az érintett személy migrációs helyzettel összefüggő magatartása, nemzetközi védelem biztosítása érdekében, harmadik országbeli állampolgár Magyarország területére biztonságos harmadik országon keresztül történő belépését vagy tartózkodását segíti, illetve ehhez a tevékenységhez pénzbeli vagy vagyoni jellegű támogatást nyújt, és ezzel Magyarország közbiztonságát, közrendjét vagy közegészségügyét veszélyezteti. Ezt az eljárástípust a törvény idegenrendészeti hatósági ügyként kezeli. A miniszternek joga van ahhoz, hogy amennyiben nem magyar állampolgárról van szó, vele szemben az idegenrendészeti távoltartás intézményét az egész ország területére kiterjessze. A törvény meghatározza azokat a kivételeket is, akikkel szemben az idegenrendészeti távoltartás intézménye nem alkalmazható. Ilyen például az európai parlamenti képviselő, az országgyűlési képviselő, illetve a menedékjogról szóló törvény szerinti eljárásban jogi képviseletet ellátó személy. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet az, amikor ezt a típusú távoltartást el lehet rendelni. Az elrendelés időtartama 6 hónap. Abban az esetben azonban, ha a kormány a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet meghosszabbítja, tehát a meghosszabbításról dönt, akkor az érintett személy kérheti a korábban hozott határozat felülvizsgálatát. A részletszabályokat és az eljárási szabályokat ebben az esetben is kormányrendelet fogja meghatározni. Tisztelt Országgyűlés! Ez a törvénycsomag tehát sarkalatos rendelkezéseket is tartalmaz. A sarkalatos rendelkezések elfogadása nélkül, a sarkalatos rendelkezések hatálybalépése nélkül ez a törvénycsomag nem fogja elérni a célját. De kérdezem önöket, képviselőtársaim, hogy vajon számíthatunk-e arra az ellenzékre, amelyik folyamatosan tagadta és tagadja a bevándorlás problémáját; tagadja és tagadta a kvóták létét (Mirkóczki Ádám: Most is hazudsz!); tagadja és tagadta a Soros-terv létezését; folyamatosan támadta a határvédelmet és támadta a kerítés felépítését. Mi azonban mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megvédjük Magyarországot; nem érvényesülhet Magyarországon a Soros-terv, annak a végrehajtását meg kell akadályozni. Magyarországon betelepítés nem lehet, mert nekünk, képviselőtársaim, Magyarország az első. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.) Hogyan fog zajlani az eljárás a törvényjavaslat szerint? Az eljárás kezdeményezésére az a szervezet köteles, amelyik a törvény hatálya alá tartozik. A belügyminiszternek 180 nap áll rendelkezésére, hogy megvizsgálja a kérelmet. Ez a határidő egyébként meghosszabbítható. Abban az esetben, ha a belügyminiszter a kérelmet elutasítja, új kérelmet előterjeszteni egy éven belül nem lehet. Természetesen nem működhet egyetlen olyan jogszabály sem, amelynek nincs megfelelő szankciója, ezért a törvény megfelelő szankciót rendel az engedély nélkül folytatott tevékenységhez. Tehát ha valaki a migrációt engedély nélkül szervezi, támogatja vagy finanszírozza, az ügyész vele szemben felléphet. Első lépésben a fokozatosság elvének figyelembevételével az ügyész figyelmeztet, s egyben intézkedik az adószám törlése iránt is. Második lépésben pénzbírságot szabhat ki. Ennek a mértéke 1 millió 800 ezer forintig terjedhet. Harmadik lépésben pedig, ha ezt követően sem hagyja abba a szervezet a tevékenységét, az ügyész bírósághoz fordulhat, és kérheti a szervezet nyilvántartásból való törlését, azaz a szervezet megszüntetését.Ez a törvény a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba. A szervezeteknek, a törvény hatálya alá tartozó szervezeteknek 90 nap áll rendelkezésre, hogy beadják a kérelmüket a belügyminiszterhez az engedélyhez kötött tevékenység folytatása érdekében. Abban az esetben, ha egy szervezet külföldről bevándorlás támogatására pénzt kap, ezt három napon belül köteles bejelenteni a NAV részére.Tisztelt Képviselőtársaim! Emellett a törvénycsomag, a Stop Soros törvénycsomag egy másik törvényt is tartalmaz, ez a törvény pedig a bevándorlásfinanszírozási illetékről szól. Ez a törvény a társadalmi felelősségvállalást tekinti elsődlegesnek, azaz azoknak a szervezeteknek, amelyek támogatják vagy finanszírozzák ezt a tevékenységet, amely az első törvény hatálya alá tartozik, az általuk külföldről megkapott pénzösszeg után 25 százalékos illetéket kell fizetniük. Az illeték mértéke tehát 25 százalék, és minden olyan szervezetnek fizetnie kell, amely a törvény hatálya alá tartozik, függetlenül attól, hogy az engedélyes tevékenységet engedély birtokában vagy anélkül folytatja. Az így befolyt pénzösszeg az államháztartás része, tehát bekerül a költségvetésbe, de ez az összeg egy kötött felhasználású pénzösszeg, ami azt jelenti, hogy ezt az összeget a határvédelemre, a határvédelem költségeire kell fordítani, tekintettel arra, hogy ezeknek a szervezeteknek a tevékenysége kifejezetten ezt a költséget, az országnak a határvédelemre fordítandó költségét fogja növelni. (16.40)A bevallás határideje az év vége, és a következő évben pedig június 30-áig be is kell fizetni ezt a pénzösszeget az ország költségvetésébe. Az illetékkel kapcsolatos adóhatósági feladatokat ebben az esetben is a NAV látja el.A törvény két esetben lehetőséget biztosít a mentesülésre, azaz az illetékfizetési kötelezettség alól való mentesülésre is: abban az esetben, ha a szervezet bizonyítja azt, hogy nem a migráció szervezésére fordítja ezt a pénzösszeget, vagy hogy a támogatásból humanitárius segítségnyújtást végez. Ezekben az esetekben tehát a külföldről megkapott pénzösszeg nem tartozik az illetékfizetés hatálya alá. Abban az esetben, ha a szervezet a kötelezettségét nem teljesíti, az illeték mértékének kétszereséig terjedő fizetési kötelezettsége keletkezhet. A részletszabályokat, az eljárási szabályokat kormányrendelet fogja rögzíteni, azaz a törvény felhatalmazást ad a kormánynak, hogy a részletszabályokat, az eljárásokat, az eljárási szabályokat kormányrendeletben határozza meg. Ennek a törvénynek a hatálybalépése a kihirdetést követő 31. nap.Tisztelt Országgyűlés! Az előbbi két törvényjavaslat a migrációt támogató szervezetekre vonatkozik. Ezenfelül azonban vannak olyan személyek, akik személyükben szervezik vagy támogatják a migráció folyamatát. Velük szemben is fel kell lépni, és ezért terjesztettük elő a Stop Soros törvénycsomag részeként az idegenrendészeti távoltartás intézményéről szóló törvényjavaslatunkat. Ez tehát személyekre, magyar és külföldi állampolgárokra terjed ki, nem pedig szervezetekre.Azok a személyek, akik a magyar nemzetbiztonság érdekeit sértik, a közrendet veszélyeztetik, távol tarthatók Magyarország külső, 1100 kilométer hosszú schengeni határaitól egy 8 kilométeres sávban. A törvény részletesen definiálja azt, hogy mit jelent a nemzetbiztonság érdekeivel ellentétes vagy közérdeket veszélyeztető tevékenység. Az minősül annak, ha az érintett személy migrációs helyzettel összefüggő magatartása, nemzetközi védelem biztosítása érdekében, harmadik országbeli állampolgár Magyarország területére biztonságos harmadik országon keresztül történő belépését vagy tartózkodását segíti, illetve ehhez a tevékenységhez pénzbeli vagy vagyoni jellegű támogatást nyújt, és ezzel Magyarország közbiztonságát, közrendjét vagy közegészségügyét veszélyezteti. Ezt az eljárástípust a törvény idegenrendészeti hatósági ügyként kezeli. A miniszternek joga van ahhoz, hogy amennyiben nem magyar állampolgárról van szó, vele szemben az idegenrendészeti távoltartás intézményét az egész ország területére kiterjessze. A törvény meghatározza azokat a kivételeket is, akikkel szemben az idegenrendészeti távoltartás intézménye nem alkalmazható. Ilyen például az európai parlamenti képviselő, az országgyűlési képviselő, illetve a menedékjogról szóló törvény szerinti eljárásban jogi képviseletet ellátó személy. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet az, amikor ezt a típusú távoltartást el lehet rendelni. Az elrendelés időtartama 6 hónap. Abban az esetben azonban, ha a kormány a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet meghosszabbítja, tehát a meghosszabbításról dönt, akkor az érintett személy kérheti a korábban hozott határozat felülvizsgálatát. A részletszabályokat és az eljárási szabályokat ebben az esetben is kormányrendelet fogja meghatározni. Tisztelt Országgyűlés! Ez a törvénycsomag tehát sarkalatos rendelkezéseket is tartalmaz. A sarkalatos rendelkezések elfogadása nélkül, a sarkalatos rendelkezések hatálybalépése nélkül ez a törvénycsomag nem fogja elérni a célját. De kérdezem önöket, képviselőtársaim, hogy vajon számíthatunk-e arra az ellenzékre, amelyik folyamatosan tagadta és tagadja a bevándorlás problémáját; tagadja és tagadta a kvóták létét (Mirkóczki Ádám: Most is hazudsz!); tagadja és tagadta a Soros-terv létezését; folyamatosan támadta a határvédelmet és támadta a kerítés felépítését. Mi azonban mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megvédjük Magyarországot; nem érvényesülhet Magyarországon a Soros-terv, annak a végrehajtását meg kell akadályozni. Magyarországon betelepítés nem lehet, mert nekünk, képviselőtársaim, Magyarország az első. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.) Természetesen nem működhet egyetlen olyan jogszabály sem, amelynek nincs megfelelő szankciója, ezért a törvény megfelelő szankciót rendel az engedély nélkül folytatott tevékenységhez. Tehát ha valaki a migrációt engedély nélkül szervezi, támogatja vagy finanszírozza, az ügyész vele szemben felléphet. Első lépésben a fokozatosság elvének figyelembevételével az ügyész figyelmeztet, s egyben intézkedik az adószám törlése iránt is. Második lépésben pénzbírságot szabhat ki. Ennek a mértéke 1 millió 800 ezer forintig terjedhet. Harmadik lépésben pedig, ha ezt követően sem hagyja abba a szervezet a tevékenységét, az ügyész bírósághoz fordulhat, és kérheti a szervezet nyilvántartásból való törlését, azaz a szervezet megszüntetését.Ez a törvény a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba. A szervezeteknek, a törvény hatálya alá tartozó szervezeteknek 90 nap áll rendelkezésre, hogy beadják a kérelmüket a belügyminiszterhez az engedélyhez kötött tevékenység folytatása érdekében. Abban az esetben, ha egy szervezet külföldről bevándorlás támogatására pénzt kap, ezt három napon belül köteles bejelenteni a NAV részére.Tisztelt Képviselőtársaim! Emellett a törvénycsomag, a Stop Soros törvénycsomag egy másik törvényt is tartalmaz, ez a törvény pedig a bevándorlásfinanszírozási illetékről szól. Ez a törvény a társadalmi felelősségvállalást tekinti elsődlegesnek, azaz azoknak a szervezeteknek, amelyek támogatják vagy finanszírozzák ezt a tevékenységet, amely az első törvény hatálya alá tartozik, az általuk külföldről megkapott pénzösszeg után 25 százalékos illetéket kell fizetniük. Az illeték mértéke tehát 25 százalék, és minden olyan szervezetnek fizetnie kell, amely a törvény hatálya alá tartozik, függetlenül attól, hogy az engedélyes tevékenységet engedély birtokában vagy anélkül folytatja. Az így befolyt pénzösszeg az államháztartás része, tehát bekerül a költségvetésbe, de ez az összeg egy kötött felhasználású pénzösszeg, ami azt jelenti, hogy ezt az összeget a határvédelemre, a határvédelem költségeire kell fordítani, tekintettel arra, hogy ezeknek a szervezeteknek a tevékenysége kifejezetten ezt a költséget, az országnak a határvédelemre fordítandó költségét fogja növelni. (16.40)A bevallás határideje az év vége, és a következő évben pedig június 30-áig be is kell fizetni ezt a pénzösszeget az ország költségvetésébe. Az illetékkel kapcsolatos adóhatósági feladatokat ebben az esetben is a NAV látja el.A törvény két esetben lehetőséget biztosít a mentesülésre, azaz az illetékfizetési kötelezettség alól való mentesülésre is: abban az esetben, ha a szervezet bizonyítja azt, hogy nem a migráció szervezésére fordítja ezt a pénzösszeget, vagy hogy a támogatásból humanitárius segítségnyújtást végez. Ezekben az esetekben tehát a külföldről megkapott pénzösszeg nem tartozik az illetékfizetés hatálya alá. Abban az esetben, ha a szervezet a kötelezettségét nem teljesíti, az illeték mértékének kétszereséig terjedő fizetési kötelezettsége keletkezhet. A részletszabályokat, az eljárási szabályokat kormányrendelet fogja rögzíteni, azaz a törvény felhatalmazást ad a kormánynak, hogy a részletszabályokat, az eljárásokat, az eljárási szabályokat kormányrendeletben határozza meg. Ennek a törvénynek a hatálybalépése a kihirdetést követő 31. nap.Tisztelt Országgyűlés! Az előbbi két törvényjavaslat a migrációt támogató szervezetekre vonatkozik. Ezenfelül azonban vannak olyan személyek, akik személyükben szervezik vagy támogatják a migráció folyamatát. Velük szemben is fel kell lépni, és ezért terjesztettük elő a Stop Soros törvénycsomag részeként az idegenrendészeti távoltartás intézményéről szóló törvényjavaslatunkat. Ez tehát személyekre, magyar és külföldi állampolgárokra terjed ki, nem pedig szervezetekre.Azok a személyek, akik a magyar nemzetbiztonság érdekeit sértik, a közrendet veszélyeztetik, távol tarthatók Magyarország külső, 1100 kilométer hosszú schengeni határaitól egy 8 kilométeres sávban. A törvény részletesen definiálja azt, hogy mit jelent a nemzetbiztonság érdekeivel ellentétes vagy közérdeket veszélyeztető tevékenység. Az minősül annak, ha az érintett személy migrációs helyzettel összefüggő magatartása, nemzetközi védelem biztosítása érdekében, harmadik országbeli állampolgár Magyarország területére biztonságos harmadik országon keresztül történő belépését vagy tartózkodását segíti, illetve ehhez a tevékenységhez pénzbeli vagy vagyoni jellegű támogatást nyújt, és ezzel Magyarország közbiztonságát, közrendjét vagy közegészségügyét veszélyezteti. Ezt az eljárástípust a törvény idegenrendészeti hatósági ügyként kezeli. A miniszternek joga van ahhoz, hogy amennyiben nem magyar állampolgárról van szó, vele szemben az idegenrendészeti távoltartás intézményét az egész ország területére kiterjessze. A törvény meghatározza azokat a kivételeket is, akikkel szemben az idegenrendészeti távoltartás intézménye nem alkalmazható. Ilyen például az európai parlamenti képviselő, az országgyűlési képviselő, illetve a menedékjogról szóló törvény szerinti eljárásban jogi képviseletet ellátó személy. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet az, amikor ezt a típusú távoltartást el lehet rendelni. Az elrendelés időtartama 6 hónap. Abban az esetben azonban, ha a kormány a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet meghosszabbítja, tehát a meghosszabbításról dönt, akkor az érintett személy kérheti a korábban hozott határozat felülvizsgálatát. A részletszabályokat és az eljárási szabályokat ebben az esetben is kormányrendelet fogja meghatározni. Tisztelt Országgyűlés! Ez a törvénycsomag tehát sarkalatos rendelkezéseket is tartalmaz. A sarkalatos rendelkezések elfogadása nélkül, a sarkalatos rendelkezések hatálybalépése nélkül ez a törvénycsomag nem fogja elérni a célját. De kérdezem önöket, képviselőtársaim, hogy vajon számíthatunk-e arra az ellenzékre, amelyik folyamatosan tagadta és tagadja a bevándorlás problémáját; tagadja és tagadta a kvóták létét (Mirkóczki Ádám: Most is hazudsz!); tagadja és tagadta a Soros-terv létezését; folyamatosan támadta a határvédelmet és támadta a kerítés felépítését. Mi azonban mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megvédjük Magyarországot; nem érvényesülhet Magyarországon a Soros-terv, annak a végrehajtását meg kell akadályozni. Magyarországon betelepítés nem lehet, mert nekünk, képviselőtársaim, Magyarország az első. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.) Ez a törvény a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba. A szervezeteknek, a törvény hatálya alá tartozó szervezeteknek 90 nap áll rendelkezésre, hogy beadják a kérelmüket a belügyminiszterhez az engedélyhez kötött tevékenység folytatása érdekében. Abban az esetben, ha egy szervezet külföldről bevándorlás támogatására pénzt kap, ezt három napon belül köteles bejelenteni a NAV részére.Tisztelt Képviselőtársaim! Emellett a törvénycsomag, a Stop Soros törvénycsomag egy másik törvényt is tartalmaz, ez a törvény pedig a bevándorlásfinanszírozási illetékről szól. Ez a törvény a társadalmi felelősségvállalást tekinti elsődlegesnek, azaz azoknak a szervezeteknek, amelyek támogatják vagy finanszírozzák ezt a tevékenységet, amely az első törvény hatálya alá tartozik, az általuk külföldről megkapott pénzösszeg után 25 százalékos illetéket kell fizetniük. Az illeték mértéke tehát 25 százalék, és minden olyan szervezetnek fizetnie kell, amely a törvény hatálya alá tartozik, függetlenül attól, hogy az engedélyes tevékenységet engedély birtokában vagy anélkül folytatja. Az így befolyt pénzösszeg az államháztartás része, tehát bekerül a költségvetésbe, de ez az összeg egy kötött felhasználású pénzösszeg, ami azt jelenti, hogy ezt az összeget a határvédelemre, a határvédelem költségeire kell fordítani, tekintettel arra, hogy ezeknek a szervezeteknek a tevékenysége kifejezetten ezt a költséget, az országnak a határvédelemre fordítandó költségét fogja növelni. (16.40)A bevallás határideje az év vége, és a következő évben pedig június 30-áig be is kell fizetni ezt a pénzösszeget az ország költségvetésébe. Az illetékkel kapcsolatos adóhatósági feladatokat ebben az esetben is a NAV látja el.A törvény két esetben lehetőséget biztosít a mentesülésre, azaz az illetékfizetési kötelezettség alól való mentesülésre is: abban az esetben, ha a szervezet bizonyítja azt, hogy nem a migráció szervezésére fordítja ezt a pénzösszeget, vagy hogy a támogatásból humanitárius segítségnyújtást végez. Ezekben az esetekben tehát a külföldről megkapott pénzösszeg nem tartozik az illetékfizetés hatálya alá. Abban az esetben, ha a szervezet a kötelezettségét nem teljesíti, az illeték mértékének kétszereséig terjedő fizetési kötelezettsége keletkezhet. A részletszabályokat, az eljárási szabályokat kormányrendelet fogja rögzíteni, azaz a törvény felhatalmazást ad a kormánynak, hogy a részletszabályokat, az eljárásokat, az eljárási szabályokat kormányrendeletben határozza meg. Ennek a törvénynek a hatálybalépése a kihirdetést követő 31. nap.Tisztelt Országgyűlés! Az előbbi két törvényjavaslat a migrációt támogató szervezetekre vonatkozik. Ezenfelül azonban vannak olyan személyek, akik személyükben szervezik vagy támogatják a migráció folyamatát. Velük szemben is fel kell lépni, és ezért terjesztettük elő a Stop Soros törvénycsomag részeként az idegenrendészeti távoltartás intézményéről szóló törvényjavaslatunkat. Ez tehát személyekre, magyar és külföldi állampolgárokra terjed ki, nem pedig szervezetekre.Azok a személyek, akik a magyar nemzetbiztonság érdekeit sértik, a közrendet veszélyeztetik, távol tarthatók Magyarország külső, 1100 kilométer hosszú schengeni határaitól egy 8 kilométeres sávban. A törvény részletesen definiálja azt, hogy mit jelent a nemzetbiztonság érdekeivel ellentétes vagy közérdeket veszélyeztető tevékenység. Az minősül annak, ha az érintett személy migrációs helyzettel összefüggő magatartása, nemzetközi védelem biztosítása érdekében, harmadik országbeli állampolgár Magyarország területére biztonságos harmadik országon keresztül történő belépését vagy tartózkodását segíti, illetve ehhez a tevékenységhez pénzbeli vagy vagyoni jellegű támogatást nyújt, és ezzel Magyarország közbiztonságát, közrendjét vagy közegészségügyét veszélyezteti. Ezt az eljárástípust a törvény idegenrendészeti hatósági ügyként kezeli. A miniszternek joga van ahhoz, hogy amennyiben nem magyar állampolgárról van szó, vele szemben az idegenrendészeti távoltartás intézményét az egész ország területére kiterjessze. A törvény meghatározza azokat a kivételeket is, akikkel szemben az idegenrendészeti távoltartás intézménye nem alkalmazható. Ilyen például az európai parlamenti képviselő, az országgyűlési képviselő, illetve a menedékjogról szóló törvény szerinti eljárásban jogi képviseletet ellátó személy. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet az, amikor ezt a típusú távoltartást el lehet rendelni. Az elrendelés időtartama 6 hónap. Abban az esetben azonban, ha a kormány a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet meghosszabbítja, tehát a meghosszabbításról dönt, akkor az érintett személy kérheti a korábban hozott határozat felülvizsgálatát. A részletszabályokat és az eljárási szabályokat ebben az esetben is kormányrendelet fogja meghatározni. Tisztelt Országgyűlés! Ez a törvénycsomag tehát sarkalatos rendelkezéseket is tartalmaz. A sarkalatos rendelkezések elfogadása nélkül, a sarkalatos rendelkezések hatálybalépése nélkül ez a törvénycsomag nem fogja elérni a célját. De kérdezem önöket, képviselőtársaim, hogy vajon számíthatunk-e arra az ellenzékre, amelyik folyamatosan tagadta és tagadja a bevándorlás problémáját; tagadja és tagadta a kvóták létét (Mirkóczki Ádám: Most is hazudsz!); tagadja és tagadta a Soros-terv létezését; folyamatosan támadta a határvédelmet és támadta a kerítés felépítését. Mi azonban mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megvédjük Magyarországot; nem érvényesülhet Magyarországon a Soros-terv, annak a végrehajtását meg kell akadályozni. Magyarországon betelepítés nem lehet, mert nekünk, képviselőtársaim, Magyarország az első. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.) Tisztelt Képviselőtársaim! Emellett a törvénycsomag, a Stop Soros törvénycsomag egy másik törvényt is tartalmaz, ez a törvény pedig a bevándorlásfinanszírozási illetékről szól. Ez a törvény a társadalmi felelősségvállalást tekinti elsődlegesnek, azaz azoknak a szervezeteknek, amelyek támogatják vagy finanszírozzák ezt a tevékenységet, amely az első törvény hatálya alá tartozik, az általuk külföldről megkapott pénzösszeg után 25 százalékos illetéket kell fizetniük. Az illeték mértéke tehát 25 százalék, és minden olyan szervezetnek fizetnie kell, amely a törvény hatálya alá tartozik, függetlenül attól, hogy az engedélyes tevékenységet engedély birtokában vagy anélkül folytatja. Az így befolyt pénzösszeg az államháztartás része, tehát bekerül a költségvetésbe, de ez az összeg egy kötött felhasználású pénzösszeg, ami azt jelenti, hogy ezt az összeget a határvédelemre, a határvédelem költségeire kell fordítani, tekintettel arra, hogy ezeknek a szervezeteknek a tevékenysége kifejezetten ezt a költséget, az országnak a határvédelemre fordítandó költségét fogja növelni. (16.40)A bevallás határideje az év vége, és a következő évben pedig június 30-áig be is kell fizetni ezt a pénzösszeget az ország költségvetésébe. Az illetékkel kapcsolatos adóhatósági feladatokat ebben az esetben is a NAV látja el.A törvény két esetben lehetőséget biztosít a mentesülésre, azaz az illetékfizetési kötelezettség alól való mentesülésre is: abban az esetben, ha a szervezet bizonyítja azt, hogy nem a migráció szervezésére fordítja ezt a pénzösszeget, vagy hogy a támogatásból humanitárius segítségnyújtást végez. Ezekben az esetekben tehát a külföldről megkapott pénzösszeg nem tartozik az illetékfizetés hatálya alá. Abban az esetben, ha a szervezet a kötelezettségét nem teljesíti, az illeték mértékének kétszereséig terjedő fizetési kötelezettsége keletkezhet. A részletszabályokat, az eljárási szabályokat kormányrendelet fogja rögzíteni, azaz a törvény felhatalmazást ad a kormánynak, hogy a részletszabályokat, az eljárásokat, az eljárási szabályokat kormányrendeletben határozza meg. Ennek a törvénynek a hatálybalépése a kihirdetést követő 31. nap.Tisztelt Országgyűlés! Az előbbi két törvényjavaslat a migrációt támogató szervezetekre vonatkozik. Ezenfelül azonban vannak olyan személyek, akik személyükben szervezik vagy támogatják a migráció folyamatát. Velük szemben is fel kell lépni, és ezért terjesztettük elő a Stop Soros törvénycsomag részeként az idegenrendészeti távoltartás intézményéről szóló törvényjavaslatunkat. Ez tehát személyekre, magyar és külföldi állampolgárokra terjed ki, nem pedig szervezetekre.Azok a személyek, akik a magyar nemzetbiztonság érdekeit sértik, a közrendet veszélyeztetik, távol tarthatók Magyarország külső, 1100 kilométer hosszú schengeni határaitól egy 8 kilométeres sávban. A törvény részletesen definiálja azt, hogy mit jelent a nemzetbiztonság érdekeivel ellentétes vagy közérdeket veszélyeztető tevékenység. Az minősül annak, ha az érintett személy migrációs helyzettel összefüggő magatartása, nemzetközi védelem biztosítása érdekében, harmadik országbeli állampolgár Magyarország területére biztonságos harmadik országon keresztül történő belépését vagy tartózkodását segíti, illetve ehhez a tevékenységhez pénzbeli vagy vagyoni jellegű támogatást nyújt, és ezzel Magyarország közbiztonságát, közrendjét vagy közegészségügyét veszélyezteti. Ezt az eljárástípust a törvény idegenrendészeti hatósági ügyként kezeli. A miniszternek joga van ahhoz, hogy amennyiben nem magyar állampolgárról van szó, vele szemben az idegenrendészeti távoltartás intézményét az egész ország területére kiterjessze. A törvény meghatározza azokat a kivételeket is, akikkel szemben az idegenrendészeti távoltartás intézménye nem alkalmazható. Ilyen például az európai parlamenti képviselő, az országgyűlési képviselő, illetve a menedékjogról szóló törvény szerinti eljárásban jogi képviseletet ellátó személy. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet az, amikor ezt a típusú távoltartást el lehet rendelni. Az elrendelés időtartama 6 hónap. Abban az esetben azonban, ha a kormány a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet meghosszabbítja, tehát a meghosszabbításról dönt, akkor az érintett személy kérheti a korábban hozott határozat felülvizsgálatát. A részletszabályokat és az eljárási szabályokat ebben az esetben is kormányrendelet fogja meghatározni. Tisztelt Országgyűlés! Ez a törvénycsomag tehát sarkalatos rendelkezéseket is tartalmaz. A sarkalatos rendelkezések elfogadása nélkül, a sarkalatos rendelkezések hatálybalépése nélkül ez a törvénycsomag nem fogja elérni a célját. De kérdezem önöket, képviselőtársaim, hogy vajon számíthatunk-e arra az ellenzékre, amelyik folyamatosan tagadta és tagadja a bevándorlás problémáját; tagadja és tagadta a kvóták létét (Mirkóczki Ádám: Most is hazudsz!); tagadja és tagadta a Soros-terv létezését; folyamatosan támadta a határvédelmet és támadta a kerítés felépítését. Mi azonban mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megvédjük Magyarországot; nem érvényesülhet Magyarországon a Soros-terv, annak a végrehajtását meg kell akadályozni. Magyarországon betelepítés nem lehet, mert nekünk, képviselőtársaim, Magyarország az első. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.) (16.40)A bevallás határideje az év vége, és a következő évben pedig június 30-áig be is kell fizetni ezt a pénzösszeget az ország költségvetésébe. Az illetékkel kapcsolatos adóhatósági feladatokat ebben az esetben is a NAV látja el.A törvény két esetben lehetőséget biztosít a mentesülésre, azaz az illetékfizetési kötelezettség alól való mentesülésre is: abban az esetben, ha a szervezet bizonyítja azt, hogy nem a migráció szervezésére fordítja ezt a pénzösszeget, vagy hogy a támogatásból humanitárius segítségnyújtást végez. Ezekben az esetekben tehát a külföldről megkapott pénzösszeg nem tartozik az illetékfizetés hatálya alá. Abban az esetben, ha a szervezet a kötelezettségét nem teljesíti, az illeték mértékének kétszereséig terjedő fizetési kötelezettsége keletkezhet. A részletszabályokat, az eljárási szabályokat kormányrendelet fogja rögzíteni, azaz a törvény felhatalmazást ad a kormánynak, hogy a részletszabályokat, az eljárásokat, az eljárási szabályokat kormányrendeletben határozza meg. Ennek a törvénynek a hatálybalépése a kihirdetést követő 31. nap.Tisztelt Országgyűlés! Az előbbi két törvényjavaslat a migrációt támogató szervezetekre vonatkozik. Ezenfelül azonban vannak olyan személyek, akik személyükben szervezik vagy támogatják a migráció folyamatát. Velük szemben is fel kell lépni, és ezért terjesztettük elő a Stop Soros törvénycsomag részeként az idegenrendészeti távoltartás intézményéről szóló törvényjavaslatunkat. Ez tehát személyekre, magyar és külföldi állampolgárokra terjed ki, nem pedig szervezetekre.Azok a személyek, akik a magyar nemzetbiztonság érdekeit sértik, a közrendet veszélyeztetik, távol tarthatók Magyarország külső, 1100 kilométer hosszú schengeni határaitól egy 8 kilométeres sávban. A törvény részletesen definiálja azt, hogy mit jelent a nemzetbiztonság érdekeivel ellentétes vagy közérdeket veszélyeztető tevékenység. Az minősül annak, ha az érintett személy migrációs helyzettel összefüggő magatartása, nemzetközi védelem biztosítása érdekében, harmadik országbeli állampolgár Magyarország területére biztonságos harmadik országon keresztül történő belépését vagy tartózkodását segíti, illetve ehhez a tevékenységhez pénzbeli vagy vagyoni jellegű támogatást nyújt, és ezzel Magyarország közbiztonságát, közrendjét vagy közegészségügyét veszélyezteti. Ezt az eljárástípust a törvény idegenrendészeti hatósági ügyként kezeli. A miniszternek joga van ahhoz, hogy amennyiben nem magyar állampolgárról van szó, vele szemben az idegenrendészeti távoltartás intézményét az egész ország területére kiterjessze. A törvény meghatározza azokat a kivételeket is, akikkel szemben az idegenrendészeti távoltartás intézménye nem alkalmazható. Ilyen például az európai parlamenti képviselő, az országgyűlési képviselő, illetve a menedékjogról szóló törvény szerinti eljárásban jogi képviseletet ellátó személy. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet az, amikor ezt a típusú távoltartást el lehet rendelni. Az elrendelés időtartama 6 hónap. Abban az esetben azonban, ha a kormány a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet meghosszabbítja, tehát a meghosszabbításról dönt, akkor az érintett személy kérheti a korábban hozott határozat felülvizsgálatát. A részletszabályokat és az eljárási szabályokat ebben az esetben is kormányrendelet fogja meghatározni. Tisztelt Országgyűlés! Ez a törvénycsomag tehát sarkalatos rendelkezéseket is tartalmaz. A sarkalatos rendelkezések elfogadása nélkül, a sarkalatos rendelkezések hatálybalépése nélkül ez a törvénycsomag nem fogja elérni a célját. De kérdezem önöket, képviselőtársaim, hogy vajon számíthatunk-e arra az ellenzékre, amelyik folyamatosan tagadta és tagadja a bevándorlás problémáját; tagadja és tagadta a kvóták létét (Mirkóczki Ádám: Most is hazudsz!); tagadja és tagadta a Soros-terv létezését; folyamatosan támadta a határvédelmet és támadta a kerítés felépítését. Mi azonban mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megvédjük Magyarországot; nem érvényesülhet Magyarországon a Soros-terv, annak a végrehajtását meg kell akadályozni. Magyarországon betelepítés nem lehet, mert nekünk, képviselőtársaim, Magyarország az első. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.) (16.40)A bevallás határideje az év vége, és a következő évben pedig június 30-áig be is kell fizetni ezt a pénzösszeget az ország költségvetésébe. Az illetékkel kapcsolatos adóhatósági feladatokat ebben az esetben is a NAV látja el.A törvény két esetben lehetőséget biztosít a mentesülésre, azaz az illetékfizetési kötelezettség alól való mentesülésre is: abban az esetben, ha a szervezet bizonyítja azt, hogy nem a migráció szervezésére fordítja ezt a pénzösszeget, vagy hogy a támogatásból humanitárius segítségnyújtást végez. Ezekben az esetekben tehát a külföldről megkapott pénzösszeg nem tartozik az illetékfizetés hatálya alá. Abban az esetben, ha a szervezet a kötelezettségét nem teljesíti, az illeték mértékének kétszereséig terjedő fizetési kötelezettsége keletkezhet. A részletszabályokat, az eljárási szabályokat kormányrendelet fogja rögzíteni, azaz a törvény felhatalmazást ad a kormánynak, hogy a részletszabályokat, az eljárásokat, az eljárási szabályokat kormányrendeletben határozza meg. Ennek a törvénynek a hatálybalépése a kihirdetést követő 31. nap.Tisztelt Országgyűlés! Az előbbi két törvényjavaslat a migrációt támogató szervezetekre vonatkozik. Ezenfelül azonban vannak olyan személyek, akik személyükben szervezik vagy támogatják a migráció folyamatát. Velük szemben is fel kell lépni, és ezért terjesztettük elő a Stop Soros törvénycsomag részeként az idegenrendészeti távoltartás intézményéről szóló törvényjavaslatunkat. Ez tehát személyekre, magyar és külföldi állampolgárokra terjed ki, nem pedig szervezetekre.Azok a személyek, akik a magyar nemzetbiztonság érdekeit sértik, a közrendet veszélyeztetik, távol tarthatók Magyarország külső, 1100 kilométer hosszú schengeni határaitól egy 8 kilométeres sávban. A törvény részletesen definiálja azt, hogy mit jelent a nemzetbiztonság érdekeivel ellentétes vagy közérdeket veszélyeztető tevékenység. Az minősül annak, ha az érintett személy migrációs helyzettel összefüggő magatartása, nemzetközi védelem biztosítása érdekében, harmadik országbeli állampolgár Magyarország területére biztonságos harmadik országon keresztül történő belépését vagy tartózkodását segíti, illetve ehhez a tevékenységhez pénzbeli vagy vagyoni jellegű támogatást nyújt, és ezzel Magyarország közbiztonságát, közrendjét vagy közegészségügyét veszélyezteti. Ezt az eljárástípust a törvény idegenrendészeti hatósági ügyként kezeli. A miniszternek joga van ahhoz, hogy amennyiben nem magyar állampolgárról van szó, vele szemben az idegenrendészeti távoltartás intézményét az egész ország területére kiterjessze. A törvény meghatározza azokat a kivételeket is, akikkel szemben az idegenrendészeti távoltartás intézménye nem alkalmazható. Ilyen például az európai parlamenti képviselő, az országgyűlési képviselő, illetve a menedékjogról szóló törvény szerinti eljárásban jogi képviseletet ellátó személy. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet az, amikor ezt a típusú távoltartást el lehet rendelni. Az elrendelés időtartama 6 hónap. Abban az esetben azonban, ha a kormány a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet meghosszabbítja, tehát a meghosszabbításról dönt, akkor az érintett személy kérheti a korábban hozott határozat felülvizsgálatát. A részletszabályokat és az eljárási szabályokat ebben az esetben is kormányrendelet fogja meghatározni. Tisztelt Országgyűlés! Ez a törvénycsomag tehát sarkalatos rendelkezéseket is tartalmaz. A sarkalatos rendelkezések elfogadása nélkül, a sarkalatos rendelkezések hatálybalépése nélkül ez a törvénycsomag nem fogja elérni a célját. De kérdezem önöket, képviselőtársaim, hogy vajon számíthatunk-e arra az ellenzékre, amelyik folyamatosan tagadta és tagadja a bevándorlás problémáját; tagadja és tagadta a kvóták létét (Mirkóczki Ádám: Most is hazudsz!); tagadja és tagadta a Soros-terv létezését; folyamatosan támadta a határvédelmet és támadta a kerítés felépítését. Mi azonban mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megvédjük Magyarországot; nem érvényesülhet Magyarországon a Soros-terv, annak a végrehajtását meg kell akadályozni. Magyarországon betelepítés nem lehet, mert nekünk, képviselőtársaim, Magyarország az első. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.) A bevallás határideje az év vége, és a következő évben pedig június 30-áig be is kell fizetni ezt a pénzösszeget az ország költségvetésébe. Az illetékkel kapcsolatos adóhatósági feladatokat ebben az esetben is a NAV látja el.A törvény két esetben lehetőséget biztosít a mentesülésre, azaz az illetékfizetési kötelezettség alól való mentesülésre is: abban az esetben, ha a szervezet bizonyítja azt, hogy nem a migráció szervezésére fordítja ezt a pénzösszeget, vagy hogy a támogatásból humanitárius segítségnyújtást végez. Ezekben az esetekben tehát a külföldről megkapott pénzösszeg nem tartozik az illetékfizetés hatálya alá. Abban az esetben, ha a szervezet a kötelezettségét nem teljesíti, az illeték mértékének kétszereséig terjedő fizetési kötelezettsége keletkezhet. A részletszabályokat, az eljárási szabályokat kormányrendelet fogja rögzíteni, azaz a törvény felhatalmazást ad a kormánynak, hogy a részletszabályokat, az eljárásokat, az eljárási szabályokat kormányrendeletben határozza meg. Ennek a törvénynek a hatálybalépése a kihirdetést követő 31. nap.Tisztelt Országgyűlés! Az előbbi két törvényjavaslat a migrációt támogató szervezetekre vonatkozik. Ezenfelül azonban vannak olyan személyek, akik személyükben szervezik vagy támogatják a migráció folyamatát. Velük szemben is fel kell lépni, és ezért terjesztettük elő a Stop Soros törvénycsomag részeként az idegenrendészeti távoltartás intézményéről szóló törvényjavaslatunkat. Ez tehát személyekre, magyar és külföldi állampolgárokra terjed ki, nem pedig szervezetekre.Azok a személyek, akik a magyar nemzetbiztonság érdekeit sértik, a közrendet veszélyeztetik, távol tarthatók Magyarország külső, 1100 kilométer hosszú schengeni határaitól egy 8 kilométeres sávban. A törvény részletesen definiálja azt, hogy mit jelent a nemzetbiztonság érdekeivel ellentétes vagy közérdeket veszélyeztető tevékenység. Az minősül annak, ha az érintett személy migrációs helyzettel összefüggő magatartása, nemzetközi védelem biztosítása érdekében, harmadik országbeli állampolgár Magyarország területére biztonságos harmadik országon keresztül történő belépését vagy tartózkodását segíti, illetve ehhez a tevékenységhez pénzbeli vagy vagyoni jellegű támogatást nyújt, és ezzel Magyarország közbiztonságát, közrendjét vagy közegészségügyét veszélyezteti. Ezt az eljárástípust a törvény idegenrendészeti hatósági ügyként kezeli. A miniszternek joga van ahhoz, hogy amennyiben nem magyar állampolgárról van szó, vele szemben az idegenrendészeti távoltartás intézményét az egész ország területére kiterjessze. A törvény meghatározza azokat a kivételeket is, akikkel szemben az idegenrendészeti távoltartás intézménye nem alkalmazható. Ilyen például az európai parlamenti képviselő, az országgyűlési képviselő, illetve a menedékjogról szóló törvény szerinti eljárásban jogi képviseletet ellátó személy. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet az, amikor ezt a típusú távoltartást el lehet rendelni. Az elrendelés időtartama 6 hónap. Abban az esetben azonban, ha a kormány a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet meghosszabbítja, tehát a meghosszabbításról dönt, akkor az érintett személy kérheti a korábban hozott határozat felülvizsgálatát. A részletszabályokat és az eljárási szabályokat ebben az esetben is kormányrendelet fogja meghatározni. Tisztelt Országgyűlés! Ez a törvénycsomag tehát sarkalatos rendelkezéseket is tartalmaz. A sarkalatos rendelkezések elfogadása nélkül, a sarkalatos rendelkezések hatálybalépése nélkül ez a törvénycsomag nem fogja elérni a célját. De kérdezem önöket, képviselőtársaim, hogy vajon számíthatunk-e arra az ellenzékre, amelyik folyamatosan tagadta és tagadja a bevándorlás problémáját; tagadja és tagadta a kvóták létét (Mirkóczki Ádám: Most is hazudsz!); tagadja és tagadta a Soros-terv létezését; folyamatosan támadta a határvédelmet és támadta a kerítés felépítését. Mi azonban mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megvédjük Magyarországot; nem érvényesülhet Magyarországon a Soros-terv, annak a végrehajtását meg kell akadályozni. Magyarországon betelepítés nem lehet, mert nekünk, képviselőtársaim, Magyarország az első. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.) A bevallás határideje az év vége, és a következő évben pedig június 30-áig be is kell fizetni ezt a pénzösszeget az ország költségvetésébe. Az illetékkel kapcsolatos adóhatósági feladatokat ebben az esetben is a NAV látja el.A törvény két esetben lehetőséget biztosít a mentesülésre, azaz az illetékfizetési kötelezettség alól való mentesülésre is: abban az esetben, ha a szervezet bizonyítja azt, hogy nem a migráció szervezésére fordítja ezt a pénzösszeget, vagy hogy a támogatásból humanitárius segítségnyújtást végez. Ezekben az esetekben tehát a külföldről megkapott pénzösszeg nem tartozik az illetékfizetés hatálya alá. Abban az esetben, ha a szervezet a kötelezettségét nem teljesíti, az illeték mértékének kétszereséig terjedő fizetési kötelezettsége keletkezhet. A részletszabályokat, az eljárási szabályokat kormányrendelet fogja rögzíteni, azaz a törvény felhatalmazást ad a kormánynak, hogy a részletszabályokat, az eljárásokat, az eljárási szabályokat kormányrendeletben határozza meg. Ennek a törvénynek a hatálybalépése a kihirdetést követő 31. nap.Tisztelt Országgyűlés! Az előbbi két törvényjavaslat a migrációt támogató szervezetekre vonatkozik. Ezenfelül azonban vannak olyan személyek, akik személyükben szervezik vagy támogatják a migráció folyamatát. Velük szemben is fel kell lépni, és ezért terjesztettük elő a Stop Soros törvénycsomag részeként az idegenrendészeti távoltartás intézményéről szóló törvényjavaslatunkat. Ez tehát személyekre, magyar és külföldi állampolgárokra terjed ki, nem pedig szervezetekre.Azok a személyek, akik a magyar nemzetbiztonság érdekeit sértik, a közrendet veszélyeztetik, távol tarthatók Magyarország külső, 1100 kilométer hosszú schengeni határaitól egy 8 kilométeres sávban. A törvény részletesen definiálja azt, hogy mit jelent a nemzetbiztonság érdekeivel ellentétes vagy közérdeket veszélyeztető tevékenység. Az minősül annak, ha az érintett személy migrációs helyzettel összefüggő magatartása, nemzetközi védelem biztosítása érdekében, harmadik országbeli állampolgár Magyarország területére biztonságos harmadik országon keresztül történő belépését vagy tartózkodását segíti, illetve ehhez a tevékenységhez pénzbeli vagy vagyoni jellegű támogatást nyújt, és ezzel Magyarország közbiztonságát, közrendjét vagy közegészségügyét veszélyezteti. Ezt az eljárástípust a törvény idegenrendészeti hatósági ügyként kezeli. A miniszternek joga van ahhoz, hogy amennyiben nem magyar állampolgárról van szó, vele szemben az idegenrendészeti távoltartás intézményét az egész ország területére kiterjessze. A törvény meghatározza azokat a kivételeket is, akikkel szemben az idegenrendészeti távoltartás intézménye nem alkalmazható. Ilyen például az európai parlamenti képviselő, az országgyűlési képviselő, illetve a menedékjogról szóló törvény szerinti eljárásban jogi képviseletet ellátó személy. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet az, amikor ezt a típusú távoltartást el lehet rendelni. Az elrendelés időtartama 6 hónap. Abban az esetben azonban, ha a kormány a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet meghosszabbítja, tehát a meghosszabbításról dönt, akkor az érintett személy kérheti a korábban hozott határozat felülvizsgálatát. A részletszabályokat és az eljárási szabályokat ebben az esetben is kormányrendelet fogja meghatározni. Tisztelt Országgyűlés! Ez a törvénycsomag tehát sarkalatos rendelkezéseket is tartalmaz. A sarkalatos rendelkezések elfogadása nélkül, a sarkalatos rendelkezések hatálybalépése nélkül ez a törvénycsomag nem fogja elérni a célját. De kérdezem önöket, képviselőtársaim, hogy vajon számíthatunk-e arra az ellenzékre, amelyik folyamatosan tagadta és tagadja a bevándorlás problémáját; tagadja és tagadta a kvóták létét (Mirkóczki Ádám: Most is hazudsz!); tagadja és tagadta a Soros-terv létezését; folyamatosan támadta a határvédelmet és támadta a kerítés felépítését. Mi azonban mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megvédjük Magyarországot; nem érvényesülhet Magyarországon a Soros-terv, annak a végrehajtását meg kell akadályozni. Magyarországon betelepítés nem lehet, mert nekünk, képviselőtársaim, Magyarország az első. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.) A törvény két esetben lehetőséget biztosít a mentesülésre, azaz az illetékfizetési kötelezettség alól való mentesülésre is: abban az esetben, ha a szervezet bizonyítja azt, hogy nem a migráció szervezésére fordítja ezt a pénzösszeget, vagy hogy a támogatásból humanitárius segítségnyújtást végez. Ezekben az esetekben tehát a külföldről megkapott pénzösszeg nem tartozik az illetékfizetés hatálya alá. Abban az esetben, ha a szervezet a kötelezettségét nem teljesíti, az illeték mértékének kétszereséig terjedő fizetési kötelezettsége keletkezhet. A részletszabályokat, az eljárási szabályokat kormányrendelet fogja rögzíteni, azaz a törvény felhatalmazást ad a kormánynak, hogy a részletszabályokat, az eljárásokat, az eljárási szabályokat kormányrendeletben határozza meg. Ennek a törvénynek a hatálybalépése a kihirdetést követő 31. nap.Tisztelt Országgyűlés! Az előbbi két törvényjavaslat a migrációt támogató szervezetekre vonatkozik. Ezenfelül azonban vannak olyan személyek, akik személyükben szervezik vagy támogatják a migráció folyamatát. Velük szemben is fel kell lépni, és ezért terjesztettük elő a Stop Soros törvénycsomag részeként az idegenrendészeti távoltartás intézményéről szóló törvényjavaslatunkat. Ez tehát személyekre, magyar és külföldi állampolgárokra terjed ki, nem pedig szervezetekre.Azok a személyek, akik a magyar nemzetbiztonság érdekeit sértik, a közrendet veszélyeztetik, távol tarthatók Magyarország külső, 1100 kilométer hosszú schengeni határaitól egy 8 kilométeres sávban. A törvény részletesen definiálja azt, hogy mit jelent a nemzetbiztonság érdekeivel ellentétes vagy közérdeket veszélyeztető tevékenység. Az minősül annak, ha az érintett személy migrációs helyzettel összefüggő magatartása, nemzetközi védelem biztosítása érdekében, harmadik országbeli állampolgár Magyarország területére biztonságos harmadik országon keresztül történő belépését vagy tartózkodását segíti, illetve ehhez a tevékenységhez pénzbeli vagy vagyoni jellegű támogatást nyújt, és ezzel Magyarország közbiztonságát, közrendjét vagy közegészségügyét veszélyezteti. Ezt az eljárástípust a törvény idegenrendészeti hatósági ügyként kezeli. A miniszternek joga van ahhoz, hogy amennyiben nem magyar állampolgárról van szó, vele szemben az idegenrendészeti távoltartás intézményét az egész ország területére kiterjessze. A törvény meghatározza azokat a kivételeket is, akikkel szemben az idegenrendészeti távoltartás intézménye nem alkalmazható. Ilyen például az európai parlamenti képviselő, az országgyűlési képviselő, illetve a menedékjogról szóló törvény szerinti eljárásban jogi képviseletet ellátó személy. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet az, amikor ezt a típusú távoltartást el lehet rendelni. Az elrendelés időtartama 6 hónap. Abban az esetben azonban, ha a kormány a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet meghosszabbítja, tehát a meghosszabbításról dönt, akkor az érintett személy kérheti a korábban hozott határozat felülvizsgálatát. A részletszabályokat és az eljárási szabályokat ebben az esetben is kormányrendelet fogja meghatározni. Tisztelt Országgyűlés! Ez a törvénycsomag tehát sarkalatos rendelkezéseket is tartalmaz. A sarkalatos rendelkezések elfogadása nélkül, a sarkalatos rendelkezések hatálybalépése nélkül ez a törvénycsomag nem fogja elérni a célját. De kérdezem önöket, képviselőtársaim, hogy vajon számíthatunk-e arra az ellenzékre, amelyik folyamatosan tagadta és tagadja a bevándorlás problémáját; tagadja és tagadta a kvóták létét (Mirkóczki Ádám: Most is hazudsz!); tagadja és tagadta a Soros-terv létezését; folyamatosan támadta a határvédelmet és támadta a kerítés felépítését. Mi azonban mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megvédjük Magyarországot; nem érvényesülhet Magyarországon a Soros-terv, annak a végrehajtását meg kell akadályozni. Magyarországon betelepítés nem lehet, mert nekünk, képviselőtársaim, Magyarország az első. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.) A részletszabályokat, az eljárási szabályokat kormányrendelet fogja rögzíteni, azaz a törvény felhatalmazást ad a kormánynak, hogy a részletszabályokat, az eljárásokat, az eljárási szabályokat kormányrendeletben határozza meg. Ennek a törvénynek a hatálybalépése a kihirdetést követő 31. nap.Tisztelt Országgyűlés! Az előbbi két törvényjavaslat a migrációt támogató szervezetekre vonatkozik. Ezenfelül azonban vannak olyan személyek, akik személyükben szervezik vagy támogatják a migráció folyamatát. Velük szemben is fel kell lépni, és ezért terjesztettük elő a Stop Soros törvénycsomag részeként az idegenrendészeti távoltartás intézményéről szóló törvényjavaslatunkat. Ez tehát személyekre, magyar és külföldi állampolgárokra terjed ki, nem pedig szervezetekre.Azok a személyek, akik a magyar nemzetbiztonság érdekeit sértik, a közrendet veszélyeztetik, távol tarthatók Magyarország külső, 1100 kilométer hosszú schengeni határaitól egy 8 kilométeres sávban. A törvény részletesen definiálja azt, hogy mit jelent a nemzetbiztonság érdekeivel ellentétes vagy közérdeket veszélyeztető tevékenység. Az minősül annak, ha az érintett személy migrációs helyzettel összefüggő magatartása, nemzetközi védelem biztosítása érdekében, harmadik országbeli állampolgár Magyarország területére biztonságos harmadik országon keresztül történő belépését vagy tartózkodását segíti, illetve ehhez a tevékenységhez pénzbeli vagy vagyoni jellegű támogatást nyújt, és ezzel Magyarország közbiztonságát, közrendjét vagy közegészségügyét veszélyezteti. Ezt az eljárástípust a törvény idegenrendészeti hatósági ügyként kezeli. A miniszternek joga van ahhoz, hogy amennyiben nem magyar állampolgárról van szó, vele szemben az idegenrendészeti távoltartás intézményét az egész ország területére kiterjessze. A törvény meghatározza azokat a kivételeket is, akikkel szemben az idegenrendészeti távoltartás intézménye nem alkalmazható. Ilyen például az európai parlamenti képviselő, az országgyűlési képviselő, illetve a menedékjogról szóló törvény szerinti eljárásban jogi képviseletet ellátó személy. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet az, amikor ezt a típusú távoltartást el lehet rendelni. Az elrendelés időtartama 6 hónap. Abban az esetben azonban, ha a kormány a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet meghosszabbítja, tehát a meghosszabbításról dönt, akkor az érintett személy kérheti a korábban hozott határozat felülvizsgálatát. A részletszabályokat és az eljárási szabályokat ebben az esetben is kormányrendelet fogja meghatározni. Tisztelt Országgyűlés! Ez a törvénycsomag tehát sarkalatos rendelkezéseket is tartalmaz. A sarkalatos rendelkezések elfogadása nélkül, a sarkalatos rendelkezések hatálybalépése nélkül ez a törvénycsomag nem fogja elérni a célját. De kérdezem önöket, képviselőtársaim, hogy vajon számíthatunk-e arra az ellenzékre, amelyik folyamatosan tagadta és tagadja a bevándorlás problémáját; tagadja és tagadta a kvóták létét (Mirkóczki Ádám: Most is hazudsz!); tagadja és tagadta a Soros-terv létezését; folyamatosan támadta a határvédelmet és támadta a kerítés felépítését. Mi azonban mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megvédjük Magyarországot; nem érvényesülhet Magyarországon a Soros-terv, annak a végrehajtását meg kell akadályozni. Magyarországon betelepítés nem lehet, mert nekünk, képviselőtársaim, Magyarország az első. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.) Tisztelt Országgyűlés! Az előbbi két törvényjavaslat a migrációt támogató szervezetekre vonatkozik. Ezenfelül azonban vannak olyan személyek, akik személyükben szervezik vagy támogatják a migráció folyamatát. Velük szemben is fel kell lépni, és ezért terjesztettük elő a Stop Soros törvénycsomag részeként az idegenrendészeti távoltartás intézményéről szóló törvényjavaslatunkat. Ez tehát személyekre, magyar és külföldi állampolgárokra terjed ki, nem pedig szervezetekre.Azok a személyek, akik a magyar nemzetbiztonság érdekeit sértik, a közrendet veszélyeztetik, távol tarthatók Magyarország külső, 1100 kilométer hosszú schengeni határaitól egy 8 kilométeres sávban. A törvény részletesen definiálja azt, hogy mit jelent a nemzetbiztonság érdekeivel ellentétes vagy közérdeket veszélyeztető tevékenység. Az minősül annak, ha az érintett személy migrációs helyzettel összefüggő magatartása, nemzetközi védelem biztosítása érdekében, harmadik országbeli állampolgár Magyarország területére biztonságos harmadik országon keresztül történő belépését vagy tartózkodását segíti, illetve ehhez a tevékenységhez pénzbeli vagy vagyoni jellegű támogatást nyújt, és ezzel Magyarország közbiztonságát, közrendjét vagy közegészségügyét veszélyezteti. Ezt az eljárástípust a törvény idegenrendészeti hatósági ügyként kezeli. A miniszternek joga van ahhoz, hogy amennyiben nem magyar állampolgárról van szó, vele szemben az idegenrendészeti távoltartás intézményét az egész ország területére kiterjessze. A törvény meghatározza azokat a kivételeket is, akikkel szemben az idegenrendészeti távoltartás intézménye nem alkalmazható. Ilyen például az európai parlamenti képviselő, az országgyűlési képviselő, illetve a menedékjogról szóló törvény szerinti eljárásban jogi képviseletet ellátó személy. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet az, amikor ezt a típusú távoltartást el lehet rendelni. Az elrendelés időtartama 6 hónap. Abban az esetben azonban, ha a kormány a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet meghosszabbítja, tehát a meghosszabbításról dönt, akkor az érintett személy kérheti a korábban hozott határozat felülvizsgálatát. A részletszabályokat és az eljárási szabályokat ebben az esetben is kormányrendelet fogja meghatározni. Tisztelt Országgyűlés! Ez a törvénycsomag tehát sarkalatos rendelkezéseket is tartalmaz. A sarkalatos rendelkezések elfogadása nélkül, a sarkalatos rendelkezések hatálybalépése nélkül ez a törvénycsomag nem fogja elérni a célját. De kérdezem önöket, képviselőtársaim, hogy vajon számíthatunk-e arra az ellenzékre, amelyik folyamatosan tagadta és tagadja a bevándorlás problémáját; tagadja és tagadta a kvóták létét (Mirkóczki Ádám: Most is hazudsz!); tagadja és tagadta a Soros-terv létezését; folyamatosan támadta a határvédelmet és támadta a kerítés felépítését. Mi azonban mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megvédjük Magyarországot; nem érvényesülhet Magyarországon a Soros-terv, annak a végrehajtását meg kell akadályozni. Magyarországon betelepítés nem lehet, mert nekünk, képviselőtársaim, Magyarország az első. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.) Azok a személyek, akik a magyar nemzetbiztonság érdekeit sértik, a közrendet veszélyeztetik, távol tarthatók Magyarország külső, 1100 kilométer hosszú schengeni határaitól egy 8 kilométeres sávban. A törvény részletesen definiálja azt, hogy mit jelent a nemzetbiztonság érdekeivel ellentétes vagy közérdeket veszélyeztető tevékenység. Az minősül annak, ha az érintett személy migrációs helyzettel összefüggő magatartása, nemzetközi védelem biztosítása érdekében, harmadik országbeli állampolgár Magyarország területére biztonságos harmadik országon keresztül történő belépését vagy tartózkodását segíti, illetve ehhez a tevékenységhez pénzbeli vagy vagyoni jellegű támogatást nyújt, és ezzel Magyarország közbiztonságát, közrendjét vagy közegészségügyét veszélyezteti. Ezt az eljárástípust a törvény idegenrendészeti hatósági ügyként kezeli. A miniszternek joga van ahhoz, hogy amennyiben nem magyar állampolgárról van szó, vele szemben az idegenrendészeti távoltartás intézményét az egész ország területére kiterjessze. A törvény meghatározza azokat a kivételeket is, akikkel szemben az idegenrendészeti távoltartás intézménye nem alkalmazható. Ilyen például az európai parlamenti képviselő, az országgyűlési képviselő, illetve a menedékjogról szóló törvény szerinti eljárásban jogi képviseletet ellátó személy. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet az, amikor ezt a típusú távoltartást el lehet rendelni. Az elrendelés időtartama 6 hónap. Abban az esetben azonban, ha a kormány a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet meghosszabbítja, tehát a meghosszabbításról dönt, akkor az érintett személy kérheti a korábban hozott határozat felülvizsgálatát. A részletszabályokat és az eljárási szabályokat ebben az esetben is kormányrendelet fogja meghatározni. Tisztelt Országgyűlés! Ez a törvénycsomag tehát sarkalatos rendelkezéseket is tartalmaz. A sarkalatos rendelkezések elfogadása nélkül, a sarkalatos rendelkezések hatálybalépése nélkül ez a törvénycsomag nem fogja elérni a célját. De kérdezem önöket, képviselőtársaim, hogy vajon számíthatunk-e arra az ellenzékre, amelyik folyamatosan tagadta és tagadja a bevándorlás problémáját; tagadja és tagadta a kvóták létét (Mirkóczki Ádám: Most is hazudsz!); tagadja és tagadta a Soros-terv létezését; folyamatosan támadta a határvédelmet és támadta a kerítés felépítését. Mi azonban mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megvédjük Magyarországot; nem érvényesülhet Magyarországon a Soros-terv, annak a végrehajtását meg kell akadályozni. Magyarországon betelepítés nem lehet, mert nekünk, képviselőtársaim, Magyarország az első. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.) A miniszternek joga van ahhoz, hogy amennyiben nem magyar állampolgárról van szó, vele szemben az idegenrendészeti távoltartás intézményét az egész ország területére kiterjessze. A törvény meghatározza azokat a kivételeket is, akikkel szemben az idegenrendészeti távoltartás intézménye nem alkalmazható. Ilyen például az európai parlamenti képviselő, az országgyűlési képviselő, illetve a menedékjogról szóló törvény szerinti eljárásban jogi képviseletet ellátó személy. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet az, amikor ezt a típusú távoltartást el lehet rendelni. Az elrendelés időtartama 6 hónap. Abban az esetben azonban, ha a kormány a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet meghosszabbítja, tehát a meghosszabbításról dönt, akkor az érintett személy kérheti a korábban hozott határozat felülvizsgálatát. A részletszabályokat és az eljárási szabályokat ebben az esetben is kormányrendelet fogja meghatározni. Tisztelt Országgyűlés! Ez a törvénycsomag tehát sarkalatos rendelkezéseket is tartalmaz. A sarkalatos rendelkezések elfogadása nélkül, a sarkalatos rendelkezések hatálybalépése nélkül ez a törvénycsomag nem fogja elérni a célját. De kérdezem önöket, képviselőtársaim, hogy vajon számíthatunk-e arra az ellenzékre, amelyik folyamatosan tagadta és tagadja a bevándorlás problémáját; tagadja és tagadta a kvóták létét (Mirkóczki Ádám: Most is hazudsz!); tagadja és tagadta a Soros-terv létezését; folyamatosan támadta a határvédelmet és támadta a kerítés felépítését. Mi azonban mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megvédjük Magyarországot; nem érvényesülhet Magyarországon a Soros-terv, annak a végrehajtását meg kell akadályozni. Magyarországon betelepítés nem lehet, mert nekünk, képviselőtársaim, Magyarország az első. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.) A törvény meghatározza azokat a kivételeket is, akikkel szemben az idegenrendészeti távoltartás intézménye nem alkalmazható. Ilyen például az európai parlamenti képviselő, az országgyűlési képviselő, illetve a menedékjogról szóló törvény szerinti eljárásban jogi képviseletet ellátó személy. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet az, amikor ezt a típusú távoltartást el lehet rendelni. Az elrendelés időtartama 6 hónap. Abban az esetben azonban, ha a kormány a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet meghosszabbítja, tehát a meghosszabbításról dönt, akkor az érintett személy kérheti a korábban hozott határozat felülvizsgálatát. A részletszabályokat és az eljárási szabályokat ebben az esetben is kormányrendelet fogja meghatározni. Tisztelt Országgyűlés! Ez a törvénycsomag tehát sarkalatos rendelkezéseket is tartalmaz. A sarkalatos rendelkezések elfogadása nélkül, a sarkalatos rendelkezések hatálybalépése nélkül ez a törvénycsomag nem fogja elérni a célját. De kérdezem önöket, képviselőtársaim, hogy vajon számíthatunk-e arra az ellenzékre, amelyik folyamatosan tagadta és tagadja a bevándorlás problémáját; tagadja és tagadta a kvóták létét (Mirkóczki Ádám: Most is hazudsz!); tagadja és tagadta a Soros-terv létezését; folyamatosan támadta a határvédelmet és támadta a kerítés felépítését. Mi azonban mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megvédjük Magyarországot; nem érvényesülhet Magyarországon a Soros-terv, annak a végrehajtását meg kell akadályozni. Magyarországon betelepítés nem lehet, mert nekünk, képviselőtársaim, Magyarország az első. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.) A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet az, amikor ezt a típusú távoltartást el lehet rendelni. Az elrendelés időtartama 6 hónap. Abban az esetben azonban, ha a kormány a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet meghosszabbítja, tehát a meghosszabbításról dönt, akkor az érintett személy kérheti a korábban hozott határozat felülvizsgálatát. A részletszabályokat és az eljárási szabályokat ebben az esetben is kormányrendelet fogja meghatározni. Tisztelt Országgyűlés! Ez a törvénycsomag tehát sarkalatos rendelkezéseket is tartalmaz. A sarkalatos rendelkezések elfogadása nélkül, a sarkalatos rendelkezések hatálybalépése nélkül ez a törvénycsomag nem fogja elérni a célját. De kérdezem önöket, képviselőtársaim, hogy vajon számíthatunk-e arra az ellenzékre, amelyik folyamatosan tagadta és tagadja a bevándorlás problémáját; tagadja és tagadta a kvóták létét (Mirkóczki Ádám: Most is hazudsz!); tagadja és tagadta a Soros-terv létezését; folyamatosan támadta a határvédelmet és támadta a kerítés felépítését. Mi azonban mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megvédjük Magyarországot; nem érvényesülhet Magyarországon a Soros-terv, annak a végrehajtását meg kell akadályozni. Magyarországon betelepítés nem lehet, mert nekünk, képviselőtársaim, Magyarország az első. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.) Tisztelt Országgyűlés! Ez a törvénycsomag tehát sarkalatos rendelkezéseket is tartalmaz. A sarkalatos rendelkezések elfogadása nélkül, a sarkalatos rendelkezések hatálybalépése nélkül ez a törvénycsomag nem fogja elérni a célját. De kérdezem önöket, képviselőtársaim, hogy vajon számíthatunk-e arra az ellenzékre, amelyik folyamatosan tagadta és tagadja a bevándorlás problémáját; tagadja és tagadta a kvóták létét (Mirkóczki Ádám: Most is hazudsz!); tagadja és tagadta a Soros-terv létezését; folyamatosan támadta a határvédelmet és támadta a kerítés felépítését. Mi azonban mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megvédjük Magyarországot; nem érvényesülhet Magyarországon a Soros-terv, annak a végrehajtását meg kell akadályozni. Magyarországon betelepítés nem lehet, mert nekünk, képviselőtársaim, Magyarország az első. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.) Mi azonban mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megvédjük Magyarországot; nem érvényesülhet Magyarországon a Soros-terv, annak a végrehajtását meg kell akadályozni. Magyarországon betelepítés nem lehet, mert nekünk, képviselőtársaim, Magyarország az első. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)
  • A mondandóm is ehhez kapcsolódna, hiszen nemcsak itt, Budapesten, a magyar parlamentben foglalkozunk a migráció kérdésével egyszerűsítsük le a Soros-tervet erre a migráció kérdésére , hanem jól látható, hogy Brüsszelben folyamatosan és most már New Yorkban, az ENSZ-ben is egy új migrációs csomag elkészítésén fáradoznak.Mi mindkét helyen képviseljük a magyar emberek álláspontját, mert valljuk be őszintén, az, ami egyébként a Stop Soros törvénycsomagban megfogalmazódott, az csak az eszközeiben újdonság, de annak a szellemisége, hogy nem akarunk bevándorlóországgá válni, hogy nem akarunk egy kevert etnikumú, kevert vallású országban, egy kevert etnikum, kevert vallás, leginkább a muzulmán vallás befolyása alatt élni Európában, mert nekünk keresztény gyökereink vannak úgy, ahogy egyébként itt a vallásbékéről szóló törvényjavaslat kapcsán is ezt Gulyás Gergely képviselőtársam ismertette , ez nem újdonság. És nem újdonság sem Brüsszelben, sem New Yorkban. Brüsszellel kapcsolatban elkészült a magyar kormány állásfoglalása, hiszen Brüsszelben azt mondják, hogy a migráció jó dolog, jót tesz Európának. Brüsszelből ezzel azt üzenik, hogy az európai embereknek le kell mondani a saját családjukban megszülető vagy meg nem született gyermekek vállalásáról, helyette hozzunk be dolgos kéznek, szavazópolgároknak délről, Afrikából és Ázsiából embereket. Engedjük be őket, úgy, ahogy egyébként ezt Soros György követeli, ahogy a Soros-tervben ezt gyakorlatilag nap mint nap megfogalmazza. (16.50)Mi ezzel teljes egészében szembe kell hogy helyezkedjünk, hiszen ezt nem fogadhatjuk el. Alapvetően azt mondjuk, hogy a bevándorlás, a migráció nem jó dolog, az nem emelhető az emberi jogok szintjére, az nem értelmezhető jó ügyként Európa számára. Azt mondjuk, hogy ha bajban vannak tőlünk délre, délkeletre élő emberek háborúnál vagy egyéb okoknál fogva, akkor nekünk, a gazdag Európának oda kell mennünk, és a segítséget ott kell nyújtanunk ezeknek az embereknek, Európának pedig az az elsődleges feladata, hogy a határait mindenáron és minden eszközzel megvédje. A szolidaritást, az európai szolidaritást, az Európai Unió lényegét az európai szabad nemzetek között kell gyakorolnunk, és azokkal kell szolidárisnak lennünk, akik többet tesznek azért, hogy Európát, az európai kultúrát, az európai gyökereket, ha úgy tetszik, az európai jólétet és az európai versenyképességet meg tudjuk őrizni. Tehát a szolidaritás irányát meg kell fordítani, és nem úgy kell elképzelni, ahogy azt néhány brüsszeli bürokrata, illetve néhány brüsszeli képviselő meg Soros György kijáróemberei nap mint nap szajkózzák, és megpróbálják lenyomni az európai emberek torkán. Ugyanúgy vagyunk ezzel az ENSZ-csomaggal is, a migrációs csomagjával. Teljesen elképesztő volt, ahogy ezt az egészet felépítették. Én azt látom, illetve az látható, az volt tapasztalható, hogy a Soros zsebéből kikandikáló politikusok bemondanak valamit, akkor megpróbálják kiszorítani azokat, akik ellenkezőleg gondolkodnak, és már előrevetítik azt, hogy valójában mit kellene elfogadni, megjelennek, ugyanúgy, mint Brüsszelben, jogilag megkérdőjelezhető módon olyan előterjesztések, amelyek egyértelműen a migrációt mint jó dolgot, mint kívánatos dolgot, mint támogatandó dolgot építik fel, és ráadásul még olyan zagyvaságok is napvilágra kerülnek, hogy egyébként, hogyha ezt a migrációs folyamatot nem fogjuk támogatni, hogyha nem az lesz, amit ezek az emberek, amit Soros lediktált, akkor bizony globális válság, gazdasági válság fenyegeti majd a világot, mert az úgynevezett fenntartható fejlődés is válságba kerül. Mi erre is megadtuk a választ, az elég egyértelmű: részt kívánunk venni ezeknek az anyagoknak a kidolgozásában, nem hagyjuk ott azt a bizottságot, amelyik ezzel foglalkozik, mert akkor rajtunk kívül állóan meghozhatnak minden döntést nélkülünk. A Külügyminisztériumban született egy 24 pontos javaslat, engedjék meg, hogy néhányat itt a Stop Soros törvénnyel kapcsolatban azért elmondjak!Legelőször is ki kell mondani, hogy a migráció rossz és veszélyes folyamat, a migráció senkinek sem jó, nem jó azoknak, akik az életüket kockáztatva próbálnak eljutni más országokba azt gondolom, nap mint nap tapasztaljuk, hogy hány és hány ember vész oda a tengereknél, hány és hány csónak borul fel, amelyeket rosszindulatú vagy ne adj’ isten, jó szándékú emberek próbálnak átjuttatni Európába, itt, ugye, a bűnözőknek meg az úgynevezett NGO-knak, megtévesztett NGO-tagoknak az együttműködéséről beszélek , és nem jó azoknak sem, akiknek majd el kell szenvedni ezeknek az embereknek a beutazását. Jól tudjuk mi Magyarországról 2015-ből, hogy 2015-ben mi történt az országban, csak két számot engedjenek meg: közel 400 ezer ember vágtatott át itt a nyugat-balkáni útvonalon, ebből mindössze 170 ezret volt képes az akkori műszaki és határvédelmi feladatokat ellátó rendszer regisztrálni, 230 ezer ember így átsiklott rajtunk teljes egészében, mert az Európai Unió kérésére nem a határvédelmi feladatokra tudtunk koncentrálni, nem voltak olyan eszközeink, amelyekkel megállíthattuk volna őket. Keleti pályaudvar, autópályák, kirabolt tanyák, ezek jól mutatják ezt a hullámot. De ha megnézzük, Spanyolországban, Olaszországban, Görögországban mi történik, vagy ne adj’ isten, itt, tőlünk nem messze, Szerbiában, ráadásul magyarlakta területeken, akkor azt gondolom, hogy elég egyértelmű a válaszunk. Ebből következik, hogy minden országnak kötelessége megvédenie a határait, mert a migráció nemzetbiztonsági kockázatot jelent, komoly nemzetbiztonsági kockázat, akár a gazdasági életet, a szociális ellátást, de hogyha a bűnözést és a terrorveszélyt említem, akkor mindenkinek azok a képek, amelyeket Nyugat-Európából nap mint nap kapunk a no-go zónákból, nap mint nap értesülünk az elkövetett bűncselekményekről, vagy saját magunk is megtapasztalhatunk ugyanígy a terrorcselekményekkel kapcsolatban, akkor jól látható, hogy ez a teljes európai kultúrát, a teljes európai közbiztonságot, a polgároknak a biztonságát fenyegeti. És ebből az következik, hogy nem lehetünk partnerei semmiben, tehát a magyar kormány, a magyar állam, a magyar emberek nem partnerek abban, hogy ezt az európai civilizációt teljes egészében tönkretegyük, és nem támogathatjuk azt, hogy a vallási és kulturális identitásunk Európában, itt Magyarországon felszámolódjon ennek következtében. Mindezért nyújtottuk be a Stop Soros törvénycsomagot is, és szeretném hangsúlyozni még egyszer mindenki számára, hogy azt tartjuk a megfelelő megoldásnak, ha április 8-a után dönt majd az újonnan felálló parlament, ez a tisztességes, hogyha az emberek kezébe tesszük le egy ilyen fontos döntésnek a lehetőségét. Ugye, arról kell döntenünk majd, arról fognak az emberek április 8-án dönteni, hogy Magyarország magyar ország maradhat-e, vagy azokat engedik döntéshozatali pozícióba, akik ezt bevándorlóországgá szeretnék tenni, arról fog döntés születni április 8-án, hogy erős kormánya lesz-e az országnak, amely számára Magyarország az első, vagy pedig egy gyenge, zsarolható kormánya lesz, amely idegen érdekeket fog szolgálni, és a parlamentben a magyar emberek vagy pedig a Soros György-félék terve fog érvényesülni, úgyhogy a választás, azt gondolom, mindenki előtt elég egyértelmű. Arra kérek minden képviselőt, hogy ezt fogadja el, próbáljon meg együtt mozogni ezzel az elképzeléssel, amit a Soros-terv ellen a Stop Soros törvénycsomag megfogalmaz, és amennyiben lehetséges, akkor arra kérném az ellenzéket is bár nem tudom, hogy kérhetem-e őket, mert itt nagyon nem ülnek bent , hogy fontolják meg a döntésüket ebben a kérdésben, és támogassák majd a Stop Soros törvénycsomagnak a szellemiségét és az abban foglalt eszközrendszer használatát. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy meghallgatott. (Taps a kormánypártok soraiban.) Mi mindkét helyen képviseljük a magyar emberek álláspontját, mert valljuk be őszintén, az, ami egyébként a Stop Soros törvénycsomagban megfogalmazódott, az csak az eszközeiben újdonság, de annak a szellemisége, hogy nem akarunk bevándorlóországgá válni, hogy nem akarunk egy kevert etnikumú, kevert vallású országban, egy kevert etnikum, kevert vallás, leginkább a muzulmán vallás befolyása alatt élni Európában, mert nekünk keresztény gyökereink vannak úgy, ahogy egyébként itt a vallásbékéről szóló törvényjavaslat kapcsán is ezt Gulyás Gergely képviselőtársam ismertette , ez nem újdonság. És nem újdonság sem Brüsszelben, sem New Yorkban. Brüsszellel kapcsolatban elkészült a magyar kormány állásfoglalása, hiszen Brüsszelben azt mondják, hogy a migráció jó dolog, jót tesz Európának. Brüsszelből ezzel azt üzenik, hogy az európai embereknek le kell mondani a saját családjukban megszülető vagy meg nem született gyermekek vállalásáról, helyette hozzunk be dolgos kéznek, szavazópolgároknak délről, Afrikából és Ázsiából embereket. Engedjük be őket, úgy, ahogy egyébként ezt Soros György követeli, ahogy a Soros-tervben ezt gyakorlatilag nap mint nap megfogalmazza. (16.50)Mi ezzel teljes egészében szembe kell hogy helyezkedjünk, hiszen ezt nem fogadhatjuk el. Alapvetően azt mondjuk, hogy a bevándorlás, a migráció nem jó dolog, az nem emelhető az emberi jogok szintjére, az nem értelmezhető jó ügyként Európa számára. Azt mondjuk, hogy ha bajban vannak tőlünk délre, délkeletre élő emberek háborúnál vagy egyéb okoknál fogva, akkor nekünk, a gazdag Európának oda kell mennünk, és a segítséget ott kell nyújtanunk ezeknek az embereknek, Európának pedig az az elsődleges feladata, hogy a határait mindenáron és minden eszközzel megvédje. A szolidaritást, az európai szolidaritást, az Európai Unió lényegét az európai szabad nemzetek között kell gyakorolnunk, és azokkal kell szolidárisnak lennünk, akik többet tesznek azért, hogy Európát, az európai kultúrát, az európai gyökereket, ha úgy tetszik, az európai jólétet és az európai versenyképességet meg tudjuk őrizni. Tehát a szolidaritás irányát meg kell fordítani, és nem úgy kell elképzelni, ahogy azt néhány brüsszeli bürokrata, illetve néhány brüsszeli képviselő meg Soros György kijáróemberei nap mint nap szajkózzák, és megpróbálják lenyomni az európai emberek torkán. Ugyanúgy vagyunk ezzel az ENSZ-csomaggal is, a migrációs csomagjával. Teljesen elképesztő volt, ahogy ezt az egészet felépítették. Én azt látom, illetve az látható, az volt tapasztalható, hogy a Soros zsebéből kikandikáló politikusok bemondanak valamit, akkor megpróbálják kiszorítani azokat, akik ellenkezőleg gondolkodnak, és már előrevetítik azt, hogy valójában mit kellene elfogadni, megjelennek, ugyanúgy, mint Brüsszelben, jogilag megkérdőjelezhető módon olyan előterjesztések, amelyek egyértelműen a migrációt mint jó dolgot, mint kívánatos dolgot, mint támogatandó dolgot építik fel, és ráadásul még olyan zagyvaságok is napvilágra kerülnek, hogy egyébként, hogyha ezt a migrációs folyamatot nem fogjuk támogatni, hogyha nem az lesz, amit ezek az emberek, amit Soros lediktált, akkor bizony globális válság, gazdasági válság fenyegeti majd a világot, mert az úgynevezett fenntartható fejlődés is válságba kerül. Mi erre is megadtuk a választ, az elég egyértelmű: részt kívánunk venni ezeknek az anyagoknak a kidolgozásában, nem hagyjuk ott azt a bizottságot, amelyik ezzel foglalkozik, mert akkor rajtunk kívül állóan meghozhatnak minden döntést nélkülünk. A Külügyminisztériumban született egy 24 pontos javaslat, engedjék meg, hogy néhányat itt a Stop Soros törvénnyel kapcsolatban azért elmondjak!Legelőször is ki kell mondani, hogy a migráció rossz és veszélyes folyamat, a migráció senkinek sem jó, nem jó azoknak, akik az életüket kockáztatva próbálnak eljutni más országokba azt gondolom, nap mint nap tapasztaljuk, hogy hány és hány ember vész oda a tengereknél, hány és hány csónak borul fel, amelyeket rosszindulatú vagy ne adj’ isten, jó szándékú emberek próbálnak átjuttatni Európába, itt, ugye, a bűnözőknek meg az úgynevezett NGO-knak, megtévesztett NGO-tagoknak az együttműködéséről beszélek , és nem jó azoknak sem, akiknek majd el kell szenvedni ezeknek az embereknek a beutazását. Jól tudjuk mi Magyarországról 2015-ből, hogy 2015-ben mi történt az országban, csak két számot engedjenek meg: közel 400 ezer ember vágtatott át itt a nyugat-balkáni útvonalon, ebből mindössze 170 ezret volt képes az akkori műszaki és határvédelmi feladatokat ellátó rendszer regisztrálni, 230 ezer ember így átsiklott rajtunk teljes egészében, mert az Európai Unió kérésére nem a határvédelmi feladatokra tudtunk koncentrálni, nem voltak olyan eszközeink, amelyekkel megállíthattuk volna őket. Keleti pályaudvar, autópályák, kirabolt tanyák, ezek jól mutatják ezt a hullámot. De ha megnézzük, Spanyolországban, Olaszországban, Görögországban mi történik, vagy ne adj’ isten, itt, tőlünk nem messze, Szerbiában, ráadásul magyarlakta területeken, akkor azt gondolom, hogy elég egyértelmű a válaszunk. Ebből következik, hogy minden országnak kötelessége megvédenie a határait, mert a migráció nemzetbiztonsági kockázatot jelent, komoly nemzetbiztonsági kockázat, akár a gazdasági életet, a szociális ellátást, de hogyha a bűnözést és a terrorveszélyt említem, akkor mindenkinek azok a képek, amelyeket Nyugat-Európából nap mint nap kapunk a no-go zónákból, nap mint nap értesülünk az elkövetett bűncselekményekről, vagy saját magunk is megtapasztalhatunk ugyanígy a terrorcselekményekkel kapcsolatban, akkor jól látható, hogy ez a teljes európai kultúrát, a teljes európai közbiztonságot, a polgároknak a biztonságát fenyegeti. És ebből az következik, hogy nem lehetünk partnerei semmiben, tehát a magyar kormány, a magyar állam, a magyar emberek nem partnerek abban, hogy ezt az európai civilizációt teljes egészében tönkretegyük, és nem támogathatjuk azt, hogy a vallási és kulturális identitásunk Európában, itt Magyarországon felszámolódjon ennek következtében. Mindezért nyújtottuk be a Stop Soros törvénycsomagot is, és szeretném hangsúlyozni még egyszer mindenki számára, hogy azt tartjuk a megfelelő megoldásnak, ha április 8-a után dönt majd az újonnan felálló parlament, ez a tisztességes, hogyha az emberek kezébe tesszük le egy ilyen fontos döntésnek a lehetőségét. Ugye, arról kell döntenünk majd, arról fognak az emberek április 8-án dönteni, hogy Magyarország magyar ország maradhat-e, vagy azokat engedik döntéshozatali pozícióba, akik ezt bevándorlóországgá szeretnék tenni, arról fog döntés születni április 8-án, hogy erős kormánya lesz-e az országnak, amely számára Magyarország az első, vagy pedig egy gyenge, zsarolható kormánya lesz, amely idegen érdekeket fog szolgálni, és a parlamentben a magyar emberek vagy pedig a Soros György-félék terve fog érvényesülni, úgyhogy a választás, azt gondolom, mindenki előtt elég egyértelmű. Arra kérek minden képviselőt, hogy ezt fogadja el, próbáljon meg együtt mozogni ezzel az elképzeléssel, amit a Soros-terv ellen a Stop Soros törvénycsomag megfogalmaz, és amennyiben lehetséges, akkor arra kérném az ellenzéket is bár nem tudom, hogy kérhetem-e őket, mert itt nagyon nem ülnek bent , hogy fontolják meg a döntésüket ebben a kérdésben, és támogassák majd a Stop Soros törvénycsomagnak a szellemiségét és az abban foglalt eszközrendszer használatát. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy meghallgatott. (Taps a kormánypártok soraiban.) Brüsszellel kapcsolatban elkészült a magyar kormány állásfoglalása, hiszen Brüsszelben azt mondják, hogy a migráció jó dolog, jót tesz Európának. Brüsszelből ezzel azt üzenik, hogy az európai embereknek le kell mondani a saját családjukban megszülető vagy meg nem született gyermekek vállalásáról, helyette hozzunk be dolgos kéznek, szavazópolgároknak délről, Afrikából és Ázsiából embereket. Engedjük be őket, úgy, ahogy egyébként ezt Soros György követeli, ahogy a Soros-tervben ezt gyakorlatilag nap mint nap megfogalmazza. (16.50)Mi ezzel teljes egészében szembe kell hogy helyezkedjünk, hiszen ezt nem fogadhatjuk el. Alapvetően azt mondjuk, hogy a bevándorlás, a migráció nem jó dolog, az nem emelhető az emberi jogok szintjére, az nem értelmezhető jó ügyként Európa számára. Azt mondjuk, hogy ha bajban vannak tőlünk délre, délkeletre élő emberek háborúnál vagy egyéb okoknál fogva, akkor nekünk, a gazdag Európának oda kell mennünk, és a segítséget ott kell nyújtanunk ezeknek az embereknek, Európának pedig az az elsődleges feladata, hogy a határait mindenáron és minden eszközzel megvédje. A szolidaritást, az európai szolidaritást, az Európai Unió lényegét az európai szabad nemzetek között kell gyakorolnunk, és azokkal kell szolidárisnak lennünk, akik többet tesznek azért, hogy Európát, az európai kultúrát, az európai gyökereket, ha úgy tetszik, az európai jólétet és az európai versenyképességet meg tudjuk őrizni. Tehát a szolidaritás irányát meg kell fordítani, és nem úgy kell elképzelni, ahogy azt néhány brüsszeli bürokrata, illetve néhány brüsszeli képviselő meg Soros György kijáróemberei nap mint nap szajkózzák, és megpróbálják lenyomni az európai emberek torkán. Ugyanúgy vagyunk ezzel az ENSZ-csomaggal is, a migrációs csomagjával. Teljesen elképesztő volt, ahogy ezt az egészet felépítették. Én azt látom, illetve az látható, az volt tapasztalható, hogy a Soros zsebéből kikandikáló politikusok bemondanak valamit, akkor megpróbálják kiszorítani azokat, akik ellenkezőleg gondolkodnak, és már előrevetítik azt, hogy valójában mit kellene elfogadni, megjelennek, ugyanúgy, mint Brüsszelben, jogilag megkérdőjelezhető módon olyan előterjesztések, amelyek egyértelműen a migrációt mint jó dolgot, mint kívánatos dolgot, mint támogatandó dolgot építik fel, és ráadásul még olyan zagyvaságok is napvilágra kerülnek, hogy egyébként, hogyha ezt a migrációs folyamatot nem fogjuk támogatni, hogyha nem az lesz, amit ezek az emberek, amit Soros lediktált, akkor bizony globális válság, gazdasági válság fenyegeti majd a világot, mert az úgynevezett fenntartható fejlődés is válságba kerül. Mi erre is megadtuk a választ, az elég egyértelmű: részt kívánunk venni ezeknek az anyagoknak a kidolgozásában, nem hagyjuk ott azt a bizottságot, amelyik ezzel foglalkozik, mert akkor rajtunk kívül állóan meghozhatnak minden döntést nélkülünk. A Külügyminisztériumban született egy 24 pontos javaslat, engedjék meg, hogy néhányat itt a Stop Soros törvénnyel kapcsolatban azért elmondjak!Legelőször is ki kell mondani, hogy a migráció rossz és veszélyes folyamat, a migráció senkinek sem jó, nem jó azoknak, akik az életüket kockáztatva próbálnak eljutni más országokba azt gondolom, nap mint nap tapasztaljuk, hogy hány és hány ember vész oda a tengereknél, hány és hány csónak borul fel, amelyeket rosszindulatú vagy ne adj’ isten, jó szándékú emberek próbálnak átjuttatni Európába, itt, ugye, a bűnözőknek meg az úgynevezett NGO-knak, megtévesztett NGO-tagoknak az együttműködéséről beszélek , és nem jó azoknak sem, akiknek majd el kell szenvedni ezeknek az embereknek a beutazását. Jól tudjuk mi Magyarországról 2015-ből, hogy 2015-ben mi történt az országban, csak két számot engedjenek meg: közel 400 ezer ember vágtatott át itt a nyugat-balkáni útvonalon, ebből mindössze 170 ezret volt képes az akkori műszaki és határvédelmi feladatokat ellátó rendszer regisztrálni, 230 ezer ember így átsiklott rajtunk teljes egészében, mert az Európai Unió kérésére nem a határvédelmi feladatokra tudtunk koncentrálni, nem voltak olyan eszközeink, amelyekkel megállíthattuk volna őket. Keleti pályaudvar, autópályák, kirabolt tanyák, ezek jól mutatják ezt a hullámot. De ha megnézzük, Spanyolországban, Olaszországban, Görögországban mi történik, vagy ne adj’ isten, itt, tőlünk nem messze, Szerbiában, ráadásul magyarlakta területeken, akkor azt gondolom, hogy elég egyértelmű a válaszunk. Ebből következik, hogy minden országnak kötelessége megvédenie a határait, mert a migráció nemzetbiztonsági kockázatot jelent, komoly nemzetbiztonsági kockázat, akár a gazdasági életet, a szociális ellátást, de hogyha a bűnözést és a terrorveszélyt említem, akkor mindenkinek azok a képek, amelyeket Nyugat-Európából nap mint nap kapunk a no-go zónákból, nap mint nap értesülünk az elkövetett bűncselekményekről, vagy saját magunk is megtapasztalhatunk ugyanígy a terrorcselekményekkel kapcsolatban, akkor jól látható, hogy ez a teljes európai kultúrát, a teljes európai közbiztonságot, a polgároknak a biztonságát fenyegeti. És ebből az következik, hogy nem lehetünk partnerei semmiben, tehát a magyar kormány, a magyar állam, a magyar emberek nem partnerek abban, hogy ezt az európai civilizációt teljes egészében tönkretegyük, és nem támogathatjuk azt, hogy a vallási és kulturális identitásunk Európában, itt Magyarországon felszámolódjon ennek következtében. Mindezért nyújtottuk be a Stop Soros törvénycsomagot is, és szeretném hangsúlyozni még egyszer mindenki számára, hogy azt tartjuk a megfelelő megoldásnak, ha április 8-a után dönt majd az újonnan felálló parlament, ez a tisztességes, hogyha az emberek kezébe tesszük le egy ilyen fontos döntésnek a lehetőségét. Ugye, arról kell döntenünk majd, arról fognak az emberek április 8-án dönteni, hogy Magyarország magyar ország maradhat-e, vagy azokat engedik döntéshozatali pozícióba, akik ezt bevándorlóországgá szeretnék tenni, arról fog döntés születni április 8-án, hogy erős kormánya lesz-e az országnak, amely számára Magyarország az első, vagy pedig egy gyenge, zsarolható kormánya lesz, amely idegen érdekeket fog szolgálni, és a parlamentben a magyar emberek vagy pedig a Soros György-félék terve fog érvényesülni, úgyhogy a választás, azt gondolom, mindenki előtt elég egyértelmű. Arra kérek minden képviselőt, hogy ezt fogadja el, próbáljon meg együtt mozogni ezzel az elképzeléssel, amit a Soros-terv ellen a Stop Soros törvénycsomag megfogalmaz, és amennyiben lehetséges, akkor arra kérném az ellenzéket is bár nem tudom, hogy kérhetem-e őket, mert itt nagyon nem ülnek bent , hogy fontolják meg a döntésüket ebben a kérdésben, és támogassák majd a Stop Soros törvénycsomagnak a szellemiségét és az abban foglalt eszközrendszer használatát. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy meghallgatott. (Taps a kormánypártok soraiban.) (16.50)Mi ezzel teljes egészében szembe kell hogy helyezkedjünk, hiszen ezt nem fogadhatjuk el. Alapvetően azt mondjuk, hogy a bevándorlás, a migráció nem jó dolog, az nem emelhető az emberi jogok szintjére, az nem értelmezhető jó ügyként Európa számára. Azt mondjuk, hogy ha bajban vannak tőlünk délre, délkeletre élő emberek háborúnál vagy egyéb okoknál fogva, akkor nekünk, a gazdag Európának oda kell mennünk, és a segítséget ott kell nyújtanunk ezeknek az embereknek, Európának pedig az az elsődleges feladata, hogy a határait mindenáron és minden eszközzel megvédje. A szolidaritást, az európai szolidaritást, az Európai Unió lényegét az európai szabad nemzetek között kell gyakorolnunk, és azokkal kell szolidárisnak lennünk, akik többet tesznek azért, hogy Európát, az európai kultúrát, az európai gyökereket, ha úgy tetszik, az európai jólétet és az európai versenyképességet meg tudjuk őrizni. Tehát a szolidaritás irányát meg kell fordítani, és nem úgy kell elképzelni, ahogy azt néhány brüsszeli bürokrata, illetve néhány brüsszeli képviselő meg Soros György kijáróemberei nap mint nap szajkózzák, és megpróbálják lenyomni az európai emberek torkán. Ugyanúgy vagyunk ezzel az ENSZ-csomaggal is, a migrációs csomagjával. Teljesen elképesztő volt, ahogy ezt az egészet felépítették. Én azt látom, illetve az látható, az volt tapasztalható, hogy a Soros zsebéből kikandikáló politikusok bemondanak valamit, akkor megpróbálják kiszorítani azokat, akik ellenkezőleg gondolkodnak, és már előrevetítik azt, hogy valójában mit kellene elfogadni, megjelennek, ugyanúgy, mint Brüsszelben, jogilag megkérdőjelezhető módon olyan előterjesztések, amelyek egyértelműen a migrációt mint jó dolgot, mint kívánatos dolgot, mint támogatandó dolgot építik fel, és ráadásul még olyan zagyvaságok is napvilágra kerülnek, hogy egyébként, hogyha ezt a migrációs folyamatot nem fogjuk támogatni, hogyha nem az lesz, amit ezek az emberek, amit Soros lediktált, akkor bizony globális válság, gazdasági válság fenyegeti majd a világot, mert az úgynevezett fenntartható fejlődés is válságba kerül. Mi erre is megadtuk a választ, az elég egyértelmű: részt kívánunk venni ezeknek az anyagoknak a kidolgozásában, nem hagyjuk ott azt a bizottságot, amelyik ezzel foglalkozik, mert akkor rajtunk kívül állóan meghozhatnak minden döntést nélkülünk. A Külügyminisztériumban született egy 24 pontos javaslat, engedjék meg, hogy néhányat itt a Stop Soros törvénnyel kapcsolatban azért elmondjak!Legelőször is ki kell mondani, hogy a migráció rossz és veszélyes folyamat, a migráció senkinek sem jó, nem jó azoknak, akik az életüket kockáztatva próbálnak eljutni más országokba azt gondolom, nap mint nap tapasztaljuk, hogy hány és hány ember vész oda a tengereknél, hány és hány csónak borul fel, amelyeket rosszindulatú vagy ne adj’ isten, jó szándékú emberek próbálnak átjuttatni Európába, itt, ugye, a bűnözőknek meg az úgynevezett NGO-knak, megtévesztett NGO-tagoknak az együttműködéséről beszélek , és nem jó azoknak sem, akiknek majd el kell szenvedni ezeknek az embereknek a beutazását. Jól tudjuk mi Magyarországról 2015-ből, hogy 2015-ben mi történt az országban, csak két számot engedjenek meg: közel 400 ezer ember vágtatott át itt a nyugat-balkáni útvonalon, ebből mindössze 170 ezret volt képes az akkori műszaki és határvédelmi feladatokat ellátó rendszer regisztrálni, 230 ezer ember így átsiklott rajtunk teljes egészében, mert az Európai Unió kérésére nem a határvédelmi feladatokra tudtunk koncentrálni, nem voltak olyan eszközeink, amelyekkel megállíthattuk volna őket. Keleti pályaudvar, autópályák, kirabolt tanyák, ezek jól mutatják ezt a hullámot. De ha megnézzük, Spanyolországban, Olaszországban, Görögországban mi történik, vagy ne adj’ isten, itt, tőlünk nem messze, Szerbiában, ráadásul magyarlakta területeken, akkor azt gondolom, hogy elég egyértelmű a válaszunk. Ebből következik, hogy minden országnak kötelessége megvédenie a határait, mert a migráció nemzetbiztonsági kockázatot jelent, komoly nemzetbiztonsági kockázat, akár a gazdasági életet, a szociális ellátást, de hogyha a bűnözést és a terrorveszélyt említem, akkor mindenkinek azok a képek, amelyeket Nyugat-Európából nap mint nap kapunk a no-go zónákból, nap mint nap értesülünk az elkövetett bűncselekményekről, vagy saját magunk is megtapasztalhatunk ugyanígy a terrorcselekményekkel kapcsolatban, akkor jól látható, hogy ez a teljes európai kultúrát, a teljes európai közbiztonságot, a polgároknak a biztonságát fenyegeti. És ebből az következik, hogy nem lehetünk partnerei semmiben, tehát a magyar kormány, a magyar állam, a magyar emberek nem partnerek abban, hogy ezt az európai civilizációt teljes egészében tönkretegyük, és nem támogathatjuk azt, hogy a vallási és kulturális identitásunk Európában, itt Magyarországon felszámolódjon ennek következtében. Mindezért nyújtottuk be a Stop Soros törvénycsomagot is, és szeretném hangsúlyozni még egyszer mindenki számára, hogy azt tartjuk a megfelelő megoldásnak, ha április 8-a után dönt majd az újonnan felálló parlament, ez a tisztességes, hogyha az emberek kezébe tesszük le egy ilyen fontos döntésnek a lehetőségét. Ugye, arról kell döntenünk majd, arról fognak az emberek április 8-án dönteni, hogy Magyarország magyar ország maradhat-e, vagy azokat engedik döntéshozatali pozícióba, akik ezt bevándorlóországgá szeretnék tenni, arról fog döntés születni április 8-án, hogy erős kormánya lesz-e az országnak, amely számára Magyarország az első, vagy pedig egy gyenge, zsarolható kormánya lesz, amely idegen érdekeket fog szolgálni, és a parlamentben a magyar emberek vagy pedig a Soros György-félék terve fog érvényesülni, úgyhogy a választás, azt gondolom, mindenki előtt elég egyértelmű. Arra kérek minden képviselőt, hogy ezt fogadja el, próbáljon meg együtt mozogni ezzel az elképzeléssel, amit a Soros-terv ellen a Stop Soros törvénycsomag megfogalmaz, és amennyiben lehetséges, akkor arra kérném az ellenzéket is bár nem tudom, hogy kérhetem-e őket, mert itt nagyon nem ülnek bent , hogy fontolják meg a döntésüket ebben a kérdésben, és támogassák majd a Stop Soros törvénycsomagnak a szellemiségét és az abban foglalt eszközrendszer használatát. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy meghallgatott. (Taps a kormánypártok soraiban.) (16.50)Mi ezzel teljes egészében szembe kell hogy helyezkedjünk, hiszen ezt nem fogadhatjuk el. Alapvetően azt mondjuk, hogy a bevándorlás, a migráció nem jó dolog, az nem emelhető az emberi jogok szintjére, az nem értelmezhető jó ügyként Európa számára. Azt mondjuk, hogy ha bajban vannak tőlünk délre, délkeletre élő emberek háborúnál vagy egyéb okoknál fogva, akkor nekünk, a gazdag Európának oda kell mennünk, és a segítséget ott kell nyújtanunk ezeknek az embereknek, Európának pedig az az elsődleges feladata, hogy a határait mindenáron és minden eszközzel megvédje. A szolidaritást, az európai szolidaritást, az Európai Unió lényegét az európai szabad nemzetek között kell gyakorolnunk, és azokkal kell szolidárisnak lennünk, akik többet tesznek azért, hogy Európát, az európai kultúrát, az európai gyökereket, ha úgy tetszik, az európai jólétet és az európai versenyképességet meg tudjuk őrizni. Tehát a szolidaritás irányát meg kell fordítani, és nem úgy kell elképzelni, ahogy azt néhány brüsszeli bürokrata, illetve néhány brüsszeli képviselő meg Soros György kijáróemberei nap mint nap szajkózzák, és megpróbálják lenyomni az európai emberek torkán. Ugyanúgy vagyunk ezzel az ENSZ-csomaggal is, a migrációs csomagjával. Teljesen elképesztő volt, ahogy ezt az egészet felépítették. Én azt látom, illetve az látható, az volt tapasztalható, hogy a Soros zsebéből kikandikáló politikusok bemondanak valamit, akkor megpróbálják kiszorítani azokat, akik ellenkezőleg gondolkodnak, és már előrevetítik azt, hogy valójában mit kellene elfogadni, megjelennek, ugyanúgy, mint Brüsszelben, jogilag megkérdőjelezhető módon olyan előterjesztések, amelyek egyértelműen a migrációt mint jó dolgot, mint kívánatos dolgot, mint támogatandó dolgot építik fel, és ráadásul még olyan zagyvaságok is napvilágra kerülnek, hogy egyébként, hogyha ezt a migrációs folyamatot nem fogjuk támogatni, hogyha nem az lesz, amit ezek az emberek, amit Soros lediktált, akkor bizony globális válság, gazdasági válság fenyegeti majd a világot, mert az úgynevezett fenntartható fejlődés is válságba kerül. Mi erre is megadtuk a választ, az elég egyértelmű: részt kívánunk venni ezeknek az anyagoknak a kidolgozásában, nem hagyjuk ott azt a bizottságot, amelyik ezzel foglalkozik, mert akkor rajtunk kívül állóan meghozhatnak minden döntést nélkülünk. A Külügyminisztériumban született egy 24 pontos javaslat, engedjék meg, hogy néhányat itt a Stop Soros törvénnyel kapcsolatban azért elmondjak!Legelőször is ki kell mondani, hogy a migráció rossz és veszélyes folyamat, a migráció senkinek sem jó, nem jó azoknak, akik az életüket kockáztatva próbálnak eljutni más országokba azt gondolom, nap mint nap tapasztaljuk, hogy hány és hány ember vész oda a tengereknél, hány és hány csónak borul fel, amelyeket rosszindulatú vagy ne adj’ isten, jó szándékú emberek próbálnak átjuttatni Európába, itt, ugye, a bűnözőknek meg az úgynevezett NGO-knak, megtévesztett NGO-tagoknak az együttműködéséről beszélek , és nem jó azoknak sem, akiknek majd el kell szenvedni ezeknek az embereknek a beutazását. Jól tudjuk mi Magyarországról 2015-ből, hogy 2015-ben mi történt az országban, csak két számot engedjenek meg: közel 400 ezer ember vágtatott át itt a nyugat-balkáni útvonalon, ebből mindössze 170 ezret volt képes az akkori műszaki és határvédelmi feladatokat ellátó rendszer regisztrálni, 230 ezer ember így átsiklott rajtunk teljes egészében, mert az Európai Unió kérésére nem a határvédelmi feladatokra tudtunk koncentrálni, nem voltak olyan eszközeink, amelyekkel megállíthattuk volna őket. Keleti pályaudvar, autópályák, kirabolt tanyák, ezek jól mutatják ezt a hullámot. De ha megnézzük, Spanyolországban, Olaszországban, Görögországban mi történik, vagy ne adj’ isten, itt, tőlünk nem messze, Szerbiában, ráadásul magyarlakta területeken, akkor azt gondolom, hogy elég egyértelmű a válaszunk. Ebből következik, hogy minden országnak kötelessége megvédenie a határait, mert a migráció nemzetbiztonsági kockázatot jelent, komoly nemzetbiztonsági kockázat, akár a gazdasági életet, a szociális ellátást, de hogyha a bűnözést és a terrorveszélyt említem, akkor mindenkinek azok a képek, amelyeket Nyugat-Európából nap mint nap kapunk a no-go zónákból, nap mint nap értesülünk az elkövetett bűncselekményekről, vagy saját magunk is megtapasztalhatunk ugyanígy a terrorcselekményekkel kapcsolatban, akkor jól látható, hogy ez a teljes európai kultúrát, a teljes európai közbiztonságot, a polgároknak a biztonságát fenyegeti. És ebből az következik, hogy nem lehetünk partnerei semmiben, tehát a magyar kormány, a magyar állam, a magyar emberek nem partnerek abban, hogy ezt az európai civilizációt teljes egészében tönkretegyük, és nem támogathatjuk azt, hogy a vallási és kulturális identitásunk Európában, itt Magyarországon felszámolódjon ennek következtében. Mindezért nyújtottuk be a Stop Soros törvénycsomagot is, és szeretném hangsúlyozni még egyszer mindenki számára, hogy azt tartjuk a megfelelő megoldásnak, ha április 8-a után dönt majd az újonnan felálló parlament, ez a tisztességes, hogyha az emberek kezébe tesszük le egy ilyen fontos döntésnek a lehetőségét. Ugye, arról kell döntenünk majd, arról fognak az emberek április 8-án dönteni, hogy Magyarország magyar ország maradhat-e, vagy azokat engedik döntéshozatali pozícióba, akik ezt bevándorlóországgá szeretnék tenni, arról fog döntés születni április 8-án, hogy erős kormánya lesz-e az országnak, amely számára Magyarország az első, vagy pedig egy gyenge, zsarolható kormánya lesz, amely idegen érdekeket fog szolgálni, és a parlamentben a magyar emberek vagy pedig a Soros György-félék terve fog érvényesülni, úgyhogy a választás, azt gondolom, mindenki előtt elég egyértelmű. Arra kérek minden képviselőt, hogy ezt fogadja el, próbáljon meg együtt mozogni ezzel az elképzeléssel, amit a Soros-terv ellen a Stop Soros törvénycsomag megfogalmaz, és amennyiben lehetséges, akkor arra kérném az ellenzéket is bár nem tudom, hogy kérhetem-e őket, mert itt nagyon nem ülnek bent , hogy fontolják meg a döntésüket ebben a kérdésben, és támogassák majd a Stop Soros törvénycsomagnak a szellemiségét és az abban foglalt eszközrendszer használatát. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy meghallgatott. (Taps a kormánypártok soraiban.) Mi ezzel teljes egészében szembe kell hogy helyezkedjünk, hiszen ezt nem fogadhatjuk el. Alapvetően azt mondjuk, hogy a bevándorlás, a migráció nem jó dolog, az nem emelhető az emberi jogok szintjére, az nem értelmezhető jó ügyként Európa számára. Azt mondjuk, hogy ha bajban vannak tőlünk délre, délkeletre élő emberek háborúnál vagy egyéb okoknál fogva, akkor nekünk, a gazdag Európának oda kell mennünk, és a segítséget ott kell nyújtanunk ezeknek az embereknek, Európának pedig az az elsődleges feladata, hogy a határait mindenáron és minden eszközzel megvédje. A szolidaritást, az európai szolidaritást, az Európai Unió lényegét az európai szabad nemzetek között kell gyakorolnunk, és azokkal kell szolidárisnak lennünk, akik többet tesznek azért, hogy Európát, az európai kultúrát, az európai gyökereket, ha úgy tetszik, az európai jólétet és az európai versenyképességet meg tudjuk őrizni. Tehát a szolidaritás irányát meg kell fordítani, és nem úgy kell elképzelni, ahogy azt néhány brüsszeli bürokrata, illetve néhány brüsszeli képviselő meg Soros György kijáróemberei nap mint nap szajkózzák, és megpróbálják lenyomni az európai emberek torkán. Ugyanúgy vagyunk ezzel az ENSZ-csomaggal is, a migrációs csomagjával. Teljesen elképesztő volt, ahogy ezt az egészet felépítették. Én azt látom, illetve az látható, az volt tapasztalható, hogy a Soros zsebéből kikandikáló politikusok bemondanak valamit, akkor megpróbálják kiszorítani azokat, akik ellenkezőleg gondolkodnak, és már előrevetítik azt, hogy valójában mit kellene elfogadni, megjelennek, ugyanúgy, mint Brüsszelben, jogilag megkérdőjelezhető módon olyan előterjesztések, amelyek egyértelműen a migrációt mint jó dolgot, mint kívánatos dolgot, mint támogatandó dolgot építik fel, és ráadásul még olyan zagyvaságok is napvilágra kerülnek, hogy egyébként, hogyha ezt a migrációs folyamatot nem fogjuk támogatni, hogyha nem az lesz, amit ezek az emberek, amit Soros lediktált, akkor bizony globális válság, gazdasági válság fenyegeti majd a világot, mert az úgynevezett fenntartható fejlődés is válságba kerül. Mi erre is megadtuk a választ, az elég egyértelmű: részt kívánunk venni ezeknek az anyagoknak a kidolgozásában, nem hagyjuk ott azt a bizottságot, amelyik ezzel foglalkozik, mert akkor rajtunk kívül állóan meghozhatnak minden döntést nélkülünk. A Külügyminisztériumban született egy 24 pontos javaslat, engedjék meg, hogy néhányat itt a Stop Soros törvénnyel kapcsolatban azért elmondjak!Legelőször is ki kell mondani, hogy a migráció rossz és veszélyes folyamat, a migráció senkinek sem jó, nem jó azoknak, akik az életüket kockáztatva próbálnak eljutni más országokba azt gondolom, nap mint nap tapasztaljuk, hogy hány és hány ember vész oda a tengereknél, hány és hány csónak borul fel, amelyeket rosszindulatú vagy ne adj’ isten, jó szándékú emberek próbálnak átjuttatni Európába, itt, ugye, a bűnözőknek meg az úgynevezett NGO-knak, megtévesztett NGO-tagoknak az együttműködéséről beszélek , és nem jó azoknak sem, akiknek majd el kell szenvedni ezeknek az embereknek a beutazását. Jól tudjuk mi Magyarországról 2015-ből, hogy 2015-ben mi történt az országban, csak két számot engedjenek meg: közel 400 ezer ember vágtatott át itt a nyugat-balkáni útvonalon, ebből mindössze 170 ezret volt képes az akkori műszaki és határvédelmi feladatokat ellátó rendszer regisztrálni, 230 ezer ember így átsiklott rajtunk teljes egészében, mert az Európai Unió kérésére nem a határvédelmi feladatokra tudtunk koncentrálni, nem voltak olyan eszközeink, amelyekkel megállíthattuk volna őket. Keleti pályaudvar, autópályák, kirabolt tanyák, ezek jól mutatják ezt a hullámot. De ha megnézzük, Spanyolországban, Olaszországban, Görögországban mi történik, vagy ne adj’ isten, itt, tőlünk nem messze, Szerbiában, ráadásul magyarlakta területeken, akkor azt gondolom, hogy elég egyértelmű a válaszunk. Ebből következik, hogy minden országnak kötelessége megvédenie a határait, mert a migráció nemzetbiztonsági kockázatot jelent, komoly nemzetbiztonsági kockázat, akár a gazdasági életet, a szociális ellátást, de hogyha a bűnözést és a terrorveszélyt említem, akkor mindenkinek azok a képek, amelyeket Nyugat-Európából nap mint nap kapunk a no-go zónákból, nap mint nap értesülünk az elkövetett bűncselekményekről, vagy saját magunk is megtapasztalhatunk ugyanígy a terrorcselekményekkel kapcsolatban, akkor jól látható, hogy ez a teljes európai kultúrát, a teljes európai közbiztonságot, a polgároknak a biztonságát fenyegeti. És ebből az következik, hogy nem lehetünk partnerei semmiben, tehát a magyar kormány, a magyar állam, a magyar emberek nem partnerek abban, hogy ezt az európai civilizációt teljes egészében tönkretegyük, és nem támogathatjuk azt, hogy a vallási és kulturális identitásunk Európában, itt Magyarországon felszámolódjon ennek következtében. Mindezért nyújtottuk be a Stop Soros törvénycsomagot is, és szeretném hangsúlyozni még egyszer mindenki számára, hogy azt tartjuk a megfelelő megoldásnak, ha április 8-a után dönt majd az újonnan felálló parlament, ez a tisztességes, hogyha az emberek kezébe tesszük le egy ilyen fontos döntésnek a lehetőségét. Ugye, arról kell döntenünk majd, arról fognak az emberek április 8-án dönteni, hogy Magyarország magyar ország maradhat-e, vagy azokat engedik döntéshozatali pozícióba, akik ezt bevándorlóországgá szeretnék tenni, arról fog döntés születni április 8-án, hogy erős kormánya lesz-e az országnak, amely számára Magyarország az első, vagy pedig egy gyenge, zsarolható kormánya lesz, amely idegen érdekeket fog szolgálni, és a parlamentben a magyar emberek vagy pedig a Soros György-félék terve fog érvényesülni, úgyhogy a választás, azt gondolom, mindenki előtt elég egyértelmű. Arra kérek minden képviselőt, hogy ezt fogadja el, próbáljon meg együtt mozogni ezzel az elképzeléssel, amit a Soros-terv ellen a Stop Soros törvénycsomag megfogalmaz, és amennyiben lehetséges, akkor arra kérném az ellenzéket is bár nem tudom, hogy kérhetem-e őket, mert itt nagyon nem ülnek bent , hogy fontolják meg a döntésüket ebben a kérdésben, és támogassák majd a Stop Soros törvénycsomagnak a szellemiségét és az abban foglalt eszközrendszer használatát. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy meghallgatott. (Taps a kormánypártok soraiban.) Mi ezzel teljes egészében szembe kell hogy helyezkedjünk, hiszen ezt nem fogadhatjuk el. Alapvetően azt mondjuk, hogy a bevándorlás, a migráció nem jó dolog, az nem emelhető az emberi jogok szintjére, az nem értelmezhető jó ügyként Európa számára. Azt mondjuk, hogy ha bajban vannak tőlünk délre, délkeletre élő emberek háborúnál vagy egyéb okoknál fogva, akkor nekünk, a gazdag Európának oda kell mennünk, és a segítséget ott kell nyújtanunk ezeknek az embereknek, Európának pedig az az elsődleges feladata, hogy a határait mindenáron és minden eszközzel megvédje. A szolidaritást, az európai szolidaritást, az Európai Unió lényegét az európai szabad nemzetek között kell gyakorolnunk, és azokkal kell szolidárisnak lennünk, akik többet tesznek azért, hogy Európát, az európai kultúrát, az európai gyökereket, ha úgy tetszik, az európai jólétet és az európai versenyképességet meg tudjuk őrizni. Tehát a szolidaritás irányát meg kell fordítani, és nem úgy kell elképzelni, ahogy azt néhány brüsszeli bürokrata, illetve néhány brüsszeli képviselő meg Soros György kijáróemberei nap mint nap szajkózzák, és megpróbálják lenyomni az európai emberek torkán. Ugyanúgy vagyunk ezzel az ENSZ-csomaggal is, a migrációs csomagjával. Teljesen elképesztő volt, ahogy ezt az egészet felépítették. Én azt látom, illetve az látható, az volt tapasztalható, hogy a Soros zsebéből kikandikáló politikusok bemondanak valamit, akkor megpróbálják kiszorítani azokat, akik ellenkezőleg gondolkodnak, és már előrevetítik azt, hogy valójában mit kellene elfogadni, megjelennek, ugyanúgy, mint Brüsszelben, jogilag megkérdőjelezhető módon olyan előterjesztések, amelyek egyértelműen a migrációt mint jó dolgot, mint kívánatos dolgot, mint támogatandó dolgot építik fel, és ráadásul még olyan zagyvaságok is napvilágra kerülnek, hogy egyébként, hogyha ezt a migrációs folyamatot nem fogjuk támogatni, hogyha nem az lesz, amit ezek az emberek, amit Soros lediktált, akkor bizony globális válság, gazdasági válság fenyegeti majd a világot, mert az úgynevezett fenntartható fejlődés is válságba kerül. Mi erre is megadtuk a választ, az elég egyértelmű: részt kívánunk venni ezeknek az anyagoknak a kidolgozásában, nem hagyjuk ott azt a bizottságot, amelyik ezzel foglalkozik, mert akkor rajtunk kívül állóan meghozhatnak minden döntést nélkülünk. A Külügyminisztériumban született egy 24 pontos javaslat, engedjék meg, hogy néhányat itt a Stop Soros törvénnyel kapcsolatban azért elmondjak!Legelőször is ki kell mondani, hogy a migráció rossz és veszélyes folyamat, a migráció senkinek sem jó, nem jó azoknak, akik az életüket kockáztatva próbálnak eljutni más országokba azt gondolom, nap mint nap tapasztaljuk, hogy hány és hány ember vész oda a tengereknél, hány és hány csónak borul fel, amelyeket rosszindulatú vagy ne adj’ isten, jó szándékú emberek próbálnak átjuttatni Európába, itt, ugye, a bűnözőknek meg az úgynevezett NGO-knak, megtévesztett NGO-tagoknak az együttműködéséről beszélek , és nem jó azoknak sem, akiknek majd el kell szenvedni ezeknek az embereknek a beutazását. Jól tudjuk mi Magyarországról 2015-ből, hogy 2015-ben mi történt az országban, csak két számot engedjenek meg: közel 400 ezer ember vágtatott át itt a nyugat-balkáni útvonalon, ebből mindössze 170 ezret volt képes az akkori műszaki és határvédelmi feladatokat ellátó rendszer regisztrálni, 230 ezer ember így átsiklott rajtunk teljes egészében, mert az Európai Unió kérésére nem a határvédelmi feladatokra tudtunk koncentrálni, nem voltak olyan eszközeink, amelyekkel megállíthattuk volna őket. Keleti pályaudvar, autópályák, kirabolt tanyák, ezek jól mutatják ezt a hullámot. De ha megnézzük, Spanyolországban, Olaszországban, Görögországban mi történik, vagy ne adj’ isten, itt, tőlünk nem messze, Szerbiában, ráadásul magyarlakta területeken, akkor azt gondolom, hogy elég egyértelmű a válaszunk. Ebből következik, hogy minden országnak kötelessége megvédenie a határait, mert a migráció nemzetbiztonsági kockázatot jelent, komoly nemzetbiztonsági kockázat, akár a gazdasági életet, a szociális ellátást, de hogyha a bűnözést és a terrorveszélyt említem, akkor mindenkinek azok a képek, amelyeket Nyugat-Európából nap mint nap kapunk a no-go zónákból, nap mint nap értesülünk az elkövetett bűncselekményekről, vagy saját magunk is megtapasztalhatunk ugyanígy a terrorcselekményekkel kapcsolatban, akkor jól látható, hogy ez a teljes európai kultúrát, a teljes európai közbiztonságot, a polgároknak a biztonságát fenyegeti. És ebből az következik, hogy nem lehetünk partnerei semmiben, tehát a magyar kormány, a magyar állam, a magyar emberek nem partnerek abban, hogy ezt az európai civilizációt teljes egészében tönkretegyük, és nem támogathatjuk azt, hogy a vallási és kulturális identitásunk Európában, itt Magyarországon felszámolódjon ennek következtében. Mindezért nyújtottuk be a Stop Soros törvénycsomagot is, és szeretném hangsúlyozni még egyszer mindenki számára, hogy azt tartjuk a megfelelő megoldásnak, ha április 8-a után dönt majd az újonnan felálló parlament, ez a tisztességes, hogyha az emberek kezébe tesszük le egy ilyen fontos döntésnek a lehetőségét. Ugye, arról kell döntenünk majd, arról fognak az emberek április 8-án dönteni, hogy Magyarország magyar ország maradhat-e, vagy azokat engedik döntéshozatali pozícióba, akik ezt bevándorlóországgá szeretnék tenni, arról fog döntés születni április 8-án, hogy erős kormánya lesz-e az országnak, amely számára Magyarország az első, vagy pedig egy gyenge, zsarolható kormánya lesz, amely idegen érdekeket fog szolgálni, és a parlamentben a magyar emberek vagy pedig a Soros György-félék terve fog érvényesülni, úgyhogy a választás, azt gondolom, mindenki előtt elég egyértelmű. Arra kérek minden képviselőt, hogy ezt fogadja el, próbáljon meg együtt mozogni ezzel az elképzeléssel, amit a Soros-terv ellen a Stop Soros törvénycsomag megfogalmaz, és amennyiben lehetséges, akkor arra kérném az ellenzéket is bár nem tudom, hogy kérhetem-e őket, mert itt nagyon nem ülnek bent , hogy fontolják meg a döntésüket ebben a kérdésben, és támogassák majd a Stop Soros törvénycsomagnak a szellemiségét és az abban foglalt eszközrendszer használatát. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy meghallgatott. (Taps a kormánypártok soraiban.) Ugyanúgy vagyunk ezzel az ENSZ-csomaggal is, a migrációs csomagjával. Teljesen elképesztő volt, ahogy ezt az egészet felépítették. Én azt látom, illetve az látható, az volt tapasztalható, hogy a Soros zsebéből kikandikáló politikusok bemondanak valamit, akkor megpróbálják kiszorítani azokat, akik ellenkezőleg gondolkodnak, és már előrevetítik azt, hogy valójában mit kellene elfogadni, megjelennek, ugyanúgy, mint Brüsszelben, jogilag megkérdőjelezhető módon olyan előterjesztések, amelyek egyértelműen a migrációt mint jó dolgot, mint kívánatos dolgot, mint támogatandó dolgot építik fel, és ráadásul még olyan zagyvaságok is napvilágra kerülnek, hogy egyébként, hogyha ezt a migrációs folyamatot nem fogjuk támogatni, hogyha nem az lesz, amit ezek az emberek, amit Soros lediktált, akkor bizony globális válság, gazdasági válság fenyegeti majd a világot, mert az úgynevezett fenntartható fejlődés is válságba kerül. Mi erre is megadtuk a választ, az elég egyértelmű: részt kívánunk venni ezeknek az anyagoknak a kidolgozásában, nem hagyjuk ott azt a bizottságot, amelyik ezzel foglalkozik, mert akkor rajtunk kívül állóan meghozhatnak minden döntést nélkülünk. A Külügyminisztériumban született egy 24 pontos javaslat, engedjék meg, hogy néhányat itt a Stop Soros törvénnyel kapcsolatban azért elmondjak!Legelőször is ki kell mondani, hogy a migráció rossz és veszélyes folyamat, a migráció senkinek sem jó, nem jó azoknak, akik az életüket kockáztatva próbálnak eljutni más országokba azt gondolom, nap mint nap tapasztaljuk, hogy hány és hány ember vész oda a tengereknél, hány és hány csónak borul fel, amelyeket rosszindulatú vagy ne adj’ isten, jó szándékú emberek próbálnak átjuttatni Európába, itt, ugye, a bűnözőknek meg az úgynevezett NGO-knak, megtévesztett NGO-tagoknak az együttműködéséről beszélek , és nem jó azoknak sem, akiknek majd el kell szenvedni ezeknek az embereknek a beutazását. Jól tudjuk mi Magyarországról 2015-ből, hogy 2015-ben mi történt az országban, csak két számot engedjenek meg: közel 400 ezer ember vágtatott át itt a nyugat-balkáni útvonalon, ebből mindössze 170 ezret volt képes az akkori műszaki és határvédelmi feladatokat ellátó rendszer regisztrálni, 230 ezer ember így átsiklott rajtunk teljes egészében, mert az Európai Unió kérésére nem a határvédelmi feladatokra tudtunk koncentrálni, nem voltak olyan eszközeink, amelyekkel megállíthattuk volna őket. Keleti pályaudvar, autópályák, kirabolt tanyák, ezek jól mutatják ezt a hullámot. De ha megnézzük, Spanyolországban, Olaszországban, Görögországban mi történik, vagy ne adj’ isten, itt, tőlünk nem messze, Szerbiában, ráadásul magyarlakta területeken, akkor azt gondolom, hogy elég egyértelmű a válaszunk. Ebből következik, hogy minden országnak kötelessége megvédenie a határait, mert a migráció nemzetbiztonsági kockázatot jelent, komoly nemzetbiztonsági kockázat, akár a gazdasági életet, a szociális ellátást, de hogyha a bűnözést és a terrorveszélyt említem, akkor mindenkinek azok a képek, amelyeket Nyugat-Európából nap mint nap kapunk a no-go zónákból, nap mint nap értesülünk az elkövetett bűncselekményekről, vagy saját magunk is megtapasztalhatunk ugyanígy a terrorcselekményekkel kapcsolatban, akkor jól látható, hogy ez a teljes európai kultúrát, a teljes európai közbiztonságot, a polgároknak a biztonságát fenyegeti. És ebből az következik, hogy nem lehetünk partnerei semmiben, tehát a magyar kormány, a magyar állam, a magyar emberek nem partnerek abban, hogy ezt az európai civilizációt teljes egészében tönkretegyük, és nem támogathatjuk azt, hogy a vallási és kulturális identitásunk Európában, itt Magyarországon felszámolódjon ennek következtében. Mindezért nyújtottuk be a Stop Soros törvénycsomagot is, és szeretném hangsúlyozni még egyszer mindenki számára, hogy azt tartjuk a megfelelő megoldásnak, ha április 8-a után dönt majd az újonnan felálló parlament, ez a tisztességes, hogyha az emberek kezébe tesszük le egy ilyen fontos döntésnek a lehetőségét. Ugye, arról kell döntenünk majd, arról fognak az emberek április 8-án dönteni, hogy Magyarország magyar ország maradhat-e, vagy azokat engedik döntéshozatali pozícióba, akik ezt bevándorlóországgá szeretnék tenni, arról fog döntés születni április 8-án, hogy erős kormánya lesz-e az országnak, amely számára Magyarország az első, vagy pedig egy gyenge, zsarolható kormánya lesz, amely idegen érdekeket fog szolgálni, és a parlamentben a magyar emberek vagy pedig a Soros György-félék terve fog érvényesülni, úgyhogy a választás, azt gondolom, mindenki előtt elég egyértelmű. Arra kérek minden képviselőt, hogy ezt fogadja el, próbáljon meg együtt mozogni ezzel az elképzeléssel, amit a Soros-terv ellen a Stop Soros törvénycsomag megfogalmaz, és amennyiben lehetséges, akkor arra kérném az ellenzéket is bár nem tudom, hogy kérhetem-e őket, mert itt nagyon nem ülnek bent , hogy fontolják meg a döntésüket ebben a kérdésben, és támogassák majd a Stop Soros törvénycsomagnak a szellemiségét és az abban foglalt eszközrendszer használatát. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy meghallgatott. (Taps a kormánypártok soraiban.) Legelőször is ki kell mondani, hogy a migráció rossz és veszélyes folyamat, a migráció senkinek sem jó, nem jó azoknak, akik az életüket kockáztatva próbálnak eljutni más országokba azt gondolom, nap mint nap tapasztaljuk, hogy hány és hány ember vész oda a tengereknél, hány és hány csónak borul fel, amelyeket rosszindulatú vagy ne adj’ isten, jó szándékú emberek próbálnak átjuttatni Európába, itt, ugye, a bűnözőknek meg az úgynevezett NGO-knak, megtévesztett NGO-tagoknak az együttműködéséről beszélek , és nem jó azoknak sem, akiknek majd el kell szenvedni ezeknek az embereknek a beutazását. Jól tudjuk mi Magyarországról 2015-ből, hogy 2015-ben mi történt az országban, csak két számot engedjenek meg: közel 400 ezer ember vágtatott át itt a nyugat-balkáni útvonalon, ebből mindössze 170 ezret volt képes az akkori műszaki és határvédelmi feladatokat ellátó rendszer regisztrálni, 230 ezer ember így átsiklott rajtunk teljes egészében, mert az Európai Unió kérésére nem a határvédelmi feladatokra tudtunk koncentrálni, nem voltak olyan eszközeink, amelyekkel megállíthattuk volna őket. Keleti pályaudvar, autópályák, kirabolt tanyák, ezek jól mutatják ezt a hullámot. De ha megnézzük, Spanyolországban, Olaszországban, Görögországban mi történik, vagy ne adj’ isten, itt, tőlünk nem messze, Szerbiában, ráadásul magyarlakta területeken, akkor azt gondolom, hogy elég egyértelmű a válaszunk. Ebből következik, hogy minden országnak kötelessége megvédenie a határait, mert a migráció nemzetbiztonsági kockázatot jelent, komoly nemzetbiztonsági kockázat, akár a gazdasági életet, a szociális ellátást, de hogyha a bűnözést és a terrorveszélyt említem, akkor mindenkinek azok a képek, amelyeket Nyugat-Európából nap mint nap kapunk a no-go zónákból, nap mint nap értesülünk az elkövetett bűncselekményekről, vagy saját magunk is megtapasztalhatunk ugyanígy a terrorcselekményekkel kapcsolatban, akkor jól látható, hogy ez a teljes európai kultúrát, a teljes európai közbiztonságot, a polgároknak a biztonságát fenyegeti. És ebből az következik, hogy nem lehetünk partnerei semmiben, tehát a magyar kormány, a magyar állam, a magyar emberek nem partnerek abban, hogy ezt az európai civilizációt teljes egészében tönkretegyük, és nem támogathatjuk azt, hogy a vallási és kulturális identitásunk Európában, itt Magyarországon felszámolódjon ennek következtében. Mindezért nyújtottuk be a Stop Soros törvénycsomagot is, és szeretném hangsúlyozni még egyszer mindenki számára, hogy azt tartjuk a megfelelő megoldásnak, ha április 8-a után dönt majd az újonnan felálló parlament, ez a tisztességes, hogyha az emberek kezébe tesszük le egy ilyen fontos döntésnek a lehetőségét. Ugye, arról kell döntenünk majd, arról fognak az emberek április 8-án dönteni, hogy Magyarország magyar ország maradhat-e, vagy azokat engedik döntéshozatali pozícióba, akik ezt bevándorlóországgá szeretnék tenni, arról fog döntés születni április 8-án, hogy erős kormánya lesz-e az országnak, amely számára Magyarország az első, vagy pedig egy gyenge, zsarolható kormánya lesz, amely idegen érdekeket fog szolgálni, és a parlamentben a magyar emberek vagy pedig a Soros György-félék terve fog érvényesülni, úgyhogy a választás, azt gondolom, mindenki előtt elég egyértelmű. Arra kérek minden képviselőt, hogy ezt fogadja el, próbáljon meg együtt mozogni ezzel az elképzeléssel, amit a Soros-terv ellen a Stop Soros törvénycsomag megfogalmaz, és amennyiben lehetséges, akkor arra kérném az ellenzéket is bár nem tudom, hogy kérhetem-e őket, mert itt nagyon nem ülnek bent , hogy fontolják meg a döntésüket ebben a kérdésben, és támogassák majd a Stop Soros törvénycsomagnak a szellemiségét és az abban foglalt eszközrendszer használatát. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy meghallgatott. (Taps a kormánypártok soraiban.) Jól tudjuk mi Magyarországról 2015-ből, hogy 2015-ben mi történt az országban, csak két számot engedjenek meg: közel 400 ezer ember vágtatott át itt a nyugat-balkáni útvonalon, ebből mindössze 170 ezret volt képes az akkori műszaki és határvédelmi feladatokat ellátó rendszer regisztrálni, 230 ezer ember így átsiklott rajtunk teljes egészében, mert az Európai Unió kérésére nem a határvédelmi feladatokra tudtunk koncentrálni, nem voltak olyan eszközeink, amelyekkel megállíthattuk volna őket. Keleti pályaudvar, autópályák, kirabolt tanyák, ezek jól mutatják ezt a hullámot. De ha megnézzük, Spanyolországban, Olaszországban, Görögországban mi történik, vagy ne adj’ isten, itt, tőlünk nem messze, Szerbiában, ráadásul magyarlakta területeken, akkor azt gondolom, hogy elég egyértelmű a válaszunk. Ebből következik, hogy minden országnak kötelessége megvédenie a határait, mert a migráció nemzetbiztonsági kockázatot jelent, komoly nemzetbiztonsági kockázat, akár a gazdasági életet, a szociális ellátást, de hogyha a bűnözést és a terrorveszélyt említem, akkor mindenkinek azok a képek, amelyeket Nyugat-Európából nap mint nap kapunk a no-go zónákból, nap mint nap értesülünk az elkövetett bűncselekményekről, vagy saját magunk is megtapasztalhatunk ugyanígy a terrorcselekményekkel kapcsolatban, akkor jól látható, hogy ez a teljes európai kultúrát, a teljes európai közbiztonságot, a polgároknak a biztonságát fenyegeti. És ebből az következik, hogy nem lehetünk partnerei semmiben, tehát a magyar kormány, a magyar állam, a magyar emberek nem partnerek abban, hogy ezt az európai civilizációt teljes egészében tönkretegyük, és nem támogathatjuk azt, hogy a vallási és kulturális identitásunk Európában, itt Magyarországon felszámolódjon ennek következtében. Mindezért nyújtottuk be a Stop Soros törvénycsomagot is, és szeretném hangsúlyozni még egyszer mindenki számára, hogy azt tartjuk a megfelelő megoldásnak, ha április 8-a után dönt majd az újonnan felálló parlament, ez a tisztességes, hogyha az emberek kezébe tesszük le egy ilyen fontos döntésnek a lehetőségét. Ugye, arról kell döntenünk majd, arról fognak az emberek április 8-án dönteni, hogy Magyarország magyar ország maradhat-e, vagy azokat engedik döntéshozatali pozícióba, akik ezt bevándorlóországgá szeretnék tenni, arról fog döntés születni április 8-án, hogy erős kormánya lesz-e az országnak, amely számára Magyarország az első, vagy pedig egy gyenge, zsarolható kormánya lesz, amely idegen érdekeket fog szolgálni, és a parlamentben a magyar emberek vagy pedig a Soros György-félék terve fog érvényesülni, úgyhogy a választás, azt gondolom, mindenki előtt elég egyértelmű. Arra kérek minden képviselőt, hogy ezt fogadja el, próbáljon meg együtt mozogni ezzel az elképzeléssel, amit a Soros-terv ellen a Stop Soros törvénycsomag megfogalmaz, és amennyiben lehetséges, akkor arra kérném az ellenzéket is bár nem tudom, hogy kérhetem-e őket, mert itt nagyon nem ülnek bent , hogy fontolják meg a döntésüket ebben a kérdésben, és támogassák majd a Stop Soros törvénycsomagnak a szellemiségét és az abban foglalt eszközrendszer használatát. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy meghallgatott. (Taps a kormánypártok soraiban.) Ebből következik, hogy minden országnak kötelessége megvédenie a határait, mert a migráció nemzetbiztonsági kockázatot jelent, komoly nemzetbiztonsági kockázat, akár a gazdasági életet, a szociális ellátást, de hogyha a bűnözést és a terrorveszélyt említem, akkor mindenkinek azok a képek, amelyeket Nyugat-Európából nap mint nap kapunk a no-go zónákból, nap mint nap értesülünk az elkövetett bűncselekményekről, vagy saját magunk is megtapasztalhatunk ugyanígy a terrorcselekményekkel kapcsolatban, akkor jól látható, hogy ez a teljes európai kultúrát, a teljes európai közbiztonságot, a polgároknak a biztonságát fenyegeti. És ebből az következik, hogy nem lehetünk partnerei semmiben, tehát a magyar kormány, a magyar állam, a magyar emberek nem partnerek abban, hogy ezt az európai civilizációt teljes egészében tönkretegyük, és nem támogathatjuk azt, hogy a vallási és kulturális identitásunk Európában, itt Magyarországon felszámolódjon ennek következtében. Mindezért nyújtottuk be a Stop Soros törvénycsomagot is, és szeretném hangsúlyozni még egyszer mindenki számára, hogy azt tartjuk a megfelelő megoldásnak, ha április 8-a után dönt majd az újonnan felálló parlament, ez a tisztességes, hogyha az emberek kezébe tesszük le egy ilyen fontos döntésnek a lehetőségét. Ugye, arról kell döntenünk majd, arról fognak az emberek április 8-án dönteni, hogy Magyarország magyar ország maradhat-e, vagy azokat engedik döntéshozatali pozícióba, akik ezt bevándorlóországgá szeretnék tenni, arról fog döntés születni április 8-án, hogy erős kormánya lesz-e az országnak, amely számára Magyarország az első, vagy pedig egy gyenge, zsarolható kormánya lesz, amely idegen érdekeket fog szolgálni, és a parlamentben a magyar emberek vagy pedig a Soros György-félék terve fog érvényesülni, úgyhogy a választás, azt gondolom, mindenki előtt elég egyértelmű. Arra kérek minden képviselőt, hogy ezt fogadja el, próbáljon meg együtt mozogni ezzel az elképzeléssel, amit a Soros-terv ellen a Stop Soros törvénycsomag megfogalmaz, és amennyiben lehetséges, akkor arra kérném az ellenzéket is bár nem tudom, hogy kérhetem-e őket, mert itt nagyon nem ülnek bent , hogy fontolják meg a döntésüket ebben a kérdésben, és támogassák majd a Stop Soros törvénycsomagnak a szellemiségét és az abban foglalt eszközrendszer használatát. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy meghallgatott. (Taps a kormánypártok soraiban.) Mindezért nyújtottuk be a Stop Soros törvénycsomagot is, és szeretném hangsúlyozni még egyszer mindenki számára, hogy azt tartjuk a megfelelő megoldásnak, ha április 8-a után dönt majd az újonnan felálló parlament, ez a tisztességes, hogyha az emberek kezébe tesszük le egy ilyen fontos döntésnek a lehetőségét. Ugye, arról kell döntenünk majd, arról fognak az emberek április 8-án dönteni, hogy Magyarország magyar ország maradhat-e, vagy azokat engedik döntéshozatali pozícióba, akik ezt bevándorlóországgá szeretnék tenni, arról fog döntés születni április 8-án, hogy erős kormánya lesz-e az országnak, amely számára Magyarország az első, vagy pedig egy gyenge, zsarolható kormánya lesz, amely idegen érdekeket fog szolgálni, és a parlamentben a magyar emberek vagy pedig a Soros György-félék terve fog érvényesülni, úgyhogy a választás, azt gondolom, mindenki előtt elég egyértelmű. Arra kérek minden képviselőt, hogy ezt fogadja el, próbáljon meg együtt mozogni ezzel az elképzeléssel, amit a Soros-terv ellen a Stop Soros törvénycsomag megfogalmaz, és amennyiben lehetséges, akkor arra kérném az ellenzéket is bár nem tudom, hogy kérhetem-e őket, mert itt nagyon nem ülnek bent , hogy fontolják meg a döntésüket ebben a kérdésben, és támogassák majd a Stop Soros törvénycsomagnak a szellemiségét és az abban foglalt eszközrendszer használatát. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy meghallgatott. (Taps a kormánypártok soraiban.) Arra kérek minden képviselőt, hogy ezt fogadja el, próbáljon meg együtt mozogni ezzel az elképzeléssel, amit a Soros-terv ellen a Stop Soros törvénycsomag megfogalmaz, és amennyiben lehetséges, akkor arra kérném az ellenzéket is bár nem tudom, hogy kérhetem-e őket, mert itt nagyon nem ülnek bent , hogy fontolják meg a döntésüket ebben a kérdésben, és támogassák majd a Stop Soros törvénycsomagnak a szellemiségét és az abban foglalt eszközrendszer használatát. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy meghallgatott. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A törvénycsomag benyújtását társadalmi vita előzte meg, mint ahogy azt az államtitkár úr is mondta, több mint 600 érdemi észrevétel érkezett a Stop Soros törvénycsomaghoz. (17.00)A kormány ezek után szigorított formában nyújtotta be az Országgyűlésnek a törvénycsomagot. Szigorítottan, mert a magyar emberek nem akarják, hogy Magyarország bevándorlóország legyen, viszont akarják, hogy továbbra is szabadon és biztonságban éljenek, és ennek érdekében azt is akarják, hogy a kormány szigorúbban lépjen fel azokkal szemben, akik a migrációt szervezik és finanszírozzák. A Stop Soros törvénycsomag három csapással sújt le a bevándorlást szervezőkre és az azt finanszírozókra. Az első csapás az, hogy a törvényjavaslat bármiféle, a migrációt szervező, támogató vagy azt finanszírozó tevékenységet a belügyminiszter engedélyéhez köti. A benyújtásra került törvénycsomag tehát a korábbi tervezettől eltérően már nem regisztrációs kötelezettséget, hanem engedélyhez kötöttséget ír elő a bevándorlást szervező, migrációt segítő és azt finanszírozó szervezetek számára. Az engedélyt a belügyminiszter adhatja ki, tehát minden migrációt támogató szervezet jövőbeni tevékenységének folytatásához szükség lesz a belügyminiszter kifejezett engedélyére. A belügyminiszter döntése ellen kizárólag eljárásjogi kifogással lehet majd bírósághoz fordulni. Ahhoz, hogy valaki engedélyt kapjon, nemzetbiztonsági vizsgálatokon kell majd átmennie. Az engedélyt azonban csak azok a szervezetek kaphatják meg, amelyek működése nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot Magyarországra nézve. A szolgálatok kötelezettsége lesz nemzetbiztonsági szempontból tehát átvizsgálni a kérelmező szervezeteket, ezért a nemzetbiztonsági törvényt is módosítani szükséges. Amennyiben egy érintett szervezet engedély kérése nélkül folytatja a tevékenységét, az ügyészség felhívja annak abbahagyására, egyidejűleg intézkedve az adószám törlése iránt. Amennyiben ezt követően sem fejezi be az adott szervezet a működését, az ügyészség pénzbírságot szabhat ki, amelynek összege 1 millió 800 ezer forint lehet. Ha utána sem tér jobb belátásra a szervezet, akkor az ügyész bíróhoz fordulva kérheti a szervezet törlését. A törvény definiálja, hogy mi minősül engedélyköteles tevékenységnek, egyebek mellett a jogalkalmazói döntések befolyásolása is ebbe a körbe tartozik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A második csapás az, hogy a törvényjavaslat a külföldről származó támogatások után 25 százalékos illetékfizetési kötelezettséget ír elő, ez alól azonban mentesülnek azok a szervezetek, melyek nem a migráció szervezésére fordítják ezt az összeget. A harmadik csapás az, hogy a törvényjavaslat a magyar, illetve a külföldi állampolgárok távoltartását is lehetővé tenné. Mint ahogy látják, kétharmados részei is vannak a törvénycsomagnak, ezért szükséges az ellenzék támogatása is. Mindhárom törvény esetében fontos a kétharmados részek elfogadása is, akkor is, ha ezt ebben a ciklusban tesszük, és akkor is, ha azt a következőben. Ezért az összes képviselőt ezúton is kérem arra, hogy Magyarország érdekében támogassa a törvénycsomagot. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Végül, de nem utolsósorban fel kell hívnom figyelmüket az ENSZ globális migrációs paktumainak a veszélyeire, amelynek tervezetét nemrég hozták nyilvánosságra. A dokumentumok szerint ugyanis a migráció valamennyi formája úgymond feltartóztathatatlan, a dokumentumok szerint ugyanis a migráció maga egy pozitív folyamat, ezért a migránsokat informálni, a folyamatot pedig tervezni, úgymond menedzselni szükséges, nem pedig, ahogy Magyarország teszi azt, feltartóztatni. A dokumentumok szerint a menekültekre és a migránsokra vonatkozó szöveg nem különül el egymástól, egységes vezérlőelvük továbbá a bevándorlók különböző kategóriáinak összemosása, az illegális migráció legalizációja, sőt megszervezése az egyes migránsok számára. (Az elnöki széket dr. Hiller István, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)A dokumentumok szövegtervezete szerint minden bevándorló számára megkönnyítenék a családegyesítést, ráadásul a jövőben még a menekülteket sem lenne célszerű táborokban elhelyezni, hanem inkább a többségi társadalom által lakott településekre kívánják betelepíteni őket. A dokumentumban több helyütt is hangsúlyos szerepet kapnak a nyílt társadalom eszméi. A szöveg minden eljárás során feltételezi a genderközpontúságot, továbbá az úgynevezett kultúrérzékeny egészségügyi szolgáltatás nyújtását irányozza elő a bevándorlók számára. A dokumentum legkritikusabb elemei azonban azok, hogy lényegében ellehetetlenítené a hatékony nemzetállami intézkedéseket, ugyanis célul fogalmazza meg a jogellenes határsértések dekriminalizálását, és önkéntes alapra helyezné a visszaküldés-visszatérés ügyét. A visszaküldés tilalma ezen túlmenően immár nemcsak azokra vonatkozna, akiket valóban üldözés fenyeget hazájukban, hanem valamennyi bevándorlóra, jogi helyzetétől teljesen függetlenül. Az ENSZ tehát nemcsak jogi értelemben könnyítené meg a bevándorlást, hanem szinte fizikailag is kikövezné az utat a migránsok előtt, a főbb migrációs útvonalakon fekvő országokban ugyanis a paktum olyan állomások létrehozását irányozná elő, ahol a bevándorlók egyablakos ügyintézés keretei között kaphatnának fizikai és jogi segítséget is a célországokba történő eljutáshoz. A globális migrációs paktum tárgyalása az ENSZ-ben, tisztelt hölgyeim és uraim, éppen a mai napon, 2018. február 20-án kezdődött el. Ezt követően a tervek szerint havonta három-négy napot szánnak majd a tárgyalások lebonyolítására, egészen júliusig bezárólag, a végleges szöveget pedig 2018. december 10-11-én egy Marokkóban tartandó kormányközeli konferencián fogadnák el az ENSZ tagállamai. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ne feledjék, az ENSZ Közgyűlésében jelentős többségében vannak azok az államok, amelyek migrációs szempontból kibocsátó országnak tekintendők, tehát sok jóra nem számíthatunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Láthatják, hogy a terror és a félelemkeltés van jelen mindenütt. A helyzet az, hogy ellenfeleink agresszív támadást indítottak a nemzeti keresztény értékeinkkel szemben, amely támadást vissza kell vernünk. Ehhez szükséges, hogy megszerezzük a 2018. évi választások során a magyar állampolgárok bizalmát ismételten. Ne feledjék, az elmúlt hónapok másról sem szóltak, mint hogy ők egyre nagyobb nyomás alá helyezték hazánkat. Egyre nagyobb nyomás alá, hogy ránk kényszerítsék a migránsok kötelező befogadását. Mi ez, ha nem nyílt támadás az őshonos európai népekkel és nemzetekkel szemben, továbbá az Európa gyökerét képező keresztény civilizációval szemben? Tudjuk, hogy ők jól szervezettek, de higgyék el, tisztelt hölgyeim és uraim, mi is jól szervezettek vagyunk. Mi a szuverén Magyarországot és lakóit védjük, ezért a magunk útját járjuk. A szabadságharcaink pedig mindig arról szóltak, hogy ne mások döntsenek helyettünk. Most is ezért vívjuk szabadságharcunkat. Azért vívjuk, hogy az energiaárakról, az adókról, a felsőoktatás szabályozásáról, a munkahelyteremtés támogatásáról vagy éppen arról, hogy kikkel éljünk együtt a saját hazánkban, mi magunk dönthessünk. (17.10)Bár az első csatákat megnyertük, de ellenfeleink, mint ahogy látják, nem nyugszanak. Ezért van szükség a Stop Soros törvénycsomagra. Ellenfeleink vagy nem akarják észrevenni, vagy nem veszik észre, hogy éppen az ő politikájuk miatt az Európai Unióban futótűzként terjed az iszlám, amely totális ideológiáját a keresztény kultúra ellen irányította, sőt lassan ott tartunk, hogy a migránsok már azt sem játsszák el, hogy be akarnának illeszkedni az európai társadalomba, hanem egyből teret foglalnak, és az ő törvényeik szerinti párhuzamos társadalmat hoznak létre, mivel nem osztják a mi európai értékeinket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Küzdjünk, mert rajtunk áll, rajtunk múlik, lesz-e jövőnk, lesz-e a jövőben is templomunk, ahova járhatunk imádkozni, vagy mecset áll majd a helyén. Merjünk bátrak lenni és kiállni a magyar és keresztény értékeinkért! A KDNP parlamenti frakciója ezt teszi, ezért támogatja a törvénycsomagot, kérem, támogassák önök is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.) (17.00)A kormány ezek után szigorított formában nyújtotta be az Országgyűlésnek a törvénycsomagot. Szigorítottan, mert a magyar emberek nem akarják, hogy Magyarország bevándorlóország legyen, viszont akarják, hogy továbbra is szabadon és biztonságban éljenek, és ennek érdekében azt is akarják, hogy a kormány szigorúbban lépjen fel azokkal szemben, akik a migrációt szervezik és finanszírozzák. A Stop Soros törvénycsomag három csapással sújt le a bevándorlást szervezőkre és az azt finanszírozókra. Az első csapás az, hogy a törvényjavaslat bármiféle, a migrációt szervező, támogató vagy azt finanszírozó tevékenységet a belügyminiszter engedélyéhez köti. A benyújtásra került törvénycsomag tehát a korábbi tervezettől eltérően már nem regisztrációs kötelezettséget, hanem engedélyhez kötöttséget ír elő a bevándorlást szervező, migrációt segítő és azt finanszírozó szervezetek számára. Az engedélyt a belügyminiszter adhatja ki, tehát minden migrációt támogató szervezet jövőbeni tevékenységének folytatásához szükség lesz a belügyminiszter kifejezett engedélyére. A belügyminiszter döntése ellen kizárólag eljárásjogi kifogással lehet majd bírósághoz fordulni. Ahhoz, hogy valaki engedélyt kapjon, nemzetbiztonsági vizsgálatokon kell majd átmennie. Az engedélyt azonban csak azok a szervezetek kaphatják meg, amelyek működése nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot Magyarországra nézve. A szolgálatok kötelezettsége lesz nemzetbiztonsági szempontból tehát átvizsgálni a kérelmező szervezeteket, ezért a nemzetbiztonsági törvényt is módosítani szükséges. Amennyiben egy érintett szervezet engedély kérése nélkül folytatja a tevékenységét, az ügyészség felhívja annak abbahagyására, egyidejűleg intézkedve az adószám törlése iránt. Amennyiben ezt követően sem fejezi be az adott szervezet a működését, az ügyészség pénzbírságot szabhat ki, amelynek összege 1 millió 800 ezer forint lehet. Ha utána sem tér jobb belátásra a szervezet, akkor az ügyész bíróhoz fordulva kérheti a szervezet törlését. A törvény definiálja, hogy mi minősül engedélyköteles tevékenységnek, egyebek mellett a jogalkalmazói döntések befolyásolása is ebbe a körbe tartozik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A második csapás az, hogy a törvényjavaslat a külföldről származó támogatások után 25 százalékos illetékfizetési kötelezettséget ír elő, ez alól azonban mentesülnek azok a szervezetek, melyek nem a migráció szervezésére fordítják ezt az összeget. A harmadik csapás az, hogy a törvényjavaslat a magyar, illetve a külföldi állampolgárok távoltartását is lehetővé tenné. Mint ahogy látják, kétharmados részei is vannak a törvénycsomagnak, ezért szükséges az ellenzék támogatása is. Mindhárom törvény esetében fontos a kétharmados részek elfogadása is, akkor is, ha ezt ebben a ciklusban tesszük, és akkor is, ha azt a következőben. Ezért az összes képviselőt ezúton is kérem arra, hogy Magyarország érdekében támogassa a törvénycsomagot. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Végül, de nem utolsósorban fel kell hívnom figyelmüket az ENSZ globális migrációs paktumainak a veszélyeire, amelynek tervezetét nemrég hozták nyilvánosságra. A dokumentumok szerint ugyanis a migráció valamennyi formája úgymond feltartóztathatatlan, a dokumentumok szerint ugyanis a migráció maga egy pozitív folyamat, ezért a migránsokat informálni, a folyamatot pedig tervezni, úgymond menedzselni szükséges, nem pedig, ahogy Magyarország teszi azt, feltartóztatni. A dokumentumok szerint a menekültekre és a migránsokra vonatkozó szöveg nem különül el egymástól, egységes vezérlőelvük továbbá a bevándorlók különböző kategóriáinak összemosása, az illegális migráció legalizációja, sőt megszervezése az egyes migránsok számára. (Az elnöki széket dr. Hiller István, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)A dokumentumok szövegtervezete szerint minden bevándorló számára megkönnyítenék a családegyesítést, ráadásul a jövőben még a menekülteket sem lenne célszerű táborokban elhelyezni, hanem inkább a többségi társadalom által lakott településekre kívánják betelepíteni őket. A dokumentumban több helyütt is hangsúlyos szerepet kapnak a nyílt társadalom eszméi. A szöveg minden eljárás során feltételezi a genderközpontúságot, továbbá az úgynevezett kultúrérzékeny egészségügyi szolgáltatás nyújtását irányozza elő a bevándorlók számára. A dokumentum legkritikusabb elemei azonban azok, hogy lényegében ellehetetlenítené a hatékony nemzetállami intézkedéseket, ugyanis célul fogalmazza meg a jogellenes határsértések dekriminalizálását, és önkéntes alapra helyezné a visszaküldés-visszatérés ügyét. A visszaküldés tilalma ezen túlmenően immár nemcsak azokra vonatkozna, akiket valóban üldözés fenyeget hazájukban, hanem valamennyi bevándorlóra, jogi helyzetétől teljesen függetlenül. Az ENSZ tehát nemcsak jogi értelemben könnyítené meg a bevándorlást, hanem szinte fizikailag is kikövezné az utat a migránsok előtt, a főbb migrációs útvonalakon fekvő országokban ugyanis a paktum olyan állomások létrehozását irányozná elő, ahol a bevándorlók egyablakos ügyintézés keretei között kaphatnának fizikai és jogi segítséget is a célországokba történő eljutáshoz. A globális migrációs paktum tárgyalása az ENSZ-ben, tisztelt hölgyeim és uraim, éppen a mai napon, 2018. február 20-án kezdődött el. Ezt követően a tervek szerint havonta három-négy napot szánnak majd a tárgyalások lebonyolítására, egészen júliusig bezárólag, a végleges szöveget pedig 2018. december 10-11-én egy Marokkóban tartandó kormányközeli konferencián fogadnák el az ENSZ tagállamai. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ne feledjék, az ENSZ Közgyűlésében jelentős többségében vannak azok az államok, amelyek migrációs szempontból kibocsátó országnak tekintendők, tehát sok jóra nem számíthatunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Láthatják, hogy a terror és a félelemkeltés van jelen mindenütt. A helyzet az, hogy ellenfeleink agresszív támadást indítottak a nemzeti keresztény értékeinkkel szemben, amely támadást vissza kell vernünk. Ehhez szükséges, hogy megszerezzük a 2018. évi választások során a magyar állampolgárok bizalmát ismételten. Ne feledjék, az elmúlt hónapok másról sem szóltak, mint hogy ők egyre nagyobb nyomás alá helyezték hazánkat. Egyre nagyobb nyomás alá, hogy ránk kényszerítsék a migránsok kötelező befogadását. Mi ez, ha nem nyílt támadás az őshonos európai népekkel és nemzetekkel szemben, továbbá az Európa gyökerét képező keresztény civilizációval szemben? Tudjuk, hogy ők jól szervezettek, de higgyék el, tisztelt hölgyeim és uraim, mi is jól szervezettek vagyunk. Mi a szuverén Magyarországot és lakóit védjük, ezért a magunk útját járjuk. A szabadságharcaink pedig mindig arról szóltak, hogy ne mások döntsenek helyettünk. Most is ezért vívjuk szabadságharcunkat. Azért vívjuk, hogy az energiaárakról, az adókról, a felsőoktatás szabályozásáról, a munkahelyteremtés támogatásáról vagy éppen arról, hogy kikkel éljünk együtt a saját hazánkban, mi magunk dönthessünk. (17.10)Bár az első csatákat megnyertük, de ellenfeleink, mint ahogy látják, nem nyugszanak. Ezért van szükség a Stop Soros törvénycsomagra. Ellenfeleink vagy nem akarják észrevenni, vagy nem veszik észre, hogy éppen az ő politikájuk miatt az Európai Unióban futótűzként terjed az iszlám, amely totális ideológiáját a keresztény kultúra ellen irányította, sőt lassan ott tartunk, hogy a migránsok már azt sem játsszák el, hogy be akarnának illeszkedni az európai társadalomba, hanem egyből teret foglalnak, és az ő törvényeik szerinti párhuzamos társadalmat hoznak létre, mivel nem osztják a mi európai értékeinket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Küzdjünk, mert rajtunk áll, rajtunk múlik, lesz-e jövőnk, lesz-e a jövőben is templomunk, ahova járhatunk imádkozni, vagy mecset áll majd a helyén. Merjünk bátrak lenni és kiállni a magyar és keresztény értékeinkért! A KDNP parlamenti frakciója ezt teszi, ezért támogatja a törvénycsomagot, kérem, támogassák önök is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.) (17.00)A kormány ezek után szigorított formában nyújtotta be az Országgyűlésnek a törvénycsomagot. Szigorítottan, mert a magyar emberek nem akarják, hogy Magyarország bevándorlóország legyen, viszont akarják, hogy továbbra is szabadon és biztonságban éljenek, és ennek érdekében azt is akarják, hogy a kormány szigorúbban lépjen fel azokkal szemben, akik a migrációt szervezik és finanszírozzák. A Stop Soros törvénycsomag három csapással sújt le a bevándorlást szervezőkre és az azt finanszírozókra. Az első csapás az, hogy a törvényjavaslat bármiféle, a migrációt szervező, támogató vagy azt finanszírozó tevékenységet a belügyminiszter engedélyéhez köti. A benyújtásra került törvénycsomag tehát a korábbi tervezettől eltérően már nem regisztrációs kötelezettséget, hanem engedélyhez kötöttséget ír elő a bevándorlást szervező, migrációt segítő és azt finanszírozó szervezetek számára. Az engedélyt a belügyminiszter adhatja ki, tehát minden migrációt támogató szervezet jövőbeni tevékenységének folytatásához szükség lesz a belügyminiszter kifejezett engedélyére. A belügyminiszter döntése ellen kizárólag eljárásjogi kifogással lehet majd bírósághoz fordulni. Ahhoz, hogy valaki engedélyt kapjon, nemzetbiztonsági vizsgálatokon kell majd átmennie. Az engedélyt azonban csak azok a szervezetek kaphatják meg, amelyek működése nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot Magyarországra nézve. A szolgálatok kötelezettsége lesz nemzetbiztonsági szempontból tehát átvizsgálni a kérelmező szervezeteket, ezért a nemzetbiztonsági törvényt is módosítani szükséges. Amennyiben egy érintett szervezet engedély kérése nélkül folytatja a tevékenységét, az ügyészség felhívja annak abbahagyására, egyidejűleg intézkedve az adószám törlése iránt. Amennyiben ezt követően sem fejezi be az adott szervezet a működését, az ügyészség pénzbírságot szabhat ki, amelynek összege 1 millió 800 ezer forint lehet. Ha utána sem tér jobb belátásra a szervezet, akkor az ügyész bíróhoz fordulva kérheti a szervezet törlését. A törvény definiálja, hogy mi minősül engedélyköteles tevékenységnek, egyebek mellett a jogalkalmazói döntések befolyásolása is ebbe a körbe tartozik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A második csapás az, hogy a törvényjavaslat a külföldről származó támogatások után 25 százalékos illetékfizetési kötelezettséget ír elő, ez alól azonban mentesülnek azok a szervezetek, melyek nem a migráció szervezésére fordítják ezt az összeget. A harmadik csapás az, hogy a törvényjavaslat a magyar, illetve a külföldi állampolgárok távoltartását is lehetővé tenné. Mint ahogy látják, kétharmados részei is vannak a törvénycsomagnak, ezért szükséges az ellenzék támogatása is. Mindhárom törvény esetében fontos a kétharmados részek elfogadása is, akkor is, ha ezt ebben a ciklusban tesszük, és akkor is, ha azt a következőben. Ezért az összes képviselőt ezúton is kérem arra, hogy Magyarország érdekében támogassa a törvénycsomagot. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Végül, de nem utolsósorban fel kell hívnom figyelmüket az ENSZ globális migrációs paktumainak a veszélyeire, amelynek tervezetét nemrég hozták nyilvánosságra. A dokumentumok szerint ugyanis a migráció valamennyi formája úgymond feltartóztathatatlan, a dokumentumok szerint ugyanis a migráció maga egy pozitív folyamat, ezért a migránsokat informálni, a folyamatot pedig tervezni, úgymond menedzselni szükséges, nem pedig, ahogy Magyarország teszi azt, feltartóztatni. A dokumentumok szerint a menekültekre és a migránsokra vonatkozó szöveg nem különül el egymástól, egységes vezérlőelvük továbbá a bevándorlók különböző kategóriáinak összemosása, az illegális migráció legalizációja, sőt megszervezése az egyes migránsok számára. (Az elnöki széket dr. Hiller István, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)A dokumentumok szövegtervezete szerint minden bevándorló számára megkönnyítenék a családegyesítést, ráadásul a jövőben még a menekülteket sem lenne célszerű táborokban elhelyezni, hanem inkább a többségi társadalom által lakott településekre kívánják betelepíteni őket. A dokumentumban több helyütt is hangsúlyos szerepet kapnak a nyílt társadalom eszméi. A szöveg minden eljárás során feltételezi a genderközpontúságot, továbbá az úgynevezett kultúrérzékeny egészségügyi szolgáltatás nyújtását irányozza elő a bevándorlók számára. A dokumentum legkritikusabb elemei azonban azok, hogy lényegében ellehetetlenítené a hatékony nemzetállami intézkedéseket, ugyanis célul fogalmazza meg a jogellenes határsértések dekriminalizálását, és önkéntes alapra helyezné a visszaküldés-visszatérés ügyét. A visszaküldés tilalma ezen túlmenően immár nemcsak azokra vonatkozna, akiket valóban üldözés fenyeget hazájukban, hanem valamennyi bevándorlóra, jogi helyzetétől teljesen függetlenül. Az ENSZ tehát nemcsak jogi értelemben könnyítené meg a bevándorlást, hanem szinte fizikailag is kikövezné az utat a migránsok előtt, a főbb migrációs útvonalakon fekvő országokban ugyanis a paktum olyan állomások létrehozását irányozná elő, ahol a bevándorlók egyablakos ügyintézés keretei között kaphatnának fizikai és jogi segítséget is a célországokba történő eljutáshoz. A globális migrációs paktum tárgyalása az ENSZ-ben, tisztelt hölgyeim és uraim, éppen a mai napon, 2018. február 20-án kezdődött el. Ezt követően a tervek szerint havonta három-négy napot szánnak majd a tárgyalások lebonyolítására, egészen júliusig bezárólag, a végleges szöveget pedig 2018. december 10-11-én egy Marokkóban tartandó kormányközeli konferencián fogadnák el az ENSZ tagállamai. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ne feledjék, az ENSZ Közgyűlésében jelentős többségében vannak azok az államok, amelyek migrációs szempontból kibocsátó országnak tekintendők, tehát sok jóra nem számíthatunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Láthatják, hogy a terror és a félelemkeltés van jelen mindenütt. A helyzet az, hogy ellenfeleink agresszív támadást indítottak a nemzeti keresztény értékeinkkel szemben, amely támadást vissza kell vernünk. Ehhez szükséges, hogy megszerezzük a 2018. évi választások során a magyar állampolgárok bizalmát ismételten. Ne feledjék, az elmúlt hónapok másról sem szóltak, mint hogy ők egyre nagyobb nyomás alá helyezték hazánkat. Egyre nagyobb nyomás alá, hogy ránk kényszerítsék a migránsok kötelező befogadását. Mi ez, ha nem nyílt támadás az őshonos európai népekkel és nemzetekkel szemben, továbbá az Európa gyökerét képező keresztény civilizációval szemben? Tudjuk, hogy ők jól szervezettek, de higgyék el, tisztelt hölgyeim és uraim, mi is jól szervezettek vagyunk. Mi a szuverén Magyarországot és lakóit védjük, ezért a magunk útját járjuk. A szabadságharcaink pedig mindig arról szóltak, hogy ne mások döntsenek helyettünk. Most is ezért vívjuk szabadságharcunkat. Azért vívjuk, hogy az energiaárakról, az adókról, a felsőoktatás szabályozásáról, a munkahelyteremtés támogatásáról vagy éppen arról, hogy kikkel éljünk együtt a saját hazánkban, mi magunk dönthessünk. (17.10)Bár az első csatákat megnyertük, de ellenfeleink, mint ahogy látják, nem nyugszanak. Ezért van szükség a Stop Soros törvénycsomagra. Ellenfeleink vagy nem akarják észrevenni, vagy nem veszik észre, hogy éppen az ő politikájuk miatt az Európai Unióban futótűzként terjed az iszlám, amely totális ideológiáját a keresztény kultúra ellen irányította, sőt lassan ott tartunk, hogy a migránsok már azt sem játsszák el, hogy be akarnának illeszkedni az európai társadalomba, hanem egyből teret foglalnak, és az ő törvényeik szerinti párhuzamos társadalmat hoznak létre, mivel nem osztják a mi európai értékeinket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Küzdjünk, mert rajtunk áll, rajtunk múlik, lesz-e jövőnk, lesz-e a jövőben is templomunk, ahova járhatunk imádkozni, vagy mecset áll majd a helyén. Merjünk bátrak lenni és kiállni a magyar és keresztény értékeinkért! A KDNP parlamenti frakciója ezt teszi, ezért támogatja a törvénycsomagot, kérem, támogassák önök is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.) A kormány ezek után szigorított formában nyújtotta be az Országgyűlésnek a törvénycsomagot. Szigorítottan, mert a magyar emberek nem akarják, hogy Magyarország bevándorlóország legyen, viszont akarják, hogy továbbra is szabadon és biztonságban éljenek, és ennek érdekében azt is akarják, hogy a kormány szigorúbban lépjen fel azokkal szemben, akik a migrációt szervezik és finanszírozzák. A Stop Soros törvénycsomag három csapással sújt le a bevándorlást szervezőkre és az azt finanszírozókra. Az első csapás az, hogy a törvényjavaslat bármiféle, a migrációt szervező, támogató vagy azt finanszírozó tevékenységet a belügyminiszter engedélyéhez köti. A benyújtásra került törvénycsomag tehát a korábbi tervezettől eltérően már nem regisztrációs kötelezettséget, hanem engedélyhez kötöttséget ír elő a bevándorlást szervező, migrációt segítő és azt finanszírozó szervezetek számára. Az engedélyt a belügyminiszter adhatja ki, tehát minden migrációt támogató szervezet jövőbeni tevékenységének folytatásához szükség lesz a belügyminiszter kifejezett engedélyére. A belügyminiszter döntése ellen kizárólag eljárásjogi kifogással lehet majd bírósághoz fordulni. Ahhoz, hogy valaki engedélyt kapjon, nemzetbiztonsági vizsgálatokon kell majd átmennie. Az engedélyt azonban csak azok a szervezetek kaphatják meg, amelyek működése nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot Magyarországra nézve. A szolgálatok kötelezettsége lesz nemzetbiztonsági szempontból tehát átvizsgálni a kérelmező szervezeteket, ezért a nemzetbiztonsági törvényt is módosítani szükséges. Amennyiben egy érintett szervezet engedély kérése nélkül folytatja a tevékenységét, az ügyészség felhívja annak abbahagyására, egyidejűleg intézkedve az adószám törlése iránt. Amennyiben ezt követően sem fejezi be az adott szervezet a működését, az ügyészség pénzbírságot szabhat ki, amelynek összege 1 millió 800 ezer forint lehet. Ha utána sem tér jobb belátásra a szervezet, akkor az ügyész bíróhoz fordulva kérheti a szervezet törlését. A törvény definiálja, hogy mi minősül engedélyköteles tevékenységnek, egyebek mellett a jogalkalmazói döntések befolyásolása is ebbe a körbe tartozik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A második csapás az, hogy a törvényjavaslat a külföldről származó támogatások után 25 százalékos illetékfizetési kötelezettséget ír elő, ez alól azonban mentesülnek azok a szervezetek, melyek nem a migráció szervezésére fordítják ezt az összeget. A harmadik csapás az, hogy a törvényjavaslat a magyar, illetve a külföldi állampolgárok távoltartását is lehetővé tenné. Mint ahogy látják, kétharmados részei is vannak a törvénycsomagnak, ezért szükséges az ellenzék támogatása is. Mindhárom törvény esetében fontos a kétharmados részek elfogadása is, akkor is, ha ezt ebben a ciklusban tesszük, és akkor is, ha azt a következőben. Ezért az összes képviselőt ezúton is kérem arra, hogy Magyarország érdekében támogassa a törvénycsomagot. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Végül, de nem utolsósorban fel kell hívnom figyelmüket az ENSZ globális migrációs paktumainak a veszélyeire, amelynek tervezetét nemrég hozták nyilvánosságra. A dokumentumok szerint ugyanis a migráció valamennyi formája úgymond feltartóztathatatlan, a dokumentumok szerint ugyanis a migráció maga egy pozitív folyamat, ezért a migránsokat informálni, a folyamatot pedig tervezni, úgymond menedzselni szükséges, nem pedig, ahogy Magyarország teszi azt, feltartóztatni. A dokumentumok szerint a menekültekre és a migránsokra vonatkozó szöveg nem különül el egymástól, egységes vezérlőelvük továbbá a bevándorlók különböző kategóriáinak összemosása, az illegális migráció legalizációja, sőt megszervezése az egyes migránsok számára. (Az elnöki széket dr. Hiller István, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)A dokumentumok szövegtervezete szerint minden bevándorló számára megkönnyítenék a családegyesítést, ráadásul a jövőben még a menekülteket sem lenne célszerű táborokban elhelyezni, hanem inkább a többségi társadalom által lakott településekre kívánják betelepíteni őket. A dokumentumban több helyütt is hangsúlyos szerepet kapnak a nyílt társadalom eszméi. A szöveg minden eljárás során feltételezi a genderközpontúságot, továbbá az úgynevezett kultúrérzékeny egészségügyi szolgáltatás nyújtását irányozza elő a bevándorlók számára. A dokumentum legkritikusabb elemei azonban azok, hogy lényegében ellehetetlenítené a hatékony nemzetállami intézkedéseket, ugyanis célul fogalmazza meg a jogellenes határsértések dekriminalizálását, és önkéntes alapra helyezné a visszaküldés-visszatérés ügyét. A visszaküldés tilalma ezen túlmenően immár nemcsak azokra vonatkozna, akiket valóban üldözés fenyeget hazájukban, hanem valamennyi bevándorlóra, jogi helyzetétől teljesen függetlenül. Az ENSZ tehát nemcsak jogi értelemben könnyítené meg a bevándorlást, hanem szinte fizikailag is kikövezné az utat a migránsok előtt, a főbb migrációs útvonalakon fekvő országokban ugyanis a paktum olyan állomások létrehozását irányozná elő, ahol a bevándorlók egyablakos ügyintézés keretei között kaphatnának fizikai és jogi segítséget is a célországokba történő eljutáshoz. A globális migrációs paktum tárgyalása az ENSZ-ben, tisztelt hölgyeim és uraim, éppen a mai napon, 2018. február 20-án kezdődött el. Ezt követően a tervek szerint havonta három-négy napot szánnak majd a tárgyalások lebonyolítására, egészen júliusig bezárólag, a végleges szöveget pedig 2018. december 10-11-én egy Marokkóban tartandó kormányközeli konferencián fogadnák el az ENSZ tagállamai. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ne feledjék, az ENSZ Közgyűlésében jelentős többségében vannak azok az államok, amelyek migrációs szempontból kibocsátó országnak tekintendők, tehát sok jóra nem számíthatunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Láthatják, hogy a terror és a félelemkeltés van jelen mindenütt. A helyzet az, hogy ellenfeleink agresszív támadást indítottak a nemzeti keresztény értékeinkkel szemben, amely támadást vissza kell vernünk. Ehhez szükséges, hogy megszerezzük a 2018. évi választások során a magyar állampolgárok bizalmát ismételten. Ne feledjék, az elmúlt hónapok másról sem szóltak, mint hogy ők egyre nagyobb nyomás alá helyezték hazánkat. Egyre nagyobb nyomás alá, hogy ránk kényszerítsék a migránsok kötelező befogadását. Mi ez, ha nem nyílt támadás az őshonos európai népekkel és nemzetekkel szemben, továbbá az Európa gyökerét képező keresztény civilizációval szemben? Tudjuk, hogy ők jól szervezettek, de higgyék el, tisztelt hölgyeim és uraim, mi is jól szervezettek vagyunk. Mi a szuverén Magyarországot és lakóit védjük, ezért a magunk útját járjuk. A szabadságharcaink pedig mindig arról szóltak, hogy ne mások döntsenek helyettünk. Most is ezért vívjuk szabadságharcunkat. Azért vívjuk, hogy az energiaárakról, az adókról, a felsőoktatás szabályozásáról, a munkahelyteremtés támogatásáról vagy éppen arról, hogy kikkel éljünk együtt a saját hazánkban, mi magunk dönthessünk. (17.10)Bár az első csatákat megnyertük, de ellenfeleink, mint ahogy látják, nem nyugszanak. Ezért van szükség a Stop Soros törvénycsomagra. Ellenfeleink vagy nem akarják észrevenni, vagy nem veszik észre, hogy éppen az ő politikájuk miatt az Európai Unióban futótűzként terjed az iszlám, amely totális ideológiáját a keresztény kultúra ellen irányította, sőt lassan ott tartunk, hogy a migránsok már azt sem játsszák el, hogy be akarnának illeszkedni az európai társadalomba, hanem egyből teret foglalnak, és az ő törvényeik szerinti párhuzamos társadalmat hoznak létre, mivel nem osztják a mi európai értékeinket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Küzdjünk, mert rajtunk áll, rajtunk múlik, lesz-e jövőnk, lesz-e a jövőben is templomunk, ahova járhatunk imádkozni, vagy mecset áll majd a helyén. Merjünk bátrak lenni és kiállni a magyar és keresztény értékeinkért! A KDNP parlamenti frakciója ezt teszi, ezért támogatja a törvénycsomagot, kérem, támogassák önök is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.) A kormány ezek után szigorított formában nyújtotta be az Országgyűlésnek a törvénycsomagot. Szigorítottan, mert a magyar emberek nem akarják, hogy Magyarország bevándorlóország legyen, viszont akarják, hogy továbbra is szabadon és biztonságban éljenek, és ennek érdekében azt is akarják, hogy a kormány szigorúbban lépjen fel azokkal szemben, akik a migrációt szervezik és finanszírozzák. A Stop Soros törvénycsomag három csapással sújt le a bevándorlást szervezőkre és az azt finanszírozókra. Az első csapás az, hogy a törvényjavaslat bármiféle, a migrációt szervező, támogató vagy azt finanszírozó tevékenységet a belügyminiszter engedélyéhez köti. A benyújtásra került törvénycsomag tehát a korábbi tervezettől eltérően már nem regisztrációs kötelezettséget, hanem engedélyhez kötöttséget ír elő a bevándorlást szervező, migrációt segítő és azt finanszírozó szervezetek számára. Az engedélyt a belügyminiszter adhatja ki, tehát minden migrációt támogató szervezet jövőbeni tevékenységének folytatásához szükség lesz a belügyminiszter kifejezett engedélyére. A belügyminiszter döntése ellen kizárólag eljárásjogi kifogással lehet majd bírósághoz fordulni. Ahhoz, hogy valaki engedélyt kapjon, nemzetbiztonsági vizsgálatokon kell majd átmennie. Az engedélyt azonban csak azok a szervezetek kaphatják meg, amelyek működése nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot Magyarországra nézve. A szolgálatok kötelezettsége lesz nemzetbiztonsági szempontból tehát átvizsgálni a kérelmező szervezeteket, ezért a nemzetbiztonsági törvényt is módosítani szükséges. Amennyiben egy érintett szervezet engedély kérése nélkül folytatja a tevékenységét, az ügyészség felhívja annak abbahagyására, egyidejűleg intézkedve az adószám törlése iránt. Amennyiben ezt követően sem fejezi be az adott szervezet a működését, az ügyészség pénzbírságot szabhat ki, amelynek összege 1 millió 800 ezer forint lehet. Ha utána sem tér jobb belátásra a szervezet, akkor az ügyész bíróhoz fordulva kérheti a szervezet törlését. A törvény definiálja, hogy mi minősül engedélyköteles tevékenységnek, egyebek mellett a jogalkalmazói döntések befolyásolása is ebbe a körbe tartozik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A második csapás az, hogy a törvényjavaslat a külföldről származó támogatások után 25 százalékos illetékfizetési kötelezettséget ír elő, ez alól azonban mentesülnek azok a szervezetek, melyek nem a migráció szervezésére fordítják ezt az összeget. A harmadik csapás az, hogy a törvényjavaslat a magyar, illetve a külföldi állampolgárok távoltartását is lehetővé tenné. Mint ahogy látják, kétharmados részei is vannak a törvénycsomagnak, ezért szükséges az ellenzék támogatása is. Mindhárom törvény esetében fontos a kétharmados részek elfogadása is, akkor is, ha ezt ebben a ciklusban tesszük, és akkor is, ha azt a következőben. Ezért az összes képviselőt ezúton is kérem arra, hogy Magyarország érdekében támogassa a törvénycsomagot. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Végül, de nem utolsósorban fel kell hívnom figyelmüket az ENSZ globális migrációs paktumainak a veszélyeire, amelynek tervezetét nemrég hozták nyilvánosságra. A dokumentumok szerint ugyanis a migráció valamennyi formája úgymond feltartóztathatatlan, a dokumentumok szerint ugyanis a migráció maga egy pozitív folyamat, ezért a migránsokat informálni, a folyamatot pedig tervezni, úgymond menedzselni szükséges, nem pedig, ahogy Magyarország teszi azt, feltartóztatni. A dokumentumok szerint a menekültekre és a migránsokra vonatkozó szöveg nem különül el egymástól, egységes vezérlőelvük továbbá a bevándorlók különböző kategóriáinak összemosása, az illegális migráció legalizációja, sőt megszervezése az egyes migránsok számára. (Az elnöki széket dr. Hiller István, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)A dokumentumok szövegtervezete szerint minden bevándorló számára megkönnyítenék a családegyesítést, ráadásul a jövőben még a menekülteket sem lenne célszerű táborokban elhelyezni, hanem inkább a többségi társadalom által lakott településekre kívánják betelepíteni őket. A dokumentumban több helyütt is hangsúlyos szerepet kapnak a nyílt társadalom eszméi. A szöveg minden eljárás során feltételezi a genderközpontúságot, továbbá az úgynevezett kultúrérzékeny egészségügyi szolgáltatás nyújtását irányozza elő a bevándorlók számára. A dokumentum legkritikusabb elemei azonban azok, hogy lényegében ellehetetlenítené a hatékony nemzetállami intézkedéseket, ugyanis célul fogalmazza meg a jogellenes határsértések dekriminalizálását, és önkéntes alapra helyezné a visszaküldés-visszatérés ügyét. A visszaküldés tilalma ezen túlmenően immár nemcsak azokra vonatkozna, akiket valóban üldözés fenyeget hazájukban, hanem valamennyi bevándorlóra, jogi helyzetétől teljesen függetlenül. Az ENSZ tehát nemcsak jogi értelemben könnyítené meg a bevándorlást, hanem szinte fizikailag is kikövezné az utat a migránsok előtt, a főbb migrációs útvonalakon fekvő országokban ugyanis a paktum olyan állomások létrehozását irányozná elő, ahol a bevándorlók egyablakos ügyintézés keretei között kaphatnának fizikai és jogi segítséget is a célországokba történő eljutáshoz. A globális migrációs paktum tárgyalása az ENSZ-ben, tisztelt hölgyeim és uraim, éppen a mai napon, 2018. február 20-án kezdődött el. Ezt követően a tervek szerint havonta három-négy napot szánnak majd a tárgyalások lebonyolítására, egészen júliusig bezárólag, a végleges szöveget pedig 2018. december 10-11-én egy Marokkóban tartandó kormányközeli konferencián fogadnák el az ENSZ tagállamai. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ne feledjék, az ENSZ Közgyűlésében jelentős többségében vannak azok az államok, amelyek migrációs szempontból kibocsátó országnak tekintendők, tehát sok jóra nem számíthatunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Láthatják, hogy a terror és a félelemkeltés van jelen mindenütt. A helyzet az, hogy ellenfeleink agresszív támadást indítottak a nemzeti keresztény értékeinkkel szemben, amely támadást vissza kell vernünk. Ehhez szükséges, hogy megszerezzük a 2018. évi választások során a magyar állampolgárok bizalmát ismételten. Ne feledjék, az elmúlt hónapok másról sem szóltak, mint hogy ők egyre nagyobb nyomás alá helyezték hazánkat. Egyre nagyobb nyomás alá, hogy ránk kényszerítsék a migránsok kötelező befogadását. Mi ez, ha nem nyílt támadás az őshonos európai népekkel és nemzetekkel szemben, továbbá az Európa gyökerét képező keresztény civilizációval szemben? Tudjuk, hogy ők jól szervezettek, de higgyék el, tisztelt hölgyeim és uraim, mi is jól szervezettek vagyunk. Mi a szuverén Magyarországot és lakóit védjük, ezért a magunk útját járjuk. A szabadságharcaink pedig mindig arról szóltak, hogy ne mások döntsenek helyettünk. Most is ezért vívjuk szabadságharcunkat. Azért vívjuk, hogy az energiaárakról, az adókról, a felsőoktatás szabályozásáról, a munkahelyteremtés támogatásáról vagy éppen arról, hogy kikkel éljünk együtt a saját hazánkban, mi magunk dönthessünk. (17.10)Bár az első csatákat megnyertük, de ellenfeleink, mint ahogy látják, nem nyugszanak. Ezért van szükség a Stop Soros törvénycsomagra. Ellenfeleink vagy nem akarják észrevenni, vagy nem veszik észre, hogy éppen az ő politikájuk miatt az Európai Unióban futótűzként terjed az iszlám, amely totális ideológiáját a keresztény kultúra ellen irányította, sőt lassan ott tartunk, hogy a migránsok már azt sem játsszák el, hogy be akarnának illeszkedni az európai társadalomba, hanem egyből teret foglalnak, és az ő törvényeik szerinti párhuzamos társadalmat hoznak létre, mivel nem osztják a mi európai értékeinket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Küzdjünk, mert rajtunk áll, rajtunk múlik, lesz-e jövőnk, lesz-e a jövőben is templomunk, ahova járhatunk imádkozni, vagy mecset áll majd a helyén. Merjünk bátrak lenni és kiállni a magyar és keresztény értékeinkért! A KDNP parlamenti frakciója ezt teszi, ezért támogatja a törvénycsomagot, kérem, támogassák önök is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.) A Stop Soros törvénycsomag három csapással sújt le a bevándorlást szervezőkre és az azt finanszírozókra. Az első csapás az, hogy a törvényjavaslat bármiféle, a migrációt szervező, támogató vagy azt finanszírozó tevékenységet a belügyminiszter engedélyéhez köti. A benyújtásra került törvénycsomag tehát a korábbi tervezettől eltérően már nem regisztrációs kötelezettséget, hanem engedélyhez kötöttséget ír elő a bevándorlást szervező, migrációt segítő és azt finanszírozó szervezetek számára. Az engedélyt a belügyminiszter adhatja ki, tehát minden migrációt támogató szervezet jövőbeni tevékenységének folytatásához szükség lesz a belügyminiszter kifejezett engedélyére. A belügyminiszter döntése ellen kizárólag eljárásjogi kifogással lehet majd bírósághoz fordulni. Ahhoz, hogy valaki engedélyt kapjon, nemzetbiztonsági vizsgálatokon kell majd átmennie. Az engedélyt azonban csak azok a szervezetek kaphatják meg, amelyek működése nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot Magyarországra nézve. A szolgálatok kötelezettsége lesz nemzetbiztonsági szempontból tehát átvizsgálni a kérelmező szervezeteket, ezért a nemzetbiztonsági törvényt is módosítani szükséges. Amennyiben egy érintett szervezet engedély kérése nélkül folytatja a tevékenységét, az ügyészség felhívja annak abbahagyására, egyidejűleg intézkedve az adószám törlése iránt. Amennyiben ezt követően sem fejezi be az adott szervezet a működését, az ügyészség pénzbírságot szabhat ki, amelynek összege 1 millió 800 ezer forint lehet. Ha utána sem tér jobb belátásra a szervezet, akkor az ügyész bíróhoz fordulva kérheti a szervezet törlését. A törvény definiálja, hogy mi minősül engedélyköteles tevékenységnek, egyebek mellett a jogalkalmazói döntések befolyásolása is ebbe a körbe tartozik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A második csapás az, hogy a törvényjavaslat a külföldről származó támogatások után 25 százalékos illetékfizetési kötelezettséget ír elő, ez alól azonban mentesülnek azok a szervezetek, melyek nem a migráció szervezésére fordítják ezt az összeget. A harmadik csapás az, hogy a törvényjavaslat a magyar, illetve a külföldi állampolgárok távoltartását is lehetővé tenné. Mint ahogy látják, kétharmados részei is vannak a törvénycsomagnak, ezért szükséges az ellenzék támogatása is. Mindhárom törvény esetében fontos a kétharmados részek elfogadása is, akkor is, ha ezt ebben a ciklusban tesszük, és akkor is, ha azt a következőben. Ezért az összes képviselőt ezúton is kérem arra, hogy Magyarország érdekében támogassa a törvénycsomagot. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Végül, de nem utolsósorban fel kell hívnom figyelmüket az ENSZ globális migrációs paktumainak a veszélyeire, amelynek tervezetét nemrég hozták nyilvánosságra. A dokumentumok szerint ugyanis a migráció valamennyi formája úgymond feltartóztathatatlan, a dokumentumok szerint ugyanis a migráció maga egy pozitív folyamat, ezért a migránsokat informálni, a folyamatot pedig tervezni, úgymond menedzselni szükséges, nem pedig, ahogy Magyarország teszi azt, feltartóztatni. A dokumentumok szerint a menekültekre és a migránsokra vonatkozó szöveg nem különül el egymástól, egységes vezérlőelvük továbbá a bevándorlók különböző kategóriáinak összemosása, az illegális migráció legalizációja, sőt megszervezése az egyes migránsok számára. (Az elnöki széket dr. Hiller István, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)A dokumentumok szövegtervezete szerint minden bevándorló számára megkönnyítenék a családegyesítést, ráadásul a jövőben még a menekülteket sem lenne célszerű táborokban elhelyezni, hanem inkább a többségi társadalom által lakott településekre kívánják betelepíteni őket. A dokumentumban több helyütt is hangsúlyos szerepet kapnak a nyílt társadalom eszméi. A szöveg minden eljárás során feltételezi a genderközpontúságot, továbbá az úgynevezett kultúrérzékeny egészségügyi szolgáltatás nyújtását irányozza elő a bevándorlók számára. A dokumentum legkritikusabb elemei azonban azok, hogy lényegében ellehetetlenítené a hatékony nemzetállami intézkedéseket, ugyanis célul fogalmazza meg a jogellenes határsértések dekriminalizálását, és önkéntes alapra helyezné a visszaküldés-visszatérés ügyét. A visszaküldés tilalma ezen túlmenően immár nemcsak azokra vonatkozna, akiket valóban üldözés fenyeget hazájukban, hanem valamennyi bevándorlóra, jogi helyzetétől teljesen függetlenül. Az ENSZ tehát nemcsak jogi értelemben könnyítené meg a bevándorlást, hanem szinte fizikailag is kikövezné az utat a migránsok előtt, a főbb migrációs útvonalakon fekvő országokban ugyanis a paktum olyan állomások létrehozását irányozná elő, ahol a bevándorlók egyablakos ügyintézés keretei között kaphatnának fizikai és jogi segítséget is a célországokba történő eljutáshoz. A globális migrációs paktum tárgyalása az ENSZ-ben, tisztelt hölgyeim és uraim, éppen a mai napon, 2018. február 20-án kezdődött el. Ezt követően a tervek szerint havonta három-négy napot szánnak majd a tárgyalások lebonyolítására, egészen júliusig bezárólag, a végleges szöveget pedig 2018. december 10-11-én egy Marokkóban tartandó kormányközeli konferencián fogadnák el az ENSZ tagállamai. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ne feledjék, az ENSZ Közgyűlésében jelentős többségében vannak azok az államok, amelyek migrációs szempontból kibocsátó országnak tekintendők, tehát sok jóra nem számíthatunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Láthatják, hogy a terror és a félelemkeltés van jelen mindenütt. A helyzet az, hogy ellenfeleink agresszív támadást indítottak a nemzeti keresztény értékeinkkel szemben, amely támadást vissza kell vernünk. Ehhez szükséges, hogy megszerezzük a 2018. évi választások során a magyar állampolgárok bizalmát ismételten. Ne feledjék, az elmúlt hónapok másról sem szóltak, mint hogy ők egyre nagyobb nyomás alá helyezték hazánkat. Egyre nagyobb nyomás alá, hogy ránk kényszerítsék a migránsok kötelező befogadását. Mi ez, ha nem nyílt támadás az őshonos európai népekkel és nemzetekkel szemben, továbbá az Európa gyökerét képező keresztény civilizációval szemben? Tudjuk, hogy ők jól szervezettek, de higgyék el, tisztelt hölgyeim és uraim, mi is jól szervezettek vagyunk. Mi a szuverén Magyarországot és lakóit védjük, ezért a magunk útját járjuk. A szabadságharcaink pedig mindig arról szóltak, hogy ne mások döntsenek helyettünk. Most is ezért vívjuk szabadságharcunkat. Azért vívjuk, hogy az energiaárakról, az adókról, a felsőoktatás szabályozásáról, a munkahelyteremtés támogatásáról vagy éppen arról, hogy kikkel éljünk együtt a saját hazánkban, mi magunk dönthessünk. (17.10)Bár az első csatákat megnyertük, de ellenfeleink, mint ahogy látják, nem nyugszanak. Ezért van szükség a Stop Soros törvénycsomagra. Ellenfeleink vagy nem akarják észrevenni, vagy nem veszik észre, hogy éppen az ő politikájuk miatt az Európai Unióban futótűzként terjed az iszlám, amely totális ideológiáját a keresztény kultúra ellen irányította, sőt lassan ott tartunk, hogy a migránsok már azt sem játsszák el, hogy be akarnának illeszkedni az európai társadalomba, hanem egyből teret foglalnak, és az ő törvényeik szerinti párhuzamos társadalmat hoznak létre, mivel nem osztják a mi európai értékeinket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Küzdjünk, mert rajtunk áll, rajtunk múlik, lesz-e jövőnk, lesz-e a jövőben is templomunk, ahova járhatunk imádkozni, vagy mecset áll majd a helyén. Merjünk bátrak lenni és kiállni a magyar és keresztény értékeinkért! A KDNP parlamenti frakciója ezt teszi, ezért támogatja a törvénycsomagot, kérem, támogassák önök is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.) Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A második csapás az, hogy a törvényjavaslat a külföldről származó támogatások után 25 százalékos illetékfizetési kötelezettséget ír elő, ez alól azonban mentesülnek azok a szervezetek, melyek nem a migráció szervezésére fordítják ezt az összeget. A harmadik csapás az, hogy a törvényjavaslat a magyar, illetve a külföldi állampolgárok távoltartását is lehetővé tenné. Mint ahogy látják, kétharmados részei is vannak a törvénycsomagnak, ezért szükséges az ellenzék támogatása is. Mindhárom törvény esetében fontos a kétharmados részek elfogadása is, akkor is, ha ezt ebben a ciklusban tesszük, és akkor is, ha azt a következőben. Ezért az összes képviselőt ezúton is kérem arra, hogy Magyarország érdekében támogassa a törvénycsomagot. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Végül, de nem utolsósorban fel kell hívnom figyelmüket az ENSZ globális migrációs paktumainak a veszélyeire, amelynek tervezetét nemrég hozták nyilvánosságra. A dokumentumok szerint ugyanis a migráció valamennyi formája úgymond feltartóztathatatlan, a dokumentumok szerint ugyanis a migráció maga egy pozitív folyamat, ezért a migránsokat informálni, a folyamatot pedig tervezni, úgymond menedzselni szükséges, nem pedig, ahogy Magyarország teszi azt, feltartóztatni. A dokumentumok szerint a menekültekre és a migránsokra vonatkozó szöveg nem különül el egymástól, egységes vezérlőelvük továbbá a bevándorlók különböző kategóriáinak összemosása, az illegális migráció legalizációja, sőt megszervezése az egyes migránsok számára. (Az elnöki széket dr. Hiller István, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)A dokumentumok szövegtervezete szerint minden bevándorló számára megkönnyítenék a családegyesítést, ráadásul a jövőben még a menekülteket sem lenne célszerű táborokban elhelyezni, hanem inkább a többségi társadalom által lakott településekre kívánják betelepíteni őket. A dokumentumban több helyütt is hangsúlyos szerepet kapnak a nyílt társadalom eszméi. A szöveg minden eljárás során feltételezi a genderközpontúságot, továbbá az úgynevezett kultúrérzékeny egészségügyi szolgáltatás nyújtását irányozza elő a bevándorlók számára. A dokumentum legkritikusabb elemei azonban azok, hogy lényegében ellehetetlenítené a hatékony nemzetállami intézkedéseket, ugyanis célul fogalmazza meg a jogellenes határsértések dekriminalizálását, és önkéntes alapra helyezné a visszaküldés-visszatérés ügyét. A visszaküldés tilalma ezen túlmenően immár nemcsak azokra vonatkozna, akiket valóban üldözés fenyeget hazájukban, hanem valamennyi bevándorlóra, jogi helyzetétől teljesen függetlenül. Az ENSZ tehát nemcsak jogi értelemben könnyítené meg a bevándorlást, hanem szinte fizikailag is kikövezné az utat a migránsok előtt, a főbb migrációs útvonalakon fekvő országokban ugyanis a paktum olyan állomások létrehozását irányozná elő, ahol a bevándorlók egyablakos ügyintézés keretei között kaphatnának fizikai és jogi segítséget is a célországokba történő eljutáshoz. A globális migrációs paktum tárgyalása az ENSZ-ben, tisztelt hölgyeim és uraim, éppen a mai napon, 2018. február 20-án kezdődött el. Ezt követően a tervek szerint havonta három-négy napot szánnak majd a tárgyalások lebonyolítására, egészen júliusig bezárólag, a végleges szöveget pedig 2018. december 10-11-én egy Marokkóban tartandó kormányközeli konferencián fogadnák el az ENSZ tagállamai. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ne feledjék, az ENSZ Közgyűlésében jelentős többségében vannak azok az államok, amelyek migrációs szempontból kibocsátó országnak tekintendők, tehát sok jóra nem számíthatunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Láthatják, hogy a terror és a félelemkeltés van jelen mindenütt. A helyzet az, hogy ellenfeleink agresszív támadást indítottak a nemzeti keresztény értékeinkkel szemben, amely támadást vissza kell vernünk. Ehhez szükséges, hogy megszerezzük a 2018. évi választások során a magyar állampolgárok bizalmát ismételten. Ne feledjék, az elmúlt hónapok másról sem szóltak, mint hogy ők egyre nagyobb nyomás alá helyezték hazánkat. Egyre nagyobb nyomás alá, hogy ránk kényszerítsék a migránsok kötelező befogadását. Mi ez, ha nem nyílt támadás az őshonos európai népekkel és nemzetekkel szemben, továbbá az Európa gyökerét képező keresztény civilizációval szemben? Tudjuk, hogy ők jól szervezettek, de higgyék el, tisztelt hölgyeim és uraim, mi is jól szervezettek vagyunk. Mi a szuverén Magyarországot és lakóit védjük, ezért a magunk útját járjuk. A szabadságharcaink pedig mindig arról szóltak, hogy ne mások döntsenek helyettünk. Most is ezért vívjuk szabadságharcunkat. Azért vívjuk, hogy az energiaárakról, az adókról, a felsőoktatás szabályozásáról, a munkahelyteremtés támogatásáról vagy éppen arról, hogy kikkel éljünk együtt a saját hazánkban, mi magunk dönthessünk. (17.10)Bár az első csatákat megnyertük, de ellenfeleink, mint ahogy látják, nem nyugszanak. Ezért van szükség a Stop Soros törvénycsomagra. Ellenfeleink vagy nem akarják észrevenni, vagy nem veszik észre, hogy éppen az ő politikájuk miatt az Európai Unióban futótűzként terjed az iszlám, amely totális ideológiáját a keresztény kultúra ellen irányította, sőt lassan ott tartunk, hogy a migránsok már azt sem játsszák el, hogy be akarnának illeszkedni az európai társadalomba, hanem egyből teret foglalnak, és az ő törvényeik szerinti párhuzamos társadalmat hoznak létre, mivel nem osztják a mi európai értékeinket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Küzdjünk, mert rajtunk áll, rajtunk múlik, lesz-e jövőnk, lesz-e a jövőben is templomunk, ahova járhatunk imádkozni, vagy mecset áll majd a helyén. Merjünk bátrak lenni és kiállni a magyar és keresztény értékeinkért! A KDNP parlamenti frakciója ezt teszi, ezért támogatja a törvénycsomagot, kérem, támogassák önök is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.) A harmadik csapás az, hogy a törvényjavaslat a magyar, illetve a külföldi állampolgárok távoltartását is lehetővé tenné. Mint ahogy látják, kétharmados részei is vannak a törvénycsomagnak, ezért szükséges az ellenzék támogatása is. Mindhárom törvény esetében fontos a kétharmados részek elfogadása is, akkor is, ha ezt ebben a ciklusban tesszük, és akkor is, ha azt a következőben. Ezért az összes képviselőt ezúton is kérem arra, hogy Magyarország érdekében támogassa a törvénycsomagot. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Végül, de nem utolsósorban fel kell hívnom figyelmüket az ENSZ globális migrációs paktumainak a veszélyeire, amelynek tervezetét nemrég hozták nyilvánosságra. A dokumentumok szerint ugyanis a migráció valamennyi formája úgymond feltartóztathatatlan, a dokumentumok szerint ugyanis a migráció maga egy pozitív folyamat, ezért a migránsokat informálni, a folyamatot pedig tervezni, úgymond menedzselni szükséges, nem pedig, ahogy Magyarország teszi azt, feltartóztatni. A dokumentumok szerint a menekültekre és a migránsokra vonatkozó szöveg nem különül el egymástól, egységes vezérlőelvük továbbá a bevándorlók különböző kategóriáinak összemosása, az illegális migráció legalizációja, sőt megszervezése az egyes migránsok számára. (Az elnöki széket dr. Hiller István, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)A dokumentumok szövegtervezete szerint minden bevándorló számára megkönnyítenék a családegyesítést, ráadásul a jövőben még a menekülteket sem lenne célszerű táborokban elhelyezni, hanem inkább a többségi társadalom által lakott településekre kívánják betelepíteni őket. A dokumentumban több helyütt is hangsúlyos szerepet kapnak a nyílt társadalom eszméi. A szöveg minden eljárás során feltételezi a genderközpontúságot, továbbá az úgynevezett kultúrérzékeny egészségügyi szolgáltatás nyújtását irányozza elő a bevándorlók számára. A dokumentum legkritikusabb elemei azonban azok, hogy lényegében ellehetetlenítené a hatékony nemzetállami intézkedéseket, ugyanis célul fogalmazza meg a jogellenes határsértések dekriminalizálását, és önkéntes alapra helyezné a visszaküldés-visszatérés ügyét. A visszaküldés tilalma ezen túlmenően immár nemcsak azokra vonatkozna, akiket valóban üldözés fenyeget hazájukban, hanem valamennyi bevándorlóra, jogi helyzetétől teljesen függetlenül. Az ENSZ tehát nemcsak jogi értelemben könnyítené meg a bevándorlást, hanem szinte fizikailag is kikövezné az utat a migránsok előtt, a főbb migrációs útvonalakon fekvő országokban ugyanis a paktum olyan állomások létrehozását irányozná elő, ahol a bevándorlók egyablakos ügyintézés keretei között kaphatnának fizikai és jogi segítséget is a célországokba történő eljutáshoz. A globális migrációs paktum tárgyalása az ENSZ-ben, tisztelt hölgyeim és uraim, éppen a mai napon, 2018. február 20-án kezdődött el. Ezt követően a tervek szerint havonta három-négy napot szánnak majd a tárgyalások lebonyolítására, egészen júliusig bezárólag, a végleges szöveget pedig 2018. december 10-11-én egy Marokkóban tartandó kormányközeli konferencián fogadnák el az ENSZ tagállamai. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ne feledjék, az ENSZ Közgyűlésében jelentős többségében vannak azok az államok, amelyek migrációs szempontból kibocsátó országnak tekintendők, tehát sok jóra nem számíthatunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Láthatják, hogy a terror és a félelemkeltés van jelen mindenütt. A helyzet az, hogy ellenfeleink agresszív támadást indítottak a nemzeti keresztény értékeinkkel szemben, amely támadást vissza kell vernünk. Ehhez szükséges, hogy megszerezzük a 2018. évi választások során a magyar állampolgárok bizalmát ismételten. Ne feledjék, az elmúlt hónapok másról sem szóltak, mint hogy ők egyre nagyobb nyomás alá helyezték hazánkat. Egyre nagyobb nyomás alá, hogy ránk kényszerítsék a migránsok kötelező befogadását. Mi ez, ha nem nyílt támadás az őshonos európai népekkel és nemzetekkel szemben, továbbá az Európa gyökerét képező keresztény civilizációval szemben? Tudjuk, hogy ők jól szervezettek, de higgyék el, tisztelt hölgyeim és uraim, mi is jól szervezettek vagyunk. Mi a szuverén Magyarországot és lakóit védjük, ezért a magunk útját járjuk. A szabadságharcaink pedig mindig arról szóltak, hogy ne mások döntsenek helyettünk. Most is ezért vívjuk szabadságharcunkat. Azért vívjuk, hogy az energiaárakról, az adókról, a felsőoktatás szabályozásáról, a munkahelyteremtés támogatásáról vagy éppen arról, hogy kikkel éljünk együtt a saját hazánkban, mi magunk dönthessünk. (17.10)Bár az első csatákat megnyertük, de ellenfeleink, mint ahogy látják, nem nyugszanak. Ezért van szükség a Stop Soros törvénycsomagra. Ellenfeleink vagy nem akarják észrevenni, vagy nem veszik észre, hogy éppen az ő politikájuk miatt az Európai Unióban futótűzként terjed az iszlám, amely totális ideológiáját a keresztény kultúra ellen irányította, sőt lassan ott tartunk, hogy a migránsok már azt sem játsszák el, hogy be akarnának illeszkedni az európai társadalomba, hanem egyből teret foglalnak, és az ő törvényeik szerinti párhuzamos társadalmat hoznak létre, mivel nem osztják a mi európai értékeinket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Küzdjünk, mert rajtunk áll, rajtunk múlik, lesz-e jövőnk, lesz-e a jövőben is templomunk, ahova járhatunk imádkozni, vagy mecset áll majd a helyén. Merjünk bátrak lenni és kiállni a magyar és keresztény értékeinkért! A KDNP parlamenti frakciója ezt teszi, ezért támogatja a törvénycsomagot, kérem, támogassák önök is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.) Mint ahogy látják, kétharmados részei is vannak a törvénycsomagnak, ezért szükséges az ellenzék támogatása is. Mindhárom törvény esetében fontos a kétharmados részek elfogadása is, akkor is, ha ezt ebben a ciklusban tesszük, és akkor is, ha azt a következőben. Ezért az összes képviselőt ezúton is kérem arra, hogy Magyarország érdekében támogassa a törvénycsomagot. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Végül, de nem utolsósorban fel kell hívnom figyelmüket az ENSZ globális migrációs paktumainak a veszélyeire, amelynek tervezetét nemrég hozták nyilvánosságra. A dokumentumok szerint ugyanis a migráció valamennyi formája úgymond feltartóztathatatlan, a dokumentumok szerint ugyanis a migráció maga egy pozitív folyamat, ezért a migránsokat informálni, a folyamatot pedig tervezni, úgymond menedzselni szükséges, nem pedig, ahogy Magyarország teszi azt, feltartóztatni. A dokumentumok szerint a menekültekre és a migránsokra vonatkozó szöveg nem különül el egymástól, egységes vezérlőelvük továbbá a bevándorlók különböző kategóriáinak összemosása, az illegális migráció legalizációja, sőt megszervezése az egyes migránsok számára. (Az elnöki széket dr. Hiller István, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)A dokumentumok szövegtervezete szerint minden bevándorló számára megkönnyítenék a családegyesítést, ráadásul a jövőben még a menekülteket sem lenne célszerű táborokban elhelyezni, hanem inkább a többségi társadalom által lakott településekre kívánják betelepíteni őket. A dokumentumban több helyütt is hangsúlyos szerepet kapnak a nyílt társadalom eszméi. A szöveg minden eljárás során feltételezi a genderközpontúságot, továbbá az úgynevezett kultúrérzékeny egészségügyi szolgáltatás nyújtását irányozza elő a bevándorlók számára. A dokumentum legkritikusabb elemei azonban azok, hogy lényegében ellehetetlenítené a hatékony nemzetállami intézkedéseket, ugyanis célul fogalmazza meg a jogellenes határsértések dekriminalizálását, és önkéntes alapra helyezné a visszaküldés-visszatérés ügyét. A visszaküldés tilalma ezen túlmenően immár nemcsak azokra vonatkozna, akiket valóban üldözés fenyeget hazájukban, hanem valamennyi bevándorlóra, jogi helyzetétől teljesen függetlenül. Az ENSZ tehát nemcsak jogi értelemben könnyítené meg a bevándorlást, hanem szinte fizikailag is kikövezné az utat a migránsok előtt, a főbb migrációs útvonalakon fekvő országokban ugyanis a paktum olyan állomások létrehozását irányozná elő, ahol a bevándorlók egyablakos ügyintézés keretei között kaphatnának fizikai és jogi segítséget is a célországokba történő eljutáshoz. A globális migrációs paktum tárgyalása az ENSZ-ben, tisztelt hölgyeim és uraim, éppen a mai napon, 2018. február 20-án kezdődött el. Ezt követően a tervek szerint havonta három-négy napot szánnak majd a tárgyalások lebonyolítására, egészen júliusig bezárólag, a végleges szöveget pedig 2018. december 10-11-én egy Marokkóban tartandó kormányközeli konferencián fogadnák el az ENSZ tagállamai. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ne feledjék, az ENSZ Közgyűlésében jelentős többségében vannak azok az államok, amelyek migrációs szempontból kibocsátó országnak tekintendők, tehát sok jóra nem számíthatunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Láthatják, hogy a terror és a félelemkeltés van jelen mindenütt. A helyzet az, hogy ellenfeleink agresszív támadást indítottak a nemzeti keresztény értékeinkkel szemben, amely támadást vissza kell vernünk. Ehhez szükséges, hogy megszerezzük a 2018. évi választások során a magyar állampolgárok bizalmát ismételten. Ne feledjék, az elmúlt hónapok másról sem szóltak, mint hogy ők egyre nagyobb nyomás alá helyezték hazánkat. Egyre nagyobb nyomás alá, hogy ránk kényszerítsék a migránsok kötelező befogadását. Mi ez, ha nem nyílt támadás az őshonos európai népekkel és nemzetekkel szemben, továbbá az Európa gyökerét képező keresztény civilizációval szemben? Tudjuk, hogy ők jól szervezettek, de higgyék el, tisztelt hölgyeim és uraim, mi is jól szervezettek vagyunk. Mi a szuverén Magyarországot és lakóit védjük, ezért a magunk útját járjuk. A szabadságharcaink pedig mindig arról szóltak, hogy ne mások döntsenek helyettünk. Most is ezért vívjuk szabadságharcunkat. Azért vívjuk, hogy az energiaárakról, az adókról, a felsőoktatás szabályozásáról, a munkahelyteremtés támogatásáról vagy éppen arról, hogy kikkel éljünk együtt a saját hazánkban, mi magunk dönthessünk. (17.10)Bár az első csatákat megnyertük, de ellenfeleink, mint ahogy látják, nem nyugszanak. Ezért van szükség a Stop Soros törvénycsomagra. Ellenfeleink vagy nem akarják észrevenni, vagy nem veszik észre, hogy éppen az ő politikájuk miatt az Európai Unióban futótűzként terjed az iszlám, amely totális ideológiáját a keresztény kultúra ellen irányította, sőt lassan ott tartunk, hogy a migránsok már azt sem játsszák el, hogy be akarnának illeszkedni az európai társadalomba, hanem egyből teret foglalnak, és az ő törvényeik szerinti párhuzamos társadalmat hoznak létre, mivel nem osztják a mi európai értékeinket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Küzdjünk, mert rajtunk áll, rajtunk múlik, lesz-e jövőnk, lesz-e a jövőben is templomunk, ahova járhatunk imádkozni, vagy mecset áll majd a helyén. Merjünk bátrak lenni és kiállni a magyar és keresztény értékeinkért! A KDNP parlamenti frakciója ezt teszi, ezért támogatja a törvénycsomagot, kérem, támogassák önök is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.) Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Végül, de nem utolsósorban fel kell hívnom figyelmüket az ENSZ globális migrációs paktumainak a veszélyeire, amelynek tervezetét nemrég hozták nyilvánosságra. A dokumentumok szerint ugyanis a migráció valamennyi formája úgymond feltartóztathatatlan, a dokumentumok szerint ugyanis a migráció maga egy pozitív folyamat, ezért a migránsokat informálni, a folyamatot pedig tervezni, úgymond menedzselni szükséges, nem pedig, ahogy Magyarország teszi azt, feltartóztatni. A dokumentumok szerint a menekültekre és a migránsokra vonatkozó szöveg nem különül el egymástól, egységes vezérlőelvük továbbá a bevándorlók különböző kategóriáinak összemosása, az illegális migráció legalizációja, sőt megszervezése az egyes migránsok számára. (Az elnöki széket dr. Hiller István, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)A dokumentumok szövegtervezete szerint minden bevándorló számára megkönnyítenék a családegyesítést, ráadásul a jövőben még a menekülteket sem lenne célszerű táborokban elhelyezni, hanem inkább a többségi társadalom által lakott településekre kívánják betelepíteni őket. A dokumentumban több helyütt is hangsúlyos szerepet kapnak a nyílt társadalom eszméi. A szöveg minden eljárás során feltételezi a genderközpontúságot, továbbá az úgynevezett kultúrérzékeny egészségügyi szolgáltatás nyújtását irányozza elő a bevándorlók számára. A dokumentum legkritikusabb elemei azonban azok, hogy lényegében ellehetetlenítené a hatékony nemzetállami intézkedéseket, ugyanis célul fogalmazza meg a jogellenes határsértések dekriminalizálását, és önkéntes alapra helyezné a visszaküldés-visszatérés ügyét. A visszaküldés tilalma ezen túlmenően immár nemcsak azokra vonatkozna, akiket valóban üldözés fenyeget hazájukban, hanem valamennyi bevándorlóra, jogi helyzetétől teljesen függetlenül. Az ENSZ tehát nemcsak jogi értelemben könnyítené meg a bevándorlást, hanem szinte fizikailag is kikövezné az utat a migránsok előtt, a főbb migrációs útvonalakon fekvő országokban ugyanis a paktum olyan állomások létrehozását irányozná elő, ahol a bevándorlók egyablakos ügyintézés keretei között kaphatnának fizikai és jogi segítséget is a célországokba történő eljutáshoz. A globális migrációs paktum tárgyalása az ENSZ-ben, tisztelt hölgyeim és uraim, éppen a mai napon, 2018. február 20-án kezdődött el. Ezt követően a tervek szerint havonta három-négy napot szánnak majd a tárgyalások lebonyolítására, egészen júliusig bezárólag, a végleges szöveget pedig 2018. december 10-11-én egy Marokkóban tartandó kormányközeli konferencián fogadnák el az ENSZ tagállamai. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ne feledjék, az ENSZ Közgyűlésében jelentős többségében vannak azok az államok, amelyek migrációs szempontból kibocsátó országnak tekintendők, tehát sok jóra nem számíthatunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Láthatják, hogy a terror és a félelemkeltés van jelen mindenütt. A helyzet az, hogy ellenfeleink agresszív támadást indítottak a nemzeti keresztény értékeinkkel szemben, amely támadást vissza kell vernünk. Ehhez szükséges, hogy megszerezzük a 2018. évi választások során a magyar állampolgárok bizalmát ismételten. Ne feledjék, az elmúlt hónapok másról sem szóltak, mint hogy ők egyre nagyobb nyomás alá helyezték hazánkat. Egyre nagyobb nyomás alá, hogy ránk kényszerítsék a migránsok kötelező befogadását. Mi ez, ha nem nyílt támadás az őshonos európai népekkel és nemzetekkel szemben, továbbá az Európa gyökerét képező keresztény civilizációval szemben? Tudjuk, hogy ők jól szervezettek, de higgyék el, tisztelt hölgyeim és uraim, mi is jól szervezettek vagyunk. Mi a szuverén Magyarországot és lakóit védjük, ezért a magunk útját járjuk. A szabadságharcaink pedig mindig arról szóltak, hogy ne mások döntsenek helyettünk. Most is ezért vívjuk szabadságharcunkat. Azért vívjuk, hogy az energiaárakról, az adókról, a felsőoktatás szabályozásáról, a munkahelyteremtés támogatásáról vagy éppen arról, hogy kikkel éljünk együtt a saját hazánkban, mi magunk dönthessünk. (17.10)Bár az első csatákat megnyertük, de ellenfeleink, mint ahogy látják, nem nyugszanak. Ezért van szükség a Stop Soros törvénycsomagra. Ellenfeleink vagy nem akarják észrevenni, vagy nem veszik észre, hogy éppen az ő politikájuk miatt az Európai Unióban futótűzként terjed az iszlám, amely totális ideológiáját a keresztény kultúra ellen irányította, sőt lassan ott tartunk, hogy a migránsok már azt sem játsszák el, hogy be akarnának illeszkedni az európai társadalomba, hanem egyből teret foglalnak, és az ő törvényeik szerinti párhuzamos társadalmat hoznak létre, mivel nem osztják a mi európai értékeinket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Küzdjünk, mert rajtunk áll, rajtunk múlik, lesz-e jövőnk, lesz-e a jövőben is templomunk, ahova járhatunk imádkozni, vagy mecset áll majd a helyén. Merjünk bátrak lenni és kiállni a magyar és keresztény értékeinkért! A KDNP parlamenti frakciója ezt teszi, ezért támogatja a törvénycsomagot, kérem, támogassák önök is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.) (Az elnöki széket dr. Hiller István, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)A dokumentumok szövegtervezete szerint minden bevándorló számára megkönnyítenék a családegyesítést, ráadásul a jövőben még a menekülteket sem lenne célszerű táborokban elhelyezni, hanem inkább a többségi társadalom által lakott településekre kívánják betelepíteni őket. A dokumentumban több helyütt is hangsúlyos szerepet kapnak a nyílt társadalom eszméi. A szöveg minden eljárás során feltételezi a genderközpontúságot, továbbá az úgynevezett kultúrérzékeny egészségügyi szolgáltatás nyújtását irányozza elő a bevándorlók számára. A dokumentum legkritikusabb elemei azonban azok, hogy lényegében ellehetetlenítené a hatékony nemzetállami intézkedéseket, ugyanis célul fogalmazza meg a jogellenes határsértések dekriminalizálását, és önkéntes alapra helyezné a visszaküldés-visszatérés ügyét. A visszaküldés tilalma ezen túlmenően immár nemcsak azokra vonatkozna, akiket valóban üldözés fenyeget hazájukban, hanem valamennyi bevándorlóra, jogi helyzetétől teljesen függetlenül. Az ENSZ tehát nemcsak jogi értelemben könnyítené meg a bevándorlást, hanem szinte fizikailag is kikövezné az utat a migránsok előtt, a főbb migrációs útvonalakon fekvő országokban ugyanis a paktum olyan állomások létrehozását irányozná elő, ahol a bevándorlók egyablakos ügyintézés keretei között kaphatnának fizikai és jogi segítséget is a célországokba történő eljutáshoz. A globális migrációs paktum tárgyalása az ENSZ-ben, tisztelt hölgyeim és uraim, éppen a mai napon, 2018. február 20-án kezdődött el. Ezt követően a tervek szerint havonta három-négy napot szánnak majd a tárgyalások lebonyolítására, egészen júliusig bezárólag, a végleges szöveget pedig 2018. december 10-11-én egy Marokkóban tartandó kormányközeli konferencián fogadnák el az ENSZ tagállamai. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ne feledjék, az ENSZ Közgyűlésében jelentős többségében vannak azok az államok, amelyek migrációs szempontból kibocsátó országnak tekintendők, tehát sok jóra nem számíthatunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Láthatják, hogy a terror és a félelemkeltés van jelen mindenütt. A helyzet az, hogy ellenfeleink agresszív támadást indítottak a nemzeti keresztény értékeinkkel szemben, amely támadást vissza kell vernünk. Ehhez szükséges, hogy megszerezzük a 2018. évi választások során a magyar állampolgárok bizalmát ismételten. Ne feledjék, az elmúlt hónapok másról sem szóltak, mint hogy ők egyre nagyobb nyomás alá helyezték hazánkat. Egyre nagyobb nyomás alá, hogy ránk kényszerítsék a migránsok kötelező befogadását. Mi ez, ha nem nyílt támadás az őshonos európai népekkel és nemzetekkel szemben, továbbá az Európa gyökerét képező keresztény civilizációval szemben? Tudjuk, hogy ők jól szervezettek, de higgyék el, tisztelt hölgyeim és uraim, mi is jól szervezettek vagyunk. Mi a szuverén Magyarországot és lakóit védjük, ezért a magunk útját járjuk. A szabadságharcaink pedig mindig arról szóltak, hogy ne mások döntsenek helyettünk. Most is ezért vívjuk szabadságharcunkat. Azért vívjuk, hogy az energiaárakról, az adókról, a felsőoktatás szabályozásáról, a munkahelyteremtés támogatásáról vagy éppen arról, hogy kikkel éljünk együtt a saját hazánkban, mi magunk dönthessünk. (17.10)Bár az első csatákat megnyertük, de ellenfeleink, mint ahogy látják, nem nyugszanak. Ezért van szükség a Stop Soros törvénycsomagra. Ellenfeleink vagy nem akarják észrevenni, vagy nem veszik észre, hogy éppen az ő politikájuk miatt az Európai Unióban futótűzként terjed az iszlám, amely totális ideológiáját a keresztény kultúra ellen irányította, sőt lassan ott tartunk, hogy a migránsok már azt sem játsszák el, hogy be akarnának illeszkedni az európai társadalomba, hanem egyből teret foglalnak, és az ő törvényeik szerinti párhuzamos társadalmat hoznak létre, mivel nem osztják a mi európai értékeinket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Küzdjünk, mert rajtunk áll, rajtunk múlik, lesz-e jövőnk, lesz-e a jövőben is templomunk, ahova járhatunk imádkozni, vagy mecset áll majd a helyén. Merjünk bátrak lenni és kiállni a magyar és keresztény értékeinkért! A KDNP parlamenti frakciója ezt teszi, ezért támogatja a törvénycsomagot, kérem, támogassák önök is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.) (Az elnöki széket dr. Hiller István, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)A dokumentumok szövegtervezete szerint minden bevándorló számára megkönnyítenék a családegyesítést, ráadásul a jövőben még a menekülteket sem lenne célszerű táborokban elhelyezni, hanem inkább a többségi társadalom által lakott településekre kívánják betelepíteni őket. A dokumentumban több helyütt is hangsúlyos szerepet kapnak a nyílt társadalom eszméi. A szöveg minden eljárás során feltételezi a genderközpontúságot, továbbá az úgynevezett kultúrérzékeny egészségügyi szolgáltatás nyújtását irányozza elő a bevándorlók számára. A dokumentum legkritikusabb elemei azonban azok, hogy lényegében ellehetetlenítené a hatékony nemzetállami intézkedéseket, ugyanis célul fogalmazza meg a jogellenes határsértések dekriminalizálását, és önkéntes alapra helyezné a visszaküldés-visszatérés ügyét. A visszaküldés tilalma ezen túlmenően immár nemcsak azokra vonatkozna, akiket valóban üldözés fenyeget hazájukban, hanem valamennyi bevándorlóra, jogi helyzetétől teljesen függetlenül. Az ENSZ tehát nemcsak jogi értelemben könnyítené meg a bevándorlást, hanem szinte fizikailag is kikövezné az utat a migránsok előtt, a főbb migrációs útvonalakon fekvő országokban ugyanis a paktum olyan állomások létrehozását irányozná elő, ahol a bevándorlók egyablakos ügyintézés keretei között kaphatnának fizikai és jogi segítséget is a célországokba történő eljutáshoz. A globális migrációs paktum tárgyalása az ENSZ-ben, tisztelt hölgyeim és uraim, éppen a mai napon, 2018. február 20-án kezdődött el. Ezt követően a tervek szerint havonta három-négy napot szánnak majd a tárgyalások lebonyolítására, egészen júliusig bezárólag, a végleges szöveget pedig 2018. december 10-11-én egy Marokkóban tartandó kormányközeli konferencián fogadnák el az ENSZ tagállamai. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ne feledjék, az ENSZ Közgyűlésében jelentős többségében vannak azok az államok, amelyek migrációs szempontból kibocsátó országnak tekintendők, tehát sok jóra nem számíthatunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Láthatják, hogy a terror és a félelemkeltés van jelen mindenütt. A helyzet az, hogy ellenfeleink agresszív támadást indítottak a nemzeti keresztény értékeinkkel szemben, amely támadást vissza kell vernünk. Ehhez szükséges, hogy megszerezzük a 2018. évi választások során a magyar állampolgárok bizalmát ismételten. Ne feledjék, az elmúlt hónapok másról sem szóltak, mint hogy ők egyre nagyobb nyomás alá helyezték hazánkat. Egyre nagyobb nyomás alá, hogy ránk kényszerítsék a migránsok kötelező befogadását. Mi ez, ha nem nyílt támadás az őshonos európai népekkel és nemzetekkel szemben, továbbá az Európa gyökerét képező keresztény civilizációval szemben? Tudjuk, hogy ők jól szervezettek, de higgyék el, tisztelt hölgyeim és uraim, mi is jól szervezettek vagyunk. Mi a szuverén Magyarországot és lakóit védjük, ezért a magunk útját járjuk. A szabadságharcaink pedig mindig arról szóltak, hogy ne mások döntsenek helyettünk. Most is ezért vívjuk szabadságharcunkat. Azért vívjuk, hogy az energiaárakról, az adókról, a felsőoktatás szabályozásáról, a munkahelyteremtés támogatásáról vagy éppen arról, hogy kikkel éljünk együtt a saját hazánkban, mi magunk dönthessünk. (17.10)Bár az első csatákat megnyertük, de ellenfeleink, mint ahogy látják, nem nyugszanak. Ezért van szükség a Stop Soros törvénycsomagra. Ellenfeleink vagy nem akarják észrevenni, vagy nem veszik észre, hogy éppen az ő politikájuk miatt az Európai Unióban futótűzként terjed az iszlám, amely totális ideológiáját a keresztény kultúra ellen irányította, sőt lassan ott tartunk, hogy a migránsok már azt sem játsszák el, hogy be akarnának illeszkedni az európai társadalomba, hanem egyből teret foglalnak, és az ő törvényeik szerinti párhuzamos társadalmat hoznak létre, mivel nem osztják a mi európai értékeinket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Küzdjünk, mert rajtunk áll, rajtunk múlik, lesz-e jövőnk, lesz-e a jövőben is templomunk, ahova járhatunk imádkozni, vagy mecset áll majd a helyén. Merjünk bátrak lenni és kiállni a magyar és keresztény értékeinkért! A KDNP parlamenti frakciója ezt teszi, ezért támogatja a törvénycsomagot, kérem, támogassák önök is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.) A dokumentumok szövegtervezete szerint minden bevándorló számára megkönnyítenék a családegyesítést, ráadásul a jövőben még a menekülteket sem lenne célszerű táborokban elhelyezni, hanem inkább a többségi társadalom által lakott településekre kívánják betelepíteni őket. A dokumentumban több helyütt is hangsúlyos szerepet kapnak a nyílt társadalom eszméi. A szöveg minden eljárás során feltételezi a genderközpontúságot, továbbá az úgynevezett kultúrérzékeny egészségügyi szolgáltatás nyújtását irányozza elő a bevándorlók számára. A dokumentum legkritikusabb elemei azonban azok, hogy lényegében ellehetetlenítené a hatékony nemzetállami intézkedéseket, ugyanis célul fogalmazza meg a jogellenes határsértések dekriminalizálását, és önkéntes alapra helyezné a visszaküldés-visszatérés ügyét. A visszaküldés tilalma ezen túlmenően immár nemcsak azokra vonatkozna, akiket valóban üldözés fenyeget hazájukban, hanem valamennyi bevándorlóra, jogi helyzetétől teljesen függetlenül. Az ENSZ tehát nemcsak jogi értelemben könnyítené meg a bevándorlást, hanem szinte fizikailag is kikövezné az utat a migránsok előtt, a főbb migrációs útvonalakon fekvő országokban ugyanis a paktum olyan állomások létrehozását irányozná elő, ahol a bevándorlók egyablakos ügyintézés keretei között kaphatnának fizikai és jogi segítséget is a célországokba történő eljutáshoz. A globális migrációs paktum tárgyalása az ENSZ-ben, tisztelt hölgyeim és uraim, éppen a mai napon, 2018. február 20-án kezdődött el. Ezt követően a tervek szerint havonta három-négy napot szánnak majd a tárgyalások lebonyolítására, egészen júliusig bezárólag, a végleges szöveget pedig 2018. december 10-11-én egy Marokkóban tartandó kormányközeli konferencián fogadnák el az ENSZ tagállamai. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ne feledjék, az ENSZ Közgyűlésében jelentős többségében vannak azok az államok, amelyek migrációs szempontból kibocsátó országnak tekintendők, tehát sok jóra nem számíthatunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Láthatják, hogy a terror és a félelemkeltés van jelen mindenütt. A helyzet az, hogy ellenfeleink agresszív támadást indítottak a nemzeti keresztény értékeinkkel szemben, amely támadást vissza kell vernünk. Ehhez szükséges, hogy megszerezzük a 2018. évi választások során a magyar állampolgárok bizalmát ismételten. Ne feledjék, az elmúlt hónapok másról sem szóltak, mint hogy ők egyre nagyobb nyomás alá helyezték hazánkat. Egyre nagyobb nyomás alá, hogy ránk kényszerítsék a migránsok kötelező befogadását. Mi ez, ha nem nyílt támadás az őshonos európai népekkel és nemzetekkel szemben, továbbá az Európa gyökerét képező keresztény civilizációval szemben? Tudjuk, hogy ők jól szervezettek, de higgyék el, tisztelt hölgyeim és uraim, mi is jól szervezettek vagyunk. Mi a szuverén Magyarországot és lakóit védjük, ezért a magunk útját járjuk. A szabadságharcaink pedig mindig arról szóltak, hogy ne mások döntsenek helyettünk. Most is ezért vívjuk szabadságharcunkat. Azért vívjuk, hogy az energiaárakról, az adókról, a felsőoktatás szabályozásáról, a munkahelyteremtés támogatásáról vagy éppen arról, hogy kikkel éljünk együtt a saját hazánkban, mi magunk dönthessünk. (17.10)Bár az első csatákat megnyertük, de ellenfeleink, mint ahogy látják, nem nyugszanak. Ezért van szükség a Stop Soros törvénycsomagra. Ellenfeleink vagy nem akarják észrevenni, vagy nem veszik észre, hogy éppen az ő politikájuk miatt az Európai Unióban futótűzként terjed az iszlám, amely totális ideológiáját a keresztény kultúra ellen irányította, sőt lassan ott tartunk, hogy a migránsok már azt sem játsszák el, hogy be akarnának illeszkedni az európai társadalomba, hanem egyből teret foglalnak, és az ő törvényeik szerinti párhuzamos társadalmat hoznak létre, mivel nem osztják a mi európai értékeinket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Küzdjünk, mert rajtunk áll, rajtunk múlik, lesz-e jövőnk, lesz-e a jövőben is templomunk, ahova járhatunk imádkozni, vagy mecset áll majd a helyén. Merjünk bátrak lenni és kiállni a magyar és keresztény értékeinkért! A KDNP parlamenti frakciója ezt teszi, ezért támogatja a törvénycsomagot, kérem, támogassák önök is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.) A dokumentumok szövegtervezete szerint minden bevándorló számára megkönnyítenék a családegyesítést, ráadásul a jövőben még a menekülteket sem lenne célszerű táborokban elhelyezni, hanem inkább a többségi társadalom által lakott településekre kívánják betelepíteni őket. A dokumentumban több helyütt is hangsúlyos szerepet kapnak a nyílt társadalom eszméi. A szöveg minden eljárás során feltételezi a genderközpontúságot, továbbá az úgynevezett kultúrérzékeny egészségügyi szolgáltatás nyújtását irányozza elő a bevándorlók számára. A dokumentum legkritikusabb elemei azonban azok, hogy lényegében ellehetetlenítené a hatékony nemzetállami intézkedéseket, ugyanis célul fogalmazza meg a jogellenes határsértések dekriminalizálását, és önkéntes alapra helyezné a visszaküldés-visszatérés ügyét. A visszaküldés tilalma ezen túlmenően immár nemcsak azokra vonatkozna, akiket valóban üldözés fenyeget hazájukban, hanem valamennyi bevándorlóra, jogi helyzetétől teljesen függetlenül. Az ENSZ tehát nemcsak jogi értelemben könnyítené meg a bevándorlást, hanem szinte fizikailag is kikövezné az utat a migránsok előtt, a főbb migrációs útvonalakon fekvő országokban ugyanis a paktum olyan állomások létrehozását irányozná elő, ahol a bevándorlók egyablakos ügyintézés keretei között kaphatnának fizikai és jogi segítséget is a célországokba történő eljutáshoz. A globális migrációs paktum tárgyalása az ENSZ-ben, tisztelt hölgyeim és uraim, éppen a mai napon, 2018. február 20-án kezdődött el. Ezt követően a tervek szerint havonta három-négy napot szánnak majd a tárgyalások lebonyolítására, egészen júliusig bezárólag, a végleges szöveget pedig 2018. december 10-11-én egy Marokkóban tartandó kormányközeli konferencián fogadnák el az ENSZ tagállamai. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ne feledjék, az ENSZ Közgyűlésében jelentős többségében vannak azok az államok, amelyek migrációs szempontból kibocsátó országnak tekintendők, tehát sok jóra nem számíthatunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Láthatják, hogy a terror és a félelemkeltés van jelen mindenütt. A helyzet az, hogy ellenfeleink agresszív támadást indítottak a nemzeti keresztény értékeinkkel szemben, amely támadást vissza kell vernünk. Ehhez szükséges, hogy megszerezzük a 2018. évi választások során a magyar állampolgárok bizalmát ismételten. Ne feledjék, az elmúlt hónapok másról sem szóltak, mint hogy ők egyre nagyobb nyomás alá helyezték hazánkat. Egyre nagyobb nyomás alá, hogy ránk kényszerítsék a migránsok kötelező befogadását. Mi ez, ha nem nyílt támadás az őshonos európai népekkel és nemzetekkel szemben, továbbá az Európa gyökerét képező keresztény civilizációval szemben? Tudjuk, hogy ők jól szervezettek, de higgyék el, tisztelt hölgyeim és uraim, mi is jól szervezettek vagyunk. Mi a szuverén Magyarországot és lakóit védjük, ezért a magunk útját járjuk. A szabadságharcaink pedig mindig arról szóltak, hogy ne mások döntsenek helyettünk. Most is ezért vívjuk szabadságharcunkat. Azért vívjuk, hogy az energiaárakról, az adókról, a felsőoktatás szabályozásáról, a munkahelyteremtés támogatásáról vagy éppen arról, hogy kikkel éljünk együtt a saját hazánkban, mi magunk dönthessünk. (17.10)Bár az első csatákat megnyertük, de ellenfeleink, mint ahogy látják, nem nyugszanak. Ezért van szükség a Stop Soros törvénycsomagra. Ellenfeleink vagy nem akarják észrevenni, vagy nem veszik észre, hogy éppen az ő politikájuk miatt az Európai Unióban futótűzként terjed az iszlám, amely totális ideológiáját a keresztény kultúra ellen irányította, sőt lassan ott tartunk, hogy a migránsok már azt sem játsszák el, hogy be akarnának illeszkedni az európai társadalomba, hanem egyből teret foglalnak, és az ő törvényeik szerinti párhuzamos társadalmat hoznak létre, mivel nem osztják a mi európai értékeinket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Küzdjünk, mert rajtunk áll, rajtunk múlik, lesz-e jövőnk, lesz-e a jövőben is templomunk, ahova járhatunk imádkozni, vagy mecset áll majd a helyén. Merjünk bátrak lenni és kiállni a magyar és keresztény értékeinkért! A KDNP parlamenti frakciója ezt teszi, ezért támogatja a törvénycsomagot, kérem, támogassák önök is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.) A dokumentumban több helyütt is hangsúlyos szerepet kapnak a nyílt társadalom eszméi. A szöveg minden eljárás során feltételezi a genderközpontúságot, továbbá az úgynevezett kultúrérzékeny egészségügyi szolgáltatás nyújtását irányozza elő a bevándorlók számára. A dokumentum legkritikusabb elemei azonban azok, hogy lényegében ellehetetlenítené a hatékony nemzetállami intézkedéseket, ugyanis célul fogalmazza meg a jogellenes határsértések dekriminalizálását, és önkéntes alapra helyezné a visszaküldés-visszatérés ügyét. A visszaküldés tilalma ezen túlmenően immár nemcsak azokra vonatkozna, akiket valóban üldözés fenyeget hazájukban, hanem valamennyi bevándorlóra, jogi helyzetétől teljesen függetlenül. Az ENSZ tehát nemcsak jogi értelemben könnyítené meg a bevándorlást, hanem szinte fizikailag is kikövezné az utat a migránsok előtt, a főbb migrációs útvonalakon fekvő országokban ugyanis a paktum olyan állomások létrehozását irányozná elő, ahol a bevándorlók egyablakos ügyintézés keretei között kaphatnának fizikai és jogi segítséget is a célországokba történő eljutáshoz. A globális migrációs paktum tárgyalása az ENSZ-ben, tisztelt hölgyeim és uraim, éppen a mai napon, 2018. február 20-án kezdődött el. Ezt követően a tervek szerint havonta három-négy napot szánnak majd a tárgyalások lebonyolítására, egészen júliusig bezárólag, a végleges szöveget pedig 2018. december 10-11-én egy Marokkóban tartandó kormányközeli konferencián fogadnák el az ENSZ tagállamai. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ne feledjék, az ENSZ Közgyűlésében jelentős többségében vannak azok az államok, amelyek migrációs szempontból kibocsátó országnak tekintendők, tehát sok jóra nem számíthatunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Láthatják, hogy a terror és a félelemkeltés van jelen mindenütt. A helyzet az, hogy ellenfeleink agresszív támadást indítottak a nemzeti keresztény értékeinkkel szemben, amely támadást vissza kell vernünk. Ehhez szükséges, hogy megszerezzük a 2018. évi választások során a magyar állampolgárok bizalmát ismételten. Ne feledjék, az elmúlt hónapok másról sem szóltak, mint hogy ők egyre nagyobb nyomás alá helyezték hazánkat. Egyre nagyobb nyomás alá, hogy ránk kényszerítsék a migránsok kötelező befogadását. Mi ez, ha nem nyílt támadás az őshonos európai népekkel és nemzetekkel szemben, továbbá az Európa gyökerét képező keresztény civilizációval szemben? Tudjuk, hogy ők jól szervezettek, de higgyék el, tisztelt hölgyeim és uraim, mi is jól szervezettek vagyunk. Mi a szuverén Magyarországot és lakóit védjük, ezért a magunk útját járjuk. A szabadságharcaink pedig mindig arról szóltak, hogy ne mások döntsenek helyettünk. Most is ezért vívjuk szabadságharcunkat. Azért vívjuk, hogy az energiaárakról, az adókról, a felsőoktatás szabályozásáról, a munkahelyteremtés támogatásáról vagy éppen arról, hogy kikkel éljünk együtt a saját hazánkban, mi magunk dönthessünk. (17.10)Bár az első csatákat megnyertük, de ellenfeleink, mint ahogy látják, nem nyugszanak. Ezért van szükség a Stop Soros törvénycsomagra. Ellenfeleink vagy nem akarják észrevenni, vagy nem veszik észre, hogy éppen az ő politikájuk miatt az Európai Unióban futótűzként terjed az iszlám, amely totális ideológiáját a keresztény kultúra ellen irányította, sőt lassan ott tartunk, hogy a migránsok már azt sem játsszák el, hogy be akarnának illeszkedni az európai társadalomba, hanem egyből teret foglalnak, és az ő törvényeik szerinti párhuzamos társadalmat hoznak létre, mivel nem osztják a mi európai értékeinket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Küzdjünk, mert rajtunk áll, rajtunk múlik, lesz-e jövőnk, lesz-e a jövőben is templomunk, ahova járhatunk imádkozni, vagy mecset áll majd a helyén. Merjünk bátrak lenni és kiállni a magyar és keresztény értékeinkért! A KDNP parlamenti frakciója ezt teszi, ezért támogatja a törvénycsomagot, kérem, támogassák önök is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.) A dokumentum legkritikusabb elemei azonban azok, hogy lényegében ellehetetlenítené a hatékony nemzetállami intézkedéseket, ugyanis célul fogalmazza meg a jogellenes határsértések dekriminalizálását, és önkéntes alapra helyezné a visszaküldés-visszatérés ügyét. A visszaküldés tilalma ezen túlmenően immár nemcsak azokra vonatkozna, akiket valóban üldözés fenyeget hazájukban, hanem valamennyi bevándorlóra, jogi helyzetétől teljesen függetlenül. Az ENSZ tehát nemcsak jogi értelemben könnyítené meg a bevándorlást, hanem szinte fizikailag is kikövezné az utat a migránsok előtt, a főbb migrációs útvonalakon fekvő országokban ugyanis a paktum olyan állomások létrehozását irányozná elő, ahol a bevándorlók egyablakos ügyintézés keretei között kaphatnának fizikai és jogi segítséget is a célországokba történő eljutáshoz. A globális migrációs paktum tárgyalása az ENSZ-ben, tisztelt hölgyeim és uraim, éppen a mai napon, 2018. február 20-án kezdődött el. Ezt követően a tervek szerint havonta három-négy napot szánnak majd a tárgyalások lebonyolítására, egészen júliusig bezárólag, a végleges szöveget pedig 2018. december 10-11-én egy Marokkóban tartandó kormányközeli konferencián fogadnák el az ENSZ tagállamai. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ne feledjék, az ENSZ Közgyűlésében jelentős többségében vannak azok az államok, amelyek migrációs szempontból kibocsátó országnak tekintendők, tehát sok jóra nem számíthatunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Láthatják, hogy a terror és a félelemkeltés van jelen mindenütt. A helyzet az, hogy ellenfeleink agresszív támadást indítottak a nemzeti keresztény értékeinkkel szemben, amely támadást vissza kell vernünk. Ehhez szükséges, hogy megszerezzük a 2018. évi választások során a magyar állampolgárok bizalmát ismételten. Ne feledjék, az elmúlt hónapok másról sem szóltak, mint hogy ők egyre nagyobb nyomás alá helyezték hazánkat. Egyre nagyobb nyomás alá, hogy ránk kényszerítsék a migránsok kötelező befogadását. Mi ez, ha nem nyílt támadás az őshonos európai népekkel és nemzetekkel szemben, továbbá az Európa gyökerét képező keresztény civilizációval szemben? Tudjuk, hogy ők jól szervezettek, de higgyék el, tisztelt hölgyeim és uraim, mi is jól szervezettek vagyunk. Mi a szuverén Magyarországot és lakóit védjük, ezért a magunk útját járjuk. A szabadságharcaink pedig mindig arról szóltak, hogy ne mások döntsenek helyettünk. Most is ezért vívjuk szabadságharcunkat. Azért vívjuk, hogy az energiaárakról, az adókról, a felsőoktatás szabályozásáról, a munkahelyteremtés támogatásáról vagy éppen arról, hogy kikkel éljünk együtt a saját hazánkban, mi magunk dönthessünk. (17.10)Bár az első csatákat megnyertük, de ellenfeleink, mint ahogy látják, nem nyugszanak. Ezért van szükség a Stop Soros törvénycsomagra. Ellenfeleink vagy nem akarják észrevenni, vagy nem veszik észre, hogy éppen az ő politikájuk miatt az Európai Unióban futótűzként terjed az iszlám, amely totális ideológiáját a keresztény kultúra ellen irányította, sőt lassan ott tartunk, hogy a migránsok már azt sem játsszák el, hogy be akarnának illeszkedni az európai társadalomba, hanem egyből teret foglalnak, és az ő törvényeik szerinti párhuzamos társadalmat hoznak létre, mivel nem osztják a mi európai értékeinket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Küzdjünk, mert rajtunk áll, rajtunk múlik, lesz-e jövőnk, lesz-e a jövőben is templomunk, ahova járhatunk imádkozni, vagy mecset áll majd a helyén. Merjünk bátrak lenni és kiállni a magyar és keresztény értékeinkért! A KDNP parlamenti frakciója ezt teszi, ezért támogatja a törvénycsomagot, kérem, támogassák önök is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.) Az ENSZ tehát nemcsak jogi értelemben könnyítené meg a bevándorlást, hanem szinte fizikailag is kikövezné az utat a migránsok előtt, a főbb migrációs útvonalakon fekvő országokban ugyanis a paktum olyan állomások létrehozását irányozná elő, ahol a bevándorlók egyablakos ügyintézés keretei között kaphatnának fizikai és jogi segítséget is a célországokba történő eljutáshoz. A globális migrációs paktum tárgyalása az ENSZ-ben, tisztelt hölgyeim és uraim, éppen a mai napon, 2018. február 20-án kezdődött el. Ezt követően a tervek szerint havonta három-négy napot szánnak majd a tárgyalások lebonyolítására, egészen júliusig bezárólag, a végleges szöveget pedig 2018. december 10-11-én egy Marokkóban tartandó kormányközeli konferencián fogadnák el az ENSZ tagállamai. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ne feledjék, az ENSZ Közgyűlésében jelentős többségében vannak azok az államok, amelyek migrációs szempontból kibocsátó országnak tekintendők, tehát sok jóra nem számíthatunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Láthatják, hogy a terror és a félelemkeltés van jelen mindenütt. A helyzet az, hogy ellenfeleink agresszív támadást indítottak a nemzeti keresztény értékeinkkel szemben, amely támadást vissza kell vernünk. Ehhez szükséges, hogy megszerezzük a 2018. évi választások során a magyar állampolgárok bizalmát ismételten. Ne feledjék, az elmúlt hónapok másról sem szóltak, mint hogy ők egyre nagyobb nyomás alá helyezték hazánkat. Egyre nagyobb nyomás alá, hogy ránk kényszerítsék a migránsok kötelező befogadását. Mi ez, ha nem nyílt támadás az őshonos európai népekkel és nemzetekkel szemben, továbbá az Európa gyökerét képező keresztény civilizációval szemben? Tudjuk, hogy ők jól szervezettek, de higgyék el, tisztelt hölgyeim és uraim, mi is jól szervezettek vagyunk. Mi a szuverén Magyarországot és lakóit védjük, ezért a magunk útját járjuk. A szabadságharcaink pedig mindig arról szóltak, hogy ne mások döntsenek helyettünk. Most is ezért vívjuk szabadságharcunkat. Azért vívjuk, hogy az energiaárakról, az adókról, a felsőoktatás szabályozásáról, a munkahelyteremtés támogatásáról vagy éppen arról, hogy kikkel éljünk együtt a saját hazánkban, mi magunk dönthessünk. (17.10)Bár az első csatákat megnyertük, de ellenfeleink, mint ahogy látják, nem nyugszanak. Ezért van szükség a Stop Soros törvénycsomagra. Ellenfeleink vagy nem akarják észrevenni, vagy nem veszik észre, hogy éppen az ő politikájuk miatt az Európai Unióban futótűzként terjed az iszlám, amely totális ideológiáját a keresztény kultúra ellen irányította, sőt lassan ott tartunk, hogy a migránsok már azt sem játsszák el, hogy be akarnának illeszkedni az európai társadalomba, hanem egyből teret foglalnak, és az ő törvényeik szerinti párhuzamos társadalmat hoznak létre, mivel nem osztják a mi európai értékeinket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Küzdjünk, mert rajtunk áll, rajtunk múlik, lesz-e jövőnk, lesz-e a jövőben is templomunk, ahova járhatunk imádkozni, vagy mecset áll majd a helyén. Merjünk bátrak lenni és kiállni a magyar és keresztény értékeinkért! A KDNP parlamenti frakciója ezt teszi, ezért támogatja a törvénycsomagot, kérem, támogassák önök is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.) A globális migrációs paktum tárgyalása az ENSZ-ben, tisztelt hölgyeim és uraim, éppen a mai napon, 2018. február 20-án kezdődött el. Ezt követően a tervek szerint havonta három-négy napot szánnak majd a tárgyalások lebonyolítására, egészen júliusig bezárólag, a végleges szöveget pedig 2018. december 10-11-én egy Marokkóban tartandó kormányközeli konferencián fogadnák el az ENSZ tagállamai. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ne feledjék, az ENSZ Közgyűlésében jelentős többségében vannak azok az államok, amelyek migrációs szempontból kibocsátó országnak tekintendők, tehát sok jóra nem számíthatunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Láthatják, hogy a terror és a félelemkeltés van jelen mindenütt. A helyzet az, hogy ellenfeleink agresszív támadást indítottak a nemzeti keresztény értékeinkkel szemben, amely támadást vissza kell vernünk. Ehhez szükséges, hogy megszerezzük a 2018. évi választások során a magyar állampolgárok bizalmát ismételten. Ne feledjék, az elmúlt hónapok másról sem szóltak, mint hogy ők egyre nagyobb nyomás alá helyezték hazánkat. Egyre nagyobb nyomás alá, hogy ránk kényszerítsék a migránsok kötelező befogadását. Mi ez, ha nem nyílt támadás az őshonos európai népekkel és nemzetekkel szemben, továbbá az Európa gyökerét képező keresztény civilizációval szemben? Tudjuk, hogy ők jól szervezettek, de higgyék el, tisztelt hölgyeim és uraim, mi is jól szervezettek vagyunk. Mi a szuverén Magyarországot és lakóit védjük, ezért a magunk útját járjuk. A szabadságharcaink pedig mindig arról szóltak, hogy ne mások döntsenek helyettünk. Most is ezért vívjuk szabadságharcunkat. Azért vívjuk, hogy az energiaárakról, az adókról, a felsőoktatás szabályozásáról, a munkahelyteremtés támogatásáról vagy éppen arról, hogy kikkel éljünk együtt a saját hazánkban, mi magunk dönthessünk. (17.10)Bár az első csatákat megnyertük, de ellenfeleink, mint ahogy látják, nem nyugszanak. Ezért van szükség a Stop Soros törvénycsomagra. Ellenfeleink vagy nem akarják észrevenni, vagy nem veszik észre, hogy éppen az ő politikájuk miatt az Európai Unióban futótűzként terjed az iszlám, amely totális ideológiáját a keresztény kultúra ellen irányította, sőt lassan ott tartunk, hogy a migránsok már azt sem játsszák el, hogy be akarnának illeszkedni az európai társadalomba, hanem egyből teret foglalnak, és az ő törvényeik szerinti párhuzamos társadalmat hoznak létre, mivel nem osztják a mi európai értékeinket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Küzdjünk, mert rajtunk áll, rajtunk múlik, lesz-e jövőnk, lesz-e a jövőben is templomunk, ahova járhatunk imádkozni, vagy mecset áll majd a helyén. Merjünk bátrak lenni és kiállni a magyar és keresztény értékeinkért! A KDNP parlamenti frakciója ezt teszi, ezért támogatja a törvénycsomagot, kérem, támogassák önök is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.) Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Láthatják, hogy a terror és a félelemkeltés van jelen mindenütt. A helyzet az, hogy ellenfeleink agresszív támadást indítottak a nemzeti keresztény értékeinkkel szemben, amely támadást vissza kell vernünk. Ehhez szükséges, hogy megszerezzük a 2018. évi választások során a magyar állampolgárok bizalmát ismételten. Ne feledjék, az elmúlt hónapok másról sem szóltak, mint hogy ők egyre nagyobb nyomás alá helyezték hazánkat. Egyre nagyobb nyomás alá, hogy ránk kényszerítsék a migránsok kötelező befogadását. Mi ez, ha nem nyílt támadás az őshonos európai népekkel és nemzetekkel szemben, továbbá az Európa gyökerét képező keresztény civilizációval szemben? Tudjuk, hogy ők jól szervezettek, de higgyék el, tisztelt hölgyeim és uraim, mi is jól szervezettek vagyunk. Mi a szuverén Magyarországot és lakóit védjük, ezért a magunk útját járjuk. A szabadságharcaink pedig mindig arról szóltak, hogy ne mások döntsenek helyettünk. Most is ezért vívjuk szabadságharcunkat. Azért vívjuk, hogy az energiaárakról, az adókról, a felsőoktatás szabályozásáról, a munkahelyteremtés támogatásáról vagy éppen arról, hogy kikkel éljünk együtt a saját hazánkban, mi magunk dönthessünk. (17.10)Bár az első csatákat megnyertük, de ellenfeleink, mint ahogy látják, nem nyugszanak. Ezért van szükség a Stop Soros törvénycsomagra. Ellenfeleink vagy nem akarják észrevenni, vagy nem veszik észre, hogy éppen az ő politikájuk miatt az Európai Unióban futótűzként terjed az iszlám, amely totális ideológiáját a keresztény kultúra ellen irányította, sőt lassan ott tartunk, hogy a migránsok már azt sem játsszák el, hogy be akarnának illeszkedni az európai társadalomba, hanem egyből teret foglalnak, és az ő törvényeik szerinti párhuzamos társadalmat hoznak létre, mivel nem osztják a mi európai értékeinket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Küzdjünk, mert rajtunk áll, rajtunk múlik, lesz-e jövőnk, lesz-e a jövőben is templomunk, ahova járhatunk imádkozni, vagy mecset áll majd a helyén. Merjünk bátrak lenni és kiállni a magyar és keresztény értékeinkért! A KDNP parlamenti frakciója ezt teszi, ezért támogatja a törvénycsomagot, kérem, támogassák önök is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.) Ne feledjék, az elmúlt hónapok másról sem szóltak, mint hogy ők egyre nagyobb nyomás alá helyezték hazánkat. Egyre nagyobb nyomás alá, hogy ránk kényszerítsék a migránsok kötelező befogadását. Mi ez, ha nem nyílt támadás az őshonos európai népekkel és nemzetekkel szemben, továbbá az Európa gyökerét képező keresztény civilizációval szemben? Tudjuk, hogy ők jól szervezettek, de higgyék el, tisztelt hölgyeim és uraim, mi is jól szervezettek vagyunk. Mi a szuverén Magyarországot és lakóit védjük, ezért a magunk útját járjuk. A szabadságharcaink pedig mindig arról szóltak, hogy ne mások döntsenek helyettünk. Most is ezért vívjuk szabadságharcunkat. Azért vívjuk, hogy az energiaárakról, az adókról, a felsőoktatás szabályozásáról, a munkahelyteremtés támogatásáról vagy éppen arról, hogy kikkel éljünk együtt a saját hazánkban, mi magunk dönthessünk. (17.10)Bár az első csatákat megnyertük, de ellenfeleink, mint ahogy látják, nem nyugszanak. Ezért van szükség a Stop Soros törvénycsomagra. Ellenfeleink vagy nem akarják észrevenni, vagy nem veszik észre, hogy éppen az ő politikájuk miatt az Európai Unióban futótűzként terjed az iszlám, amely totális ideológiáját a keresztény kultúra ellen irányította, sőt lassan ott tartunk, hogy a migránsok már azt sem játsszák el, hogy be akarnának illeszkedni az európai társadalomba, hanem egyből teret foglalnak, és az ő törvényeik szerinti párhuzamos társadalmat hoznak létre, mivel nem osztják a mi európai értékeinket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Küzdjünk, mert rajtunk áll, rajtunk múlik, lesz-e jövőnk, lesz-e a jövőben is templomunk, ahova járhatunk imádkozni, vagy mecset áll majd a helyén. Merjünk bátrak lenni és kiállni a magyar és keresztény értékeinkért! A KDNP parlamenti frakciója ezt teszi, ezért támogatja a törvénycsomagot, kérem, támogassák önök is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.) Mi a szuverén Magyarországot és lakóit védjük, ezért a magunk útját járjuk. A szabadságharcaink pedig mindig arról szóltak, hogy ne mások döntsenek helyettünk. Most is ezért vívjuk szabadságharcunkat. Azért vívjuk, hogy az energiaárakról, az adókról, a felsőoktatás szabályozásáról, a munkahelyteremtés támogatásáról vagy éppen arról, hogy kikkel éljünk együtt a saját hazánkban, mi magunk dönthessünk. (17.10)Bár az első csatákat megnyertük, de ellenfeleink, mint ahogy látják, nem nyugszanak. Ezért van szükség a Stop Soros törvénycsomagra. Ellenfeleink vagy nem akarják észrevenni, vagy nem veszik észre, hogy éppen az ő politikájuk miatt az Európai Unióban futótűzként terjed az iszlám, amely totális ideológiáját a keresztény kultúra ellen irányította, sőt lassan ott tartunk, hogy a migránsok már azt sem játsszák el, hogy be akarnának illeszkedni az európai társadalomba, hanem egyből teret foglalnak, és az ő törvényeik szerinti párhuzamos társadalmat hoznak létre, mivel nem osztják a mi európai értékeinket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Küzdjünk, mert rajtunk áll, rajtunk múlik, lesz-e jövőnk, lesz-e a jövőben is templomunk, ahova járhatunk imádkozni, vagy mecset áll majd a helyén. Merjünk bátrak lenni és kiállni a magyar és keresztény értékeinkért! A KDNP parlamenti frakciója ezt teszi, ezért támogatja a törvénycsomagot, kérem, támogassák önök is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.) (17.10)Bár az első csatákat megnyertük, de ellenfeleink, mint ahogy látják, nem nyugszanak. Ezért van szükség a Stop Soros törvénycsomagra. Ellenfeleink vagy nem akarják észrevenni, vagy nem veszik észre, hogy éppen az ő politikájuk miatt az Európai Unióban futótűzként terjed az iszlám, amely totális ideológiáját a keresztény kultúra ellen irányította, sőt lassan ott tartunk, hogy a migránsok már azt sem játsszák el, hogy be akarnának illeszkedni az európai társadalomba, hanem egyből teret foglalnak, és az ő törvényeik szerinti párhuzamos társadalmat hoznak létre, mivel nem osztják a mi európai értékeinket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Küzdjünk, mert rajtunk áll, rajtunk múlik, lesz-e jövőnk, lesz-e a jövőben is templomunk, ahova járhatunk imádkozni, vagy mecset áll majd a helyén. Merjünk bátrak lenni és kiállni a magyar és keresztény értékeinkért! A KDNP parlamenti frakciója ezt teszi, ezért támogatja a törvénycsomagot, kérem, támogassák önök is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.) (17.10)Bár az első csatákat megnyertük, de ellenfeleink, mint ahogy látják, nem nyugszanak. Ezért van szükség a Stop Soros törvénycsomagra. Ellenfeleink vagy nem akarják észrevenni, vagy nem veszik észre, hogy éppen az ő politikájuk miatt az Európai Unióban futótűzként terjed az iszlám, amely totális ideológiáját a keresztény kultúra ellen irányította, sőt lassan ott tartunk, hogy a migránsok már azt sem játsszák el, hogy be akarnának illeszkedni az európai társadalomba, hanem egyből teret foglalnak, és az ő törvényeik szerinti párhuzamos társadalmat hoznak létre, mivel nem osztják a mi európai értékeinket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Küzdjünk, mert rajtunk áll, rajtunk múlik, lesz-e jövőnk, lesz-e a jövőben is templomunk, ahova járhatunk imádkozni, vagy mecset áll majd a helyén. Merjünk bátrak lenni és kiállni a magyar és keresztény értékeinkért! A KDNP parlamenti frakciója ezt teszi, ezért támogatja a törvénycsomagot, kérem, támogassák önök is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.) (17.10)Bár az első csatákat megnyertük, de ellenfeleink, mint ahogy látják, nem nyugszanak. Ezért van szükség a Stop Soros törvénycsomagra. Ellenfeleink vagy nem akarják észrevenni, vagy nem veszik észre, hogy éppen az ő politikájuk miatt az Európai Unióban futótűzként terjed az iszlám, amely totális ideológiáját a keresztény kultúra ellen irányította, sőt lassan ott tartunk, hogy a migránsok már azt sem játsszák el, hogy be akarnának illeszkedni az európai társadalomba, hanem egyből teret foglalnak, és az ő törvényeik szerinti párhuzamos társadalmat hoznak létre, mivel nem osztják a mi európai értékeinket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Küzdjünk, mert rajtunk áll, rajtunk múlik, lesz-e jövőnk, lesz-e a jövőben is templomunk, ahova járhatunk imádkozni, vagy mecset áll majd a helyén. Merjünk bátrak lenni és kiállni a magyar és keresztény értékeinkért! A KDNP parlamenti frakciója ezt teszi, ezért támogatja a törvénycsomagot, kérem, támogassák önök is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.) Bár az első csatákat megnyertük, de ellenfeleink, mint ahogy látják, nem nyugszanak. Ezért van szükség a Stop Soros törvénycsomagra. Ellenfeleink vagy nem akarják észrevenni, vagy nem veszik észre, hogy éppen az ő politikájuk miatt az Európai Unióban futótűzként terjed az iszlám, amely totális ideológiáját a keresztény kultúra ellen irányította, sőt lassan ott tartunk, hogy a migránsok már azt sem játsszák el, hogy be akarnának illeszkedni az európai társadalomba, hanem egyből teret foglalnak, és az ő törvényeik szerinti párhuzamos társadalmat hoznak létre, mivel nem osztják a mi európai értékeinket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Küzdjünk, mert rajtunk áll, rajtunk múlik, lesz-e jövőnk, lesz-e a jövőben is templomunk, ahova járhatunk imádkozni, vagy mecset áll majd a helyén. Merjünk bátrak lenni és kiállni a magyar és keresztény értékeinkért! A KDNP parlamenti frakciója ezt teszi, ezért támogatja a törvénycsomagot, kérem, támogassák önök is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.) Bár az első csatákat megnyertük, de ellenfeleink, mint ahogy látják, nem nyugszanak. Ezért van szükség a Stop Soros törvénycsomagra. Ellenfeleink vagy nem akarják észrevenni, vagy nem veszik észre, hogy éppen az ő politikájuk miatt az Európai Unióban futótűzként terjed az iszlám, amely totális ideológiáját a keresztény kultúra ellen irányította, sőt lassan ott tartunk, hogy a migránsok már azt sem játsszák el, hogy be akarnának illeszkedni az európai társadalomba, hanem egyből teret foglalnak, és az ő törvényeik szerinti párhuzamos társadalmat hoznak létre, mivel nem osztják a mi európai értékeinket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Küzdjünk, mert rajtunk áll, rajtunk múlik, lesz-e jövőnk, lesz-e a jövőben is templomunk, ahova járhatunk imádkozni, vagy mecset áll majd a helyén. Merjünk bátrak lenni és kiállni a magyar és keresztény értékeinkért! A KDNP parlamenti frakciója ezt teszi, ezért támogatja a törvénycsomagot, kérem, támogassák önök is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.) Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Küzdjünk, mert rajtunk áll, rajtunk múlik, lesz-e jövőnk, lesz-e a jövőben is templomunk, ahova járhatunk imádkozni, vagy mecset áll majd a helyén. Merjünk bátrak lenni és kiállni a magyar és keresztény értékeinkért! A KDNP parlamenti frakciója ezt teszi, ezért támogatja a törvénycsomagot, kérem, támogassák önök is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • Magyarázzák el nekem, hogy ez a Stop Soros, ez a törvényjavaslat mivel több, mint ami a Btk. szerint egyébként mindenfajta bűncselekmény elkövetőivel szemben megtehető! Nyilvánvalóan semmivel. Csak egyszerűen mondják ki, hogy önök már hosszú évek óta ezt használják kampánycélra, és ez szolgál arra, hogy egyébként mindent elfedjenek, ami valós probléma a magyar társadalomban (Németh Szilárd István: Ezt mondja Soros is!), ugyanúgy, ahogy nagyon súlyos és nagyon valós probléma a bevándorlás. Ezzel foglalkozni kell, azt azonban önök is pontosan tudják, hogy ezzel a jogszabálycsomaggal semmit nem fognak megoldani, ezt önök is pontosan tudják, csak nem teszik hozzá.Szeretném megkérdezni azt is, hogy a Btk. lehetőségein túl ki és mi akadályozza a magyar titkosszolgálatokat, hogy végezzék a munkájukat. Semmi és senki. Ez a felügyelő minisztereken múlik, hogy mire használjuk akár az Alkotmányvédelmi Hivatalt, akár a Terrorelhárítási Központot, akár az Információs Hivatalt. Ez a jogszabály megint csak nem ad az ő kezükbe semmi olyat, ami a magyar biztonságot releváns módon erősíti. Aztán mit gondolnak, miért hoztuk létre a Jobbik támogatásával, hangsúlyozom ismét ezt a különleges, új pluszjogrendet, a terrorveszélyhelyzetet? Pontosan azért, amivel önök indokolták ezt a javaslatot, ez azonban semmilyen biztonságpolitikai eszközt vagy szempontot nem feleltet meg a valóságban. És miért hirdették és tartják fenn most is a bevándorlás okozta válsághelyzetet? Ezek azok a jogszabályok, amelyek egyébként az illegális migrációval szemben lehetőséget adnak a Magyar Honvédségnek, a magyar rendőrségnek, a titkosszolgálatainknak és az összes hatóságnak, amely a közbiztonságot hivatott szolgálni. Ezekről kellene beszélni.Annyiszor, de annyiszor elhangzott itt a kereszténység védelme! Azért feltették már maguknak legalább lefekvéskor vagy a négy fal között őszintén a kérdést, hogy önök mit művelnek a kereszténység védelmére való hivatkozás alatt, hogy milyen károkat okoznak a társadalomban? Feltették már egyszer maguknak önök is a kérdést, apák és anyák, mert már a Minimaxon is az önök idióta reklámjai mennek 024-ben, hogy otthon arra vagyok figyelmes, hogy pici gyerekek, a négy- meg ötéves gyerekek arról beszélnek, hogy hogyan kell félni Soros Györgytől? Nevetséges lenne normális esetben, hogy önök rettegnek egy 90 éves öregembertől, de közben fel sem fogják a kereszténységükre való hivatkozással, hogy olyan károkat okoznak a magyar társadalomban, ami ma még mérhetetlen. Nem tudjuk, hogy a gyerekekben és a fiatal generációkban mit okoz ez az elmebaj, amit önök csinálnak. (Németh Szilárd István: Heller Ágnes iskolája…) Kell ahhoz egy értelmi képesség, hogy az ember felfogja azokat a súlyos szavakat szerintem, amiről beszélek. Amikor pici gyerekek erről beszélnek óvodában meg iskolában, amikor tanárok ezzel riogatnak diákokat, ezt végig kell… (Németh Szilárd István: Dehogy riogatnak!) Hozok én példát mindegyikre! (Németh Szilárd István: Szép volt! Ezt így kell csinálni!) Ezt kellene és közben… ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! MIRKÓCZKI ÁDÁM, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Közben, közben… ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Várjon egy percet! Tisztelt Országgyűlés! Jussunk konszenzusra abban, hogy az Országgyűlésben egyetlenegy képviselőt hívnak Mirkóczki Ádámnak, éppen ő beszél (Dr. Selmeczi Gabriella: Hála a jóistennek!), a többi nem. Tehát kérem szépen, ma, amikor a toleranciáról beszéltünk, viseljék el másnak a véleményét… (Halász János közbeszól.) Nagyon köszönjük, az elnököt meg nem bíráljuk, hanem szót fogadunk, köszönettel. Öné a szó. (Taps a Fidesz soraiban. Dr. Répássy Róbert: De akkor ne emelje fel a hangját!) MIRKÓCZKI ÁDÁM, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Folytatom akkor. Ott még nem tartunk, hogy megmondja nekem, képviselő úr, hogy milyen hangnemben beszéljek. (Dr. Répássy Róbert: Akkor ne kiabáljon!) Nyomjon gombot! De kiabálhatok, miért ne kiabálhatnék? Üvölthetnék is. Az olyan elmebajos politika miatt, amit önök folytatnak, nyugodtan megengedheti egy ellenzéki képviselő, hogy felemelje a hangját. Miért ne emelhetném fel? (Dr. Répássy Róbert: Akkor, elnök úr, miért maradjunk csöndben?) Nyújtson be egy házszabály-módosítást… ELNÖK: Azért maradjanak csöndben, mert őneki adtam meg a szót, és mert az önök szavazata révén én elnöklöm az ülést. Tulajdonképpen erről vitát nem kéne nyitni: Mirkóczki képviselő beszél, a többiek meg hallgatnak, következésképpen majd később elmondhatják a véleményüket, köszönettel. Beszámítom az idejébe, amit mondtam. Köszönöm. MIRKÓCZKI ÁDÁM, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Én türelmes vagyok, köszönöm szépen, elnök úr, szóval, folytatom. És miközben ezt a hogy mondjam három éve zajló propagandát és társadalmi agymosást folytatják, eközben az önök által is felügyelt hatóság, például a Nemzeti Nyomozó Iroda feljelentése nyomán nem láttam még csak megalapozottnak sem azt, hogy egyáltalán nyomozást indítson Soros György ellen. Miközben bemutatták 2018. január 17-én ezt a Stop Soros című jogszabályhalmazt vagy javaslatot, éppen az önök belügyminisztere a bemutató sajtótájékoztatón saját maga a saját szavaival mondja, hogy egyébként nem tudunk arról, hogy Soros György ilyen tevékenységet folytatna. Ezt Pintér Sándor 2018. január 17-én mondja. Akkor döntsék már el, hogy most mi a releváns probléma és mivel kell foglalkozni, mert ez, amit önök folytatnak, finoman fogalmazva is káros. Ha egy ember felelne mindezért, ha egyetlenegy ember, például Soros György felelne mindezért, akkor egy magyar kormány az összes hatóságával együtt tehetetlen? Hát, ne vicceljünk már! Önök pontosan tudják, hogy egyébként a nagyon súlyos és nagyon sajnálatos bevándorlást mik okozzák. Ugyanúgy tudják, ahogy például én is tudom, hogy akár a közel-keleti konfliktusokban a nagyhatalmak katonai akcióinak milyen szerepe van ebben; ez nem Soros György, de akár ő is lehetne, de pontosan tudják, hogy nem ő. Miért nem ítélik el az Amerikai Egyesült Államok, Oroszország vagy Törökország katonai akcióit? Hát, ezek váltják ki globális szinten és globális méretekben a migrációt! Ezt miért nem ítélik el? (17.20)És ha annyira kell rettegni ezektől az emberektől, akkor vajon miért nyitnak kötvényirodát Erbílben, néhány kilométerre a fronttól? Ez is az ország biztonságát szolgálja? Rettegnek a fekete-afrikaiaktól, a Boko Haramtól és társaiktól egyébként okkal , akkor miért nyitnak Afrikában kötvényirodát, miért hirdetik közpénzből a magyar letelepedési kötvényeket Afrikában? Nem érzik ezeket az ellentmondásokat? Nem érzik, hogy semmi köze a valóságnak ahhoz, amiről önök beszélnek? Kell egy gumicsont, kell valamivel folyamatosan riogatni a magyar társadalmat, és önök ezt kitűnően művelik. És mindezt szomorú kimondani a kereszténység védelmére hivatkozva. Önök hivatkoznak a kereszténység védelmére, miközben kormányzati szinten soha nem látott gyűlöletpropagandát folytatnak. Ez a szomorú, és ezen kellene már végre elgondolkodni. És ha a kereszténységet meg akarjuk védeni, akkor talán nem arra kellett volna felhívni múlt héten a figyelmet, hogy a magyar fiatalok meg a magyar társadalom múlt hét szerdán ne Valentin-napot ünnepeljen, hanem hamvazószerdát tartson? Ez lenne a kereszténység védelme, de önök nem ezt teszik! Ezek azok a problémák, amikről beszélni kell.Hogyha annyira félnek a bevándorlóktól, akkor miért engedtek be 24 ezer embert? 20 ezret letelepedési kötvények segítségével, és több mint 3500 embert a genfi egyezmény alapján különböző jogi státuszok szerint. És hozzáteszem, tegnap folytattunk erről egy vitát, és itt volt Völner államtitkár úr, most nem látom, de nyugodtan kérdezzék meg tőle, hogy 2015-16 magasságában miről is beszélt, amikor a magyar kormány határozatot hozott egyébként nagyon helyesen , és határozatban mondta ki, hogy melyek a magyar kormány szerint a biztonságos harmadik országok. És itt sok balkáni ország fel lett sorolva, többek között Szerbia, többek között Bosznia. És ez nem volt véletlen. Azért lettek felsorolva, hogy mi azt mondhassuk és egyébként mondjuk is okkal , hogy Szerbiában nincs olyan konfliktus és nincs olyan üldöztetés, ami miatt nem tekinthető biztonságos országnak. Vagyis pontosan ezen kormányhatározat szolgált arra, hogy a genfi egyezményt ne kelljen betartani, pontosan ez a kormányhatározat szólt erről. És ezt titokban ugyanúgy végrehajtották, ugyanúgy betartották. Mert nem is tehettek mást, mert nemzetközi egyezmény, amit mi is aláírtunk, be kell tartanunk. A probléma nem ez, hogy betartottuk a nemzetközi egyezményből fakadó kötelezettségeinket, a probléma az, hogy mellette három éven keresztül hazudtak, hogy mi aztán nem fogadunk be senkit. Ez az igazi probléma.És tudják, hogy amikor a társadalmi károkról beszélek, hogy vajon milyen károkat okoztak önök a propagandájukkal a magyar társadalomban, annak már volt egy jól látható jele, volt egy „kiváló” lakmuszpapírja, az őcsényi eset? Ugye emlékeznek rá? Az önök propagandájának hatására lincshangulat alakult ki, majdnem ember életébe is került, hogyha tovább tart. És elfelejtették azt mondani, hogy az a lincshangulat azok miatt alakult ki, akiket önök engedtek be oltalmazotti státuszban, azok miatt volt, akikről Orbán Viktor azt mondta, hogy nagyon helyes, hogy az őcsényiek kimondták és kifejtették véleményüket, csak Orbán Viktor nem tette hozzá, hogy ők azok az emberek, akik úgymond udvariasan bekopogtak és segítséget kértek tőlünk, mi pedig oltalmazotti státuszt adtunk. Ez az igazi probléma. Szomorú azt is látni, hogy mindezt olyan ricsajjal, olyan hangerővel teszik, megannyi Hunyadi Jánost játszva, hogy közben föl sem fogják, hogy nemcsak a magyar társadalomban okoznak károkat meg a különböző generációkban, hanem nemzetközi szinten is. Mert az országot meg lehet védeni úgy is, hogy csendben vagyunk, csak tesszük a dolgunkat, meg lehet azt is csinálni, amit önök folytatnak, hogy közben a terroristáknál fölhelyezik a térképre Magyarországot. Mert most képzeljenek el egy olyan pillanatot ne adja a Jóisten! , amikor azt mondja a Szíria területéről szétspriccelő Iszlám Állam katonáinak, dzsihadistáinak egyike, hogy most túl sokat „kalandoztunk” Nyugat-Európában, büntessünk már meg egy közép-kelet-európai országot. Önök szerint melyiket választanák? (Németh Szilárd István: Vona, Iráni Forradalmi Gárda!) Ki volt a leghangosabb, miközben Lengyelország, Szlovákia, Csehország ugyanazt teszi, amit mi, ugyanazt az álláspontot képviseli, csak nem hangoskodnak. (Németh Szilárd István: Vona, Iráni Forradalmi Gárda! Nem tudom, hallottad-e?) Önök viszont azáltal, hogy ekkora ricsajt csapnak belföldön és nemzetközi fórumokon egyaránt, pontosan a kockázatot növelik, pontosan fölhívják a figyelmet arra a legrosszabb körökben is és emberek és dzsihadisták között, hogy ha majd valakit büntetni akartok, akkor ott vannak, akik a legjobban utálnak benneteket. Na, ez az igazi probléma, és ezt a kockázatot sem mérte föl senki. És tényleg nem akarok túl sokat leragadni (Németh Szilárd István: Dehogynem!) ennél a kérdéskörnél, egy biztos, Magyarországot, a magyar embereket meg kell védeni, de akkor védjük meg becsületesen, védjük meg csendben, tegyük a dolgunkat ellenzéki képviselők és kormánypárti képviselők is, nyúljunk felelősséggel a jogszabályokhoz, támogassuk a hatóságok munkáját, mert amikor ez történt, akkor mindig számíthattak a Jobbik segítségére. Ez viszont, amit most önök folytatnak, propaganda. És a legszomorúbb, bizonyára nem én vagyok az egyetlen a teremben, aki olvasta Orwell nagyszerű regényét, az 1984-et, volt abban egy intézmény, az úgynevezett két perc gyűlölet, ezt önöknek sikerült 24 órás napi gyűlöletté fokozni. Ez a probléma, és ezen kellene elgondolkodni, és tényleg mindenki, ha csak egy picit magába száll, és azt mondja, hogy mi meg akarjuk védeni a kereszténységet, meg akarjuk védeni Magyarországot, akkor tekintsenek a képzeletbeli mérleg második serpenyőjébe is, és nézzék meg, hogy mellette vajon okozunk-e károkat, teszünk-e éppen a kereszténység ellen, vagy erősítjük azt. Szerintem nem kérdés, és ezt önök is pontosan tudják. És ha egyszer normálisan, felelősséggel tudnánk nyúlni minden biztonságpolitikai kérdéshez, teljesen más lenne ez az ország, higgyék el. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik, az LMP és az LMP mögött helyet foglaló függetlenek soraiból.) Szeretném megkérdezni azt is, hogy a Btk. lehetőségein túl ki és mi akadályozza a magyar titkosszolgálatokat, hogy végezzék a munkájukat. Semmi és senki. Ez a felügyelő minisztereken múlik, hogy mire használjuk akár az Alkotmányvédelmi Hivatalt, akár a Terrorelhárítási Központot, akár az Információs Hivatalt. Ez a jogszabály megint csak nem ad az ő kezükbe semmi olyat, ami a magyar biztonságot releváns módon erősíti. Aztán mit gondolnak, miért hoztuk létre a Jobbik támogatásával, hangsúlyozom ismét ezt a különleges, új pluszjogrendet, a terrorveszélyhelyzetet? Pontosan azért, amivel önök indokolták ezt a javaslatot, ez azonban semmilyen biztonságpolitikai eszközt vagy szempontot nem feleltet meg a valóságban. És miért hirdették és tartják fenn most is a bevándorlás okozta válsághelyzetet? Ezek azok a jogszabályok, amelyek egyébként az illegális migrációval szemben lehetőséget adnak a Magyar Honvédségnek, a magyar rendőrségnek, a titkosszolgálatainknak és az összes hatóságnak, amely a közbiztonságot hivatott szolgálni. Ezekről kellene beszélni.Annyiszor, de annyiszor elhangzott itt a kereszténység védelme! Azért feltették már maguknak legalább lefekvéskor vagy a négy fal között őszintén a kérdést, hogy önök mit művelnek a kereszténység védelmére való hivatkozás alatt, hogy milyen károkat okoznak a társadalomban? Feltették már egyszer maguknak önök is a kérdést, apák és anyák, mert már a Minimaxon is az önök idióta reklámjai mennek 024-ben, hogy otthon arra vagyok figyelmes, hogy pici gyerekek, a négy- meg ötéves gyerekek arról beszélnek, hogy hogyan kell félni Soros Györgytől? Nevetséges lenne normális esetben, hogy önök rettegnek egy 90 éves öregembertől, de közben fel sem fogják a kereszténységükre való hivatkozással, hogy olyan károkat okoznak a magyar társadalomban, ami ma még mérhetetlen. Nem tudjuk, hogy a gyerekekben és a fiatal generációkban mit okoz ez az elmebaj, amit önök csinálnak. (Németh Szilárd István: Heller Ágnes iskolája…) Kell ahhoz egy értelmi képesség, hogy az ember felfogja azokat a súlyos szavakat szerintem, amiről beszélek. Amikor pici gyerekek erről beszélnek óvodában meg iskolában, amikor tanárok ezzel riogatnak diákokat, ezt végig kell… (Németh Szilárd István: Dehogy riogatnak!) Hozok én példát mindegyikre! (Németh Szilárd István: Szép volt! Ezt így kell csinálni!) Ezt kellene és közben… ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! MIRKÓCZKI ÁDÁM, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Közben, közben… ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Várjon egy percet! Tisztelt Országgyűlés! Jussunk konszenzusra abban, hogy az Országgyűlésben egyetlenegy képviselőt hívnak Mirkóczki Ádámnak, éppen ő beszél (Dr. Selmeczi Gabriella: Hála a jóistennek!), a többi nem. Tehát kérem szépen, ma, amikor a toleranciáról beszéltünk, viseljék el másnak a véleményét… (Halász János közbeszól.) Nagyon köszönjük, az elnököt meg nem bíráljuk, hanem szót fogadunk, köszönettel. Öné a szó. (Taps a Fidesz soraiban. Dr. Répássy Róbert: De akkor ne emelje fel a hangját!) MIRKÓCZKI ÁDÁM, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Folytatom akkor. Ott még nem tartunk, hogy megmondja nekem, képviselő úr, hogy milyen hangnemben beszéljek. (Dr. Répássy Róbert: Akkor ne kiabáljon!) Nyomjon gombot! De kiabálhatok, miért ne kiabálhatnék? Üvölthetnék is. Az olyan elmebajos politika miatt, amit önök folytatnak, nyugodtan megengedheti egy ellenzéki képviselő, hogy felemelje a hangját. Miért ne emelhetném fel? (Dr. Répássy Róbert: Akkor, elnök úr, miért maradjunk csöndben?) Nyújtson be egy házszabály-módosítást… ELNÖK: Azért maradjanak csöndben, mert őneki adtam meg a szót, és mert az önök szavazata révén én elnöklöm az ülést. Tulajdonképpen erről vitát nem kéne nyitni: Mirkóczki képviselő beszél, a többiek meg hallgatnak, következésképpen majd később elmondhatják a véleményüket, köszönettel. Beszámítom az idejébe, amit mondtam. Köszönöm. MIRKÓCZKI ÁDÁM, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Én türelmes vagyok, köszönöm szépen, elnök úr, szóval, folytatom. És miközben ezt a hogy mondjam három éve zajló propagandát és társadalmi agymosást folytatják, eközben az önök által is felügyelt hatóság, például a Nemzeti Nyomozó Iroda feljelentése nyomán nem láttam még csak megalapozottnak sem azt, hogy egyáltalán nyomozást indítson Soros György ellen. Miközben bemutatták 2018. január 17-én ezt a Stop Soros című jogszabályhalmazt vagy javaslatot, éppen az önök belügyminisztere a bemutató sajtótájékoztatón saját maga a saját szavaival mondja, hogy egyébként nem tudunk arról, hogy Soros György ilyen tevékenységet folytatna. Ezt Pintér Sándor 2018. január 17-én mondja. Akkor döntsék már el, hogy most mi a releváns probléma és mivel kell foglalkozni, mert ez, amit önök folytatnak, finoman fogalmazva is káros. Ha egy ember felelne mindezért, ha egyetlenegy ember, például Soros György felelne mindezért, akkor egy magyar kormány az összes hatóságával együtt tehetetlen? Hát, ne vicceljünk már! Önök pontosan tudják, hogy egyébként a nagyon súlyos és nagyon sajnálatos bevándorlást mik okozzák. Ugyanúgy tudják, ahogy például én is tudom, hogy akár a közel-keleti konfliktusokban a nagyhatalmak katonai akcióinak milyen szerepe van ebben; ez nem Soros György, de akár ő is lehetne, de pontosan tudják, hogy nem ő. Miért nem ítélik el az Amerikai Egyesült Államok, Oroszország vagy Törökország katonai akcióit? Hát, ezek váltják ki globális szinten és globális méretekben a migrációt! Ezt miért nem ítélik el? (17.20)És ha annyira kell rettegni ezektől az emberektől, akkor vajon miért nyitnak kötvényirodát Erbílben, néhány kilométerre a fronttól? Ez is az ország biztonságát szolgálja? Rettegnek a fekete-afrikaiaktól, a Boko Haramtól és társaiktól egyébként okkal , akkor miért nyitnak Afrikában kötvényirodát, miért hirdetik közpénzből a magyar letelepedési kötvényeket Afrikában? Nem érzik ezeket az ellentmondásokat? Nem érzik, hogy semmi köze a valóságnak ahhoz, amiről önök beszélnek? Kell egy gumicsont, kell valamivel folyamatosan riogatni a magyar társadalmat, és önök ezt kitűnően művelik. És mindezt szomorú kimondani a kereszténység védelmére hivatkozva. Önök hivatkoznak a kereszténység védelmére, miközben kormányzati szinten soha nem látott gyűlöletpropagandát folytatnak. Ez a szomorú, és ezen kellene már végre elgondolkodni. És ha a kereszténységet meg akarjuk védeni, akkor talán nem arra kellett volna felhívni múlt héten a figyelmet, hogy a magyar fiatalok meg a magyar társadalom múlt hét szerdán ne Valentin-napot ünnepeljen, hanem hamvazószerdát tartson? Ez lenne a kereszténység védelme, de önök nem ezt teszik! Ezek azok a problémák, amikről beszélni kell.Hogyha annyira félnek a bevándorlóktól, akkor miért engedtek be 24 ezer embert? 20 ezret letelepedési kötvények segítségével, és több mint 3500 embert a genfi egyezmény alapján különböző jogi státuszok szerint. És hozzáteszem, tegnap folytattunk erről egy vitát, és itt volt Völner államtitkár úr, most nem látom, de nyugodtan kérdezzék meg tőle, hogy 2015-16 magasságában miről is beszélt, amikor a magyar kormány határozatot hozott egyébként nagyon helyesen , és határozatban mondta ki, hogy melyek a magyar kormány szerint a biztonságos harmadik országok. És itt sok balkáni ország fel lett sorolva, többek között Szerbia, többek között Bosznia. És ez nem volt véletlen. Azért lettek felsorolva, hogy mi azt mondhassuk és egyébként mondjuk is okkal , hogy Szerbiában nincs olyan konfliktus és nincs olyan üldöztetés, ami miatt nem tekinthető biztonságos országnak. Vagyis pontosan ezen kormányhatározat szolgált arra, hogy a genfi egyezményt ne kelljen betartani, pontosan ez a kormányhatározat szólt erről. És ezt titokban ugyanúgy végrehajtották, ugyanúgy betartották. Mert nem is tehettek mást, mert nemzetközi egyezmény, amit mi is aláírtunk, be kell tartanunk. A probléma nem ez, hogy betartottuk a nemzetközi egyezményből fakadó kötelezettségeinket, a probléma az, hogy mellette három éven keresztül hazudtak, hogy mi aztán nem fogadunk be senkit. Ez az igazi probléma.És tudják, hogy amikor a társadalmi károkról beszélek, hogy vajon milyen károkat okoztak önök a propagandájukkal a magyar társadalomban, annak már volt egy jól látható jele, volt egy „kiváló” lakmuszpapírja, az őcsényi eset? Ugye emlékeznek rá? Az önök propagandájának hatására lincshangulat alakult ki, majdnem ember életébe is került, hogyha tovább tart. És elfelejtették azt mondani, hogy az a lincshangulat azok miatt alakult ki, akiket önök engedtek be oltalmazotti státuszban, azok miatt volt, akikről Orbán Viktor azt mondta, hogy nagyon helyes, hogy az őcsényiek kimondták és kifejtették véleményüket, csak Orbán Viktor nem tette hozzá, hogy ők azok az emberek, akik úgymond udvariasan bekopogtak és segítséget kértek tőlünk, mi pedig oltalmazotti státuszt adtunk. Ez az igazi probléma. Szomorú azt is látni, hogy mindezt olyan ricsajjal, olyan hangerővel teszik, megannyi Hunyadi Jánost játszva, hogy közben föl sem fogják, hogy nemcsak a magyar társadalomban okoznak károkat meg a különböző generációkban, hanem nemzetközi szinten is. Mert az országot meg lehet védeni úgy is, hogy csendben vagyunk, csak tesszük a dolgunkat, meg lehet azt is csinálni, amit önök folytatnak, hogy közben a terroristáknál fölhelyezik a térképre Magyarországot. Mert most képzeljenek el egy olyan pillanatot ne adja a Jóisten! , amikor azt mondja a Szíria területéről szétspriccelő Iszlám Állam katonáinak, dzsihadistáinak egyike, hogy most túl sokat „kalandoztunk” Nyugat-Európában, büntessünk már meg egy közép-kelet-európai országot. Önök szerint melyiket választanák? (Németh Szilárd István: Vona, Iráni Forradalmi Gárda!) Ki volt a leghangosabb, miközben Lengyelország, Szlovákia, Csehország ugyanazt teszi, amit mi, ugyanazt az álláspontot képviseli, csak nem hangoskodnak. (Németh Szilárd István: Vona, Iráni Forradalmi Gárda! Nem tudom, hallottad-e?) Önök viszont azáltal, hogy ekkora ricsajt csapnak belföldön és nemzetközi fórumokon egyaránt, pontosan a kockázatot növelik, pontosan fölhívják a figyelmet arra a legrosszabb körökben is és emberek és dzsihadisták között, hogy ha majd valakit büntetni akartok, akkor ott vannak, akik a legjobban utálnak benneteket. Na, ez az igazi probléma, és ezt a kockázatot sem mérte föl senki. És tényleg nem akarok túl sokat leragadni (Németh Szilárd István: Dehogynem!) ennél a kérdéskörnél, egy biztos, Magyarországot, a magyar embereket meg kell védeni, de akkor védjük meg becsületesen, védjük meg csendben, tegyük a dolgunkat ellenzéki képviselők és kormánypárti képviselők is, nyúljunk felelősséggel a jogszabályokhoz, támogassuk a hatóságok munkáját, mert amikor ez történt, akkor mindig számíthattak a Jobbik segítségére. Ez viszont, amit most önök folytatnak, propaganda. És a legszomorúbb, bizonyára nem én vagyok az egyetlen a teremben, aki olvasta Orwell nagyszerű regényét, az 1984-et, volt abban egy intézmény, az úgynevezett két perc gyűlölet, ezt önöknek sikerült 24 órás napi gyűlöletté fokozni. Ez a probléma, és ezen kellene elgondolkodni, és tényleg mindenki, ha csak egy picit magába száll, és azt mondja, hogy mi meg akarjuk védeni a kereszténységet, meg akarjuk védeni Magyarországot, akkor tekintsenek a képzeletbeli mérleg második serpenyőjébe is, és nézzék meg, hogy mellette vajon okozunk-e károkat, teszünk-e éppen a kereszténység ellen, vagy erősítjük azt. Szerintem nem kérdés, és ezt önök is pontosan tudják. És ha egyszer normálisan, felelősséggel tudnánk nyúlni minden biztonságpolitikai kérdéshez, teljesen más lenne ez az ország, higgyék el. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik, az LMP és az LMP mögött helyet foglaló függetlenek soraiból.) Aztán mit gondolnak, miért hoztuk létre a Jobbik támogatásával, hangsúlyozom ismét ezt a különleges, új pluszjogrendet, a terrorveszélyhelyzetet? Pontosan azért, amivel önök indokolták ezt a javaslatot, ez azonban semmilyen biztonságpolitikai eszközt vagy szempontot nem feleltet meg a valóságban. És miért hirdették és tartják fenn most is a bevándorlás okozta válsághelyzetet? Ezek azok a jogszabályok, amelyek egyébként az illegális migrációval szemben lehetőséget adnak a Magyar Honvédségnek, a magyar rendőrségnek, a titkosszolgálatainknak és az összes hatóságnak, amely a közbiztonságot hivatott szolgálni. Ezekről kellene beszélni.Annyiszor, de annyiszor elhangzott itt a kereszténység védelme! Azért feltették már maguknak legalább lefekvéskor vagy a négy fal között őszintén a kérdést, hogy önök mit művelnek a kereszténység védelmére való hivatkozás alatt, hogy milyen károkat okoznak a társadalomban? Feltették már egyszer maguknak önök is a kérdést, apák és anyák, mert már a Minimaxon is az önök idióta reklámjai mennek 024-ben, hogy otthon arra vagyok figyelmes, hogy pici gyerekek, a négy- meg ötéves gyerekek arról beszélnek, hogy hogyan kell félni Soros Györgytől? Nevetséges lenne normális esetben, hogy önök rettegnek egy 90 éves öregembertől, de közben fel sem fogják a kereszténységükre való hivatkozással, hogy olyan károkat okoznak a magyar társadalomban, ami ma még mérhetetlen. Nem tudjuk, hogy a gyerekekben és a fiatal generációkban mit okoz ez az elmebaj, amit önök csinálnak. (Németh Szilárd István: Heller Ágnes iskolája…) Kell ahhoz egy értelmi képesség, hogy az ember felfogja azokat a súlyos szavakat szerintem, amiről beszélek. Amikor pici gyerekek erről beszélnek óvodában meg iskolában, amikor tanárok ezzel riogatnak diákokat, ezt végig kell… (Németh Szilárd István: Dehogy riogatnak!) Hozok én példát mindegyikre! (Németh Szilárd István: Szép volt! Ezt így kell csinálni!) Ezt kellene és közben… ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! MIRKÓCZKI ÁDÁM, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Közben, közben… ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Várjon egy percet! Tisztelt Országgyűlés! Jussunk konszenzusra abban, hogy az Országgyűlésben egyetlenegy képviselőt hívnak Mirkóczki Ádámnak, éppen ő beszél (Dr. Selmeczi Gabriella: Hála a jóistennek!), a többi nem. Tehát kérem szépen, ma, amikor a toleranciáról beszéltünk, viseljék el másnak a véleményét… (Halász János közbeszól.) Nagyon köszönjük, az elnököt meg nem bíráljuk, hanem szót fogadunk, köszönettel. Öné a szó. (Taps a Fidesz soraiban. Dr. Répássy Róbert: De akkor ne emelje fel a hangját!) MIRKÓCZKI ÁDÁM, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Folytatom akkor. Ott még nem tartunk, hogy megmondja nekem, képviselő úr, hogy milyen hangnemben beszéljek. (Dr. Répássy Róbert: Akkor ne kiabáljon!) Nyomjon gombot! De kiabálhatok, miért ne kiabálhatnék? Üvölthetnék is. Az olyan elmebajos politika miatt, amit önök folytatnak, nyugodtan megengedheti egy ellenzéki képviselő, hogy felemelje a hangját. Miért ne emelhetném fel? (Dr. Répássy Róbert: Akkor, elnök úr, miért maradjunk csöndben?) Nyújtson be egy házszabály-módosítást… ELNÖK: Azért maradjanak csöndben, mert őneki adtam meg a szót, és mert az önök szavazata révén én elnöklöm az ülést. Tulajdonképpen erről vitát nem kéne nyitni: Mirkóczki képviselő beszél, a többiek meg hallgatnak, következésképpen majd később elmondhatják a véleményüket, köszönettel. Beszámítom az idejébe, amit mondtam. Köszönöm. MIRKÓCZKI ÁDÁM, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Én türelmes vagyok, köszönöm szépen, elnök úr, szóval, folytatom. És miközben ezt a hogy mondjam három éve zajló propagandát és társadalmi agymosást folytatják, eközben az önök által is felügyelt hatóság, például a Nemzeti Nyomozó Iroda feljelentése nyomán nem láttam még csak megalapozottnak sem azt, hogy egyáltalán nyomozást indítson Soros György ellen. Miközben bemutatták 2018. január 17-én ezt a Stop Soros című jogszabályhalmazt vagy javaslatot, éppen az önök belügyminisztere a bemutató sajtótájékoztatón saját maga a saját szavaival mondja, hogy egyébként nem tudunk arról, hogy Soros György ilyen tevékenységet folytatna. Ezt Pintér Sándor 2018. január 17-én mondja. Akkor döntsék már el, hogy most mi a releváns probléma és mivel kell foglalkozni, mert ez, amit önök folytatnak, finoman fogalmazva is káros. Ha egy ember felelne mindezért, ha egyetlenegy ember, például Soros György felelne mindezért, akkor egy magyar kormány az összes hatóságával együtt tehetetlen? Hát, ne vicceljünk már! Önök pontosan tudják, hogy egyébként a nagyon súlyos és nagyon sajnálatos bevándorlást mik okozzák. Ugyanúgy tudják, ahogy például én is tudom, hogy akár a közel-keleti konfliktusokban a nagyhatalmak katonai akcióinak milyen szerepe van ebben; ez nem Soros György, de akár ő is lehetne, de pontosan tudják, hogy nem ő. Miért nem ítélik el az Amerikai Egyesült Államok, Oroszország vagy Törökország katonai akcióit? Hát, ezek váltják ki globális szinten és globális méretekben a migrációt! Ezt miért nem ítélik el? (17.20)És ha annyira kell rettegni ezektől az emberektől, akkor vajon miért nyitnak kötvényirodát Erbílben, néhány kilométerre a fronttól? Ez is az ország biztonságát szolgálja? Rettegnek a fekete-afrikaiaktól, a Boko Haramtól és társaiktól egyébként okkal , akkor miért nyitnak Afrikában kötvényirodát, miért hirdetik közpénzből a magyar letelepedési kötvényeket Afrikában? Nem érzik ezeket az ellentmondásokat? Nem érzik, hogy semmi köze a valóságnak ahhoz, amiről önök beszélnek? Kell egy gumicsont, kell valamivel folyamatosan riogatni a magyar társadalmat, és önök ezt kitűnően művelik. És mindezt szomorú kimondani a kereszténység védelmére hivatkozva. Önök hivatkoznak a kereszténység védelmére, miközben kormányzati szinten soha nem látott gyűlöletpropagandát folytatnak. Ez a szomorú, és ezen kellene már végre elgondolkodni. És ha a kereszténységet meg akarjuk védeni, akkor talán nem arra kellett volna felhívni múlt héten a figyelmet, hogy a magyar fiatalok meg a magyar társadalom múlt hét szerdán ne Valentin-napot ünnepeljen, hanem hamvazószerdát tartson? Ez lenne a kereszténység védelme, de önök nem ezt teszik! Ezek azok a problémák, amikről beszélni kell.Hogyha annyira félnek a bevándorlóktól, akkor miért engedtek be 24 ezer embert? 20 ezret letelepedési kötvények segítségével, és több mint 3500 embert a genfi egyezmény alapján különböző jogi státuszok szerint. És hozzáteszem, tegnap folytattunk erről egy vitát, és itt volt Völner államtitkár úr, most nem látom, de nyugodtan kérdezzék meg tőle, hogy 2015-16 magasságában miről is beszélt, amikor a magyar kormány határozatot hozott egyébként nagyon helyesen , és határozatban mondta ki, hogy melyek a magyar kormány szerint a biztonságos harmadik országok. És itt sok balkáni ország fel lett sorolva, többek között Szerbia, többek között Bosznia. És ez nem volt véletlen. Azért lettek felsorolva, hogy mi azt mondhassuk és egyébként mondjuk is okkal , hogy Szerbiában nincs olyan konfliktus és nincs olyan üldöztetés, ami miatt nem tekinthető biztonságos országnak. Vagyis pontosan ezen kormányhatározat szolgált arra, hogy a genfi egyezményt ne kelljen betartani, pontosan ez a kormányhatározat szólt erről. És ezt titokban ugyanúgy végrehajtották, ugyanúgy betartották. Mert nem is tehettek mást, mert nemzetközi egyezmény, amit mi is aláírtunk, be kell tartanunk. A probléma nem ez, hogy betartottuk a nemzetközi egyezményből fakadó kötelezettségeinket, a probléma az, hogy mellette három éven keresztül hazudtak, hogy mi aztán nem fogadunk be senkit. Ez az igazi probléma.És tudják, hogy amikor a társadalmi károkról beszélek, hogy vajon milyen károkat okoztak önök a propagandájukkal a magyar társadalomban, annak már volt egy jól látható jele, volt egy „kiváló” lakmuszpapírja, az őcsényi eset? Ugye emlékeznek rá? Az önök propagandájának hatására lincshangulat alakult ki, majdnem ember életébe is került, hogyha tovább tart. És elfelejtették azt mondani, hogy az a lincshangulat azok miatt alakult ki, akiket önök engedtek be oltalmazotti státuszban, azok miatt volt, akikről Orbán Viktor azt mondta, hogy nagyon helyes, hogy az őcsényiek kimondták és kifejtették véleményüket, csak Orbán Viktor nem tette hozzá, hogy ők azok az emberek, akik úgymond udvariasan bekopogtak és segítséget kértek tőlünk, mi pedig oltalmazotti státuszt adtunk. Ez az igazi probléma. Szomorú azt is látni, hogy mindezt olyan ricsajjal, olyan hangerővel teszik, megannyi Hunyadi Jánost játszva, hogy közben föl sem fogják, hogy nemcsak a magyar társadalomban okoznak károkat meg a különböző generációkban, hanem nemzetközi szinten is. Mert az országot meg lehet védeni úgy is, hogy csendben vagyunk, csak tesszük a dolgunkat, meg lehet azt is csinálni, amit önök folytatnak, hogy közben a terroristáknál fölhelyezik a térképre Magyarországot. Mert most képzeljenek el egy olyan pillanatot ne adja a Jóisten! , amikor azt mondja a Szíria területéről szétspriccelő Iszlám Állam katonáinak, dzsihadistáinak egyike, hogy most túl sokat „kalandoztunk” Nyugat-Európában, büntessünk már meg egy közép-kelet-európai országot. Önök szerint melyiket választanák? (Németh Szilárd István: Vona, Iráni Forradalmi Gárda!) Ki volt a leghangosabb, miközben Lengyelország, Szlovákia, Csehország ugyanazt teszi, amit mi, ugyanazt az álláspontot képviseli, csak nem hangoskodnak. (Németh Szilárd István: Vona, Iráni Forradalmi Gárda! Nem tudom, hallottad-e?) Önök viszont azáltal, hogy ekkora ricsajt csapnak belföldön és nemzetközi fórumokon egyaránt, pontosan a kockázatot növelik, pontosan fölhívják a figyelmet arra a legrosszabb körökben is és emberek és dzsihadisták között, hogy ha majd valakit büntetni akartok, akkor ott vannak, akik a legjobban utálnak benneteket. Na, ez az igazi probléma, és ezt a kockázatot sem mérte föl senki. És tényleg nem akarok túl sokat leragadni (Németh Szilárd István: Dehogynem!) ennél a kérdéskörnél, egy biztos, Magyarországot, a magyar embereket meg kell védeni, de akkor védjük meg becsületesen, védjük meg csendben, tegyük a dolgunkat ellenzéki képviselők és kormánypárti képviselők is, nyúljunk felelősséggel a jogszabályokhoz, támogassuk a hatóságok munkáját, mert amikor ez történt, akkor mindig számíthattak a Jobbik segítségére. Ez viszont, amit most önök folytatnak, propaganda. És a legszomorúbb, bizonyára nem én vagyok az egyetlen a teremben, aki olvasta Orwell nagyszerű regényét, az 1984-et, volt abban egy intézmény, az úgynevezett két perc gyűlölet, ezt önöknek sikerült 24 órás napi gyűlöletté fokozni. Ez a probléma, és ezen kellene elgondolkodni, és tényleg mindenki, ha csak egy picit magába száll, és azt mondja, hogy mi meg akarjuk védeni a kereszténységet, meg akarjuk védeni Magyarországot, akkor tekintsenek a képzeletbeli mérleg második serpenyőjébe is, és nézzék meg, hogy mellette vajon okozunk-e károkat, teszünk-e éppen a kereszténység ellen, vagy erősítjük azt. Szerintem nem kérdés, és ezt önök is pontosan tudják. És ha egyszer normálisan, felelősséggel tudnánk nyúlni minden biztonságpolitikai kérdéshez, teljesen más lenne ez az ország, higgyék el. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik, az LMP és az LMP mögött helyet foglaló függetlenek soraiból.) Annyiszor, de annyiszor elhangzott itt a kereszténység védelme! Azért feltették már maguknak legalább lefekvéskor vagy a négy fal között őszintén a kérdést, hogy önök mit művelnek a kereszténység védelmére való hivatkozás alatt, hogy milyen károkat okoznak a társadalomban? Feltették már egyszer maguknak önök is a kérdést, apák és anyák, mert már a Minimaxon is az önök idióta reklámjai mennek 024-ben, hogy otthon arra vagyok figyelmes, hogy pici gyerekek, a négy- meg ötéves gyerekek arról beszélnek, hogy hogyan kell félni Soros Györgytől? Nevetséges lenne normális esetben, hogy önök rettegnek egy 90 éves öregembertől, de közben fel sem fogják a kereszténységükre való hivatkozással, hogy olyan károkat okoznak a magyar társadalomban, ami ma még mérhetetlen. Nem tudjuk, hogy a gyerekekben és a fiatal generációkban mit okoz ez az elmebaj, amit önök csinálnak. (Németh Szilárd István: Heller Ágnes iskolája…) Kell ahhoz egy értelmi képesség, hogy az ember felfogja azokat a súlyos szavakat szerintem, amiről beszélek. Amikor pici gyerekek erről beszélnek óvodában meg iskolában, amikor tanárok ezzel riogatnak diákokat, ezt végig kell… (Németh Szilárd István: Dehogy riogatnak!) Hozok én példát mindegyikre! (Németh Szilárd István: Szép volt! Ezt így kell csinálni!) Ezt kellene és közben… ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! MIRKÓCZKI ÁDÁM, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Közben, közben… ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Várjon egy percet! Tisztelt Országgyűlés! Jussunk konszenzusra abban, hogy az Országgyűlésben egyetlenegy képviselőt hívnak Mirkóczki Ádámnak, éppen ő beszél (Dr. Selmeczi Gabriella: Hála a jóistennek!), a többi nem. Tehát kérem szépen, ma, amikor a toleranciáról beszéltünk, viseljék el másnak a véleményét… (Halász János közbeszól.) Nagyon köszönjük, az elnököt meg nem bíráljuk, hanem szót fogadunk, köszönettel. Öné a szó. (Taps a Fidesz soraiban. Dr. Répássy Róbert: De akkor ne emelje fel a hangját!) MIRKÓCZKI ÁDÁM, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Folytatom akkor. Ott még nem tartunk, hogy megmondja nekem, képviselő úr, hogy milyen hangnemben beszéljek. (Dr. Répássy Róbert: Akkor ne kiabáljon!) Nyomjon gombot! De kiabálhatok, miért ne kiabálhatnék? Üvölthetnék is. Az olyan elmebajos politika miatt, amit önök folytatnak, nyugodtan megengedheti egy ellenzéki képviselő, hogy felemelje a hangját. Miért ne emelhetném fel? (Dr. Répássy Róbert: Akkor, elnök úr, miért maradjunk csöndben?) Nyújtson be egy házszabály-módosítást… ELNÖK: Azért maradjanak csöndben, mert őneki adtam meg a szót, és mert az önök szavazata révén én elnöklöm az ülést. Tulajdonképpen erről vitát nem kéne nyitni: Mirkóczki képviselő beszél, a többiek meg hallgatnak, következésképpen majd később elmondhatják a véleményüket, köszönettel. Beszámítom az idejébe, amit mondtam. Köszönöm. MIRKÓCZKI ÁDÁM, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Én türelmes vagyok, köszönöm szépen, elnök úr, szóval, folytatom. És miközben ezt a hogy mondjam három éve zajló propagandát és társadalmi agymosást folytatják, eközben az önök által is felügyelt hatóság, például a Nemzeti Nyomozó Iroda feljelentése nyomán nem láttam még csak megalapozottnak sem azt, hogy egyáltalán nyomozást indítson Soros György ellen. Miközben bemutatták 2018. január 17-én ezt a Stop Soros című jogszabályhalmazt vagy javaslatot, éppen az önök belügyminisztere a bemutató sajtótájékoztatón saját maga a saját szavaival mondja, hogy egyébként nem tudunk arról, hogy Soros György ilyen tevékenységet folytatna. Ezt Pintér Sándor 2018. január 17-én mondja. Akkor döntsék már el, hogy most mi a releváns probléma és mivel kell foglalkozni, mert ez, amit önök folytatnak, finoman fogalmazva is káros. Ha egy ember felelne mindezért, ha egyetlenegy ember, például Soros György felelne mindezért, akkor egy magyar kormány az összes hatóságával együtt tehetetlen? Hát, ne vicceljünk már! Önök pontosan tudják, hogy egyébként a nagyon súlyos és nagyon sajnálatos bevándorlást mik okozzák. Ugyanúgy tudják, ahogy például én is tudom, hogy akár a közel-keleti konfliktusokban a nagyhatalmak katonai akcióinak milyen szerepe van ebben; ez nem Soros György, de akár ő is lehetne, de pontosan tudják, hogy nem ő. Miért nem ítélik el az Amerikai Egyesült Államok, Oroszország vagy Törökország katonai akcióit? Hát, ezek váltják ki globális szinten és globális méretekben a migrációt! Ezt miért nem ítélik el? (17.20)És ha annyira kell rettegni ezektől az emberektől, akkor vajon miért nyitnak kötvényirodát Erbílben, néhány kilométerre a fronttól? Ez is az ország biztonságát szolgálja? Rettegnek a fekete-afrikaiaktól, a Boko Haramtól és társaiktól egyébként okkal , akkor miért nyitnak Afrikában kötvényirodát, miért hirdetik közpénzből a magyar letelepedési kötvényeket Afrikában? Nem érzik ezeket az ellentmondásokat? Nem érzik, hogy semmi köze a valóságnak ahhoz, amiről önök beszélnek? Kell egy gumicsont, kell valamivel folyamatosan riogatni a magyar társadalmat, és önök ezt kitűnően művelik. És mindezt szomorú kimondani a kereszténység védelmére hivatkozva. Önök hivatkoznak a kereszténység védelmére, miközben kormányzati szinten soha nem látott gyűlöletpropagandát folytatnak. Ez a szomorú, és ezen kellene már végre elgondolkodni. És ha a kereszténységet meg akarjuk védeni, akkor talán nem arra kellett volna felhívni múlt héten a figyelmet, hogy a magyar fiatalok meg a magyar társadalom múlt hét szerdán ne Valentin-napot ünnepeljen, hanem hamvazószerdát tartson? Ez lenne a kereszténység védelme, de önök nem ezt teszik! Ezek azok a problémák, amikről beszélni kell.Hogyha annyira félnek a bevándorlóktól, akkor miért engedtek be 24 ezer embert? 20 ezret letelepedési kötvények segítségével, és több mint 3500 embert a genfi egyezmény alapján különböző jogi státuszok szerint. És hozzáteszem, tegnap folytattunk erről egy vitát, és itt volt Völner államtitkár úr, most nem látom, de nyugodtan kérdezzék meg tőle, hogy 2015-16 magasságában miről is beszélt, amikor a magyar kormány határozatot hozott egyébként nagyon helyesen , és határozatban mondta ki, hogy melyek a magyar kormány szerint a biztonságos harmadik országok. És itt sok balkáni ország fel lett sorolva, többek között Szerbia, többek között Bosznia. És ez nem volt véletlen. Azért lettek felsorolva, hogy mi azt mondhassuk és egyébként mondjuk is okkal , hogy Szerbiában nincs olyan konfliktus és nincs olyan üldöztetés, ami miatt nem tekinthető biztonságos országnak. Vagyis pontosan ezen kormányhatározat szolgált arra, hogy a genfi egyezményt ne kelljen betartani, pontosan ez a kormányhatározat szólt erről. És ezt titokban ugyanúgy végrehajtották, ugyanúgy betartották. Mert nem is tehettek mást, mert nemzetközi egyezmény, amit mi is aláírtunk, be kell tartanunk. A probléma nem ez, hogy betartottuk a nemzetközi egyezményből fakadó kötelezettségeinket, a probléma az, hogy mellette három éven keresztül hazudtak, hogy mi aztán nem fogadunk be senkit. Ez az igazi probléma.És tudják, hogy amikor a társadalmi károkról beszélek, hogy vajon milyen károkat okoztak önök a propagandájukkal a magyar társadalomban, annak már volt egy jól látható jele, volt egy „kiváló” lakmuszpapírja, az őcsényi eset? Ugye emlékeznek rá? Az önök propagandájának hatására lincshangulat alakult ki, majdnem ember életébe is került, hogyha tovább tart. És elfelejtették azt mondani, hogy az a lincshangulat azok miatt alakult ki, akiket önök engedtek be oltalmazotti státuszban, azok miatt volt, akikről Orbán Viktor azt mondta, hogy nagyon helyes, hogy az őcsényiek kimondták és kifejtették véleményüket, csak Orbán Viktor nem tette hozzá, hogy ők azok az emberek, akik úgymond udvariasan bekopogtak és segítséget kértek tőlünk, mi pedig oltalmazotti státuszt adtunk. Ez az igazi probléma. Szomorú azt is látni, hogy mindezt olyan ricsajjal, olyan hangerővel teszik, megannyi Hunyadi Jánost játszva, hogy közben föl sem fogják, hogy nemcsak a magyar társadalomban okoznak károkat meg a különböző generációkban, hanem nemzetközi szinten is. Mert az országot meg lehet védeni úgy is, hogy csendben vagyunk, csak tesszük a dolgunkat, meg lehet azt is csinálni, amit önök folytatnak, hogy közben a terroristáknál fölhelyezik a térképre Magyarországot. Mert most képzeljenek el egy olyan pillanatot ne adja a Jóisten! , amikor azt mondja a Szíria területéről szétspriccelő Iszlám Állam katonáinak, dzsihadistáinak egyike, hogy most túl sokat „kalandoztunk” Nyugat-Európában, büntessünk már meg egy közép-kelet-európai országot. Önök szerint melyiket választanák? (Németh Szilárd István: Vona, Iráni Forradalmi Gárda!) Ki volt a leghangosabb, miközben Lengyelország, Szlovákia, Csehország ugyanazt teszi, amit mi, ugyanazt az álláspontot képviseli, csak nem hangoskodnak. (Németh Szilárd István: Vona, Iráni Forradalmi Gárda! Nem tudom, hallottad-e?) Önök viszont azáltal, hogy ekkora ricsajt csapnak belföldön és nemzetközi fórumokon egyaránt, pontosan a kockázatot növelik, pontosan fölhívják a figyelmet arra a legrosszabb körökben is és emberek és dzsihadisták között, hogy ha majd valakit büntetni akartok, akkor ott vannak, akik a legjobban utálnak benneteket. Na, ez az igazi probléma, és ezt a kockázatot sem mérte föl senki. És tényleg nem akarok túl sokat leragadni (Németh Szilárd István: Dehogynem!) ennél a kérdéskörnél, egy biztos, Magyarországot, a magyar embereket meg kell védeni, de akkor védjük meg becsületesen, védjük meg csendben, tegyük a dolgunkat ellenzéki képviselők és kormánypárti képviselők is, nyúljunk felelősséggel a jogszabályokhoz, támogassuk a hatóságok munkáját, mert amikor ez történt, akkor mindig számíthattak a Jobbik segítségére. Ez viszont, amit most önök folytatnak, propaganda. És a legszomorúbb, bizonyára nem én vagyok az egyetlen a teremben, aki olvasta Orwell nagyszerű regényét, az 1984-et, volt abban egy intézmény, az úgynevezett két perc gyűlölet, ezt önöknek sikerült 24 órás napi gyűlöletté fokozni. Ez a probléma, és ezen kellene elgondolkodni, és tényleg mindenki, ha csak egy picit magába száll, és azt mondja, hogy mi meg akarjuk védeni a kereszténységet, meg akarjuk védeni Magyarországot, akkor tekintsenek a képzeletbeli mérleg második serpenyőjébe is, és nézzék meg, hogy mellette vajon okozunk-e károkat, teszünk-e éppen a kereszténység ellen, vagy erősítjük azt. Szerintem nem kérdés, és ezt önök is pontosan tudják. És ha egyszer normálisan, felelősséggel tudnánk nyúlni minden biztonságpolitikai kérdéshez, teljesen más lenne ez az ország, higgyék el. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik, az LMP és az LMP mögött helyet foglaló függetlenek soraiból.) Nevetséges lenne normális esetben, hogy önök rettegnek egy 90 éves öregembertől, de közben fel sem fogják a kereszténységükre való hivatkozással, hogy olyan károkat okoznak a magyar társadalomban, ami ma még mérhetetlen. Nem tudjuk, hogy a gyerekekben és a fiatal generációkban mit okoz ez az elmebaj, amit önök csinálnak. (Németh Szilárd István: Heller Ágnes iskolája…) Kell ahhoz egy értelmi képesség, hogy az ember felfogja azokat a súlyos szavakat szerintem, amiről beszélek. Amikor pici gyerekek erről beszélnek óvodában meg iskolában, amikor tanárok ezzel riogatnak diákokat, ezt végig kell… (Németh Szilárd István: Dehogy riogatnak!) Hozok én példát mindegyikre! (Németh Szilárd István: Szép volt! Ezt így kell csinálni!) Ezt kellene és közben… ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! MIRKÓCZKI ÁDÁM, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Közben, közben… ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Várjon egy percet! Tisztelt Országgyűlés! Jussunk konszenzusra abban, hogy az Országgyűlésben egyetlenegy képviselőt hívnak Mirkóczki Ádámnak, éppen ő beszél (Dr. Selmeczi Gabriella: Hála a jóistennek!), a többi nem. Tehát kérem szépen, ma, amikor a toleranciáról beszéltünk, viseljék el másnak a véleményét… (Halász János közbeszól.) Nagyon köszönjük, az elnököt meg nem bíráljuk, hanem szót fogadunk, köszönettel. Öné a szó. (Taps a Fidesz soraiban. Dr. Répássy Róbert: De akkor ne emelje fel a hangját!) MIRKÓCZKI ÁDÁM, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Folytatom akkor. Ott még nem tartunk, hogy megmondja nekem, képviselő úr, hogy milyen hangnemben beszéljek. (Dr. Répássy Róbert: Akkor ne kiabáljon!) Nyomjon gombot! De kiabálhatok, miért ne kiabálhatnék? Üvölthetnék is. Az olyan elmebajos politika miatt, amit önök folytatnak, nyugodtan megengedheti egy ellenzéki képviselő, hogy felemelje a hangját. Miért ne emelhetném fel? (Dr. Répássy Róbert: Akkor, elnök úr, miért maradjunk csöndben?) Nyújtson be egy házszabály-módosítást… ELNÖK: Azért maradjanak csöndben, mert őneki adtam meg a szót, és mert az önök szavazata révén én elnöklöm az ülést. Tulajdonképpen erről vitát nem kéne nyitni: Mirkóczki képviselő beszél, a többiek meg hallgatnak, következésképpen majd később elmondhatják a véleményüket, köszönettel. Beszámítom az idejébe, amit mondtam. Köszönöm. MIRKÓCZKI ÁDÁM, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Én türelmes vagyok, köszönöm szépen, elnök úr, szóval, folytatom. És miközben ezt a hogy mondjam három éve zajló propagandát és társadalmi agymosást folytatják, eközben az önök által is felügyelt hatóság, például a Nemzeti Nyomozó Iroda feljelentése nyomán nem láttam még csak megalapozottnak sem azt, hogy egyáltalán nyomozást indítson Soros György ellen. Miközben bemutatták 2018. január 17-én ezt a Stop Soros című jogszabályhalmazt vagy javaslatot, éppen az önök belügyminisztere a bemutató sajtótájékoztatón saját maga a saját szavaival mondja, hogy egyébként nem tudunk arról, hogy Soros György ilyen tevékenységet folytatna. Ezt Pintér Sándor 2018. január 17-én mondja. Akkor döntsék már el, hogy most mi a releváns probléma és mivel kell foglalkozni, mert ez, amit önök folytatnak, finoman fogalmazva is káros. Ha egy ember felelne mindezért, ha egyetlenegy ember, például Soros György felelne mindezért, akkor egy magyar kormány az összes hatóságával együtt tehetetlen? Hát, ne vicceljünk már! Önök pontosan tudják, hogy egyébként a nagyon súlyos és nagyon sajnálatos bevándorlást mik okozzák. Ugyanúgy tudják, ahogy például én is tudom, hogy akár a közel-keleti konfliktusokban a nagyhatalmak katonai akcióinak milyen szerepe van ebben; ez nem Soros György, de akár ő is lehetne, de pontosan tudják, hogy nem ő. Miért nem ítélik el az Amerikai Egyesült Államok, Oroszország vagy Törökország katonai akcióit? Hát, ezek váltják ki globális szinten és globális méretekben a migrációt! Ezt miért nem ítélik el? (17.20)És ha annyira kell rettegni ezektől az emberektől, akkor vajon miért nyitnak kötvényirodát Erbílben, néhány kilométerre a fronttól? Ez is az ország biztonságát szolgálja? Rettegnek a fekete-afrikaiaktól, a Boko Haramtól és társaiktól egyébként okkal , akkor miért nyitnak Afrikában kötvényirodát, miért hirdetik közpénzből a magyar letelepedési kötvényeket Afrikában? Nem érzik ezeket az ellentmondásokat? Nem érzik, hogy semmi köze a valóságnak ahhoz, amiről önök beszélnek? Kell egy gumicsont, kell valamivel folyamatosan riogatni a magyar társadalmat, és önök ezt kitűnően művelik. És mindezt szomorú kimondani a kereszténység védelmére hivatkozva. Önök hivatkoznak a kereszténység védelmére, miközben kormányzati szinten soha nem látott gyűlöletpropagandát folytatnak. Ez a szomorú, és ezen kellene már végre elgondolkodni. És ha a kereszténységet meg akarjuk védeni, akkor talán nem arra kellett volna felhívni múlt héten a figyelmet, hogy a magyar fiatalok meg a magyar társadalom múlt hét szerdán ne Valentin-napot ünnepeljen, hanem hamvazószerdát tartson? Ez lenne a kereszténység védelme, de önök nem ezt teszik! Ezek azok a problémák, amikről beszélni kell.Hogyha annyira félnek a bevándorlóktól, akkor miért engedtek be 24 ezer embert? 20 ezret letelepedési kötvények segítségével, és több mint 3500 embert a genfi egyezmény alapján különböző jogi státuszok szerint. És hozzáteszem, tegnap folytattunk erről egy vitát, és itt volt Völner államtitkár úr, most nem látom, de nyugodtan kérdezzék meg tőle, hogy 2015-16 magasságában miről is beszélt, amikor a magyar kormány határozatot hozott egyébként nagyon helyesen , és határozatban mondta ki, hogy melyek a magyar kormány szerint a biztonságos harmadik országok. És itt sok balkáni ország fel lett sorolva, többek között Szerbia, többek között Bosznia. És ez nem volt véletlen. Azért lettek felsorolva, hogy mi azt mondhassuk és egyébként mondjuk is okkal , hogy Szerbiában nincs olyan konfliktus és nincs olyan üldöztetés, ami miatt nem tekinthető biztonságos országnak. Vagyis pontosan ezen kormányhatározat szolgált arra, hogy a genfi egyezményt ne kelljen betartani, pontosan ez a kormányhatározat szólt erről. És ezt titokban ugyanúgy végrehajtották, ugyanúgy betartották. Mert nem is tehettek mást, mert nemzetközi egyezmény, amit mi is aláírtunk, be kell tartanunk. A probléma nem ez, hogy betartottuk a nemzetközi egyezményből fakadó kötelezettségeinket, a probléma az, hogy mellette három éven keresztül hazudtak, hogy mi aztán nem fogadunk be senkit. Ez az igazi probléma.És tudják, hogy amikor a társadalmi károkról beszélek, hogy vajon milyen károkat okoztak önök a propagandájukkal a magyar társadalomban, annak már volt egy jól látható jele, volt egy „kiváló” lakmuszpapírja, az őcsényi eset? Ugye emlékeznek rá? Az önök propagandájának hatására lincshangulat alakult ki, majdnem ember életébe is került, hogyha tovább tart. És elfelejtették azt mondani, hogy az a lincshangulat azok miatt alakult ki, akiket önök engedtek be oltalmazotti státuszban, azok miatt volt, akikről Orbán Viktor azt mondta, hogy nagyon helyes, hogy az őcsényiek kimondták és kifejtették véleményüket, csak Orbán Viktor nem tette hozzá, hogy ők azok az emberek, akik úgymond udvariasan bekopogtak és segítséget kértek tőlünk, mi pedig oltalmazotti státuszt adtunk. Ez az igazi probléma. Szomorú azt is látni, hogy mindezt olyan ricsajjal, olyan hangerővel teszik, megannyi Hunyadi Jánost játszva, hogy közben föl sem fogják, hogy nemcsak a magyar társadalomban okoznak károkat meg a különböző generációkban, hanem nemzetközi szinten is. Mert az országot meg lehet védeni úgy is, hogy csendben vagyunk, csak tesszük a dolgunkat, meg lehet azt is csinálni, amit önök folytatnak, hogy közben a terroristáknál fölhelyezik a térképre Magyarországot. Mert most képzeljenek el egy olyan pillanatot ne adja a Jóisten! , amikor azt mondja a Szíria területéről szétspriccelő Iszlám Állam katonáinak, dzsihadistáinak egyike, hogy most túl sokat „kalandoztunk” Nyugat-Európában, büntessünk már meg egy közép-kelet-európai országot. Önök szerint melyiket választanák? (Németh Szilárd István: Vona, Iráni Forradalmi Gárda!) Ki volt a leghangosabb, miközben Lengyelország, Szlovákia, Csehország ugyanazt teszi, amit mi, ugyanazt az álláspontot képviseli, csak nem hangoskodnak. (Németh Szilárd István: Vona, Iráni Forradalmi Gárda! Nem tudom, hallottad-e?) Önök viszont azáltal, hogy ekkora ricsajt csapnak belföldön és nemzetközi fórumokon egyaránt, pontosan a kockázatot növelik, pontosan fölhívják a figyelmet arra a legrosszabb körökben is és emberek és dzsihadisták között, hogy ha majd valakit büntetni akartok, akkor ott vannak, akik a legjobban utálnak benneteket. Na, ez az igazi probléma, és ezt a kockázatot sem mérte föl senki. És tényleg nem akarok túl sokat leragadni (Németh Szilárd István: Dehogynem!) ennél a kérdéskörnél, egy biztos, Magyarországot, a magyar embereket meg kell védeni, de akkor védjük meg becsületesen, védjük meg csendben, tegyük a dolgunkat ellenzéki képviselők és kormánypárti képviselők is, nyúljunk felelősséggel a jogszabályokhoz, támogassuk a hatóságok munkáját, mert amikor ez történt, akkor mindig számíthattak a Jobbik segítségére. Ez viszont, amit most önök folytatnak, propaganda. És a legszomorúbb, bizonyára nem én vagyok az egyetlen a teremben, aki olvasta Orwell nagyszerű regényét, az 1984-et, volt abban egy intézmény, az úgynevezett két perc gyűlölet, ezt önöknek sikerült 24 órás napi gyűlöletté fokozni. Ez a probléma, és ezen kellene elgondolkodni, és tényleg mindenki, ha csak egy picit magába száll, és azt mondja, hogy mi meg akarjuk védeni a kereszténységet, meg akarjuk védeni Magyarországot, akkor tekintsenek a képzeletbeli mérleg második serpenyőjébe is, és nézzék meg, hogy mellette vajon okozunk-e károkat, teszünk-e éppen a kereszténység ellen, vagy erősítjük azt. Szerintem nem kérdés, és ezt önök is pontosan tudják. És ha egyszer normálisan, felelősséggel tudnánk nyúlni minden biztonságpolitikai kérdéshez, teljesen más lenne ez az ország, higgyék el. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik, az LMP és az LMP mögött helyet foglaló függetlenek soraiból.) ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! MIRKÓCZKI ÁDÁM, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Közben, közben… ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Várjon egy percet! Tisztelt Országgyűlés! Jussunk konszenzusra abban, hogy az Országgyűlésben egyetlenegy képviselőt hívnak Mirkóczki Ádámnak, éppen ő beszél (Dr. Selmeczi Gabriella: Hála a jóistennek!), a többi nem. Tehát kérem szépen, ma, amikor a toleranciáról beszéltünk, viseljék el másnak a véleményét… (Halász János közbeszól.) Nagyon köszönjük, az elnököt meg nem bíráljuk, hanem szót fogadunk, köszönettel. Öné a szó. (Taps a Fidesz soraiban. Dr. Répássy Róbert: De akkor ne emelje fel a hangját!) MIRKÓCZKI ÁDÁM, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Folytatom akkor. Ott még nem tartunk, hogy megmondja nekem, képviselő úr, hogy milyen hangnemben beszéljek. (Dr. Répássy Róbert: Akkor ne kiabáljon!) Nyomjon gombot! De kiabálhatok, miért ne kiabálhatnék? Üvölthetnék is. Az olyan elmebajos politika miatt, amit önök folytatnak, nyugodtan megengedheti egy ellenzéki képviselő, hogy felemelje a hangját. Miért ne emelhetném fel? (Dr. Répássy Róbert: Akkor, elnök úr, miért maradjunk csöndben?) Nyújtson be egy házszabály-módosítást… ELNÖK: Azért maradjanak csöndben, mert őneki adtam meg a szót, és mert az önök szavazata révén én elnöklöm az ülést. Tulajdonképpen erről vitát nem kéne nyitni: Mirkóczki képviselő beszél, a többiek meg hallgatnak, következésképpen majd később elmondhatják a véleményüket, köszönettel. Beszámítom az idejébe, amit mondtam. Köszönöm. MIRKÓCZKI ÁDÁM, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Én türelmes vagyok, köszönöm szépen, elnök úr, szóval, folytatom. És miközben ezt a hogy mondjam három éve zajló propagandát és társadalmi agymosást folytatják, eközben az önök által is felügyelt hatóság, például a Nemzeti Nyomozó Iroda feljelentése nyomán nem láttam még csak megalapozottnak sem azt, hogy egyáltalán nyomozást indítson Soros György ellen. Miközben bemutatták 2018. január 17-én ezt a Stop Soros című jogszabályhalmazt vagy javaslatot, éppen az önök belügyminisztere a bemutató sajtótájékoztatón saját maga a saját szavaival mondja, hogy egyébként nem tudunk arról, hogy Soros György ilyen tevékenységet folytatna. Ezt Pintér Sándor 2018. január 17-én mondja. Akkor döntsék már el, hogy most mi a releváns probléma és mivel kell foglalkozni, mert ez, amit önök folytatnak, finoman fogalmazva is káros. Ha egy ember felelne mindezért, ha egyetlenegy ember, például Soros György felelne mindezért, akkor egy magyar kormány az összes hatóságával együtt tehetetlen? Hát, ne vicceljünk már! Önök pontosan tudják, hogy egyébként a nagyon súlyos és nagyon sajnálatos bevándorlást mik okozzák. Ugyanúgy tudják, ahogy például én is tudom, hogy akár a közel-keleti konfliktusokban a nagyhatalmak katonai akcióinak milyen szerepe van ebben; ez nem Soros György, de akár ő is lehetne, de pontosan tudják, hogy nem ő. Miért nem ítélik el az Amerikai Egyesült Államok, Oroszország vagy Törökország katonai akcióit? Hát, ezek váltják ki globális szinten és globális méretekben a migrációt! Ezt miért nem ítélik el? (17.20)És ha annyira kell rettegni ezektől az emberektől, akkor vajon miért nyitnak kötvényirodát Erbílben, néhány kilométerre a fronttól? Ez is az ország biztonságát szolgálja? Rettegnek a fekete-afrikaiaktól, a Boko Haramtól és társaiktól egyébként okkal , akkor miért nyitnak Afrikában kötvényirodát, miért hirdetik közpénzből a magyar letelepedési kötvényeket Afrikában? Nem érzik ezeket az ellentmondásokat? Nem érzik, hogy semmi köze a valóságnak ahhoz, amiről önök beszélnek? Kell egy gumicsont, kell valamivel folyamatosan riogatni a magyar társadalmat, és önök ezt kitűnően művelik. És mindezt szomorú kimondani a kereszténység védelmére hivatkozva. Önök hivatkoznak a kereszténység védelmére, miközben kormányzati szinten soha nem látott gyűlöletpropagandát folytatnak. Ez a szomorú, és ezen kellene már végre elgondolkodni. És ha a kereszténységet meg akarjuk védeni, akkor talán nem arra kellett volna felhívni múlt héten a figyelmet, hogy a magyar fiatalok meg a magyar társadalom múlt hét szerdán ne Valentin-napot ünnepeljen, hanem hamvazószerdát tartson? Ez lenne a kereszténység védelme, de önök nem ezt teszik! Ezek azok a problémák, amikről beszélni kell.Hogyha annyira félnek a bevándorlóktól, akkor miért engedtek be 24 ezer embert? 20 ezret letelepedési kötvények segítségével, és több mint 3500 embert a genfi egyezmény alapján különböző jogi státuszok szerint. És hozzáteszem, tegnap folytattunk erről egy vitát, és itt volt Völner államtitkár úr, most nem látom, de nyugodtan kérdezzék meg tőle, hogy 2015-16 magasságában miről is beszélt, amikor a magyar kormány határozatot hozott egyébként nagyon helyesen , és határozatban mondta ki, hogy melyek a magyar kormány szerint a biztonságos harmadik országok. És itt sok balkáni ország fel lett sorolva, többek között Szerbia, többek között Bosznia. És ez nem volt véletlen. Azért lettek felsorolva, hogy mi azt mondhassuk és egyébként mondjuk is okkal , hogy Szerbiában nincs olyan konfliktus és nincs olyan üldöztetés, ami miatt nem tekinthető biztonságos országnak. Vagyis pontosan ezen kormányhatározat szolgált arra, hogy a genfi egyezményt ne kelljen betartani, pontosan ez a kormányhatározat szólt erről. És ezt titokban ugyanúgy végrehajtották, ugyanúgy betartották. Mert nem is tehettek mást, mert nemzetközi egyezmény, amit mi is aláírtunk, be kell tartanunk. A probléma nem ez, hogy betartottuk a nemzetközi egyezményből fakadó kötelezettségeinket, a probléma az, hogy mellette három éven keresztül hazudtak, hogy mi aztán nem fogadunk be senkit. Ez az igazi probléma.És tudják, hogy amikor a társadalmi károkról beszélek, hogy vajon milyen károkat okoztak önök a propagandájukkal a magyar társadalomban, annak már volt egy jól látható jele, volt egy „kiváló” lakmuszpapírja, az őcsényi eset? Ugye emlékeznek rá? Az önök propagandájának hatására lincshangulat alakult ki, majdnem ember életébe is került, hogyha tovább tart. És elfelejtették azt mondani, hogy az a lincshangulat azok miatt alakult ki, akiket önök engedtek be oltalmazotti státuszban, azok miatt volt, akikről Orbán Viktor azt mondta, hogy nagyon helyes, hogy az őcsényiek kimondták és kifejtették véleményüket, csak Orbán Viktor nem tette hozzá, hogy ők azok az emberek, akik úgymond udvariasan bekopogtak és segítséget kértek tőlünk, mi pedig oltalmazotti státuszt adtunk. Ez az igazi probléma. Szomorú azt is látni, hogy mindezt olyan ricsajjal, olyan hangerővel teszik, megannyi Hunyadi Jánost játszva, hogy közben föl sem fogják, hogy nemcsak a magyar társadalomban okoznak károkat meg a különböző generációkban, hanem nemzetközi szinten is. Mert az országot meg lehet védeni úgy is, hogy csendben vagyunk, csak tesszük a dolgunkat, meg lehet azt is csinálni, amit önök folytatnak, hogy közben a terroristáknál fölhelyezik a térképre Magyarországot. Mert most képzeljenek el egy olyan pillanatot ne adja a Jóisten! , amikor azt mondja a Szíria területéről szétspriccelő Iszlám Állam katonáinak, dzsihadistáinak egyike, hogy most túl sokat „kalandoztunk” Nyugat-Európában, büntessünk már meg egy közép-kelet-európai országot. Önök szerint melyiket választanák? (Németh Szilárd István: Vona, Iráni Forradalmi Gárda!) Ki volt a leghangosabb, miközben Lengyelország, Szlovákia, Csehország ugyanazt teszi, amit mi, ugyanazt az álláspontot képviseli, csak nem hangoskodnak. (Németh Szilárd István: Vona, Iráni Forradalmi Gárda! Nem tudom, hallottad-e?) Önök viszont azáltal, hogy ekkora ricsajt csapnak belföldön és nemzetközi fórumokon egyaránt, pontosan a kockázatot növelik, pontosan fölhívják a figyelmet arra a legrosszabb körökben is és emberek és dzsihadisták között, hogy ha majd valakit büntetni akartok, akkor ott vannak, akik a legjobban utálnak benneteket. Na, ez az igazi probléma, és ezt a kockázatot sem mérte föl senki. És tényleg nem akarok túl sokat leragadni (Németh Szilárd István: Dehogynem!) ennél a kérdéskörnél, egy biztos, Magyarországot, a magyar embereket meg kell védeni, de akkor védjük meg becsületesen, védjük meg csendben, tegyük a dolgunkat ellenzéki képviselők és kormánypárti képviselők is, nyúljunk felelősséggel a jogszabályokhoz, támogassuk a hatóságok munkáját, mert amikor ez történt, akkor mindig számíthattak a Jobbik segítségére. Ez viszont, amit most önök folytatnak, propaganda. És a legszomorúbb, bizonyára nem én vagyok az egyetlen a teremben, aki olvasta Orwell nagyszerű regényét, az 1984-et, volt abban egy intézmény, az úgynevezett két perc gyűlölet, ezt önöknek sikerült 24 órás napi gyűlöletté fokozni. Ez a probléma, és ezen kellene elgondolkodni, és tényleg mindenki, ha csak egy picit magába száll, és azt mondja, hogy mi meg akarjuk védeni a kereszténységet, meg akarjuk védeni Magyarországot, akkor tekintsenek a képzeletbeli mérleg második serpenyőjébe is, és nézzék meg, hogy mellette vajon okozunk-e károkat, teszünk-e éppen a kereszténység ellen, vagy erősítjük azt. Szerintem nem kérdés, és ezt önök is pontosan tudják. És ha egyszer normálisan, felelősséggel tudnánk nyúlni minden biztonságpolitikai kérdéshez, teljesen más lenne ez az ország, higgyék el. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik, az LMP és az LMP mögött helyet foglaló függetlenek soraiból.) ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! MIRKÓCZKI ÁDÁM, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Közben, közben… ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Várjon egy percet! Tisztelt Országgyűlés! Jussunk konszenzusra abban, hogy az Országgyűlésben egyetlenegy képviselőt hívnak Mirkóczki Ádámnak, éppen ő beszél (Dr. Selmeczi Gabriella: Hála a jóistennek!), a többi nem. Tehát kérem szépen, ma, amikor a toleranciáról beszéltünk, viseljék el másnak a véleményét… (Halász János közbeszól.) Nagyon köszönjük, az elnököt meg nem bíráljuk, hanem szót fogadunk, köszönettel. Öné a szó. (Taps a Fidesz soraiban. Dr. Répássy Róbert: De akkor ne emelje fel a hangját!) MIRKÓCZKI ÁDÁM, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Folytatom akkor. Ott még nem tartunk, hogy megmondja nekem, képviselő úr, hogy milyen hangnemben beszéljek. (Dr. Répássy Róbert: Akkor ne kiabáljon!) Nyomjon gombot! De kiabálhatok, miért ne kiabálhatnék? Üvölthetnék is. Az olyan elmebajos politika miatt, amit önök folytatnak, nyugodtan megengedheti egy ellenzéki képviselő, hogy felemelje a hangját. Miért ne emelhetném fel? (Dr. Répássy Róbert: Akkor, elnök úr, miért maradjunk csöndben?) Nyújtson be egy házszabály-módosítást… ELNÖK: Azért maradjanak csöndben, mert őneki adtam meg a szót, és mert az önök szavazata révén én elnöklöm az ülést. Tulajdonképpen erről vitát nem kéne nyitni: Mirkóczki képviselő beszél, a többiek meg hallgatnak, következésképpen majd később elmondhatják a véleményüket, köszönettel. Beszámítom az idejébe, amit mondtam. Köszönöm. MIRKÓCZKI ÁDÁM, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Én türelmes vagyok, köszönöm szépen, elnök úr, szóval, folytatom. És miközben ezt a hogy mondjam három éve zajló propagandát és társadalmi agymosást folytatják, eközben az önök által is felügyelt hatóság, például a Nemzeti Nyomozó Iroda feljelentése nyomán nem láttam még csak megalapozottnak sem azt, hogy egyáltalán nyomozást indítson Soros György ellen. Miközben bemutatták 2018. január 17-én ezt a Stop Soros című jogszabályhalmazt vagy javaslatot, éppen az önök belügyminisztere a bemutató sajtótájékoztatón saját maga a saját szavaival mondja, hogy egyébként nem tudunk arról, hogy Soros György ilyen tevékenységet folytatna. Ezt Pintér Sándor 2018. január 17-én mondja. Akkor döntsék már el, hogy most mi a releváns probléma és mivel kell foglalkozni, mert ez, amit önök folytatnak, finoman fogalmazva is káros. Ha egy ember felelne mindezért, ha egyetlenegy ember, például Soros György felelne mindezért, akkor egy magyar kormány az összes hatóságával együtt tehetetlen? Hát, ne vicceljünk már! Önök pontosan tudják, hogy egyébként a nagyon súlyos és nagyon sajnálatos bevándorlást mik okozzák. Ugyanúgy tudják, ahogy például én is tudom, hogy akár a közel-keleti konfliktusokban a nagyhatalmak katonai akcióinak milyen szerepe van ebben; ez nem Soros György, de akár ő is lehetne, de pontosan tudják, hogy nem ő. Miért nem ítélik el az Amerikai Egyesült Államok, Oroszország vagy Törökország katonai akcióit? Hát, ezek váltják ki globális szinten és globális méretekben a migrációt! Ezt miért nem ítélik el? (17.20)És ha annyira kell rettegni ezektől az emberektől, akkor vajon miért nyitnak kötvényirodát Erbílben, néhány kilométerre a fronttól? Ez is az ország biztonságát szolgálja? Rettegnek a fekete-afrikaiaktól, a Boko Haramtól és társaiktól egyébként okkal , akkor miért nyitnak Afrikában kötvényirodát, miért hirdetik közpénzből a magyar letelepedési kötvényeket Afrikában? Nem érzik ezeket az ellentmondásokat? Nem érzik, hogy semmi köze a valóságnak ahhoz, amiről önök beszélnek? Kell egy gumicsont, kell valamivel folyamatosan riogatni a magyar társadalmat, és önök ezt kitűnően művelik. És mindezt szomorú kimondani a kereszténység védelmére hivatkozva. Önök hivatkoznak a kereszténység védelmére, miközben kormányzati szinten soha nem látott gyűlöletpropagandát folytatnak. Ez a szomorú, és ezen kellene már végre elgondolkodni. És ha a kereszténységet meg akarjuk védeni, akkor talán nem arra kellett volna felhívni múlt héten a figyelmet, hogy a magyar fiatalok meg a magyar társadalom múlt hét szerdán ne Valentin-napot ünnepeljen, hanem hamvazószerdát tartson? Ez lenne a kereszténység védelme, de önök nem ezt teszik! Ezek azok a problémák, amikről beszélni kell.Hogyha annyira félnek a bevándorlóktól, akkor miért engedtek be 24 ezer embert? 20 ezret letelepedési kötvények segítségével, és több mint 3500 embert a genfi egyezmény alapján különböző jogi státuszok szerint. És hozzáteszem, tegnap folytattunk erről egy vitát, és itt volt Völner államtitkár úr, most nem látom, de nyugodtan kérdezzék meg tőle, hogy 2015-16 magasságában miről is beszélt, amikor a magyar kormány határozatot hozott egyébként nagyon helyesen , és határozatban mondta ki, hogy melyek a magyar kormány szerint a biztonságos harmadik országok. És itt sok balkáni ország fel lett sorolva, többek között Szerbia, többek között Bosznia. És ez nem volt véletlen. Azért lettek felsorolva, hogy mi azt mondhassuk és egyébként mondjuk is okkal , hogy Szerbiában nincs olyan konfliktus és nincs olyan üldöztetés, ami miatt nem tekinthető biztonságos országnak. Vagyis pontosan ezen kormányhatározat szolgált arra, hogy a genfi egyezményt ne kelljen betartani, pontosan ez a kormányhatározat szólt erről. És ezt titokban ugyanúgy végrehajtották, ugyanúgy betartották. Mert nem is tehettek mást, mert nemzetközi egyezmény, amit mi is aláírtunk, be kell tartanunk. A probléma nem ez, hogy betartottuk a nemzetközi egyezményből fakadó kötelezettségeinket, a probléma az, hogy mellette három éven keresztül hazudtak, hogy mi aztán nem fogadunk be senkit. Ez az igazi probléma.És tudják, hogy amikor a társadalmi károkról beszélek, hogy vajon milyen károkat okoztak önök a propagandájukkal a magyar társadalomban, annak már volt egy jól látható jele, volt egy „kiváló” lakmuszpapírja, az őcsényi eset? Ugye emlékeznek rá? Az önök propagandájának hatására lincshangulat alakult ki, majdnem ember életébe is került, hogyha tovább tart. És elfelejtették azt mondani, hogy az a lincshangulat azok miatt alakult ki, akiket önök engedtek be oltalmazotti státuszban, azok miatt volt, akikről Orbán Viktor azt mondta, hogy nagyon helyes, hogy az őcsényiek kimondták és kifejtették véleményüket, csak Orbán Viktor nem tette hozzá, hogy ők azok az emberek, akik úgymond udvariasan bekopogtak és segítséget kértek tőlünk, mi pedig oltalmazotti státuszt adtunk. Ez az igazi probléma. Szomorú azt is látni, hogy mindezt olyan ricsajjal, olyan hangerővel teszik, megannyi Hunyadi Jánost játszva, hogy közben föl sem fogják, hogy nemcsak a magyar társadalomban okoznak károkat meg a különböző generációkban, hanem nemzetközi szinten is. Mert az országot meg lehet védeni úgy is, hogy csendben vagyunk, csak tesszük a dolgunkat, meg lehet azt is csinálni, amit önök folytatnak, hogy közben a terroristáknál fölhelyezik a térképre Magyarországot. Mert most képzeljenek el egy olyan pillanatot ne adja a Jóisten! , amikor azt mondja a Szíria területéről szétspriccelő Iszlám Állam katonáinak, dzsihadistáinak egyike, hogy most túl sokat „kalandoztunk” Nyugat-Európában, büntessünk már meg egy közép-kelet-európai országot. Önök szerint melyiket választanák? (Németh Szilárd István: Vona, Iráni Forradalmi Gárda!) Ki volt a leghangosabb, miközben Lengyelország, Szlovákia, Csehország ugyanazt teszi, amit mi, ugyanazt az álláspontot képviseli, csak nem hangoskodnak. (Németh Szilárd István: Vona, Iráni Forradalmi Gárda! Nem tudom, hallottad-e?) Önök viszont azáltal, hogy ekkora ricsajt csapnak belföldön és nemzetközi fórumokon egyaránt, pontosan a kockázatot növelik, pontosan fölhívják a figyelmet arra a legrosszabb körökben is és emberek és dzsihadisták között, hogy ha majd valakit büntetni akartok, akkor ott vannak, akik a legjobban utálnak benneteket. Na, ez az igazi probléma, és ezt a kockázatot sem mérte föl senki. És tényleg nem akarok túl sokat leragadni (Németh Szilárd István: Dehogynem!) ennél a kérdéskörnél, egy biztos, Magyarországot, a magyar embereket meg kell védeni, de akkor védjük meg becsületesen, védjük meg csendben, tegyük a dolgunkat ellenzéki képviselők és kormánypárti képviselők is, nyúljunk felelősséggel a jogszabályokhoz, támogassuk a hatóságok munkáját, mert amikor ez történt, akkor mindig számíthattak a Jobbik segítségére. Ez viszont, amit most önök folytatnak, propaganda. És a legszomorúbb, bizonyára nem én vagyok az egyetlen a teremben, aki olvasta Orwell nagyszerű regényét, az 1984-et, volt abban egy intézmény, az úgynevezett két perc gyűlölet, ezt önöknek sikerült 24 órás napi gyűlöletté fokozni. Ez a probléma, és ezen kellene elgondolkodni, és tényleg mindenki, ha csak egy picit magába száll, és azt mondja, hogy mi meg akarjuk védeni a kereszténységet, meg akarjuk védeni Magyarországot, akkor tekintsenek a képzeletbeli mérleg második serpenyőjébe is, és nézzék meg, hogy mellette vajon okozunk-e károkat, teszünk-e éppen a kereszténység ellen, vagy erősítjük azt. Szerintem nem kérdés, és ezt önök is pontosan tudják. És ha egyszer normálisan, felelősséggel tudnánk nyúlni minden biztonságpolitikai kérdéshez, teljesen más lenne ez az ország, higgyék el. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik, az LMP és az LMP mögött helyet foglaló függetlenek soraiból.) MIRKÓCZKI ÁDÁM, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Közben, közben… ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Várjon egy percet! Tisztelt Országgyűlés! Jussunk konszenzusra abban, hogy az Országgyűlésben egyetlenegy képviselőt hívnak Mirkóczki Ádámnak, éppen ő beszél (Dr. Selmeczi Gabriella: Hála a jóistennek!), a többi nem. Tehát kérem szépen, ma, amikor a toleranciáról beszéltünk, viseljék el másnak a véleményét… (Halász János közbeszól.) Nagyon köszönjük, az elnököt meg nem bíráljuk, hanem szót fogadunk, köszönettel. Öné a szó. (Taps a Fidesz soraiban. Dr. Répássy Róbert: De akkor ne emelje fel a hangját!) MIRKÓCZKI ÁDÁM, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Folytatom akkor. Ott még nem tartunk, hogy megmondja nekem, képviselő úr, hogy milyen hangnemben beszéljek. (Dr. Répássy Róbert: Akkor ne kiabáljon!) Nyomjon gombot! De kiabálhatok, miért ne kiabálhatnék? Üvölthetnék is. Az olyan elmebajos politika miatt, amit önök folytatnak, nyugodtan megengedheti egy ellenzéki képviselő, hogy felemelje a hangját. Miért ne emelhetném fel? (Dr. Répássy Róbert: Akkor, elnök úr, miért maradjunk csöndben?) Nyújtson be egy házszabály-módosítást… ELNÖK: Azért maradjanak csöndben, mert őneki adtam meg a szót, és mert az önök szavazata révén én elnöklöm az ülést. Tulajdonképpen erről vitát nem kéne nyitni: Mirkóczki képviselő beszél, a többiek meg hallgatnak, következésképpen majd később elmondhatják a véleményüket, köszönettel. Beszámítom az idejébe, amit mondtam. Köszönöm. MIRKÓCZKI ÁDÁM, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Én türelmes vagyok, köszönöm szépen, elnök úr, szóval, folytatom. És miközben ezt a hogy mondjam három éve zajló propagandát és társadalmi agymosást folytatják, eközben az önök által is felügyelt hatóság, például a Nemzeti Nyomozó Iroda feljelentése nyomán nem láttam még csak megalapozottnak sem azt, hogy egyáltalán nyomozást indítson Soros György ellen. Miközben bemutatták 2018. január 17-én ezt a Stop Soros című jogszabályhalmazt vagy javaslatot, éppen az önök belügyminisztere a bemutató sajtótájékoztatón saját maga a saját szavaival mondja, hogy egyébként nem tudunk arról, hogy Soros György ilyen tevékenységet folytatna. Ezt Pintér Sándor 2018. január 17-én mondja. Akkor döntsék már el, hogy most mi a releváns probléma és mivel kell foglalkozni, mert ez, amit önök folytatnak, finoman fogalmazva is káros. Ha egy ember felelne mindezért, ha egyetlenegy ember, például Soros György felelne mindezért, akkor egy magyar kormány az összes hatóságával együtt tehetetlen? Hát, ne vicceljünk már! Önök pontosan tudják, hogy egyébként a nagyon súlyos és nagyon sajnálatos bevándorlást mik okozzák. Ugyanúgy tudják, ahogy például én is tudom, hogy akár a közel-keleti konfliktusokban a nagyhatalmak katonai akcióinak milyen szerepe van ebben; ez nem Soros György, de akár ő is lehetne, de pontosan tudják, hogy nem ő. Miért nem ítélik el az Amerikai Egyesült Államok, Oroszország vagy Törökország katonai akcióit? Hát, ezek váltják ki globális szinten és globális méretekben a migrációt! Ezt miért nem ítélik el? (17.20)És ha annyira kell rettegni ezektől az emberektől, akkor vajon miért nyitnak kötvényirodát Erbílben, néhány kilométerre a fronttól? Ez is az ország biztonságát szolgálja? Rettegnek a fekete-afrikaiaktól, a Boko Haramtól és társaiktól egyébként okkal , akkor miért nyitnak Afrikában kötvényirodát, miért hirdetik közpénzből a magyar letelepedési kötvényeket Afrikában? Nem érzik ezeket az ellentmondásokat? Nem érzik, hogy semmi köze a valóságnak ahhoz, amiről önök beszélnek? Kell egy gumicsont, kell valamivel folyamatosan riogatni a magyar társadalmat, és önök ezt kitűnően művelik. És mindezt szomorú kimondani a kereszténység védelmére hivatkozva. Önök hivatkoznak a kereszténység védelmére, miközben kormányzati szinten soha nem látott gyűlöletpropagandát folytatnak. Ez a szomorú, és ezen kellene már végre elgondolkodni. És ha a kereszténységet meg akarjuk védeni, akkor talán nem arra kellett volna felhívni múlt héten a figyelmet, hogy a magyar fiatalok meg a magyar társadalom múlt hét szerdán ne Valentin-napot ünnepeljen, hanem hamvazószerdát tartson? Ez lenne a kereszténység védelme, de önök nem ezt teszik! Ezek azok a problémák, amikről beszélni kell.Hogyha annyira félnek a bevándorlóktól, akkor miért engedtek be 24 ezer embert? 20 ezret letelepedési kötvények segítségével, és több mint 3500 embert a genfi egyezmény alapján különböző jogi státuszok szerint. És hozzáteszem, tegnap folytattunk erről egy vitát, és itt volt Völner államtitkár úr, most nem látom, de nyugodtan kérdezzék meg tőle, hogy 2015-16 magasságában miről is beszélt, amikor a magyar kormány határozatot hozott egyébként nagyon helyesen , és határozatban mondta ki, hogy melyek a magyar kormány szerint a biztonságos harmadik országok. És itt sok balkáni ország fel lett sorolva, többek között Szerbia, többek között Bosznia. És ez nem volt véletlen. Azért lettek felsorolva, hogy mi azt mondhassuk és egyébként mondjuk is okkal , hogy Szerbiában nincs olyan konfliktus és nincs olyan üldöztetés, ami miatt nem tekinthető biztonságos országnak. Vagyis pontosan ezen kormányhatározat szolgált arra, hogy a genfi egyezményt ne kelljen betartani, pontosan ez a kormányhatározat szólt erről. És ezt titokban ugyanúgy végrehajtották, ugyanúgy betartották. Mert nem is tehettek mást, mert nemzetközi egyezmény, amit mi is aláírtunk, be kell tartanunk. A probléma nem ez, hogy betartottuk a nemzetközi egyezményből fakadó kötelezettségeinket, a probléma az, hogy mellette három éven keresztül hazudtak, hogy mi aztán nem fogadunk be senkit. Ez az igazi probléma.És tudják, hogy amikor a társadalmi károkról beszélek, hogy vajon milyen károkat okoztak önök a propagandájukkal a magyar társadalomban, annak már volt egy jól látható jele, volt egy „kiváló” lakmuszpapírja, az őcsényi eset? Ugye emlékeznek rá? Az önök propagandájának hatására lincshangulat alakult ki, majdnem ember életébe is került, hogyha tovább tart. És elfelejtették azt mondani, hogy az a lincshangulat azok miatt alakult ki, akiket önök engedtek be oltalmazotti státuszban, azok miatt volt, akikről Orbán Viktor azt mondta, hogy nagyon helyes, hogy az őcsényiek kimondták és kifejtették véleményüket, csak Orbán Viktor nem tette hozzá, hogy ők azok az emberek, akik úgymond udvariasan bekopogtak és segítséget kértek tőlünk, mi pedig oltalmazotti státuszt adtunk. Ez az igazi probléma. Szomorú azt is látni, hogy mindezt olyan ricsajjal, olyan hangerővel teszik, megannyi Hunyadi Jánost játszva, hogy közben föl sem fogják, hogy nemcsak a magyar társadalomban okoznak károkat meg a különböző generációkban, hanem nemzetközi szinten is. Mert az országot meg lehet védeni úgy is, hogy csendben vagyunk, csak tesszük a dolgunkat, meg lehet azt is csinálni, amit önök folytatnak, hogy közben a terroristáknál fölhelyezik a térképre Magyarországot. Mert most képzeljenek el egy olyan pillanatot ne adja a Jóisten! , amikor azt mondja a Szíria területéről szétspriccelő Iszlám Állam katonáinak, dzsihadistáinak egyike, hogy most túl sokat „kalandoztunk” Nyugat-Európában, büntessünk már meg egy közép-kelet-európai országot. Önök szerint melyiket választanák? (Németh Szilárd István: Vona, Iráni Forradalmi Gárda!) Ki volt a leghangosabb, miközben Lengyelország, Szlovákia, Csehország ugyanazt teszi, amit mi, ugyanazt az álláspontot képviseli, csak nem hangoskodnak. (Németh Szilárd István: Vona, Iráni Forradalmi Gárda! Nem tudom, hallottad-e?) Önök viszont azáltal, hogy ekkora ricsajt csapnak belföldön és nemzetközi fórumokon egyaránt, pontosan a kockázatot növelik, pontosan fölhívják a figyelmet arra a legrosszabb körökben is és emberek és dzsihadisták között, hogy ha majd valakit büntetni akartok, akkor ott vannak, akik a legjobban utálnak benneteket. Na, ez az igazi probléma, és ezt a kockázatot sem mérte föl senki. És tényleg nem akarok túl sokat leragadni (Németh Szilárd István: Dehogynem!) ennél a kérdéskörnél, egy biztos, Magyarországot, a magyar embereket meg kell védeni, de akkor védjük meg becsületesen, védjük meg csendben, tegyük a dolgunkat ellenzéki képviselők és kormánypárti képviselők is, nyúljunk felelősséggel a jogszabályokhoz, támogassuk a hatóságok munkáját, mert amikor ez történt, akkor mindig számíthattak a Jobbik segítségére. Ez viszont, amit most önök folytatnak, propaganda. És a legszomorúbb, bizonyára nem én vagyok az egyetlen a teremben, aki olvasta Orwell nagyszerű regényét, az 1984-et, volt abban egy intézmény, az úgynevezett két perc gyűlölet, ezt önöknek sikerült 24 órás napi gyűlöletté fokozni. Ez a probléma, és ezen kellene elgondolkodni, és tényleg mindenki, ha csak egy picit magába száll, és azt mondja, hogy mi meg akarjuk védeni a kereszténységet, meg akarjuk védeni Magyarországot, akkor tekintsenek a képzeletbeli mérleg második serpenyőjébe is, és nézzék meg, hogy mellette vajon okozunk-e károkat, teszünk-e éppen a kereszténység ellen, vagy erősítjük azt. Szerintem nem kérdés, és ezt önök is pontosan tudják. És ha egyszer normálisan, felelősséggel tudnánk nyúlni minden biztonságpolitikai kérdéshez, teljesen más lenne ez az ország, higgyék el. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik, az LMP és az LMP mögött helyet foglaló függetlenek soraiból.) ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Várjon egy percet! Tisztelt Országgyűlés! Jussunk konszenzusra abban, hogy az Országgyűlésben egyetlenegy képviselőt hívnak Mirkóczki Ádámnak, éppen ő beszél (Dr. Selmeczi Gabriella: Hála a jóistennek!), a többi nem. Tehát kérem szépen, ma, amikor a toleranciáról beszéltünk, viseljék el másnak a véleményét… (Halász János közbeszól.) Nagyon köszönjük, az elnököt meg nem bíráljuk, hanem szót fogadunk, köszönettel. Öné a szó. (Taps a Fidesz soraiban. Dr. Répássy Róbert: De akkor ne emelje fel a hangját!) MIRKÓCZKI ÁDÁM, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Folytatom akkor. Ott még nem tartunk, hogy megmondja nekem, képviselő úr, hogy milyen hangnemben beszéljek. (Dr. Répássy Róbert: Akkor ne kiabáljon!) Nyomjon gombot! De kiabálhatok, miért ne kiabálhatnék? Üvölthetnék is. Az olyan elmebajos politika miatt, amit önök folytatnak, nyugodtan megengedheti egy ellenzéki képviselő, hogy felemelje a hangját. Miért ne emelhetném fel? (Dr. Répássy Róbert: Akkor, elnök úr, miért maradjunk csöndben?) Nyújtson be egy házszabály-módosítást… ELNÖK: Azért maradjanak csöndben, mert őneki adtam meg a szót, és mert az önök szavazata révén én elnöklöm az ülést. Tulajdonképpen erről vitát nem kéne nyitni: Mirkóczki képviselő beszél, a többiek meg hallgatnak, következésképpen majd később elmondhatják a véleményüket, köszönettel. Beszámítom az idejébe, amit mondtam. Köszönöm. MIRKÓCZKI ÁDÁM, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Én türelmes vagyok, köszönöm szépen, elnök úr, szóval, folytatom. És miközben ezt a hogy mondjam három éve zajló propagandát és társadalmi agymosást folytatják, eközben az önök által is felügyelt hatóság, például a Nemzeti Nyomozó Iroda feljelentése nyomán nem láttam még csak megalapozottnak sem azt, hogy egyáltalán nyomozást indítson Soros György ellen. Miközben bemutatták 2018. január 17-én ezt a Stop Soros című jogszabályhalmazt vagy javaslatot, éppen az önök belügyminisztere a bemutató sajtótájékoztatón saját maga a saját szavaival mondja, hogy egyébként nem tudunk arról, hogy Soros György ilyen tevékenységet folytatna. Ezt Pintér Sándor 2018. január 17-én mondja. Akkor döntsék már el, hogy most mi a releváns probléma és mivel kell foglalkozni, mert ez, amit önök folytatnak, finoman fogalmazva is káros. Ha egy ember felelne mindezért, ha egyetlenegy ember, például Soros György felelne mindezért, akkor egy magyar kormány az összes hatóságával együtt tehetetlen? Hát, ne vicceljünk már! Önök pontosan tudják, hogy egyébként a nagyon súlyos és nagyon sajnálatos bevándorlást mik okozzák. Ugyanúgy tudják, ahogy például én is tudom, hogy akár a közel-keleti konfliktusokban a nagyhatalmak katonai akcióinak milyen szerepe van ebben; ez nem Soros György, de akár ő is lehetne, de pontosan tudják, hogy nem ő. Miért nem ítélik el az Amerikai Egyesült Államok, Oroszország vagy Törökország katonai akcióit? Hát, ezek váltják ki globális szinten és globális méretekben a migrációt! Ezt miért nem ítélik el? (17.20)És ha annyira kell rettegni ezektől az emberektől, akkor vajon miért nyitnak kötvényirodát Erbílben, néhány kilométerre a fronttól? Ez is az ország biztonságát szolgálja? Rettegnek a fekete-afrikaiaktól, a Boko Haramtól és társaiktól egyébként okkal , akkor miért nyitnak Afrikában kötvényirodát, miért hirdetik közpénzből a magyar letelepedési kötvényeket Afrikában? Nem érzik ezeket az ellentmondásokat? Nem érzik, hogy semmi köze a valóságnak ahhoz, amiről önök beszélnek? Kell egy gumicsont, kell valamivel folyamatosan riogatni a magyar társadalmat, és önök ezt kitűnően művelik. És mindezt szomorú kimondani a kereszténység védelmére hivatkozva. Önök hivatkoznak a kereszténység védelmére, miközben kormányzati szinten soha nem látott gyűlöletpropagandát folytatnak. Ez a szomorú, és ezen kellene már végre elgondolkodni. És ha a kereszténységet meg akarjuk védeni, akkor talán nem arra kellett volna felhívni múlt héten a figyelmet, hogy a magyar fiatalok meg a magyar társadalom múlt hét szerdán ne Valentin-napot ünnepeljen, hanem hamvazószerdát tartson? Ez lenne a kereszténység védelme, de önök nem ezt teszik! Ezek azok a problémák, amikről beszélni kell.Hogyha annyira félnek a bevándorlóktól, akkor miért engedtek be 24 ezer embert? 20 ezret letelepedési kötvények segítségével, és több mint 3500 embert a genfi egyezmény alapján különböző jogi státuszok szerint. És hozzáteszem, tegnap folytattunk erről egy vitát, és itt volt Völner államtitkár úr, most nem látom, de nyugodtan kérdezzék meg tőle, hogy 2015-16 magasságában miről is beszélt, amikor a magyar kormány határozatot hozott egyébként nagyon helyesen , és határozatban mondta ki, hogy melyek a magyar kormány szerint a biztonságos harmadik országok. És itt sok balkáni ország fel lett sorolva, többek között Szerbia, többek között Bosznia. És ez nem volt véletlen. Azért lettek felsorolva, hogy mi azt mondhassuk és egyébként mondjuk is okkal , hogy Szerbiában nincs olyan konfliktus és nincs olyan üldöztetés, ami miatt nem tekinthető biztonságos országnak. Vagyis pontosan ezen kormányhatározat szolgált arra, hogy a genfi egyezményt ne kelljen betartani, pontosan ez a kormányhatározat szólt erről. És ezt titokban ugyanúgy végrehajtották, ugyanúgy betartották. Mert nem is tehettek mást, mert nemzetközi egyezmény, amit mi is aláírtunk, be kell tartanunk. A probléma nem ez, hogy betartottuk a nemzetközi egyezményből fakadó kötelezettségeinket, a probléma az, hogy mellette három éven keresztül hazudtak, hogy mi aztán nem fogadunk be senkit. Ez az igazi probléma.És tudják, hogy amikor a társadalmi károkról beszélek, hogy vajon milyen károkat okoztak önök a propagandájukkal a magyar társadalomban, annak már volt egy jól látható jele, volt egy „kiváló” lakmuszpapírja, az őcsényi eset? Ugye emlékeznek rá? Az önök propagandájának hatására lincshangulat alakult ki, majdnem ember életébe is került, hogyha tovább tart. És elfelejtették azt mondani, hogy az a lincshangulat azok miatt alakult ki, akiket önök engedtek be oltalmazotti státuszban, azok miatt volt, akikről Orbán Viktor azt mondta, hogy nagyon helyes, hogy az őcsényiek kimondták és kifejtették véleményüket, csak Orbán Viktor nem tette hozzá, hogy ők azok az emberek, akik úgymond udvariasan bekopogtak és segítséget kértek tőlünk, mi pedig oltalmazotti státuszt adtunk. Ez az igazi probléma. Szomorú azt is látni, hogy mindezt olyan ricsajjal, olyan hangerővel teszik, megannyi Hunyadi Jánost játszva, hogy közben föl sem fogják, hogy nemcsak a magyar társadalomban okoznak károkat meg a különböző generációkban, hanem nemzetközi szinten is. Mert az országot meg lehet védeni úgy is, hogy csendben vagyunk, csak tesszük a dolgunkat, meg lehet azt is csinálni, amit önök folytatnak, hogy közben a terroristáknál fölhelyezik a térképre Magyarországot. Mert most képzeljenek el egy olyan pillanatot ne adja a Jóisten! , amikor azt mondja a Szíria területéről szétspriccelő Iszlám Állam katonáinak, dzsihadistáinak egyike, hogy most túl sokat „kalandoztunk” Nyugat-Európában, büntessünk már meg egy közép-kelet-európai országot. Önök szerint melyiket választanák? (Németh Szilárd István: Vona, Iráni Forradalmi Gárda!) Ki volt a leghangosabb, miközben Lengyelország, Szlovákia, Csehország ugyanazt teszi, amit mi, ugyanazt az álláspontot képviseli, csak nem hangoskodnak. (Németh Szilárd István: Vona, Iráni Forradalmi Gárda! Nem tudom, hallottad-e?) Önök viszont azáltal, hogy ekkora ricsajt csapnak belföldön és nemzetközi fórumokon egyaránt, pontosan a kockázatot növelik, pontosan fölhívják a figyelmet arra a legrosszabb körökben is és emberek és dzsihadisták között, hogy ha majd valakit büntetni akartok, akkor ott vannak, akik a legjobban utálnak benneteket. Na, ez az igazi probléma, és ezt a kockázatot sem mérte föl senki. És tényleg nem akarok túl sokat leragadni (Németh Szilárd István: Dehogynem!) ennél a kérdéskörnél, egy biztos, Magyarországot, a magyar embereket meg kell védeni, de akkor védjük meg becsületesen, védjük meg csendben, tegyük a dolgunkat ellenzéki képviselők és kormánypárti képviselők is, nyúljunk felelősséggel a jogszabályokhoz, támogassuk a hatóságok munkáját, mert amikor ez történt, akkor mindig számíthattak a Jobbik segítségére. Ez viszont, amit most önök folytatnak, propaganda. És a legszomorúbb, bizonyára nem én vagyok az egyetlen a teremben, aki olvasta Orwell nagyszerű regényét, az 1984-et, volt abban egy intézmény, az úgynevezett két perc gyűlölet, ezt önöknek sikerült 24 órás napi gyűlöletté fokozni. Ez a probléma, és ezen kellene elgondolkodni, és tényleg mindenki, ha csak egy picit magába száll, és azt mondja, hogy mi meg akarjuk védeni a kereszténységet, meg akarjuk védeni Magyarországot, akkor tekintsenek a képzeletbeli mérleg második serpenyőjébe is, és nézzék meg, hogy mellette vajon okozunk-e károkat, teszünk-e éppen a kereszténység ellen, vagy erősítjük azt. Szerintem nem kérdés, és ezt önök is pontosan tudják. És ha egyszer normálisan, felelősséggel tudnánk nyúlni minden biztonságpolitikai kérdéshez, teljesen más lenne ez az ország, higgyék el. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik, az LMP és az LMP mögött helyet foglaló függetlenek soraiból.) MIRKÓCZKI ÁDÁM, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Folytatom akkor. Ott még nem tartunk, hogy megmondja nekem, képviselő úr, hogy milyen hangnemben beszéljek. (Dr. Répássy Róbert: Akkor ne kiabáljon!) Nyomjon gombot! De kiabálhatok, miért ne kiabálhatnék? Üvölthetnék is. Az olyan elmebajos politika miatt, amit önök folytatnak, nyugodtan megengedheti egy ellenzéki képviselő, hogy felemelje a hangját. Miért ne emelhetném fel? (Dr. Répássy Róbert: Akkor, elnök úr, miért maradjunk csöndben?) Nyújtson be egy házszabály-módosítást… ELNÖK: Azért maradjanak csöndben, mert őneki adtam meg a szót, és mert az önök szavazata révén én elnöklöm az ülést. Tulajdonképpen erről vitát nem kéne nyitni: Mirkóczki képviselő beszél, a többiek meg hallgatnak, következésképpen majd később elmondhatják a véleményüket, köszönettel. Beszámítom az idejébe, amit mondtam. Köszönöm. MIRKÓCZKI ÁDÁM, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Én türelmes vagyok, köszönöm szépen, elnök úr, szóval, folytatom. És miközben ezt a hogy mondjam három éve zajló propagandát és társadalmi agymosást folytatják, eközben az önök által is felügyelt hatóság, például a Nemzeti Nyomozó Iroda feljelentése nyomán nem láttam még csak megalapozottnak sem azt, hogy egyáltalán nyomozást indítson Soros György ellen. Miközben bemutatták 2018. január 17-én ezt a Stop Soros című jogszabályhalmazt vagy javaslatot, éppen az önök belügyminisztere a bemutató sajtótájékoztatón saját maga a saját szavaival mondja, hogy egyébként nem tudunk arról, hogy Soros György ilyen tevékenységet folytatna. Ezt Pintér Sándor 2018. január 17-én mondja. Akkor döntsék már el, hogy most mi a releváns probléma és mivel kell foglalkozni, mert ez, amit önök folytatnak, finoman fogalmazva is káros. Ha egy ember felelne mindezért, ha egyetlenegy ember, például Soros György felelne mindezért, akkor egy magyar kormány az összes hatóságával együtt tehetetlen? Hát, ne vicceljünk már! Önök pontosan tudják, hogy egyébként a nagyon súlyos és nagyon sajnálatos bevándorlást mik okozzák. Ugyanúgy tudják, ahogy például én is tudom, hogy akár a közel-keleti konfliktusokban a nagyhatalmak katonai akcióinak milyen szerepe van ebben; ez nem Soros György, de akár ő is lehetne, de pontosan tudják, hogy nem ő. Miért nem ítélik el az Amerikai Egyesült Államok, Oroszország vagy Törökország katonai akcióit? Hát, ezek váltják ki globális szinten és globális méretekben a migrációt! Ezt miért nem ítélik el? (17.20)És ha annyira kell rettegni ezektől az emberektől, akkor vajon miért nyitnak kötvényirodát Erbílben, néhány kilométerre a fronttól? Ez is az ország biztonságát szolgálja? Rettegnek a fekete-afrikaiaktól, a Boko Haramtól és társaiktól egyébként okkal , akkor miért nyitnak Afrikában kötvényirodát, miért hirdetik közpénzből a magyar letelepedési kötvényeket Afrikában? Nem érzik ezeket az ellentmondásokat? Nem érzik, hogy semmi köze a valóságnak ahhoz, amiről önök beszélnek? Kell egy gumicsont, kell valamivel folyamatosan riogatni a magyar társadalmat, és önök ezt kitűnően művelik. És mindezt szomorú kimondani a kereszténység védelmére hivatkozva. Önök hivatkoznak a kereszténység védelmére, miközben kormányzati szinten soha nem látott gyűlöletpropagandát folytatnak. Ez a szomorú, és ezen kellene már végre elgondolkodni. És ha a kereszténységet meg akarjuk védeni, akkor talán nem arra kellett volna felhívni múlt héten a figyelmet, hogy a magyar fiatalok meg a magyar társadalom múlt hét szerdán ne Valentin-napot ünnepeljen, hanem hamvazószerdát tartson? Ez lenne a kereszténység védelme, de önök nem ezt teszik! Ezek azok a problémák, amikről beszélni kell.Hogyha annyira félnek a bevándorlóktól, akkor miért engedtek be 24 ezer embert? 20 ezret letelepedési kötvények segítségével, és több mint 3500 embert a genfi egyezmény alapján különböző jogi státuszok szerint. És hozzáteszem, tegnap folytattunk erről egy vitát, és itt volt Völner államtitkár úr, most nem látom, de nyugodtan kérdezzék meg tőle, hogy 2015-16 magasságában miről is beszélt, amikor a magyar kormány határozatot hozott egyébként nagyon helyesen , és határozatban mondta ki, hogy melyek a magyar kormány szerint a biztonságos harmadik országok. És itt sok balkáni ország fel lett sorolva, többek között Szerbia, többek között Bosznia. És ez nem volt véletlen. Azért lettek felsorolva, hogy mi azt mondhassuk és egyébként mondjuk is okkal , hogy Szerbiában nincs olyan konfliktus és nincs olyan üldöztetés, ami miatt nem tekinthető biztonságos országnak. Vagyis pontosan ezen kormányhatározat szolgált arra, hogy a genfi egyezményt ne kelljen betartani, pontosan ez a kormányhatározat szólt erről. És ezt titokban ugyanúgy végrehajtották, ugyanúgy betartották. Mert nem is tehettek mást, mert nemzetközi egyezmény, amit mi is aláírtunk, be kell tartanunk. A probléma nem ez, hogy betartottuk a nemzetközi egyezményből fakadó kötelezettségeinket, a probléma az, hogy mellette három éven keresztül hazudtak, hogy mi aztán nem fogadunk be senkit. Ez az igazi probléma.És tudják, hogy amikor a társadalmi károkról beszélek, hogy vajon milyen károkat okoztak önök a propagandájukkal a magyar társadalomban, annak már volt egy jól látható jele, volt egy „kiváló” lakmuszpapírja, az őcsényi eset? Ugye emlékeznek rá? Az önök propagandájának hatására lincshangulat alakult ki, majdnem ember életébe is került, hogyha tovább tart. És elfelejtették azt mondani, hogy az a lincshangulat azok miatt alakult ki, akiket önök engedtek be oltalmazotti státuszban, azok miatt volt, akikről Orbán Viktor azt mondta, hogy nagyon helyes, hogy az őcsényiek kimondták és kifejtették véleményüket, csak Orbán Viktor nem tette hozzá, hogy ők azok az emberek, akik úgymond udvariasan bekopogtak és segítséget kértek tőlünk, mi pedig oltalmazotti státuszt adtunk. Ez az igazi probléma. Szomorú azt is látni, hogy mindezt olyan ricsajjal, olyan hangerővel teszik, megannyi Hunyadi Jánost játszva, hogy közben föl sem fogják, hogy nemcsak a magyar társadalomban okoznak károkat meg a különböző generációkban, hanem nemzetközi szinten is. Mert az országot meg lehet védeni úgy is, hogy csendben vagyunk, csak tesszük a dolgunkat, meg lehet azt is csinálni, amit önök folytatnak, hogy közben a terroristáknál fölhelyezik a térképre Magyarországot. Mert most képzeljenek el egy olyan pillanatot ne adja a Jóisten! , amikor azt mondja a Szíria területéről szétspriccelő Iszlám Állam katonáinak, dzsihadistáinak egyike, hogy most túl sokat „kalandoztunk” Nyugat-Európában, büntessünk már meg egy közép-kelet-európai országot. Önök szerint melyiket választanák? (Németh Szilárd István: Vona, Iráni Forradalmi Gárda!) Ki volt a leghangosabb, miközben Lengyelország, Szlovákia, Csehország ugyanazt teszi, amit mi, ugyanazt az álláspontot képviseli, csak nem hangoskodnak. (Németh Szilárd István: Vona, Iráni Forradalmi Gárda! Nem tudom, hallottad-e?) Önök viszont azáltal, hogy ekkora ricsajt csapnak belföldön és nemzetközi fórumokon egyaránt, pontosan a kockázatot növelik, pontosan fölhívják a figyelmet arra a legrosszabb körökben is és emberek és dzsihadisták között, hogy ha majd valakit büntetni akartok, akkor ott vannak, akik a legjobban utálnak benneteket. Na, ez az igazi probléma, és ezt a kockázatot sem mérte föl senki. És tényleg nem akarok túl sokat leragadni (Németh Szilárd István: Dehogynem!) ennél a kérdéskörnél, egy biztos, Magyarországot, a magyar embereket meg kell védeni, de akkor védjük meg becsületesen, védjük meg csendben, tegyük a dolgunkat ellenzéki képviselők és kormánypárti képviselők is, nyúljunk felelősséggel a jogszabályokhoz, támogassuk a hatóságok munkáját, mert amikor ez történt, akkor mindig számíthattak a Jobbik segítségére. Ez viszont, amit most önök folytatnak, propaganda. És a legszomorúbb, bizonyára nem én vagyok az egyetlen a teremben, aki olvasta Orwell nagyszerű regényét, az 1984-et, volt abban egy intézmény, az úgynevezett két perc gyűlölet, ezt önöknek sikerült 24 órás napi gyűlöletté fokozni. Ez a probléma, és ezen kellene elgondolkodni, és tényleg mindenki, ha csak egy picit magába száll, és azt mondja, hogy mi meg akarjuk védeni a kereszténységet, meg akarjuk védeni Magyarországot, akkor tekintsenek a képzeletbeli mérleg második serpenyőjébe is, és nézzék meg, hogy mellette vajon okozunk-e károkat, teszünk-e éppen a kereszténység ellen, vagy erősítjük azt. Szerintem nem kérdés, és ezt önök is pontosan tudják. És ha egyszer normálisan, felelősséggel tudnánk nyúlni minden biztonságpolitikai kérdéshez, teljesen más lenne ez az ország, higgyék el. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik, az LMP és az LMP mögött helyet foglaló függetlenek soraiból.) ELNÖK: Azért maradjanak csöndben, mert őneki adtam meg a szót, és mert az önök szavazata révén én elnöklöm az ülést. Tulajdonképpen erről vitát nem kéne nyitni: Mirkóczki képviselő beszél, a többiek meg hallgatnak, következésképpen majd később elmondhatják a véleményüket, köszönettel. Beszámítom az idejébe, amit mondtam. Köszönöm. MIRKÓCZKI ÁDÁM, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Én türelmes vagyok, köszönöm szépen, elnök úr, szóval, folytatom. És miközben ezt a hogy mondjam három éve zajló propagandát és társadalmi agymosást folytatják, eközben az önök által is felügyelt hatóság, például a Nemzeti Nyomozó Iroda feljelentése nyomán nem láttam még csak megalapozottnak sem azt, hogy egyáltalán nyomozást indítson Soros György ellen. Miközben bemutatták 2018. január 17-én ezt a Stop Soros című jogszabályhalmazt vagy javaslatot, éppen az önök belügyminisztere a bemutató sajtótájékoztatón saját maga a saját szavaival mondja, hogy egyébként nem tudunk arról, hogy Soros György ilyen tevékenységet folytatna. Ezt Pintér Sándor 2018. január 17-én mondja. Akkor döntsék már el, hogy most mi a releváns probléma és mivel kell foglalkozni, mert ez, amit önök folytatnak, finoman fogalmazva is káros. Ha egy ember felelne mindezért, ha egyetlenegy ember, például Soros György felelne mindezért, akkor egy magyar kormány az összes hatóságával együtt tehetetlen? Hát, ne vicceljünk már! Önök pontosan tudják, hogy egyébként a nagyon súlyos és nagyon sajnálatos bevándorlást mik okozzák. Ugyanúgy tudják, ahogy például én is tudom, hogy akár a közel-keleti konfliktusokban a nagyhatalmak katonai akcióinak milyen szerepe van ebben; ez nem Soros György, de akár ő is lehetne, de pontosan tudják, hogy nem ő. Miért nem ítélik el az Amerikai Egyesült Államok, Oroszország vagy Törökország katonai akcióit? Hát, ezek váltják ki globális szinten és globális méretekben a migrációt! Ezt miért nem ítélik el? (17.20)És ha annyira kell rettegni ezektől az emberektől, akkor vajon miért nyitnak kötvényirodát Erbílben, néhány kilométerre a fronttól? Ez is az ország biztonságát szolgálja? Rettegnek a fekete-afrikaiaktól, a Boko Haramtól és társaiktól egyébként okkal , akkor miért nyitnak Afrikában kötvényirodát, miért hirdetik közpénzből a magyar letelepedési kötvényeket Afrikában? Nem érzik ezeket az ellentmondásokat? Nem érzik, hogy semmi köze a valóságnak ahhoz, amiről önök beszélnek? Kell egy gumicsont, kell valamivel folyamatosan riogatni a magyar társadalmat, és önök ezt kitűnően művelik. És mindezt szomorú kimondani a kereszténység védelmére hivatkozva. Önök hivatkoznak a kereszténység védelmére, miközben kormányzati szinten soha nem látott gyűlöletpropagandát folytatnak. Ez a szomorú, és ezen kellene már végre elgondolkodni. És ha a kereszténységet meg akarjuk védeni, akkor talán nem arra kellett volna felhívni múlt héten a figyelmet, hogy a magyar fiatalok meg a magyar társadalom múlt hét szerdán ne Valentin-napot ünnepeljen, hanem hamvazószerdát tartson? Ez lenne a kereszténység védelme, de önök nem ezt teszik! Ezek azok a problémák, amikről beszélni kell.Hogyha annyira félnek a bevándorlóktól, akkor miért engedtek be 24 ezer embert? 20 ezret letelepedési kötvények segítségével, és több mint 3500 embert a genfi egyezmény alapján különböző jogi státuszok szerint. És hozzáteszem, tegnap folytattunk erről egy vitát, és itt volt Völner államtitkár úr, most nem látom, de nyugodtan kérdezzék meg tőle, hogy 2015-16 magasságában miről is beszélt, amikor a magyar kormány határozatot hozott egyébként nagyon helyesen , és határozatban mondta ki, hogy melyek a magyar kormány szerint a biztonságos harmadik országok. És itt sok balkáni ország fel lett sorolva, többek között Szerbia, többek között Bosznia. És ez nem volt véletlen. Azért lettek felsorolva, hogy mi azt mondhassuk és egyébként mondjuk is okkal , hogy Szerbiában nincs olyan konfliktus és nincs olyan üldöztetés, ami miatt nem tekinthető biztonságos országnak. Vagyis pontosan ezen kormányhatározat szolgált arra, hogy a genfi egyezményt ne kelljen betartani, pontosan ez a kormányhatározat szólt erről. És ezt titokban ugyanúgy végrehajtották, ugyanúgy betartották. Mert nem is tehettek mást, mert nemzetközi egyezmény, amit mi is aláírtunk, be kell tartanunk. A probléma nem ez, hogy betartottuk a nemzetközi egyezményből fakadó kötelezettségeinket, a probléma az, hogy mellette három éven keresztül hazudtak, hogy mi aztán nem fogadunk be senkit. Ez az igazi probléma.És tudják, hogy amikor a társadalmi károkról beszélek, hogy vajon milyen károkat okoztak önök a propagandájukkal a magyar társadalomban, annak már volt egy jól látható jele, volt egy „kiváló” lakmuszpapírja, az őcsényi eset? Ugye emlékeznek rá? Az önök propagandájának hatására lincshangulat alakult ki, majdnem ember életébe is került, hogyha tovább tart. És elfelejtették azt mondani, hogy az a lincshangulat azok miatt alakult ki, akiket önök engedtek be oltalmazotti státuszban, azok miatt volt, akikről Orbán Viktor azt mondta, hogy nagyon helyes, hogy az őcsényiek kimondták és kifejtették véleményüket, csak Orbán Viktor nem tette hozzá, hogy ők azok az emberek, akik úgymond udvariasan bekopogtak és segítséget kértek tőlünk, mi pedig oltalmazotti státuszt adtunk. Ez az igazi probléma. Szomorú azt is látni, hogy mindezt olyan ricsajjal, olyan hangerővel teszik, megannyi Hunyadi Jánost játszva, hogy közben föl sem fogják, hogy nemcsak a magyar társadalomban okoznak károkat meg a különböző generációkban, hanem nemzetközi szinten is. Mert az országot meg lehet védeni úgy is, hogy csendben vagyunk, csak tesszük a dolgunkat, meg lehet azt is csinálni, amit önök folytatnak, hogy közben a terroristáknál fölhelyezik a térképre Magyarországot. Mert most képzeljenek el egy olyan pillanatot ne adja a Jóisten! , amikor azt mondja a Szíria területéről szétspriccelő Iszlám Állam katonáinak, dzsihadistáinak egyike, hogy most túl sokat „kalandoztunk” Nyugat-Európában, büntessünk már meg egy közép-kelet-európai országot. Önök szerint melyiket választanák? (Németh Szilárd István: Vona, Iráni Forradalmi Gárda!) Ki volt a leghangosabb, miközben Lengyelország, Szlovákia, Csehország ugyanazt teszi, amit mi, ugyanazt az álláspontot képviseli, csak nem hangoskodnak. (Németh Szilárd István: Vona, Iráni Forradalmi Gárda! Nem tudom, hallottad-e?) Önök viszont azáltal, hogy ekkora ricsajt csapnak belföldön és nemzetközi fórumokon egyaránt, pontosan a kockázatot növelik, pontosan fölhívják a figyelmet arra a legrosszabb körökben is és emberek és dzsihadisták között, hogy ha majd valakit büntetni akartok, akkor ott vannak, akik a legjobban utálnak benneteket. Na, ez az igazi probléma, és ezt a kockázatot sem mérte föl senki. És tényleg nem akarok túl sokat leragadni (Németh Szilárd István: Dehogynem!) ennél a kérdéskörnél, egy biztos, Magyarországot, a magyar embereket meg kell védeni, de akkor védjük meg becsületesen, védjük meg csendben, tegyük a dolgunkat ellenzéki képviselők és kormánypárti képviselők is, nyúljunk felelősséggel a jogszabályokhoz, támogassuk a hatóságok munkáját, mert amikor ez történt, akkor mindig számíthattak a Jobbik segítségére. Ez viszont, amit most önök folytatnak, propaganda. És a legszomorúbb, bizonyára nem én vagyok az egyetlen a teremben, aki olvasta Orwell nagyszerű regényét, az 1984-et, volt abban egy intézmény, az úgynevezett két perc gyűlölet, ezt önöknek sikerült 24 órás napi gyűlöletté fokozni. Ez a probléma, és ezen kellene elgondolkodni, és tényleg mindenki, ha csak egy picit magába száll, és azt mondja, hogy mi meg akarjuk védeni a kereszténységet, meg akarjuk védeni Magyarországot, akkor tekintsenek a képzeletbeli mérleg második serpenyőjébe is, és nézzék meg, hogy mellette vajon okozunk-e károkat, teszünk-e éppen a kereszténység ellen, vagy erősítjük azt. Szerintem nem kérdés, és ezt önök is pontosan tudják. És ha egyszer normálisan, felelősséggel tudnánk nyúlni minden biztonságpolitikai kérdéshez, teljesen más lenne ez az ország, higgyék el. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik, az LMP és az LMP mögött helyet foglaló függetlenek soraiból.) MIRKÓCZKI ÁDÁM, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Én türelmes vagyok, köszönöm szépen, elnök úr, szóval, folytatom. És miközben ezt a hogy mondjam három éve zajló propagandát és társadalmi agymosást folytatják, eközben az önök által is felügyelt hatóság, például a Nemzeti Nyomozó Iroda feljelentése nyomán nem láttam még csak megalapozottnak sem azt, hogy egyáltalán nyomozást indítson Soros György ellen. Miközben bemutatták 2018. január 17-én ezt a Stop Soros című jogszabályhalmazt vagy javaslatot, éppen az önök belügyminisztere a bemutató sajtótájékoztatón saját maga a saját szavaival mondja, hogy egyébként nem tudunk arról, hogy Soros György ilyen tevékenységet folytatna. Ezt Pintér Sándor 2018. január 17-én mondja. Akkor döntsék már el, hogy most mi a releváns probléma és mivel kell foglalkozni, mert ez, amit önök folytatnak, finoman fogalmazva is káros. Ha egy ember felelne mindezért, ha egyetlenegy ember, például Soros György felelne mindezért, akkor egy magyar kormány az összes hatóságával együtt tehetetlen? Hát, ne vicceljünk már! Önök pontosan tudják, hogy egyébként a nagyon súlyos és nagyon sajnálatos bevándorlást mik okozzák. Ugyanúgy tudják, ahogy például én is tudom, hogy akár a közel-keleti konfliktusokban a nagyhatalmak katonai akcióinak milyen szerepe van ebben; ez nem Soros György, de akár ő is lehetne, de pontosan tudják, hogy nem ő. Miért nem ítélik el az Amerikai Egyesült Államok, Oroszország vagy Törökország katonai akcióit? Hát, ezek váltják ki globális szinten és globális méretekben a migrációt! Ezt miért nem ítélik el? (17.20)És ha annyira kell rettegni ezektől az emberektől, akkor vajon miért nyitnak kötvényirodát Erbílben, néhány kilométerre a fronttól? Ez is az ország biztonságát szolgálja? Rettegnek a fekete-afrikaiaktól, a Boko Haramtól és társaiktól egyébként okkal , akkor miért nyitnak Afrikában kötvényirodát, miért hirdetik közpénzből a magyar letelepedési kötvényeket Afrikában? Nem érzik ezeket az ellentmondásokat? Nem érzik, hogy semmi köze a valóságnak ahhoz, amiről önök beszélnek? Kell egy gumicsont, kell valamivel folyamatosan riogatni a magyar társadalmat, és önök ezt kitűnően művelik. És mindezt szomorú kimondani a kereszténység védelmére hivatkozva. Önök hivatkoznak a kereszténység védelmére, miközben kormányzati szinten soha nem látott gyűlöletpropagandát folytatnak. Ez a szomorú, és ezen kellene már végre elgondolkodni. És ha a kereszténységet meg akarjuk védeni, akkor talán nem arra kellett volna felhívni múlt héten a figyelmet, hogy a magyar fiatalok meg a magyar társadalom múlt hét szerdán ne Valentin-napot ünnepeljen, hanem hamvazószerdát tartson? Ez lenne a kereszténység védelme, de önök nem ezt teszik! Ezek azok a problémák, amikről beszélni kell.Hogyha annyira félnek a bevándorlóktól, akkor miért engedtek be 24 ezer embert? 20 ezret letelepedési kötvények segítségével, és több mint 3500 embert a genfi egyezmény alapján különböző jogi státuszok szerint. És hozzáteszem, tegnap folytattunk erről egy vitát, és itt volt Völner államtitkár úr, most nem látom, de nyugodtan kérdezzék meg tőle, hogy 2015-16 magasságában miről is beszélt, amikor a magyar kormány határozatot hozott egyébként nagyon helyesen , és határozatban mondta ki, hogy melyek a magyar kormány szerint a biztonságos harmadik országok. És itt sok balkáni ország fel lett sorolva, többek között Szerbia, többek között Bosznia. És ez nem volt véletlen. Azért lettek felsorolva, hogy mi azt mondhassuk és egyébként mondjuk is okkal , hogy Szerbiában nincs olyan konfliktus és nincs olyan üldöztetés, ami miatt nem tekinthető biztonságos országnak. Vagyis pontosan ezen kormányhatározat szolgált arra, hogy a genfi egyezményt ne kelljen betartani, pontosan ez a kormányhatározat szólt erről. És ezt titokban ugyanúgy végrehajtották, ugyanúgy betartották. Mert nem is tehettek mást, mert nemzetközi egyezmény, amit mi is aláírtunk, be kell tartanunk. A probléma nem ez, hogy betartottuk a nemzetközi egyezményből fakadó kötelezettségeinket, a probléma az, hogy mellette három éven keresztül hazudtak, hogy mi aztán nem fogadunk be senkit. Ez az igazi probléma.És tudják, hogy amikor a társadalmi károkról beszélek, hogy vajon milyen károkat okoztak önök a propagandájukkal a magyar társadalomban, annak már volt egy jól látható jele, volt egy „kiváló” lakmuszpapírja, az őcsényi eset? Ugye emlékeznek rá? Az önök propagandájának hatására lincshangulat alakult ki, majdnem ember életébe is került, hogyha tovább tart. És elfelejtették azt mondani, hogy az a lincshangulat azok miatt alakult ki, akiket önök engedtek be oltalmazotti státuszban, azok miatt volt, akikről Orbán Viktor azt mondta, hogy nagyon helyes, hogy az őcsényiek kimondták és kifejtették véleményüket, csak Orbán Viktor nem tette hozzá, hogy ők azok az emberek, akik úgymond udvariasan bekopogtak és segítséget kértek tőlünk, mi pedig oltalmazotti státuszt adtunk. Ez az igazi probléma. Szomorú azt is látni, hogy mindezt olyan ricsajjal, olyan hangerővel teszik, megannyi Hunyadi Jánost játszva, hogy közben föl sem fogják, hogy nemcsak a magyar társadalomban okoznak károkat meg a különböző generációkban, hanem nemzetközi szinten is. Mert az országot meg lehet védeni úgy is, hogy csendben vagyunk, csak tesszük a dolgunkat, meg lehet azt is csinálni, amit önök folytatnak, hogy közben a terroristáknál fölhelyezik a térképre Magyarországot. Mert most képzeljenek el egy olyan pillanatot ne adja a Jóisten! , amikor azt mondja a Szíria területéről szétspriccelő Iszlám Állam katonáinak, dzsihadistáinak egyike, hogy most túl sokat „kalandoztunk” Nyugat-Európában, büntessünk már meg egy közép-kelet-európai országot. Önök szerint melyiket választanák? (Németh Szilárd István: Vona, Iráni Forradalmi Gárda!) Ki volt a leghangosabb, miközben Lengyelország, Szlovákia, Csehország ugyanazt teszi, amit mi, ugyanazt az álláspontot képviseli, csak nem hangoskodnak. (Németh Szilárd István: Vona, Iráni Forradalmi Gárda! Nem tudom, hallottad-e?) Önök viszont azáltal, hogy ekkora ricsajt csapnak belföldön és nemzetközi fórumokon egyaránt, pontosan a kockázatot növelik, pontosan fölhívják a figyelmet arra a legrosszabb körökben is és emberek és dzsihadisták között, hogy ha majd valakit büntetni akartok, akkor ott vannak, akik a legjobban utálnak benneteket. Na, ez az igazi probléma, és ezt a kockázatot sem mérte föl senki. És tényleg nem akarok túl sokat leragadni (Németh Szilárd István: Dehogynem!) ennél a kérdéskörnél, egy biztos, Magyarországot, a magyar embereket meg kell védeni, de akkor védjük meg becsületesen, védjük meg csendben, tegyük a dolgunkat ellenzéki képviselők és kormánypárti képviselők is, nyúljunk felelősséggel a jogszabályokhoz, támogassuk a hatóságok munkáját, mert amikor ez történt, akkor mindig számíthattak a Jobbik segítségére. Ez viszont, amit most önök folytatnak, propaganda. És a legszomorúbb, bizonyára nem én vagyok az egyetlen a teremben, aki olvasta Orwell nagyszerű regényét, az 1984-et, volt abban egy intézmény, az úgynevezett két perc gyűlölet, ezt önöknek sikerült 24 órás napi gyűlöletté fokozni. Ez a probléma, és ezen kellene elgondolkodni, és tényleg mindenki, ha csak egy picit magába száll, és azt mondja, hogy mi meg akarjuk védeni a kereszténységet, meg akarjuk védeni Magyarországot, akkor tekintsenek a képzeletbeli mérleg második serpenyőjébe is, és nézzék meg, hogy mellette vajon okozunk-e károkat, teszünk-e éppen a kereszténység ellen, vagy erősítjük azt. Szerintem nem kérdés, és ezt önök is pontosan tudják. És ha egyszer normálisan, felelősséggel tudnánk nyúlni minden biztonságpolitikai kérdéshez, teljesen más lenne ez az ország, higgyék el. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik, az LMP és az LMP mögött helyet foglaló függetlenek soraiból.) (17.20)És ha annyira kell rettegni ezektől az emberektől, akkor vajon miért nyitnak kötvényirodát Erbílben, néhány kilométerre a fronttól? Ez is az ország biztonságát szolgálja? Rettegnek a fekete-afrikaiaktól, a Boko Haramtól és társaiktól egyébként okkal , akkor miért nyitnak Afrikában kötvényirodát, miért hirdetik közpénzből a magyar letelepedési kötvényeket Afrikában? Nem érzik ezeket az ellentmondásokat? Nem érzik, hogy semmi köze a valóságnak ahhoz, amiről önök beszélnek? Kell egy gumicsont, kell valamivel folyamatosan riogatni a magyar társadalmat, és önök ezt kitűnően művelik. És mindezt szomorú kimondani a kereszténység védelmére hivatkozva. Önök hivatkoznak a kereszténység védelmére, miközben kormányzati szinten soha nem látott gyűlöletpropagandát folytatnak. Ez a szomorú, és ezen kellene már végre elgondolkodni. És ha a kereszténységet meg akarjuk védeni, akkor talán nem arra kellett volna felhívni múlt héten a figyelmet, hogy a magyar fiatalok meg a magyar társadalom múlt hét szerdán ne Valentin-napot ünnepeljen, hanem hamvazószerdát tartson? Ez lenne a kereszténység védelme, de önök nem ezt teszik! Ezek azok a problémák, amikről beszélni kell.Hogyha annyira félnek a bevándorlóktól, akkor miért engedtek be 24 ezer embert? 20 ezret letelepedési kötvények segítségével, és több mint 3500 embert a genfi egyezmény alapján különböző jogi státuszok szerint. És hozzáteszem, tegnap folytattunk erről egy vitát, és itt volt Völner államtitkár úr, most nem látom, de nyugodtan kérdezzék meg tőle, hogy 2015-16 magasságában miről is beszélt, amikor a magyar kormány határozatot hozott egyébként nagyon helyesen , és határozatban mondta ki, hogy melyek a magyar kormány szerint a biztonságos harmadik országok. És itt sok balkáni ország fel lett sorolva, többek között Szerbia, többek között Bosznia. És ez nem volt véletlen. Azért lettek felsorolva, hogy mi azt mondhassuk és egyébként mondjuk is okkal , hogy Szerbiában nincs olyan konfliktus és nincs olyan üldöztetés, ami miatt nem tekinthető biztonságos országnak. Vagyis pontosan ezen kormányhatározat szolgált arra, hogy a genfi egyezményt ne kelljen betartani, pontosan ez a kormányhatározat szólt erről. És ezt titokban ugyanúgy végrehajtották, ugyanúgy betartották. Mert nem is tehettek mást, mert nemzetközi egyezmény, amit mi is aláírtunk, be kell tartanunk. A probléma nem ez, hogy betartottuk a nemzetközi egyezményből fakadó kötelezettségeinket, a probléma az, hogy mellette három éven keresztül hazudtak, hogy mi aztán nem fogadunk be senkit. Ez az igazi probléma.És tudják, hogy amikor a társadalmi károkról beszélek, hogy vajon milyen károkat okoztak önök a propagandájukkal a magyar társadalomban, annak már volt egy jól látható jele, volt egy „kiváló” lakmuszpapírja, az őcsényi eset? Ugye emlékeznek rá? Az önök propagandájának hatására lincshangulat alakult ki, majdnem ember életébe is került, hogyha tovább tart. És elfelejtették azt mondani, hogy az a lincshangulat azok miatt alakult ki, akiket önök engedtek be oltalmazotti státuszban, azok miatt volt, akikről Orbán Viktor azt mondta, hogy nagyon helyes, hogy az őcsényiek kimondták és kifejtették véleményüket, csak Orbán Viktor nem tette hozzá, hogy ők azok az emberek, akik úgymond udvariasan bekopogtak és segítséget kértek tőlünk, mi pedig oltalmazotti státuszt adtunk. Ez az igazi probléma. Szomorú azt is látni, hogy mindezt olyan ricsajjal, olyan hangerővel teszik, megannyi Hunyadi Jánost játszva, hogy közben föl sem fogják, hogy nemcsak a magyar társadalomban okoznak károkat meg a különböző generációkban, hanem nemzetközi szinten is. Mert az országot meg lehet védeni úgy is, hogy csendben vagyunk, csak tesszük a dolgunkat, meg lehet azt is csinálni, amit önök folytatnak, hogy közben a terroristáknál fölhelyezik a térképre Magyarországot. Mert most képzeljenek el egy olyan pillanatot ne adja a Jóisten! , amikor azt mondja a Szíria területéről szétspriccelő Iszlám Állam katonáinak, dzsihadistáinak egyike, hogy most túl sokat „kalandoztunk” Nyugat-Európában, büntessünk már meg egy közép-kelet-európai országot. Önök szerint melyiket választanák? (Németh Szilárd István: Vona, Iráni Forradalmi Gárda!) Ki volt a leghangosabb, miközben Lengyelország, Szlovákia, Csehország ugyanazt teszi, amit mi, ugyanazt az álláspontot képviseli, csak nem hangoskodnak. (Németh Szilárd István: Vona, Iráni Forradalmi Gárda! Nem tudom, hallottad-e?) Önök viszont azáltal, hogy ekkora ricsajt csapnak belföldön és nemzetközi fórumokon egyaránt, pontosan a kockázatot növelik, pontosan fölhívják a figyelmet arra a legrosszabb körökben is és emberek és dzsihadisták között, hogy ha majd valakit büntetni akartok, akkor ott vannak, akik a legjobban utálnak benneteket. Na, ez az igazi probléma, és ezt a kockázatot sem mérte föl senki. És tényleg nem akarok túl sokat leragadni (Németh Szilárd István: Dehogynem!) ennél a kérdéskörnél, egy biztos, Magyarországot, a magyar embereket meg kell védeni, de akkor védjük meg becsületesen, védjük meg csendben, tegyük a dolgunkat ellenzéki képviselők és kormánypárti képviselők is, nyúljunk felelősséggel a jogszabályokhoz, támogassuk a hatóságok munkáját, mert amikor ez történt, akkor mindig számíthattak a Jobbik segítségére. Ez viszont, amit most önök folytatnak, propaganda. És a legszomorúbb, bizonyára nem én vagyok az egyetlen a teremben, aki olvasta Orwell nagyszerű regényét, az 1984-et, volt abban egy intézmény, az úgynevezett két perc gyűlölet, ezt önöknek sikerült 24 órás napi gyűlöletté fokozni. Ez a probléma, és ezen kellene elgondolkodni, és tényleg mindenki, ha csak egy picit magába száll, és azt mondja, hogy mi meg akarjuk védeni a kereszténységet, meg akarjuk védeni Magyarországot, akkor tekintsenek a képzeletbeli mérleg második serpenyőjébe is, és nézzék meg, hogy mellette vajon okozunk-e károkat, teszünk-e éppen a kereszténység ellen, vagy erősítjük azt. Szerintem nem kérdés, és ezt önök is pontosan tudják. És ha egyszer normálisan, felelősséggel tudnánk nyúlni minden biztonságpolitikai kérdéshez, teljesen más lenne ez az ország, higgyék el. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik, az LMP és az LMP mögött helyet foglaló függetlenek soraiból.) (17.20)És ha annyira kell rettegni ezektől az emberektől, akkor vajon miért nyitnak kötvényirodát Erbílben, néhány kilométerre a fronttól? Ez is az ország biztonságát szolgálja? Rettegnek a fekete-afrikaiaktól, a Boko Haramtól és társaiktól egyébként okkal , akkor miért nyitnak Afrikában kötvényirodát, miért hirdetik közpénzből a magyar letelepedési kötvényeket Afrikában? Nem érzik ezeket az ellentmondásokat? Nem érzik, hogy semmi köze a valóságnak ahhoz, amiről önök beszélnek? Kell egy gumicsont, kell valamivel folyamatosan riogatni a magyar társadalmat, és önök ezt kitűnően művelik. És mindezt szomorú kimondani a kereszténység védelmére hivatkozva. Önök hivatkoznak a kereszténység védelmére, miközben kormányzati szinten soha nem látott gyűlöletpropagandát folytatnak. Ez a szomorú, és ezen kellene már végre elgondolkodni. És ha a kereszténységet meg akarjuk védeni, akkor talán nem arra kellett volna felhívni múlt héten a figyelmet, hogy a magyar fiatalok meg a magyar társadalom múlt hét szerdán ne Valentin-napot ünnepeljen, hanem hamvazószerdát tartson? Ez lenne a kereszténység védelme, de önök nem ezt teszik! Ezek azok a problémák, amikről beszélni kell.Hogyha annyira félnek a bevándorlóktól, akkor miért engedtek be 24 ezer embert? 20 ezret letelepedési kötvények segítségével, és több mint 3500 embert a genfi egyezmény alapján különböző jogi státuszok szerint. És hozzáteszem, tegnap folytattunk erről egy vitát, és itt volt Völner államtitkár úr, most nem látom, de nyugodtan kérdezzék meg tőle, hogy 2015-16 magasságában miről is beszélt, amikor a magyar kormány határozatot hozott egyébként nagyon helyesen , és határozatban mondta ki, hogy melyek a magyar kormány szerint a biztonságos harmadik országok. És itt sok balkáni ország fel lett sorolva, többek között Szerbia, többek között Bosznia. És ez nem volt véletlen. Azért lettek felsorolva, hogy mi azt mondhassuk és egyébként mondjuk is okkal , hogy Szerbiában nincs olyan konfliktus és nincs olyan üldöztetés, ami miatt nem tekinthető biztonságos országnak. Vagyis pontosan ezen kormányhatározat szolgált arra, hogy a genfi egyezményt ne kelljen betartani, pontosan ez a kormányhatározat szólt erről. És ezt titokban ugyanúgy végrehajtották, ugyanúgy betartották. Mert nem is tehettek mást, mert nemzetközi egyezmény, amit mi is aláírtunk, be kell tartanunk. A probléma nem ez, hogy betartottuk a nemzetközi egyezményből fakadó kötelezettségeinket, a probléma az, hogy mellette három éven keresztül hazudtak, hogy mi aztán nem fogadunk be senkit. Ez az igazi probléma.És tudják, hogy amikor a társadalmi károkról beszélek, hogy vajon milyen károkat okoztak önök a propagandájukkal a magyar társadalomban, annak már volt egy jól látható jele, volt egy „kiváló” lakmuszpapírja, az őcsényi eset? Ugye emlékeznek rá? Az önök propagandájának hatására lincshangulat alakult ki, majdnem ember életébe is került, hogyha tovább tart. És elfelejtették azt mondani, hogy az a lincshangulat azok miatt alakult ki, akiket önök engedtek be oltalmazotti státuszban, azok miatt volt, akikről Orbán Viktor azt mondta, hogy nagyon helyes, hogy az őcsényiek kimondták és kifejtették véleményüket, csak Orbán Viktor nem tette hozzá, hogy ők azok az emberek, akik úgymond udvariasan bekopogtak és segítséget kértek tőlünk, mi pedig oltalmazotti státuszt adtunk. Ez az igazi probléma. Szomorú azt is látni, hogy mindezt olyan ricsajjal, olyan hangerővel teszik, megannyi Hunyadi Jánost játszva, hogy közben föl sem fogják, hogy nemcsak a magyar társadalomban okoznak károkat meg a különböző generációkban, hanem nemzetközi szinten is. Mert az országot meg lehet védeni úgy is, hogy csendben vagyunk, csak tesszük a dolgunkat, meg lehet azt is csinálni, amit önök folytatnak, hogy közben a terroristáknál fölhelyezik a térképre Magyarországot. Mert most képzeljenek el egy olyan pillanatot ne adja a Jóisten! , amikor azt mondja a Szíria területéről szétspriccelő Iszlám Állam katonáinak, dzsihadistáinak egyike, hogy most túl sokat „kalandoztunk” Nyugat-Európában, büntessünk már meg egy közép-kelet-európai országot. Önök szerint melyiket választanák? (Németh Szilárd István: Vona, Iráni Forradalmi Gárda!) Ki volt a leghangosabb, miközben Lengyelország, Szlovákia, Csehország ugyanazt teszi, amit mi, ugyanazt az álláspontot képviseli, csak nem hangoskodnak. (Németh Szilárd István: Vona, Iráni Forradalmi Gárda! Nem tudom, hallottad-e?) Önök viszont azáltal, hogy ekkora ricsajt csapnak belföldön és nemzetközi fórumokon egyaránt, pontosan a kockázatot növelik, pontosan fölhívják a figyelmet arra a legrosszabb körökben is és emberek és dzsihadisták között, hogy ha majd valakit büntetni akartok, akkor ott vannak, akik a legjobban utálnak benneteket. Na, ez az igazi probléma, és ezt a kockázatot sem mérte föl senki. És tényleg nem akarok túl sokat leragadni (Németh Szilárd István: Dehogynem!) ennél a kérdéskörnél, egy biztos, Magyarországot, a magyar embereket meg kell védeni, de akkor védjük meg becsületesen, védjük meg csendben, tegyük a dolgunkat ellenzéki képviselők és kormánypárti képviselők is, nyúljunk felelősséggel a jogszabályokhoz, támogassuk a hatóságok munkáját, mert amikor ez történt, akkor mindig számíthattak a Jobbik segítségére. Ez viszont, amit most önök folytatnak, propaganda. És a legszomorúbb, bizonyára nem én vagyok az egyetlen a teremben, aki olvasta Orwell nagyszerű regényét, az 1984-et, volt abban egy intézmény, az úgynevezett két perc gyűlölet, ezt önöknek sikerült 24 órás napi gyűlöletté fokozni. Ez a probléma, és ezen kellene elgondolkodni, és tényleg mindenki, ha csak egy picit magába száll, és azt mondja, hogy mi meg akarjuk védeni a kereszténységet, meg akarjuk védeni Magyarországot, akkor tekintsenek a képzeletbeli mérleg második serpenyőjébe is, és nézzék meg, hogy mellette vajon okozunk-e károkat, teszünk-e éppen a kereszténység ellen, vagy erősítjük azt. Szerintem nem kérdés, és ezt önök is pontosan tudják. És ha egyszer normálisan, felelősséggel tudnánk nyúlni minden biztonságpolitikai kérdéshez, teljesen más lenne ez az ország, higgyék el. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik, az LMP és az LMP mögött helyet foglaló függetlenek soraiból.) És ha annyira kell rettegni ezektől az emberektől, akkor vajon miért nyitnak kötvényirodát Erbílben, néhány kilométerre a fronttól? Ez is az ország biztonságát szolgálja? Rettegnek a fekete-afrikaiaktól, a Boko Haramtól és társaiktól egyébként okkal , akkor miért nyitnak Afrikában kötvényirodát, miért hirdetik közpénzből a magyar letelepedési kötvényeket Afrikában? Nem érzik ezeket az ellentmondásokat? Nem érzik, hogy semmi köze a valóságnak ahhoz, amiről önök beszélnek? Kell egy gumicsont, kell valamivel folyamatosan riogatni a magyar társadalmat, és önök ezt kitűnően művelik. És mindezt szomorú kimondani a kereszténység védelmére hivatkozva. Önök hivatkoznak a kereszténység védelmére, miközben kormányzati szinten soha nem látott gyűlöletpropagandát folytatnak. Ez a szomorú, és ezen kellene már végre elgondolkodni. És ha a kereszténységet meg akarjuk védeni, akkor talán nem arra kellett volna felhívni múlt héten a figyelmet, hogy a magyar fiatalok meg a magyar társadalom múlt hét szerdán ne Valentin-napot ünnepeljen, hanem hamvazószerdát tartson? Ez lenne a kereszténység védelme, de önök nem ezt teszik! Ezek azok a problémák, amikről beszélni kell.Hogyha annyira félnek a bevándorlóktól, akkor miért engedtek be 24 ezer embert? 20 ezret letelepedési kötvények segítségével, és több mint 3500 embert a genfi egyezmény alapján különböző jogi státuszok szerint. És hozzáteszem, tegnap folytattunk erről egy vitát, és itt volt Völner államtitkár úr, most nem látom, de nyugodtan kérdezzék meg tőle, hogy 2015-16 magasságában miről is beszélt, amikor a magyar kormány határozatot hozott egyébként nagyon helyesen , és határozatban mondta ki, hogy melyek a magyar kormány szerint a biztonságos harmadik országok. És itt sok balkáni ország fel lett sorolva, többek között Szerbia, többek között Bosznia. És ez nem volt véletlen. Azért lettek felsorolva, hogy mi azt mondhassuk és egyébként mondjuk is okkal , hogy Szerbiában nincs olyan konfliktus és nincs olyan üldöztetés, ami miatt nem tekinthető biztonságos országnak. Vagyis pontosan ezen kormányhatározat szolgált arra, hogy a genfi egyezményt ne kelljen betartani, pontosan ez a kormányhatározat szólt erről. És ezt titokban ugyanúgy végrehajtották, ugyanúgy betartották. Mert nem is tehettek mást, mert nemzetközi egyezmény, amit mi is aláírtunk, be kell tartanunk. A probléma nem ez, hogy betartottuk a nemzetközi egyezményből fakadó kötelezettségeinket, a probléma az, hogy mellette három éven keresztül hazudtak, hogy mi aztán nem fogadunk be senkit. Ez az igazi probléma.És tudják, hogy amikor a társadalmi károkról beszélek, hogy vajon milyen károkat okoztak önök a propagandájukkal a magyar társadalomban, annak már volt egy jól látható jele, volt egy „kiváló” lakmuszpapírja, az őcsényi eset? Ugye emlékeznek rá? Az önök propagandájának hatására lincshangulat alakult ki, majdnem ember életébe is került, hogyha tovább tart. És elfelejtették azt mondani, hogy az a lincshangulat azok miatt alakult ki, akiket önök engedtek be oltalmazotti státuszban, azok miatt volt, akikről Orbán Viktor azt mondta, hogy nagyon helyes, hogy az őcsényiek kimondták és kifejtették véleményüket, csak Orbán Viktor nem tette hozzá, hogy ők azok az emberek, akik úgymond udvariasan bekopogtak és segítséget kértek tőlünk, mi pedig oltalmazotti státuszt adtunk. Ez az igazi probléma. Szomorú azt is látni, hogy mindezt olyan ricsajjal, olyan hangerővel teszik, megannyi Hunyadi Jánost játszva, hogy közben föl sem fogják, hogy nemcsak a magyar társadalomban okoznak károkat meg a különböző generációkban, hanem nemzetközi szinten is. Mert az országot meg lehet védeni úgy is, hogy csendben vagyunk, csak tesszük a dolgunkat, meg lehet azt is csinálni, amit önök folytatnak, hogy közben a terroristáknál fölhelyezik a térképre Magyarországot. Mert most képzeljenek el egy olyan pillanatot ne adja a Jóisten! , amikor azt mondja a Szíria területéről szétspriccelő Iszlám Állam katonáinak, dzsihadistáinak egyike, hogy most túl sokat „kalandoztunk” Nyugat-Európában, büntessünk már meg egy közép-kelet-európai országot. Önök szerint melyiket választanák? (Németh Szilárd István: Vona, Iráni Forradalmi Gárda!) Ki volt a leghangosabb, miközben Lengyelország, Szlovákia, Csehország ugyanazt teszi, amit mi, ugyanazt az álláspontot képviseli, csak nem hangoskodnak. (Németh Szilárd István: Vona, Iráni Forradalmi Gárda! Nem tudom, hallottad-e?) Önök viszont azáltal, hogy ekkora ricsajt csapnak belföldön és nemzetközi fórumokon egyaránt, pontosan a kockázatot növelik, pontosan fölhívják a figyelmet arra a legrosszabb körökben is és emberek és dzsihadisták között, hogy ha majd valakit büntetni akartok, akkor ott vannak, akik a legjobban utálnak benneteket. Na, ez az igazi probléma, és ezt a kockázatot sem mérte föl senki. És tényleg nem akarok túl sokat leragadni (Németh Szilárd István: Dehogynem!) ennél a kérdéskörnél, egy biztos, Magyarországot, a magyar embereket meg kell védeni, de akkor védjük meg becsületesen, védjük meg csendben, tegyük a dolgunkat ellenzéki képviselők és kormánypárti képviselők is, nyúljunk felelősséggel a jogszabályokhoz, támogassuk a hatóságok munkáját, mert amikor ez történt, akkor mindig számíthattak a Jobbik segítségére. Ez viszont, amit most önök folytatnak, propaganda. És a legszomorúbb, bizonyára nem én vagyok az egyetlen a teremben, aki olvasta Orwell nagyszerű regényét, az 1984-et, volt abban egy intézmény, az úgynevezett két perc gyűlölet, ezt önöknek sikerült 24 órás napi gyűlöletté fokozni. Ez a probléma, és ezen kellene elgondolkodni, és tényleg mindenki, ha csak egy picit magába száll, és azt mondja, hogy mi meg akarjuk védeni a kereszténységet, meg akarjuk védeni Magyarországot, akkor tekintsenek a képzeletbeli mérleg második serpenyőjébe is, és nézzék meg, hogy mellette vajon okozunk-e károkat, teszünk-e éppen a kereszténység ellen, vagy erősítjük azt. Szerintem nem kérdés, és ezt önök is pontosan tudják. És ha egyszer normálisan, felelősséggel tudnánk nyúlni minden biztonságpolitikai kérdéshez, teljesen más lenne ez az ország, higgyék el. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik, az LMP és az LMP mögött helyet foglaló függetlenek soraiból.) És ha annyira kell rettegni ezektől az emberektől, akkor vajon miért nyitnak kötvényirodát Erbílben, néhány kilométerre a fronttól? Ez is az ország biztonságát szolgálja? Rettegnek a fekete-afrikaiaktól, a Boko Haramtól és társaiktól egyébként okkal , akkor miért nyitnak Afrikában kötvényirodát, miért hirdetik közpénzből a magyar letelepedési kötvényeket Afrikában? Nem érzik ezeket az ellentmondásokat? Nem érzik, hogy semmi köze a valóságnak ahhoz, amiről önök beszélnek? Kell egy gumicsont, kell valamivel folyamatosan riogatni a magyar társadalmat, és önök ezt kitűnően művelik. És mindezt szomorú kimondani a kereszténység védelmére hivatkozva. Önök hivatkoznak a kereszténység védelmére, miközben kormányzati szinten soha nem látott gyűlöletpropagandát folytatnak. Ez a szomorú, és ezen kellene már végre elgondolkodni. És ha a kereszténységet meg akarjuk védeni, akkor talán nem arra kellett volna felhívni múlt héten a figyelmet, hogy a magyar fiatalok meg a magyar társadalom múlt hét szerdán ne Valentin-napot ünnepeljen, hanem hamvazószerdát tartson? Ez lenne a kereszténység védelme, de önök nem ezt teszik! Ezek azok a problémák, amikről beszélni kell.Hogyha annyira félnek a bevándorlóktól, akkor miért engedtek be 24 ezer embert? 20 ezret letelepedési kötvények segítségével, és több mint 3500 embert a genfi egyezmény alapján különböző jogi státuszok szerint. És hozzáteszem, tegnap folytattunk erről egy vitát, és itt volt Völner államtitkár úr, most nem látom, de nyugodtan kérdezzék meg tőle, hogy 2015-16 magasságában miről is beszélt, amikor a magyar kormány határozatot hozott egyébként nagyon helyesen , és határozatban mondta ki, hogy melyek a magyar kormány szerint a biztonságos harmadik országok. És itt sok balkáni ország fel lett sorolva, többek között Szerbia, többek között Bosznia. És ez nem volt véletlen. Azért lettek felsorolva, hogy mi azt mondhassuk és egyébként mondjuk is okkal , hogy Szerbiában nincs olyan konfliktus és nincs olyan üldöztetés, ami miatt nem tekinthető biztonságos országnak. Vagyis pontosan ezen kormányhatározat szolgált arra, hogy a genfi egyezményt ne kelljen betartani, pontosan ez a kormányhatározat szólt erről. És ezt titokban ugyanúgy végrehajtották, ugyanúgy betartották. Mert nem is tehettek mást, mert nemzetközi egyezmény, amit mi is aláírtunk, be kell tartanunk. A probléma nem ez, hogy betartottuk a nemzetközi egyezményből fakadó kötelezettségeinket, a probléma az, hogy mellette három éven keresztül hazudtak, hogy mi aztán nem fogadunk be senkit. Ez az igazi probléma.És tudják, hogy amikor a társadalmi károkról beszélek, hogy vajon milyen károkat okoztak önök a propagandájukkal a magyar társadalomban, annak már volt egy jól látható jele, volt egy „kiváló” lakmuszpapírja, az őcsényi eset? Ugye emlékeznek rá? Az önök propagandájának hatására lincshangulat alakult ki, majdnem ember életébe is került, hogyha tovább tart. És elfelejtették azt mondani, hogy az a lincshangulat azok miatt alakult ki, akiket önök engedtek be oltalmazotti státuszban, azok miatt volt, akikről Orbán Viktor azt mondta, hogy nagyon helyes, hogy az őcsényiek kimondták és kifejtették véleményüket, csak Orbán Viktor nem tette hozzá, hogy ők azok az emberek, akik úgymond udvariasan bekopogtak és segítséget kértek tőlünk, mi pedig oltalmazotti státuszt adtunk. Ez az igazi probléma. Szomorú azt is látni, hogy mindezt olyan ricsajjal, olyan hangerővel teszik, megannyi Hunyadi Jánost játszva, hogy közben föl sem fogják, hogy nemcsak a magyar társadalomban okoznak károkat meg a különböző generációkban, hanem nemzetközi szinten is. Mert az országot meg lehet védeni úgy is, hogy csendben vagyunk, csak tesszük a dolgunkat, meg lehet azt is csinálni, amit önök folytatnak, hogy közben a terroristáknál fölhelyezik a térképre Magyarországot. Mert most képzeljenek el egy olyan pillanatot ne adja a Jóisten! , amikor azt mondja a Szíria területéről szétspriccelő Iszlám Állam katonáinak, dzsihadistáinak egyike, hogy most túl sokat „kalandoztunk” Nyugat-Európában, büntessünk már meg egy közép-kelet-európai országot. Önök szerint melyiket választanák? (Németh Szilárd István: Vona, Iráni Forradalmi Gárda!) Ki volt a leghangosabb, miközben Lengyelország, Szlovákia, Csehország ugyanazt teszi, amit mi, ugyanazt az álláspontot képviseli, csak nem hangoskodnak. (Németh Szilárd István: Vona, Iráni Forradalmi Gárda! Nem tudom, hallottad-e?) Önök viszont azáltal, hogy ekkora ricsajt csapnak belföldön és nemzetközi fórumokon egyaránt, pontosan a kockázatot növelik, pontosan fölhívják a figyelmet arra a legrosszabb körökben is és emberek és dzsihadisták között, hogy ha majd valakit büntetni akartok, akkor ott vannak, akik a legjobban utálnak benneteket. Na, ez az igazi probléma, és ezt a kockázatot sem mérte föl senki. És tényleg nem akarok túl sokat leragadni (Németh Szilárd István: Dehogynem!) ennél a kérdéskörnél, egy biztos, Magyarországot, a magyar embereket meg kell védeni, de akkor védjük meg becsületesen, védjük meg csendben, tegyük a dolgunkat ellenzéki képviselők és kormánypárti képviselők is, nyúljunk felelősséggel a jogszabályokhoz, támogassuk a hatóságok munkáját, mert amikor ez történt, akkor mindig számíthattak a Jobbik segítségére. Ez viszont, amit most önök folytatnak, propaganda. És a legszomorúbb, bizonyára nem én vagyok az egyetlen a teremben, aki olvasta Orwell nagyszerű regényét, az 1984-et, volt abban egy intézmény, az úgynevezett két perc gyűlölet, ezt önöknek sikerült 24 órás napi gyűlöletté fokozni. Ez a probléma, és ezen kellene elgondolkodni, és tényleg mindenki, ha csak egy picit magába száll, és azt mondja, hogy mi meg akarjuk védeni a kereszténységet, meg akarjuk védeni Magyarországot, akkor tekintsenek a képzeletbeli mérleg második serpenyőjébe is, és nézzék meg, hogy mellette vajon okozunk-e károkat, teszünk-e éppen a kereszténység ellen, vagy erősítjük azt. Szerintem nem kérdés, és ezt önök is pontosan tudják. És ha egyszer normálisan, felelősséggel tudnánk nyúlni minden biztonságpolitikai kérdéshez, teljesen más lenne ez az ország, higgyék el. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik, az LMP és az LMP mögött helyet foglaló függetlenek soraiból.) És mindezt szomorú kimondani a kereszténység védelmére hivatkozva. Önök hivatkoznak a kereszténység védelmére, miközben kormányzati szinten soha nem látott gyűlöletpropagandát folytatnak. Ez a szomorú, és ezen kellene már végre elgondolkodni. És ha a kereszténységet meg akarjuk védeni, akkor talán nem arra kellett volna felhívni múlt héten a figyelmet, hogy a magyar fiatalok meg a magyar társadalom múlt hét szerdán ne Valentin-napot ünnepeljen, hanem hamvazószerdát tartson? Ez lenne a kereszténység védelme, de önök nem ezt teszik! Ezek azok a problémák, amikről beszélni kell.Hogyha annyira félnek a bevándorlóktól, akkor miért engedtek be 24 ezer embert? 20 ezret letelepedési kötvények segítségével, és több mint 3500 embert a genfi egyezmény alapján különböző jogi státuszok szerint. És hozzáteszem, tegnap folytattunk erről egy vitát, és itt volt Völner államtitkár úr, most nem látom, de nyugodtan kérdezzék meg tőle, hogy 2015-16 magasságában miről is beszélt, amikor a magyar kormány határozatot hozott egyébként nagyon helyesen , és határozatban mondta ki, hogy melyek a magyar kormány szerint a biztonságos harmadik országok. És itt sok balkáni ország fel lett sorolva, többek között Szerbia, többek között Bosznia. És ez nem volt véletlen. Azért lettek felsorolva, hogy mi azt mondhassuk és egyébként mondjuk is okkal , hogy Szerbiában nincs olyan konfliktus és nincs olyan üldöztetés, ami miatt nem tekinthető biztonságos országnak. Vagyis pontosan ezen kormányhatározat szolgált arra, hogy a genfi egyezményt ne kelljen betartani, pontosan ez a kormányhatározat szólt erről. És ezt titokban ugyanúgy végrehajtották, ugyanúgy betartották. Mert nem is tehettek mást, mert nemzetközi egyezmény, amit mi is aláírtunk, be kell tartanunk. A probléma nem ez, hogy betartottuk a nemzetközi egyezményből fakadó kötelezettségeinket, a probléma az, hogy mellette három éven keresztül hazudtak, hogy mi aztán nem fogadunk be senkit. Ez az igazi probléma.És tudják, hogy amikor a társadalmi károkról beszélek, hogy vajon milyen károkat okoztak önök a propagandájukkal a magyar társadalomban, annak már volt egy jól látható jele, volt egy „kiváló” lakmuszpapírja, az őcsényi eset? Ugye emlékeznek rá? Az önök propagandájának hatására lincshangulat alakult ki, majdnem ember életébe is került, hogyha tovább tart. És elfelejtették azt mondani, hogy az a lincshangulat azok miatt alakult ki, akiket önök engedtek be oltalmazotti státuszban, azok miatt volt, akikről Orbán Viktor azt mondta, hogy nagyon helyes, hogy az őcsényiek kimondták és kifejtették véleményüket, csak Orbán Viktor nem tette hozzá, hogy ők azok az emberek, akik úgymond udvariasan bekopogtak és segítséget kértek tőlünk, mi pedig oltalmazotti státuszt adtunk. Ez az igazi probléma. Szomorú azt is látni, hogy mindezt olyan ricsajjal, olyan hangerővel teszik, megannyi Hunyadi Jánost játszva, hogy közben föl sem fogják, hogy nemcsak a magyar társadalomban okoznak károkat meg a különböző generációkban, hanem nemzetközi szinten is. Mert az országot meg lehet védeni úgy is, hogy csendben vagyunk, csak tesszük a dolgunkat, meg lehet azt is csinálni, amit önök folytatnak, hogy közben a terroristáknál fölhelyezik a térképre Magyarországot. Mert most képzeljenek el egy olyan pillanatot ne adja a Jóisten! , amikor azt mondja a Szíria területéről szétspriccelő Iszlám Állam katonáinak, dzsihadistáinak egyike, hogy most túl sokat „kalandoztunk” Nyugat-Európában, büntessünk már meg egy közép-kelet-európai országot. Önök szerint melyiket választanák? (Németh Szilárd István: Vona, Iráni Forradalmi Gárda!) Ki volt a leghangosabb, miközben Lengyelország, Szlovákia, Csehország ugyanazt teszi, amit mi, ugyanazt az álláspontot képviseli, csak nem hangoskodnak. (Németh Szilárd István: Vona, Iráni Forradalmi Gárda! Nem tudom, hallottad-e?) Önök viszont azáltal, hogy ekkora ricsajt csapnak belföldön és nemzetközi fórumokon egyaránt, pontosan a kockázatot növelik, pontosan fölhívják a figyelmet arra a legrosszabb körökben is és emberek és dzsihadisták között, hogy ha majd valakit büntetni akartok, akkor ott vannak, akik a legjobban utálnak benneteket. Na, ez az igazi probléma, és ezt a kockázatot sem mérte föl senki. És tényleg nem akarok túl sokat leragadni (Németh Szilárd István: Dehogynem!) ennél a kérdéskörnél, egy biztos, Magyarországot, a magyar embereket meg kell védeni, de akkor védjük meg becsületesen, védjük meg csendben, tegyük a dolgunkat ellenzéki képviselők és kormánypárti képviselők is, nyúljunk felelősséggel a jogszabályokhoz, támogassuk a hatóságok munkáját, mert amikor ez történt, akkor mindig számíthattak a Jobbik segítségére. Ez viszont, amit most önök folytatnak, propaganda. És a legszomorúbb, bizonyára nem én vagyok az egyetlen a teremben, aki olvasta Orwell nagyszerű regényét, az 1984-et, volt abban egy intézmény, az úgynevezett két perc gyűlölet, ezt önöknek sikerült 24 órás napi gyűlöletté fokozni. Ez a probléma, és ezen kellene elgondolkodni, és tényleg mindenki, ha csak egy picit magába száll, és azt mondja, hogy mi meg akarjuk védeni a kereszténységet, meg akarjuk védeni Magyarországot, akkor tekintsenek a képzeletbeli mérleg második serpenyőjébe is, és nézzék meg, hogy mellette vajon okozunk-e károkat, teszünk-e éppen a kereszténység ellen, vagy erősítjük azt. Szerintem nem kérdés, és ezt önök is pontosan tudják. És ha egyszer normálisan, felelősséggel tudnánk nyúlni minden biztonságpolitikai kérdéshez, teljesen más lenne ez az ország, higgyék el. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik, az LMP és az LMP mögött helyet foglaló függetlenek soraiból.) Hogyha annyira félnek a bevándorlóktól, akkor miért engedtek be 24 ezer embert? 20 ezret letelepedési kötvények segítségével, és több mint 3500 embert a genfi egyezmény alapján különböző jogi státuszok szerint. És hozzáteszem, tegnap folytattunk erről egy vitát, és itt volt Völner államtitkár úr, most nem látom, de nyugodtan kérdezzék meg tőle, hogy 2015-16 magasságában miről is beszélt, amikor a magyar kormány határozatot hozott egyébként nagyon helyesen , és határozatban mondta ki, hogy melyek a magyar kormány szerint a biztonságos harmadik országok. És itt sok balkáni ország fel lett sorolva, többek között Szerbia, többek között Bosznia. És ez nem volt véletlen. Azért lettek felsorolva, hogy mi azt mondhassuk és egyébként mondjuk is okkal , hogy Szerbiában nincs olyan konfliktus és nincs olyan üldöztetés, ami miatt nem tekinthető biztonságos országnak. Vagyis pontosan ezen kormányhatározat szolgált arra, hogy a genfi egyezményt ne kelljen betartani, pontosan ez a kormányhatározat szólt erről. És ezt titokban ugyanúgy végrehajtották, ugyanúgy betartották. Mert nem is tehettek mást, mert nemzetközi egyezmény, amit mi is aláírtunk, be kell tartanunk. A probléma nem ez, hogy betartottuk a nemzetközi egyezményből fakadó kötelezettségeinket, a probléma az, hogy mellette három éven keresztül hazudtak, hogy mi aztán nem fogadunk be senkit. Ez az igazi probléma.És tudják, hogy amikor a társadalmi károkról beszélek, hogy vajon milyen károkat okoztak önök a propagandájukkal a magyar társadalomban, annak már volt egy jól látható jele, volt egy „kiváló” lakmuszpapírja, az őcsényi eset? Ugye emlékeznek rá? Az önök propagandájának hatására lincshangulat alakult ki, majdnem ember életébe is került, hogyha tovább tart. És elfelejtették azt mondani, hogy az a lincshangulat azok miatt alakult ki, akiket önök engedtek be oltalmazotti státuszban, azok miatt volt, akikről Orbán Viktor azt mondta, hogy nagyon helyes, hogy az őcsényiek kimondták és kifejtették véleményüket, csak Orbán Viktor nem tette hozzá, hogy ők azok az emberek, akik úgymond udvariasan bekopogtak és segítséget kértek tőlünk, mi pedig oltalmazotti státuszt adtunk. Ez az igazi probléma. Szomorú azt is látni, hogy mindezt olyan ricsajjal, olyan hangerővel teszik, megannyi Hunyadi Jánost játszva, hogy közben föl sem fogják, hogy nemcsak a magyar társadalomban okoznak károkat meg a különböző generációkban, hanem nemzetközi szinten is. Mert az országot meg lehet védeni úgy is, hogy csendben vagyunk, csak tesszük a dolgunkat, meg lehet azt is csinálni, amit önök folytatnak, hogy közben a terroristáknál fölhelyezik a térképre Magyarországot. Mert most képzeljenek el egy olyan pillanatot ne adja a Jóisten! , amikor azt mondja a Szíria területéről szétspriccelő Iszlám Állam katonáinak, dzsihadistáinak egyike, hogy most túl sokat „kalandoztunk” Nyugat-Európában, büntessünk már meg egy közép-kelet-európai országot. Önök szerint melyiket választanák? (Németh Szilárd István: Vona, Iráni Forradalmi Gárda!) Ki volt a leghangosabb, miközben Lengyelország, Szlovákia, Csehország ugyanazt teszi, amit mi, ugyanazt az álláspontot képviseli, csak nem hangoskodnak. (Németh Szilárd István: Vona, Iráni Forradalmi Gárda! Nem tudom, hallottad-e?) Önök viszont azáltal, hogy ekkora ricsajt csapnak belföldön és nemzetközi fórumokon egyaránt, pontosan a kockázatot növelik, pontosan fölhívják a figyelmet arra a legrosszabb körökben is és emberek és dzsihadisták között, hogy ha majd valakit büntetni akartok, akkor ott vannak, akik a legjobban utálnak benneteket. Na, ez az igazi probléma, és ezt a kockázatot sem mérte föl senki. És tényleg nem akarok túl sokat leragadni (Németh Szilárd István: Dehogynem!) ennél a kérdéskörnél, egy biztos, Magyarországot, a magyar embereket meg kell védeni, de akkor védjük meg becsületesen, védjük meg csendben, tegyük a dolgunkat ellenzéki képviselők és kormánypárti képviselők is, nyúljunk felelősséggel a jogszabályokhoz, támogassuk a hatóságok munkáját, mert amikor ez történt, akkor mindig számíthattak a Jobbik segítségére. Ez viszont, amit most önök folytatnak, propaganda. És a legszomorúbb, bizonyára nem én vagyok az egyetlen a teremben, aki olvasta Orwell nagyszerű regényét, az 1984-et, volt abban egy intézmény, az úgynevezett két perc gyűlölet, ezt önöknek sikerült 24 órás napi gyűlöletté fokozni. Ez a probléma, és ezen kellene elgondolkodni, és tényleg mindenki, ha csak egy picit magába száll, és azt mondja, hogy mi meg akarjuk védeni a kereszténységet, meg akarjuk védeni Magyarországot, akkor tekintsenek a képzeletbeli mérleg második serpenyőjébe is, és nézzék meg, hogy mellette vajon okozunk-e károkat, teszünk-e éppen a kereszténység ellen, vagy erősítjük azt. Szerintem nem kérdés, és ezt önök is pontosan tudják. És ha egyszer normálisan, felelősséggel tudnánk nyúlni minden biztonságpolitikai kérdéshez, teljesen más lenne ez az ország, higgyék el. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik, az LMP és az LMP mögött helyet foglaló függetlenek soraiból.) Vagyis pontosan ezen kormányhatározat szolgált arra, hogy a genfi egyezményt ne kelljen betartani, pontosan ez a kormányhatározat szólt erről. És ezt titokban ugyanúgy végrehajtották, ugyanúgy betartották. Mert nem is tehettek mást, mert nemzetközi egyezmény, amit mi is aláírtunk, be kell tartanunk. A probléma nem ez, hogy betartottuk a nemzetközi egyezményből fakadó kötelezettségeinket, a probléma az, hogy mellette három éven keresztül hazudtak, hogy mi aztán nem fogadunk be senkit. Ez az igazi probléma.És tudják, hogy amikor a társadalmi károkról beszélek, hogy vajon milyen károkat okoztak önök a propagandájukkal a magyar társadalomban, annak már volt egy jól látható jele, volt egy „kiváló” lakmuszpapírja, az őcsényi eset? Ugye emlékeznek rá? Az önök propagandájának hatására lincshangulat alakult ki, majdnem ember életébe is került, hogyha tovább tart. És elfelejtették azt mondani, hogy az a lincshangulat azok miatt alakult ki, akiket önök engedtek be oltalmazotti státuszban, azok miatt volt, akikről Orbán Viktor azt mondta, hogy nagyon helyes, hogy az őcsényiek kimondták és kifejtették véleményüket, csak Orbán Viktor nem tette hozzá, hogy ők azok az emberek, akik úgymond udvariasan bekopogtak és segítséget kértek tőlünk, mi pedig oltalmazotti státuszt adtunk. Ez az igazi probléma. Szomorú azt is látni, hogy mindezt olyan ricsajjal, olyan hangerővel teszik, megannyi Hunyadi Jánost játszva, hogy közben föl sem fogják, hogy nemcsak a magyar társadalomban okoznak károkat meg a különböző generációkban, hanem nemzetközi szinten is. Mert az országot meg lehet védeni úgy is, hogy csendben vagyunk, csak tesszük a dolgunkat, meg lehet azt is csinálni, amit önök folytatnak, hogy közben a terroristáknál fölhelyezik a térképre Magyarországot. Mert most képzeljenek el egy olyan pillanatot ne adja a Jóisten! , amikor azt mondja a Szíria területéről szétspriccelő Iszlám Állam katonáinak, dzsihadistáinak egyike, hogy most túl sokat „kalandoztunk” Nyugat-Európában, büntessünk már meg egy közép-kelet-európai országot. Önök szerint melyiket választanák? (Németh Szilárd István: Vona, Iráni Forradalmi Gárda!) Ki volt a leghangosabb, miközben Lengyelország, Szlovákia, Csehország ugyanazt teszi, amit mi, ugyanazt az álláspontot képviseli, csak nem hangoskodnak. (Németh Szilárd István: Vona, Iráni Forradalmi Gárda! Nem tudom, hallottad-e?) Önök viszont azáltal, hogy ekkora ricsajt csapnak belföldön és nemzetközi fórumokon egyaránt, pontosan a kockázatot növelik, pontosan fölhívják a figyelmet arra a legrosszabb körökben is és emberek és dzsihadisták között, hogy ha majd valakit büntetni akartok, akkor ott vannak, akik a legjobban utálnak benneteket. Na, ez az igazi probléma, és ezt a kockázatot sem mérte föl senki. És tényleg nem akarok túl sokat leragadni (Németh Szilárd István: Dehogynem!) ennél a kérdéskörnél, egy biztos, Magyarországot, a magyar embereket meg kell védeni, de akkor védjük meg becsületesen, védjük meg csendben, tegyük a dolgunkat ellenzéki képviselők és kormánypárti képviselők is, nyúljunk felelősséggel a jogszabályokhoz, támogassuk a hatóságok munkáját, mert amikor ez történt, akkor mindig számíthattak a Jobbik segítségére. Ez viszont, amit most önök folytatnak, propaganda. És a legszomorúbb, bizonyára nem én vagyok az egyetlen a teremben, aki olvasta Orwell nagyszerű regényét, az 1984-et, volt abban egy intézmény, az úgynevezett két perc gyűlölet, ezt önöknek sikerült 24 órás napi gyűlöletté fokozni. Ez a probléma, és ezen kellene elgondolkodni, és tényleg mindenki, ha csak egy picit magába száll, és azt mondja, hogy mi meg akarjuk védeni a kereszténységet, meg akarjuk védeni Magyarországot, akkor tekintsenek a képzeletbeli mérleg második serpenyőjébe is, és nézzék meg, hogy mellette vajon okozunk-e károkat, teszünk-e éppen a kereszténység ellen, vagy erősítjük azt. Szerintem nem kérdés, és ezt önök is pontosan tudják. És ha egyszer normálisan, felelősséggel tudnánk nyúlni minden biztonságpolitikai kérdéshez, teljesen más lenne ez az ország, higgyék el. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik, az LMP és az LMP mögött helyet foglaló függetlenek soraiból.) És tudják, hogy amikor a társadalmi károkról beszélek, hogy vajon milyen károkat okoztak önök a propagandájukkal a magyar társadalomban, annak már volt egy jól látható jele, volt egy „kiváló” lakmuszpapírja, az őcsényi eset? Ugye emlékeznek rá? Az önök propagandájának hatására lincshangulat alakult ki, majdnem ember életébe is került, hogyha tovább tart. És elfelejtették azt mondani, hogy az a lincshangulat azok miatt alakult ki, akiket önök engedtek be oltalmazotti státuszban, azok miatt volt, akikről Orbán Viktor azt mondta, hogy nagyon helyes, hogy az őcsényiek kimondták és kifejtették véleményüket, csak Orbán Viktor nem tette hozzá, hogy ők azok az emberek, akik úgymond udvariasan bekopogtak és segítséget kértek tőlünk, mi pedig oltalmazotti státuszt adtunk. Ez az igazi probléma. Szomorú azt is látni, hogy mindezt olyan ricsajjal, olyan hangerővel teszik, megannyi Hunyadi Jánost játszva, hogy közben föl sem fogják, hogy nemcsak a magyar társadalomban okoznak károkat meg a különböző generációkban, hanem nemzetközi szinten is. Mert az országot meg lehet védeni úgy is, hogy csendben vagyunk, csak tesszük a dolgunkat, meg lehet azt is csinálni, amit önök folytatnak, hogy közben a terroristáknál fölhelyezik a térképre Magyarországot. Mert most képzeljenek el egy olyan pillanatot ne adja a Jóisten! , amikor azt mondja a Szíria területéről szétspriccelő Iszlám Állam katonáinak, dzsihadistáinak egyike, hogy most túl sokat „kalandoztunk” Nyugat-Európában, büntessünk már meg egy közép-kelet-európai országot. Önök szerint melyiket választanák? (Németh Szilárd István: Vona, Iráni Forradalmi Gárda!) Ki volt a leghangosabb, miközben Lengyelország, Szlovákia, Csehország ugyanazt teszi, amit mi, ugyanazt az álláspontot képviseli, csak nem hangoskodnak. (Németh Szilárd István: Vona, Iráni Forradalmi Gárda! Nem tudom, hallottad-e?) Önök viszont azáltal, hogy ekkora ricsajt csapnak belföldön és nemzetközi fórumokon egyaránt, pontosan a kockázatot növelik, pontosan fölhívják a figyelmet arra a legrosszabb körökben is és emberek és dzsihadisták között, hogy ha majd valakit büntetni akartok, akkor ott vannak, akik a legjobban utálnak benneteket. Na, ez az igazi probléma, és ezt a kockázatot sem mérte föl senki. És tényleg nem akarok túl sokat leragadni (Németh Szilárd István: Dehogynem!) ennél a kérdéskörnél, egy biztos, Magyarországot, a magyar embereket meg kell védeni, de akkor védjük meg becsületesen, védjük meg csendben, tegyük a dolgunkat ellenzéki képviselők és kormánypárti képviselők is, nyúljunk felelősséggel a jogszabályokhoz, támogassuk a hatóságok munkáját, mert amikor ez történt, akkor mindig számíthattak a Jobbik segítségére. Ez viszont, amit most önök folytatnak, propaganda. És a legszomorúbb, bizonyára nem én vagyok az egyetlen a teremben, aki olvasta Orwell nagyszerű regényét, az 1984-et, volt abban egy intézmény, az úgynevezett két perc gyűlölet, ezt önöknek sikerült 24 órás napi gyűlöletté fokozni. Ez a probléma, és ezen kellene elgondolkodni, és tényleg mindenki, ha csak egy picit magába száll, és azt mondja, hogy mi meg akarjuk védeni a kereszténységet, meg akarjuk védeni Magyarországot, akkor tekintsenek a képzeletbeli mérleg második serpenyőjébe is, és nézzék meg, hogy mellette vajon okozunk-e károkat, teszünk-e éppen a kereszténység ellen, vagy erősítjük azt. Szerintem nem kérdés, és ezt önök is pontosan tudják. És ha egyszer normálisan, felelősséggel tudnánk nyúlni minden biztonságpolitikai kérdéshez, teljesen más lenne ez az ország, higgyék el. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik, az LMP és az LMP mögött helyet foglaló függetlenek soraiból.) Szomorú azt is látni, hogy mindezt olyan ricsajjal, olyan hangerővel teszik, megannyi Hunyadi Jánost játszva, hogy közben föl sem fogják, hogy nemcsak a magyar társadalomban okoznak károkat meg a különböző generációkban, hanem nemzetközi szinten is. Mert az országot meg lehet védeni úgy is, hogy csendben vagyunk, csak tesszük a dolgunkat, meg lehet azt is csinálni, amit önök folytatnak, hogy közben a terroristáknál fölhelyezik a térképre Magyarországot. Mert most képzeljenek el egy olyan pillanatot ne adja a Jóisten! , amikor azt mondja a Szíria területéről szétspriccelő Iszlám Állam katonáinak, dzsihadistáinak egyike, hogy most túl sokat „kalandoztunk” Nyugat-Európában, büntessünk már meg egy közép-kelet-európai országot. Önök szerint melyiket választanák? (Németh Szilárd István: Vona, Iráni Forradalmi Gárda!) Ki volt a leghangosabb, miközben Lengyelország, Szlovákia, Csehország ugyanazt teszi, amit mi, ugyanazt az álláspontot képviseli, csak nem hangoskodnak. (Németh Szilárd István: Vona, Iráni Forradalmi Gárda! Nem tudom, hallottad-e?) Önök viszont azáltal, hogy ekkora ricsajt csapnak belföldön és nemzetközi fórumokon egyaránt, pontosan a kockázatot növelik, pontosan fölhívják a figyelmet arra a legrosszabb körökben is és emberek és dzsihadisták között, hogy ha majd valakit büntetni akartok, akkor ott vannak, akik a legjobban utálnak benneteket. Na, ez az igazi probléma, és ezt a kockázatot sem mérte föl senki. És tényleg nem akarok túl sokat leragadni (Németh Szilárd István: Dehogynem!) ennél a kérdéskörnél, egy biztos, Magyarországot, a magyar embereket meg kell védeni, de akkor védjük meg becsületesen, védjük meg csendben, tegyük a dolgunkat ellenzéki képviselők és kormánypárti képviselők is, nyúljunk felelősséggel a jogszabályokhoz, támogassuk a hatóságok munkáját, mert amikor ez történt, akkor mindig számíthattak a Jobbik segítségére. Ez viszont, amit most önök folytatnak, propaganda. És a legszomorúbb, bizonyára nem én vagyok az egyetlen a teremben, aki olvasta Orwell nagyszerű regényét, az 1984-et, volt abban egy intézmény, az úgynevezett két perc gyűlölet, ezt önöknek sikerült 24 órás napi gyűlöletté fokozni. Ez a probléma, és ezen kellene elgondolkodni, és tényleg mindenki, ha csak egy picit magába száll, és azt mondja, hogy mi meg akarjuk védeni a kereszténységet, meg akarjuk védeni Magyarországot, akkor tekintsenek a képzeletbeli mérleg második serpenyőjébe is, és nézzék meg, hogy mellette vajon okozunk-e károkat, teszünk-e éppen a kereszténység ellen, vagy erősítjük azt. Szerintem nem kérdés, és ezt önök is pontosan tudják. És ha egyszer normálisan, felelősséggel tudnánk nyúlni minden biztonságpolitikai kérdéshez, teljesen más lenne ez az ország, higgyék el. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik, az LMP és az LMP mögött helyet foglaló függetlenek soraiból.) Önök viszont azáltal, hogy ekkora ricsajt csapnak belföldön és nemzetközi fórumokon egyaránt, pontosan a kockázatot növelik, pontosan fölhívják a figyelmet arra a legrosszabb körökben is és emberek és dzsihadisták között, hogy ha majd valakit büntetni akartok, akkor ott vannak, akik a legjobban utálnak benneteket. Na, ez az igazi probléma, és ezt a kockázatot sem mérte föl senki. És tényleg nem akarok túl sokat leragadni (Németh Szilárd István: Dehogynem!) ennél a kérdéskörnél, egy biztos, Magyarországot, a magyar embereket meg kell védeni, de akkor védjük meg becsületesen, védjük meg csendben, tegyük a dolgunkat ellenzéki képviselők és kormánypárti képviselők is, nyúljunk felelősséggel a jogszabályokhoz, támogassuk a hatóságok munkáját, mert amikor ez történt, akkor mindig számíthattak a Jobbik segítségére. Ez viszont, amit most önök folytatnak, propaganda. És a legszomorúbb, bizonyára nem én vagyok az egyetlen a teremben, aki olvasta Orwell nagyszerű regényét, az 1984-et, volt abban egy intézmény, az úgynevezett két perc gyűlölet, ezt önöknek sikerült 24 órás napi gyűlöletté fokozni. Ez a probléma, és ezen kellene elgondolkodni, és tényleg mindenki, ha csak egy picit magába száll, és azt mondja, hogy mi meg akarjuk védeni a kereszténységet, meg akarjuk védeni Magyarországot, akkor tekintsenek a képzeletbeli mérleg második serpenyőjébe is, és nézzék meg, hogy mellette vajon okozunk-e károkat, teszünk-e éppen a kereszténység ellen, vagy erősítjük azt. Szerintem nem kérdés, és ezt önök is pontosan tudják. És ha egyszer normálisan, felelősséggel tudnánk nyúlni minden biztonságpolitikai kérdéshez, teljesen más lenne ez az ország, higgyék el. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik, az LMP és az LMP mögött helyet foglaló függetlenek soraiból.) És tényleg nem akarok túl sokat leragadni (Németh Szilárd István: Dehogynem!) ennél a kérdéskörnél, egy biztos, Magyarországot, a magyar embereket meg kell védeni, de akkor védjük meg becsületesen, védjük meg csendben, tegyük a dolgunkat ellenzéki képviselők és kormánypárti képviselők is, nyúljunk felelősséggel a jogszabályokhoz, támogassuk a hatóságok munkáját, mert amikor ez történt, akkor mindig számíthattak a Jobbik segítségére. Ez viszont, amit most önök folytatnak, propaganda. És a legszomorúbb, bizonyára nem én vagyok az egyetlen a teremben, aki olvasta Orwell nagyszerű regényét, az 1984-et, volt abban egy intézmény, az úgynevezett két perc gyűlölet, ezt önöknek sikerült 24 órás napi gyűlöletté fokozni. Ez a probléma, és ezen kellene elgondolkodni, és tényleg mindenki, ha csak egy picit magába száll, és azt mondja, hogy mi meg akarjuk védeni a kereszténységet, meg akarjuk védeni Magyarországot, akkor tekintsenek a képzeletbeli mérleg második serpenyőjébe is, és nézzék meg, hogy mellette vajon okozunk-e károkat, teszünk-e éppen a kereszténység ellen, vagy erősítjük azt. Szerintem nem kérdés, és ezt önök is pontosan tudják. És ha egyszer normálisan, felelősséggel tudnánk nyúlni minden biztonságpolitikai kérdéshez, teljesen más lenne ez az ország, higgyék el. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik, az LMP és az LMP mögött helyet foglaló függetlenek soraiból.) És a legszomorúbb, bizonyára nem én vagyok az egyetlen a teremben, aki olvasta Orwell nagyszerű regényét, az 1984-et, volt abban egy intézmény, az úgynevezett két perc gyűlölet, ezt önöknek sikerült 24 órás napi gyűlöletté fokozni. Ez a probléma, és ezen kellene elgondolkodni, és tényleg mindenki, ha csak egy picit magába száll, és azt mondja, hogy mi meg akarjuk védeni a kereszténységet, meg akarjuk védeni Magyarországot, akkor tekintsenek a képzeletbeli mérleg második serpenyőjébe is, és nézzék meg, hogy mellette vajon okozunk-e károkat, teszünk-e éppen a kereszténység ellen, vagy erősítjük azt. Szerintem nem kérdés, és ezt önök is pontosan tudják. És ha egyszer normálisan, felelősséggel tudnánk nyúlni minden biztonságpolitikai kérdéshez, teljesen más lenne ez az ország, higgyék el. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik, az LMP és az LMP mögött helyet foglaló függetlenek soraiból.)
  • És az a globális migrációs krízis, amivel most jelenleg a világ szembesül, ez nem egy új dolog, azzal van a probléma, hogy önök most ismerik fel, hogy az eszközeik alkalmatlanok arra, hogy ezzel foglalkozzanak. Nyilvánvalóan lehet ezzel egyetérteni, hogy akár az Európai Unió, akár Soros György nem jó megoldási eszközöket kínál, ezt ki lehet mondani, de az, hogy önök meg semmilyet nem kínálnak, csak egy kampánytörvénykezést, ez még szégyenletesebb. Azt mondta Németh Szilárd képviselőtársam, hogy újabb védvonalat képez ez a joganyag, ami előttünk van. Nem lehetne inkább meleg teát adni a rendőröknek a határon? Tehát nem lehetne, hogy egy kis melegedő legyen inkább az újabb jogszabályi védvonal helyett? Nem lehetne, hogy éjjellátókat kapjanak vagy hőkamerákat, amit tudnak használni? Nem lehetne, hogy a kerítésrendszert úgy csináljuk meg, hogy az ott szolgálatot ellátó belügyi szervek el tudják látni a feladatukat? (17.30)Nem lehetne, hogy elégséges humán hátteret biztosítanak ehhez? Azért baj az, hogy ennyi jogász van ebben a kormányban, mert mindig mindent jogszabályokkal akarnak megoldani, és nem foglalkoznak azzal, hogy a meglévő joganyag esetleg már tökéletesen alkalmas lenne arra, hogy valamit kezeljenek. Minden további nélkül az önök kezében lenne évek óta a lehetőség, hogy érdemi eredményeket mutassanak fel. Szintén Németh Szilárd képviselőtársam elmondta, hogy 400 ember vágtatott át az országon. Ezt mondta. (Halász János: 400 ezer.) Bocsánat, 400 ezer ember. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, 400 ezer ember. Hát ez azért történt meg, mert önök alkalmatlanok voltak arra, hogy kezeljék a helyzetet. Nem tudták kezelni, ezért történhetett meg.Nyilvánvalóan az, hogy a hidegháború után egy másmilyen valós problémával kell szembesülnünk, és Soros György is egy olyan imperialista, aki be akar avatkozni, ezeket el lehet fogadni. Csak éppen azt, hogy egy embert démonizálni akarnak, és ezt a démonizáló tevékenységüket keresztényi tevékenységük mellett akarják ellátni, ez a közröhej.Mint ahogy az is, amire szintén Németh Szilárd felhívta a figyelmet, de egyébként a bevezetőből is kiderült. Azt mondják, hogy jelen pillanatban lezajlik az általános vitája ennek, de szavazni már csak az új kormány fog erről. (Dr. Répássy Róbert: Parlament.) Bocsánat, az új Országgyűlés fog szavazni erről. Köszönöm Répássy képviselőtársamnak. Hát nem egy nevetséges vicc, hogy egy napon belül átnyomtak egy teniszversenyt most az Országgyűlésen, mert annyira fontos volt, hogy a Margitszigeten valaki építkezni kezdjen, teniszpályákat hozzon létre, miközben ezt meg nem tudják kezelni? Itt az egész istálló kilóg, nem a lóláb! Itt gyakorlatilag kampánycélt csinálnak egy kampánytörvénykezéssel, amit arra használnak, hogy majd jól el tudják adni a kampányban, hogy a kampány tétje az, hogy ez a csomag átmegy-e. Miközben nem tartalmaz olyan tevékenységet, amiről azt lehetne mondani, hogy érdemi előrelépést eredményezne abban a válságban, amivel szembesülni fog Közép-Európa és Európa a következő időszakban.Ez azért is probléma, mert egy ember démonizálása mellett nyilvánvalóan lehetne azzal foglalkozni, hogy ennek a globális problémának a megoldását hogyan kezeljük. De semmilyen formában nem is akarnak ez ügyben tenni. Nyilvánvalóan már ott lebuktak, hogy beküldik ide a propagandaminisztériumot. Miért nincs itt Pintér Sándor? Ha ez egy belbiztonsági kérdés, ha ezzel biztonságot akarnak teremteni, miért a propagandások foglalkoznak vele? Mitől van az, hogy nem küldenek ide olyan szakembereket, akik ezekhez a kérdésekhez értenek, és el tudják nekünk magyarázni, hogy miért lenne előrelépés a mostani joganyag elfogadása?Ehelyett hallunk egy kampányszöveget. Tuzson Bence államtitkár úr képzett jogászember, jó hírben áll jogász szakemberként. Mondja már meg nekem, államtitkár úr, hogy hány olyan törvényt ismer, amelynek a preambulumában konkrétan jelen van egy kormányzó párt vagy egy párt kampányüzenete. Hány ilyen jogszabály van, akár európai kitekintésben? Hát önök most a jogszabályokat elkezdték kampánycélokra használni. Hát nem szánalmas ez? Nem tudom, mi a véleménye erről jogászként, de nagyjából az a gyalázat kategória, amikor az Országgyűlésből bohóccirkuszt csinálnak, hogy ez szolgálja leginkább az önök kampánycéljait.Itt az egész anyagban folyamatosan keveredik a bevándorló, a migráns és a menekült. Sehol nem konzekvensen használják a joganyagban. Nyilvánvalóan, ha komolyan vennénk a jogszabályt, akkor is felmerülne az aggályunk, hogy ez jogbizonytalanságot okoz, de hát teljesen kusza és inkoherens ezeknek a szavaknak az alkalmazása, és ez is hozzátartozik ahhoz, hogy nem lehet komolyan venni. Megfelelő definíciók mellett, megfelelő intézkedések hiányára nyilvánvalóan nem lehet alkalmas ez a jogszabály.Az állam által támogatott menekültek vagy az állam által támogatott migránsok. Ugye, beszélhetünk arról az 1300 főről, akit már önök befogadtak nagy sunyiban, nehogy észrevegye valaki, nem beszélve arról nem csodálom, hogy Rogán miniszter úr nem mert személyesen bejönni , ami a letelepedéses bizniszből bejött az országba. Ha most nekik akarna segíteni valaki az integrációban, akiket önök telepítettek be, azokat is elkezdik vegzálni. Azoknak sem teremtenek lehetőséget, nincs benne kivétel. Önök egységesen akarnak vegzálni mindenkit attól függetlenül, hogy mit csinál. Akkor is, ha az önök szennyesét mossák azáltal, hogy az önök által betelepítetteknek nyújtanának segítséget. Mert gondolom, valami oka csak volt, hogy kiválasztották ezeket az embereket. Szintén államtitkár urat kérdezem, hogy Magyarországon az egyesülési joggal kapcsolatban nagyjából ’90 óta következetesen jelen van az, hogy Magyarországon jogellenes tevékenységre nem lehet civil szervezetet alapítani. Ebből az következik, hogy azok a szankciók, amelyeket itt konkrétan meghatároz, egy jogellenes tevékenység ellátására létrejött szervezetre vonatkozna, ami elvileg nem jöhet létre. Ez azt jelenti, hogy ennyire nem bíznak meg a saját ügyészségeikben és bíróságaikban, hogy ezek szerint bejegyeznek olyan civil szervezeteket, amelyek jogellenes tevékenységet végeznek? Mert ez nem fordulhat elő, ami azt jelenti, hogy itt nyilván nem indokolt a jogszabály. Ugye, a határzár felállításakor szigorították a Btk.-t, és az emberek segítése is gyakorlatilag bűncselekmény lett. Ehhez megint nem kell jogszabály. Most konkrétan a három joganyagból, ami előttünk van, azt, amit már a Btk.-ban megtettek, megpróbálják megismételni kampányszöveggel. Gyakorlatilag azt mondják, hogy akik bűncselekményben vesznek részt, azok majd még eltiltási, távoltartási rendelkezést is kapnak. Hát most valami vagy jogellenes, vagy nem jogellenes. Ha jogellenes, akkor hogy fordulhat elő? Hát úgy fordulhat elő, hogy egy alkalmatlan kormány van, amelyik nem tudja betartatni a jogszabályokat, mert más esetben ez nem történhet meg.Nyilvánvalóan ezek a törekvések azt mutatják, hogy ez a kampánytörvénykezés, amelynek most a statisztái vagyunk, egyértelműen egy teljesen alkalmatlan jogszabály, amit teljesen fölöslegesen próbál meg elébünk hozni. Közben leszólták itt Mirkóczki képviselőtársamat, hogy felemeli a hangját, pedig 45 percig hallgattuk ezt a kretén izét, amit lenyomtak egymás után hárman. Miket kellett itt hallani? Soros zsebéből kikandikáló politikusok mondja ezt Németh Szilárd. Tessenek már szétnézni maguk között! Orbán Viktorra gondolt? Vagy kire gondolt?Hol van ilyen? Egy párt van jelenleg Magyarországon a parlamentben, amelynek ’90-től kezdve a vidéki hálózatát, ami nem létezett ’90-ben, Soros-támogatással valósították meg. Ez a Fidesz. Senki más nincs ilyen. Fidesz-ösztöndíjasokból (sic!) áll a kormánynak egy része, és önök beszélnek a Soros zsebéből kikandikáló politikusokról? Teljesen nonszensz. Olyan, mintha nem tudnának tükörbe nézni saját tevékenységeikkel.A legzavaróbb talán ebben az egész jogszabályban az a képmutatás, az a hazug kommunikáció, amit folytatnak. Kerestem itt gyorsan a beszédek közben azt az Index-cikket, ami arról szólt, hogy január 24-én, tehát egypár héttel ezelőtt a Fidesz civilekkel való menekültügyi együttműködést szorgalmazott Brüsszelben. Az önök brüsszeli frakciója január közepén tehát minden további nélkül megszavazta azt az európai uniós előterjesztést, ami felhívta a Bizottságot, hogy a külső fellépésekre vonatkozó politikájuk keretében működjön együtt a civil társadalmi és emberi jogi szervezetekkel. Mindenki, Deutsch, Szájer, mindenki emelte fel a kezét és támogatta. Tessenek megnézni!Itthon meg egy ellentétes kommunikációt folytatnak, hogy az ilyen civileket vegzálni kell. Hát hogyan lehet ezt komolyan venni, hogyan lehet elfogadni, és hogyan lehet úgy kezelni, hogy nem pusztán arról van szó, hogy kampánycéljaikra használják fel az Országgyűlést, és egy ember démonizálásával akarják rettegésben tartani az országot, mint arra az előttem szóló jobbikos képviselőtársam rámutatott?És még egy komoly aggályom van ezzel az egésszel. Ugyanis a három joganyagot, a távoltartást, az illetéket meg a civilek vegzálásának a rendelkezéseit nézve még egy dolog felmerül bennem. Ez pedig az, hogy gyakorlatilag azt ismeri el a kormány, hogy jelenleg az elhárítás és a hírszerzés nem tudja észlelni Magyarországon azt, ha egy civil szervezet olyan jellegű jogellenes tevékenységet finanszíroz vagy segít, ami veszélyezteti Magyarország közrendjét. Hát minek ehhez jogszabályalkotás? Ha egy működőképes elhárítás és hírszerzés rendelkezésünkre áll, akkor le kell kapcsolni azt a civilt, akiről önök azt gondolják. Nem gondolják? Akkor miről beszélünk? Ha mindössze arról van szó, hogy azokat a civileket, akik valamilyen külföldi támogatásokat kapnak, meg akarják a pénz negyedrészének elvételével büntetni, abból nem lesz nagy zsé, ilyen Tiborcz-igényeknek nem fog megfelelni az az összeg, amit így be tudnak szedni!Nyilvánvalóan ezek okozzák a problémát. Tiborcz itt csak azért érdekes, mert ha annak idején Orbán Viktornak lett volna olyan apósa, mint most Tiborcznak, akkor lehet, hogy nem kellett volna Soros-ösztöndíj neki, de így kellett, és nyilvánvalóan ez alapozza meg azt, amiről most beszélünk.Alapvetően a legnagyobb probléma az, hogy önök a keresztény értékeket időnként a szájukra veszik, nem túl szerencsésen, ugyanakkor nem tudom, fel vannak-e arra készülve, hogy mondjuk, egy Ukrajnában eszkalálódó helyzetben be kelljen fogadni a kárpátaljai magyarságot egy az egyben. Vagy Ukrajnából akár milliós populációt kelljen befogadni. Önök most gyakorlatilag elzárják annak a lehetőségét, hogy olyan nemzetközi egyezményben vállalt kötelezettségeinek eleget tudjon tenni a kormány, amellyel érdemi krízishelyzet esetén segítséget tudna nyújtani. Nagyjából önök el akarják riasztani a civil szervezeteket attól, hogy segítsenek másoknak. És miután önök nem segítenek, elriasztják a civileket is, nem marad, aki segítsen.Ez azért rettenetes, mert ahogy itt volt a szerbiai válság, a határaink mellett, ahogy most bármikor kiszélesedhet az Ukrajnában zajló válság, bármikor szembesülhetünk nem csak rosszhiszemű, Afrikából vagy a Közel-Keletről jövő terroristákkal, nem: honfitársainkkal, akár olyan emberekkel, akik valóban egy valós probléma elől menekülnek. (17.40)És ha itt már Kárpátalja is felmerült, akkor felfoghatatlan, annyi mindenre lehetne stopot mondani, hogy nem értem, miért nem akarnak például a Putyin-befolyásra stopot mondani. Vagy itt vannak önök Putyin pincsikutyájaként a parlamentben (Dr. Völner Pál: Ez azért erős. Erős.), tolják a putyini gazdasági érdekeket, politikai érdekeket szerte az országban és miért nem mondják azt, hogy legyen stop a putyini befolyásszerzésnek? Miért nem mondják azt, hogy a Putyin-terv már itt van, azt kellene megállítani? Hiszen Putyin zsebre tette a magyar kormányt úgy, ahogy van, megvásárolta, nem is túl drágán szerintem ennyit se ért , de azután, hogy megvásárolta, ezt a Putyin-tervet le lehetne állítani. Hogyha ezt a stopkampányt használnák, akkor mondhatnák azt, ha már bent van itt a patkóban a minisztérium propaganda-államtitkára, miért nem mondják azt, hogy stop legyen az egészségügy leépülésének? Miért nem akarják azt leépíteni? Tehát itt vagyunk a mai nap, beszélünk erről a törvényről, aminek semmi hatása nem lesz, és egy következő Országgyűlés fog róla tárgyalni, beszélünk teniszbajnokságokról a Margitszigeten, de nem akarnak stopot az elszegényedésnek, nem akarnak stopot az oktatás problémáinak, nem akarnak stopot az egészségügy problémáinak, nem akarnak stopot a Magyarországról való kivándorlásnak, és egy halom olyan negatív társadalmi folyamatnak, amire történelmi lehetőségük lett volna, hogy tegyenek ellene. A Jóisten meg a magyar választók valamilyen vicces kedvükben kétszer adtak az önök kezébe kétharmadot, amikor bármi pozitívat megtehettek volna ebben az országban, és ezt a hatalmat, azon kívül, hogy a sok-sok magánvagyon megszerzésére, közvagyon megszerzésére irányuló tevékenységre használták fel, semmi másra nem tudják felhasználni, mint arra, hogy újabb és újabb hecckampányokkal, gyűlölködéskeltéssel és a keresztényi értékek alapvető lábbal tiprásával megpróbálják a hatalmukat bebetonozni. Nagyon-nagyon bízom abban, hogy a magyar választók rendelkeznek azzal a józan ésszel, hogy átlátnak ezen a szitán, mert azt kell hogy mondjam, hogy jelen pillanatban a mai nap folyamán a fideszes képviselők szavazatainak eredményeként újfent nem fogadták el az isztambuli egyezmény ratifikálását, éppen ezért az önök kormánya a mai napig lényegesen több magyar nő meggyalázásáért felelős, mint az összes migráns, aki átvonult Magyarországon. Ezen szavazási magatartásokkal és ezekkel kell majd szembesülniük, és bízom benne, hogy lesz, aki szembesíti önöket az elkövetkező hónapokban. Köszönöm a szót, elnök úr. Azt mondta Németh Szilárd képviselőtársam, hogy újabb védvonalat képez ez a joganyag, ami előttünk van. Nem lehetne inkább meleg teát adni a rendőröknek a határon? Tehát nem lehetne, hogy egy kis melegedő legyen inkább az újabb jogszabályi védvonal helyett? Nem lehetne, hogy éjjellátókat kapjanak vagy hőkamerákat, amit tudnak használni? Nem lehetne, hogy a kerítésrendszert úgy csináljuk meg, hogy az ott szolgálatot ellátó belügyi szervek el tudják látni a feladatukat? (17.30)Nem lehetne, hogy elégséges humán hátteret biztosítanak ehhez? Azért baj az, hogy ennyi jogász van ebben a kormányban, mert mindig mindent jogszabályokkal akarnak megoldani, és nem foglalkoznak azzal, hogy a meglévő joganyag esetleg már tökéletesen alkalmas lenne arra, hogy valamit kezeljenek. Minden további nélkül az önök kezében lenne évek óta a lehetőség, hogy érdemi eredményeket mutassanak fel. Szintén Németh Szilárd képviselőtársam elmondta, hogy 400 ember vágtatott át az országon. Ezt mondta. (Halász János: 400 ezer.) Bocsánat, 400 ezer ember. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, 400 ezer ember. Hát ez azért történt meg, mert önök alkalmatlanok voltak arra, hogy kezeljék a helyzetet. Nem tudták kezelni, ezért történhetett meg.Nyilvánvalóan az, hogy a hidegháború után egy másmilyen valós problémával kell szembesülnünk, és Soros György is egy olyan imperialista, aki be akar avatkozni, ezeket el lehet fogadni. Csak éppen azt, hogy egy embert démonizálni akarnak, és ezt a démonizáló tevékenységüket keresztényi tevékenységük mellett akarják ellátni, ez a közröhej.Mint ahogy az is, amire szintén Németh Szilárd felhívta a figyelmet, de egyébként a bevezetőből is kiderült. Azt mondják, hogy jelen pillanatban lezajlik az általános vitája ennek, de szavazni már csak az új kormány fog erről. (Dr. Répássy Róbert: Parlament.) Bocsánat, az új Országgyűlés fog szavazni erről. Köszönöm Répássy képviselőtársamnak. Hát nem egy nevetséges vicc, hogy egy napon belül átnyomtak egy teniszversenyt most az Országgyűlésen, mert annyira fontos volt, hogy a Margitszigeten valaki építkezni kezdjen, teniszpályákat hozzon létre, miközben ezt meg nem tudják kezelni? Itt az egész istálló kilóg, nem a lóláb! Itt gyakorlatilag kampánycélt csinálnak egy kampánytörvénykezéssel, amit arra használnak, hogy majd jól el tudják adni a kampányban, hogy a kampány tétje az, hogy ez a csomag átmegy-e. Miközben nem tartalmaz olyan tevékenységet, amiről azt lehetne mondani, hogy érdemi előrelépést eredményezne abban a válságban, amivel szembesülni fog Közép-Európa és Európa a következő időszakban.Ez azért is probléma, mert egy ember démonizálása mellett nyilvánvalóan lehetne azzal foglalkozni, hogy ennek a globális problémának a megoldását hogyan kezeljük. De semmilyen formában nem is akarnak ez ügyben tenni. Nyilvánvalóan már ott lebuktak, hogy beküldik ide a propagandaminisztériumot. Miért nincs itt Pintér Sándor? Ha ez egy belbiztonsági kérdés, ha ezzel biztonságot akarnak teremteni, miért a propagandások foglalkoznak vele? Mitől van az, hogy nem küldenek ide olyan szakembereket, akik ezekhez a kérdésekhez értenek, és el tudják nekünk magyarázni, hogy miért lenne előrelépés a mostani joganyag elfogadása?Ehelyett hallunk egy kampányszöveget. Tuzson Bence államtitkár úr képzett jogászember, jó hírben áll jogász szakemberként. Mondja már meg nekem, államtitkár úr, hogy hány olyan törvényt ismer, amelynek a preambulumában konkrétan jelen van egy kormányzó párt vagy egy párt kampányüzenete. Hány ilyen jogszabály van, akár európai kitekintésben? Hát önök most a jogszabályokat elkezdték kampánycélokra használni. Hát nem szánalmas ez? Nem tudom, mi a véleménye erről jogászként, de nagyjából az a gyalázat kategória, amikor az Országgyűlésből bohóccirkuszt csinálnak, hogy ez szolgálja leginkább az önök kampánycéljait.Itt az egész anyagban folyamatosan keveredik a bevándorló, a migráns és a menekült. Sehol nem konzekvensen használják a joganyagban. Nyilvánvalóan, ha komolyan vennénk a jogszabályt, akkor is felmerülne az aggályunk, hogy ez jogbizonytalanságot okoz, de hát teljesen kusza és inkoherens ezeknek a szavaknak az alkalmazása, és ez is hozzátartozik ahhoz, hogy nem lehet komolyan venni. Megfelelő definíciók mellett, megfelelő intézkedések hiányára nyilvánvalóan nem lehet alkalmas ez a jogszabály.Az állam által támogatott menekültek vagy az állam által támogatott migránsok. Ugye, beszélhetünk arról az 1300 főről, akit már önök befogadtak nagy sunyiban, nehogy észrevegye valaki, nem beszélve arról nem csodálom, hogy Rogán miniszter úr nem mert személyesen bejönni , ami a letelepedéses bizniszből bejött az országba. Ha most nekik akarna segíteni valaki az integrációban, akiket önök telepítettek be, azokat is elkezdik vegzálni. Azoknak sem teremtenek lehetőséget, nincs benne kivétel. Önök egységesen akarnak vegzálni mindenkit attól függetlenül, hogy mit csinál. Akkor is, ha az önök szennyesét mossák azáltal, hogy az önök által betelepítetteknek nyújtanának segítséget. Mert gondolom, valami oka csak volt, hogy kiválasztották ezeket az embereket. Szintén államtitkár urat kérdezem, hogy Magyarországon az egyesülési joggal kapcsolatban nagyjából ’90 óta következetesen jelen van az, hogy Magyarországon jogellenes tevékenységre nem lehet civil szervezetet alapítani. Ebből az következik, hogy azok a szankciók, amelyeket itt konkrétan meghatároz, egy jogellenes tevékenység ellátására létrejött szervezetre vonatkozna, ami elvileg nem jöhet létre. Ez azt jelenti, hogy ennyire nem bíznak meg a saját ügyészségeikben és bíróságaikban, hogy ezek szerint bejegyeznek olyan civil szervezeteket, amelyek jogellenes tevékenységet végeznek? Mert ez nem fordulhat elő, ami azt jelenti, hogy itt nyilván nem indokolt a jogszabály. Ugye, a határzár felállításakor szigorították a Btk.-t, és az emberek segítése is gyakorlatilag bűncselekmény lett. Ehhez megint nem kell jogszabály. Most konkrétan a három joganyagból, ami előttünk van, azt, amit már a Btk.-ban megtettek, megpróbálják megismételni kampányszöveggel. Gyakorlatilag azt mondják, hogy akik bűncselekményben vesznek részt, azok majd még eltiltási, távoltartási rendelkezést is kapnak. Hát most valami vagy jogellenes, vagy nem jogellenes. Ha jogellenes, akkor hogy fordulhat elő? Hát úgy fordulhat elő, hogy egy alkalmatlan kormány van, amelyik nem tudja betartatni a jogszabályokat, mert más esetben ez nem történhet meg.Nyilvánvalóan ezek a törekvések azt mutatják, hogy ez a kampánytörvénykezés, amelynek most a statisztái vagyunk, egyértelműen egy teljesen alkalmatlan jogszabály, amit teljesen fölöslegesen próbál meg elébünk hozni. Közben leszólták itt Mirkóczki képviselőtársamat, hogy felemeli a hangját, pedig 45 percig hallgattuk ezt a kretén izét, amit lenyomtak egymás után hárman. Miket kellett itt hallani? Soros zsebéből kikandikáló politikusok mondja ezt Németh Szilárd. Tessenek már szétnézni maguk között! Orbán Viktorra gondolt? Vagy kire gondolt?Hol van ilyen? Egy párt van jelenleg Magyarországon a parlamentben, amelynek ’90-től kezdve a vidéki hálózatát, ami nem létezett ’90-ben, Soros-támogatással valósították meg. Ez a Fidesz. Senki más nincs ilyen. Fidesz-ösztöndíjasokból (sic!) áll a kormánynak egy része, és önök beszélnek a Soros zsebéből kikandikáló politikusokról? Teljesen nonszensz. Olyan, mintha nem tudnának tükörbe nézni saját tevékenységeikkel.A legzavaróbb talán ebben az egész jogszabályban az a képmutatás, az a hazug kommunikáció, amit folytatnak. Kerestem itt gyorsan a beszédek közben azt az Index-cikket, ami arról szólt, hogy január 24-én, tehát egypár héttel ezelőtt a Fidesz civilekkel való menekültügyi együttműködést szorgalmazott Brüsszelben. Az önök brüsszeli frakciója január közepén tehát minden további nélkül megszavazta azt az európai uniós előterjesztést, ami felhívta a Bizottságot, hogy a külső fellépésekre vonatkozó politikájuk keretében működjön együtt a civil társadalmi és emberi jogi szervezetekkel. Mindenki, Deutsch, Szájer, mindenki emelte fel a kezét és támogatta. Tessenek megnézni!Itthon meg egy ellentétes kommunikációt folytatnak, hogy az ilyen civileket vegzálni kell. Hát hogyan lehet ezt komolyan venni, hogyan lehet elfogadni, és hogyan lehet úgy kezelni, hogy nem pusztán arról van szó, hogy kampánycéljaikra használják fel az Országgyűlést, és egy ember démonizálásával akarják rettegésben tartani az országot, mint arra az előttem szóló jobbikos képviselőtársam rámutatott?És még egy komoly aggályom van ezzel az egésszel. Ugyanis a három joganyagot, a távoltartást, az illetéket meg a civilek vegzálásának a rendelkezéseit nézve még egy dolog felmerül bennem. Ez pedig az, hogy gyakorlatilag azt ismeri el a kormány, hogy jelenleg az elhárítás és a hírszerzés nem tudja észlelni Magyarországon azt, ha egy civil szervezet olyan jellegű jogellenes tevékenységet finanszíroz vagy segít, ami veszélyezteti Magyarország közrendjét. Hát minek ehhez jogszabályalkotás? Ha egy működőképes elhárítás és hírszerzés rendelkezésünkre áll, akkor le kell kapcsolni azt a civilt, akiről önök azt gondolják. Nem gondolják? Akkor miről beszélünk? Ha mindössze arról van szó, hogy azokat a civileket, akik valamilyen külföldi támogatásokat kapnak, meg akarják a pénz negyedrészének elvételével büntetni, abból nem lesz nagy zsé, ilyen Tiborcz-igényeknek nem fog megfelelni az az összeg, amit így be tudnak szedni!Nyilvánvalóan ezek okozzák a problémát. Tiborcz itt csak azért érdekes, mert ha annak idején Orbán Viktornak lett volna olyan apósa, mint most Tiborcznak, akkor lehet, hogy nem kellett volna Soros-ösztöndíj neki, de így kellett, és nyilvánvalóan ez alapozza meg azt, amiről most beszélünk.Alapvetően a legnagyobb probléma az, hogy önök a keresztény értékeket időnként a szájukra veszik, nem túl szerencsésen, ugyanakkor nem tudom, fel vannak-e arra készülve, hogy mondjuk, egy Ukrajnában eszkalálódó helyzetben be kelljen fogadni a kárpátaljai magyarságot egy az egyben. Vagy Ukrajnából akár milliós populációt kelljen befogadni. Önök most gyakorlatilag elzárják annak a lehetőségét, hogy olyan nemzetközi egyezményben vállalt kötelezettségeinek eleget tudjon tenni a kormány, amellyel érdemi krízishelyzet esetén segítséget tudna nyújtani. Nagyjából önök el akarják riasztani a civil szervezeteket attól, hogy segítsenek másoknak. És miután önök nem segítenek, elriasztják a civileket is, nem marad, aki segítsen.Ez azért rettenetes, mert ahogy itt volt a szerbiai válság, a határaink mellett, ahogy most bármikor kiszélesedhet az Ukrajnában zajló válság, bármikor szembesülhetünk nem csak rosszhiszemű, Afrikából vagy a Közel-Keletről jövő terroristákkal, nem: honfitársainkkal, akár olyan emberekkel, akik valóban egy valós probléma elől menekülnek. (17.40)És ha itt már Kárpátalja is felmerült, akkor felfoghatatlan, annyi mindenre lehetne stopot mondani, hogy nem értem, miért nem akarnak például a Putyin-befolyásra stopot mondani. Vagy itt vannak önök Putyin pincsikutyájaként a parlamentben (Dr. Völner Pál: Ez azért erős. Erős.), tolják a putyini gazdasági érdekeket, politikai érdekeket szerte az országban és miért nem mondják azt, hogy legyen stop a putyini befolyásszerzésnek? Miért nem mondják azt, hogy a Putyin-terv már itt van, azt kellene megállítani? Hiszen Putyin zsebre tette a magyar kormányt úgy, ahogy van, megvásárolta, nem is túl drágán szerintem ennyit se ért , de azután, hogy megvásárolta, ezt a Putyin-tervet le lehetne állítani. Hogyha ezt a stopkampányt használnák, akkor mondhatnák azt, ha már bent van itt a patkóban a minisztérium propaganda-államtitkára, miért nem mondják azt, hogy stop legyen az egészségügy leépülésének? Miért nem akarják azt leépíteni? Tehát itt vagyunk a mai nap, beszélünk erről a törvényről, aminek semmi hatása nem lesz, és egy következő Országgyűlés fog róla tárgyalni, beszélünk teniszbajnokságokról a Margitszigeten, de nem akarnak stopot az elszegényedésnek, nem akarnak stopot az oktatás problémáinak, nem akarnak stopot az egészségügy problémáinak, nem akarnak stopot a Magyarországról való kivándorlásnak, és egy halom olyan negatív társadalmi folyamatnak, amire történelmi lehetőségük lett volna, hogy tegyenek ellene. A Jóisten meg a magyar választók valamilyen vicces kedvükben kétszer adtak az önök kezébe kétharmadot, amikor bármi pozitívat megtehettek volna ebben az országban, és ezt a hatalmat, azon kívül, hogy a sok-sok magánvagyon megszerzésére, közvagyon megszerzésére irányuló tevékenységre használták fel, semmi másra nem tudják felhasználni, mint arra, hogy újabb és újabb hecckampányokkal, gyűlölködéskeltéssel és a keresztényi értékek alapvető lábbal tiprásával megpróbálják a hatalmukat bebetonozni. Nagyon-nagyon bízom abban, hogy a magyar választók rendelkeznek azzal a józan ésszel, hogy átlátnak ezen a szitán, mert azt kell hogy mondjam, hogy jelen pillanatban a mai nap folyamán a fideszes képviselők szavazatainak eredményeként újfent nem fogadták el az isztambuli egyezmény ratifikálását, éppen ezért az önök kormánya a mai napig lényegesen több magyar nő meggyalázásáért felelős, mint az összes migráns, aki átvonult Magyarországon. Ezen szavazási magatartásokkal és ezekkel kell majd szembesülniük, és bízom benne, hogy lesz, aki szembesíti önöket az elkövetkező hónapokban. Köszönöm a szót, elnök úr. (17.30)Nem lehetne, hogy elégséges humán hátteret biztosítanak ehhez? Azért baj az, hogy ennyi jogász van ebben a kormányban, mert mindig mindent jogszabályokkal akarnak megoldani, és nem foglalkoznak azzal, hogy a meglévő joganyag esetleg már tökéletesen alkalmas lenne arra, hogy valamit kezeljenek. Minden további nélkül az önök kezében lenne évek óta a lehetőség, hogy érdemi eredményeket mutassanak fel. Szintén Németh Szilárd képviselőtársam elmondta, hogy 400 ember vágtatott át az országon. Ezt mondta. (Halász János: 400 ezer.) Bocsánat, 400 ezer ember. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, 400 ezer ember. Hát ez azért történt meg, mert önök alkalmatlanok voltak arra, hogy kezeljék a helyzetet. Nem tudták kezelni, ezért történhetett meg.Nyilvánvalóan az, hogy a hidegháború után egy másmilyen valós problémával kell szembesülnünk, és Soros György is egy olyan imperialista, aki be akar avatkozni, ezeket el lehet fogadni. Csak éppen azt, hogy egy embert démonizálni akarnak, és ezt a démonizáló tevékenységüket keresztényi tevékenységük mellett akarják ellátni, ez a közröhej.Mint ahogy az is, amire szintén Németh Szilárd felhívta a figyelmet, de egyébként a bevezetőből is kiderült. Azt mondják, hogy jelen pillanatban lezajlik az általános vitája ennek, de szavazni már csak az új kormány fog erről. (Dr. Répássy Róbert: Parlament.) Bocsánat, az új Országgyűlés fog szavazni erről. Köszönöm Répássy képviselőtársamnak. Hát nem egy nevetséges vicc, hogy egy napon belül átnyomtak egy teniszversenyt most az Országgyűlésen, mert annyira fontos volt, hogy a Margitszigeten valaki építkezni kezdjen, teniszpályákat hozzon létre, miközben ezt meg nem tudják kezelni? Itt az egész istálló kilóg, nem a lóláb! Itt gyakorlatilag kampánycélt csinálnak egy kampánytörvénykezéssel, amit arra használnak, hogy majd jól el tudják adni a kampányban, hogy a kampány tétje az, hogy ez a csomag átmegy-e. Miközben nem tartalmaz olyan tevékenységet, amiről azt lehetne mondani, hogy érdemi előrelépést eredményezne abban a válságban, amivel szembesülni fog Közép-Európa és Európa a következő időszakban.Ez azért is probléma, mert egy ember démonizálása mellett nyilvánvalóan lehetne azzal foglalkozni, hogy ennek a globális problémának a megoldását hogyan kezeljük. De semmilyen formában nem is akarnak ez ügyben tenni. Nyilvánvalóan már ott lebuktak, hogy beküldik ide a propagandaminisztériumot. Miért nincs itt Pintér Sándor? Ha ez egy belbiztonsági kérdés, ha ezzel biztonságot akarnak teremteni, miért a propagandások foglalkoznak vele? Mitől van az, hogy nem küldenek ide olyan szakembereket, akik ezekhez a kérdésekhez értenek, és el tudják nekünk magyarázni, hogy miért lenne előrelépés a mostani joganyag elfogadása?Ehelyett hallunk egy kampányszöveget. Tuzson Bence államtitkár úr képzett jogászember, jó hírben áll jogász szakemberként. Mondja már meg nekem, államtitkár úr, hogy hány olyan törvényt ismer, amelynek a preambulumában konkrétan jelen van egy kormányzó párt vagy egy párt kampányüzenete. Hány ilyen jogszabály van, akár európai kitekintésben? Hát önök most a jogszabályokat elkezdték kampánycélokra használni. Hát nem szánalmas ez? Nem tudom, mi a véleménye erről jogászként, de nagyjából az a gyalázat kategória, amikor az Országgyűlésből bohóccirkuszt csinálnak, hogy ez szolgálja leginkább az önök kampánycéljait.Itt az egész anyagban folyamatosan keveredik a bevándorló, a migráns és a menekült. Sehol nem konzekvensen használják a joganyagban. Nyilvánvalóan, ha komolyan vennénk a jogszabályt, akkor is felmerülne az aggályunk, hogy ez jogbizonytalanságot okoz, de hát teljesen kusza és inkoherens ezeknek a szavaknak az alkalmazása, és ez is hozzátartozik ahhoz, hogy nem lehet komolyan venni. Megfelelő definíciók mellett, megfelelő intézkedések hiányára nyilvánvalóan nem lehet alkalmas ez a jogszabály.Az állam által támogatott menekültek vagy az állam által támogatott migránsok. Ugye, beszélhetünk arról az 1300 főről, akit már önök befogadtak nagy sunyiban, nehogy észrevegye valaki, nem beszélve arról nem csodálom, hogy Rogán miniszter úr nem mert személyesen bejönni , ami a letelepedéses bizniszből bejött az országba. Ha most nekik akarna segíteni valaki az integrációban, akiket önök telepítettek be, azokat is elkezdik vegzálni. Azoknak sem teremtenek lehetőséget, nincs benne kivétel. Önök egységesen akarnak vegzálni mindenkit attól függetlenül, hogy mit csinál. Akkor is, ha az önök szennyesét mossák azáltal, hogy az önök által betelepítetteknek nyújtanának segítséget. Mert gondolom, valami oka csak volt, hogy kiválasztották ezeket az embereket. Szintén államtitkár urat kérdezem, hogy Magyarországon az egyesülési joggal kapcsolatban nagyjából ’90 óta következetesen jelen van az, hogy Magyarországon jogellenes tevékenységre nem lehet civil szervezetet alapítani. Ebből az következik, hogy azok a szankciók, amelyeket itt konkrétan meghatároz, egy jogellenes tevékenység ellátására létrejött szervezetre vonatkozna, ami elvileg nem jöhet létre. Ez azt jelenti, hogy ennyire nem bíznak meg a saját ügyészségeikben és bíróságaikban, hogy ezek szerint bejegyeznek olyan civil szervezeteket, amelyek jogellenes tevékenységet végeznek? Mert ez nem fordulhat elő, ami azt jelenti, hogy itt nyilván nem indokolt a jogszabály. Ugye, a határzár felállításakor szigorították a Btk.-t, és az emberek segítése is gyakorlatilag bűncselekmény lett. Ehhez megint nem kell jogszabály. Most konkrétan a három joganyagból, ami előttünk van, azt, amit már a Btk.-ban megtettek, megpróbálják megismételni kampányszöveggel. Gyakorlatilag azt mondják, hogy akik bűncselekményben vesznek részt, azok majd még eltiltási, távoltartási rendelkezést is kapnak. Hát most valami vagy jogellenes, vagy nem jogellenes. Ha jogellenes, akkor hogy fordulhat elő? Hát úgy fordulhat elő, hogy egy alkalmatlan kormány van, amelyik nem tudja betartatni a jogszabályokat, mert más esetben ez nem történhet meg.Nyilvánvalóan ezek a törekvések azt mutatják, hogy ez a kampánytörvénykezés, amelynek most a statisztái vagyunk, egyértelműen egy teljesen alkalmatlan jogszabály, amit teljesen fölöslegesen próbál meg elébünk hozni. Közben leszólták itt Mirkóczki képviselőtársamat, hogy felemeli a hangját, pedig 45 percig hallgattuk ezt a kretén izét, amit lenyomtak egymás után hárman. Miket kellett itt hallani? Soros zsebéből kikandikáló politikusok mondja ezt Németh Szilárd. Tessenek már szétnézni maguk között! Orbán Viktorra gondolt? Vagy kire gondolt?Hol van ilyen? Egy párt van jelenleg Magyarországon a parlamentben, amelynek ’90-től kezdve a vidéki hálózatát, ami nem létezett ’90-ben, Soros-támogatással valósították meg. Ez a Fidesz. Senki más nincs ilyen. Fidesz-ösztöndíjasokból (sic!) áll a kormánynak egy része, és önök beszélnek a Soros zsebéből kikandikáló politikusokról? Teljesen nonszensz. Olyan, mintha nem tudnának tükörbe nézni saját tevékenységeikkel.A legzavaróbb talán ebben az egész jogszabályban az a képmutatás, az a hazug kommunikáció, amit folytatnak. Kerestem itt gyorsan a beszédek közben azt az Index-cikket, ami arról szólt, hogy január 24-én, tehát egypár héttel ezelőtt a Fidesz civilekkel való menekültügyi együttműködést szorgalmazott Brüsszelben. Az önök brüsszeli frakciója január közepén tehát minden további nélkül megszavazta azt az európai uniós előterjesztést, ami felhívta a Bizottságot, hogy a külső fellépésekre vonatkozó politikájuk keretében működjön együtt a civil társadalmi és emberi jogi szervezetekkel. Mindenki, Deutsch, Szájer, mindenki emelte fel a kezét és támogatta. Tessenek megnézni!Itthon meg egy ellentétes kommunikációt folytatnak, hogy az ilyen civileket vegzálni kell. Hát hogyan lehet ezt komolyan venni, hogyan lehet elfogadni, és hogyan lehet úgy kezelni, hogy nem pusztán arról van szó, hogy kampánycéljaikra használják fel az Országgyűlést, és egy ember démonizálásával akarják rettegésben tartani az országot, mint arra az előttem szóló jobbikos képviselőtársam rámutatott?És még egy komoly aggályom van ezzel az egésszel. Ugyanis a három joganyagot, a távoltartást, az illetéket meg a civilek vegzálásának a rendelkezéseit nézve még egy dolog felmerül bennem. Ez pedig az, hogy gyakorlatilag azt ismeri el a kormány, hogy jelenleg az elhárítás és a hírszerzés nem tudja észlelni Magyarországon azt, ha egy civil szervezet olyan jellegű jogellenes tevékenységet finanszíroz vagy segít, ami veszélyezteti Magyarország közrendjét. Hát minek ehhez jogszabályalkotás? Ha egy működőképes elhárítás és hírszerzés rendelkezésünkre áll, akkor le kell kapcsolni azt a civilt, akiről önök azt gondolják. Nem gondolják? Akkor miről beszélünk? Ha mindössze arról van szó, hogy azokat a civileket, akik valamilyen külföldi támogatásokat kapnak, meg akarják a pénz negyedrészének elvételével büntetni, abból nem lesz nagy zsé, ilyen Tiborcz-igényeknek nem fog megfelelni az az összeg, amit így be tudnak szedni!Nyilvánvalóan ezek okozzák a problémát. Tiborcz itt csak azért érdekes, mert ha annak idején Orbán Viktornak lett volna olyan apósa, mint most Tiborcznak, akkor lehet, hogy nem kellett volna Soros-ösztöndíj neki, de így kellett, és nyilvánvalóan ez alapozza meg azt, amiről most beszélünk.Alapvetően a legnagyobb probléma az, hogy önök a keresztény értékeket időnként a szájukra veszik, nem túl szerencsésen, ugyanakkor nem tudom, fel vannak-e arra készülve, hogy mondjuk, egy Ukrajnában eszkalálódó helyzetben be kelljen fogadni a kárpátaljai magyarságot egy az egyben. Vagy Ukrajnából akár milliós populációt kelljen befogadni. Önök most gyakorlatilag elzárják annak a lehetőségét, hogy olyan nemzetközi egyezményben vállalt kötelezettségeinek eleget tudjon tenni a kormány, amellyel érdemi krízishelyzet esetén segítséget tudna nyújtani. Nagyjából önök el akarják riasztani a civil szervezeteket attól, hogy segítsenek másoknak. És miután önök nem segítenek, elriasztják a civileket is, nem marad, aki segítsen.Ez azért rettenetes, mert ahogy itt volt a szerbiai válság, a határaink mellett, ahogy most bármikor kiszélesedhet az Ukrajnában zajló válság, bármikor szembesülhetünk nem csak rosszhiszemű, Afrikából vagy a Közel-Keletről jövő terroristákkal, nem: honfitársainkkal, akár olyan emberekkel, akik valóban egy valós probléma elől menekülnek. (17.40)És ha itt már Kárpátalja is felmerült, akkor felfoghatatlan, annyi mindenre lehetne stopot mondani, hogy nem értem, miért nem akarnak például a Putyin-befolyásra stopot mondani. Vagy itt vannak önök Putyin pincsikutyájaként a parlamentben (Dr. Völner Pál: Ez azért erős. Erős.), tolják a putyini gazdasági érdekeket, politikai érdekeket szerte az országban és miért nem mondják azt, hogy legyen stop a putyini befolyásszerzésnek? Miért nem mondják azt, hogy a Putyin-terv már itt van, azt kellene megállítani? Hiszen Putyin zsebre tette a magyar kormányt úgy, ahogy van, megvásárolta, nem is túl drágán szerintem ennyit se ért , de azután, hogy megvásárolta, ezt a Putyin-tervet le lehetne állítani. Hogyha ezt a stopkampányt használnák, akkor mondhatnák azt, ha már bent van itt a patkóban a minisztérium propaganda-államtitkára, miért nem mondják azt, hogy stop legyen az egészségügy leépülésének? Miért nem akarják azt leépíteni? Tehát itt vagyunk a mai nap, beszélünk erről a törvényről, aminek semmi hatása nem lesz, és egy következő Országgyűlés fog róla tárgyalni, beszélünk teniszbajnokságokról a Margitszigeten, de nem akarnak stopot az elszegényedésnek, nem akarnak stopot az oktatás problémáinak, nem akarnak stopot az egészségügy problémáinak, nem akarnak stopot a Magyarországról való kivándorlásnak, és egy halom olyan negatív társadalmi folyamatnak, amire történelmi lehetőségük lett volna, hogy tegyenek ellene. A Jóisten meg a magyar választók valamilyen vicces kedvükben kétszer adtak az önök kezébe kétharmadot, amikor bármi pozitívat megtehettek volna ebben az országban, és ezt a hatalmat, azon kívül, hogy a sok-sok magánvagyon megszerzésére, közvagyon megszerzésére irányuló tevékenységre használták fel, semmi másra nem tudják felhasználni, mint arra, hogy újabb és újabb hecckampányokkal, gyűlölködéskeltéssel és a keresztényi értékek alapvető lábbal tiprásával megpróbálják a hatalmukat bebetonozni. Nagyon-nagyon bízom abban, hogy a magyar választók rendelkeznek azzal a józan ésszel, hogy átlátnak ezen a szitán, mert azt kell hogy mondjam, hogy jelen pillanatban a mai nap folyamán a fideszes képviselők szavazatainak eredményeként újfent nem fogadták el az isztambuli egyezmény ratifikálását, éppen ezért az önök kormánya a mai napig lényegesen több magyar nő meggyalázásáért felelős, mint az összes migráns, aki átvonult Magyarországon. Ezen szavazási magatartásokkal és ezekkel kell majd szembesülniük, és bízom benne, hogy lesz, aki szembesíti önöket az elkövetkező hónapokban. Köszönöm a szót, elnök úr. Nem lehetne, hogy elégséges humán hátteret biztosítanak ehhez? Azért baj az, hogy ennyi jogász van ebben a kormányban, mert mindig mindent jogszabályokkal akarnak megoldani, és nem foglalkoznak azzal, hogy a meglévő joganyag esetleg már tökéletesen alkalmas lenne arra, hogy valamit kezeljenek. Minden további nélkül az önök kezében lenne évek óta a lehetőség, hogy érdemi eredményeket mutassanak fel. Szintén Németh Szilárd képviselőtársam elmondta, hogy 400 ember vágtatott át az országon. Ezt mondta. (Halász János: 400 ezer.) Bocsánat, 400 ezer ember. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, 400 ezer ember. Hát ez azért történt meg, mert önök alkalmatlanok voltak arra, hogy kezeljék a helyzetet. Nem tudták kezelni, ezért történhetett meg.Nyilvánvalóan az, hogy a hidegháború után egy másmilyen valós problémával kell szembesülnünk, és Soros György is egy olyan imperialista, aki be akar avatkozni, ezeket el lehet fogadni. Csak éppen azt, hogy egy embert démonizálni akarnak, és ezt a démonizáló tevékenységüket keresztényi tevékenységük mellett akarják ellátni, ez a közröhej.Mint ahogy az is, amire szintén Németh Szilárd felhívta a figyelmet, de egyébként a bevezetőből is kiderült. Azt mondják, hogy jelen pillanatban lezajlik az általános vitája ennek, de szavazni már csak az új kormány fog erről. (Dr. Répássy Róbert: Parlament.) Bocsánat, az új Országgyűlés fog szavazni erről. Köszönöm Répássy képviselőtársamnak. Hát nem egy nevetséges vicc, hogy egy napon belül átnyomtak egy teniszversenyt most az Országgyűlésen, mert annyira fontos volt, hogy a Margitszigeten valaki építkezni kezdjen, teniszpályákat hozzon létre, miközben ezt meg nem tudják kezelni? Itt az egész istálló kilóg, nem a lóláb! Itt gyakorlatilag kampánycélt csinálnak egy kampánytörvénykezéssel, amit arra használnak, hogy majd jól el tudják adni a kampányban, hogy a kampány tétje az, hogy ez a csomag átmegy-e. Miközben nem tartalmaz olyan tevékenységet, amiről azt lehetne mondani, hogy érdemi előrelépést eredményezne abban a válságban, amivel szembesülni fog Közép-Európa és Európa a következő időszakban.Ez azért is probléma, mert egy ember démonizálása mellett nyilvánvalóan lehetne azzal foglalkozni, hogy ennek a globális problémának a megoldását hogyan kezeljük. De semmilyen formában nem is akarnak ez ügyben tenni. Nyilvánvalóan már ott lebuktak, hogy beküldik ide a propagandaminisztériumot. Miért nincs itt Pintér Sándor? Ha ez egy belbiztonsági kérdés, ha ezzel biztonságot akarnak teremteni, miért a propagandások foglalkoznak vele? Mitől van az, hogy nem küldenek ide olyan szakembereket, akik ezekhez a kérdésekhez értenek, és el tudják nekünk magyarázni, hogy miért lenne előrelépés a mostani joganyag elfogadása?Ehelyett hallunk egy kampányszöveget. Tuzson Bence államtitkár úr képzett jogászember, jó hírben áll jogász szakemberként. Mondja már meg nekem, államtitkár úr, hogy hány olyan törvényt ismer, amelynek a preambulumában konkrétan jelen van egy kormányzó párt vagy egy párt kampányüzenete. Hány ilyen jogszabály van, akár európai kitekintésben? Hát önök most a jogszabályokat elkezdték kampánycélokra használni. Hát nem szánalmas ez? Nem tudom, mi a véleménye erről jogászként, de nagyjából az a gyalázat kategória, amikor az Országgyűlésből bohóccirkuszt csinálnak, hogy ez szolgálja leginkább az önök kampánycéljait.Itt az egész anyagban folyamatosan keveredik a bevándorló, a migráns és a menekült. Sehol nem konzekvensen használják a joganyagban. Nyilvánvalóan, ha komolyan vennénk a jogszabályt, akkor is felmerülne az aggályunk, hogy ez jogbizonytalanságot okoz, de hát teljesen kusza és inkoherens ezeknek a szavaknak az alkalmazása, és ez is hozzátartozik ahhoz, hogy nem lehet komolyan venni. Megfelelő definíciók mellett, megfelelő intézkedések hiányára nyilvánvalóan nem lehet alkalmas ez a jogszabály.Az állam által támogatott menekültek vagy az állam által támogatott migránsok. Ugye, beszélhetünk arról az 1300 főről, akit már önök befogadtak nagy sunyiban, nehogy észrevegye valaki, nem beszélve arról nem csodálom, hogy Rogán miniszter úr nem mert személyesen bejönni , ami a letelepedéses bizniszből bejött az országba. Ha most nekik akarna segíteni valaki az integrációban, akiket önök telepítettek be, azokat is elkezdik vegzálni. Azoknak sem teremtenek lehetőséget, nincs benne kivétel. Önök egységesen akarnak vegzálni mindenkit attól függetlenül, hogy mit csinál. Akkor is, ha az önök szennyesét mossák azáltal, hogy az önök által betelepítetteknek nyújtanának segítséget. Mert gondolom, valami oka csak volt, hogy kiválasztották ezeket az embereket. Szintén államtitkár urat kérdezem, hogy Magyarországon az egyesülési joggal kapcsolatban nagyjából ’90 óta következetesen jelen van az, hogy Magyarországon jogellenes tevékenységre nem lehet civil szervezetet alapítani. Ebből az következik, hogy azok a szankciók, amelyeket itt konkrétan meghatároz, egy jogellenes tevékenység ellátására létrejött szervezetre vonatkozna, ami elvileg nem jöhet létre. Ez azt jelenti, hogy ennyire nem bíznak meg a saját ügyészségeikben és bíróságaikban, hogy ezek szerint bejegyeznek olyan civil szervezeteket, amelyek jogellenes tevékenységet végeznek? Mert ez nem fordulhat elő, ami azt jelenti, hogy itt nyilván nem indokolt a jogszabály. Ugye, a határzár felállításakor szigorították a Btk.-t, és az emberek segítése is gyakorlatilag bűncselekmény lett. Ehhez megint nem kell jogszabály. Most konkrétan a három joganyagból, ami előttünk van, azt, amit már a Btk.-ban megtettek, megpróbálják megismételni kampányszöveggel. Gyakorlatilag azt mondják, hogy akik bűncselekményben vesznek részt, azok majd még eltiltási, távoltartási rendelkezést is kapnak. Hát most valami vagy jogellenes, vagy nem jogellenes. Ha jogellenes, akkor hogy fordulhat elő? Hát úgy fordulhat elő, hogy egy alkalmatlan kormány van, amelyik nem tudja betartatni a jogszabályokat, mert más esetben ez nem történhet meg.Nyilvánvalóan ezek a törekvések azt mutatják, hogy ez a kampánytörvénykezés, amelynek most a statisztái vagyunk, egyértelműen egy teljesen alkalmatlan jogszabály, amit teljesen fölöslegesen próbál meg elébünk hozni. Közben leszólták itt Mirkóczki képviselőtársamat, hogy felemeli a hangját, pedig 45 percig hallgattuk ezt a kretén izét, amit lenyomtak egymás után hárman. Miket kellett itt hallani? Soros zsebéből kikandikáló politikusok mondja ezt Németh Szilárd. Tessenek már szétnézni maguk között! Orbán Viktorra gondolt? Vagy kire gondolt?Hol van ilyen? Egy párt van jelenleg Magyarországon a parlamentben, amelynek ’90-től kezdve a vidéki hálózatát, ami nem létezett ’90-ben, Soros-támogatással valósították meg. Ez a Fidesz. Senki más nincs ilyen. Fidesz-ösztöndíjasokból (sic!) áll a kormánynak egy része, és önök beszélnek a Soros zsebéből kikandikáló politikusokról? Teljesen nonszensz. Olyan, mintha nem tudnának tükörbe nézni saját tevékenységeikkel.A legzavaróbb talán ebben az egész jogszabályban az a képmutatás, az a hazug kommunikáció, amit folytatnak. Kerestem itt gyorsan a beszédek közben azt az Index-cikket, ami arról szólt, hogy január 24-én, tehát egypár héttel ezelőtt a Fidesz civilekkel való menekültügyi együttműködést szorgalmazott Brüsszelben. Az önök brüsszeli frakciója január közepén tehát minden további nélkül megszavazta azt az európai uniós előterjesztést, ami felhívta a Bizottságot, hogy a külső fellépésekre vonatkozó politikájuk keretében működjön együtt a civil társadalmi és emberi jogi szervezetekkel. Mindenki, Deutsch, Szájer, mindenki emelte fel a kezét és támogatta. Tessenek megnézni!Itthon meg egy ellentétes kommunikációt folytatnak, hogy az ilyen civileket vegzálni kell. Hát hogyan lehet ezt komolyan venni, hogyan lehet elfogadni, és hogyan lehet úgy kezelni, hogy nem pusztán arról van szó, hogy kampánycéljaikra használják fel az Országgyűlést, és egy ember démonizálásával akarják rettegésben tartani az országot, mint arra az előttem szóló jobbikos képviselőtársam rámutatott?És még egy komoly aggályom van ezzel az egésszel. Ugyanis a három joganyagot, a távoltartást, az illetéket meg a civilek vegzálásának a rendelkezéseit nézve még egy dolog felmerül bennem. Ez pedig az, hogy gyakorlatilag azt ismeri el a kormány, hogy jelenleg az elhárítás és a hírszerzés nem tudja észlelni Magyarországon azt, ha egy civil szervezet olyan jellegű jogellenes tevékenységet finanszíroz vagy segít, ami veszélyezteti Magyarország közrendjét. Hát minek ehhez jogszabályalkotás? Ha egy működőképes elhárítás és hírszerzés rendelkezésünkre áll, akkor le kell kapcsolni azt a civilt, akiről önök azt gondolják. Nem gondolják? Akkor miről beszélünk? Ha mindössze arról van szó, hogy azokat a civileket, akik valamilyen külföldi támogatásokat kapnak, meg akarják a pénz negyedrészének elvételével büntetni, abból nem lesz nagy zsé, ilyen Tiborcz-igényeknek nem fog megfelelni az az összeg, amit így be tudnak szedni!Nyilvánvalóan ezek okozzák a problémát. Tiborcz itt csak azért érdekes, mert ha annak idején Orbán Viktornak lett volna olyan apósa, mint most Tiborcznak, akkor lehet, hogy nem kellett volna Soros-ösztöndíj neki, de így kellett, és nyilvánvalóan ez alapozza meg azt, amiről most beszélünk.Alapvetően a legnagyobb probléma az, hogy önök a keresztény értékeket időnként a szájukra veszik, nem túl szerencsésen, ugyanakkor nem tudom, fel vannak-e arra készülve, hogy mondjuk, egy Ukrajnában eszkalálódó helyzetben be kelljen fogadni a kárpátaljai magyarságot egy az egyben. Vagy Ukrajnából akár milliós populációt kelljen befogadni. Önök most gyakorlatilag elzárják annak a lehetőségét, hogy olyan nemzetközi egyezményben vállalt kötelezettségeinek eleget tudjon tenni a kormány, amellyel érdemi krízishelyzet esetén segítséget tudna nyújtani. Nagyjából önök el akarják riasztani a civil szervezeteket attól, hogy segítsenek másoknak. És miután önök nem segítenek, elriasztják a civileket is, nem marad, aki segítsen.Ez azért rettenetes, mert ahogy itt volt a szerbiai válság, a határaink mellett, ahogy most bármikor kiszélesedhet az Ukrajnában zajló válság, bármikor szembesülhetünk nem csak rosszhiszemű, Afrikából vagy a Közel-Keletről jövő terroristákkal, nem: honfitársainkkal, akár olyan emberekkel, akik valóban egy valós probléma elől menekülnek. (17.40)És ha itt már Kárpátalja is felmerült, akkor felfoghatatlan, annyi mindenre lehetne stopot mondani, hogy nem értem, miért nem akarnak például a Putyin-befolyásra stopot mondani. Vagy itt vannak önök Putyin pincsikutyájaként a parlamentben (Dr. Völner Pál: Ez azért erős. Erős.), tolják a putyini gazdasági érdekeket, politikai érdekeket szerte az országban és miért nem mondják azt, hogy legyen stop a putyini befolyásszerzésnek? Miért nem mondják azt, hogy a Putyin-terv már itt van, azt kellene megállítani? Hiszen Putyin zsebre tette a magyar kormányt úgy, ahogy van, megvásárolta, nem is túl drágán szerintem ennyit se ért , de azután, hogy megvásárolta, ezt a Putyin-tervet le lehetne állítani. Hogyha ezt a stopkampányt használnák, akkor mondhatnák azt, ha már bent van itt a patkóban a minisztérium propaganda-államtitkára, miért nem mondják azt, hogy stop legyen az egészségügy leépülésének? Miért nem akarják azt leépíteni? Tehát itt vagyunk a mai nap, beszélünk erről a törvényről, aminek semmi hatása nem lesz, és egy következő Országgyűlés fog róla tárgyalni, beszélünk teniszbajnokságokról a Margitszigeten, de nem akarnak stopot az elszegényedésnek, nem akarnak stopot az oktatás problémáinak, nem akarnak stopot az egészségügy problémáinak, nem akarnak stopot a Magyarországról való kivándorlásnak, és egy halom olyan negatív társadalmi folyamatnak, amire történelmi lehetőségük lett volna, hogy tegyenek ellene. A Jóisten meg a magyar választók valamilyen vicces kedvükben kétszer adtak az önök kezébe kétharmadot, amikor bármi pozitívat megtehettek volna ebben az országban, és ezt a hatalmat, azon kívül, hogy a sok-sok magánvagyon megszerzésére, közvagyon megszerzésére irányuló tevékenységre használták fel, semmi másra nem tudják felhasználni, mint arra, hogy újabb és újabb hecckampányokkal, gyűlölködéskeltéssel és a keresztényi értékek alapvető lábbal tiprásával megpróbálják a hatalmukat bebetonozni. Nagyon-nagyon bízom abban, hogy a magyar választók rendelkeznek azzal a józan ésszel, hogy átlátnak ezen a szitán, mert azt kell hogy mondjam, hogy jelen pillanatban a mai nap folyamán a fideszes képviselők szavazatainak eredményeként újfent nem fogadták el az isztambuli egyezmény ratifikálását, éppen ezért az önök kormánya a mai napig lényegesen több magyar nő meggyalázásáért felelős, mint az összes migráns, aki átvonult Magyarországon. Ezen szavazási magatartásokkal és ezekkel kell majd szembesülniük, és bízom benne, hogy lesz, aki szembesíti önöket az elkövetkező hónapokban. Köszönöm a szót, elnök úr. Nem lehetne, hogy elégséges humán hátteret biztosítanak ehhez? Azért baj az, hogy ennyi jogász van ebben a kormányban, mert mindig mindent jogszabályokkal akarnak megoldani, és nem foglalkoznak azzal, hogy a meglévő joganyag esetleg már tökéletesen alkalmas lenne arra, hogy valamit kezeljenek. Minden további nélkül az önök kezében lenne évek óta a lehetőség, hogy érdemi eredményeket mutassanak fel. Szintén Németh Szilárd képviselőtársam elmondta, hogy 400 ember vágtatott át az országon. Ezt mondta. (Halász János: 400 ezer.) Bocsánat, 400 ezer ember. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, 400 ezer ember. Hát ez azért történt meg, mert önök alkalmatlanok voltak arra, hogy kezeljék a helyzetet. Nem tudták kezelni, ezért történhetett meg.Nyilvánvalóan az, hogy a hidegháború után egy másmilyen valós problémával kell szembesülnünk, és Soros György is egy olyan imperialista, aki be akar avatkozni, ezeket el lehet fogadni. Csak éppen azt, hogy egy embert démonizálni akarnak, és ezt a démonizáló tevékenységüket keresztényi tevékenységük mellett akarják ellátni, ez a közröhej.Mint ahogy az is, amire szintén Németh Szilárd felhívta a figyelmet, de egyébként a bevezetőből is kiderült. Azt mondják, hogy jelen pillanatban lezajlik az általános vitája ennek, de szavazni már csak az új kormány fog erről. (Dr. Répássy Róbert: Parlament.) Bocsánat, az új Országgyűlés fog szavazni erről. Köszönöm Répássy képviselőtársamnak. Hát nem egy nevetséges vicc, hogy egy napon belül átnyomtak egy teniszversenyt most az Országgyűlésen, mert annyira fontos volt, hogy a Margitszigeten valaki építkezni kezdjen, teniszpályákat hozzon létre, miközben ezt meg nem tudják kezelni? Itt az egész istálló kilóg, nem a lóláb! Itt gyakorlatilag kampánycélt csinálnak egy kampánytörvénykezéssel, amit arra használnak, hogy majd jól el tudják adni a kampányban, hogy a kampány tétje az, hogy ez a csomag átmegy-e. Miközben nem tartalmaz olyan tevékenységet, amiről azt lehetne mondani, hogy érdemi előrelépést eredményezne abban a válságban, amivel szembesülni fog Közép-Európa és Európa a következő időszakban.Ez azért is probléma, mert egy ember démonizálása mellett nyilvánvalóan lehetne azzal foglalkozni, hogy ennek a globális problémának a megoldását hogyan kezeljük. De semmilyen formában nem is akarnak ez ügyben tenni. Nyilvánvalóan már ott lebuktak, hogy beküldik ide a propagandaminisztériumot. Miért nincs itt Pintér Sándor? Ha ez egy belbiztonsági kérdés, ha ezzel biztonságot akarnak teremteni, miért a propagandások foglalkoznak vele? Mitől van az, hogy nem küldenek ide olyan szakembereket, akik ezekhez a kérdésekhez értenek, és el tudják nekünk magyarázni, hogy miért lenne előrelépés a mostani joganyag elfogadása?Ehelyett hallunk egy kampányszöveget. Tuzson Bence államtitkár úr képzett jogászember, jó hírben áll jogász szakemberként. Mondja már meg nekem, államtitkár úr, hogy hány olyan törvényt ismer, amelynek a preambulumában konkrétan jelen van egy kormányzó párt vagy egy párt kampányüzenete. Hány ilyen jogszabály van, akár európai kitekintésben? Hát önök most a jogszabályokat elkezdték kampánycélokra használni. Hát nem szánalmas ez? Nem tudom, mi a véleménye erről jogászként, de nagyjából az a gyalázat kategória, amikor az Országgyűlésből bohóccirkuszt csinálnak, hogy ez szolgálja leginkább az önök kampánycéljait.Itt az egész anyagban folyamatosan keveredik a bevándorló, a migráns és a menekült. Sehol nem konzekvensen használják a joganyagban. Nyilvánvalóan, ha komolyan vennénk a jogszabályt, akkor is felmerülne az aggályunk, hogy ez jogbizonytalanságot okoz, de hát teljesen kusza és inkoherens ezeknek a szavaknak az alkalmazása, és ez is hozzátartozik ahhoz, hogy nem lehet komolyan venni. Megfelelő definíciók mellett, megfelelő intézkedések hiányára nyilvánvalóan nem lehet alkalmas ez a jogszabály.Az állam által támogatott menekültek vagy az állam által támogatott migránsok. Ugye, beszélhetünk arról az 1300 főről, akit már önök befogadtak nagy sunyiban, nehogy észrevegye valaki, nem beszélve arról nem csodálom, hogy Rogán miniszter úr nem mert személyesen bejönni , ami a letelepedéses bizniszből bejött az országba. Ha most nekik akarna segíteni valaki az integrációban, akiket önök telepítettek be, azokat is elkezdik vegzálni. Azoknak sem teremtenek lehetőséget, nincs benne kivétel. Önök egységesen akarnak vegzálni mindenkit attól függetlenül, hogy mit csinál. Akkor is, ha az önök szennyesét mossák azáltal, hogy az önök által betelepítetteknek nyújtanának segítséget. Mert gondolom, valami oka csak volt, hogy kiválasztották ezeket az embereket. Szintén államtitkár urat kérdezem, hogy Magyarországon az egyesülési joggal kapcsolatban nagyjából ’90 óta következetesen jelen van az, hogy Magyarországon jogellenes tevékenységre nem lehet civil szervezetet alapítani. Ebből az következik, hogy azok a szankciók, amelyeket itt konkrétan meghatároz, egy jogellenes tevékenység ellátására létrejött szervezetre vonatkozna, ami elvileg nem jöhet létre. Ez azt jelenti, hogy ennyire nem bíznak meg a saját ügyészségeikben és bíróságaikban, hogy ezek szerint bejegyeznek olyan civil szervezeteket, amelyek jogellenes tevékenységet végeznek? Mert ez nem fordulhat elő, ami azt jelenti, hogy itt nyilván nem indokolt a jogszabály. Ugye, a határzár felállításakor szigorították a Btk.-t, és az emberek segítése is gyakorlatilag bűncselekmény lett. Ehhez megint nem kell jogszabály. Most konkrétan a három joganyagból, ami előttünk van, azt, amit már a Btk.-ban megtettek, megpróbálják megismételni kampányszöveggel. Gyakorlatilag azt mondják, hogy akik bűncselekményben vesznek részt, azok majd még eltiltási, távoltartási rendelkezést is kapnak. Hát most valami vagy jogellenes, vagy nem jogellenes. Ha jogellenes, akkor hogy fordulhat elő? Hát úgy fordulhat elő, hogy egy alkalmatlan kormány van, amelyik nem tudja betartatni a jogszabályokat, mert más esetben ez nem történhet meg.Nyilvánvalóan ezek a törekvések azt mutatják, hogy ez a kampánytörvénykezés, amelynek most a statisztái vagyunk, egyértelműen egy teljesen alkalmatlan jogszabály, amit teljesen fölöslegesen próbál meg elébünk hozni. Közben leszólták itt Mirkóczki képviselőtársamat, hogy felemeli a hangját, pedig 45 percig hallgattuk ezt a kretén izét, amit lenyomtak egymás után hárman. Miket kellett itt hallani? Soros zsebéből kikandikáló politikusok mondja ezt Németh Szilárd. Tessenek már szétnézni maguk között! Orbán Viktorra gondolt? Vagy kire gondolt?Hol van ilyen? Egy párt van jelenleg Magyarországon a parlamentben, amelynek ’90-től kezdve a vidéki hálózatát, ami nem létezett ’90-ben, Soros-támogatással valósították meg. Ez a Fidesz. Senki más nincs ilyen. Fidesz-ösztöndíjasokból (sic!) áll a kormánynak egy része, és önök beszélnek a Soros zsebéből kikandikáló politikusokról? Teljesen nonszensz. Olyan, mintha nem tudnának tükörbe nézni saját tevékenységeikkel.A legzavaróbb talán ebben az egész jogszabályban az a képmutatás, az a hazug kommunikáció, amit folytatnak. Kerestem itt gyorsan a beszédek közben azt az Index-cikket, ami arról szólt, hogy január 24-én, tehát egypár héttel ezelőtt a Fidesz civilekkel való menekültügyi együttműködést szorgalmazott Brüsszelben. Az önök brüsszeli frakciója január közepén tehát minden további nélkül megszavazta azt az európai uniós előterjesztést, ami felhívta a Bizottságot, hogy a külső fellépésekre vonatkozó politikájuk keretében működjön együtt a civil társadalmi és emberi jogi szervezetekkel. Mindenki, Deutsch, Szájer, mindenki emelte fel a kezét és támogatta. Tessenek megnézni!Itthon meg egy ellentétes kommunikációt folytatnak, hogy az ilyen civileket vegzálni kell. Hát hogyan lehet ezt komolyan venni, hogyan lehet elfogadni, és hogyan lehet úgy kezelni, hogy nem pusztán arról van szó, hogy kampánycéljaikra használják fel az Országgyűlést, és egy ember démonizálásával akarják rettegésben tartani az országot, mint arra az előttem szóló jobbikos képviselőtársam rámutatott?És még egy komoly aggályom van ezzel az egésszel. Ugyanis a három joganyagot, a távoltartást, az illetéket meg a civilek vegzálásának a rendelkezéseit nézve még egy dolog felmerül bennem. Ez pedig az, hogy gyakorlatilag azt ismeri el a kormány, hogy jelenleg az elhárítás és a hírszerzés nem tudja észlelni Magyarországon azt, ha egy civil szervezet olyan jellegű jogellenes tevékenységet finanszíroz vagy segít, ami veszélyezteti Magyarország közrendjét. Hát minek ehhez jogszabályalkotás? Ha egy működőképes elhárítás és hírszerzés rendelkezésünkre áll, akkor le kell kapcsolni azt a civilt, akiről önök azt gondolják. Nem gondolják? Akkor miről beszélünk? Ha mindössze arról van szó, hogy azokat a civileket, akik valamilyen külföldi támogatásokat kapnak, meg akarják a pénz negyedrészének elvételével büntetni, abból nem lesz nagy zsé, ilyen Tiborcz-igényeknek nem fog megfelelni az az összeg, amit így be tudnak szedni!Nyilvánvalóan ezek okozzák a problémát. Tiborcz itt csak azért érdekes, mert ha annak idején Orbán Viktornak lett volna olyan apósa, mint most Tiborcznak, akkor lehet, hogy nem kellett volna Soros-ösztöndíj neki, de így kellett, és nyilvánvalóan ez alapozza meg azt, amiről most beszélünk.Alapvetően a legnagyobb probléma az, hogy önök a keresztény értékeket időnként a szájukra veszik, nem túl szerencsésen, ugyanakkor nem tudom, fel vannak-e arra készülve, hogy mondjuk, egy Ukrajnában eszkalálódó helyzetben be kelljen fogadni a kárpátaljai magyarságot egy az egyben. Vagy Ukrajnából akár milliós populációt kelljen befogadni. Önök most gyakorlatilag elzárják annak a lehetőségét, hogy olyan nemzetközi egyezményben vállalt kötelezettségeinek eleget tudjon tenni a kormány, amellyel érdemi krízishelyzet esetén segítséget tudna nyújtani. Nagyjából önök el akarják riasztani a civil szervezeteket attól, hogy segítsenek másoknak. És miután önök nem segítenek, elriasztják a civileket is, nem marad, aki segítsen.Ez azért rettenetes, mert ahogy itt volt a szerbiai válság, a határaink mellett, ahogy most bármikor kiszélesedhet az Ukrajnában zajló válság, bármikor szembesülhetünk nem csak rosszhiszemű, Afrikából vagy a Közel-Keletről jövő terroristákkal, nem: honfitársainkkal, akár olyan emberekkel, akik valóban egy valós probléma elől menekülnek. (17.40)És ha itt már Kárpátalja is felmerült, akkor felfoghatatlan, annyi mindenre lehetne stopot mondani, hogy nem értem, miért nem akarnak például a Putyin-befolyásra stopot mondani. Vagy itt vannak önök Putyin pincsikutyájaként a parlamentben (Dr. Völner Pál: Ez azért erős. Erős.), tolják a putyini gazdasági érdekeket, politikai érdekeket szerte az országban és miért nem mondják azt, hogy legyen stop a putyini befolyásszerzésnek? Miért nem mondják azt, hogy a Putyin-terv már itt van, azt kellene megállítani? Hiszen Putyin zsebre tette a magyar kormányt úgy, ahogy van, megvásárolta, nem is túl drágán szerintem ennyit se ért , de azután, hogy megvásárolta, ezt a Putyin-tervet le lehetne állítani. Hogyha ezt a stopkampányt használnák, akkor mondhatnák azt, ha már bent van itt a patkóban a minisztérium propaganda-államtitkára, miért nem mondják azt, hogy stop legyen az egészségügy leépülésének? Miért nem akarják azt leépíteni? Tehát itt vagyunk a mai nap, beszélünk erről a törvényről, aminek semmi hatása nem lesz, és egy következő Országgyűlés fog róla tárgyalni, beszélünk teniszbajnokságokról a Margitszigeten, de nem akarnak stopot az elszegényedésnek, nem akarnak stopot az oktatás problémáinak, nem akarnak stopot az egészségügy problémáinak, nem akarnak stopot a Magyarországról való kivándorlásnak, és egy halom olyan negatív társadalmi folyamatnak, amire történelmi lehetőségük lett volna, hogy tegyenek ellene. A Jóisten meg a magyar választók valamilyen vicces kedvükben kétszer adtak az önök kezébe kétharmadot, amikor bármi pozitívat megtehettek volna ebben az országban, és ezt a hatalmat, azon kívül, hogy a sok-sok magánvagyon megszerzésére, közvagyon megszerzésére irányuló tevékenységre használták fel, semmi másra nem tudják felhasználni, mint arra, hogy újabb és újabb hecckampányokkal, gyűlölködéskeltéssel és a keresztényi értékek alapvető lábbal tiprásával megpróbálják a hatalmukat bebetonozni. Nagyon-nagyon bízom abban, hogy a magyar választók rendelkeznek azzal a józan ésszel, hogy átlátnak ezen a szitán, mert azt kell hogy mondjam, hogy jelen pillanatban a mai nap folyamán a fideszes képviselők szavazatainak eredményeként újfent nem fogadták el az isztambuli egyezmény ratifikálását, éppen ezért az önök kormánya a mai napig lényegesen több magyar nő meggyalázásáért felelős, mint az összes migráns, aki átvonult Magyarországon. Ezen szavazási magatartásokkal és ezekkel kell majd szembesülniük, és bízom benne, hogy lesz, aki szembesíti önöket az elkövetkező hónapokban. Köszönöm a szót, elnök úr. Nyilvánvalóan az, hogy a hidegháború után egy másmilyen valós problémával kell szembesülnünk, és Soros György is egy olyan imperialista, aki be akar avatkozni, ezeket el lehet fogadni. Csak éppen azt, hogy egy embert démonizálni akarnak, és ezt a démonizáló tevékenységüket keresztényi tevékenységük mellett akarják ellátni, ez a közröhej.Mint ahogy az is, amire szintén Németh Szilárd felhívta a figyelmet, de egyébként a bevezetőből is kiderült. Azt mondják, hogy jelen pillanatban lezajlik az általános vitája ennek, de szavazni már csak az új kormány fog erről. (Dr. Répássy Róbert: Parlament.) Bocsánat, az új Országgyűlés fog szavazni erről. Köszönöm Répássy képviselőtársamnak. Hát nem egy nevetséges vicc, hogy egy napon belül átnyomtak egy teniszversenyt most az Országgyűlésen, mert annyira fontos volt, hogy a Margitszigeten valaki építkezni kezdjen, teniszpályákat hozzon létre, miközben ezt meg nem tudják kezelni? Itt az egész istálló kilóg, nem a lóláb! Itt gyakorlatilag kampánycélt csinálnak egy kampánytörvénykezéssel, amit arra használnak, hogy majd jól el tudják adni a kampányban, hogy a kampány tétje az, hogy ez a csomag átmegy-e. Miközben nem tartalmaz olyan tevékenységet, amiről azt lehetne mondani, hogy érdemi előrelépést eredményezne abban a válságban, amivel szembesülni fog Közép-Európa és Európa a következő időszakban.Ez azért is probléma, mert egy ember démonizálása mellett nyilvánvalóan lehetne azzal foglalkozni, hogy ennek a globális problémának a megoldását hogyan kezeljük. De semmilyen formában nem is akarnak ez ügyben tenni. Nyilvánvalóan már ott lebuktak, hogy beküldik ide a propagandaminisztériumot. Miért nincs itt Pintér Sándor? Ha ez egy belbiztonsági kérdés, ha ezzel biztonságot akarnak teremteni, miért a propagandások foglalkoznak vele? Mitől van az, hogy nem küldenek ide olyan szakembereket, akik ezekhez a kérdésekhez értenek, és el tudják nekünk magyarázni, hogy miért lenne előrelépés a mostani joganyag elfogadása?Ehelyett hallunk egy kampányszöveget. Tuzson Bence államtitkár úr képzett jogászember, jó hírben áll jogász szakemberként. Mondja már meg nekem, államtitkár úr, hogy hány olyan törvényt ismer, amelynek a preambulumában konkrétan jelen van egy kormányzó párt vagy egy párt kampányüzenete. Hány ilyen jogszabály van, akár európai kitekintésben? Hát önök most a jogszabályokat elkezdték kampánycélokra használni. Hát nem szánalmas ez? Nem tudom, mi a véleménye erről jogászként, de nagyjából az a gyalázat kategória, amikor az Országgyűlésből bohóccirkuszt csinálnak, hogy ez szolgálja leginkább az önök kampánycéljait.Itt az egész anyagban folyamatosan keveredik a bevándorló, a migráns és a menekült. Sehol nem konzekvensen használják a joganyagban. Nyilvánvalóan, ha komolyan vennénk a jogszabályt, akkor is felmerülne az aggályunk, hogy ez jogbizonytalanságot okoz, de hát teljesen kusza és inkoherens ezeknek a szavaknak az alkalmazása, és ez is hozzátartozik ahhoz, hogy nem lehet komolyan venni. Megfelelő definíciók mellett, megfelelő intézkedések hiányára nyilvánvalóan nem lehet alkalmas ez a jogszabály.Az állam által támogatott menekültek vagy az állam által támogatott migránsok. Ugye, beszélhetünk arról az 1300 főről, akit már önök befogadtak nagy sunyiban, nehogy észrevegye valaki, nem beszélve arról nem csodálom, hogy Rogán miniszter úr nem mert személyesen bejönni , ami a letelepedéses bizniszből bejött az országba. Ha most nekik akarna segíteni valaki az integrációban, akiket önök telepítettek be, azokat is elkezdik vegzálni. Azoknak sem teremtenek lehetőséget, nincs benne kivétel. Önök egységesen akarnak vegzálni mindenkit attól függetlenül, hogy mit csinál. Akkor is, ha az önök szennyesét mossák azáltal, hogy az önök által betelepítetteknek nyújtanának segítséget. Mert gondolom, valami oka csak volt, hogy kiválasztották ezeket az embereket. Szintén államtitkár urat kérdezem, hogy Magyarországon az egyesülési joggal kapcsolatban nagyjából ’90 óta következetesen jelen van az, hogy Magyarországon jogellenes tevékenységre nem lehet civil szervezetet alapítani. Ebből az következik, hogy azok a szankciók, amelyeket itt konkrétan meghatároz, egy jogellenes tevékenység ellátására létrejött szervezetre vonatkozna, ami elvileg nem jöhet létre. Ez azt jelenti, hogy ennyire nem bíznak meg a saját ügyészségeikben és bíróságaikban, hogy ezek szerint bejegyeznek olyan civil szervezeteket, amelyek jogellenes tevékenységet végeznek? Mert ez nem fordulhat elő, ami azt jelenti, hogy itt nyilván nem indokolt a jogszabály. Ugye, a határzár felállításakor szigorították a Btk.-t, és az emberek segítése is gyakorlatilag bűncselekmény lett. Ehhez megint nem kell jogszabály. Most konkrétan a három joganyagból, ami előttünk van, azt, amit már a Btk.-ban megtettek, megpróbálják megismételni kampányszöveggel. Gyakorlatilag azt mondják, hogy akik bűncselekményben vesznek részt, azok majd még eltiltási, távoltartási rendelkezést is kapnak. Hát most valami vagy jogellenes, vagy nem jogellenes. Ha jogellenes, akkor hogy fordulhat elő? Hát úgy fordulhat elő, hogy egy alkalmatlan kormány van, amelyik nem tudja betartatni a jogszabályokat, mert más esetben ez nem történhet meg.Nyilvánvalóan ezek a törekvések azt mutatják, hogy ez a kampánytörvénykezés, amelynek most a statisztái vagyunk, egyértelműen egy teljesen alkalmatlan jogszabály, amit teljesen fölöslegesen próbál meg elébünk hozni. Közben leszólták itt Mirkóczki képviselőtársamat, hogy felemeli a hangját, pedig 45 percig hallgattuk ezt a kretén izét, amit lenyomtak egymás után hárman. Miket kellett itt hallani? Soros zsebéből kikandikáló politikusok mondja ezt Németh Szilárd. Tessenek már szétnézni maguk között! Orbán Viktorra gondolt? Vagy kire gondolt?Hol van ilyen? Egy párt van jelenleg Magyarországon a parlamentben, amelynek ’90-től kezdve a vidéki hálózatát, ami nem létezett ’90-ben, Soros-támogatással valósították meg. Ez a Fidesz. Senki más nincs ilyen. Fidesz-ösztöndíjasokból (sic!) áll a kormánynak egy része, és önök beszélnek a Soros zsebéből kikandikáló politikusokról? Teljesen nonszensz. Olyan, mintha nem tudnának tükörbe nézni saját tevékenységeikkel.A legzavaróbb talán ebben az egész jogszabályban az a képmutatás, az a hazug kommunikáció, amit folytatnak. Kerestem itt gyorsan a beszédek közben azt az Index-cikket, ami arról szólt, hogy január 24-én, tehát egypár héttel ezelőtt a Fidesz civilekkel való menekültügyi együttműködést szorgalmazott Brüsszelben. Az önök brüsszeli frakciója január közepén tehát minden további nélkül megszavazta azt az európai uniós előterjesztést, ami felhívta a Bizottságot, hogy a külső fellépésekre vonatkozó politikájuk keretében működjön együtt a civil társadalmi és emberi jogi szervezetekkel. Mindenki, Deutsch, Szájer, mindenki emelte fel a kezét és támogatta. Tessenek megnézni!Itthon meg egy ellentétes kommunikációt folytatnak, hogy az ilyen civileket vegzálni kell. Hát hogyan lehet ezt komolyan venni, hogyan lehet elfogadni, és hogyan lehet úgy kezelni, hogy nem pusztán arról van szó, hogy kampánycéljaikra használják fel az Országgyűlést, és egy ember démonizálásával akarják rettegésben tartani az országot, mint arra az előttem szóló jobbikos képviselőtársam rámutatott?És még egy komoly aggályom van ezzel az egésszel. Ugyanis a három joganyagot, a távoltartást, az illetéket meg a civilek vegzálásának a rendelkezéseit nézve még egy dolog felmerül bennem. Ez pedig az, hogy gyakorlatilag azt ismeri el a kormány, hogy jelenleg az elhárítás és a hírszerzés nem tudja észlelni Magyarországon azt, ha egy civil szervezet olyan jellegű jogellenes tevékenységet finanszíroz vagy segít, ami veszélyezteti Magyarország közrendjét. Hát minek ehhez jogszabályalkotás? Ha egy működőképes elhárítás és hírszerzés rendelkezésünkre áll, akkor le kell kapcsolni azt a civilt, akiről önök azt gondolják. Nem gondolják? Akkor miről beszélünk? Ha mindössze arról van szó, hogy azokat a civileket, akik valamilyen külföldi támogatásokat kapnak, meg akarják a pénz negyedrészének elvételével büntetni, abból nem lesz nagy zsé, ilyen Tiborcz-igényeknek nem fog megfelelni az az összeg, amit így be tudnak szedni!Nyilvánvalóan ezek okozzák a problémát. Tiborcz itt csak azért érdekes, mert ha annak idején Orbán Viktornak lett volna olyan apósa, mint most Tiborcznak, akkor lehet, hogy nem kellett volna Soros-ösztöndíj neki, de így kellett, és nyilvánvalóan ez alapozza meg azt, amiről most beszélünk.Alapvetően a legnagyobb probléma az, hogy önök a keresztény értékeket időnként a szájukra veszik, nem túl szerencsésen, ugyanakkor nem tudom, fel vannak-e arra készülve, hogy mondjuk, egy Ukrajnában eszkalálódó helyzetben be kelljen fogadni a kárpátaljai magyarságot egy az egyben. Vagy Ukrajnából akár milliós populációt kelljen befogadni. Önök most gyakorlatilag elzárják annak a lehetőségét, hogy olyan nemzetközi egyezményben vállalt kötelezettségeinek eleget tudjon tenni a kormány, amellyel érdemi krízishelyzet esetén segítséget tudna nyújtani. Nagyjából önök el akarják riasztani a civil szervezeteket attól, hogy segítsenek másoknak. És miután önök nem segítenek, elriasztják a civileket is, nem marad, aki segítsen.Ez azért rettenetes, mert ahogy itt volt a szerbiai válság, a határaink mellett, ahogy most bármikor kiszélesedhet az Ukrajnában zajló válság, bármikor szembesülhetünk nem csak rosszhiszemű, Afrikából vagy a Közel-Keletről jövő terroristákkal, nem: honfitársainkkal, akár olyan emberekkel, akik valóban egy valós probléma elől menekülnek. (17.40)És ha itt már Kárpátalja is felmerült, akkor felfoghatatlan, annyi mindenre lehetne stopot mondani, hogy nem értem, miért nem akarnak például a Putyin-befolyásra stopot mondani. Vagy itt vannak önök Putyin pincsikutyájaként a parlamentben (Dr. Völner Pál: Ez azért erős. Erős.), tolják a putyini gazdasági érdekeket, politikai érdekeket szerte az országban és miért nem mondják azt, hogy legyen stop a putyini befolyásszerzésnek? Miért nem mondják azt, hogy a Putyin-terv már itt van, azt kellene megállítani? Hiszen Putyin zsebre tette a magyar kormányt úgy, ahogy van, megvásárolta, nem is túl drágán szerintem ennyit se ért , de azután, hogy megvásárolta, ezt a Putyin-tervet le lehetne állítani. Hogyha ezt a stopkampányt használnák, akkor mondhatnák azt, ha már bent van itt a patkóban a minisztérium propaganda-államtitkára, miért nem mondják azt, hogy stop legyen az egészségügy leépülésének? Miért nem akarják azt leépíteni? Tehát itt vagyunk a mai nap, beszélünk erről a törvényről, aminek semmi hatása nem lesz, és egy következő Országgyűlés fog róla tárgyalni, beszélünk teniszbajnokságokról a Margitszigeten, de nem akarnak stopot az elszegényedésnek, nem akarnak stopot az oktatás problémáinak, nem akarnak stopot az egészségügy problémáinak, nem akarnak stopot a Magyarországról való kivándorlásnak, és egy halom olyan negatív társadalmi folyamatnak, amire történelmi lehetőségük lett volna, hogy tegyenek ellene. A Jóisten meg a magyar választók valamilyen vicces kedvükben kétszer adtak az önök kezébe kétharmadot, amikor bármi pozitívat megtehettek volna ebben az országban, és ezt a hatalmat, azon kívül, hogy a sok-sok magánvagyon megszerzésére, közvagyon megszerzésére irányuló tevékenységre használták fel, semmi másra nem tudják felhasználni, mint arra, hogy újabb és újabb hecckampányokkal, gyűlölködéskeltéssel és a keresztényi értékek alapvető lábbal tiprásával megpróbálják a hatalmukat bebetonozni. Nagyon-nagyon bízom abban, hogy a magyar választók rendelkeznek azzal a józan ésszel, hogy átlátnak ezen a szitán, mert azt kell hogy mondjam, hogy jelen pillanatban a mai nap folyamán a fideszes képviselők szavazatainak eredményeként újfent nem fogadták el az isztambuli egyezmény ratifikálását, éppen ezért az önök kormánya a mai napig lényegesen több magyar nő meggyalázásáért felelős, mint az összes migráns, aki átvonult Magyarországon. Ezen szavazási magatartásokkal és ezekkel kell majd szembesülniük, és bízom benne, hogy lesz, aki szembesíti önöket az elkövetkező hónapokban. Köszönöm a szót, elnök úr. Mint ahogy az is, amire szintén Németh Szilárd felhívta a figyelmet, de egyébként a bevezetőből is kiderült. Azt mondják, hogy jelen pillanatban lezajlik az általános vitája ennek, de szavazni már csak az új kormány fog erről. (Dr. Répássy Róbert: Parlament.) Bocsánat, az új Országgyűlés fog szavazni erről. Köszönöm Répássy képviselőtársamnak. Hát nem egy nevetséges vicc, hogy egy napon belül átnyomtak egy teniszversenyt most az Országgyűlésen, mert annyira fontos volt, hogy a Margitszigeten valaki építkezni kezdjen, teniszpályákat hozzon létre, miközben ezt meg nem tudják kezelni? Itt az egész istálló kilóg, nem a lóláb! Itt gyakorlatilag kampánycélt csinálnak egy kampánytörvénykezéssel, amit arra használnak, hogy majd jól el tudják adni a kampányban, hogy a kampány tétje az, hogy ez a csomag átmegy-e. Miközben nem tartalmaz olyan tevékenységet, amiről azt lehetne mondani, hogy érdemi előrelépést eredményezne abban a válságban, amivel szembesülni fog Közép-Európa és Európa a következő időszakban.Ez azért is probléma, mert egy ember démonizálása mellett nyilvánvalóan lehetne azzal foglalkozni, hogy ennek a globális problémának a megoldását hogyan kezeljük. De semmilyen formában nem is akarnak ez ügyben tenni. Nyilvánvalóan már ott lebuktak, hogy beküldik ide a propagandaminisztériumot. Miért nincs itt Pintér Sándor? Ha ez egy belbiztonsági kérdés, ha ezzel biztonságot akarnak teremteni, miért a propagandások foglalkoznak vele? Mitől van az, hogy nem küldenek ide olyan szakembereket, akik ezekhez a kérdésekhez értenek, és el tudják nekünk magyarázni, hogy miért lenne előrelépés a mostani joganyag elfogadása?Ehelyett hallunk egy kampányszöveget. Tuzson Bence államtitkár úr képzett jogászember, jó hírben áll jogász szakemberként. Mondja már meg nekem, államtitkár úr, hogy hány olyan törvényt ismer, amelynek a preambulumában konkrétan jelen van egy kormányzó párt vagy egy párt kampányüzenete. Hány ilyen jogszabály van, akár európai kitekintésben? Hát önök most a jogszabályokat elkezdték kampánycélokra használni. Hát nem szánalmas ez? Nem tudom, mi a véleménye erről jogászként, de nagyjából az a gyalázat kategória, amikor az Országgyűlésből bohóccirkuszt csinálnak, hogy ez szolgálja leginkább az önök kampánycéljait.Itt az egész anyagban folyamatosan keveredik a bevándorló, a migráns és a menekült. Sehol nem konzekvensen használják a joganyagban. Nyilvánvalóan, ha komolyan vennénk a jogszabályt, akkor is felmerülne az aggályunk, hogy ez jogbizonytalanságot okoz, de hát teljesen kusza és inkoherens ezeknek a szavaknak az alkalmazása, és ez is hozzátartozik ahhoz, hogy nem lehet komolyan venni. Megfelelő definíciók mellett, megfelelő intézkedések hiányára nyilvánvalóan nem lehet alkalmas ez a jogszabály.Az állam által támogatott menekültek vagy az állam által támogatott migránsok. Ugye, beszélhetünk arról az 1300 főről, akit már önök befogadtak nagy sunyiban, nehogy észrevegye valaki, nem beszélve arról nem csodálom, hogy Rogán miniszter úr nem mert személyesen bejönni , ami a letelepedéses bizniszből bejött az országba. Ha most nekik akarna segíteni valaki az integrációban, akiket önök telepítettek be, azokat is elkezdik vegzálni. Azoknak sem teremtenek lehetőséget, nincs benne kivétel. Önök egységesen akarnak vegzálni mindenkit attól függetlenül, hogy mit csinál. Akkor is, ha az önök szennyesét mossák azáltal, hogy az önök által betelepítetteknek nyújtanának segítséget. Mert gondolom, valami oka csak volt, hogy kiválasztották ezeket az embereket. Szintén államtitkár urat kérdezem, hogy Magyarországon az egyesülési joggal kapcsolatban nagyjából ’90 óta következetesen jelen van az, hogy Magyarországon jogellenes tevékenységre nem lehet civil szervezetet alapítani. Ebből az következik, hogy azok a szankciók, amelyeket itt konkrétan meghatároz, egy jogellenes tevékenység ellátására létrejött szervezetre vonatkozna, ami elvileg nem jöhet létre. Ez azt jelenti, hogy ennyire nem bíznak meg a saját ügyészségeikben és bíróságaikban, hogy ezek szerint bejegyeznek olyan civil szervezeteket, amelyek jogellenes tevékenységet végeznek? Mert ez nem fordulhat elő, ami azt jelenti, hogy itt nyilván nem indokolt a jogszabály. Ugye, a határzár felállításakor szigorították a Btk.-t, és az emberek segítése is gyakorlatilag bűncselekmény lett. Ehhez megint nem kell jogszabály. Most konkrétan a három joganyagból, ami előttünk van, azt, amit már a Btk.-ban megtettek, megpróbálják megismételni kampányszöveggel. Gyakorlatilag azt mondják, hogy akik bűncselekményben vesznek részt, azok majd még eltiltási, távoltartási rendelkezést is kapnak. Hát most valami vagy jogellenes, vagy nem jogellenes. Ha jogellenes, akkor hogy fordulhat elő? Hát úgy fordulhat elő, hogy egy alkalmatlan kormány van, amelyik nem tudja betartatni a jogszabályokat, mert más esetben ez nem történhet meg.Nyilvánvalóan ezek a törekvések azt mutatják, hogy ez a kampánytörvénykezés, amelynek most a statisztái vagyunk, egyértelműen egy teljesen alkalmatlan jogszabály, amit teljesen fölöslegesen próbál meg elébünk hozni. Közben leszólták itt Mirkóczki képviselőtársamat, hogy felemeli a hangját, pedig 45 percig hallgattuk ezt a kretén izét, amit lenyomtak egymás után hárman. Miket kellett itt hallani? Soros zsebéből kikandikáló politikusok mondja ezt Németh Szilárd. Tessenek már szétnézni maguk között! Orbán Viktorra gondolt? Vagy kire gondolt?Hol van ilyen? Egy párt van jelenleg Magyarországon a parlamentben, amelynek ’90-től kezdve a vidéki hálózatát, ami nem létezett ’90-ben, Soros-támogatással valósították meg. Ez a Fidesz. Senki más nincs ilyen. Fidesz-ösztöndíjasokból (sic!) áll a kormánynak egy része, és önök beszélnek a Soros zsebéből kikandikáló politikusokról? Teljesen nonszensz. Olyan, mintha nem tudnának tükörbe nézni saját tevékenységeikkel.A legzavaróbb talán ebben az egész jogszabályban az a képmutatás, az a hazug kommunikáció, amit folytatnak. Kerestem itt gyorsan a beszédek közben azt az Index-cikket, ami arról szólt, hogy január 24-én, tehát egypár héttel ezelőtt a Fidesz civilekkel való menekültügyi együttműködést szorgalmazott Brüsszelben. Az önök brüsszeli frakciója január közepén tehát minden további nélkül megszavazta azt az európai uniós előterjesztést, ami felhívta a Bizottságot, hogy a külső fellépésekre vonatkozó politikájuk keretében működjön együtt a civil társadalmi és emberi jogi szervezetekkel. Mindenki, Deutsch, Szájer, mindenki emelte fel a kezét és támogatta. Tessenek megnézni!Itthon meg egy ellentétes kommunikációt folytatnak, hogy az ilyen civileket vegzálni kell. Hát hogyan lehet ezt komolyan venni, hogyan lehet elfogadni, és hogyan lehet úgy kezelni, hogy nem pusztán arról van szó, hogy kampánycéljaikra használják fel az Országgyűlést, és egy ember démonizálásával akarják rettegésben tartani az országot, mint arra az előttem szóló jobbikos képviselőtársam rámutatott?És még egy komoly aggályom van ezzel az egésszel. Ugyanis a három joganyagot, a távoltartást, az illetéket meg a civilek vegzálásának a rendelkezéseit nézve még egy dolog felmerül bennem. Ez pedig az, hogy gyakorlatilag azt ismeri el a kormány, hogy jelenleg az elhárítás és a hírszerzés nem tudja észlelni Magyarországon azt, ha egy civil szervezet olyan jellegű jogellenes tevékenységet finanszíroz vagy segít, ami veszélyezteti Magyarország közrendjét. Hát minek ehhez jogszabályalkotás? Ha egy működőképes elhárítás és hírszerzés rendelkezésünkre áll, akkor le kell kapcsolni azt a civilt, akiről önök azt gondolják. Nem gondolják? Akkor miről beszélünk? Ha mindössze arról van szó, hogy azokat a civileket, akik valamilyen külföldi támogatásokat kapnak, meg akarják a pénz negyedrészének elvételével büntetni, abból nem lesz nagy zsé, ilyen Tiborcz-igényeknek nem fog megfelelni az az összeg, amit így be tudnak szedni!Nyilvánvalóan ezek okozzák a problémát. Tiborcz itt csak azért érdekes, mert ha annak idején Orbán Viktornak lett volna olyan apósa, mint most Tiborcznak, akkor lehet, hogy nem kellett volna Soros-ösztöndíj neki, de így kellett, és nyilvánvalóan ez alapozza meg azt, amiről most beszélünk.Alapvetően a legnagyobb probléma az, hogy önök a keresztény értékeket időnként a szájukra veszik, nem túl szerencsésen, ugyanakkor nem tudom, fel vannak-e arra készülve, hogy mondjuk, egy Ukrajnában eszkalálódó helyzetben be kelljen fogadni a kárpátaljai magyarságot egy az egyben. Vagy Ukrajnából akár milliós populációt kelljen befogadni. Önök most gyakorlatilag elzárják annak a lehetőségét, hogy olyan nemzetközi egyezményben vállalt kötelezettségeinek eleget tudjon tenni a kormány, amellyel érdemi krízishelyzet esetén segítséget tudna nyújtani. Nagyjából önök el akarják riasztani a civil szervezeteket attól, hogy segítsenek másoknak. És miután önök nem segítenek, elriasztják a civileket is, nem marad, aki segítsen.Ez azért rettenetes, mert ahogy itt volt a szerbiai válság, a határaink mellett, ahogy most bármikor kiszélesedhet az Ukrajnában zajló válság, bármikor szembesülhetünk nem csak rosszhiszemű, Afrikából vagy a Közel-Keletről jövő terroristákkal, nem: honfitársainkkal, akár olyan emberekkel, akik valóban egy valós probléma elől menekülnek. (17.40)És ha itt már Kárpátalja is felmerült, akkor felfoghatatlan, annyi mindenre lehetne stopot mondani, hogy nem értem, miért nem akarnak például a Putyin-befolyásra stopot mondani. Vagy itt vannak önök Putyin pincsikutyájaként a parlamentben (Dr. Völner Pál: Ez azért erős. Erős.), tolják a putyini gazdasági érdekeket, politikai érdekeket szerte az országban és miért nem mondják azt, hogy legyen stop a putyini befolyásszerzésnek? Miért nem mondják azt, hogy a Putyin-terv már itt van, azt kellene megállítani? Hiszen Putyin zsebre tette a magyar kormányt úgy, ahogy van, megvásárolta, nem is túl drágán szerintem ennyit se ért , de azután, hogy megvásárolta, ezt a Putyin-tervet le lehetne állítani. Hogyha ezt a stopkampányt használnák, akkor mondhatnák azt, ha már bent van itt a patkóban a minisztérium propaganda-államtitkára, miért nem mondják azt, hogy stop legyen az egészségügy leépülésének? Miért nem akarják azt leépíteni? Tehát itt vagyunk a mai nap, beszélünk erről a törvényről, aminek semmi hatása nem lesz, és egy következő Országgyűlés fog róla tárgyalni, beszélünk teniszbajnokságokról a Margitszigeten, de nem akarnak stopot az elszegényedésnek, nem akarnak stopot az oktatás problémáinak, nem akarnak stopot az egészségügy problémáinak, nem akarnak stopot a Magyarországról való kivándorlásnak, és egy halom olyan negatív társadalmi folyamatnak, amire történelmi lehetőségük lett volna, hogy tegyenek ellene. A Jóisten meg a magyar választók valamilyen vicces kedvükben kétszer adtak az önök kezébe kétharmadot, amikor bármi pozitívat megtehettek volna ebben az országban, és ezt a hatalmat, azon kívül, hogy a sok-sok magánvagyon megszerzésére, közvagyon megszerzésére irányuló tevékenységre használták fel, semmi másra nem tudják felhasználni, mint arra, hogy újabb és újabb hecckampányokkal, gyűlölködéskeltéssel és a keresztényi értékek alapvető lábbal tiprásával megpróbálják a hatalmukat bebetonozni. Nagyon-nagyon bízom abban, hogy a magyar választók rendelkeznek azzal a józan ésszel, hogy átlátnak ezen a szitán, mert azt kell hogy mondjam, hogy jelen pillanatban a mai nap folyamán a fideszes képviselők szavazatainak eredményeként újfent nem fogadták el az isztambuli egyezmény ratifikálását, éppen ezért az önök kormánya a mai napig lényegesen több magyar nő meggyalázásáért felelős, mint az összes migráns, aki átvonult Magyarországon. Ezen szavazási magatartásokkal és ezekkel kell majd szembesülniük, és bízom benne, hogy lesz, aki szembesíti önöket az elkövetkező hónapokban. Köszönöm a szót, elnök úr. Ez azért is probléma, mert egy ember démonizálása mellett nyilvánvalóan lehetne azzal foglalkozni, hogy ennek a globális problémának a megoldását hogyan kezeljük. De semmilyen formában nem is akarnak ez ügyben tenni. Nyilvánvalóan már ott lebuktak, hogy beküldik ide a propagandaminisztériumot. Miért nincs itt Pintér Sándor? Ha ez egy belbiztonsági kérdés, ha ezzel biztonságot akarnak teremteni, miért a propagandások foglalkoznak vele? Mitől van az, hogy nem küldenek ide olyan szakembereket, akik ezekhez a kérdésekhez értenek, és el tudják nekünk magyarázni, hogy miért lenne előrelépés a mostani joganyag elfogadása?Ehelyett hallunk egy kampányszöveget. Tuzson Bence államtitkár úr képzett jogászember, jó hírben áll jogász szakemberként. Mondja már meg nekem, államtitkár úr, hogy hány olyan törvényt ismer, amelynek a preambulumában konkrétan jelen van egy kormányzó párt vagy egy párt kampányüzenete. Hány ilyen jogszabály van, akár európai kitekintésben? Hát önök most a jogszabályokat elkezdték kampánycélokra használni. Hát nem szánalmas ez? Nem tudom, mi a véleménye erről jogászként, de nagyjából az a gyalázat kategória, amikor az Országgyűlésből bohóccirkuszt csinálnak, hogy ez szolgálja leginkább az önök kampánycéljait.Itt az egész anyagban folyamatosan keveredik a bevándorló, a migráns és a menekült. Sehol nem konzekvensen használják a joganyagban. Nyilvánvalóan, ha komolyan vennénk a jogszabályt, akkor is felmerülne az aggályunk, hogy ez jogbizonytalanságot okoz, de hát teljesen kusza és inkoherens ezeknek a szavaknak az alkalmazása, és ez is hozzátartozik ahhoz, hogy nem lehet komolyan venni. Megfelelő definíciók mellett, megfelelő intézkedések hiányára nyilvánvalóan nem lehet alkalmas ez a jogszabály.Az állam által támogatott menekültek vagy az állam által támogatott migránsok. Ugye, beszélhetünk arról az 1300 főről, akit már önök befogadtak nagy sunyiban, nehogy észrevegye valaki, nem beszélve arról nem csodálom, hogy Rogán miniszter úr nem mert személyesen bejönni , ami a letelepedéses bizniszből bejött az országba. Ha most nekik akarna segíteni valaki az integrációban, akiket önök telepítettek be, azokat is elkezdik vegzálni. Azoknak sem teremtenek lehetőséget, nincs benne kivétel. Önök egységesen akarnak vegzálni mindenkit attól függetlenül, hogy mit csinál. Akkor is, ha az önök szennyesét mossák azáltal, hogy az önök által betelepítetteknek nyújtanának segítséget. Mert gondolom, valami oka csak volt, hogy kiválasztották ezeket az embereket. Szintén államtitkár urat kérdezem, hogy Magyarországon az egyesülési joggal kapcsolatban nagyjából ’90 óta következetesen jelen van az, hogy Magyarországon jogellenes tevékenységre nem lehet civil szervezetet alapítani. Ebből az következik, hogy azok a szankciók, amelyeket itt konkrétan meghatároz, egy jogellenes tevékenység ellátására létrejött szervezetre vonatkozna, ami elvileg nem jöhet létre. Ez azt jelenti, hogy ennyire nem bíznak meg a saját ügyészségeikben és bíróságaikban, hogy ezek szerint bejegyeznek olyan civil szervezeteket, amelyek jogellenes tevékenységet végeznek? Mert ez nem fordulhat elő, ami azt jelenti, hogy itt nyilván nem indokolt a jogszabály. Ugye, a határzár felállításakor szigorították a Btk.-t, és az emberek segítése is gyakorlatilag bűncselekmény lett. Ehhez megint nem kell jogszabály. Most konkrétan a három joganyagból, ami előttünk van, azt, amit már a Btk.-ban megtettek, megpróbálják megismételni kampányszöveggel. Gyakorlatilag azt mondják, hogy akik bűncselekményben vesznek részt, azok majd még eltiltási, távoltartási rendelkezést is kapnak. Hát most valami vagy jogellenes, vagy nem jogellenes. Ha jogellenes, akkor hogy fordulhat elő? Hát úgy fordulhat elő, hogy egy alkalmatlan kormány van, amelyik nem tudja betartatni a jogszabályokat, mert más esetben ez nem történhet meg.Nyilvánvalóan ezek a törekvések azt mutatják, hogy ez a kampánytörvénykezés, amelynek most a statisztái vagyunk, egyértelműen egy teljesen alkalmatlan jogszabály, amit teljesen fölöslegesen próbál meg elébünk hozni. Közben leszólták itt Mirkóczki képviselőtársamat, hogy felemeli a hangját, pedig 45 percig hallgattuk ezt a kretén izét, amit lenyomtak egymás után hárman. Miket kellett itt hallani? Soros zsebéből kikandikáló politikusok mondja ezt Németh Szilárd. Tessenek már szétnézni maguk között! Orbán Viktorra gondolt? Vagy kire gondolt?Hol van ilyen? Egy párt van jelenleg Magyarországon a parlamentben, amelynek ’90-től kezdve a vidéki hálózatát, ami nem létezett ’90-ben, Soros-támogatással valósították meg. Ez a Fidesz. Senki más nincs ilyen. Fidesz-ösztöndíjasokból (sic!) áll a kormánynak egy része, és önök beszélnek a Soros zsebéből kikandikáló politikusokról? Teljesen nonszensz. Olyan, mintha nem tudnának tükörbe nézni saját tevékenységeikkel.A legzavaróbb talán ebben az egész jogszabályban az a képmutatás, az a hazug kommunikáció, amit folytatnak. Kerestem itt gyorsan a beszédek közben azt az Index-cikket, ami arról szólt, hogy január 24-én, tehát egypár héttel ezelőtt a Fidesz civilekkel való menekültügyi együttműködést szorgalmazott Brüsszelben. Az önök brüsszeli frakciója január közepén tehát minden további nélkül megszavazta azt az európai uniós előterjesztést, ami felhívta a Bizottságot, hogy a külső fellépésekre vonatkozó politikájuk keretében működjön együtt a civil társadalmi és emberi jogi szervezetekkel. Mindenki, Deutsch, Szájer, mindenki emelte fel a kezét és támogatta. Tessenek megnézni!Itthon meg egy ellentétes kommunikációt folytatnak, hogy az ilyen civileket vegzálni kell. Hát hogyan lehet ezt komolyan venni, hogyan lehet elfogadni, és hogyan lehet úgy kezelni, hogy nem pusztán arról van szó, hogy kampánycéljaikra használják fel az Országgyűlést, és egy ember démonizálásával akarják rettegésben tartani az országot, mint arra az előttem szóló jobbikos képviselőtársam rámutatott?És még egy komoly aggályom van ezzel az egésszel. Ugyanis a három joganyagot, a távoltartást, az illetéket meg a civilek vegzálásának a rendelkezéseit nézve még egy dolog felmerül bennem. Ez pedig az, hogy gyakorlatilag azt ismeri el a kormány, hogy jelenleg az elhárítás és a hírszerzés nem tudja észlelni Magyarországon azt, ha egy civil szervezet olyan jellegű jogellenes tevékenységet finanszíroz vagy segít, ami veszélyezteti Magyarország közrendjét. Hát minek ehhez jogszabályalkotás? Ha egy működőképes elhárítás és hírszerzés rendelkezésünkre áll, akkor le kell kapcsolni azt a civilt, akiről önök azt gondolják. Nem gondolják? Akkor miről beszélünk? Ha mindössze arról van szó, hogy azokat a civileket, akik valamilyen külföldi támogatásokat kapnak, meg akarják a pénz negyedrészének elvételével büntetni, abból nem lesz nagy zsé, ilyen Tiborcz-igényeknek nem fog megfelelni az az összeg, amit így be tudnak szedni!Nyilvánvalóan ezek okozzák a problémát. Tiborcz itt csak azért érdekes, mert ha annak idején Orbán Viktornak lett volna olyan apósa, mint most Tiborcznak, akkor lehet, hogy nem kellett volna Soros-ösztöndíj neki, de így kellett, és nyilvánvalóan ez alapozza meg azt, amiről most beszélünk.Alapvetően a legnagyobb probléma az, hogy önök a keresztény értékeket időnként a szájukra veszik, nem túl szerencsésen, ugyanakkor nem tudom, fel vannak-e arra készülve, hogy mondjuk, egy Ukrajnában eszkalálódó helyzetben be kelljen fogadni a kárpátaljai magyarságot egy az egyben. Vagy Ukrajnából akár milliós populációt kelljen befogadni. Önök most gyakorlatilag elzárják annak a lehetőségét, hogy olyan nemzetközi egyezményben vállalt kötelezettségeinek eleget tudjon tenni a kormány, amellyel érdemi krízishelyzet esetén segítséget tudna nyújtani. Nagyjából önök el akarják riasztani a civil szervezeteket attól, hogy segítsenek másoknak. És miután önök nem segítenek, elriasztják a civileket is, nem marad, aki segítsen.Ez azért rettenetes, mert ahogy itt volt a szerbiai válság, a határaink mellett, ahogy most bármikor kiszélesedhet az Ukrajnában zajló válság, bármikor szembesülhetünk nem csak rosszhiszemű, Afrikából vagy a Közel-Keletről jövő terroristákkal, nem: honfitársainkkal, akár olyan emberekkel, akik valóban egy valós probléma elől menekülnek. (17.40)És ha itt már Kárpátalja is felmerült, akkor felfoghatatlan, annyi mindenre lehetne stopot mondani, hogy nem értem, miért nem akarnak például a Putyin-befolyásra stopot mondani. Vagy itt vannak önök Putyin pincsikutyájaként a parlamentben (Dr. Völner Pál: Ez azért erős. Erős.), tolják a putyini gazdasági érdekeket, politikai érdekeket szerte az országban és miért nem mondják azt, hogy legyen stop a putyini befolyásszerzésnek? Miért nem mondják azt, hogy a Putyin-terv már itt van, azt kellene megállítani? Hiszen Putyin zsebre tette a magyar kormányt úgy, ahogy van, megvásárolta, nem is túl drágán szerintem ennyit se ért , de azután, hogy megvásárolta, ezt a Putyin-tervet le lehetne állítani. Hogyha ezt a stopkampányt használnák, akkor mondhatnák azt, ha már bent van itt a patkóban a minisztérium propaganda-államtitkára, miért nem mondják azt, hogy stop legyen az egészségügy leépülésének? Miért nem akarják azt leépíteni? Tehát itt vagyunk a mai nap, beszélünk erről a törvényről, aminek semmi hatása nem lesz, és egy következő Országgyűlés fog róla tárgyalni, beszélünk teniszbajnokságokról a Margitszigeten, de nem akarnak stopot az elszegényedésnek, nem akarnak stopot az oktatás problémáinak, nem akarnak stopot az egészségügy problémáinak, nem akarnak stopot a Magyarországról való kivándorlásnak, és egy halom olyan negatív társadalmi folyamatnak, amire történelmi lehetőségük lett volna, hogy tegyenek ellene. A Jóisten meg a magyar választók valamilyen vicces kedvükben kétszer adtak az önök kezébe kétharmadot, amikor bármi pozitívat megtehettek volna ebben az országban, és ezt a hatalmat, azon kívül, hogy a sok-sok magánvagyon megszerzésére, közvagyon megszerzésére irányuló tevékenységre használták fel, semmi másra nem tudják felhasználni, mint arra, hogy újabb és újabb hecckampányokkal, gyűlölködéskeltéssel és a keresztényi értékek alapvető lábbal tiprásával megpróbálják a hatalmukat bebetonozni. Nagyon-nagyon bízom abban, hogy a magyar választók rendelkeznek azzal a józan ésszel, hogy átlátnak ezen a szitán, mert azt kell hogy mondjam, hogy jelen pillanatban a mai nap folyamán a fideszes képviselők szavazatainak eredményeként újfent nem fogadták el az isztambuli egyezmény ratifikálását, éppen ezért az önök kormánya a mai napig lényegesen több magyar nő meggyalázásáért felelős, mint az összes migráns, aki átvonult Magyarországon. Ezen szavazási magatartásokkal és ezekkel kell majd szembesülniük, és bízom benne, hogy lesz, aki szembesíti önöket az elkövetkező hónapokban. Köszönöm a szót, elnök úr. Miért nincs itt Pintér Sándor? Ha ez egy belbiztonsági kérdés, ha ezzel biztonságot akarnak teremteni, miért a propagandások foglalkoznak vele? Mitől van az, hogy nem küldenek ide olyan szakembereket, akik ezekhez a kérdésekhez értenek, és el tudják nekünk magyarázni, hogy miért lenne előrelépés a mostani joganyag elfogadása?Ehelyett hallunk egy kampányszöveget. Tuzson Bence államtitkár úr képzett jogászember, jó hírben áll jogász szakemberként. Mondja már meg nekem, államtitkár úr, hogy hány olyan törvényt ismer, amelynek a preambulumában konkrétan jelen van egy kormányzó párt vagy egy párt kampányüzenete. Hány ilyen jogszabály van, akár európai kitekintésben? Hát önök most a jogszabályokat elkezdték kampánycélokra használni. Hát nem szánalmas ez? Nem tudom, mi a véleménye erről jogászként, de nagyjából az a gyalázat kategória, amikor az Országgyűlésből bohóccirkuszt csinálnak, hogy ez szolgálja leginkább az önök kampánycéljait.Itt az egész anyagban folyamatosan keveredik a bevándorló, a migráns és a menekült. Sehol nem konzekvensen használják a joganyagban. Nyilvánvalóan, ha komolyan vennénk a jogszabályt, akkor is felmerülne az aggályunk, hogy ez jogbizonytalanságot okoz, de hát teljesen kusza és inkoherens ezeknek a szavaknak az alkalmazása, és ez is hozzátartozik ahhoz, hogy nem lehet komolyan venni. Megfelelő definíciók mellett, megfelelő intézkedések hiányára nyilvánvalóan nem lehet alkalmas ez a jogszabály.Az állam által támogatott menekültek vagy az állam által támogatott migránsok. Ugye, beszélhetünk arról az 1300 főről, akit már önök befogadtak nagy sunyiban, nehogy észrevegye valaki, nem beszélve arról nem csodálom, hogy Rogán miniszter úr nem mert személyesen bejönni , ami a letelepedéses bizniszből bejött az országba. Ha most nekik akarna segíteni valaki az integrációban, akiket önök telepítettek be, azokat is elkezdik vegzálni. Azoknak sem teremtenek lehetőséget, nincs benne kivétel. Önök egységesen akarnak vegzálni mindenkit attól függetlenül, hogy mit csinál. Akkor is, ha az önök szennyesét mossák azáltal, hogy az önök által betelepítetteknek nyújtanának segítséget. Mert gondolom, valami oka csak volt, hogy kiválasztották ezeket az embereket. Szintén államtitkár urat kérdezem, hogy Magyarországon az egyesülési joggal kapcsolatban nagyjából ’90 óta következetesen jelen van az, hogy Magyarországon jogellenes tevékenységre nem lehet civil szervezetet alapítani. Ebből az következik, hogy azok a szankciók, amelyeket itt konkrétan meghatároz, egy jogellenes tevékenység ellátására létrejött szervezetre vonatkozna, ami elvileg nem jöhet létre. Ez azt jelenti, hogy ennyire nem bíznak meg a saját ügyészségeikben és bíróságaikban, hogy ezek szerint bejegyeznek olyan civil szervezeteket, amelyek jogellenes tevékenységet végeznek? Mert ez nem fordulhat elő, ami azt jelenti, hogy itt nyilván nem indokolt a jogszabály. Ugye, a határzár felállításakor szigorították a Btk.-t, és az emberek segítése is gyakorlatilag bűncselekmény lett. Ehhez megint nem kell jogszabály. Most konkrétan a három joganyagból, ami előttünk van, azt, amit már a Btk.-ban megtettek, megpróbálják megismételni kampányszöveggel. Gyakorlatilag azt mondják, hogy akik bűncselekményben vesznek részt, azok majd még eltiltási, távoltartási rendelkezést is kapnak. Hát most valami vagy jogellenes, vagy nem jogellenes. Ha jogellenes, akkor hogy fordulhat elő? Hát úgy fordulhat elő, hogy egy alkalmatlan kormány van, amelyik nem tudja betartatni a jogszabályokat, mert más esetben ez nem történhet meg.Nyilvánvalóan ezek a törekvések azt mutatják, hogy ez a kampánytörvénykezés, amelynek most a statisztái vagyunk, egyértelműen egy teljesen alkalmatlan jogszabály, amit teljesen fölöslegesen próbál meg elébünk hozni. Közben leszólták itt Mirkóczki képviselőtársamat, hogy felemeli a hangját, pedig 45 percig hallgattuk ezt a kretén izét, amit lenyomtak egymás után hárman. Miket kellett itt hallani? Soros zsebéből kikandikáló politikusok mondja ezt Németh Szilárd. Tessenek már szétnézni maguk között! Orbán Viktorra gondolt? Vagy kire gondolt?Hol van ilyen? Egy párt van jelenleg Magyarországon a parlamentben, amelynek ’90-től kezdve a vidéki hálózatát, ami nem létezett ’90-ben, Soros-támogatással valósították meg. Ez a Fidesz. Senki más nincs ilyen. Fidesz-ösztöndíjasokból (sic!) áll a kormánynak egy része, és önök beszélnek a Soros zsebéből kikandikáló politikusokról? Teljesen nonszensz. Olyan, mintha nem tudnának tükörbe nézni saját tevékenységeikkel.A legzavaróbb talán ebben az egész jogszabályban az a képmutatás, az a hazug kommunikáció, amit folytatnak. Kerestem itt gyorsan a beszédek közben azt az Index-cikket, ami arról szólt, hogy január 24-én, tehát egypár héttel ezelőtt a Fidesz civilekkel való menekültügyi együttműködést szorgalmazott Brüsszelben. Az önök brüsszeli frakciója január közepén tehát minden további nélkül megszavazta azt az európai uniós előterjesztést, ami felhívta a Bizottságot, hogy a külső fellépésekre vonatkozó politikájuk keretében működjön együtt a civil társadalmi és emberi jogi szervezetekkel. Mindenki, Deutsch, Szájer, mindenki emelte fel a kezét és támogatta. Tessenek megnézni!Itthon meg egy ellentétes kommunikációt folytatnak, hogy az ilyen civileket vegzálni kell. Hát hogyan lehet ezt komolyan venni, hogyan lehet elfogadni, és hogyan lehet úgy kezelni, hogy nem pusztán arról van szó, hogy kampánycéljaikra használják fel az Országgyűlést, és egy ember démonizálásával akarják rettegésben tartani az országot, mint arra az előttem szóló jobbikos képviselőtársam rámutatott?És még egy komoly aggályom van ezzel az egésszel. Ugyanis a három joganyagot, a távoltartást, az illetéket meg a civilek vegzálásának a rendelkezéseit nézve még egy dolog felmerül bennem. Ez pedig az, hogy gyakorlatilag azt ismeri el a kormány, hogy jelenleg az elhárítás és a hírszerzés nem tudja észlelni Magyarországon azt, ha egy civil szervezet olyan jellegű jogellenes tevékenységet finanszíroz vagy segít, ami veszélyezteti Magyarország közrendjét. Hát minek ehhez jogszabályalkotás? Ha egy működőképes elhárítás és hírszerzés rendelkezésünkre áll, akkor le kell kapcsolni azt a civilt, akiről önök azt gondolják. Nem gondolják? Akkor miről beszélünk? Ha mindössze arról van szó, hogy azokat a civileket, akik valamilyen külföldi támogatásokat kapnak, meg akarják a pénz negyedrészének elvételével büntetni, abból nem lesz nagy zsé, ilyen Tiborcz-igényeknek nem fog megfelelni az az összeg, amit így be tudnak szedni!Nyilvánvalóan ezek okozzák a problémát. Tiborcz itt csak azért érdekes, mert ha annak idején Orbán Viktornak lett volna olyan apósa, mint most Tiborcznak, akkor lehet, hogy nem kellett volna Soros-ösztöndíj neki, de így kellett, és nyilvánvalóan ez alapozza meg azt, amiről most beszélünk.Alapvetően a legnagyobb probléma az, hogy önök a keresztény értékeket időnként a szájukra veszik, nem túl szerencsésen, ugyanakkor nem tudom, fel vannak-e arra készülve, hogy mondjuk, egy Ukrajnában eszkalálódó helyzetben be kelljen fogadni a kárpátaljai magyarságot egy az egyben. Vagy Ukrajnából akár milliós populációt kelljen befogadni. Önök most gyakorlatilag elzárják annak a lehetőségét, hogy olyan nemzetközi egyezményben vállalt kötelezettségeinek eleget tudjon tenni a kormány, amellyel érdemi krízishelyzet esetén segítséget tudna nyújtani. Nagyjából önök el akarják riasztani a civil szervezeteket attól, hogy segítsenek másoknak. És miután önök nem segítenek, elriasztják a civileket is, nem marad, aki segítsen.Ez azért rettenetes, mert ahogy itt volt a szerbiai válság, a határaink mellett, ahogy most bármikor kiszélesedhet az Ukrajnában zajló válság, bármikor szembesülhetünk nem csak rosszhiszemű, Afrikából vagy a Közel-Keletről jövő terroristákkal, nem: honfitársainkkal, akár olyan emberekkel, akik valóban egy valós probléma elől menekülnek. (17.40)És ha itt már Kárpátalja is felmerült, akkor felfoghatatlan, annyi mindenre lehetne stopot mondani, hogy nem értem, miért nem akarnak például a Putyin-befolyásra stopot mondani. Vagy itt vannak önök Putyin pincsikutyájaként a parlamentben (Dr. Völner Pál: Ez azért erős. Erős.), tolják a putyini gazdasági érdekeket, politikai érdekeket szerte az országban és miért nem mondják azt, hogy legyen stop a putyini befolyásszerzésnek? Miért nem mondják azt, hogy a Putyin-terv már itt van, azt kellene megállítani? Hiszen Putyin zsebre tette a magyar kormányt úgy, ahogy van, megvásárolta, nem is túl drágán szerintem ennyit se ért , de azután, hogy megvásárolta, ezt a Putyin-tervet le lehetne állítani. Hogyha ezt a stopkampányt használnák, akkor mondhatnák azt, ha már bent van itt a patkóban a minisztérium propaganda-államtitkára, miért nem mondják azt, hogy stop legyen az egészségügy leépülésének? Miért nem akarják azt leépíteni? Tehát itt vagyunk a mai nap, beszélünk erről a törvényről, aminek semmi hatása nem lesz, és egy következő Országgyűlés fog róla tárgyalni, beszélünk teniszbajnokságokról a Margitszigeten, de nem akarnak stopot az elszegényedésnek, nem akarnak stopot az oktatás problémáinak, nem akarnak stopot az egészségügy problémáinak, nem akarnak stopot a Magyarországról való kivándorlásnak, és egy halom olyan negatív társadalmi folyamatnak, amire történelmi lehetőségük lett volna, hogy tegyenek ellene. A Jóisten meg a magyar választók valamilyen vicces kedvükben kétszer adtak az önök kezébe kétharmadot, amikor bármi pozitívat megtehettek volna ebben az országban, és ezt a hatalmat, azon kívül, hogy a sok-sok magánvagyon megszerzésére, közvagyon megszerzésére irányuló tevékenységre használták fel, semmi másra nem tudják felhasználni, mint arra, hogy újabb és újabb hecckampányokkal, gyűlölködéskeltéssel és a keresztényi értékek alapvető lábbal tiprásával megpróbálják a hatalmukat bebetonozni. Nagyon-nagyon bízom abban, hogy a magyar választók rendelkeznek azzal a józan ésszel, hogy átlátnak ezen a szitán, mert azt kell hogy mondjam, hogy jelen pillanatban a mai nap folyamán a fideszes képviselők szavazatainak eredményeként újfent nem fogadták el az isztambuli egyezmény ratifikálását, éppen ezért az önök kormánya a mai napig lényegesen több magyar nő meggyalázásáért felelős, mint az összes migráns, aki átvonult Magyarországon. Ezen szavazási magatartásokkal és ezekkel kell majd szembesülniük, és bízom benne, hogy lesz, aki szembesíti önöket az elkövetkező hónapokban. Köszönöm a szót, elnök úr. Ehelyett hallunk egy kampányszöveget. Tuzson Bence államtitkár úr képzett jogászember, jó hírben áll jogász szakemberként. Mondja már meg nekem, államtitkár úr, hogy hány olyan törvényt ismer, amelynek a preambulumában konkrétan jelen van egy kormányzó párt vagy egy párt kampányüzenete. Hány ilyen jogszabály van, akár európai kitekintésben? Hát önök most a jogszabályokat elkezdték kampánycélokra használni. Hát nem szánalmas ez? Nem tudom, mi a véleménye erről jogászként, de nagyjából az a gyalázat kategória, amikor az Országgyűlésből bohóccirkuszt csinálnak, hogy ez szolgálja leginkább az önök kampánycéljait.Itt az egész anyagban folyamatosan keveredik a bevándorló, a migráns és a menekült. Sehol nem konzekvensen használják a joganyagban. Nyilvánvalóan, ha komolyan vennénk a jogszabályt, akkor is felmerülne az aggályunk, hogy ez jogbizonytalanságot okoz, de hát teljesen kusza és inkoherens ezeknek a szavaknak az alkalmazása, és ez is hozzátartozik ahhoz, hogy nem lehet komolyan venni. Megfelelő definíciók mellett, megfelelő intézkedések hiányára nyilvánvalóan nem lehet alkalmas ez a jogszabály.Az állam által támogatott menekültek vagy az állam által támogatott migránsok. Ugye, beszélhetünk arról az 1300 főről, akit már önök befogadtak nagy sunyiban, nehogy észrevegye valaki, nem beszélve arról nem csodálom, hogy Rogán miniszter úr nem mert személyesen bejönni , ami a letelepedéses bizniszből bejött az országba. Ha most nekik akarna segíteni valaki az integrációban, akiket önök telepítettek be, azokat is elkezdik vegzálni. Azoknak sem teremtenek lehetőséget, nincs benne kivétel. Önök egységesen akarnak vegzálni mindenkit attól függetlenül, hogy mit csinál. Akkor is, ha az önök szennyesét mossák azáltal, hogy az önök által betelepítetteknek nyújtanának segítséget. Mert gondolom, valami oka csak volt, hogy kiválasztották ezeket az embereket. Szintén államtitkár urat kérdezem, hogy Magyarországon az egyesülési joggal kapcsolatban nagyjából ’90 óta következetesen jelen van az, hogy Magyarországon jogellenes tevékenységre nem lehet civil szervezetet alapítani. Ebből az következik, hogy azok a szankciók, amelyeket itt konkrétan meghatároz, egy jogellenes tevékenység ellátására létrejött szervezetre vonatkozna, ami elvileg nem jöhet létre. Ez azt jelenti, hogy ennyire nem bíznak meg a saját ügyészségeikben és bíróságaikban, hogy ezek szerint bejegyeznek olyan civil szervezeteket, amelyek jogellenes tevékenységet végeznek? Mert ez nem fordulhat elő, ami azt jelenti, hogy itt nyilván nem indokolt a jogszabály. Ugye, a határzár felállításakor szigorították a Btk.-t, és az emberek segítése is gyakorlatilag bűncselekmény lett. Ehhez megint nem kell jogszabály. Most konkrétan a három joganyagból, ami előttünk van, azt, amit már a Btk.-ban megtettek, megpróbálják megismételni kampányszöveggel. Gyakorlatilag azt mondják, hogy akik bűncselekményben vesznek részt, azok majd még eltiltási, távoltartási rendelkezést is kapnak. Hát most valami vagy jogellenes, vagy nem jogellenes. Ha jogellenes, akkor hogy fordulhat elő? Hát úgy fordulhat elő, hogy egy alkalmatlan kormány van, amelyik nem tudja betartatni a jogszabályokat, mert más esetben ez nem történhet meg.Nyilvánvalóan ezek a törekvések azt mutatják, hogy ez a kampánytörvénykezés, amelynek most a statisztái vagyunk, egyértelműen egy teljesen alkalmatlan jogszabály, amit teljesen fölöslegesen próbál meg elébünk hozni. Közben leszólták itt Mirkóczki képviselőtársamat, hogy felemeli a hangját, pedig 45 percig hallgattuk ezt a kretén izét, amit lenyomtak egymás után hárman. Miket kellett itt hallani? Soros zsebéből kikandikáló politikusok mondja ezt Németh Szilárd. Tessenek már szétnézni maguk között! Orbán Viktorra gondolt? Vagy kire gondolt?Hol van ilyen? Egy párt van jelenleg Magyarországon a parlamentben, amelynek ’90-től kezdve a vidéki hálózatát, ami nem létezett ’90-ben, Soros-támogatással valósították meg. Ez a Fidesz. Senki más nincs ilyen. Fidesz-ösztöndíjasokból (sic!) áll a kormánynak egy része, és önök beszélnek a Soros zsebéből kikandikáló politikusokról? Teljesen nonszensz. Olyan, mintha nem tudnának tükörbe nézni saját tevékenységeikkel.A legzavaróbb talán ebben az egész jogszabályban az a képmutatás, az a hazug kommunikáció, amit folytatnak. Kerestem itt gyorsan a beszédek közben azt az Index-cikket, ami arról szólt, hogy január 24-én, tehát egypár héttel ezelőtt a Fidesz civilekkel való menekültügyi együttműködést szorgalmazott Brüsszelben. Az önök brüsszeli frakciója január közepén tehát minden további nélkül megszavazta azt az európai uniós előterjesztést, ami felhívta a Bizottságot, hogy a külső fellépésekre vonatkozó politikájuk keretében működjön együtt a civil társadalmi és emberi jogi szervezetekkel. Mindenki, Deutsch, Szájer, mindenki emelte fel a kezét és támogatta. Tessenek megnézni!Itthon meg egy ellentétes kommunikációt folytatnak, hogy az ilyen civileket vegzálni kell. Hát hogyan lehet ezt komolyan venni, hogyan lehet elfogadni, és hogyan lehet úgy kezelni, hogy nem pusztán arról van szó, hogy kampánycéljaikra használják fel az Országgyűlést, és egy ember démonizálásával akarják rettegésben tartani az országot, mint arra az előttem szóló jobbikos képviselőtársam rámutatott?És még egy komoly aggályom van ezzel az egésszel. Ugyanis a három joganyagot, a távoltartást, az illetéket meg a civilek vegzálásának a rendelkezéseit nézve még egy dolog felmerül bennem. Ez pedig az, hogy gyakorlatilag azt ismeri el a kormány, hogy jelenleg az elhárítás és a hírszerzés nem tudja észlelni Magyarországon azt, ha egy civil szervezet olyan jellegű jogellenes tevékenységet finanszíroz vagy segít, ami veszélyezteti Magyarország közrendjét. Hát minek ehhez jogszabályalkotás? Ha egy működőképes elhárítás és hírszerzés rendelkezésünkre áll, akkor le kell kapcsolni azt a civilt, akiről önök azt gondolják. Nem gondolják? Akkor miről beszélünk? Ha mindössze arról van szó, hogy azokat a civileket, akik valamilyen külföldi támogatásokat kapnak, meg akarják a pénz negyedrészének elvételével büntetni, abból nem lesz nagy zsé, ilyen Tiborcz-igényeknek nem fog megfelelni az az összeg, amit így be tudnak szedni!Nyilvánvalóan ezek okozzák a problémát. Tiborcz itt csak azért érdekes, mert ha annak idején Orbán Viktornak lett volna olyan apósa, mint most Tiborcznak, akkor lehet, hogy nem kellett volna Soros-ösztöndíj neki, de így kellett, és nyilvánvalóan ez alapozza meg azt, amiről most beszélünk.Alapvetően a legnagyobb probléma az, hogy önök a keresztény értékeket időnként a szájukra veszik, nem túl szerencsésen, ugyanakkor nem tudom, fel vannak-e arra készülve, hogy mondjuk, egy Ukrajnában eszkalálódó helyzetben be kelljen fogadni a kárpátaljai magyarságot egy az egyben. Vagy Ukrajnából akár milliós populációt kelljen befogadni. Önök most gyakorlatilag elzárják annak a lehetőségét, hogy olyan nemzetközi egyezményben vállalt kötelezettségeinek eleget tudjon tenni a kormány, amellyel érdemi krízishelyzet esetén segítséget tudna nyújtani. Nagyjából önök el akarják riasztani a civil szervezeteket attól, hogy segítsenek másoknak. És miután önök nem segítenek, elriasztják a civileket is, nem marad, aki segítsen.Ez azért rettenetes, mert ahogy itt volt a szerbiai válság, a határaink mellett, ahogy most bármikor kiszélesedhet az Ukrajnában zajló válság, bármikor szembesülhetünk nem csak rosszhiszemű, Afrikából vagy a Közel-Keletről jövő terroristákkal, nem: honfitársainkkal, akár olyan emberekkel, akik valóban egy valós probléma elől menekülnek. (17.40)És ha itt már Kárpátalja is felmerült, akkor felfoghatatlan, annyi mindenre lehetne stopot mondani, hogy nem értem, miért nem akarnak például a Putyin-befolyásra stopot mondani. Vagy itt vannak önök Putyin pincsikutyájaként a parlamentben (Dr. Völner Pál: Ez azért erős. Erős.), tolják a putyini gazdasági érdekeket, politikai érdekeket szerte az országban és miért nem mondják azt, hogy legyen stop a putyini befolyásszerzésnek? Miért nem mondják azt, hogy a Putyin-terv már itt van, azt kellene megállítani? Hiszen Putyin zsebre tette a magyar kormányt úgy, ahogy van, megvásárolta, nem is túl drágán szerintem ennyit se ért , de azután, hogy megvásárolta, ezt a Putyin-tervet le lehetne állítani. Hogyha ezt a stopkampányt használnák, akkor mondhatnák azt, ha már bent van itt a patkóban a minisztérium propaganda-államtitkára, miért nem mondják azt, hogy stop legyen az egészségügy leépülésének? Miért nem akarják azt leépíteni? Tehát itt vagyunk a mai nap, beszélünk erről a törvényről, aminek semmi hatása nem lesz, és egy következő Országgyűlés fog róla tárgyalni, beszélünk teniszbajnokságokról a Margitszigeten, de nem akarnak stopot az elszegényedésnek, nem akarnak stopot az oktatás problémáinak, nem akarnak stopot az egészségügy problémáinak, nem akarnak stopot a Magyarországról való kivándorlásnak, és egy halom olyan negatív társadalmi folyamatnak, amire történelmi lehetőségük lett volna, hogy tegyenek ellene. A Jóisten meg a magyar választók valamilyen vicces kedvükben kétszer adtak az önök kezébe kétharmadot, amikor bármi pozitívat megtehettek volna ebben az országban, és ezt a hatalmat, azon kívül, hogy a sok-sok magánvagyon megszerzésére, közvagyon megszerzésére irányuló tevékenységre használták fel, semmi másra nem tudják felhasználni, mint arra, hogy újabb és újabb hecckampányokkal, gyűlölködéskeltéssel és a keresztényi értékek alapvető lábbal tiprásával megpróbálják a hatalmukat bebetonozni. Nagyon-nagyon bízom abban, hogy a magyar választók rendelkeznek azzal a józan ésszel, hogy átlátnak ezen a szitán, mert azt kell hogy mondjam, hogy jelen pillanatban a mai nap folyamán a fideszes képviselők szavazatainak eredményeként újfent nem fogadták el az isztambuli egyezmény ratifikálását, éppen ezért az önök kormánya a mai napig lényegesen több magyar nő meggyalázásáért felelős, mint az összes migráns, aki átvonult Magyarországon. Ezen szavazási magatartásokkal és ezekkel kell majd szembesülniük, és bízom benne, hogy lesz, aki szembesíti önöket az elkövetkező hónapokban. Köszönöm a szót, elnök úr. Itt az egész anyagban folyamatosan keveredik a bevándorló, a migráns és a menekült. Sehol nem konzekvensen használják a joganyagban. Nyilvánvalóan, ha komolyan vennénk a jogszabályt, akkor is felmerülne az aggályunk, hogy ez jogbizonytalanságot okoz, de hát teljesen kusza és inkoherens ezeknek a szavaknak az alkalmazása, és ez is hozzátartozik ahhoz, hogy nem lehet komolyan venni. Megfelelő definíciók mellett, megfelelő intézkedések hiányára nyilvánvalóan nem lehet alkalmas ez a jogszabály.Az állam által támogatott menekültek vagy az állam által támogatott migránsok. Ugye, beszélhetünk arról az 1300 főről, akit már önök befogadtak nagy sunyiban, nehogy észrevegye valaki, nem beszélve arról nem csodálom, hogy Rogán miniszter úr nem mert személyesen bejönni , ami a letelepedéses bizniszből bejött az országba. Ha most nekik akarna segíteni valaki az integrációban, akiket önök telepítettek be, azokat is elkezdik vegzálni. Azoknak sem teremtenek lehetőséget, nincs benne kivétel. Önök egységesen akarnak vegzálni mindenkit attól függetlenül, hogy mit csinál. Akkor is, ha az önök szennyesét mossák azáltal, hogy az önök által betelepítetteknek nyújtanának segítséget. Mert gondolom, valami oka csak volt, hogy kiválasztották ezeket az embereket. Szintén államtitkár urat kérdezem, hogy Magyarországon az egyesülési joggal kapcsolatban nagyjából ’90 óta következetesen jelen van az, hogy Magyarországon jogellenes tevékenységre nem lehet civil szervezetet alapítani. Ebből az következik, hogy azok a szankciók, amelyeket itt konkrétan meghatároz, egy jogellenes tevékenység ellátására létrejött szervezetre vonatkozna, ami elvileg nem jöhet létre. Ez azt jelenti, hogy ennyire nem bíznak meg a saját ügyészségeikben és bíróságaikban, hogy ezek szerint bejegyeznek olyan civil szervezeteket, amelyek jogellenes tevékenységet végeznek? Mert ez nem fordulhat elő, ami azt jelenti, hogy itt nyilván nem indokolt a jogszabály. Ugye, a határzár felállításakor szigorították a Btk.-t, és az emberek segítése is gyakorlatilag bűncselekmény lett. Ehhez megint nem kell jogszabály. Most konkrétan a három joganyagból, ami előttünk van, azt, amit már a Btk.-ban megtettek, megpróbálják megismételni kampányszöveggel. Gyakorlatilag azt mondják, hogy akik bűncselekményben vesznek részt, azok majd még eltiltási, távoltartási rendelkezést is kapnak. Hát most valami vagy jogellenes, vagy nem jogellenes. Ha jogellenes, akkor hogy fordulhat elő? Hát úgy fordulhat elő, hogy egy alkalmatlan kormány van, amelyik nem tudja betartatni a jogszabályokat, mert más esetben ez nem történhet meg.Nyilvánvalóan ezek a törekvések azt mutatják, hogy ez a kampánytörvénykezés, amelynek most a statisztái vagyunk, egyértelműen egy teljesen alkalmatlan jogszabály, amit teljesen fölöslegesen próbál meg elébünk hozni. Közben leszólták itt Mirkóczki képviselőtársamat, hogy felemeli a hangját, pedig 45 percig hallgattuk ezt a kretén izét, amit lenyomtak egymás után hárman. Miket kellett itt hallani? Soros zsebéből kikandikáló politikusok mondja ezt Németh Szilárd. Tessenek már szétnézni maguk között! Orbán Viktorra gondolt? Vagy kire gondolt?Hol van ilyen? Egy párt van jelenleg Magyarországon a parlamentben, amelynek ’90-től kezdve a vidéki hálózatát, ami nem létezett ’90-ben, Soros-támogatással valósították meg. Ez a Fidesz. Senki más nincs ilyen. Fidesz-ösztöndíjasokból (sic!) áll a kormánynak egy része, és önök beszélnek a Soros zsebéből kikandikáló politikusokról? Teljesen nonszensz. Olyan, mintha nem tudnának tükörbe nézni saját tevékenységeikkel.A legzavaróbb talán ebben az egész jogszabályban az a képmutatás, az a hazug kommunikáció, amit folytatnak. Kerestem itt gyorsan a beszédek közben azt az Index-cikket, ami arról szólt, hogy január 24-én, tehát egypár héttel ezelőtt a Fidesz civilekkel való menekültügyi együttműködést szorgalmazott Brüsszelben. Az önök brüsszeli frakciója január közepén tehát minden további nélkül megszavazta azt az európai uniós előterjesztést, ami felhívta a Bizottságot, hogy a külső fellépésekre vonatkozó politikájuk keretében működjön együtt a civil társadalmi és emberi jogi szervezetekkel. Mindenki, Deutsch, Szájer, mindenki emelte fel a kezét és támogatta. Tessenek megnézni!Itthon meg egy ellentétes kommunikációt folytatnak, hogy az ilyen civileket vegzálni kell. Hát hogyan lehet ezt komolyan venni, hogyan lehet elfogadni, és hogyan lehet úgy kezelni, hogy nem pusztán arról van szó, hogy kampánycéljaikra használják fel az Országgyűlést, és egy ember démonizálásával akarják rettegésben tartani az országot, mint arra az előttem szóló jobbikos képviselőtársam rámutatott?És még egy komoly aggályom van ezzel az egésszel. Ugyanis a három joganyagot, a távoltartást, az illetéket meg a civilek vegzálásának a rendelkezéseit nézve még egy dolog felmerül bennem. Ez pedig az, hogy gyakorlatilag azt ismeri el a kormány, hogy jelenleg az elhárítás és a hírszerzés nem tudja észlelni Magyarországon azt, ha egy civil szervezet olyan jellegű jogellenes tevékenységet finanszíroz vagy segít, ami veszélyezteti Magyarország közrendjét. Hát minek ehhez jogszabályalkotás? Ha egy működőképes elhárítás és hírszerzés rendelkezésünkre áll, akkor le kell kapcsolni azt a civilt, akiről önök azt gondolják. Nem gondolják? Akkor miről beszélünk? Ha mindössze arról van szó, hogy azokat a civileket, akik valamilyen külföldi támogatásokat kapnak, meg akarják a pénz negyedrészének elvételével büntetni, abból nem lesz nagy zsé, ilyen Tiborcz-igényeknek nem fog megfelelni az az összeg, amit így be tudnak szedni!Nyilvánvalóan ezek okozzák a problémát. Tiborcz itt csak azért érdekes, mert ha annak idején Orbán Viktornak lett volna olyan apósa, mint most Tiborcznak, akkor lehet, hogy nem kellett volna Soros-ösztöndíj neki, de így kellett, és nyilvánvalóan ez alapozza meg azt, amiről most beszélünk.Alapvetően a legnagyobb probléma az, hogy önök a keresztény értékeket időnként a szájukra veszik, nem túl szerencsésen, ugyanakkor nem tudom, fel vannak-e arra készülve, hogy mondjuk, egy Ukrajnában eszkalálódó helyzetben be kelljen fogadni a kárpátaljai magyarságot egy az egyben. Vagy Ukrajnából akár milliós populációt kelljen befogadni. Önök most gyakorlatilag elzárják annak a lehetőségét, hogy olyan nemzetközi egyezményben vállalt kötelezettségeinek eleget tudjon tenni a kormány, amellyel érdemi krízishelyzet esetén segítséget tudna nyújtani. Nagyjából önök el akarják riasztani a civil szervezeteket attól, hogy segítsenek másoknak. És miután önök nem segítenek, elriasztják a civileket is, nem marad, aki segítsen.Ez azért rettenetes, mert ahogy itt volt a szerbiai válság, a határaink mellett, ahogy most bármikor kiszélesedhet az Ukrajnában zajló válság, bármikor szembesülhetünk nem csak rosszhiszemű, Afrikából vagy a Közel-Keletről jövő terroristákkal, nem: honfitársainkkal, akár olyan emberekkel, akik valóban egy valós probléma elől menekülnek. (17.40)És ha itt már Kárpátalja is felmerült, akkor felfoghatatlan, annyi mindenre lehetne stopot mondani, hogy nem értem, miért nem akarnak például a Putyin-befolyásra stopot mondani. Vagy itt vannak önök Putyin pincsikutyájaként a parlamentben (Dr. Völner Pál: Ez azért erős. Erős.), tolják a putyini gazdasági érdekeket, politikai érdekeket szerte az országban és miért nem mondják azt, hogy legyen stop a putyini befolyásszerzésnek? Miért nem mondják azt, hogy a Putyin-terv már itt van, azt kellene megállítani? Hiszen Putyin zsebre tette a magyar kormányt úgy, ahogy van, megvásárolta, nem is túl drágán szerintem ennyit se ért , de azután, hogy megvásárolta, ezt a Putyin-tervet le lehetne állítani. Hogyha ezt a stopkampányt használnák, akkor mondhatnák azt, ha már bent van itt a patkóban a minisztérium propaganda-államtitkára, miért nem mondják azt, hogy stop legyen az egészségügy leépülésének? Miért nem akarják azt leépíteni? Tehát itt vagyunk a mai nap, beszélünk erről a törvényről, aminek semmi hatása nem lesz, és egy következő Országgyűlés fog róla tárgyalni, beszélünk teniszbajnokságokról a Margitszigeten, de nem akarnak stopot az elszegényedésnek, nem akarnak stopot az oktatás problémáinak, nem akarnak stopot az egészségügy problémáinak, nem akarnak stopot a Magyarországról való kivándorlásnak, és egy halom olyan negatív társadalmi folyamatnak, amire történelmi lehetőségük lett volna, hogy tegyenek ellene. A Jóisten meg a magyar választók valamilyen vicces kedvükben kétszer adtak az önök kezébe kétharmadot, amikor bármi pozitívat megtehettek volna ebben az országban, és ezt a hatalmat, azon kívül, hogy a sok-sok magánvagyon megszerzésére, közvagyon megszerzésére irányuló tevékenységre használták fel, semmi másra nem tudják felhasználni, mint arra, hogy újabb és újabb hecckampányokkal, gyűlölködéskeltéssel és a keresztényi értékek alapvető lábbal tiprásával megpróbálják a hatalmukat bebetonozni. Nagyon-nagyon bízom abban, hogy a magyar választók rendelkeznek azzal a józan ésszel, hogy átlátnak ezen a szitán, mert azt kell hogy mondjam, hogy jelen pillanatban a mai nap folyamán a fideszes képviselők szavazatainak eredményeként újfent nem fogadták el az isztambuli egyezmény ratifikálását, éppen ezért az önök kormánya a mai napig lényegesen több magyar nő meggyalázásáért felelős, mint az összes migráns, aki átvonult Magyarországon. Ezen szavazási magatartásokkal és ezekkel kell majd szembesülniük, és bízom benne, hogy lesz, aki szembesíti önöket az elkövetkező hónapokban. Köszönöm a szót, elnök úr. Az állam által támogatott menekültek vagy az állam által támogatott migránsok. Ugye, beszélhetünk arról az 1300 főről, akit már önök befogadtak nagy sunyiban, nehogy észrevegye valaki, nem beszélve arról nem csodálom, hogy Rogán miniszter úr nem mert személyesen bejönni , ami a letelepedéses bizniszből bejött az országba. Ha most nekik akarna segíteni valaki az integrációban, akiket önök telepítettek be, azokat is elkezdik vegzálni. Azoknak sem teremtenek lehetőséget, nincs benne kivétel. Önök egységesen akarnak vegzálni mindenkit attól függetlenül, hogy mit csinál. Akkor is, ha az önök szennyesét mossák azáltal, hogy az önök által betelepítetteknek nyújtanának segítséget. Mert gondolom, valami oka csak volt, hogy kiválasztották ezeket az embereket. Szintén államtitkár urat kérdezem, hogy Magyarországon az egyesülési joggal kapcsolatban nagyjából ’90 óta következetesen jelen van az, hogy Magyarországon jogellenes tevékenységre nem lehet civil szervezetet alapítani. Ebből az következik, hogy azok a szankciók, amelyeket itt konkrétan meghatároz, egy jogellenes tevékenység ellátására létrejött szervezetre vonatkozna, ami elvileg nem jöhet létre. Ez azt jelenti, hogy ennyire nem bíznak meg a saját ügyészségeikben és bíróságaikban, hogy ezek szerint bejegyeznek olyan civil szervezeteket, amelyek jogellenes tevékenységet végeznek? Mert ez nem fordulhat elő, ami azt jelenti, hogy itt nyilván nem indokolt a jogszabály. Ugye, a határzár felállításakor szigorították a Btk.-t, és az emberek segítése is gyakorlatilag bűncselekmény lett. Ehhez megint nem kell jogszabály. Most konkrétan a három joganyagból, ami előttünk van, azt, amit már a Btk.-ban megtettek, megpróbálják megismételni kampányszöveggel. Gyakorlatilag azt mondják, hogy akik bűncselekményben vesznek részt, azok majd még eltiltási, távoltartási rendelkezést is kapnak. Hát most valami vagy jogellenes, vagy nem jogellenes. Ha jogellenes, akkor hogy fordulhat elő? Hát úgy fordulhat elő, hogy egy alkalmatlan kormány van, amelyik nem tudja betartatni a jogszabályokat, mert más esetben ez nem történhet meg.Nyilvánvalóan ezek a törekvések azt mutatják, hogy ez a kampánytörvénykezés, amelynek most a statisztái vagyunk, egyértelműen egy teljesen alkalmatlan jogszabály, amit teljesen fölöslegesen próbál meg elébünk hozni. Közben leszólták itt Mirkóczki képviselőtársamat, hogy felemeli a hangját, pedig 45 percig hallgattuk ezt a kretén izét, amit lenyomtak egymás után hárman. Miket kellett itt hallani? Soros zsebéből kikandikáló politikusok mondja ezt Németh Szilárd. Tessenek már szétnézni maguk között! Orbán Viktorra gondolt? Vagy kire gondolt?Hol van ilyen? Egy párt van jelenleg Magyarországon a parlamentben, amelynek ’90-től kezdve a vidéki hálózatát, ami nem létezett ’90-ben, Soros-támogatással valósították meg. Ez a Fidesz. Senki más nincs ilyen. Fidesz-ösztöndíjasokból (sic!) áll a kormánynak egy része, és önök beszélnek a Soros zsebéből kikandikáló politikusokról? Teljesen nonszensz. Olyan, mintha nem tudnának tükörbe nézni saját tevékenységeikkel.A legzavaróbb talán ebben az egész jogszabályban az a képmutatás, az a hazug kommunikáció, amit folytatnak. Kerestem itt gyorsan a beszédek közben azt az Index-cikket, ami arról szólt, hogy január 24-én, tehát egypár héttel ezelőtt a Fidesz civilekkel való menekültügyi együttműködést szorgalmazott Brüsszelben. Az önök brüsszeli frakciója január közepén tehát minden további nélkül megszavazta azt az európai uniós előterjesztést, ami felhívta a Bizottságot, hogy a külső fellépésekre vonatkozó politikájuk keretében működjön együtt a civil társadalmi és emberi jogi szervezetekkel. Mindenki, Deutsch, Szájer, mindenki emelte fel a kezét és támogatta. Tessenek megnézni!Itthon meg egy ellentétes kommunikációt folytatnak, hogy az ilyen civileket vegzálni kell. Hát hogyan lehet ezt komolyan venni, hogyan lehet elfogadni, és hogyan lehet úgy kezelni, hogy nem pusztán arról van szó, hogy kampánycéljaikra használják fel az Országgyűlést, és egy ember démonizálásával akarják rettegésben tartani az országot, mint arra az előttem szóló jobbikos képviselőtársam rámutatott?És még egy komoly aggályom van ezzel az egésszel. Ugyanis a három joganyagot, a távoltartást, az illetéket meg a civilek vegzálásának a rendelkezéseit nézve még egy dolog felmerül bennem. Ez pedig az, hogy gyakorlatilag azt ismeri el a kormány, hogy jelenleg az elhárítás és a hírszerzés nem tudja észlelni Magyarországon azt, ha egy civil szervezet olyan jellegű jogellenes tevékenységet finanszíroz vagy segít, ami veszélyezteti Magyarország közrendjét. Hát minek ehhez jogszabályalkotás? Ha egy működőképes elhárítás és hírszerzés rendelkezésünkre áll, akkor le kell kapcsolni azt a civilt, akiről önök azt gondolják. Nem gondolják? Akkor miről beszélünk? Ha mindössze arról van szó, hogy azokat a civileket, akik valamilyen külföldi támogatásokat kapnak, meg akarják a pénz negyedrészének elvételével büntetni, abból nem lesz nagy zsé, ilyen Tiborcz-igényeknek nem fog megfelelni az az összeg, amit így be tudnak szedni!Nyilvánvalóan ezek okozzák a problémát. Tiborcz itt csak azért érdekes, mert ha annak idején Orbán Viktornak lett volna olyan apósa, mint most Tiborcznak, akkor lehet, hogy nem kellett volna Soros-ösztöndíj neki, de így kellett, és nyilvánvalóan ez alapozza meg azt, amiről most beszélünk.Alapvetően a legnagyobb probléma az, hogy önök a keresztény értékeket időnként a szájukra veszik, nem túl szerencsésen, ugyanakkor nem tudom, fel vannak-e arra készülve, hogy mondjuk, egy Ukrajnában eszkalálódó helyzetben be kelljen fogadni a kárpátaljai magyarságot egy az egyben. Vagy Ukrajnából akár milliós populációt kelljen befogadni. Önök most gyakorlatilag elzárják annak a lehetőségét, hogy olyan nemzetközi egyezményben vállalt kötelezettségeinek eleget tudjon tenni a kormány, amellyel érdemi krízishelyzet esetén segítséget tudna nyújtani. Nagyjából önök el akarják riasztani a civil szervezeteket attól, hogy segítsenek másoknak. És miután önök nem segítenek, elriasztják a civileket is, nem marad, aki segítsen.Ez azért rettenetes, mert ahogy itt volt a szerbiai válság, a határaink mellett, ahogy most bármikor kiszélesedhet az Ukrajnában zajló válság, bármikor szembesülhetünk nem csak rosszhiszemű, Afrikából vagy a Közel-Keletről jövő terroristákkal, nem: honfitársainkkal, akár olyan emberekkel, akik valóban egy valós probléma elől menekülnek. (17.40)És ha itt már Kárpátalja is felmerült, akkor felfoghatatlan, annyi mindenre lehetne stopot mondani, hogy nem értem, miért nem akarnak például a Putyin-befolyásra stopot mondani. Vagy itt vannak önök Putyin pincsikutyájaként a parlamentben (Dr. Völner Pál: Ez azért erős. Erős.), tolják a putyini gazdasági érdekeket, politikai érdekeket szerte az országban és miért nem mondják azt, hogy legyen stop a putyini befolyásszerzésnek? Miért nem mondják azt, hogy a Putyin-terv már itt van, azt kellene megállítani? Hiszen Putyin zsebre tette a magyar kormányt úgy, ahogy van, megvásárolta, nem is túl drágán szerintem ennyit se ért , de azután, hogy megvásárolta, ezt a Putyin-tervet le lehetne állítani. Hogyha ezt a stopkampányt használnák, akkor mondhatnák azt, ha már bent van itt a patkóban a minisztérium propaganda-államtitkára, miért nem mondják azt, hogy stop legyen az egészségügy leépülésének? Miért nem akarják azt leépíteni? Tehát itt vagyunk a mai nap, beszélünk erről a törvényről, aminek semmi hatása nem lesz, és egy következő Országgyűlés fog róla tárgyalni, beszélünk teniszbajnokságokról a Margitszigeten, de nem akarnak stopot az elszegényedésnek, nem akarnak stopot az oktatás problémáinak, nem akarnak stopot az egészségügy problémáinak, nem akarnak stopot a Magyarországról való kivándorlásnak, és egy halom olyan negatív társadalmi folyamatnak, amire történelmi lehetőségük lett volna, hogy tegyenek ellene. A Jóisten meg a magyar választók valamilyen vicces kedvükben kétszer adtak az önök kezébe kétharmadot, amikor bármi pozitívat megtehettek volna ebben az országban, és ezt a hatalmat, azon kívül, hogy a sok-sok magánvagyon megszerzésére, közvagyon megszerzésére irányuló tevékenységre használták fel, semmi másra nem tudják felhasználni, mint arra, hogy újabb és újabb hecckampányokkal, gyűlölködéskeltéssel és a keresztényi értékek alapvető lábbal tiprásával megpróbálják a hatalmukat bebetonozni. Nagyon-nagyon bízom abban, hogy a magyar választók rendelkeznek azzal a józan ésszel, hogy átlátnak ezen a szitán, mert azt kell hogy mondjam, hogy jelen pillanatban a mai nap folyamán a fideszes képviselők szavazatainak eredményeként újfent nem fogadták el az isztambuli egyezmény ratifikálását, éppen ezért az önök kormánya a mai napig lényegesen több magyar nő meggyalázásáért felelős, mint az összes migráns, aki átvonult Magyarországon. Ezen szavazási magatartásokkal és ezekkel kell majd szembesülniük, és bízom benne, hogy lesz, aki szembesíti önöket az elkövetkező hónapokban. Köszönöm a szót, elnök úr. Szintén államtitkár urat kérdezem, hogy Magyarországon az egyesülési joggal kapcsolatban nagyjából ’90 óta következetesen jelen van az, hogy Magyarországon jogellenes tevékenységre nem lehet civil szervezetet alapítani. Ebből az következik, hogy azok a szankciók, amelyeket itt konkrétan meghatároz, egy jogellenes tevékenység ellátására létrejött szervezetre vonatkozna, ami elvileg nem jöhet létre. Ez azt jelenti, hogy ennyire nem bíznak meg a saját ügyészségeikben és bíróságaikban, hogy ezek szerint bejegyeznek olyan civil szervezeteket, amelyek jogellenes tevékenységet végeznek? Mert ez nem fordulhat elő, ami azt jelenti, hogy itt nyilván nem indokolt a jogszabály. Ugye, a határzár felállításakor szigorították a Btk.-t, és az emberek segítése is gyakorlatilag bűncselekmény lett. Ehhez megint nem kell jogszabály. Most konkrétan a három joganyagból, ami előttünk van, azt, amit már a Btk.-ban megtettek, megpróbálják megismételni kampányszöveggel. Gyakorlatilag azt mondják, hogy akik bűncselekményben vesznek részt, azok majd még eltiltási, távoltartási rendelkezést is kapnak. Hát most valami vagy jogellenes, vagy nem jogellenes. Ha jogellenes, akkor hogy fordulhat elő? Hát úgy fordulhat elő, hogy egy alkalmatlan kormány van, amelyik nem tudja betartatni a jogszabályokat, mert más esetben ez nem történhet meg.Nyilvánvalóan ezek a törekvések azt mutatják, hogy ez a kampánytörvénykezés, amelynek most a statisztái vagyunk, egyértelműen egy teljesen alkalmatlan jogszabály, amit teljesen fölöslegesen próbál meg elébünk hozni. Közben leszólták itt Mirkóczki képviselőtársamat, hogy felemeli a hangját, pedig 45 percig hallgattuk ezt a kretén izét, amit lenyomtak egymás után hárman. Miket kellett itt hallani? Soros zsebéből kikandikáló politikusok mondja ezt Németh Szilárd. Tessenek már szétnézni maguk között! Orbán Viktorra gondolt? Vagy kire gondolt?Hol van ilyen? Egy párt van jelenleg Magyarországon a parlamentben, amelynek ’90-től kezdve a vidéki hálózatát, ami nem létezett ’90-ben, Soros-támogatással valósították meg. Ez a Fidesz. Senki más nincs ilyen. Fidesz-ösztöndíjasokból (sic!) áll a kormánynak egy része, és önök beszélnek a Soros zsebéből kikandikáló politikusokról? Teljesen nonszensz. Olyan, mintha nem tudnának tükörbe nézni saját tevékenységeikkel.A legzavaróbb talán ebben az egész jogszabályban az a képmutatás, az a hazug kommunikáció, amit folytatnak. Kerestem itt gyorsan a beszédek közben azt az Index-cikket, ami arról szólt, hogy január 24-én, tehát egypár héttel ezelőtt a Fidesz civilekkel való menekültügyi együttműködést szorgalmazott Brüsszelben. Az önök brüsszeli frakciója január közepén tehát minden további nélkül megszavazta azt az európai uniós előterjesztést, ami felhívta a Bizottságot, hogy a külső fellépésekre vonatkozó politikájuk keretében működjön együtt a civil társadalmi és emberi jogi szervezetekkel. Mindenki, Deutsch, Szájer, mindenki emelte fel a kezét és támogatta. Tessenek megnézni!Itthon meg egy ellentétes kommunikációt folytatnak, hogy az ilyen civileket vegzálni kell. Hát hogyan lehet ezt komolyan venni, hogyan lehet elfogadni, és hogyan lehet úgy kezelni, hogy nem pusztán arról van szó, hogy kampánycéljaikra használják fel az Országgyűlést, és egy ember démonizálásával akarják rettegésben tartani az országot, mint arra az előttem szóló jobbikos képviselőtársam rámutatott?És még egy komoly aggályom van ezzel az egésszel. Ugyanis a három joganyagot, a távoltartást, az illetéket meg a civilek vegzálásának a rendelkezéseit nézve még egy dolog felmerül bennem. Ez pedig az, hogy gyakorlatilag azt ismeri el a kormány, hogy jelenleg az elhárítás és a hírszerzés nem tudja észlelni Magyarországon azt, ha egy civil szervezet olyan jellegű jogellenes tevékenységet finanszíroz vagy segít, ami veszélyezteti Magyarország közrendjét. Hát minek ehhez jogszabályalkotás? Ha egy működőképes elhárítás és hírszerzés rendelkezésünkre áll, akkor le kell kapcsolni azt a civilt, akiről önök azt gondolják. Nem gondolják? Akkor miről beszélünk? Ha mindössze arról van szó, hogy azokat a civileket, akik valamilyen külföldi támogatásokat kapnak, meg akarják a pénz negyedrészének elvételével büntetni, abból nem lesz nagy zsé, ilyen Tiborcz-igényeknek nem fog megfelelni az az összeg, amit így be tudnak szedni!Nyilvánvalóan ezek okozzák a problémát. Tiborcz itt csak azért érdekes, mert ha annak idején Orbán Viktornak lett volna olyan apósa, mint most Tiborcznak, akkor lehet, hogy nem kellett volna Soros-ösztöndíj neki, de így kellett, és nyilvánvalóan ez alapozza meg azt, amiről most beszélünk.Alapvetően a legnagyobb probléma az, hogy önök a keresztény értékeket időnként a szájukra veszik, nem túl szerencsésen, ugyanakkor nem tudom, fel vannak-e arra készülve, hogy mondjuk, egy Ukrajnában eszkalálódó helyzetben be kelljen fogadni a kárpátaljai magyarságot egy az egyben. Vagy Ukrajnából akár milliós populációt kelljen befogadni. Önök most gyakorlatilag elzárják annak a lehetőségét, hogy olyan nemzetközi egyezményben vállalt kötelezettségeinek eleget tudjon tenni a kormány, amellyel érdemi krízishelyzet esetén segítséget tudna nyújtani. Nagyjából önök el akarják riasztani a civil szervezeteket attól, hogy segítsenek másoknak. És miután önök nem segítenek, elriasztják a civileket is, nem marad, aki segítsen.Ez azért rettenetes, mert ahogy itt volt a szerbiai válság, a határaink mellett, ahogy most bármikor kiszélesedhet az Ukrajnában zajló válság, bármikor szembesülhetünk nem csak rosszhiszemű, Afrikából vagy a Közel-Keletről jövő terroristákkal, nem: honfitársainkkal, akár olyan emberekkel, akik valóban egy valós probléma elől menekülnek. (17.40)És ha itt már Kárpátalja is felmerült, akkor felfoghatatlan, annyi mindenre lehetne stopot mondani, hogy nem értem, miért nem akarnak például a Putyin-befolyásra stopot mondani. Vagy itt vannak önök Putyin pincsikutyájaként a parlamentben (Dr. Völner Pál: Ez azért erős. Erős.), tolják a putyini gazdasági érdekeket, politikai érdekeket szerte az országban és miért nem mondják azt, hogy legyen stop a putyini befolyásszerzésnek? Miért nem mondják azt, hogy a Putyin-terv már itt van, azt kellene megállítani? Hiszen Putyin zsebre tette a magyar kormányt úgy, ahogy van, megvásárolta, nem is túl drágán szerintem ennyit se ért , de azután, hogy megvásárolta, ezt a Putyin-tervet le lehetne állítani. Hogyha ezt a stopkampányt használnák, akkor mondhatnák azt, ha már bent van itt a patkóban a minisztérium propaganda-államtitkára, miért nem mondják azt, hogy stop legyen az egészségügy leépülésének? Miért nem akarják azt leépíteni? Tehát itt vagyunk a mai nap, beszélünk erről a törvényről, aminek semmi hatása nem lesz, és egy következő Országgyűlés fog róla tárgyalni, beszélünk teniszbajnokságokról a Margitszigeten, de nem akarnak stopot az elszegényedésnek, nem akarnak stopot az oktatás problémáinak, nem akarnak stopot az egészségügy problémáinak, nem akarnak stopot a Magyarországról való kivándorlásnak, és egy halom olyan negatív társadalmi folyamatnak, amire történelmi lehetőségük lett volna, hogy tegyenek ellene. A Jóisten meg a magyar választók valamilyen vicces kedvükben kétszer adtak az önök kezébe kétharmadot, amikor bármi pozitívat megtehettek volna ebben az országban, és ezt a hatalmat, azon kívül, hogy a sok-sok magánvagyon megszerzésére, közvagyon megszerzésére irányuló tevékenységre használták fel, semmi másra nem tudják felhasználni, mint arra, hogy újabb és újabb hecckampányokkal, gyűlölködéskeltéssel és a keresztényi értékek alapvető lábbal tiprásával megpróbálják a hatalmukat bebetonozni. Nagyon-nagyon bízom abban, hogy a magyar választók rendelkeznek azzal a józan ésszel, hogy átlátnak ezen a szitán, mert azt kell hogy mondjam, hogy jelen pillanatban a mai nap folyamán a fideszes képviselők szavazatainak eredményeként újfent nem fogadták el az isztambuli egyezmény ratifikálását, éppen ezért az önök kormánya a mai napig lényegesen több magyar nő meggyalázásáért felelős, mint az összes migráns, aki átvonult Magyarországon. Ezen szavazási magatartásokkal és ezekkel kell majd szembesülniük, és bízom benne, hogy lesz, aki szembesíti önöket az elkövetkező hónapokban. Köszönöm a szót, elnök úr. Nyilvánvalóan ezek a törekvések azt mutatják, hogy ez a kampánytörvénykezés, amelynek most a statisztái vagyunk, egyértelműen egy teljesen alkalmatlan jogszabály, amit teljesen fölöslegesen próbál meg elébünk hozni. Közben leszólták itt Mirkóczki képviselőtársamat, hogy felemeli a hangját, pedig 45 percig hallgattuk ezt a kretén izét, amit lenyomtak egymás után hárman. Miket kellett itt hallani? Soros zsebéből kikandikáló politikusok mondja ezt Németh Szilárd. Tessenek már szétnézni maguk között! Orbán Viktorra gondolt? Vagy kire gondolt?Hol van ilyen? Egy párt van jelenleg Magyarországon a parlamentben, amelynek ’90-től kezdve a vidéki hálózatát, ami nem létezett ’90-ben, Soros-támogatással valósították meg. Ez a Fidesz. Senki más nincs ilyen. Fidesz-ösztöndíjasokból (sic!) áll a kormánynak egy része, és önök beszélnek a Soros zsebéből kikandikáló politikusokról? Teljesen nonszensz. Olyan, mintha nem tudnának tükörbe nézni saját tevékenységeikkel.A legzavaróbb talán ebben az egész jogszabályban az a képmutatás, az a hazug kommunikáció, amit folytatnak. Kerestem itt gyorsan a beszédek közben azt az Index-cikket, ami arról szólt, hogy január 24-én, tehát egypár héttel ezelőtt a Fidesz civilekkel való menekültügyi együttműködést szorgalmazott Brüsszelben. Az önök brüsszeli frakciója január közepén tehát minden további nélkül megszavazta azt az európai uniós előterjesztést, ami felhívta a Bizottságot, hogy a külső fellépésekre vonatkozó politikájuk keretében működjön együtt a civil társadalmi és emberi jogi szervezetekkel. Mindenki, Deutsch, Szájer, mindenki emelte fel a kezét és támogatta. Tessenek megnézni!Itthon meg egy ellentétes kommunikációt folytatnak, hogy az ilyen civileket vegzálni kell. Hát hogyan lehet ezt komolyan venni, hogyan lehet elfogadni, és hogyan lehet úgy kezelni, hogy nem pusztán arról van szó, hogy kampánycéljaikra használják fel az Országgyűlést, és egy ember démonizálásával akarják rettegésben tartani az országot, mint arra az előttem szóló jobbikos képviselőtársam rámutatott?És még egy komoly aggályom van ezzel az egésszel. Ugyanis a három joganyagot, a távoltartást, az illetéket meg a civilek vegzálásának a rendelkezéseit nézve még egy dolog felmerül bennem. Ez pedig az, hogy gyakorlatilag azt ismeri el a kormány, hogy jelenleg az elhárítás és a hírszerzés nem tudja észlelni Magyarországon azt, ha egy civil szervezet olyan jellegű jogellenes tevékenységet finanszíroz vagy segít, ami veszélyezteti Magyarország közrendjét. Hát minek ehhez jogszabályalkotás? Ha egy működőképes elhárítás és hírszerzés rendelkezésünkre áll, akkor le kell kapcsolni azt a civilt, akiről önök azt gondolják. Nem gondolják? Akkor miről beszélünk? Ha mindössze arról van szó, hogy azokat a civileket, akik valamilyen külföldi támogatásokat kapnak, meg akarják a pénz negyedrészének elvételével büntetni, abból nem lesz nagy zsé, ilyen Tiborcz-igényeknek nem fog megfelelni az az összeg, amit így be tudnak szedni!Nyilvánvalóan ezek okozzák a problémát. Tiborcz itt csak azért érdekes, mert ha annak idején Orbán Viktornak lett volna olyan apósa, mint most Tiborcznak, akkor lehet, hogy nem kellett volna Soros-ösztöndíj neki, de így kellett, és nyilvánvalóan ez alapozza meg azt, amiről most beszélünk.Alapvetően a legnagyobb probléma az, hogy önök a keresztény értékeket időnként a szájukra veszik, nem túl szerencsésen, ugyanakkor nem tudom, fel vannak-e arra készülve, hogy mondjuk, egy Ukrajnában eszkalálódó helyzetben be kelljen fogadni a kárpátaljai magyarságot egy az egyben. Vagy Ukrajnából akár milliós populációt kelljen befogadni. Önök most gyakorlatilag elzárják annak a lehetőségét, hogy olyan nemzetközi egyezményben vállalt kötelezettségeinek eleget tudjon tenni a kormány, amellyel érdemi krízishelyzet esetén segítséget tudna nyújtani. Nagyjából önök el akarják riasztani a civil szervezeteket attól, hogy segítsenek másoknak. És miután önök nem segítenek, elriasztják a civileket is, nem marad, aki segítsen.Ez azért rettenetes, mert ahogy itt volt a szerbiai válság, a határaink mellett, ahogy most bármikor kiszélesedhet az Ukrajnában zajló válság, bármikor szembesülhetünk nem csak rosszhiszemű, Afrikából vagy a Közel-Keletről jövő terroristákkal, nem: honfitársainkkal, akár olyan emberekkel, akik valóban egy valós probléma elől menekülnek. (17.40)És ha itt már Kárpátalja is felmerült, akkor felfoghatatlan, annyi mindenre lehetne stopot mondani, hogy nem értem, miért nem akarnak például a Putyin-befolyásra stopot mondani. Vagy itt vannak önök Putyin pincsikutyájaként a parlamentben (Dr. Völner Pál: Ez azért erős. Erős.), tolják a putyini gazdasági érdekeket, politikai érdekeket szerte az országban és miért nem mondják azt, hogy legyen stop a putyini befolyásszerzésnek? Miért nem mondják azt, hogy a Putyin-terv már itt van, azt kellene megállítani? Hiszen Putyin zsebre tette a magyar kormányt úgy, ahogy van, megvásárolta, nem is túl drágán szerintem ennyit se ért , de azután, hogy megvásárolta, ezt a Putyin-tervet le lehetne állítani. Hogyha ezt a stopkampányt használnák, akkor mondhatnák azt, ha már bent van itt a patkóban a minisztérium propaganda-államtitkára, miért nem mondják azt, hogy stop legyen az egészségügy leépülésének? Miért nem akarják azt leépíteni? Tehát itt vagyunk a mai nap, beszélünk erről a törvényről, aminek semmi hatása nem lesz, és egy következő Országgyűlés fog róla tárgyalni, beszélünk teniszbajnokságokról a Margitszigeten, de nem akarnak stopot az elszegényedésnek, nem akarnak stopot az oktatás problémáinak, nem akarnak stopot az egészségügy problémáinak, nem akarnak stopot a Magyarországról való kivándorlásnak, és egy halom olyan negatív társadalmi folyamatnak, amire történelmi lehetőségük lett volna, hogy tegyenek ellene. A Jóisten meg a magyar választók valamilyen vicces kedvükben kétszer adtak az önök kezébe kétharmadot, amikor bármi pozitívat megtehettek volna ebben az országban, és ezt a hatalmat, azon kívül, hogy a sok-sok magánvagyon megszerzésére, közvagyon megszerzésére irányuló tevékenységre használták fel, semmi másra nem tudják felhasználni, mint arra, hogy újabb és újabb hecckampányokkal, gyűlölködéskeltéssel és a keresztényi értékek alapvető lábbal tiprásával megpróbálják a hatalmukat bebetonozni. Nagyon-nagyon bízom abban, hogy a magyar választók rendelkeznek azzal a józan ésszel, hogy átlátnak ezen a szitán, mert azt kell hogy mondjam, hogy jelen pillanatban a mai nap folyamán a fideszes képviselők szavazatainak eredményeként újfent nem fogadták el az isztambuli egyezmény ratifikálását, éppen ezért az önök kormánya a mai napig lényegesen több magyar nő meggyalázásáért felelős, mint az összes migráns, aki átvonult Magyarországon. Ezen szavazási magatartásokkal és ezekkel kell majd szembesülniük, és bízom benne, hogy lesz, aki szembesíti önöket az elkövetkező hónapokban. Köszönöm a szót, elnök úr. Hol van ilyen? Egy párt van jelenleg Magyarországon a parlamentben, amelynek ’90-től kezdve a vidéki hálózatát, ami nem létezett ’90-ben, Soros-támogatással valósították meg. Ez a Fidesz. Senki más nincs ilyen. Fidesz-ösztöndíjasokból (sic!) áll a kormánynak egy része, és önök beszélnek a Soros zsebéből kikandikáló politikusokról? Teljesen nonszensz. Olyan, mintha nem tudnának tükörbe nézni saját tevékenységeikkel.A legzavaróbb talán ebben az egész jogszabályban az a képmutatás, az a hazug kommunikáció, amit folytatnak. Kerestem itt gyorsan a beszédek közben azt az Index-cikket, ami arról szólt, hogy január 24-én, tehát egypár héttel ezelőtt a Fidesz civilekkel való menekültügyi együttműködést szorgalmazott Brüsszelben. Az önök brüsszeli frakciója január közepén tehát minden további nélkül megszavazta azt az európai uniós előterjesztést, ami felhívta a Bizottságot, hogy a külső fellépésekre vonatkozó politikájuk keretében működjön együtt a civil társadalmi és emberi jogi szervezetekkel. Mindenki, Deutsch, Szájer, mindenki emelte fel a kezét és támogatta. Tessenek megnézni!Itthon meg egy ellentétes kommunikációt folytatnak, hogy az ilyen civileket vegzálni kell. Hát hogyan lehet ezt komolyan venni, hogyan lehet elfogadni, és hogyan lehet úgy kezelni, hogy nem pusztán arról van szó, hogy kampánycéljaikra használják fel az Országgyűlést, és egy ember démonizálásával akarják rettegésben tartani az országot, mint arra az előttem szóló jobbikos képviselőtársam rámutatott?És még egy komoly aggályom van ezzel az egésszel. Ugyanis a három joganyagot, a távoltartást, az illetéket meg a civilek vegzálásának a rendelkezéseit nézve még egy dolog felmerül bennem. Ez pedig az, hogy gyakorlatilag azt ismeri el a kormány, hogy jelenleg az elhárítás és a hírszerzés nem tudja észlelni Magyarországon azt, ha egy civil szervezet olyan jellegű jogellenes tevékenységet finanszíroz vagy segít, ami veszélyezteti Magyarország közrendjét. Hát minek ehhez jogszabályalkotás? Ha egy működőképes elhárítás és hírszerzés rendelkezésünkre áll, akkor le kell kapcsolni azt a civilt, akiről önök azt gondolják. Nem gondolják? Akkor miről beszélünk? Ha mindössze arról van szó, hogy azokat a civileket, akik valamilyen külföldi támogatásokat kapnak, meg akarják a pénz negyedrészének elvételével büntetni, abból nem lesz nagy zsé, ilyen Tiborcz-igényeknek nem fog megfelelni az az összeg, amit így be tudnak szedni!Nyilvánvalóan ezek okozzák a problémát. Tiborcz itt csak azért érdekes, mert ha annak idején Orbán Viktornak lett volna olyan apósa, mint most Tiborcznak, akkor lehet, hogy nem kellett volna Soros-ösztöndíj neki, de így kellett, és nyilvánvalóan ez alapozza meg azt, amiről most beszélünk.Alapvetően a legnagyobb probléma az, hogy önök a keresztény értékeket időnként a szájukra veszik, nem túl szerencsésen, ugyanakkor nem tudom, fel vannak-e arra készülve, hogy mondjuk, egy Ukrajnában eszkalálódó helyzetben be kelljen fogadni a kárpátaljai magyarságot egy az egyben. Vagy Ukrajnából akár milliós populációt kelljen befogadni. Önök most gyakorlatilag elzárják annak a lehetőségét, hogy olyan nemzetközi egyezményben vállalt kötelezettségeinek eleget tudjon tenni a kormány, amellyel érdemi krízishelyzet esetén segítséget tudna nyújtani. Nagyjából önök el akarják riasztani a civil szervezeteket attól, hogy segítsenek másoknak. És miután önök nem segítenek, elriasztják a civileket is, nem marad, aki segítsen.Ez azért rettenetes, mert ahogy itt volt a szerbiai válság, a határaink mellett, ahogy most bármikor kiszélesedhet az Ukrajnában zajló válság, bármikor szembesülhetünk nem csak rosszhiszemű, Afrikából vagy a Közel-Keletről jövő terroristákkal, nem: honfitársainkkal, akár olyan emberekkel, akik valóban egy valós probléma elől menekülnek. (17.40)És ha itt már Kárpátalja is felmerült, akkor felfoghatatlan, annyi mindenre lehetne stopot mondani, hogy nem értem, miért nem akarnak például a Putyin-befolyásra stopot mondani. Vagy itt vannak önök Putyin pincsikutyájaként a parlamentben (Dr. Völner Pál: Ez azért erős. Erős.), tolják a putyini gazdasági érdekeket, politikai érdekeket szerte az országban és miért nem mondják azt, hogy legyen stop a putyini befolyásszerzésnek? Miért nem mondják azt, hogy a Putyin-terv már itt van, azt kellene megállítani? Hiszen Putyin zsebre tette a magyar kormányt úgy, ahogy van, megvásárolta, nem is túl drágán szerintem ennyit se ért , de azután, hogy megvásárolta, ezt a Putyin-tervet le lehetne állítani. Hogyha ezt a stopkampányt használnák, akkor mondhatnák azt, ha már bent van itt a patkóban a minisztérium propaganda-államtitkára, miért nem mondják azt, hogy stop legyen az egészségügy leépülésének? Miért nem akarják azt leépíteni? Tehát itt vagyunk a mai nap, beszélünk erről a törvényről, aminek semmi hatása nem lesz, és egy következő Országgyűlés fog róla tárgyalni, beszélünk teniszbajnokságokról a Margitszigeten, de nem akarnak stopot az elszegényedésnek, nem akarnak stopot az oktatás problémáinak, nem akarnak stopot az egészségügy problémáinak, nem akarnak stopot a Magyarországról való kivándorlásnak, és egy halom olyan negatív társadalmi folyamatnak, amire történelmi lehetőségük lett volna, hogy tegyenek ellene. A Jóisten meg a magyar választók valamilyen vicces kedvükben kétszer adtak az önök kezébe kétharmadot, amikor bármi pozitívat megtehettek volna ebben az országban, és ezt a hatalmat, azon kívül, hogy a sok-sok magánvagyon megszerzésére, közvagyon megszerzésére irányuló tevékenységre használták fel, semmi másra nem tudják felhasználni, mint arra, hogy újabb és újabb hecckampányokkal, gyűlölködéskeltéssel és a keresztényi értékek alapvető lábbal tiprásával megpróbálják a hatalmukat bebetonozni. Nagyon-nagyon bízom abban, hogy a magyar választók rendelkeznek azzal a józan ésszel, hogy átlátnak ezen a szitán, mert azt kell hogy mondjam, hogy jelen pillanatban a mai nap folyamán a fideszes képviselők szavazatainak eredményeként újfent nem fogadták el az isztambuli egyezmény ratifikálását, éppen ezért az önök kormánya a mai napig lényegesen több magyar nő meggyalázásáért felelős, mint az összes migráns, aki átvonult Magyarországon. Ezen szavazási magatartásokkal és ezekkel kell majd szembesülniük, és bízom benne, hogy lesz, aki szembesíti önöket az elkövetkező hónapokban. Köszönöm a szót, elnök úr. A legzavaróbb talán ebben az egész jogszabályban az a képmutatás, az a hazug kommunikáció, amit folytatnak. Kerestem itt gyorsan a beszédek közben azt az Index-cikket, ami arról szólt, hogy január 24-én, tehát egypár héttel ezelőtt a Fidesz civilekkel való menekültügyi együttműködést szorgalmazott Brüsszelben. Az önök brüsszeli frakciója január közepén tehát minden további nélkül megszavazta azt az európai uniós előterjesztést, ami felhívta a Bizottságot, hogy a külső fellépésekre vonatkozó politikájuk keretében működjön együtt a civil társadalmi és emberi jogi szervezetekkel. Mindenki, Deutsch, Szájer, mindenki emelte fel a kezét és támogatta. Tessenek megnézni!Itthon meg egy ellentétes kommunikációt folytatnak, hogy az ilyen civileket vegzálni kell. Hát hogyan lehet ezt komolyan venni, hogyan lehet elfogadni, és hogyan lehet úgy kezelni, hogy nem pusztán arról van szó, hogy kampánycéljaikra használják fel az Országgyűlést, és egy ember démonizálásával akarják rettegésben tartani az országot, mint arra az előttem szóló jobbikos képviselőtársam rámutatott?És még egy komoly aggályom van ezzel az egésszel. Ugyanis a három joganyagot, a távoltartást, az illetéket meg a civilek vegzálásának a rendelkezéseit nézve még egy dolog felmerül bennem. Ez pedig az, hogy gyakorlatilag azt ismeri el a kormány, hogy jelenleg az elhárítás és a hírszerzés nem tudja észlelni Magyarországon azt, ha egy civil szervezet olyan jellegű jogellenes tevékenységet finanszíroz vagy segít, ami veszélyezteti Magyarország közrendjét. Hát minek ehhez jogszabályalkotás? Ha egy működőképes elhárítás és hírszerzés rendelkezésünkre áll, akkor le kell kapcsolni azt a civilt, akiről önök azt gondolják. Nem gondolják? Akkor miről beszélünk? Ha mindössze arról van szó, hogy azokat a civileket, akik valamilyen külföldi támogatásokat kapnak, meg akarják a pénz negyedrészének elvételével büntetni, abból nem lesz nagy zsé, ilyen Tiborcz-igényeknek nem fog megfelelni az az összeg, amit így be tudnak szedni!Nyilvánvalóan ezek okozzák a problémát. Tiborcz itt csak azért érdekes, mert ha annak idején Orbán Viktornak lett volna olyan apósa, mint most Tiborcznak, akkor lehet, hogy nem kellett volna Soros-ösztöndíj neki, de így kellett, és nyilvánvalóan ez alapozza meg azt, amiről most beszélünk.Alapvetően a legnagyobb probléma az, hogy önök a keresztény értékeket időnként a szájukra veszik, nem túl szerencsésen, ugyanakkor nem tudom, fel vannak-e arra készülve, hogy mondjuk, egy Ukrajnában eszkalálódó helyzetben be kelljen fogadni a kárpátaljai magyarságot egy az egyben. Vagy Ukrajnából akár milliós populációt kelljen befogadni. Önök most gyakorlatilag elzárják annak a lehetőségét, hogy olyan nemzetközi egyezményben vállalt kötelezettségeinek eleget tudjon tenni a kormány, amellyel érdemi krízishelyzet esetén segítséget tudna nyújtani. Nagyjából önök el akarják riasztani a civil szervezeteket attól, hogy segítsenek másoknak. És miután önök nem segítenek, elriasztják a civileket is, nem marad, aki segítsen.Ez azért rettenetes, mert ahogy itt volt a szerbiai válság, a határaink mellett, ahogy most bármikor kiszélesedhet az Ukrajnában zajló válság, bármikor szembesülhetünk nem csak rosszhiszemű, Afrikából vagy a Közel-Keletről jövő terroristákkal, nem: honfitársainkkal, akár olyan emberekkel, akik valóban egy valós probléma elől menekülnek. (17.40)És ha itt már Kárpátalja is felmerült, akkor felfoghatatlan, annyi mindenre lehetne stopot mondani, hogy nem értem, miért nem akarnak például a Putyin-befolyásra stopot mondani. Vagy itt vannak önök Putyin pincsikutyájaként a parlamentben (Dr. Völner Pál: Ez azért erős. Erős.), tolják a putyini gazdasági érdekeket, politikai érdekeket szerte az országban és miért nem mondják azt, hogy legyen stop a putyini befolyásszerzésnek? Miért nem mondják azt, hogy a Putyin-terv már itt van, azt kellene megállítani? Hiszen Putyin zsebre tette a magyar kormányt úgy, ahogy van, megvásárolta, nem is túl drágán szerintem ennyit se ért , de azután, hogy megvásárolta, ezt a Putyin-tervet le lehetne állítani. Hogyha ezt a stopkampányt használnák, akkor mondhatnák azt, ha már bent van itt a patkóban a minisztérium propaganda-államtitkára, miért nem mondják azt, hogy stop legyen az egészségügy leépülésének? Miért nem akarják azt leépíteni? Tehát itt vagyunk a mai nap, beszélünk erről a törvényről, aminek semmi hatása nem lesz, és egy következő Országgyűlés fog róla tárgyalni, beszélünk teniszbajnokságokról a Margitszigeten, de nem akarnak stopot az elszegényedésnek, nem akarnak stopot az oktatás problémáinak, nem akarnak stopot az egészségügy problémáinak, nem akarnak stopot a Magyarországról való kivándorlásnak, és egy halom olyan negatív társadalmi folyamatnak, amire történelmi lehetőségük lett volna, hogy tegyenek ellene. A Jóisten meg a magyar választók valamilyen vicces kedvükben kétszer adtak az önök kezébe kétharmadot, amikor bármi pozitívat megtehettek volna ebben az országban, és ezt a hatalmat, azon kívül, hogy a sok-sok magánvagyon megszerzésére, közvagyon megszerzésére irányuló tevékenységre használták fel, semmi másra nem tudják felhasználni, mint arra, hogy újabb és újabb hecckampányokkal, gyűlölködéskeltéssel és a keresztényi értékek alapvető lábbal tiprásával megpróbálják a hatalmukat bebetonozni. Nagyon-nagyon bízom abban, hogy a magyar választók rendelkeznek azzal a józan ésszel, hogy átlátnak ezen a szitán, mert azt kell hogy mondjam, hogy jelen pillanatban a mai nap folyamán a fideszes képviselők szavazatainak eredményeként újfent nem fogadták el az isztambuli egyezmény ratifikálását, éppen ezért az önök kormánya a mai napig lényegesen több magyar nő meggyalázásáért felelős, mint az összes migráns, aki átvonult Magyarországon. Ezen szavazási magatartásokkal és ezekkel kell majd szembesülniük, és bízom benne, hogy lesz, aki szembesíti önöket az elkövetkező hónapokban. Köszönöm a szót, elnök úr. Itthon meg egy ellentétes kommunikációt folytatnak, hogy az ilyen civileket vegzálni kell. Hát hogyan lehet ezt komolyan venni, hogyan lehet elfogadni, és hogyan lehet úgy kezelni, hogy nem pusztán arról van szó, hogy kampánycéljaikra használják fel az Országgyűlést, és egy ember démonizálásával akarják rettegésben tartani az országot, mint arra az előttem szóló jobbikos képviselőtársam rámutatott?És még egy komoly aggályom van ezzel az egésszel. Ugyanis a három joganyagot, a távoltartást, az illetéket meg a civilek vegzálásának a rendelkezéseit nézve még egy dolog felmerül bennem. Ez pedig az, hogy gyakorlatilag azt ismeri el a kormány, hogy jelenleg az elhárítás és a hírszerzés nem tudja észlelni Magyarországon azt, ha egy civil szervezet olyan jellegű jogellenes tevékenységet finanszíroz vagy segít, ami veszélyezteti Magyarország közrendjét. Hát minek ehhez jogszabályalkotás? Ha egy működőképes elhárítás és hírszerzés rendelkezésünkre áll, akkor le kell kapcsolni azt a civilt, akiről önök azt gondolják. Nem gondolják? Akkor miről beszélünk? Ha mindössze arról van szó, hogy azokat a civileket, akik valamilyen külföldi támogatásokat kapnak, meg akarják a pénz negyedrészének elvételével büntetni, abból nem lesz nagy zsé, ilyen Tiborcz-igényeknek nem fog megfelelni az az összeg, amit így be tudnak szedni!Nyilvánvalóan ezek okozzák a problémát. Tiborcz itt csak azért érdekes, mert ha annak idején Orbán Viktornak lett volna olyan apósa, mint most Tiborcznak, akkor lehet, hogy nem kellett volna Soros-ösztöndíj neki, de így kellett, és nyilvánvalóan ez alapozza meg azt, amiről most beszélünk.Alapvetően a legnagyobb probléma az, hogy önök a keresztény értékeket időnként a szájukra veszik, nem túl szerencsésen, ugyanakkor nem tudom, fel vannak-e arra készülve, hogy mondjuk, egy Ukrajnában eszkalálódó helyzetben be kelljen fogadni a kárpátaljai magyarságot egy az egyben. Vagy Ukrajnából akár milliós populációt kelljen befogadni. Önök most gyakorlatilag elzárják annak a lehetőségét, hogy olyan nemzetközi egyezményben vállalt kötelezettségeinek eleget tudjon tenni a kormány, amellyel érdemi krízishelyzet esetén segítséget tudna nyújtani. Nagyjából önök el akarják riasztani a civil szervezeteket attól, hogy segítsenek másoknak. És miután önök nem segítenek, elriasztják a civileket is, nem marad, aki segítsen.Ez azért rettenetes, mert ahogy itt volt a szerbiai válság, a határaink mellett, ahogy most bármikor kiszélesedhet az Ukrajnában zajló válság, bármikor szembesülhetünk nem csak rosszhiszemű, Afrikából vagy a Közel-Keletről jövő terroristákkal, nem: honfitársainkkal, akár olyan emberekkel, akik valóban egy valós probléma elől menekülnek. (17.40)És ha itt már Kárpátalja is felmerült, akkor felfoghatatlan, annyi mindenre lehetne stopot mondani, hogy nem értem, miért nem akarnak például a Putyin-befolyásra stopot mondani. Vagy itt vannak önök Putyin pincsikutyájaként a parlamentben (Dr. Völner Pál: Ez azért erős. Erős.), tolják a putyini gazdasági érdekeket, politikai érdekeket szerte az országban és miért nem mondják azt, hogy legyen stop a putyini befolyásszerzésnek? Miért nem mondják azt, hogy a Putyin-terv már itt van, azt kellene megállítani? Hiszen Putyin zsebre tette a magyar kormányt úgy, ahogy van, megvásárolta, nem is túl drágán szerintem ennyit se ért , de azután, hogy megvásárolta, ezt a Putyin-tervet le lehetne állítani. Hogyha ezt a stopkampányt használnák, akkor mondhatnák azt, ha már bent van itt a patkóban a minisztérium propaganda-államtitkára, miért nem mondják azt, hogy stop legyen az egészségügy leépülésének? Miért nem akarják azt leépíteni? Tehát itt vagyunk a mai nap, beszélünk erről a törvényről, aminek semmi hatása nem lesz, és egy következő Országgyűlés fog róla tárgyalni, beszélünk teniszbajnokságokról a Margitszigeten, de nem akarnak stopot az elszegényedésnek, nem akarnak stopot az oktatás problémáinak, nem akarnak stopot az egészségügy problémáinak, nem akarnak stopot a Magyarországról való kivándorlásnak, és egy halom olyan negatív társadalmi folyamatnak, amire történelmi lehetőségük lett volna, hogy tegyenek ellene. A Jóisten meg a magyar választók valamilyen vicces kedvükben kétszer adtak az önök kezébe kétharmadot, amikor bármi pozitívat megtehettek volna ebben az országban, és ezt a hatalmat, azon kívül, hogy a sok-sok magánvagyon megszerzésére, közvagyon megszerzésére irányuló tevékenységre használták fel, semmi másra nem tudják felhasználni, mint arra, hogy újabb és újabb hecckampányokkal, gyűlölködéskeltéssel és a keresztényi értékek alapvető lábbal tiprásával megpróbálják a hatalmukat bebetonozni. Nagyon-nagyon bízom abban, hogy a magyar választók rendelkeznek azzal a józan ésszel, hogy átlátnak ezen a szitán, mert azt kell hogy mondjam, hogy jelen pillanatban a mai nap folyamán a fideszes képviselők szavazatainak eredményeként újfent nem fogadták el az isztambuli egyezmény ratifikálását, éppen ezért az önök kormánya a mai napig lényegesen több magyar nő meggyalázásáért felelős, mint az összes migráns, aki átvonult Magyarországon. Ezen szavazási magatartásokkal és ezekkel kell majd szembesülniük, és bízom benne, hogy lesz, aki szembesíti önöket az elkövetkező hónapokban. Köszönöm a szót, elnök úr. És még egy komoly aggályom van ezzel az egésszel. Ugyanis a három joganyagot, a távoltartást, az illetéket meg a civilek vegzálásának a rendelkezéseit nézve még egy dolog felmerül bennem. Ez pedig az, hogy gyakorlatilag azt ismeri el a kormány, hogy jelenleg az elhárítás és a hírszerzés nem tudja észlelni Magyarországon azt, ha egy civil szervezet olyan jellegű jogellenes tevékenységet finanszíroz vagy segít, ami veszélyezteti Magyarország közrendjét. Hát minek ehhez jogszabályalkotás? Ha egy működőképes elhárítás és hírszerzés rendelkezésünkre áll, akkor le kell kapcsolni azt a civilt, akiről önök azt gondolják. Nem gondolják? Akkor miről beszélünk? Ha mindössze arról van szó, hogy azokat a civileket, akik valamilyen külföldi támogatásokat kapnak, meg akarják a pénz negyedrészének elvételével büntetni, abból nem lesz nagy zsé, ilyen Tiborcz-igényeknek nem fog megfelelni az az összeg, amit így be tudnak szedni!Nyilvánvalóan ezek okozzák a problémát. Tiborcz itt csak azért érdekes, mert ha annak idején Orbán Viktornak lett volna olyan apósa, mint most Tiborcznak, akkor lehet, hogy nem kellett volna Soros-ösztöndíj neki, de így kellett, és nyilvánvalóan ez alapozza meg azt, amiről most beszélünk.Alapvetően a legnagyobb probléma az, hogy önök a keresztény értékeket időnként a szájukra veszik, nem túl szerencsésen, ugyanakkor nem tudom, fel vannak-e arra készülve, hogy mondjuk, egy Ukrajnában eszkalálódó helyzetben be kelljen fogadni a kárpátaljai magyarságot egy az egyben. Vagy Ukrajnából akár milliós populációt kelljen befogadni. Önök most gyakorlatilag elzárják annak a lehetőségét, hogy olyan nemzetközi egyezményben vállalt kötelezettségeinek eleget tudjon tenni a kormány, amellyel érdemi krízishelyzet esetén segítséget tudna nyújtani. Nagyjából önök el akarják riasztani a civil szervezeteket attól, hogy segítsenek másoknak. És miután önök nem segítenek, elriasztják a civileket is, nem marad, aki segítsen.Ez azért rettenetes, mert ahogy itt volt a szerbiai válság, a határaink mellett, ahogy most bármikor kiszélesedhet az Ukrajnában zajló válság, bármikor szembesülhetünk nem csak rosszhiszemű, Afrikából vagy a Közel-Keletről jövő terroristákkal, nem: honfitársainkkal, akár olyan emberekkel, akik valóban egy valós probléma elől menekülnek. (17.40)És ha itt már Kárpátalja is felmerült, akkor felfoghatatlan, annyi mindenre lehetne stopot mondani, hogy nem értem, miért nem akarnak például a Putyin-befolyásra stopot mondani. Vagy itt vannak önök Putyin pincsikutyájaként a parlamentben (Dr. Völner Pál: Ez azért erős. Erős.), tolják a putyini gazdasági érdekeket, politikai érdekeket szerte az országban és miért nem mondják azt, hogy legyen stop a putyini befolyásszerzésnek? Miért nem mondják azt, hogy a Putyin-terv már itt van, azt kellene megállítani? Hiszen Putyin zsebre tette a magyar kormányt úgy, ahogy van, megvásárolta, nem is túl drágán szerintem ennyit se ért , de azután, hogy megvásárolta, ezt a Putyin-tervet le lehetne állítani. Hogyha ezt a stopkampányt használnák, akkor mondhatnák azt, ha már bent van itt a patkóban a minisztérium propaganda-államtitkára, miért nem mondják azt, hogy stop legyen az egészségügy leépülésének? Miért nem akarják azt leépíteni? Tehát itt vagyunk a mai nap, beszélünk erről a törvényről, aminek semmi hatása nem lesz, és egy következő Országgyűlés fog róla tárgyalni, beszélünk teniszbajnokságokról a Margitszigeten, de nem akarnak stopot az elszegényedésnek, nem akarnak stopot az oktatás problémáinak, nem akarnak stopot az egészségügy problémáinak, nem akarnak stopot a Magyarországról való kivándorlásnak, és egy halom olyan negatív társadalmi folyamatnak, amire történelmi lehetőségük lett volna, hogy tegyenek ellene. A Jóisten meg a magyar választók valamilyen vicces kedvükben kétszer adtak az önök kezébe kétharmadot, amikor bármi pozitívat megtehettek volna ebben az országban, és ezt a hatalmat, azon kívül, hogy a sok-sok magánvagyon megszerzésére, közvagyon megszerzésére irányuló tevékenységre használták fel, semmi másra nem tudják felhasználni, mint arra, hogy újabb és újabb hecckampányokkal, gyűlölködéskeltéssel és a keresztényi értékek alapvető lábbal tiprásával megpróbálják a hatalmukat bebetonozni. Nagyon-nagyon bízom abban, hogy a magyar választók rendelkeznek azzal a józan ésszel, hogy átlátnak ezen a szitán, mert azt kell hogy mondjam, hogy jelen pillanatban a mai nap folyamán a fideszes képviselők szavazatainak eredményeként újfent nem fogadták el az isztambuli egyezmény ratifikálását, éppen ezért az önök kormánya a mai napig lényegesen több magyar nő meggyalázásáért felelős, mint az összes migráns, aki átvonult Magyarországon. Ezen szavazási magatartásokkal és ezekkel kell majd szembesülniük, és bízom benne, hogy lesz, aki szembesíti önöket az elkövetkező hónapokban. Köszönöm a szót, elnök úr. Nyilvánvalóan ezek okozzák a problémát. Tiborcz itt csak azért érdekes, mert ha annak idején Orbán Viktornak lett volna olyan apósa, mint most Tiborcznak, akkor lehet, hogy nem kellett volna Soros-ösztöndíj neki, de így kellett, és nyilvánvalóan ez alapozza meg azt, amiről most beszélünk.Alapvetően a legnagyobb probléma az, hogy önök a keresztény értékeket időnként a szájukra veszik, nem túl szerencsésen, ugyanakkor nem tudom, fel vannak-e arra készülve, hogy mondjuk, egy Ukrajnában eszkalálódó helyzetben be kelljen fogadni a kárpátaljai magyarságot egy az egyben. Vagy Ukrajnából akár milliós populációt kelljen befogadni. Önök most gyakorlatilag elzárják annak a lehetőségét, hogy olyan nemzetközi egyezményben vállalt kötelezettségeinek eleget tudjon tenni a kormány, amellyel érdemi krízishelyzet esetén segítséget tudna nyújtani. Nagyjából önök el akarják riasztani a civil szervezeteket attól, hogy segítsenek másoknak. És miután önök nem segítenek, elriasztják a civileket is, nem marad, aki segítsen.Ez azért rettenetes, mert ahogy itt volt a szerbiai válság, a határaink mellett, ahogy most bármikor kiszélesedhet az Ukrajnában zajló válság, bármikor szembesülhetünk nem csak rosszhiszemű, Afrikából vagy a Közel-Keletről jövő terroristákkal, nem: honfitársainkkal, akár olyan emberekkel, akik valóban egy valós probléma elől menekülnek. (17.40)És ha itt már Kárpátalja is felmerült, akkor felfoghatatlan, annyi mindenre lehetne stopot mondani, hogy nem értem, miért nem akarnak például a Putyin-befolyásra stopot mondani. Vagy itt vannak önök Putyin pincsikutyájaként a parlamentben (Dr. Völner Pál: Ez azért erős. Erős.), tolják a putyini gazdasági érdekeket, politikai érdekeket szerte az országban és miért nem mondják azt, hogy legyen stop a putyini befolyásszerzésnek? Miért nem mondják azt, hogy a Putyin-terv már itt van, azt kellene megállítani? Hiszen Putyin zsebre tette a magyar kormányt úgy, ahogy van, megvásárolta, nem is túl drágán szerintem ennyit se ért , de azután, hogy megvásárolta, ezt a Putyin-tervet le lehetne állítani. Hogyha ezt a stopkampányt használnák, akkor mondhatnák azt, ha már bent van itt a patkóban a minisztérium propaganda-államtitkára, miért nem mondják azt, hogy stop legyen az egészségügy leépülésének? Miért nem akarják azt leépíteni? Tehát itt vagyunk a mai nap, beszélünk erről a törvényről, aminek semmi hatása nem lesz, és egy következő Országgyűlés fog róla tárgyalni, beszélünk teniszbajnokságokról a Margitszigeten, de nem akarnak stopot az elszegényedésnek, nem akarnak stopot az oktatás problémáinak, nem akarnak stopot az egészségügy problémáinak, nem akarnak stopot a Magyarországról való kivándorlásnak, és egy halom olyan negatív társadalmi folyamatnak, amire történelmi lehetőségük lett volna, hogy tegyenek ellene. A Jóisten meg a magyar választók valamilyen vicces kedvükben kétszer adtak az önök kezébe kétharmadot, amikor bármi pozitívat megtehettek volna ebben az országban, és ezt a hatalmat, azon kívül, hogy a sok-sok magánvagyon megszerzésére, közvagyon megszerzésére irányuló tevékenységre használták fel, semmi másra nem tudják felhasználni, mint arra, hogy újabb és újabb hecckampányokkal, gyűlölködéskeltéssel és a keresztényi értékek alapvető lábbal tiprásával megpróbálják a hatalmukat bebetonozni. Nagyon-nagyon bízom abban, hogy a magyar választók rendelkeznek azzal a józan ésszel, hogy átlátnak ezen a szitán, mert azt kell hogy mondjam, hogy jelen pillanatban a mai nap folyamán a fideszes képviselők szavazatainak eredményeként újfent nem fogadták el az isztambuli egyezmény ratifikálását, éppen ezért az önök kormánya a mai napig lényegesen több magyar nő meggyalázásáért felelős, mint az összes migráns, aki átvonult Magyarországon. Ezen szavazási magatartásokkal és ezekkel kell majd szembesülniük, és bízom benne, hogy lesz, aki szembesíti önöket az elkövetkező hónapokban. Köszönöm a szót, elnök úr. Alapvetően a legnagyobb probléma az, hogy önök a keresztény értékeket időnként a szájukra veszik, nem túl szerencsésen, ugyanakkor nem tudom, fel vannak-e arra készülve, hogy mondjuk, egy Ukrajnában eszkalálódó helyzetben be kelljen fogadni a kárpátaljai magyarságot egy az egyben. Vagy Ukrajnából akár milliós populációt kelljen befogadni. Önök most gyakorlatilag elzárják annak a lehetőségét, hogy olyan nemzetközi egyezményben vállalt kötelezettségeinek eleget tudjon tenni a kormány, amellyel érdemi krízishelyzet esetén segítséget tudna nyújtani. Nagyjából önök el akarják riasztani a civil szervezeteket attól, hogy segítsenek másoknak. És miután önök nem segítenek, elriasztják a civileket is, nem marad, aki segítsen.Ez azért rettenetes, mert ahogy itt volt a szerbiai válság, a határaink mellett, ahogy most bármikor kiszélesedhet az Ukrajnában zajló válság, bármikor szembesülhetünk nem csak rosszhiszemű, Afrikából vagy a Közel-Keletről jövő terroristákkal, nem: honfitársainkkal, akár olyan emberekkel, akik valóban egy valós probléma elől menekülnek. (17.40)És ha itt már Kárpátalja is felmerült, akkor felfoghatatlan, annyi mindenre lehetne stopot mondani, hogy nem értem, miért nem akarnak például a Putyin-befolyásra stopot mondani. Vagy itt vannak önök Putyin pincsikutyájaként a parlamentben (Dr. Völner Pál: Ez azért erős. Erős.), tolják a putyini gazdasági érdekeket, politikai érdekeket szerte az országban és miért nem mondják azt, hogy legyen stop a putyini befolyásszerzésnek? Miért nem mondják azt, hogy a Putyin-terv már itt van, azt kellene megállítani? Hiszen Putyin zsebre tette a magyar kormányt úgy, ahogy van, megvásárolta, nem is túl drágán szerintem ennyit se ért , de azután, hogy megvásárolta, ezt a Putyin-tervet le lehetne állítani. Hogyha ezt a stopkampányt használnák, akkor mondhatnák azt, ha már bent van itt a patkóban a minisztérium propaganda-államtitkára, miért nem mondják azt, hogy stop legyen az egészségügy leépülésének? Miért nem akarják azt leépíteni? Tehát itt vagyunk a mai nap, beszélünk erről a törvényről, aminek semmi hatása nem lesz, és egy következő Országgyűlés fog róla tárgyalni, beszélünk teniszbajnokságokról a Margitszigeten, de nem akarnak stopot az elszegényedésnek, nem akarnak stopot az oktatás problémáinak, nem akarnak stopot az egészségügy problémáinak, nem akarnak stopot a Magyarországról való kivándorlásnak, és egy halom olyan negatív társadalmi folyamatnak, amire történelmi lehetőségük lett volna, hogy tegyenek ellene. A Jóisten meg a magyar választók valamilyen vicces kedvükben kétszer adtak az önök kezébe kétharmadot, amikor bármi pozitívat megtehettek volna ebben az országban, és ezt a hatalmat, azon kívül, hogy a sok-sok magánvagyon megszerzésére, közvagyon megszerzésére irányuló tevékenységre használták fel, semmi másra nem tudják felhasználni, mint arra, hogy újabb és újabb hecckampányokkal, gyűlölködéskeltéssel és a keresztényi értékek alapvető lábbal tiprásával megpróbálják a hatalmukat bebetonozni. Nagyon-nagyon bízom abban, hogy a magyar választók rendelkeznek azzal a józan ésszel, hogy átlátnak ezen a szitán, mert azt kell hogy mondjam, hogy jelen pillanatban a mai nap folyamán a fideszes képviselők szavazatainak eredményeként újfent nem fogadták el az isztambuli egyezmény ratifikálását, éppen ezért az önök kormánya a mai napig lényegesen több magyar nő meggyalázásáért felelős, mint az összes migráns, aki átvonult Magyarországon. Ezen szavazási magatartásokkal és ezekkel kell majd szembesülniük, és bízom benne, hogy lesz, aki szembesíti önöket az elkövetkező hónapokban. Köszönöm a szót, elnök úr. Ez azért rettenetes, mert ahogy itt volt a szerbiai válság, a határaink mellett, ahogy most bármikor kiszélesedhet az Ukrajnában zajló válság, bármikor szembesülhetünk nem csak rosszhiszemű, Afrikából vagy a Közel-Keletről jövő terroristákkal, nem: honfitársainkkal, akár olyan emberekkel, akik valóban egy valós probléma elől menekülnek. (17.40)És ha itt már Kárpátalja is felmerült, akkor felfoghatatlan, annyi mindenre lehetne stopot mondani, hogy nem értem, miért nem akarnak például a Putyin-befolyásra stopot mondani. Vagy itt vannak önök Putyin pincsikutyájaként a parlamentben (Dr. Völner Pál: Ez azért erős. Erős.), tolják a putyini gazdasági érdekeket, politikai érdekeket szerte az országban és miért nem mondják azt, hogy legyen stop a putyini befolyásszerzésnek? Miért nem mondják azt, hogy a Putyin-terv már itt van, azt kellene megállítani? Hiszen Putyin zsebre tette a magyar kormányt úgy, ahogy van, megvásárolta, nem is túl drágán szerintem ennyit se ért , de azután, hogy megvásárolta, ezt a Putyin-tervet le lehetne állítani. Hogyha ezt a stopkampányt használnák, akkor mondhatnák azt, ha már bent van itt a patkóban a minisztérium propaganda-államtitkára, miért nem mondják azt, hogy stop legyen az egészségügy leépülésének? Miért nem akarják azt leépíteni? Tehát itt vagyunk a mai nap, beszélünk erről a törvényről, aminek semmi hatása nem lesz, és egy következő Országgyűlés fog róla tárgyalni, beszélünk teniszbajnokságokról a Margitszigeten, de nem akarnak stopot az elszegényedésnek, nem akarnak stopot az oktatás problémáinak, nem akarnak stopot az egészségügy problémáinak, nem akarnak stopot a Magyarországról való kivándorlásnak, és egy halom olyan negatív társadalmi folyamatnak, amire történelmi lehetőségük lett volna, hogy tegyenek ellene. A Jóisten meg a magyar választók valamilyen vicces kedvükben kétszer adtak az önök kezébe kétharmadot, amikor bármi pozitívat megtehettek volna ebben az országban, és ezt a hatalmat, azon kívül, hogy a sok-sok magánvagyon megszerzésére, közvagyon megszerzésére irányuló tevékenységre használták fel, semmi másra nem tudják felhasználni, mint arra, hogy újabb és újabb hecckampányokkal, gyűlölködéskeltéssel és a keresztényi értékek alapvető lábbal tiprásával megpróbálják a hatalmukat bebetonozni. Nagyon-nagyon bízom abban, hogy a magyar választók rendelkeznek azzal a józan ésszel, hogy átlátnak ezen a szitán, mert azt kell hogy mondjam, hogy jelen pillanatban a mai nap folyamán a fideszes képviselők szavazatainak eredményeként újfent nem fogadták el az isztambuli egyezmény ratifikálását, éppen ezért az önök kormánya a mai napig lényegesen több magyar nő meggyalázásáért felelős, mint az összes migráns, aki átvonult Magyarországon. Ezen szavazási magatartásokkal és ezekkel kell majd szembesülniük, és bízom benne, hogy lesz, aki szembesíti önöket az elkövetkező hónapokban. Köszönöm a szót, elnök úr. (17.40)És ha itt már Kárpátalja is felmerült, akkor felfoghatatlan, annyi mindenre lehetne stopot mondani, hogy nem értem, miért nem akarnak például a Putyin-befolyásra stopot mondani. Vagy itt vannak önök Putyin pincsikutyájaként a parlamentben (Dr. Völner Pál: Ez azért erős. Erős.), tolják a putyini gazdasági érdekeket, politikai érdekeket szerte az országban és miért nem mondják azt, hogy legyen stop a putyini befolyásszerzésnek? Miért nem mondják azt, hogy a Putyin-terv már itt van, azt kellene megállítani? Hiszen Putyin zsebre tette a magyar kormányt úgy, ahogy van, megvásárolta, nem is túl drágán szerintem ennyit se ért , de azután, hogy megvásárolta, ezt a Putyin-tervet le lehetne állítani. Hogyha ezt a stopkampányt használnák, akkor mondhatnák azt, ha már bent van itt a patkóban a minisztérium propaganda-államtitkára, miért nem mondják azt, hogy stop legyen az egészségügy leépülésének? Miért nem akarják azt leépíteni? Tehát itt vagyunk a mai nap, beszélünk erről a törvényről, aminek semmi hatása nem lesz, és egy következő Országgyűlés fog róla tárgyalni, beszélünk teniszbajnokságokról a Margitszigeten, de nem akarnak stopot az elszegényedésnek, nem akarnak stopot az oktatás problémáinak, nem akarnak stopot az egészségügy problémáinak, nem akarnak stopot a Magyarországról való kivándorlásnak, és egy halom olyan negatív társadalmi folyamatnak, amire történelmi lehetőségük lett volna, hogy tegyenek ellene. A Jóisten meg a magyar választók valamilyen vicces kedvükben kétszer adtak az önök kezébe kétharmadot, amikor bármi pozitívat megtehettek volna ebben az országban, és ezt a hatalmat, azon kívül, hogy a sok-sok magánvagyon megszerzésére, közvagyon megszerzésére irányuló tevékenységre használták fel, semmi másra nem tudják felhasználni, mint arra, hogy újabb és újabb hecckampányokkal, gyűlölködéskeltéssel és a keresztényi értékek alapvető lábbal tiprásával megpróbálják a hatalmukat bebetonozni. Nagyon-nagyon bízom abban, hogy a magyar választók rendelkeznek azzal a józan ésszel, hogy átlátnak ezen a szitán, mert azt kell hogy mondjam, hogy jelen pillanatban a mai nap folyamán a fideszes képviselők szavazatainak eredményeként újfent nem fogadták el az isztambuli egyezmény ratifikálását, éppen ezért az önök kormánya a mai napig lényegesen több magyar nő meggyalázásáért felelős, mint az összes migráns, aki átvonult Magyarországon. Ezen szavazási magatartásokkal és ezekkel kell majd szembesülniük, és bízom benne, hogy lesz, aki szembesíti önöket az elkövetkező hónapokban. Köszönöm a szót, elnök úr. (17.40)És ha itt már Kárpátalja is felmerült, akkor felfoghatatlan, annyi mindenre lehetne stopot mondani, hogy nem értem, miért nem akarnak például a Putyin-befolyásra stopot mondani. Vagy itt vannak önök Putyin pincsikutyájaként a parlamentben (Dr. Völner Pál: Ez azért erős. Erős.), tolják a putyini gazdasági érdekeket, politikai érdekeket szerte az országban és miért nem mondják azt, hogy legyen stop a putyini befolyásszerzésnek? Miért nem mondják azt, hogy a Putyin-terv már itt van, azt kellene megállítani? Hiszen Putyin zsebre tette a magyar kormányt úgy, ahogy van, megvásárolta, nem is túl drágán szerintem ennyit se ért , de azután, hogy megvásárolta, ezt a Putyin-tervet le lehetne állítani. Hogyha ezt a stopkampányt használnák, akkor mondhatnák azt, ha már bent van itt a patkóban a minisztérium propaganda-államtitkára, miért nem mondják azt, hogy stop legyen az egészségügy leépülésének? Miért nem akarják azt leépíteni? Tehát itt vagyunk a mai nap, beszélünk erről a törvényről, aminek semmi hatása nem lesz, és egy következő Országgyűlés fog róla tárgyalni, beszélünk teniszbajnokságokról a Margitszigeten, de nem akarnak stopot az elszegényedésnek, nem akarnak stopot az oktatás problémáinak, nem akarnak stopot az egészségügy problémáinak, nem akarnak stopot a Magyarországról való kivándorlásnak, és egy halom olyan negatív társadalmi folyamatnak, amire történelmi lehetőségük lett volna, hogy tegyenek ellene. A Jóisten meg a magyar választók valamilyen vicces kedvükben kétszer adtak az önök kezébe kétharmadot, amikor bármi pozitívat megtehettek volna ebben az országban, és ezt a hatalmat, azon kívül, hogy a sok-sok magánvagyon megszerzésére, közvagyon megszerzésére irányuló tevékenységre használták fel, semmi másra nem tudják felhasználni, mint arra, hogy újabb és újabb hecckampányokkal, gyűlölködéskeltéssel és a keresztényi értékek alapvető lábbal tiprásával megpróbálják a hatalmukat bebetonozni. Nagyon-nagyon bízom abban, hogy a magyar választók rendelkeznek azzal a józan ésszel, hogy átlátnak ezen a szitán, mert azt kell hogy mondjam, hogy jelen pillanatban a mai nap folyamán a fideszes képviselők szavazatainak eredményeként újfent nem fogadták el az isztambuli egyezmény ratifikálását, éppen ezért az önök kormánya a mai napig lényegesen több magyar nő meggyalázásáért felelős, mint az összes migráns, aki átvonult Magyarországon. Ezen szavazási magatartásokkal és ezekkel kell majd szembesülniük, és bízom benne, hogy lesz, aki szembesíti önöket az elkövetkező hónapokban. Köszönöm a szót, elnök úr. És ha itt már Kárpátalja is felmerült, akkor felfoghatatlan, annyi mindenre lehetne stopot mondani, hogy nem értem, miért nem akarnak például a Putyin-befolyásra stopot mondani. Vagy itt vannak önök Putyin pincsikutyájaként a parlamentben (Dr. Völner Pál: Ez azért erős. Erős.), tolják a putyini gazdasági érdekeket, politikai érdekeket szerte az országban és miért nem mondják azt, hogy legyen stop a putyini befolyásszerzésnek? Miért nem mondják azt, hogy a Putyin-terv már itt van, azt kellene megállítani? Hiszen Putyin zsebre tette a magyar kormányt úgy, ahogy van, megvásárolta, nem is túl drágán szerintem ennyit se ért , de azután, hogy megvásárolta, ezt a Putyin-tervet le lehetne állítani. Hogyha ezt a stopkampányt használnák, akkor mondhatnák azt, ha már bent van itt a patkóban a minisztérium propaganda-államtitkára, miért nem mondják azt, hogy stop legyen az egészségügy leépülésének? Miért nem akarják azt leépíteni? Tehát itt vagyunk a mai nap, beszélünk erről a törvényről, aminek semmi hatása nem lesz, és egy következő Országgyűlés fog róla tárgyalni, beszélünk teniszbajnokságokról a Margitszigeten, de nem akarnak stopot az elszegényedésnek, nem akarnak stopot az oktatás problémáinak, nem akarnak stopot az egészségügy problémáinak, nem akarnak stopot a Magyarországról való kivándorlásnak, és egy halom olyan negatív társadalmi folyamatnak, amire történelmi lehetőségük lett volna, hogy tegyenek ellene. A Jóisten meg a magyar választók valamilyen vicces kedvükben kétszer adtak az önök kezébe kétharmadot, amikor bármi pozitívat megtehettek volna ebben az országban, és ezt a hatalmat, azon kívül, hogy a sok-sok magánvagyon megszerzésére, közvagyon megszerzésére irányuló tevékenységre használták fel, semmi másra nem tudják felhasználni, mint arra, hogy újabb és újabb hecckampányokkal, gyűlölködéskeltéssel és a keresztényi értékek alapvető lábbal tiprásával megpróbálják a hatalmukat bebetonozni. Nagyon-nagyon bízom abban, hogy a magyar választók rendelkeznek azzal a józan ésszel, hogy átlátnak ezen a szitán, mert azt kell hogy mondjam, hogy jelen pillanatban a mai nap folyamán a fideszes képviselők szavazatainak eredményeként újfent nem fogadták el az isztambuli egyezmény ratifikálását, éppen ezért az önök kormánya a mai napig lényegesen több magyar nő meggyalázásáért felelős, mint az összes migráns, aki átvonult Magyarországon. Ezen szavazási magatartásokkal és ezekkel kell majd szembesülniük, és bízom benne, hogy lesz, aki szembesíti önöket az elkövetkező hónapokban. Köszönöm a szót, elnök úr. És ha itt már Kárpátalja is felmerült, akkor felfoghatatlan, annyi mindenre lehetne stopot mondani, hogy nem értem, miért nem akarnak például a Putyin-befolyásra stopot mondani. Vagy itt vannak önök Putyin pincsikutyájaként a parlamentben (Dr. Völner Pál: Ez azért erős. Erős.), tolják a putyini gazdasági érdekeket, politikai érdekeket szerte az országban és miért nem mondják azt, hogy legyen stop a putyini befolyásszerzésnek? Miért nem mondják azt, hogy a Putyin-terv már itt van, azt kellene megállítani? Hiszen Putyin zsebre tette a magyar kormányt úgy, ahogy van, megvásárolta, nem is túl drágán szerintem ennyit se ért , de azután, hogy megvásárolta, ezt a Putyin-tervet le lehetne állítani. Hogyha ezt a stopkampányt használnák, akkor mondhatnák azt, ha már bent van itt a patkóban a minisztérium propaganda-államtitkára, miért nem mondják azt, hogy stop legyen az egészségügy leépülésének? Miért nem akarják azt leépíteni? Tehát itt vagyunk a mai nap, beszélünk erről a törvényről, aminek semmi hatása nem lesz, és egy következő Országgyűlés fog róla tárgyalni, beszélünk teniszbajnokságokról a Margitszigeten, de nem akarnak stopot az elszegényedésnek, nem akarnak stopot az oktatás problémáinak, nem akarnak stopot az egészségügy problémáinak, nem akarnak stopot a Magyarországról való kivándorlásnak, és egy halom olyan negatív társadalmi folyamatnak, amire történelmi lehetőségük lett volna, hogy tegyenek ellene. A Jóisten meg a magyar választók valamilyen vicces kedvükben kétszer adtak az önök kezébe kétharmadot, amikor bármi pozitívat megtehettek volna ebben az országban, és ezt a hatalmat, azon kívül, hogy a sok-sok magánvagyon megszerzésére, közvagyon megszerzésére irányuló tevékenységre használták fel, semmi másra nem tudják felhasználni, mint arra, hogy újabb és újabb hecckampányokkal, gyűlölködéskeltéssel és a keresztényi értékek alapvető lábbal tiprásával megpróbálják a hatalmukat bebetonozni. Nagyon-nagyon bízom abban, hogy a magyar választók rendelkeznek azzal a józan ésszel, hogy átlátnak ezen a szitán, mert azt kell hogy mondjam, hogy jelen pillanatban a mai nap folyamán a fideszes képviselők szavazatainak eredményeként újfent nem fogadták el az isztambuli egyezmény ratifikálását, éppen ezért az önök kormánya a mai napig lényegesen több magyar nő meggyalázásáért felelős, mint az összes migráns, aki átvonult Magyarországon. Ezen szavazási magatartásokkal és ezekkel kell majd szembesülniük, és bízom benne, hogy lesz, aki szembesíti önöket az elkövetkező hónapokban. Köszönöm a szót, elnök úr. Tehát itt vagyunk a mai nap, beszélünk erről a törvényről, aminek semmi hatása nem lesz, és egy következő Országgyűlés fog róla tárgyalni, beszélünk teniszbajnokságokról a Margitszigeten, de nem akarnak stopot az elszegényedésnek, nem akarnak stopot az oktatás problémáinak, nem akarnak stopot az egészségügy problémáinak, nem akarnak stopot a Magyarországról való kivándorlásnak, és egy halom olyan negatív társadalmi folyamatnak, amire történelmi lehetőségük lett volna, hogy tegyenek ellene. A Jóisten meg a magyar választók valamilyen vicces kedvükben kétszer adtak az önök kezébe kétharmadot, amikor bármi pozitívat megtehettek volna ebben az országban, és ezt a hatalmat, azon kívül, hogy a sok-sok magánvagyon megszerzésére, közvagyon megszerzésére irányuló tevékenységre használták fel, semmi másra nem tudják felhasználni, mint arra, hogy újabb és újabb hecckampányokkal, gyűlölködéskeltéssel és a keresztényi értékek alapvető lábbal tiprásával megpróbálják a hatalmukat bebetonozni. Nagyon-nagyon bízom abban, hogy a magyar választók rendelkeznek azzal a józan ésszel, hogy átlátnak ezen a szitán, mert azt kell hogy mondjam, hogy jelen pillanatban a mai nap folyamán a fideszes képviselők szavazatainak eredményeként újfent nem fogadták el az isztambuli egyezmény ratifikálását, éppen ezért az önök kormánya a mai napig lényegesen több magyar nő meggyalázásáért felelős, mint az összes migráns, aki átvonult Magyarországon. Ezen szavazási magatartásokkal és ezekkel kell majd szembesülniük, és bízom benne, hogy lesz, aki szembesíti önöket az elkövetkező hónapokban. Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon-nagyon bízom abban, hogy a magyar választók rendelkeznek azzal a józan ésszel, hogy átlátnak ezen a szitán, mert azt kell hogy mondjam, hogy jelen pillanatban a mai nap folyamán a fideszes képviselők szavazatainak eredményeként újfent nem fogadták el az isztambuli egyezmény ratifikálását, éppen ezért az önök kormánya a mai napig lényegesen több magyar nő meggyalázásáért felelős, mint az összes migráns, aki átvonult Magyarországon. Ezen szavazási magatartásokkal és ezekkel kell majd szembesülniük, és bízom benne, hogy lesz, aki szembesíti önöket az elkövetkező hónapokban. Köszönöm a szót, elnök úr.
  • Nos, tisztelt képviselőtársaim, ez egy helytelen és téves dolog politikailag, amit a kormánypártok csinálnak jelen pillanatban, és az a véleményem, hogy valójában ez egy belső bizonytalanságról árulkodik, mert ha önök annyira biztosak lennének ezekben az eredményekben, és ahogy előbb mondtam, annyira biztosak lennének a jövőre vonatkozó tervekben, akkor nem kellene az indulatokra alapozni, márpedig, ami előttünk van javaslat, az egyértelműen az indulatokra épít. Zárójelben jegyzem meg, erre már Mirkóczki képviselő úr az őcsényi példával utalt a felszólalásában, igen, szégyenteljes indulatokra épít ez a törvényjavaslat. De engedjék meg, hogy hadd kanyarodjak oda vissza, ahol azzal kezdtem, hogy mi liberálisok elutasítjuk ezt a javaslatot, és hadd mondjam el azokat az érveket, hogy miért gondoljuk azt, hogy helytelen, rossz, és ahogy fogalmaztam a bevezetőmben, veszélyes ez a törvényjavaslat, veszélyes propagandacélokat szolgál. Először is engedjék meg, mert talán én megtehetem, azzal hadd kezdjem, hogy talán nem túlzás azt állítani, hogy Soros Györgynek személyesen is komoly szerepe volt abban, hogy létrejött egy olyan párt Magyarországon, amit Fidesznek hívnak. Volt szerepe benne, hiszen én magam azok közé tartoztam 1985-ben, akik az elsők között találkozhattak személyesen Soros Györggyel. Mi akkor a Bibó kollégiumnak voltunk hallgatói fiatal jogászként, ott találkozhattunk, és valóban, abban a megtiszteltetésben volt részünk, egyébként sokakkal itt a teremben kevesen vannak ilyenek, Völner Pál államtitkár úr azok közé tartozik, aki ott lehetett ezen a találkozón elméletileg, már nem emlékszem pontosan, de majd megmondja, hogy ott volt-e (Dr. Völner Pál: Nem.) , a helyzet az, hogy sokat köszönhetünk Soros Györgynek, mert Soros György minket is, az akkori szakkollégiumot támogatta, és e támogatás eredményeként olyan fontos eszközökhöz fénymásolókhoz, faxokhoz, egyebekhez, ami a pártállamban, a kádári rendszerben, a kommunista rendszerben felforgató eszköznek számított juthattunk hozzá, amelyek nagyon sokat jelentettek abban, hogy a világlátásunk, a gondolkodásunk szélesedett. Ez a támogatás aztán később, a ’80-as évek végén már nemcsak szakkollégiumoknak, hanem civil szervezeteknek is szólt, olyan civil szervezeteknek, amelyek, megjegyzem, ebben a törvényjavaslatban most porondon vannak, olyan civil szervezetek, amilyen akkor többek között például a Fidesz volt. A Fidesz is kapott támogatást, én is emlékszem rá, hogy milyen fantasztikusan sokat jelentett, hogy fel tudtuk szerelni a vidéki irodáinkat, a miskolci, a pécsi, a szombathelyi és más irodákba tudtunk faxokat küldeni, sok helyen fénymásolót tudtunk alkalmazni, tudtunk egyéb más technikai eszközöket, amelyek kellettek akkor a működéshez, amelyek szinte beszerezhetetlenek voltak Magyarországon. Ezek óriási jelentőséggel bírtak, és nagyon sokat jelentett. Soros György sokat tett azért, hogy demokratikus rendszerváltás legyen Magyarországon, önzetlenül segített nem csak a Fidesznek. A Fidesznek addig segített, amíg az ifjúsági szervezet volt, amint párttá vált, beszüntette a segítséget, hiszen nem lehetett. Ugyanez vonatkozott az MDF-re, megjegyzem, az MDF is, amíg nem volt párt, kapott segítséget, amint párttá vált, nem kapott. Ugyanez vonatkozott a Szabad Kezdeményezések Hálózatára, amely később SZDSZ lett, amíg nem volt párt, kapott támogatást, hiszen addig kaphatott. Soros György rendkívül korrekten nagyon sokat tett azért személyesen és a maga alapítványai révén is, hogy Magyarországon sikeres demokratikus rendszerváltás legyen. Ennek többek között, megjegyzem, az egyik kedvezményezettje a Fidesz volt, ami nem jelent problémát szerintem egyáltalán, akkor jelent problémát, ha valakik erre nem akarnak emlékezni, vagy próbálják átírni a múltat, vagy másként értelmezik ezt. Megjegyzem, ennek a segítségnek része volt az is, hogy természetesen a Soros-alapítvány révén kinyílt a világ számunkra, és ösztöndíjakat is kaphattunk a Soros-féle támogatáson keresztül. Sokunk számára ez bizonyos szempontból segítséget, munkahelyet is jelentett. Én is dolgoztam olyan kutatócsoportban, ahol Kövér Lászlóval és Orbán Viktorral voltunk együtt, és Közép-Európa problémáit kutattuk, és egyébként a Soros-alapítványnak köszönhette a létét. De ezen túlmenően Szájer József és Németh Zsolt is kapott a Fidesz vezetői vagy egykori ismert, ma is ismert európai parlamenti, illetve magyar parlamenti képviselői közül ösztöndíjakat, nagyon helyesen, vagy Kósa Lajos is járt például azon a nyári egyetemen, amelyet Soros György finanszírozott. Tehát nagyon sokan a jelenlegi vezetők közül sokat köszönhetnek annak, hogy a gondolkodásuk, a világlátásuk úgy alakult, ahogy aztán később a rendszerváltáskor megismerhette egy ország. Létrejött a liberális Fidesz, és a liberális Fidesz az 1990-es választásokon komoly sikert aratott generációs pártként. (17.50)Nem szeretném itt azt a nem túl kulturált vagy hasonló alpári fordulatokat használni a beszédemben, hogy Soros zsebéből kik kandikálnak ki, vagy kit vásárolt meg kilóra. Ezek nem civilizált megjegyzések szerintem. Én inkább azt mondanám, hogy eszem ágában sincs azt gondolni, hogy akik akkor, mi, mások, akik nincsenek itt a teremben, de akikről az előbb beszéltem, akik a Soros Alapítvány támogatottjai voltak, ők kilóra megvásárlásra kerültek, ahogy itt, mondom, sokan fogalmaznak, de nem helyes ez a kifejezés, azért nem helyes, mert nem tartalmazza a lényeget. Soros György akkoriban azért támogatta ezeket a mozgalmakat, mert őszintén hitt abban, hogy Magyarország egy tisztességes, nyitott gondolkodású, demokratikus ország lett. És szerintem helyesen tette, amit tett, helyesen adta ezeket a támogatásokat.Tisztelt Képviselőtársaim! Nem árt leszögezni a vita ezen pontjánál, hogy amennyiben a Kádár-rendszer idején, a rendszerváltáskor ez a javaslat, ami előttünk van, javaslatként ott szerepelt volna, akkor ezek a támogatások nem születhettek volna meg. Akkor a Fidesz nem kapott volna támogatást, az MDF sem, mi személyesen nem kaptunk volna sokan, sokan nem kaptak volna ösztöndíjakat. Ez, ami itt van előttünk, ez a törvényjavaslat, tisztelt képviselőtársaim, amit a kormánypárti képviselők most ünnepelnek és meg akarnak szavazni, az lehetetlenné tette volna mindazt, amiről én idáig beszéltem, hogy a rendszerváltás úgy jöjjön létre, hogy az a nyitott gondolkodás úgy alakuljon ki sokaknak, hogy egy generációnak, fiatal embereknek, nekünk ott a Bibó kollégiumban kinyíljon a világ. Ez többek között ezért jöhetett létre. Nem csak emiatt, hozzátenném, de ez is kellett hozzá. (Balla György: Gábor, van, akinek a szeme is kinyílik.) Ez is kellett hozzá, és bizony, tisztelt képviselőtársaim, ha ez a javaslat, ami most előttünk van, akkor, a pártállam idején született volna meg, mindez nincs. Úgyhogy emiatt is azt gondolom, hogy inkább hálával kellene tartozni mindenkinek azért, mert annak idején Soros György és a Soros Alapítvány olyan sokat segített Magyarországnak, és függetlenül attól, hogy valaki aktuálisan éppen vitában van-e Soros Györggyel vagy az általa képviselt nézetekkel, ezt a fontos tényt nem illik sem elvitatni, sem elhallgatni. Egy olyan embert állítanak most önök a célkeresztbe, tesznek a támadások középpontjába, aki magyar származású ember, és nagyon sokat tett a hazájáért. Nagyon sokat tett azért, hogy itt szabad, demokratikus, nyitott gondolkodású, tisztességes Magyarország alakuljon meg. Tisztelt Képviselőtársaim! Hozzátenném, hogy ha azt gondoljuk, amit önök sokat szoktak ebben a vitában mondani vagy a propagandában is szerepel, hogy itt valami szörnyű, titokzatos kiképzés zajlik a háttérben a Soros-birodalom révén és alapítványok révén, akkor érdemes elgondolkodni, hogy mindazt, amit idáig mondtam, hogyan is értelmezzük. Mert ha igaz az, hogy a Soros-birodalomban a kiképzés ilyen szigorú és katonás, akkor hogy történhetett mégis az, hogy önök is sokan, én is természetesen, és sokan, akik Bibó-kollégisták voltunk, kaptunk ilyen támogatást, segítséget, mégis különbözőféleképpen gondolkodunk. Tehát akkor ezek szerint ez a kiképzés mégsem annyira sikeres.Tehát nem az történik, hogy uniformizált, veszélyes emberek jönnek ki valahogy a Soros Alapítvány részéről, akiket ha támogatnak, azok biztos mind nagyon gonoszak lesznek, és akkor ellene lesznek Magyarország érdekeinek. Nem ilyen egyszerű ez a képlet. Hanem láthatóan sokszínűek vagyunk, sokfajták vagyunk, akkor mégiscsak van haszna ennek. Mégiscsak van haszna annak, hogy Magyarországon vannak civil szervezetek. Mégsem lehet azt gondolni a civil szervezetekről, hogy azok valami titokzatos tervnek a végrehajtói, és valamiféle kottából játszanak. Mert akkor ezek szerint a rendszerváltás idején is ez kellett volna hogy történjen velünk, és mégsem így volt. Önökkel sem ez történik ezek szerint; vagy ennyire titokzatos és fordulatos ez a terv, hogy önök is valami titkos tervnek a részesei vagy végrehajtói jelen pillanatban. Ezt nyilvánvalóan abszurdnak tartaná az ember, tehát a törvényjavaslatnak és magának az egész kampánynak olyan elemei vannak, amelyek tele vannak abszurditással. De az abszurditás és a javaslat mögött, még egyszer hangsúlyoznám, én alapvetően a gyengeséget érzem, és ez egy nagyon komoly hiba. Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy nem szabad félelmet és gyűlöletet kelteni a magyar emberekben. Az idegenekkel szemben sem. Senkivel szemben sem. Szeretném tudni egyébként, hogy miért van az, hogy amikor folyamatosan menekültekről és Soros Györgyről beszélnek, és közben a menekülteket állítják be a célpontba olyan ellenségként, olyan ellenségképként, ami ellen sokan fölemeltük a szavunkat, hogy van az, hogy mégiscsak 22 ezer gazdasági migránsnak adtak letelepedési kötvényt. Amiről itt már megint szó volt a Házban, hiszen volt olyan képviselőtársam, aki ezt szóvá tette. Hogy lehetséges ez? Hogy fordulhat az elő, hogy ha itt valóban valaki, bárki elhiszi az önök propagandáját, akkor itt súlyos ellentmondás feszül. Megjegyzem, nem baj szerintem, én egészen mást gondolok erről.Azt gondolom, hogy törvényes keretek között és normális módon természetes dolog, hogy menekülteket be kell fogadnia egy országnak, természetes dolog és normális dolog a migráció hangsúlyoznám: törvényes és normális keretek között , de lehetetlen dolog, hogy ha önök azt mondják az egyik oldalon, hogy ide be nem teheti egyetlenegy menekült sem a lábát, közben 22 ezer embernek adnak letelepedési kötvényt. Aztán kiderült, hogy 1300 menekültet pedig befogadott az ország az elmúlt egy évben. Amikor önök harcoltak az ellen, hogy 1294 menekült menekültügyi kérelmét elbírálja Magyarország, ezért Magyarországot olyan helyzetbe hozták, hogy az európai szégyenpadra kellett ülnie. Tehát összességében azt gondolom, hogy ez a Stop Soros törvénycsomag egy veszélyes propagandaeszköz; veszélyes propagandaeszköz, mert alkalmas arra, hogy indulatokat és gyűlöletet generáljon. Olyan indulatot és olyan gyűlöletet, amely méltatlan hozzánk, magyarokhoz, tisztelt képviselőtársaim, és ha már itt tartunk, keresztény emberekhez is. Itt a végén szeretnék Vejkey Imre képviselőtársamnak válaszolni az egyik felvetésére, hiszen ő hivatkozott többször a kereszténységre. Ismerjük jól egymást, és tudom, hogy Imre komolyan is gondolja a maga hitét és meggyőződését, és ezért is szeretném neki mondani, hogy igen, a kereszténységen belül is egy vita zajlik erről a kérdésről. Elég egyszerű, de kénytelen vagyok idecitálni Ferenc pápa megnyilvánulását és megjegyzését, aki egészen mást gondol erről, mint amit a Fidesz és amit a Fidesz-propaganda mond. Ő azt mondja, hogy oda kell nyújtani a segítő kezünket a bajba jutott embereknek, többek között kifejezetten a menekülteknek való segítségnyújtásra hívja fel a figyelmet, nem a lincshangulatra! Tehát ami itt történik, abból Őcsény lesz. Őcsény és lincshangulat, nem pedig keresztényi szeretet. Nem azt jelenti a keresztényi szeretet, hogy jöjjön mindenki milliószámra, és mi fogadjunk be mindenkit. Egyáltalán nem. Hanem azt, hogy aki bajban van, annak segítünk. És értelmesen segítünk. Ha már vége, meg tudjuk szüntetni a baj okát, akkor megteremtjük a visszatérés lehetőségét, de nem lehet a segítő kezet nem odanyújtani. És ezek a törvényjavaslatok arra alkalmasak, hogy olyan hangulatot teremtsenek, hogy az emberek ne segíteni, hanem ütni akarjanak, lásd az őcsényi példát. Ezért szégyenteljes. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Ezért mi, liberálisok nem fogjuk támogatni. Köszönöm szépen a figyelmet. (Sallai R. Benedek tapsol.) De engedjék meg, hogy hadd kanyarodjak oda vissza, ahol azzal kezdtem, hogy mi liberálisok elutasítjuk ezt a javaslatot, és hadd mondjam el azokat az érveket, hogy miért gondoljuk azt, hogy helytelen, rossz, és ahogy fogalmaztam a bevezetőmben, veszélyes ez a törvényjavaslat, veszélyes propagandacélokat szolgál. Először is engedjék meg, mert talán én megtehetem, azzal hadd kezdjem, hogy talán nem túlzás azt állítani, hogy Soros Györgynek személyesen is komoly szerepe volt abban, hogy létrejött egy olyan párt Magyarországon, amit Fidesznek hívnak. Volt szerepe benne, hiszen én magam azok közé tartoztam 1985-ben, akik az elsők között találkozhattak személyesen Soros Györggyel. Mi akkor a Bibó kollégiumnak voltunk hallgatói fiatal jogászként, ott találkozhattunk, és valóban, abban a megtiszteltetésben volt részünk, egyébként sokakkal itt a teremben kevesen vannak ilyenek, Völner Pál államtitkár úr azok közé tartozik, aki ott lehetett ezen a találkozón elméletileg, már nem emlékszem pontosan, de majd megmondja, hogy ott volt-e (Dr. Völner Pál: Nem.) , a helyzet az, hogy sokat köszönhetünk Soros Györgynek, mert Soros György minket is, az akkori szakkollégiumot támogatta, és e támogatás eredményeként olyan fontos eszközökhöz fénymásolókhoz, faxokhoz, egyebekhez, ami a pártállamban, a kádári rendszerben, a kommunista rendszerben felforgató eszköznek számított juthattunk hozzá, amelyek nagyon sokat jelentettek abban, hogy a világlátásunk, a gondolkodásunk szélesedett. Ez a támogatás aztán később, a ’80-as évek végén már nemcsak szakkollégiumoknak, hanem civil szervezeteknek is szólt, olyan civil szervezeteknek, amelyek, megjegyzem, ebben a törvényjavaslatban most porondon vannak, olyan civil szervezetek, amilyen akkor többek között például a Fidesz volt. A Fidesz is kapott támogatást, én is emlékszem rá, hogy milyen fantasztikusan sokat jelentett, hogy fel tudtuk szerelni a vidéki irodáinkat, a miskolci, a pécsi, a szombathelyi és más irodákba tudtunk faxokat küldeni, sok helyen fénymásolót tudtunk alkalmazni, tudtunk egyéb más technikai eszközöket, amelyek kellettek akkor a működéshez, amelyek szinte beszerezhetetlenek voltak Magyarországon. Ezek óriási jelentőséggel bírtak, és nagyon sokat jelentett. Soros György sokat tett azért, hogy demokratikus rendszerváltás legyen Magyarországon, önzetlenül segített nem csak a Fidesznek. A Fidesznek addig segített, amíg az ifjúsági szervezet volt, amint párttá vált, beszüntette a segítséget, hiszen nem lehetett. Ugyanez vonatkozott az MDF-re, megjegyzem, az MDF is, amíg nem volt párt, kapott segítséget, amint párttá vált, nem kapott. Ugyanez vonatkozott a Szabad Kezdeményezések Hálózatára, amely később SZDSZ lett, amíg nem volt párt, kapott támogatást, hiszen addig kaphatott. Soros György rendkívül korrekten nagyon sokat tett azért személyesen és a maga alapítványai révén is, hogy Magyarországon sikeres demokratikus rendszerváltás legyen. Ennek többek között, megjegyzem, az egyik kedvezményezettje a Fidesz volt, ami nem jelent problémát szerintem egyáltalán, akkor jelent problémát, ha valakik erre nem akarnak emlékezni, vagy próbálják átírni a múltat, vagy másként értelmezik ezt. Megjegyzem, ennek a segítségnek része volt az is, hogy természetesen a Soros-alapítvány révén kinyílt a világ számunkra, és ösztöndíjakat is kaphattunk a Soros-féle támogatáson keresztül. Sokunk számára ez bizonyos szempontból segítséget, munkahelyet is jelentett. Én is dolgoztam olyan kutatócsoportban, ahol Kövér Lászlóval és Orbán Viktorral voltunk együtt, és Közép-Európa problémáit kutattuk, és egyébként a Soros-alapítványnak köszönhette a létét. De ezen túlmenően Szájer József és Németh Zsolt is kapott a Fidesz vezetői vagy egykori ismert, ma is ismert európai parlamenti, illetve magyar parlamenti képviselői közül ösztöndíjakat, nagyon helyesen, vagy Kósa Lajos is járt például azon a nyári egyetemen, amelyet Soros György finanszírozott. Tehát nagyon sokan a jelenlegi vezetők közül sokat köszönhetnek annak, hogy a gondolkodásuk, a világlátásuk úgy alakult, ahogy aztán később a rendszerváltáskor megismerhette egy ország. Létrejött a liberális Fidesz, és a liberális Fidesz az 1990-es választásokon komoly sikert aratott generációs pártként. (17.50)Nem szeretném itt azt a nem túl kulturált vagy hasonló alpári fordulatokat használni a beszédemben, hogy Soros zsebéből kik kandikálnak ki, vagy kit vásárolt meg kilóra. Ezek nem civilizált megjegyzések szerintem. Én inkább azt mondanám, hogy eszem ágában sincs azt gondolni, hogy akik akkor, mi, mások, akik nincsenek itt a teremben, de akikről az előbb beszéltem, akik a Soros Alapítvány támogatottjai voltak, ők kilóra megvásárlásra kerültek, ahogy itt, mondom, sokan fogalmaznak, de nem helyes ez a kifejezés, azért nem helyes, mert nem tartalmazza a lényeget. Soros György akkoriban azért támogatta ezeket a mozgalmakat, mert őszintén hitt abban, hogy Magyarország egy tisztességes, nyitott gondolkodású, demokratikus ország lett. És szerintem helyesen tette, amit tett, helyesen adta ezeket a támogatásokat.Tisztelt Képviselőtársaim! Nem árt leszögezni a vita ezen pontjánál, hogy amennyiben a Kádár-rendszer idején, a rendszerváltáskor ez a javaslat, ami előttünk van, javaslatként ott szerepelt volna, akkor ezek a támogatások nem születhettek volna meg. Akkor a Fidesz nem kapott volna támogatást, az MDF sem, mi személyesen nem kaptunk volna sokan, sokan nem kaptak volna ösztöndíjakat. Ez, ami itt van előttünk, ez a törvényjavaslat, tisztelt képviselőtársaim, amit a kormánypárti képviselők most ünnepelnek és meg akarnak szavazni, az lehetetlenné tette volna mindazt, amiről én idáig beszéltem, hogy a rendszerváltás úgy jöjjön létre, hogy az a nyitott gondolkodás úgy alakuljon ki sokaknak, hogy egy generációnak, fiatal embereknek, nekünk ott a Bibó kollégiumban kinyíljon a világ. Ez többek között ezért jöhetett létre. Nem csak emiatt, hozzátenném, de ez is kellett hozzá. (Balla György: Gábor, van, akinek a szeme is kinyílik.) Ez is kellett hozzá, és bizony, tisztelt képviselőtársaim, ha ez a javaslat, ami most előttünk van, akkor, a pártállam idején született volna meg, mindez nincs. Úgyhogy emiatt is azt gondolom, hogy inkább hálával kellene tartozni mindenkinek azért, mert annak idején Soros György és a Soros Alapítvány olyan sokat segített Magyarországnak, és függetlenül attól, hogy valaki aktuálisan éppen vitában van-e Soros Györggyel vagy az általa képviselt nézetekkel, ezt a fontos tényt nem illik sem elvitatni, sem elhallgatni. Egy olyan embert állítanak most önök a célkeresztbe, tesznek a támadások középpontjába, aki magyar származású ember, és nagyon sokat tett a hazájáért. Nagyon sokat tett azért, hogy itt szabad, demokratikus, nyitott gondolkodású, tisztességes Magyarország alakuljon meg. Tisztelt Képviselőtársaim! Hozzátenném, hogy ha azt gondoljuk, amit önök sokat szoktak ebben a vitában mondani vagy a propagandában is szerepel, hogy itt valami szörnyű, titokzatos kiképzés zajlik a háttérben a Soros-birodalom révén és alapítványok révén, akkor érdemes elgondolkodni, hogy mindazt, amit idáig mondtam, hogyan is értelmezzük. Mert ha igaz az, hogy a Soros-birodalomban a kiképzés ilyen szigorú és katonás, akkor hogy történhetett mégis az, hogy önök is sokan, én is természetesen, és sokan, akik Bibó-kollégisták voltunk, kaptunk ilyen támogatást, segítséget, mégis különbözőféleképpen gondolkodunk. Tehát akkor ezek szerint ez a kiképzés mégsem annyira sikeres.Tehát nem az történik, hogy uniformizált, veszélyes emberek jönnek ki valahogy a Soros Alapítvány részéről, akiket ha támogatnak, azok biztos mind nagyon gonoszak lesznek, és akkor ellene lesznek Magyarország érdekeinek. Nem ilyen egyszerű ez a képlet. Hanem láthatóan sokszínűek vagyunk, sokfajták vagyunk, akkor mégiscsak van haszna ennek. Mégiscsak van haszna annak, hogy Magyarországon vannak civil szervezetek. Mégsem lehet azt gondolni a civil szervezetekről, hogy azok valami titokzatos tervnek a végrehajtói, és valamiféle kottából játszanak. Mert akkor ezek szerint a rendszerváltás idején is ez kellett volna hogy történjen velünk, és mégsem így volt. Önökkel sem ez történik ezek szerint; vagy ennyire titokzatos és fordulatos ez a terv, hogy önök is valami titkos tervnek a részesei vagy végrehajtói jelen pillanatban. Ezt nyilvánvalóan abszurdnak tartaná az ember, tehát a törvényjavaslatnak és magának az egész kampánynak olyan elemei vannak, amelyek tele vannak abszurditással. De az abszurditás és a javaslat mögött, még egyszer hangsúlyoznám, én alapvetően a gyengeséget érzem, és ez egy nagyon komoly hiba. Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy nem szabad félelmet és gyűlöletet kelteni a magyar emberekben. Az idegenekkel szemben sem. Senkivel szemben sem. Szeretném tudni egyébként, hogy miért van az, hogy amikor folyamatosan menekültekről és Soros Györgyről beszélnek, és közben a menekülteket állítják be a célpontba olyan ellenségként, olyan ellenségképként, ami ellen sokan fölemeltük a szavunkat, hogy van az, hogy mégiscsak 22 ezer gazdasági migránsnak adtak letelepedési kötvényt. Amiről itt már megint szó volt a Házban, hiszen volt olyan képviselőtársam, aki ezt szóvá tette. Hogy lehetséges ez? Hogy fordulhat az elő, hogy ha itt valóban valaki, bárki elhiszi az önök propagandáját, akkor itt súlyos ellentmondás feszül. Megjegyzem, nem baj szerintem, én egészen mást gondolok erről.Azt gondolom, hogy törvényes keretek között és normális módon természetes dolog, hogy menekülteket be kell fogadnia egy országnak, természetes dolog és normális dolog a migráció hangsúlyoznám: törvényes és normális keretek között , de lehetetlen dolog, hogy ha önök azt mondják az egyik oldalon, hogy ide be nem teheti egyetlenegy menekült sem a lábát, közben 22 ezer embernek adnak letelepedési kötvényt. Aztán kiderült, hogy 1300 menekültet pedig befogadott az ország az elmúlt egy évben. Amikor önök harcoltak az ellen, hogy 1294 menekült menekültügyi kérelmét elbírálja Magyarország, ezért Magyarországot olyan helyzetbe hozták, hogy az európai szégyenpadra kellett ülnie. Tehát összességében azt gondolom, hogy ez a Stop Soros törvénycsomag egy veszélyes propagandaeszköz; veszélyes propagandaeszköz, mert alkalmas arra, hogy indulatokat és gyűlöletet generáljon. Olyan indulatot és olyan gyűlöletet, amely méltatlan hozzánk, magyarokhoz, tisztelt képviselőtársaim, és ha már itt tartunk, keresztény emberekhez is. Itt a végén szeretnék Vejkey Imre képviselőtársamnak válaszolni az egyik felvetésére, hiszen ő hivatkozott többször a kereszténységre. Ismerjük jól egymást, és tudom, hogy Imre komolyan is gondolja a maga hitét és meggyőződését, és ezért is szeretném neki mondani, hogy igen, a kereszténységen belül is egy vita zajlik erről a kérdésről. Elég egyszerű, de kénytelen vagyok idecitálni Ferenc pápa megnyilvánulását és megjegyzését, aki egészen mást gondol erről, mint amit a Fidesz és amit a Fidesz-propaganda mond. Ő azt mondja, hogy oda kell nyújtani a segítő kezünket a bajba jutott embereknek, többek között kifejezetten a menekülteknek való segítségnyújtásra hívja fel a figyelmet, nem a lincshangulatra! Tehát ami itt történik, abból Őcsény lesz. Őcsény és lincshangulat, nem pedig keresztényi szeretet. Nem azt jelenti a keresztényi szeretet, hogy jöjjön mindenki milliószámra, és mi fogadjunk be mindenkit. Egyáltalán nem. Hanem azt, hogy aki bajban van, annak segítünk. És értelmesen segítünk. Ha már vége, meg tudjuk szüntetni a baj okát, akkor megteremtjük a visszatérés lehetőségét, de nem lehet a segítő kezet nem odanyújtani. És ezek a törvényjavaslatok arra alkalmasak, hogy olyan hangulatot teremtsenek, hogy az emberek ne segíteni, hanem ütni akarjanak, lásd az őcsényi példát. Ezért szégyenteljes. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Ezért mi, liberálisok nem fogjuk támogatni. Köszönöm szépen a figyelmet. (Sallai R. Benedek tapsol.) Először is engedjék meg, mert talán én megtehetem, azzal hadd kezdjem, hogy talán nem túlzás azt állítani, hogy Soros Györgynek személyesen is komoly szerepe volt abban, hogy létrejött egy olyan párt Magyarországon, amit Fidesznek hívnak. Volt szerepe benne, hiszen én magam azok közé tartoztam 1985-ben, akik az elsők között találkozhattak személyesen Soros Györggyel. Mi akkor a Bibó kollégiumnak voltunk hallgatói fiatal jogászként, ott találkozhattunk, és valóban, abban a megtiszteltetésben volt részünk, egyébként sokakkal itt a teremben kevesen vannak ilyenek, Völner Pál államtitkár úr azok közé tartozik, aki ott lehetett ezen a találkozón elméletileg, már nem emlékszem pontosan, de majd megmondja, hogy ott volt-e (Dr. Völner Pál: Nem.) , a helyzet az, hogy sokat köszönhetünk Soros Györgynek, mert Soros György minket is, az akkori szakkollégiumot támogatta, és e támogatás eredményeként olyan fontos eszközökhöz fénymásolókhoz, faxokhoz, egyebekhez, ami a pártállamban, a kádári rendszerben, a kommunista rendszerben felforgató eszköznek számított juthattunk hozzá, amelyek nagyon sokat jelentettek abban, hogy a világlátásunk, a gondolkodásunk szélesedett. Ez a támogatás aztán később, a ’80-as évek végén már nemcsak szakkollégiumoknak, hanem civil szervezeteknek is szólt, olyan civil szervezeteknek, amelyek, megjegyzem, ebben a törvényjavaslatban most porondon vannak, olyan civil szervezetek, amilyen akkor többek között például a Fidesz volt. A Fidesz is kapott támogatást, én is emlékszem rá, hogy milyen fantasztikusan sokat jelentett, hogy fel tudtuk szerelni a vidéki irodáinkat, a miskolci, a pécsi, a szombathelyi és más irodákba tudtunk faxokat küldeni, sok helyen fénymásolót tudtunk alkalmazni, tudtunk egyéb más technikai eszközöket, amelyek kellettek akkor a működéshez, amelyek szinte beszerezhetetlenek voltak Magyarországon. Ezek óriási jelentőséggel bírtak, és nagyon sokat jelentett. Soros György sokat tett azért, hogy demokratikus rendszerváltás legyen Magyarországon, önzetlenül segített nem csak a Fidesznek. A Fidesznek addig segített, amíg az ifjúsági szervezet volt, amint párttá vált, beszüntette a segítséget, hiszen nem lehetett. Ugyanez vonatkozott az MDF-re, megjegyzem, az MDF is, amíg nem volt párt, kapott segítséget, amint párttá vált, nem kapott. Ugyanez vonatkozott a Szabad Kezdeményezések Hálózatára, amely később SZDSZ lett, amíg nem volt párt, kapott támogatást, hiszen addig kaphatott. Soros György rendkívül korrekten nagyon sokat tett azért személyesen és a maga alapítványai révén is, hogy Magyarországon sikeres demokratikus rendszerváltás legyen. Ennek többek között, megjegyzem, az egyik kedvezményezettje a Fidesz volt, ami nem jelent problémát szerintem egyáltalán, akkor jelent problémát, ha valakik erre nem akarnak emlékezni, vagy próbálják átírni a múltat, vagy másként értelmezik ezt. Megjegyzem, ennek a segítségnek része volt az is, hogy természetesen a Soros-alapítvány révén kinyílt a világ számunkra, és ösztöndíjakat is kaphattunk a Soros-féle támogatáson keresztül. Sokunk számára ez bizonyos szempontból segítséget, munkahelyet is jelentett. Én is dolgoztam olyan kutatócsoportban, ahol Kövér Lászlóval és Orbán Viktorral voltunk együtt, és Közép-Európa problémáit kutattuk, és egyébként a Soros-alapítványnak köszönhette a létét. De ezen túlmenően Szájer József és Németh Zsolt is kapott a Fidesz vezetői vagy egykori ismert, ma is ismert európai parlamenti, illetve magyar parlamenti képviselői közül ösztöndíjakat, nagyon helyesen, vagy Kósa Lajos is járt például azon a nyári egyetemen, amelyet Soros György finanszírozott. Tehát nagyon sokan a jelenlegi vezetők közül sokat köszönhetnek annak, hogy a gondolkodásuk, a világlátásuk úgy alakult, ahogy aztán később a rendszerváltáskor megismerhette egy ország. Létrejött a liberális Fidesz, és a liberális Fidesz az 1990-es választásokon komoly sikert aratott generációs pártként. (17.50)Nem szeretném itt azt a nem túl kulturált vagy hasonló alpári fordulatokat használni a beszédemben, hogy Soros zsebéből kik kandikálnak ki, vagy kit vásárolt meg kilóra. Ezek nem civilizált megjegyzések szerintem. Én inkább azt mondanám, hogy eszem ágában sincs azt gondolni, hogy akik akkor, mi, mások, akik nincsenek itt a teremben, de akikről az előbb beszéltem, akik a Soros Alapítvány támogatottjai voltak, ők kilóra megvásárlásra kerültek, ahogy itt, mondom, sokan fogalmaznak, de nem helyes ez a kifejezés, azért nem helyes, mert nem tartalmazza a lényeget. Soros György akkoriban azért támogatta ezeket a mozgalmakat, mert őszintén hitt abban, hogy Magyarország egy tisztességes, nyitott gondolkodású, demokratikus ország lett. És szerintem helyesen tette, amit tett, helyesen adta ezeket a támogatásokat.Tisztelt Képviselőtársaim! Nem árt leszögezni a vita ezen pontjánál, hogy amennyiben a Kádár-rendszer idején, a rendszerváltáskor ez a javaslat, ami előttünk van, javaslatként ott szerepelt volna, akkor ezek a támogatások nem születhettek volna meg. Akkor a Fidesz nem kapott volna támogatást, az MDF sem, mi személyesen nem kaptunk volna sokan, sokan nem kaptak volna ösztöndíjakat. Ez, ami itt van előttünk, ez a törvényjavaslat, tisztelt képviselőtársaim, amit a kormánypárti képviselők most ünnepelnek és meg akarnak szavazni, az lehetetlenné tette volna mindazt, amiről én idáig beszéltem, hogy a rendszerváltás úgy jöjjön létre, hogy az a nyitott gondolkodás úgy alakuljon ki sokaknak, hogy egy generációnak, fiatal embereknek, nekünk ott a Bibó kollégiumban kinyíljon a világ. Ez többek között ezért jöhetett létre. Nem csak emiatt, hozzátenném, de ez is kellett hozzá. (Balla György: Gábor, van, akinek a szeme is kinyílik.) Ez is kellett hozzá, és bizony, tisztelt képviselőtársaim, ha ez a javaslat, ami most előttünk van, akkor, a pártállam idején született volna meg, mindez nincs. Úgyhogy emiatt is azt gondolom, hogy inkább hálával kellene tartozni mindenkinek azért, mert annak idején Soros György és a Soros Alapítvány olyan sokat segített Magyarországnak, és függetlenül attól, hogy valaki aktuálisan éppen vitában van-e Soros Györggyel vagy az általa képviselt nézetekkel, ezt a fontos tényt nem illik sem elvitatni, sem elhallgatni. Egy olyan embert állítanak most önök a célkeresztbe, tesznek a támadások középpontjába, aki magyar származású ember, és nagyon sokat tett a hazájáért. Nagyon sokat tett azért, hogy itt szabad, demokratikus, nyitott gondolkodású, tisztességes Magyarország alakuljon meg. Tisztelt Képviselőtársaim! Hozzátenném, hogy ha azt gondoljuk, amit önök sokat szoktak ebben a vitában mondani vagy a propagandában is szerepel, hogy itt valami szörnyű, titokzatos kiképzés zajlik a háttérben a Soros-birodalom révén és alapítványok révén, akkor érdemes elgondolkodni, hogy mindazt, amit idáig mondtam, hogyan is értelmezzük. Mert ha igaz az, hogy a Soros-birodalomban a kiképzés ilyen szigorú és katonás, akkor hogy történhetett mégis az, hogy önök is sokan, én is természetesen, és sokan, akik Bibó-kollégisták voltunk, kaptunk ilyen támogatást, segítséget, mégis különbözőféleképpen gondolkodunk. Tehát akkor ezek szerint ez a kiképzés mégsem annyira sikeres.Tehát nem az történik, hogy uniformizált, veszélyes emberek jönnek ki valahogy a Soros Alapítvány részéről, akiket ha támogatnak, azok biztos mind nagyon gonoszak lesznek, és akkor ellene lesznek Magyarország érdekeinek. Nem ilyen egyszerű ez a képlet. Hanem láthatóan sokszínűek vagyunk, sokfajták vagyunk, akkor mégiscsak van haszna ennek. Mégiscsak van haszna annak, hogy Magyarországon vannak civil szervezetek. Mégsem lehet azt gondolni a civil szervezetekről, hogy azok valami titokzatos tervnek a végrehajtói, és valamiféle kottából játszanak. Mert akkor ezek szerint a rendszerváltás idején is ez kellett volna hogy történjen velünk, és mégsem így volt. Önökkel sem ez történik ezek szerint; vagy ennyire titokzatos és fordulatos ez a terv, hogy önök is valami titkos tervnek a részesei vagy végrehajtói jelen pillanatban. Ezt nyilvánvalóan abszurdnak tartaná az ember, tehát a törvényjavaslatnak és magának az egész kampánynak olyan elemei vannak, amelyek tele vannak abszurditással. De az abszurditás és a javaslat mögött, még egyszer hangsúlyoznám, én alapvetően a gyengeséget érzem, és ez egy nagyon komoly hiba. Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy nem szabad félelmet és gyűlöletet kelteni a magyar emberekben. Az idegenekkel szemben sem. Senkivel szemben sem. Szeretném tudni egyébként, hogy miért van az, hogy amikor folyamatosan menekültekről és Soros Györgyről beszélnek, és közben a menekülteket állítják be a célpontba olyan ellenségként, olyan ellenségképként, ami ellen sokan fölemeltük a szavunkat, hogy van az, hogy mégiscsak 22 ezer gazdasági migránsnak adtak letelepedési kötvényt. Amiről itt már megint szó volt a Házban, hiszen volt olyan képviselőtársam, aki ezt szóvá tette. Hogy lehetséges ez? Hogy fordulhat az elő, hogy ha itt valóban valaki, bárki elhiszi az önök propagandáját, akkor itt súlyos ellentmondás feszül. Megjegyzem, nem baj szerintem, én egészen mást gondolok erről.Azt gondolom, hogy törvényes keretek között és normális módon természetes dolog, hogy menekülteket be kell fogadnia egy országnak, természetes dolog és normális dolog a migráció hangsúlyoznám: törvényes és normális keretek között , de lehetetlen dolog, hogy ha önök azt mondják az egyik oldalon, hogy ide be nem teheti egyetlenegy menekült sem a lábát, közben 22 ezer embernek adnak letelepedési kötvényt. Aztán kiderült, hogy 1300 menekültet pedig befogadott az ország az elmúlt egy évben. Amikor önök harcoltak az ellen, hogy 1294 menekült menekültügyi kérelmét elbírálja Magyarország, ezért Magyarországot olyan helyzetbe hozták, hogy az európai szégyenpadra kellett ülnie. Tehát összességében azt gondolom, hogy ez a Stop Soros törvénycsomag egy veszélyes propagandaeszköz; veszélyes propagandaeszköz, mert alkalmas arra, hogy indulatokat és gyűlöletet generáljon. Olyan indulatot és olyan gyűlöletet, amely méltatlan hozzánk, magyarokhoz, tisztelt képviselőtársaim, és ha már itt tartunk, keresztény emberekhez is. Itt a végén szeretnék Vejkey Imre képviselőtársamnak válaszolni az egyik felvetésére, hiszen ő hivatkozott többször a kereszténységre. Ismerjük jól egymást, és tudom, hogy Imre komolyan is gondolja a maga hitét és meggyőződését, és ezért is szeretném neki mondani, hogy igen, a kereszténységen belül is egy vita zajlik erről a kérdésről. Elég egyszerű, de kénytelen vagyok idecitálni Ferenc pápa megnyilvánulását és megjegyzését, aki egészen mást gondol erről, mint amit a Fidesz és amit a Fidesz-propaganda mond. Ő azt mondja, hogy oda kell nyújtani a segítő kezünket a bajba jutott embereknek, többek között kifejezetten a menekülteknek való segítségnyújtásra hívja fel a figyelmet, nem a lincshangulatra! Tehát ami itt történik, abból Őcsény lesz. Őcsény és lincshangulat, nem pedig keresztényi szeretet. Nem azt jelenti a keresztényi szeretet, hogy jöjjön mindenki milliószámra, és mi fogadjunk be mindenkit. Egyáltalán nem. Hanem azt, hogy aki bajban van, annak segítünk. És értelmesen segítünk. Ha már vége, meg tudjuk szüntetni a baj okát, akkor megteremtjük a visszatérés lehetőségét, de nem lehet a segítő kezet nem odanyújtani. És ezek a törvényjavaslatok arra alkalmasak, hogy olyan hangulatot teremtsenek, hogy az emberek ne segíteni, hanem ütni akarjanak, lásd az őcsényi példát. Ezért szégyenteljes. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Ezért mi, liberálisok nem fogjuk támogatni. Köszönöm szépen a figyelmet. (Sallai R. Benedek tapsol.) Ez a támogatás aztán később, a ’80-as évek végén már nemcsak szakkollégiumoknak, hanem civil szervezeteknek is szólt, olyan civil szervezeteknek, amelyek, megjegyzem, ebben a törvényjavaslatban most porondon vannak, olyan civil szervezetek, amilyen akkor többek között például a Fidesz volt. A Fidesz is kapott támogatást, én is emlékszem rá, hogy milyen fantasztikusan sokat jelentett, hogy fel tudtuk szerelni a vidéki irodáinkat, a miskolci, a pécsi, a szombathelyi és más irodákba tudtunk faxokat küldeni, sok helyen fénymásolót tudtunk alkalmazni, tudtunk egyéb más technikai eszközöket, amelyek kellettek akkor a működéshez, amelyek szinte beszerezhetetlenek voltak Magyarországon. Ezek óriási jelentőséggel bírtak, és nagyon sokat jelentett. Soros György sokat tett azért, hogy demokratikus rendszerváltás legyen Magyarországon, önzetlenül segített nem csak a Fidesznek. A Fidesznek addig segített, amíg az ifjúsági szervezet volt, amint párttá vált, beszüntette a segítséget, hiszen nem lehetett. Ugyanez vonatkozott az MDF-re, megjegyzem, az MDF is, amíg nem volt párt, kapott segítséget, amint párttá vált, nem kapott. Ugyanez vonatkozott a Szabad Kezdeményezések Hálózatára, amely később SZDSZ lett, amíg nem volt párt, kapott támogatást, hiszen addig kaphatott. Soros György rendkívül korrekten nagyon sokat tett azért személyesen és a maga alapítványai révén is, hogy Magyarországon sikeres demokratikus rendszerváltás legyen. Ennek többek között, megjegyzem, az egyik kedvezményezettje a Fidesz volt, ami nem jelent problémát szerintem egyáltalán, akkor jelent problémát, ha valakik erre nem akarnak emlékezni, vagy próbálják átírni a múltat, vagy másként értelmezik ezt. Megjegyzem, ennek a segítségnek része volt az is, hogy természetesen a Soros-alapítvány révén kinyílt a világ számunkra, és ösztöndíjakat is kaphattunk a Soros-féle támogatáson keresztül. Sokunk számára ez bizonyos szempontból segítséget, munkahelyet is jelentett. Én is dolgoztam olyan kutatócsoportban, ahol Kövér Lászlóval és Orbán Viktorral voltunk együtt, és Közép-Európa problémáit kutattuk, és egyébként a Soros-alapítványnak köszönhette a létét. De ezen túlmenően Szájer József és Németh Zsolt is kapott a Fidesz vezetői vagy egykori ismert, ma is ismert európai parlamenti, illetve magyar parlamenti képviselői közül ösztöndíjakat, nagyon helyesen, vagy Kósa Lajos is járt például azon a nyári egyetemen, amelyet Soros György finanszírozott. Tehát nagyon sokan a jelenlegi vezetők közül sokat köszönhetnek annak, hogy a gondolkodásuk, a világlátásuk úgy alakult, ahogy aztán később a rendszerváltáskor megismerhette egy ország. Létrejött a liberális Fidesz, és a liberális Fidesz az 1990-es választásokon komoly sikert aratott generációs pártként. (17.50)Nem szeretném itt azt a nem túl kulturált vagy hasonló alpári fordulatokat használni a beszédemben, hogy Soros zsebéből kik kandikálnak ki, vagy kit vásárolt meg kilóra. Ezek nem civilizált megjegyzések szerintem. Én inkább azt mondanám, hogy eszem ágában sincs azt gondolni, hogy akik akkor, mi, mások, akik nincsenek itt a teremben, de akikről az előbb beszéltem, akik a Soros Alapítvány támogatottjai voltak, ők kilóra megvásárlásra kerültek, ahogy itt, mondom, sokan fogalmaznak, de nem helyes ez a kifejezés, azért nem helyes, mert nem tartalmazza a lényeget. Soros György akkoriban azért támogatta ezeket a mozgalmakat, mert őszintén hitt abban, hogy Magyarország egy tisztességes, nyitott gondolkodású, demokratikus ország lett. És szerintem helyesen tette, amit tett, helyesen adta ezeket a támogatásokat.Tisztelt Képviselőtársaim! Nem árt leszögezni a vita ezen pontjánál, hogy amennyiben a Kádár-rendszer idején, a rendszerváltáskor ez a javaslat, ami előttünk van, javaslatként ott szerepelt volna, akkor ezek a támogatások nem születhettek volna meg. Akkor a Fidesz nem kapott volna támogatást, az MDF sem, mi személyesen nem kaptunk volna sokan, sokan nem kaptak volna ösztöndíjakat. Ez, ami itt van előttünk, ez a törvényjavaslat, tisztelt képviselőtársaim, amit a kormánypárti képviselők most ünnepelnek és meg akarnak szavazni, az lehetetlenné tette volna mindazt, amiről én idáig beszéltem, hogy a rendszerváltás úgy jöjjön létre, hogy az a nyitott gondolkodás úgy alakuljon ki sokaknak, hogy egy generációnak, fiatal embereknek, nekünk ott a Bibó kollégiumban kinyíljon a világ. Ez többek között ezért jöhetett létre. Nem csak emiatt, hozzátenném, de ez is kellett hozzá. (Balla György: Gábor, van, akinek a szeme is kinyílik.) Ez is kellett hozzá, és bizony, tisztelt képviselőtársaim, ha ez a javaslat, ami most előttünk van, akkor, a pártállam idején született volna meg, mindez nincs. Úgyhogy emiatt is azt gondolom, hogy inkább hálával kellene tartozni mindenkinek azért, mert annak idején Soros György és a Soros Alapítvány olyan sokat segített Magyarországnak, és függetlenül attól, hogy valaki aktuálisan éppen vitában van-e Soros Györggyel vagy az általa képviselt nézetekkel, ezt a fontos tényt nem illik sem elvitatni, sem elhallgatni. Egy olyan embert állítanak most önök a célkeresztbe, tesznek a támadások középpontjába, aki magyar származású ember, és nagyon sokat tett a hazájáért. Nagyon sokat tett azért, hogy itt szabad, demokratikus, nyitott gondolkodású, tisztességes Magyarország alakuljon meg. Tisztelt Képviselőtársaim! Hozzátenném, hogy ha azt gondoljuk, amit önök sokat szoktak ebben a vitában mondani vagy a propagandában is szerepel, hogy itt valami szörnyű, titokzatos kiképzés zajlik a háttérben a Soros-birodalom révén és alapítványok révén, akkor érdemes elgondolkodni, hogy mindazt, amit idáig mondtam, hogyan is értelmezzük. Mert ha igaz az, hogy a Soros-birodalomban a kiképzés ilyen szigorú és katonás, akkor hogy történhetett mégis az, hogy önök is sokan, én is természetesen, és sokan, akik Bibó-kollégisták voltunk, kaptunk ilyen támogatást, segítséget, mégis különbözőféleképpen gondolkodunk. Tehát akkor ezek szerint ez a kiképzés mégsem annyira sikeres.Tehát nem az történik, hogy uniformizált, veszélyes emberek jönnek ki valahogy a Soros Alapítvány részéről, akiket ha támogatnak, azok biztos mind nagyon gonoszak lesznek, és akkor ellene lesznek Magyarország érdekeinek. Nem ilyen egyszerű ez a képlet. Hanem láthatóan sokszínűek vagyunk, sokfajták vagyunk, akkor mégiscsak van haszna ennek. Mégiscsak van haszna annak, hogy Magyarországon vannak civil szervezetek. Mégsem lehet azt gondolni a civil szervezetekről, hogy azok valami titokzatos tervnek a végrehajtói, és valamiféle kottából játszanak. Mert akkor ezek szerint a rendszerváltás idején is ez kellett volna hogy történjen velünk, és mégsem így volt. Önökkel sem ez történik ezek szerint; vagy ennyire titokzatos és fordulatos ez a terv, hogy önök is valami titkos tervnek a részesei vagy végrehajtói jelen pillanatban. Ezt nyilvánvalóan abszurdnak tartaná az ember, tehát a törvényjavaslatnak és magának az egész kampánynak olyan elemei vannak, amelyek tele vannak abszurditással. De az abszurditás és a javaslat mögött, még egyszer hangsúlyoznám, én alapvetően a gyengeséget érzem, és ez egy nagyon komoly hiba. Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy nem szabad félelmet és gyűlöletet kelteni a magyar emberekben. Az idegenekkel szemben sem. Senkivel szemben sem. Szeretném tudni egyébként, hogy miért van az, hogy amikor folyamatosan menekültekről és Soros Györgyről beszélnek, és közben a menekülteket állítják be a célpontba olyan ellenségként, olyan ellenségképként, ami ellen sokan fölemeltük a szavunkat, hogy van az, hogy mégiscsak 22 ezer gazdasági migránsnak adtak letelepedési kötvényt. Amiről itt már megint szó volt a Házban, hiszen volt olyan képviselőtársam, aki ezt szóvá tette. Hogy lehetséges ez? Hogy fordulhat az elő, hogy ha itt valóban valaki, bárki elhiszi az önök propagandáját, akkor itt súlyos ellentmondás feszül. Megjegyzem, nem baj szerintem, én egészen mást gondolok erről.Azt gondolom, hogy törvényes keretek között és normális módon természetes dolog, hogy menekülteket be kell fogadnia egy országnak, természetes dolog és normális dolog a migráció hangsúlyoznám: törvényes és normális keretek között , de lehetetlen dolog, hogy ha önök azt mondják az egyik oldalon, hogy ide be nem teheti egyetlenegy menekült sem a lábát, közben 22 ezer embernek adnak letelepedési kötvényt. Aztán kiderült, hogy 1300 menekültet pedig befogadott az ország az elmúlt egy évben. Amikor önök harcoltak az ellen, hogy 1294 menekült menekültügyi kérelmét elbírálja Magyarország, ezért Magyarországot olyan helyzetbe hozták, hogy az európai szégyenpadra kellett ülnie. Tehát összességében azt gondolom, hogy ez a Stop Soros törvénycsomag egy veszélyes propagandaeszköz; veszélyes propagandaeszköz, mert alkalmas arra, hogy indulatokat és gyűlöletet generáljon. Olyan indulatot és olyan gyűlöletet, amely méltatlan hozzánk, magyarokhoz, tisztelt képviselőtársaim, és ha már itt tartunk, keresztény emberekhez is. Itt a végén szeretnék Vejkey Imre képviselőtársamnak válaszolni az egyik felvetésére, hiszen ő hivatkozott többször a kereszténységre. Ismerjük jól egymást, és tudom, hogy Imre komolyan is gondolja a maga hitét és meggyőződését, és ezért is szeretném neki mondani, hogy igen, a kereszténységen belül is egy vita zajlik erről a kérdésről. Elég egyszerű, de kénytelen vagyok idecitálni Ferenc pápa megnyilvánulását és megjegyzését, aki egészen mást gondol erről, mint amit a Fidesz és amit a Fidesz-propaganda mond. Ő azt mondja, hogy oda kell nyújtani a segítő kezünket a bajba jutott embereknek, többek között kifejezetten a menekülteknek való segítségnyújtásra hívja fel a figyelmet, nem a lincshangulatra! Tehát ami itt történik, abból Őcsény lesz. Őcsény és lincshangulat, nem pedig keresztényi szeretet. Nem azt jelenti a keresztényi szeretet, hogy jöjjön mindenki milliószámra, és mi fogadjunk be mindenkit. Egyáltalán nem. Hanem azt, hogy aki bajban van, annak segítünk. És értelmesen segítünk. Ha már vége, meg tudjuk szüntetni a baj okát, akkor megteremtjük a visszatérés lehetőségét, de nem lehet a segítő kezet nem odanyújtani. És ezek a törvényjavaslatok arra alkalmasak, hogy olyan hangulatot teremtsenek, hogy az emberek ne segíteni, hanem ütni akarjanak, lásd az őcsényi példát. Ezért szégyenteljes. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Ezért mi, liberálisok nem fogjuk támogatni. Köszönöm szépen a figyelmet. (Sallai R. Benedek tapsol.) Soros György sokat tett azért, hogy demokratikus rendszerváltás legyen Magyarországon, önzetlenül segített nem csak a Fidesznek. A Fidesznek addig segített, amíg az ifjúsági szervezet volt, amint párttá vált, beszüntette a segítséget, hiszen nem lehetett. Ugyanez vonatkozott az MDF-re, megjegyzem, az MDF is, amíg nem volt párt, kapott segítséget, amint párttá vált, nem kapott. Ugyanez vonatkozott a Szabad Kezdeményezések Hálózatára, amely később SZDSZ lett, amíg nem volt párt, kapott támogatást, hiszen addig kaphatott. Soros György rendkívül korrekten nagyon sokat tett azért személyesen és a maga alapítványai révén is, hogy Magyarországon sikeres demokratikus rendszerváltás legyen. Ennek többek között, megjegyzem, az egyik kedvezményezettje a Fidesz volt, ami nem jelent problémát szerintem egyáltalán, akkor jelent problémát, ha valakik erre nem akarnak emlékezni, vagy próbálják átírni a múltat, vagy másként értelmezik ezt. Megjegyzem, ennek a segítségnek része volt az is, hogy természetesen a Soros-alapítvány révén kinyílt a világ számunkra, és ösztöndíjakat is kaphattunk a Soros-féle támogatáson keresztül. Sokunk számára ez bizonyos szempontból segítséget, munkahelyet is jelentett. Én is dolgoztam olyan kutatócsoportban, ahol Kövér Lászlóval és Orbán Viktorral voltunk együtt, és Közép-Európa problémáit kutattuk, és egyébként a Soros-alapítványnak köszönhette a létét. De ezen túlmenően Szájer József és Németh Zsolt is kapott a Fidesz vezetői vagy egykori ismert, ma is ismert európai parlamenti, illetve magyar parlamenti képviselői közül ösztöndíjakat, nagyon helyesen, vagy Kósa Lajos is járt például azon a nyári egyetemen, amelyet Soros György finanszírozott. Tehát nagyon sokan a jelenlegi vezetők közül sokat köszönhetnek annak, hogy a gondolkodásuk, a világlátásuk úgy alakult, ahogy aztán később a rendszerváltáskor megismerhette egy ország. Létrejött a liberális Fidesz, és a liberális Fidesz az 1990-es választásokon komoly sikert aratott generációs pártként. (17.50)Nem szeretném itt azt a nem túl kulturált vagy hasonló alpári fordulatokat használni a beszédemben, hogy Soros zsebéből kik kandikálnak ki, vagy kit vásárolt meg kilóra. Ezek nem civilizált megjegyzések szerintem. Én inkább azt mondanám, hogy eszem ágában sincs azt gondolni, hogy akik akkor, mi, mások, akik nincsenek itt a teremben, de akikről az előbb beszéltem, akik a Soros Alapítvány támogatottjai voltak, ők kilóra megvásárlásra kerültek, ahogy itt, mondom, sokan fogalmaznak, de nem helyes ez a kifejezés, azért nem helyes, mert nem tartalmazza a lényeget. Soros György akkoriban azért támogatta ezeket a mozgalmakat, mert őszintén hitt abban, hogy Magyarország egy tisztességes, nyitott gondolkodású, demokratikus ország lett. És szerintem helyesen tette, amit tett, helyesen adta ezeket a támogatásokat.Tisztelt Képviselőtársaim! Nem árt leszögezni a vita ezen pontjánál, hogy amennyiben a Kádár-rendszer idején, a rendszerváltáskor ez a javaslat, ami előttünk van, javaslatként ott szerepelt volna, akkor ezek a támogatások nem születhettek volna meg. Akkor a Fidesz nem kapott volna támogatást, az MDF sem, mi személyesen nem kaptunk volna sokan, sokan nem kaptak volna ösztöndíjakat. Ez, ami itt van előttünk, ez a törvényjavaslat, tisztelt képviselőtársaim, amit a kormánypárti képviselők most ünnepelnek és meg akarnak szavazni, az lehetetlenné tette volna mindazt, amiről én idáig beszéltem, hogy a rendszerváltás úgy jöjjön létre, hogy az a nyitott gondolkodás úgy alakuljon ki sokaknak, hogy egy generációnak, fiatal embereknek, nekünk ott a Bibó kollégiumban kinyíljon a világ. Ez többek között ezért jöhetett létre. Nem csak emiatt, hozzátenném, de ez is kellett hozzá. (Balla György: Gábor, van, akinek a szeme is kinyílik.) Ez is kellett hozzá, és bizony, tisztelt képviselőtársaim, ha ez a javaslat, ami most előttünk van, akkor, a pártállam idején született volna meg, mindez nincs. Úgyhogy emiatt is azt gondolom, hogy inkább hálával kellene tartozni mindenkinek azért, mert annak idején Soros György és a Soros Alapítvány olyan sokat segített Magyarországnak, és függetlenül attól, hogy valaki aktuálisan éppen vitában van-e Soros Györggyel vagy az általa képviselt nézetekkel, ezt a fontos tényt nem illik sem elvitatni, sem elhallgatni. Egy olyan embert állítanak most önök a célkeresztbe, tesznek a támadások középpontjába, aki magyar származású ember, és nagyon sokat tett a hazájáért. Nagyon sokat tett azért, hogy itt szabad, demokratikus, nyitott gondolkodású, tisztességes Magyarország alakuljon meg. Tisztelt Képviselőtársaim! Hozzátenném, hogy ha azt gondoljuk, amit önök sokat szoktak ebben a vitában mondani vagy a propagandában is szerepel, hogy itt valami szörnyű, titokzatos kiképzés zajlik a háttérben a Soros-birodalom révén és alapítványok révén, akkor érdemes elgondolkodni, hogy mindazt, amit idáig mondtam, hogyan is értelmezzük. Mert ha igaz az, hogy a Soros-birodalomban a kiképzés ilyen szigorú és katonás, akkor hogy történhetett mégis az, hogy önök is sokan, én is természetesen, és sokan, akik Bibó-kollégisták voltunk, kaptunk ilyen támogatást, segítséget, mégis különbözőféleképpen gondolkodunk. Tehát akkor ezek szerint ez a kiképzés mégsem annyira sikeres.Tehát nem az történik, hogy uniformizált, veszélyes emberek jönnek ki valahogy a Soros Alapítvány részéről, akiket ha támogatnak, azok biztos mind nagyon gonoszak lesznek, és akkor ellene lesznek Magyarország érdekeinek. Nem ilyen egyszerű ez a képlet. Hanem láthatóan sokszínűek vagyunk, sokfajták vagyunk, akkor mégiscsak van haszna ennek. Mégiscsak van haszna annak, hogy Magyarországon vannak civil szervezetek. Mégsem lehet azt gondolni a civil szervezetekről, hogy azok valami titokzatos tervnek a végrehajtói, és valamiféle kottából játszanak. Mert akkor ezek szerint a rendszerváltás idején is ez kellett volna hogy történjen velünk, és mégsem így volt. Önökkel sem ez történik ezek szerint; vagy ennyire titokzatos és fordulatos ez a terv, hogy önök is valami titkos tervnek a részesei vagy végrehajtói jelen pillanatban. Ezt nyilvánvalóan abszurdnak tartaná az ember, tehát a törvényjavaslatnak és magának az egész kampánynak olyan elemei vannak, amelyek tele vannak abszurditással. De az abszurditás és a javaslat mögött, még egyszer hangsúlyoznám, én alapvetően a gyengeséget érzem, és ez egy nagyon komoly hiba. Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy nem szabad félelmet és gyűlöletet kelteni a magyar emberekben. Az idegenekkel szemben sem. Senkivel szemben sem. Szeretném tudni egyébként, hogy miért van az, hogy amikor folyamatosan menekültekről és Soros Györgyről beszélnek, és közben a menekülteket állítják be a célpontba olyan ellenségként, olyan ellenségképként, ami ellen sokan fölemeltük a szavunkat, hogy van az, hogy mégiscsak 22 ezer gazdasági migránsnak adtak letelepedési kötvényt. Amiről itt már megint szó volt a Házban, hiszen volt olyan képviselőtársam, aki ezt szóvá tette. Hogy lehetséges ez? Hogy fordulhat az elő, hogy ha itt valóban valaki, bárki elhiszi az önök propagandáját, akkor itt súlyos ellentmondás feszül. Megjegyzem, nem baj szerintem, én egészen mást gondolok erről.Azt gondolom, hogy törvényes keretek között és normális módon természetes dolog, hogy menekülteket be kell fogadnia egy országnak, természetes dolog és normális dolog a migráció hangsúlyoznám: törvényes és normális keretek között , de lehetetlen dolog, hogy ha önök azt mondják az egyik oldalon, hogy ide be nem teheti egyetlenegy menekült sem a lábát, közben 22 ezer embernek adnak letelepedési kötvényt. Aztán kiderült, hogy 1300 menekültet pedig befogadott az ország az elmúlt egy évben. Amikor önök harcoltak az ellen, hogy 1294 menekült menekültügyi kérelmét elbírálja Magyarország, ezért Magyarországot olyan helyzetbe hozták, hogy az európai szégyenpadra kellett ülnie. Tehát összességében azt gondolom, hogy ez a Stop Soros törvénycsomag egy veszélyes propagandaeszköz; veszélyes propagandaeszköz, mert alkalmas arra, hogy indulatokat és gyűlöletet generáljon. Olyan indulatot és olyan gyűlöletet, amely méltatlan hozzánk, magyarokhoz, tisztelt képviselőtársaim, és ha már itt tartunk, keresztény emberekhez is. Itt a végén szeretnék Vejkey Imre képviselőtársamnak válaszolni az egyik felvetésére, hiszen ő hivatkozott többször a kereszténységre. Ismerjük jól egymást, és tudom, hogy Imre komolyan is gondolja a maga hitét és meggyőződését, és ezért is szeretném neki mondani, hogy igen, a kereszténységen belül is egy vita zajlik erről a kérdésről. Elég egyszerű, de kénytelen vagyok idecitálni Ferenc pápa megnyilvánulását és megjegyzését, aki egészen mást gondol erről, mint amit a Fidesz és amit a Fidesz-propaganda mond. Ő azt mondja, hogy oda kell nyújtani a segítő kezünket a bajba jutott embereknek, többek között kifejezetten a menekülteknek való segítségnyújtásra hívja fel a figyelmet, nem a lincshangulatra! Tehát ami itt történik, abból Őcsény lesz. Őcsény és lincshangulat, nem pedig keresztényi szeretet. Nem azt jelenti a keresztényi szeretet, hogy jöjjön mindenki milliószámra, és mi fogadjunk be mindenkit. Egyáltalán nem. Hanem azt, hogy aki bajban van, annak segítünk. És értelmesen segítünk. Ha már vége, meg tudjuk szüntetni a baj okát, akkor megteremtjük a visszatérés lehetőségét, de nem lehet a segítő kezet nem odanyújtani. És ezek a törvényjavaslatok arra alkalmasak, hogy olyan hangulatot teremtsenek, hogy az emberek ne segíteni, hanem ütni akarjanak, lásd az őcsényi példát. Ezért szégyenteljes. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Ezért mi, liberálisok nem fogjuk támogatni. Köszönöm szépen a figyelmet. (Sallai R. Benedek tapsol.) Megjegyzem, ennek a segítségnek része volt az is, hogy természetesen a Soros-alapítvány révén kinyílt a világ számunkra, és ösztöndíjakat is kaphattunk a Soros-féle támogatáson keresztül. Sokunk számára ez bizonyos szempontból segítséget, munkahelyet is jelentett. Én is dolgoztam olyan kutatócsoportban, ahol Kövér Lászlóval és Orbán Viktorral voltunk együtt, és Közép-Európa problémáit kutattuk, és egyébként a Soros-alapítványnak köszönhette a létét. De ezen túlmenően Szájer József és Németh Zsolt is kapott a Fidesz vezetői vagy egykori ismert, ma is ismert európai parlamenti, illetve magyar parlamenti képviselői közül ösztöndíjakat, nagyon helyesen, vagy Kósa Lajos is járt például azon a nyári egyetemen, amelyet Soros György finanszírozott. Tehát nagyon sokan a jelenlegi vezetők közül sokat köszönhetnek annak, hogy a gondolkodásuk, a világlátásuk úgy alakult, ahogy aztán később a rendszerváltáskor megismerhette egy ország. Létrejött a liberális Fidesz, és a liberális Fidesz az 1990-es választásokon komoly sikert aratott generációs pártként. (17.50)Nem szeretném itt azt a nem túl kulturált vagy hasonló alpári fordulatokat használni a beszédemben, hogy Soros zsebéből kik kandikálnak ki, vagy kit vásárolt meg kilóra. Ezek nem civilizált megjegyzések szerintem. Én inkább azt mondanám, hogy eszem ágában sincs azt gondolni, hogy akik akkor, mi, mások, akik nincsenek itt a teremben, de akikről az előbb beszéltem, akik a Soros Alapítvány támogatottjai voltak, ők kilóra megvásárlásra kerültek, ahogy itt, mondom, sokan fogalmaznak, de nem helyes ez a kifejezés, azért nem helyes, mert nem tartalmazza a lényeget. Soros György akkoriban azért támogatta ezeket a mozgalmakat, mert őszintén hitt abban, hogy Magyarország egy tisztességes, nyitott gondolkodású, demokratikus ország lett. És szerintem helyesen tette, amit tett, helyesen adta ezeket a támogatásokat.Tisztelt Képviselőtársaim! Nem árt leszögezni a vita ezen pontjánál, hogy amennyiben a Kádár-rendszer idején, a rendszerváltáskor ez a javaslat, ami előttünk van, javaslatként ott szerepelt volna, akkor ezek a támogatások nem születhettek volna meg. Akkor a Fidesz nem kapott volna támogatást, az MDF sem, mi személyesen nem kaptunk volna sokan, sokan nem kaptak volna ösztöndíjakat. Ez, ami itt van előttünk, ez a törvényjavaslat, tisztelt képviselőtársaim, amit a kormánypárti képviselők most ünnepelnek és meg akarnak szavazni, az lehetetlenné tette volna mindazt, amiről én idáig beszéltem, hogy a rendszerváltás úgy jöjjön létre, hogy az a nyitott gondolkodás úgy alakuljon ki sokaknak, hogy egy generációnak, fiatal embereknek, nekünk ott a Bibó kollégiumban kinyíljon a világ. Ez többek között ezért jöhetett létre. Nem csak emiatt, hozzátenném, de ez is kellett hozzá. (Balla György: Gábor, van, akinek a szeme is kinyílik.) Ez is kellett hozzá, és bizony, tisztelt képviselőtársaim, ha ez a javaslat, ami most előttünk van, akkor, a pártállam idején született volna meg, mindez nincs. Úgyhogy emiatt is azt gondolom, hogy inkább hálával kellene tartozni mindenkinek azért, mert annak idején Soros György és a Soros Alapítvány olyan sokat segített Magyarországnak, és függetlenül attól, hogy valaki aktuálisan éppen vitában van-e Soros Györggyel vagy az általa képviselt nézetekkel, ezt a fontos tényt nem illik sem elvitatni, sem elhallgatni. Egy olyan embert állítanak most önök a célkeresztbe, tesznek a támadások középpontjába, aki magyar származású ember, és nagyon sokat tett a hazájáért. Nagyon sokat tett azért, hogy itt szabad, demokratikus, nyitott gondolkodású, tisztességes Magyarország alakuljon meg. Tisztelt Képviselőtársaim! Hozzátenném, hogy ha azt gondoljuk, amit önök sokat szoktak ebben a vitában mondani vagy a propagandában is szerepel, hogy itt valami szörnyű, titokzatos kiképzés zajlik a háttérben a Soros-birodalom révén és alapítványok révén, akkor érdemes elgondolkodni, hogy mindazt, amit idáig mondtam, hogyan is értelmezzük. Mert ha igaz az, hogy a Soros-birodalomban a kiképzés ilyen szigorú és katonás, akkor hogy történhetett mégis az, hogy önök is sokan, én is természetesen, és sokan, akik Bibó-kollégisták voltunk, kaptunk ilyen támogatást, segítséget, mégis különbözőféleképpen gondolkodunk. Tehát akkor ezek szerint ez a kiképzés mégsem annyira sikeres.Tehát nem az történik, hogy uniformizált, veszélyes emberek jönnek ki valahogy a Soros Alapítvány részéről, akiket ha támogatnak, azok biztos mind nagyon gonoszak lesznek, és akkor ellene lesznek Magyarország érdekeinek. Nem ilyen egyszerű ez a képlet. Hanem láthatóan sokszínűek vagyunk, sokfajták vagyunk, akkor mégiscsak van haszna ennek. Mégiscsak van haszna annak, hogy Magyarországon vannak civil szervezetek. Mégsem lehet azt gondolni a civil szervezetekről, hogy azok valami titokzatos tervnek a végrehajtói, és valamiféle kottából játszanak. Mert akkor ezek szerint a rendszerváltás idején is ez kellett volna hogy történjen velünk, és mégsem így volt. Önökkel sem ez történik ezek szerint; vagy ennyire titokzatos és fordulatos ez a terv, hogy önök is valami titkos tervnek a részesei vagy végrehajtói jelen pillanatban. Ezt nyilvánvalóan abszurdnak tartaná az ember, tehát a törvényjavaslatnak és magának az egész kampánynak olyan elemei vannak, amelyek tele vannak abszurditással. De az abszurditás és a javaslat mögött, még egyszer hangsúlyoznám, én alapvetően a gyengeséget érzem, és ez egy nagyon komoly hiba. Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy nem szabad félelmet és gyűlöletet kelteni a magyar emberekben. Az idegenekkel szemben sem. Senkivel szemben sem. Szeretném tudni egyébként, hogy miért van az, hogy amikor folyamatosan menekültekről és Soros Györgyről beszélnek, és közben a menekülteket állítják be a célpontba olyan ellenségként, olyan ellenségképként, ami ellen sokan fölemeltük a szavunkat, hogy van az, hogy mégiscsak 22 ezer gazdasági migránsnak adtak letelepedési kötvényt. Amiről itt már megint szó volt a Házban, hiszen volt olyan képviselőtársam, aki ezt szóvá tette. Hogy lehetséges ez? Hogy fordulhat az elő, hogy ha itt valóban valaki, bárki elhiszi az önök propagandáját, akkor itt súlyos ellentmondás feszül. Megjegyzem, nem baj szerintem, én egészen mást gondolok erről.Azt gondolom, hogy törvényes keretek között és normális módon természetes dolog, hogy menekülteket be kell fogadnia egy országnak, természetes dolog és normális dolog a migráció hangsúlyoznám: törvényes és normális keretek között , de lehetetlen dolog, hogy ha önök azt mondják az egyik oldalon, hogy ide be nem teheti egyetlenegy menekült sem a lábát, közben 22 ezer embernek adnak letelepedési kötvényt. Aztán kiderült, hogy 1300 menekültet pedig befogadott az ország az elmúlt egy évben. Amikor önök harcoltak az ellen, hogy 1294 menekült menekültügyi kérelmét elbírálja Magyarország, ezért Magyarországot olyan helyzetbe hozták, hogy az európai szégyenpadra kellett ülnie. Tehát összességében azt gondolom, hogy ez a Stop Soros törvénycsomag egy veszélyes propagandaeszköz; veszélyes propagandaeszköz, mert alkalmas arra, hogy indulatokat és gyűlöletet generáljon. Olyan indulatot és olyan gyűlöletet, amely méltatlan hozzánk, magyarokhoz, tisztelt képviselőtársaim, és ha már itt tartunk, keresztény emberekhez is. Itt a végén szeretnék Vejkey Imre képviselőtársamnak válaszolni az egyik felvetésére, hiszen ő hivatkozott többször a kereszténységre. Ismerjük jól egymást, és tudom, hogy Imre komolyan is gondolja a maga hitét és meggyőződését, és ezért is szeretném neki mondani, hogy igen, a kereszténységen belül is egy vita zajlik erről a kérdésről. Elég egyszerű, de kénytelen vagyok idecitálni Ferenc pápa megnyilvánulását és megjegyzését, aki egészen mást gondol erről, mint amit a Fidesz és amit a Fidesz-propaganda mond. Ő azt mondja, hogy oda kell nyújtani a segítő kezünket a bajba jutott embereknek, többek között kifejezetten a menekülteknek való segítségnyújtásra hívja fel a figyelmet, nem a lincshangulatra! Tehát ami itt történik, abból Őcsény lesz. Őcsény és lincshangulat, nem pedig keresztényi szeretet. Nem azt jelenti a keresztényi szeretet, hogy jöjjön mindenki milliószámra, és mi fogadjunk be mindenkit. Egyáltalán nem. Hanem azt, hogy aki bajban van, annak segítünk. És értelmesen segítünk. Ha már vége, meg tudjuk szüntetni a baj okát, akkor megteremtjük a visszatérés lehetőségét, de nem lehet a segítő kezet nem odanyújtani. És ezek a törvényjavaslatok arra alkalmasak, hogy olyan hangulatot teremtsenek, hogy az emberek ne segíteni, hanem ütni akarjanak, lásd az őcsényi példát. Ezért szégyenteljes. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Ezért mi, liberálisok nem fogjuk támogatni. Köszönöm szépen a figyelmet. (Sallai R. Benedek tapsol.) Tehát nagyon sokan a jelenlegi vezetők közül sokat köszönhetnek annak, hogy a gondolkodásuk, a világlátásuk úgy alakult, ahogy aztán később a rendszerváltáskor megismerhette egy ország. Létrejött a liberális Fidesz, és a liberális Fidesz az 1990-es választásokon komoly sikert aratott generációs pártként. (17.50)Nem szeretném itt azt a nem túl kulturált vagy hasonló alpári fordulatokat használni a beszédemben, hogy Soros zsebéből kik kandikálnak ki, vagy kit vásárolt meg kilóra. Ezek nem civilizált megjegyzések szerintem. Én inkább azt mondanám, hogy eszem ágában sincs azt gondolni, hogy akik akkor, mi, mások, akik nincsenek itt a teremben, de akikről az előbb beszéltem, akik a Soros Alapítvány támogatottjai voltak, ők kilóra megvásárlásra kerültek, ahogy itt, mondom, sokan fogalmaznak, de nem helyes ez a kifejezés, azért nem helyes, mert nem tartalmazza a lényeget. Soros György akkoriban azért támogatta ezeket a mozgalmakat, mert őszintén hitt abban, hogy Magyarország egy tisztességes, nyitott gondolkodású, demokratikus ország lett. És szerintem helyesen tette, amit tett, helyesen adta ezeket a támogatásokat.Tisztelt Képviselőtársaim! Nem árt leszögezni a vita ezen pontjánál, hogy amennyiben a Kádár-rendszer idején, a rendszerváltáskor ez a javaslat, ami előttünk van, javaslatként ott szerepelt volna, akkor ezek a támogatások nem születhettek volna meg. Akkor a Fidesz nem kapott volna támogatást, az MDF sem, mi személyesen nem kaptunk volna sokan, sokan nem kaptak volna ösztöndíjakat. Ez, ami itt van előttünk, ez a törvényjavaslat, tisztelt képviselőtársaim, amit a kormánypárti képviselők most ünnepelnek és meg akarnak szavazni, az lehetetlenné tette volna mindazt, amiről én idáig beszéltem, hogy a rendszerváltás úgy jöjjön létre, hogy az a nyitott gondolkodás úgy alakuljon ki sokaknak, hogy egy generációnak, fiatal embereknek, nekünk ott a Bibó kollégiumban kinyíljon a világ. Ez többek között ezért jöhetett létre. Nem csak emiatt, hozzátenném, de ez is kellett hozzá. (Balla György: Gábor, van, akinek a szeme is kinyílik.) Ez is kellett hozzá, és bizony, tisztelt képviselőtársaim, ha ez a javaslat, ami most előttünk van, akkor, a pártállam idején született volna meg, mindez nincs. Úgyhogy emiatt is azt gondolom, hogy inkább hálával kellene tartozni mindenkinek azért, mert annak idején Soros György és a Soros Alapítvány olyan sokat segített Magyarországnak, és függetlenül attól, hogy valaki aktuálisan éppen vitában van-e Soros Györggyel vagy az általa képviselt nézetekkel, ezt a fontos tényt nem illik sem elvitatni, sem elhallgatni. Egy olyan embert állítanak most önök a célkeresztbe, tesznek a támadások középpontjába, aki magyar származású ember, és nagyon sokat tett a hazájáért. Nagyon sokat tett azért, hogy itt szabad, demokratikus, nyitott gondolkodású, tisztességes Magyarország alakuljon meg. Tisztelt Képviselőtársaim! Hozzátenném, hogy ha azt gondoljuk, amit önök sokat szoktak ebben a vitában mondani vagy a propagandában is szerepel, hogy itt valami szörnyű, titokzatos kiképzés zajlik a háttérben a Soros-birodalom révén és alapítványok révén, akkor érdemes elgondolkodni, hogy mindazt, amit idáig mondtam, hogyan is értelmezzük. Mert ha igaz az, hogy a Soros-birodalomban a kiképzés ilyen szigorú és katonás, akkor hogy történhetett mégis az, hogy önök is sokan, én is természetesen, és sokan, akik Bibó-kollégisták voltunk, kaptunk ilyen támogatást, segítséget, mégis különbözőféleképpen gondolkodunk. Tehát akkor ezek szerint ez a kiképzés mégsem annyira sikeres.Tehát nem az történik, hogy uniformizált, veszélyes emberek jönnek ki valahogy a Soros Alapítvány részéről, akiket ha támogatnak, azok biztos mind nagyon gonoszak lesznek, és akkor ellene lesznek Magyarország érdekeinek. Nem ilyen egyszerű ez a képlet. Hanem láthatóan sokszínűek vagyunk, sokfajták vagyunk, akkor mégiscsak van haszna ennek. Mégiscsak van haszna annak, hogy Magyarországon vannak civil szervezetek. Mégsem lehet azt gondolni a civil szervezetekről, hogy azok valami titokzatos tervnek a végrehajtói, és valamiféle kottából játszanak. Mert akkor ezek szerint a rendszerváltás idején is ez kellett volna hogy történjen velünk, és mégsem így volt. Önökkel sem ez történik ezek szerint; vagy ennyire titokzatos és fordulatos ez a terv, hogy önök is valami titkos tervnek a részesei vagy végrehajtói jelen pillanatban. Ezt nyilvánvalóan abszurdnak tartaná az ember, tehát a törvényjavaslatnak és magának az egész kampánynak olyan elemei vannak, amelyek tele vannak abszurditással. De az abszurditás és a javaslat mögött, még egyszer hangsúlyoznám, én alapvetően a gyengeséget érzem, és ez egy nagyon komoly hiba. Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy nem szabad félelmet és gyűlöletet kelteni a magyar emberekben. Az idegenekkel szemben sem. Senkivel szemben sem. Szeretném tudni egyébként, hogy miért van az, hogy amikor folyamatosan menekültekről és Soros Györgyről beszélnek, és közben a menekülteket állítják be a célpontba olyan ellenségként, olyan ellenségképként, ami ellen sokan fölemeltük a szavunkat, hogy van az, hogy mégiscsak 22 ezer gazdasági migránsnak adtak letelepedési kötvényt. Amiről itt már megint szó volt a Házban, hiszen volt olyan képviselőtársam, aki ezt szóvá tette. Hogy lehetséges ez? Hogy fordulhat az elő, hogy ha itt valóban valaki, bárki elhiszi az önök propagandáját, akkor itt súlyos ellentmondás feszül. Megjegyzem, nem baj szerintem, én egészen mást gondolok erről.Azt gondolom, hogy törvényes keretek között és normális módon természetes dolog, hogy menekülteket be kell fogadnia egy országnak, természetes dolog és normális dolog a migráció hangsúlyoznám: törvényes és normális keretek között , de lehetetlen dolog, hogy ha önök azt mondják az egyik oldalon, hogy ide be nem teheti egyetlenegy menekült sem a lábát, közben 22 ezer embernek adnak letelepedési kötvényt. Aztán kiderült, hogy 1300 menekültet pedig befogadott az ország az elmúlt egy évben. Amikor önök harcoltak az ellen, hogy 1294 menekült menekültügyi kérelmét elbírálja Magyarország, ezért Magyarországot olyan helyzetbe hozták, hogy az európai szégyenpadra kellett ülnie. Tehát összességében azt gondolom, hogy ez a Stop Soros törvénycsomag egy veszélyes propagandaeszköz; veszélyes propagandaeszköz, mert alkalmas arra, hogy indulatokat és gyűlöletet generáljon. Olyan indulatot és olyan gyűlöletet, amely méltatlan hozzánk, magyarokhoz, tisztelt képviselőtársaim, és ha már itt tartunk, keresztény emberekhez is. Itt a végén szeretnék Vejkey Imre képviselőtársamnak válaszolni az egyik felvetésére, hiszen ő hivatkozott többször a kereszténységre. Ismerjük jól egymást, és tudom, hogy Imre komolyan is gondolja a maga hitét és meggyőződését, és ezért is szeretném neki mondani, hogy igen, a kereszténységen belül is egy vita zajlik erről a kérdésről. Elég egyszerű, de kénytelen vagyok idecitálni Ferenc pápa megnyilvánulását és megjegyzését, aki egészen mást gondol erről, mint amit a Fidesz és amit a Fidesz-propaganda mond. Ő azt mondja, hogy oda kell nyújtani a segítő kezünket a bajba jutott embereknek, többek között kifejezetten a menekülteknek való segítségnyújtásra hívja fel a figyelmet, nem a lincshangulatra! Tehát ami itt történik, abból Őcsény lesz. Őcsény és lincshangulat, nem pedig keresztényi szeretet. Nem azt jelenti a keresztényi szeretet, hogy jöjjön mindenki milliószámra, és mi fogadjunk be mindenkit. Egyáltalán nem. Hanem azt, hogy aki bajban van, annak segítünk. És értelmesen segítünk. Ha már vége, meg tudjuk szüntetni a baj okát, akkor megteremtjük a visszatérés lehetőségét, de nem lehet a segítő kezet nem odanyújtani. És ezek a törvényjavaslatok arra alkalmasak, hogy olyan hangulatot teremtsenek, hogy az emberek ne segíteni, hanem ütni akarjanak, lásd az őcsényi példát. Ezért szégyenteljes. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Ezért mi, liberálisok nem fogjuk támogatni. Köszönöm szépen a figyelmet. (Sallai R. Benedek tapsol.) (17.50)Nem szeretném itt azt a nem túl kulturált vagy hasonló alpári fordulatokat használni a beszédemben, hogy Soros zsebéből kik kandikálnak ki, vagy kit vásárolt meg kilóra. Ezek nem civilizált megjegyzések szerintem. Én inkább azt mondanám, hogy eszem ágában sincs azt gondolni, hogy akik akkor, mi, mások, akik nincsenek itt a teremben, de akikről az előbb beszéltem, akik a Soros Alapítvány támogatottjai voltak, ők kilóra megvásárlásra kerültek, ahogy itt, mondom, sokan fogalmaznak, de nem helyes ez a kifejezés, azért nem helyes, mert nem tartalmazza a lényeget. Soros György akkoriban azért támogatta ezeket a mozgalmakat, mert őszintén hitt abban, hogy Magyarország egy tisztességes, nyitott gondolkodású, demokratikus ország lett. És szerintem helyesen tette, amit tett, helyesen adta ezeket a támogatásokat.Tisztelt Képviselőtársaim! Nem árt leszögezni a vita ezen pontjánál, hogy amennyiben a Kádár-rendszer idején, a rendszerváltáskor ez a javaslat, ami előttünk van, javaslatként ott szerepelt volna, akkor ezek a támogatások nem születhettek volna meg. Akkor a Fidesz nem kapott volna támogatást, az MDF sem, mi személyesen nem kaptunk volna sokan, sokan nem kaptak volna ösztöndíjakat. Ez, ami itt van előttünk, ez a törvényjavaslat, tisztelt képviselőtársaim, amit a kormánypárti képviselők most ünnepelnek és meg akarnak szavazni, az lehetetlenné tette volna mindazt, amiről én idáig beszéltem, hogy a rendszerváltás úgy jöjjön létre, hogy az a nyitott gondolkodás úgy alakuljon ki sokaknak, hogy egy generációnak, fiatal embereknek, nekünk ott a Bibó kollégiumban kinyíljon a világ. Ez többek között ezért jöhetett létre. Nem csak emiatt, hozzátenném, de ez is kellett hozzá. (Balla György: Gábor, van, akinek a szeme is kinyílik.) Ez is kellett hozzá, és bizony, tisztelt képviselőtársaim, ha ez a javaslat, ami most előttünk van, akkor, a pártállam idején született volna meg, mindez nincs. Úgyhogy emiatt is azt gondolom, hogy inkább hálával kellene tartozni mindenkinek azért, mert annak idején Soros György és a Soros Alapítvány olyan sokat segített Magyarországnak, és függetlenül attól, hogy valaki aktuálisan éppen vitában van-e Soros Györggyel vagy az általa képviselt nézetekkel, ezt a fontos tényt nem illik sem elvitatni, sem elhallgatni. Egy olyan embert állítanak most önök a célkeresztbe, tesznek a támadások középpontjába, aki magyar származású ember, és nagyon sokat tett a hazájáért. Nagyon sokat tett azért, hogy itt szabad, demokratikus, nyitott gondolkodású, tisztességes Magyarország alakuljon meg. Tisztelt Képviselőtársaim! Hozzátenném, hogy ha azt gondoljuk, amit önök sokat szoktak ebben a vitában mondani vagy a propagandában is szerepel, hogy itt valami szörnyű, titokzatos kiképzés zajlik a háttérben a Soros-birodalom révén és alapítványok révén, akkor érdemes elgondolkodni, hogy mindazt, amit idáig mondtam, hogyan is értelmezzük. Mert ha igaz az, hogy a Soros-birodalomban a kiképzés ilyen szigorú és katonás, akkor hogy történhetett mégis az, hogy önök is sokan, én is természetesen, és sokan, akik Bibó-kollégisták voltunk, kaptunk ilyen támogatást, segítséget, mégis különbözőféleképpen gondolkodunk. Tehát akkor ezek szerint ez a kiképzés mégsem annyira sikeres.Tehát nem az történik, hogy uniformizált, veszélyes emberek jönnek ki valahogy a Soros Alapítvány részéről, akiket ha támogatnak, azok biztos mind nagyon gonoszak lesznek, és akkor ellene lesznek Magyarország érdekeinek. Nem ilyen egyszerű ez a képlet. Hanem láthatóan sokszínűek vagyunk, sokfajták vagyunk, akkor mégiscsak van haszna ennek. Mégiscsak van haszna annak, hogy Magyarországon vannak civil szervezetek. Mégsem lehet azt gondolni a civil szervezetekről, hogy azok valami titokzatos tervnek a végrehajtói, és valamiféle kottából játszanak. Mert akkor ezek szerint a rendszerváltás idején is ez kellett volna hogy történjen velünk, és mégsem így volt. Önökkel sem ez történik ezek szerint; vagy ennyire titokzatos és fordulatos ez a terv, hogy önök is valami titkos tervnek a részesei vagy végrehajtói jelen pillanatban. Ezt nyilvánvalóan abszurdnak tartaná az ember, tehát a törvényjavaslatnak és magának az egész kampánynak olyan elemei vannak, amelyek tele vannak abszurditással. De az abszurditás és a javaslat mögött, még egyszer hangsúlyoznám, én alapvetően a gyengeséget érzem, és ez egy nagyon komoly hiba. Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy nem szabad félelmet és gyűlöletet kelteni a magyar emberekben. Az idegenekkel szemben sem. Senkivel szemben sem. Szeretném tudni egyébként, hogy miért van az, hogy amikor folyamatosan menekültekről és Soros Györgyről beszélnek, és közben a menekülteket állítják be a célpontba olyan ellenségként, olyan ellenségképként, ami ellen sokan fölemeltük a szavunkat, hogy van az, hogy mégiscsak 22 ezer gazdasági migránsnak adtak letelepedési kötvényt. Amiről itt már megint szó volt a Házban, hiszen volt olyan képviselőtársam, aki ezt szóvá tette. Hogy lehetséges ez? Hogy fordulhat az elő, hogy ha itt valóban valaki, bárki elhiszi az önök propagandáját, akkor itt súlyos ellentmondás feszül. Megjegyzem, nem baj szerintem, én egészen mást gondolok erről.Azt gondolom, hogy törvényes keretek között és normális módon természetes dolog, hogy menekülteket be kell fogadnia egy országnak, természetes dolog és normális dolog a migráció hangsúlyoznám: törvényes és normális keretek között , de lehetetlen dolog, hogy ha önök azt mondják az egyik oldalon, hogy ide be nem teheti egyetlenegy menekült sem a lábát, közben 22 ezer embernek adnak letelepedési kötvényt. Aztán kiderült, hogy 1300 menekültet pedig befogadott az ország az elmúlt egy évben. Amikor önök harcoltak az ellen, hogy 1294 menekült menekültügyi kérelmét elbírálja Magyarország, ezért Magyarországot olyan helyzetbe hozták, hogy az európai szégyenpadra kellett ülnie. Tehát összességében azt gondolom, hogy ez a Stop Soros törvénycsomag egy veszélyes propagandaeszköz; veszélyes propagandaeszköz, mert alkalmas arra, hogy indulatokat és gyűlöletet generáljon. Olyan indulatot és olyan gyűlöletet, amely méltatlan hozzánk, magyarokhoz, tisztelt képviselőtársaim, és ha már itt tartunk, keresztény emberekhez is. Itt a végén szeretnék Vejkey Imre képviselőtársamnak válaszolni az egyik felvetésére, hiszen ő hivatkozott többször a kereszténységre. Ismerjük jól egymást, és tudom, hogy Imre komolyan is gondolja a maga hitét és meggyőződését, és ezért is szeretném neki mondani, hogy igen, a kereszténységen belül is egy vita zajlik erről a kérdésről. Elég egyszerű, de kénytelen vagyok idecitálni Ferenc pápa megnyilvánulását és megjegyzését, aki egészen mást gondol erről, mint amit a Fidesz és amit a Fidesz-propaganda mond. Ő azt mondja, hogy oda kell nyújtani a segítő kezünket a bajba jutott embereknek, többek között kifejezetten a menekülteknek való segítségnyújtásra hívja fel a figyelmet, nem a lincshangulatra! Tehát ami itt történik, abból Őcsény lesz. Őcsény és lincshangulat, nem pedig keresztényi szeretet. Nem azt jelenti a keresztényi szeretet, hogy jöjjön mindenki milliószámra, és mi fogadjunk be mindenkit. Egyáltalán nem. Hanem azt, hogy aki bajban van, annak segítünk. És értelmesen segítünk. Ha már vége, meg tudjuk szüntetni a baj okát, akkor megteremtjük a visszatérés lehetőségét, de nem lehet a segítő kezet nem odanyújtani. És ezek a törvényjavaslatok arra alkalmasak, hogy olyan hangulatot teremtsenek, hogy az emberek ne segíteni, hanem ütni akarjanak, lásd az őcsényi példát. Ezért szégyenteljes. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Ezért mi, liberálisok nem fogjuk támogatni. Köszönöm szépen a figyelmet. (Sallai R. Benedek tapsol.) (17.50)Nem szeretném itt azt a nem túl kulturált vagy hasonló alpári fordulatokat használni a beszédemben, hogy Soros zsebéből kik kandikálnak ki, vagy kit vásárolt meg kilóra. Ezek nem civilizált megjegyzések szerintem. Én inkább azt mondanám, hogy eszem ágában sincs azt gondolni, hogy akik akkor, mi, mások, akik nincsenek itt a teremben, de akikről az előbb beszéltem, akik a Soros Alapítvány támogatottjai voltak, ők kilóra megvásárlásra kerültek, ahogy itt, mondom, sokan fogalmaznak, de nem helyes ez a kifejezés, azért nem helyes, mert nem tartalmazza a lényeget. Soros György akkoriban azért támogatta ezeket a mozgalmakat, mert őszintén hitt abban, hogy Magyarország egy tisztességes, nyitott gondolkodású, demokratikus ország lett. És szerintem helyesen tette, amit tett, helyesen adta ezeket a támogatásokat.Tisztelt Képviselőtársaim! Nem árt leszögezni a vita ezen pontjánál, hogy amennyiben a Kádár-rendszer idején, a rendszerváltáskor ez a javaslat, ami előttünk van, javaslatként ott szerepelt volna, akkor ezek a támogatások nem születhettek volna meg. Akkor a Fidesz nem kapott volna támogatást, az MDF sem, mi személyesen nem kaptunk volna sokan, sokan nem kaptak volna ösztöndíjakat. Ez, ami itt van előttünk, ez a törvényjavaslat, tisztelt képviselőtársaim, amit a kormánypárti képviselők most ünnepelnek és meg akarnak szavazni, az lehetetlenné tette volna mindazt, amiről én idáig beszéltem, hogy a rendszerváltás úgy jöjjön létre, hogy az a nyitott gondolkodás úgy alakuljon ki sokaknak, hogy egy generációnak, fiatal embereknek, nekünk ott a Bibó kollégiumban kinyíljon a világ. Ez többek között ezért jöhetett létre. Nem csak emiatt, hozzátenném, de ez is kellett hozzá. (Balla György: Gábor, van, akinek a szeme is kinyílik.) Ez is kellett hozzá, és bizony, tisztelt képviselőtársaim, ha ez a javaslat, ami most előttünk van, akkor, a pártállam idején született volna meg, mindez nincs. Úgyhogy emiatt is azt gondolom, hogy inkább hálával kellene tartozni mindenkinek azért, mert annak idején Soros György és a Soros Alapítvány olyan sokat segített Magyarországnak, és függetlenül attól, hogy valaki aktuálisan éppen vitában van-e Soros Györggyel vagy az általa képviselt nézetekkel, ezt a fontos tényt nem illik sem elvitatni, sem elhallgatni. Egy olyan embert állítanak most önök a célkeresztbe, tesznek a támadások középpontjába, aki magyar származású ember, és nagyon sokat tett a hazájáért. Nagyon sokat tett azért, hogy itt szabad, demokratikus, nyitott gondolkodású, tisztességes Magyarország alakuljon meg. Tisztelt Képviselőtársaim! Hozzátenném, hogy ha azt gondoljuk, amit önök sokat szoktak ebben a vitában mondani vagy a propagandában is szerepel, hogy itt valami szörnyű, titokzatos kiképzés zajlik a háttérben a Soros-birodalom révén és alapítványok révén, akkor érdemes elgondolkodni, hogy mindazt, amit idáig mondtam, hogyan is értelmezzük. Mert ha igaz az, hogy a Soros-birodalomban a kiképzés ilyen szigorú és katonás, akkor hogy történhetett mégis az, hogy önök is sokan, én is természetesen, és sokan, akik Bibó-kollégisták voltunk, kaptunk ilyen támogatást, segítséget, mégis különbözőféleképpen gondolkodunk. Tehát akkor ezek szerint ez a kiképzés mégsem annyira sikeres.Tehát nem az történik, hogy uniformizált, veszélyes emberek jönnek ki valahogy a Soros Alapítvány részéről, akiket ha támogatnak, azok biztos mind nagyon gonoszak lesznek, és akkor ellene lesznek Magyarország érdekeinek. Nem ilyen egyszerű ez a képlet. Hanem láthatóan sokszínűek vagyunk, sokfajták vagyunk, akkor mégiscsak van haszna ennek. Mégiscsak van haszna annak, hogy Magyarországon vannak civil szervezetek. Mégsem lehet azt gondolni a civil szervezetekről, hogy azok valami titokzatos tervnek a végrehajtói, és valamiféle kottából játszanak. Mert akkor ezek szerint a rendszerváltás idején is ez kellett volna hogy történjen velünk, és mégsem így volt. Önökkel sem ez történik ezek szerint; vagy ennyire titokzatos és fordulatos ez a terv, hogy önök is valami titkos tervnek a részesei vagy végrehajtói jelen pillanatban. Ezt nyilvánvalóan abszurdnak tartaná az ember, tehát a törvényjavaslatnak és magának az egész kampánynak olyan elemei vannak, amelyek tele vannak abszurditással. De az abszurditás és a javaslat mögött, még egyszer hangsúlyoznám, én alapvetően a gyengeséget érzem, és ez egy nagyon komoly hiba. Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy nem szabad félelmet és gyűlöletet kelteni a magyar emberekben. Az idegenekkel szemben sem. Senkivel szemben sem. Szeretném tudni egyébként, hogy miért van az, hogy amikor folyamatosan menekültekről és Soros Györgyről beszélnek, és közben a menekülteket állítják be a célpontba olyan ellenségként, olyan ellenségképként, ami ellen sokan fölemeltük a szavunkat, hogy van az, hogy mégiscsak 22 ezer gazdasági migránsnak adtak letelepedési kötvényt. Amiről itt már megint szó volt a Házban, hiszen volt olyan képviselőtársam, aki ezt szóvá tette. Hogy lehetséges ez? Hogy fordulhat az elő, hogy ha itt valóban valaki, bárki elhiszi az önök propagandáját, akkor itt súlyos ellentmondás feszül. Megjegyzem, nem baj szerintem, én egészen mást gondolok erről.Azt gondolom, hogy törvényes keretek között és normális módon természetes dolog, hogy menekülteket be kell fogadnia egy országnak, természetes dolog és normális dolog a migráció hangsúlyoznám: törvényes és normális keretek között , de lehetetlen dolog, hogy ha önök azt mondják az egyik oldalon, hogy ide be nem teheti egyetlenegy menekült sem a lábát, közben 22 ezer embernek adnak letelepedési kötvényt. Aztán kiderült, hogy 1300 menekültet pedig befogadott az ország az elmúlt egy évben. Amikor önök harcoltak az ellen, hogy 1294 menekült menekültügyi kérelmét elbírálja Magyarország, ezért Magyarországot olyan helyzetbe hozták, hogy az európai szégyenpadra kellett ülnie. Tehát összességében azt gondolom, hogy ez a Stop Soros törvénycsomag egy veszélyes propagandaeszköz; veszélyes propagandaeszköz, mert alkalmas arra, hogy indulatokat és gyűlöletet generáljon. Olyan indulatot és olyan gyűlöletet, amely méltatlan hozzánk, magyarokhoz, tisztelt képviselőtársaim, és ha már itt tartunk, keresztény emberekhez is. Itt a végén szeretnék Vejkey Imre képviselőtársamnak válaszolni az egyik felvetésére, hiszen ő hivatkozott többször a kereszténységre. Ismerjük jól egymást, és tudom, hogy Imre komolyan is gondolja a maga hitét és meggyőződését, és ezért is szeretném neki mondani, hogy igen, a kereszténységen belül is egy vita zajlik erről a kérdésről. Elég egyszerű, de kénytelen vagyok idecitálni Ferenc pápa megnyilvánulását és megjegyzését, aki egészen mást gondol erről, mint amit a Fidesz és amit a Fidesz-propaganda mond. Ő azt mondja, hogy oda kell nyújtani a segítő kezünket a bajba jutott embereknek, többek között kifejezetten a menekülteknek való segítségnyújtásra hívja fel a figyelmet, nem a lincshangulatra! Tehát ami itt történik, abból Őcsény lesz. Őcsény és lincshangulat, nem pedig keresztényi szeretet. Nem azt jelenti a keresztényi szeretet, hogy jöjjön mindenki milliószámra, és mi fogadjunk be mindenkit. Egyáltalán nem. Hanem azt, hogy aki bajban van, annak segítünk. És értelmesen segítünk. Ha már vége, meg tudjuk szüntetni a baj okát, akkor megteremtjük a visszatérés lehetőségét, de nem lehet a segítő kezet nem odanyújtani. És ezek a törvényjavaslatok arra alkalmasak, hogy olyan hangulatot teremtsenek, hogy az emberek ne segíteni, hanem ütni akarjanak, lásd az őcsényi példát. Ezért szégyenteljes. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Ezért mi, liberálisok nem fogjuk támogatni. Köszönöm szépen a figyelmet. (Sallai R. Benedek tapsol.) (17.50)Nem szeretném itt azt a nem túl kulturált vagy hasonló alpári fordulatokat használni a beszédemben, hogy Soros zsebéből kik kandikálnak ki, vagy kit vásárolt meg kilóra. Ezek nem civilizált megjegyzések szerintem. Én inkább azt mondanám, hogy eszem ágában sincs azt gondolni, hogy akik akkor, mi, mások, akik nincsenek itt a teremben, de akikről az előbb beszéltem, akik a Soros Alapítvány támogatottjai voltak, ők kilóra megvásárlásra kerültek, ahogy itt, mondom, sokan fogalmaznak, de nem helyes ez a kifejezés, azért nem helyes, mert nem tartalmazza a lényeget. Soros György akkoriban azért támogatta ezeket a mozgalmakat, mert őszintén hitt abban, hogy Magyarország egy tisztességes, nyitott gondolkodású, demokratikus ország lett. És szerintem helyesen tette, amit tett, helyesen adta ezeket a támogatásokat.Tisztelt Képviselőtársaim! Nem árt leszögezni a vita ezen pontjánál, hogy amennyiben a Kádár-rendszer idején, a rendszerváltáskor ez a javaslat, ami előttünk van, javaslatként ott szerepelt volna, akkor ezek a támogatások nem születhettek volna meg. Akkor a Fidesz nem kapott volna támogatást, az MDF sem, mi személyesen nem kaptunk volna sokan, sokan nem kaptak volna ösztöndíjakat. Ez, ami itt van előttünk, ez a törvényjavaslat, tisztelt képviselőtársaim, amit a kormánypárti képviselők most ünnepelnek és meg akarnak szavazni, az lehetetlenné tette volna mindazt, amiről én idáig beszéltem, hogy a rendszerváltás úgy jöjjön létre, hogy az a nyitott gondolkodás úgy alakuljon ki sokaknak, hogy egy generációnak, fiatal embereknek, nekünk ott a Bibó kollégiumban kinyíljon a világ. Ez többek között ezért jöhetett létre. Nem csak emiatt, hozzátenném, de ez is kellett hozzá. (Balla György: Gábor, van, akinek a szeme is kinyílik.) Ez is kellett hozzá, és bizony, tisztelt képviselőtársaim, ha ez a javaslat, ami most előttünk van, akkor, a pártállam idején született volna meg, mindez nincs. Úgyhogy emiatt is azt gondolom, hogy inkább hálával kellene tartozni mindenkinek azért, mert annak idején Soros György és a Soros Alapítvány olyan sokat segített Magyarországnak, és függetlenül attól, hogy valaki aktuálisan éppen vitában van-e Soros Györggyel vagy az általa képviselt nézetekkel, ezt a fontos tényt nem illik sem elvitatni, sem elhallgatni. Egy olyan embert állítanak most önök a célkeresztbe, tesznek a támadások középpontjába, aki magyar származású ember, és nagyon sokat tett a hazájáért. Nagyon sokat tett azért, hogy itt szabad, demokratikus, nyitott gondolkodású, tisztességes Magyarország alakuljon meg. Tisztelt Képviselőtársaim! Hozzátenném, hogy ha azt gondoljuk, amit önök sokat szoktak ebben a vitában mondani vagy a propagandában is szerepel, hogy itt valami szörnyű, titokzatos kiképzés zajlik a háttérben a Soros-birodalom révén és alapítványok révén, akkor érdemes elgondolkodni, hogy mindazt, amit idáig mondtam, hogyan is értelmezzük. Mert ha igaz az, hogy a Soros-birodalomban a kiképzés ilyen szigorú és katonás, akkor hogy történhetett mégis az, hogy önök is sokan, én is természetesen, és sokan, akik Bibó-kollégisták voltunk, kaptunk ilyen támogatást, segítséget, mégis különbözőféleképpen gondolkodunk. Tehát akkor ezek szerint ez a kiképzés mégsem annyira sikeres.Tehát nem az történik, hogy uniformizált, veszélyes emberek jönnek ki valahogy a Soros Alapítvány részéről, akiket ha támogatnak, azok biztos mind nagyon gonoszak lesznek, és akkor ellene lesznek Magyarország érdekeinek. Nem ilyen egyszerű ez a képlet. Hanem láthatóan sokszínűek vagyunk, sokfajták vagyunk, akkor mégiscsak van haszna ennek. Mégiscsak van haszna annak, hogy Magyarországon vannak civil szervezetek. Mégsem lehet azt gondolni a civil szervezetekről, hogy azok valami titokzatos tervnek a végrehajtói, és valamiféle kottából játszanak. Mert akkor ezek szerint a rendszerváltás idején is ez kellett volna hogy történjen velünk, és mégsem így volt. Önökkel sem ez történik ezek szerint; vagy ennyire titokzatos és fordulatos ez a terv, hogy önök is valami titkos tervnek a részesei vagy végrehajtói jelen pillanatban. Ezt nyilvánvalóan abszurdnak tartaná az ember, tehát a törvényjavaslatnak és magának az egész kampánynak olyan elemei vannak, amelyek tele vannak abszurditással. De az abszurditás és a javaslat mögött, még egyszer hangsúlyoznám, én alapvetően a gyengeséget érzem, és ez egy nagyon komoly hiba. Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy nem szabad félelmet és gyűlöletet kelteni a magyar emberekben. Az idegenekkel szemben sem. Senkivel szemben sem. Szeretném tudni egyébként, hogy miért van az, hogy amikor folyamatosan menekültekről és Soros Györgyről beszélnek, és közben a menekülteket állítják be a célpontba olyan ellenségként, olyan ellenségképként, ami ellen sokan fölemeltük a szavunkat, hogy van az, hogy mégiscsak 22 ezer gazdasági migránsnak adtak letelepedési kötvényt. Amiről itt már megint szó volt a Házban, hiszen volt olyan képviselőtársam, aki ezt szóvá tette. Hogy lehetséges ez? Hogy fordulhat az elő, hogy ha itt valóban valaki, bárki elhiszi az önök propagandáját, akkor itt súlyos ellentmondás feszül. Megjegyzem, nem baj szerintem, én egészen mást gondolok erről.Azt gondolom, hogy törvényes keretek között és normális módon természetes dolog, hogy menekülteket be kell fogadnia egy országnak, természetes dolog és normális dolog a migráció hangsúlyoznám: törvényes és normális keretek között , de lehetetlen dolog, hogy ha önök azt mondják az egyik oldalon, hogy ide be nem teheti egyetlenegy menekült sem a lábát, közben 22 ezer embernek adnak letelepedési kötvényt. Aztán kiderült, hogy 1300 menekültet pedig befogadott az ország az elmúlt egy évben. Amikor önök harcoltak az ellen, hogy 1294 menekült menekültügyi kérelmét elbírálja Magyarország, ezért Magyarországot olyan helyzetbe hozták, hogy az európai szégyenpadra kellett ülnie. Tehát összességében azt gondolom, hogy ez a Stop Soros törvénycsomag egy veszélyes propagandaeszköz; veszélyes propagandaeszköz, mert alkalmas arra, hogy indulatokat és gyűlöletet generáljon. Olyan indulatot és olyan gyűlöletet, amely méltatlan hozzánk, magyarokhoz, tisztelt képviselőtársaim, és ha már itt tartunk, keresztény emberekhez is. Itt a végén szeretnék Vejkey Imre képviselőtársamnak válaszolni az egyik felvetésére, hiszen ő hivatkozott többször a kereszténységre. Ismerjük jól egymást, és tudom, hogy Imre komolyan is gondolja a maga hitét és meggyőződését, és ezért is szeretném neki mondani, hogy igen, a kereszténységen belül is egy vita zajlik erről a kérdésről. Elég egyszerű, de kénytelen vagyok idecitálni Ferenc pápa megnyilvánulását és megjegyzését, aki egészen mást gondol erről, mint amit a Fidesz és amit a Fidesz-propaganda mond. Ő azt mondja, hogy oda kell nyújtani a segítő kezünket a bajba jutott embereknek, többek között kifejezetten a menekülteknek való segítségnyújtásra hívja fel a figyelmet, nem a lincshangulatra! Tehát ami itt történik, abból Őcsény lesz. Őcsény és lincshangulat, nem pedig keresztényi szeretet. Nem azt jelenti a keresztényi szeretet, hogy jöjjön mindenki milliószámra, és mi fogadjunk be mindenkit. Egyáltalán nem. Hanem azt, hogy aki bajban van, annak segítünk. És értelmesen segítünk. Ha már vége, meg tudjuk szüntetni a baj okát, akkor megteremtjük a visszatérés lehetőségét, de nem lehet a segítő kezet nem odanyújtani. És ezek a törvényjavaslatok arra alkalmasak, hogy olyan hangulatot teremtsenek, hogy az emberek ne segíteni, hanem ütni akarjanak, lásd az őcsényi példát. Ezért szégyenteljes. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Ezért mi, liberálisok nem fogjuk támogatni. Köszönöm szépen a figyelmet. (Sallai R. Benedek tapsol.) Nem szeretném itt azt a nem túl kulturált vagy hasonló alpári fordulatokat használni a beszédemben, hogy Soros zsebéből kik kandikálnak ki, vagy kit vásárolt meg kilóra. Ezek nem civilizált megjegyzések szerintem. Én inkább azt mondanám, hogy eszem ágában sincs azt gondolni, hogy akik akkor, mi, mások, akik nincsenek itt a teremben, de akikről az előbb beszéltem, akik a Soros Alapítvány támogatottjai voltak, ők kilóra megvásárlásra kerültek, ahogy itt, mondom, sokan fogalmaznak, de nem helyes ez a kifejezés, azért nem helyes, mert nem tartalmazza a lényeget. Soros György akkoriban azért támogatta ezeket a mozgalmakat, mert őszintén hitt abban, hogy Magyarország egy tisztességes, nyitott gondolkodású, demokratikus ország lett. És szerintem helyesen tette, amit tett, helyesen adta ezeket a támogatásokat.Tisztelt Képviselőtársaim! Nem árt leszögezni a vita ezen pontjánál, hogy amennyiben a Kádár-rendszer idején, a rendszerváltáskor ez a javaslat, ami előttünk van, javaslatként ott szerepelt volna, akkor ezek a támogatások nem születhettek volna meg. Akkor a Fidesz nem kapott volna támogatást, az MDF sem, mi személyesen nem kaptunk volna sokan, sokan nem kaptak volna ösztöndíjakat. Ez, ami itt van előttünk, ez a törvényjavaslat, tisztelt képviselőtársaim, amit a kormánypárti képviselők most ünnepelnek és meg akarnak szavazni, az lehetetlenné tette volna mindazt, amiről én idáig beszéltem, hogy a rendszerváltás úgy jöjjön létre, hogy az a nyitott gondolkodás úgy alakuljon ki sokaknak, hogy egy generációnak, fiatal embereknek, nekünk ott a Bibó kollégiumban kinyíljon a világ. Ez többek között ezért jöhetett létre. Nem csak emiatt, hozzátenném, de ez is kellett hozzá. (Balla György: Gábor, van, akinek a szeme is kinyílik.) Ez is kellett hozzá, és bizony, tisztelt képviselőtársaim, ha ez a javaslat, ami most előttünk van, akkor, a pártállam idején született volna meg, mindez nincs. Úgyhogy emiatt is azt gondolom, hogy inkább hálával kellene tartozni mindenkinek azért, mert annak idején Soros György és a Soros Alapítvány olyan sokat segített Magyarországnak, és függetlenül attól, hogy valaki aktuálisan éppen vitában van-e Soros Györggyel vagy az általa képviselt nézetekkel, ezt a fontos tényt nem illik sem elvitatni, sem elhallgatni. Egy olyan embert állítanak most önök a célkeresztbe, tesznek a támadások középpontjába, aki magyar származású ember, és nagyon sokat tett a hazájáért. Nagyon sokat tett azért, hogy itt szabad, demokratikus, nyitott gondolkodású, tisztességes Magyarország alakuljon meg. Tisztelt Képviselőtársaim! Hozzátenném, hogy ha azt gondoljuk, amit önök sokat szoktak ebben a vitában mondani vagy a propagandában is szerepel, hogy itt valami szörnyű, titokzatos kiképzés zajlik a háttérben a Soros-birodalom révén és alapítványok révén, akkor érdemes elgondolkodni, hogy mindazt, amit idáig mondtam, hogyan is értelmezzük. Mert ha igaz az, hogy a Soros-birodalomban a kiképzés ilyen szigorú és katonás, akkor hogy történhetett mégis az, hogy önök is sokan, én is természetesen, és sokan, akik Bibó-kollégisták voltunk, kaptunk ilyen támogatást, segítséget, mégis különbözőféleképpen gondolkodunk. Tehát akkor ezek szerint ez a kiképzés mégsem annyira sikeres.Tehát nem az történik, hogy uniformizált, veszélyes emberek jönnek ki valahogy a Soros Alapítvány részéről, akiket ha támogatnak, azok biztos mind nagyon gonoszak lesznek, és akkor ellene lesznek Magyarország érdekeinek. Nem ilyen egyszerű ez a képlet. Hanem láthatóan sokszínűek vagyunk, sokfajták vagyunk, akkor mégiscsak van haszna ennek. Mégiscsak van haszna annak, hogy Magyarországon vannak civil szervezetek. Mégsem lehet azt gondolni a civil szervezetekről, hogy azok valami titokzatos tervnek a végrehajtói, és valamiféle kottából játszanak. Mert akkor ezek szerint a rendszerváltás idején is ez kellett volna hogy történjen velünk, és mégsem így volt. Önökkel sem ez történik ezek szerint; vagy ennyire titokzatos és fordulatos ez a terv, hogy önök is valami titkos tervnek a részesei vagy végrehajtói jelen pillanatban. Ezt nyilvánvalóan abszurdnak tartaná az ember, tehát a törvényjavaslatnak és magának az egész kampánynak olyan elemei vannak, amelyek tele vannak abszurditással. De az abszurditás és a javaslat mögött, még egyszer hangsúlyoznám, én alapvetően a gyengeséget érzem, és ez egy nagyon komoly hiba. Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy nem szabad félelmet és gyűlöletet kelteni a magyar emberekben. Az idegenekkel szemben sem. Senkivel szemben sem. Szeretném tudni egyébként, hogy miért van az, hogy amikor folyamatosan menekültekről és Soros Györgyről beszélnek, és közben a menekülteket állítják be a célpontba olyan ellenségként, olyan ellenségképként, ami ellen sokan fölemeltük a szavunkat, hogy van az, hogy mégiscsak 22 ezer gazdasági migránsnak adtak letelepedési kötvényt. Amiről itt már megint szó volt a Házban, hiszen volt olyan képviselőtársam, aki ezt szóvá tette. Hogy lehetséges ez? Hogy fordulhat az elő, hogy ha itt valóban valaki, bárki elhiszi az önök propagandáját, akkor itt súlyos ellentmondás feszül. Megjegyzem, nem baj szerintem, én egészen mást gondolok erről.Azt gondolom, hogy törvényes keretek között és normális módon természetes dolog, hogy menekülteket be kell fogadnia egy országnak, természetes dolog és normális dolog a migráció hangsúlyoznám: törvényes és normális keretek között , de lehetetlen dolog, hogy ha önök azt mondják az egyik oldalon, hogy ide be nem teheti egyetlenegy menekült sem a lábát, közben 22 ezer embernek adnak letelepedési kötvényt. Aztán kiderült, hogy 1300 menekültet pedig befogadott az ország az elmúlt egy évben. Amikor önök harcoltak az ellen, hogy 1294 menekült menekültügyi kérelmét elbírálja Magyarország, ezért Magyarországot olyan helyzetbe hozták, hogy az európai szégyenpadra kellett ülnie. Tehát összességében azt gondolom, hogy ez a Stop Soros törvénycsomag egy veszélyes propagandaeszköz; veszélyes propagandaeszköz, mert alkalmas arra, hogy indulatokat és gyűlöletet generáljon. Olyan indulatot és olyan gyűlöletet, amely méltatlan hozzánk, magyarokhoz, tisztelt képviselőtársaim, és ha már itt tartunk, keresztény emberekhez is. Itt a végén szeretnék Vejkey Imre képviselőtársamnak válaszolni az egyik felvetésére, hiszen ő hivatkozott többször a kereszténységre. Ismerjük jól egymást, és tudom, hogy Imre komolyan is gondolja a maga hitét és meggyőződését, és ezért is szeretném neki mondani, hogy igen, a kereszténységen belül is egy vita zajlik erről a kérdésről. Elég egyszerű, de kénytelen vagyok idecitálni Ferenc pápa megnyilvánulását és megjegyzését, aki egészen mást gondol erről, mint amit a Fidesz és amit a Fidesz-propaganda mond. Ő azt mondja, hogy oda kell nyújtani a segítő kezünket a bajba jutott embereknek, többek között kifejezetten a menekülteknek való segítségnyújtásra hívja fel a figyelmet, nem a lincshangulatra! Tehát ami itt történik, abból Őcsény lesz. Őcsény és lincshangulat, nem pedig keresztényi szeretet. Nem azt jelenti a keresztényi szeretet, hogy jöjjön mindenki milliószámra, és mi fogadjunk be mindenkit. Egyáltalán nem. Hanem azt, hogy aki bajban van, annak segítünk. És értelmesen segítünk. Ha már vége, meg tudjuk szüntetni a baj okát, akkor megteremtjük a visszatérés lehetőségét, de nem lehet a segítő kezet nem odanyújtani. És ezek a törvényjavaslatok arra alkalmasak, hogy olyan hangulatot teremtsenek, hogy az emberek ne segíteni, hanem ütni akarjanak, lásd az őcsényi példát. Ezért szégyenteljes. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Ezért mi, liberálisok nem fogjuk támogatni. Köszönöm szépen a figyelmet. (Sallai R. Benedek tapsol.) Nem szeretném itt azt a nem túl kulturált vagy hasonló alpári fordulatokat használni a beszédemben, hogy Soros zsebéből kik kandikálnak ki, vagy kit vásárolt meg kilóra. Ezek nem civilizált megjegyzések szerintem. Én inkább azt mondanám, hogy eszem ágában sincs azt gondolni, hogy akik akkor, mi, mások, akik nincsenek itt a teremben, de akikről az előbb beszéltem, akik a Soros Alapítvány támogatottjai voltak, ők kilóra megvásárlásra kerültek, ahogy itt, mondom, sokan fogalmaznak, de nem helyes ez a kifejezés, azért nem helyes, mert nem tartalmazza a lényeget. Soros György akkoriban azért támogatta ezeket a mozgalmakat, mert őszintén hitt abban, hogy Magyarország egy tisztességes, nyitott gondolkodású, demokratikus ország lett. És szerintem helyesen tette, amit tett, helyesen adta ezeket a támogatásokat.Tisztelt Képviselőtársaim! Nem árt leszögezni a vita ezen pontjánál, hogy amennyiben a Kádár-rendszer idején, a rendszerváltáskor ez a javaslat, ami előttünk van, javaslatként ott szerepelt volna, akkor ezek a támogatások nem születhettek volna meg. Akkor a Fidesz nem kapott volna támogatást, az MDF sem, mi személyesen nem kaptunk volna sokan, sokan nem kaptak volna ösztöndíjakat. Ez, ami itt van előttünk, ez a törvényjavaslat, tisztelt képviselőtársaim, amit a kormánypárti képviselők most ünnepelnek és meg akarnak szavazni, az lehetetlenné tette volna mindazt, amiről én idáig beszéltem, hogy a rendszerváltás úgy jöjjön létre, hogy az a nyitott gondolkodás úgy alakuljon ki sokaknak, hogy egy generációnak, fiatal embereknek, nekünk ott a Bibó kollégiumban kinyíljon a világ. Ez többek között ezért jöhetett létre. Nem csak emiatt, hozzátenném, de ez is kellett hozzá. (Balla György: Gábor, van, akinek a szeme is kinyílik.) Ez is kellett hozzá, és bizony, tisztelt képviselőtársaim, ha ez a javaslat, ami most előttünk van, akkor, a pártállam idején született volna meg, mindez nincs. Úgyhogy emiatt is azt gondolom, hogy inkább hálával kellene tartozni mindenkinek azért, mert annak idején Soros György és a Soros Alapítvány olyan sokat segített Magyarországnak, és függetlenül attól, hogy valaki aktuálisan éppen vitában van-e Soros Györggyel vagy az általa képviselt nézetekkel, ezt a fontos tényt nem illik sem elvitatni, sem elhallgatni. Egy olyan embert állítanak most önök a célkeresztbe, tesznek a támadások középpontjába, aki magyar származású ember, és nagyon sokat tett a hazájáért. Nagyon sokat tett azért, hogy itt szabad, demokratikus, nyitott gondolkodású, tisztességes Magyarország alakuljon meg. Tisztelt Képviselőtársaim! Hozzátenném, hogy ha azt gondoljuk, amit önök sokat szoktak ebben a vitában mondani vagy a propagandában is szerepel, hogy itt valami szörnyű, titokzatos kiképzés zajlik a háttérben a Soros-birodalom révén és alapítványok révén, akkor érdemes elgondolkodni, hogy mindazt, amit idáig mondtam, hogyan is értelmezzük. Mert ha igaz az, hogy a Soros-birodalomban a kiképzés ilyen szigorú és katonás, akkor hogy történhetett mégis az, hogy önök is sokan, én is természetesen, és sokan, akik Bibó-kollégisták voltunk, kaptunk ilyen támogatást, segítséget, mégis különbözőféleképpen gondolkodunk. Tehát akkor ezek szerint ez a kiképzés mégsem annyira sikeres.Tehát nem az történik, hogy uniformizált, veszélyes emberek jönnek ki valahogy a Soros Alapítvány részéről, akiket ha támogatnak, azok biztos mind nagyon gonoszak lesznek, és akkor ellene lesznek Magyarország érdekeinek. Nem ilyen egyszerű ez a képlet. Hanem láthatóan sokszínűek vagyunk, sokfajták vagyunk, akkor mégiscsak van haszna ennek. Mégiscsak van haszna annak, hogy Magyarországon vannak civil szervezetek. Mégsem lehet azt gondolni a civil szervezetekről, hogy azok valami titokzatos tervnek a végrehajtói, és valamiféle kottából játszanak. Mert akkor ezek szerint a rendszerváltás idején is ez kellett volna hogy történjen velünk, és mégsem így volt. Önökkel sem ez történik ezek szerint; vagy ennyire titokzatos és fordulatos ez a terv, hogy önök is valami titkos tervnek a részesei vagy végrehajtói jelen pillanatban. Ezt nyilvánvalóan abszurdnak tartaná az ember, tehát a törvényjavaslatnak és magának az egész kampánynak olyan elemei vannak, amelyek tele vannak abszurditással. De az abszurditás és a javaslat mögött, még egyszer hangsúlyoznám, én alapvetően a gyengeséget érzem, és ez egy nagyon komoly hiba. Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy nem szabad félelmet és gyűlöletet kelteni a magyar emberekben. Az idegenekkel szemben sem. Senkivel szemben sem. Szeretném tudni egyébként, hogy miért van az, hogy amikor folyamatosan menekültekről és Soros Györgyről beszélnek, és közben a menekülteket állítják be a célpontba olyan ellenségként, olyan ellenségképként, ami ellen sokan fölemeltük a szavunkat, hogy van az, hogy mégiscsak 22 ezer gazdasági migránsnak adtak letelepedési kötvényt. Amiről itt már megint szó volt a Házban, hiszen volt olyan képviselőtársam, aki ezt szóvá tette. Hogy lehetséges ez? Hogy fordulhat az elő, hogy ha itt valóban valaki, bárki elhiszi az önök propagandáját, akkor itt súlyos ellentmondás feszül. Megjegyzem, nem baj szerintem, én egészen mást gondolok erről.Azt gondolom, hogy törvényes keretek között és normális módon természetes dolog, hogy menekülteket be kell fogadnia egy országnak, természetes dolog és normális dolog a migráció hangsúlyoznám: törvényes és normális keretek között , de lehetetlen dolog, hogy ha önök azt mondják az egyik oldalon, hogy ide be nem teheti egyetlenegy menekült sem a lábát, közben 22 ezer embernek adnak letelepedési kötvényt. Aztán kiderült, hogy 1300 menekültet pedig befogadott az ország az elmúlt egy évben. Amikor önök harcoltak az ellen, hogy 1294 menekült menekültügyi kérelmét elbírálja Magyarország, ezért Magyarországot olyan helyzetbe hozták, hogy az európai szégyenpadra kellett ülnie. Tehát összességében azt gondolom, hogy ez a Stop Soros törvénycsomag egy veszélyes propagandaeszköz; veszélyes propagandaeszköz, mert alkalmas arra, hogy indulatokat és gyűlöletet generáljon. Olyan indulatot és olyan gyűlöletet, amely méltatlan hozzánk, magyarokhoz, tisztelt képviselőtársaim, és ha már itt tartunk, keresztény emberekhez is. Itt a végén szeretnék Vejkey Imre képviselőtársamnak válaszolni az egyik felvetésére, hiszen ő hivatkozott többször a kereszténységre. Ismerjük jól egymást, és tudom, hogy Imre komolyan is gondolja a maga hitét és meggyőződését, és ezért is szeretném neki mondani, hogy igen, a kereszténységen belül is egy vita zajlik erről a kérdésről. Elég egyszerű, de kénytelen vagyok idecitálni Ferenc pápa megnyilvánulását és megjegyzését, aki egészen mást gondol erről, mint amit a Fidesz és amit a Fidesz-propaganda mond. Ő azt mondja, hogy oda kell nyújtani a segítő kezünket a bajba jutott embereknek, többek között kifejezetten a menekülteknek való segítségnyújtásra hívja fel a figyelmet, nem a lincshangulatra! Tehát ami itt történik, abból Őcsény lesz. Őcsény és lincshangulat, nem pedig keresztényi szeretet. Nem azt jelenti a keresztényi szeretet, hogy jöjjön mindenki milliószámra, és mi fogadjunk be mindenkit. Egyáltalán nem. Hanem azt, hogy aki bajban van, annak segítünk. És értelmesen segítünk. Ha már vége, meg tudjuk szüntetni a baj okát, akkor megteremtjük a visszatérés lehetőségét, de nem lehet a segítő kezet nem odanyújtani. És ezek a törvényjavaslatok arra alkalmasak, hogy olyan hangulatot teremtsenek, hogy az emberek ne segíteni, hanem ütni akarjanak, lásd az őcsényi példát. Ezért szégyenteljes. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Ezért mi, liberálisok nem fogjuk támogatni. Köszönöm szépen a figyelmet. (Sallai R. Benedek tapsol.) Tisztelt Képviselőtársaim! Nem árt leszögezni a vita ezen pontjánál, hogy amennyiben a Kádár-rendszer idején, a rendszerváltáskor ez a javaslat, ami előttünk van, javaslatként ott szerepelt volna, akkor ezek a támogatások nem születhettek volna meg. Akkor a Fidesz nem kapott volna támogatást, az MDF sem, mi személyesen nem kaptunk volna sokan, sokan nem kaptak volna ösztöndíjakat. Ez, ami itt van előttünk, ez a törvényjavaslat, tisztelt képviselőtársaim, amit a kormánypárti képviselők most ünnepelnek és meg akarnak szavazni, az lehetetlenné tette volna mindazt, amiről én idáig beszéltem, hogy a rendszerváltás úgy jöjjön létre, hogy az a nyitott gondolkodás úgy alakuljon ki sokaknak, hogy egy generációnak, fiatal embereknek, nekünk ott a Bibó kollégiumban kinyíljon a világ. Ez többek között ezért jöhetett létre. Nem csak emiatt, hozzátenném, de ez is kellett hozzá. (Balla György: Gábor, van, akinek a szeme is kinyílik.) Ez is kellett hozzá, és bizony, tisztelt képviselőtársaim, ha ez a javaslat, ami most előttünk van, akkor, a pártállam idején született volna meg, mindez nincs. Úgyhogy emiatt is azt gondolom, hogy inkább hálával kellene tartozni mindenkinek azért, mert annak idején Soros György és a Soros Alapítvány olyan sokat segített Magyarországnak, és függetlenül attól, hogy valaki aktuálisan éppen vitában van-e Soros Györggyel vagy az általa képviselt nézetekkel, ezt a fontos tényt nem illik sem elvitatni, sem elhallgatni. Egy olyan embert állítanak most önök a célkeresztbe, tesznek a támadások középpontjába, aki magyar származású ember, és nagyon sokat tett a hazájáért. Nagyon sokat tett azért, hogy itt szabad, demokratikus, nyitott gondolkodású, tisztességes Magyarország alakuljon meg. Tisztelt Képviselőtársaim! Hozzátenném, hogy ha azt gondoljuk, amit önök sokat szoktak ebben a vitában mondani vagy a propagandában is szerepel, hogy itt valami szörnyű, titokzatos kiképzés zajlik a háttérben a Soros-birodalom révén és alapítványok révén, akkor érdemes elgondolkodni, hogy mindazt, amit idáig mondtam, hogyan is értelmezzük. Mert ha igaz az, hogy a Soros-birodalomban a kiképzés ilyen szigorú és katonás, akkor hogy történhetett mégis az, hogy önök is sokan, én is természetesen, és sokan, akik Bibó-kollégisták voltunk, kaptunk ilyen támogatást, segítséget, mégis különbözőféleképpen gondolkodunk. Tehát akkor ezek szerint ez a kiképzés mégsem annyira sikeres.Tehát nem az történik, hogy uniformizált, veszélyes emberek jönnek ki valahogy a Soros Alapítvány részéről, akiket ha támogatnak, azok biztos mind nagyon gonoszak lesznek, és akkor ellene lesznek Magyarország érdekeinek. Nem ilyen egyszerű ez a képlet. Hanem láthatóan sokszínűek vagyunk, sokfajták vagyunk, akkor mégiscsak van haszna ennek. Mégiscsak van haszna annak, hogy Magyarországon vannak civil szervezetek. Mégsem lehet azt gondolni a civil szervezetekről, hogy azok valami titokzatos tervnek a végrehajtói, és valamiféle kottából játszanak. Mert akkor ezek szerint a rendszerváltás idején is ez kellett volna hogy történjen velünk, és mégsem így volt. Önökkel sem ez történik ezek szerint; vagy ennyire titokzatos és fordulatos ez a terv, hogy önök is valami titkos tervnek a részesei vagy végrehajtói jelen pillanatban. Ezt nyilvánvalóan abszurdnak tartaná az ember, tehát a törvényjavaslatnak és magának az egész kampánynak olyan elemei vannak, amelyek tele vannak abszurditással. De az abszurditás és a javaslat mögött, még egyszer hangsúlyoznám, én alapvetően a gyengeséget érzem, és ez egy nagyon komoly hiba. Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy nem szabad félelmet és gyűlöletet kelteni a magyar emberekben. Az idegenekkel szemben sem. Senkivel szemben sem. Szeretném tudni egyébként, hogy miért van az, hogy amikor folyamatosan menekültekről és Soros Györgyről beszélnek, és közben a menekülteket állítják be a célpontba olyan ellenségként, olyan ellenségképként, ami ellen sokan fölemeltük a szavunkat, hogy van az, hogy mégiscsak 22 ezer gazdasági migránsnak adtak letelepedési kötvényt. Amiről itt már megint szó volt a Házban, hiszen volt olyan képviselőtársam, aki ezt szóvá tette. Hogy lehetséges ez? Hogy fordulhat az elő, hogy ha itt valóban valaki, bárki elhiszi az önök propagandáját, akkor itt súlyos ellentmondás feszül. Megjegyzem, nem baj szerintem, én egészen mást gondolok erről.Azt gondolom, hogy törvényes keretek között és normális módon természetes dolog, hogy menekülteket be kell fogadnia egy országnak, természetes dolog és normális dolog a migráció hangsúlyoznám: törvényes és normális keretek között , de lehetetlen dolog, hogy ha önök azt mondják az egyik oldalon, hogy ide be nem teheti egyetlenegy menekült sem a lábát, közben 22 ezer embernek adnak letelepedési kötvényt. Aztán kiderült, hogy 1300 menekültet pedig befogadott az ország az elmúlt egy évben. Amikor önök harcoltak az ellen, hogy 1294 menekült menekültügyi kérelmét elbírálja Magyarország, ezért Magyarországot olyan helyzetbe hozták, hogy az európai szégyenpadra kellett ülnie. Tehát összességében azt gondolom, hogy ez a Stop Soros törvénycsomag egy veszélyes propagandaeszköz; veszélyes propagandaeszköz, mert alkalmas arra, hogy indulatokat és gyűlöletet generáljon. Olyan indulatot és olyan gyűlöletet, amely méltatlan hozzánk, magyarokhoz, tisztelt képviselőtársaim, és ha már itt tartunk, keresztény emberekhez is. Itt a végén szeretnék Vejkey Imre képviselőtársamnak válaszolni az egyik felvetésére, hiszen ő hivatkozott többször a kereszténységre. Ismerjük jól egymást, és tudom, hogy Imre komolyan is gondolja a maga hitét és meggyőződését, és ezért is szeretném neki mondani, hogy igen, a kereszténységen belül is egy vita zajlik erről a kérdésről. Elég egyszerű, de kénytelen vagyok idecitálni Ferenc pápa megnyilvánulását és megjegyzését, aki egészen mást gondol erről, mint amit a Fidesz és amit a Fidesz-propaganda mond. Ő azt mondja, hogy oda kell nyújtani a segítő kezünket a bajba jutott embereknek, többek között kifejezetten a menekülteknek való segítségnyújtásra hívja fel a figyelmet, nem a lincshangulatra! Tehát ami itt történik, abból Őcsény lesz. Őcsény és lincshangulat, nem pedig keresztényi szeretet. Nem azt jelenti a keresztényi szeretet, hogy jöjjön mindenki milliószámra, és mi fogadjunk be mindenkit. Egyáltalán nem. Hanem azt, hogy aki bajban van, annak segítünk. És értelmesen segítünk. Ha már vége, meg tudjuk szüntetni a baj okát, akkor megteremtjük a visszatérés lehetőségét, de nem lehet a segítő kezet nem odanyújtani. És ezek a törvényjavaslatok arra alkalmasak, hogy olyan hangulatot teremtsenek, hogy az emberek ne segíteni, hanem ütni akarjanak, lásd az őcsényi példát. Ezért szégyenteljes. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Ezért mi, liberálisok nem fogjuk támogatni. Köszönöm szépen a figyelmet. (Sallai R. Benedek tapsol.) Úgyhogy emiatt is azt gondolom, hogy inkább hálával kellene tartozni mindenkinek azért, mert annak idején Soros György és a Soros Alapítvány olyan sokat segített Magyarországnak, és függetlenül attól, hogy valaki aktuálisan éppen vitában van-e Soros Györggyel vagy az általa képviselt nézetekkel, ezt a fontos tényt nem illik sem elvitatni, sem elhallgatni. Egy olyan embert állítanak most önök a célkeresztbe, tesznek a támadások középpontjába, aki magyar származású ember, és nagyon sokat tett a hazájáért. Nagyon sokat tett azért, hogy itt szabad, demokratikus, nyitott gondolkodású, tisztességes Magyarország alakuljon meg. Tisztelt Képviselőtársaim! Hozzátenném, hogy ha azt gondoljuk, amit önök sokat szoktak ebben a vitában mondani vagy a propagandában is szerepel, hogy itt valami szörnyű, titokzatos kiképzés zajlik a háttérben a Soros-birodalom révén és alapítványok révén, akkor érdemes elgondolkodni, hogy mindazt, amit idáig mondtam, hogyan is értelmezzük. Mert ha igaz az, hogy a Soros-birodalomban a kiképzés ilyen szigorú és katonás, akkor hogy történhetett mégis az, hogy önök is sokan, én is természetesen, és sokan, akik Bibó-kollégisták voltunk, kaptunk ilyen támogatást, segítséget, mégis különbözőféleképpen gondolkodunk. Tehát akkor ezek szerint ez a kiképzés mégsem annyira sikeres.Tehát nem az történik, hogy uniformizált, veszélyes emberek jönnek ki valahogy a Soros Alapítvány részéről, akiket ha támogatnak, azok biztos mind nagyon gonoszak lesznek, és akkor ellene lesznek Magyarország érdekeinek. Nem ilyen egyszerű ez a képlet. Hanem láthatóan sokszínűek vagyunk, sokfajták vagyunk, akkor mégiscsak van haszna ennek. Mégiscsak van haszna annak, hogy Magyarországon vannak civil szervezetek. Mégsem lehet azt gondolni a civil szervezetekről, hogy azok valami titokzatos tervnek a végrehajtói, és valamiféle kottából játszanak. Mert akkor ezek szerint a rendszerváltás idején is ez kellett volna hogy történjen velünk, és mégsem így volt. Önökkel sem ez történik ezek szerint; vagy ennyire titokzatos és fordulatos ez a terv, hogy önök is valami titkos tervnek a részesei vagy végrehajtói jelen pillanatban. Ezt nyilvánvalóan abszurdnak tartaná az ember, tehát a törvényjavaslatnak és magának az egész kampánynak olyan elemei vannak, amelyek tele vannak abszurditással. De az abszurditás és a javaslat mögött, még egyszer hangsúlyoznám, én alapvetően a gyengeséget érzem, és ez egy nagyon komoly hiba. Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy nem szabad félelmet és gyűlöletet kelteni a magyar emberekben. Az idegenekkel szemben sem. Senkivel szemben sem. Szeretném tudni egyébként, hogy miért van az, hogy amikor folyamatosan menekültekről és Soros Györgyről beszélnek, és közben a menekülteket állítják be a célpontba olyan ellenségként, olyan ellenségképként, ami ellen sokan fölemeltük a szavunkat, hogy van az, hogy mégiscsak 22 ezer gazdasági migránsnak adtak letelepedési kötvényt. Amiről itt már megint szó volt a Házban, hiszen volt olyan képviselőtársam, aki ezt szóvá tette. Hogy lehetséges ez? Hogy fordulhat az elő, hogy ha itt valóban valaki, bárki elhiszi az önök propagandáját, akkor itt súlyos ellentmondás feszül. Megjegyzem, nem baj szerintem, én egészen mást gondolok erről.Azt gondolom, hogy törvényes keretek között és normális módon természetes dolog, hogy menekülteket be kell fogadnia egy országnak, természetes dolog és normális dolog a migráció hangsúlyoznám: törvényes és normális keretek között , de lehetetlen dolog, hogy ha önök azt mondják az egyik oldalon, hogy ide be nem teheti egyetlenegy menekült sem a lábát, közben 22 ezer embernek adnak letelepedési kötvényt. Aztán kiderült, hogy 1300 menekültet pedig befogadott az ország az elmúlt egy évben. Amikor önök harcoltak az ellen, hogy 1294 menekült menekültügyi kérelmét elbírálja Magyarország, ezért Magyarországot olyan helyzetbe hozták, hogy az európai szégyenpadra kellett ülnie. Tehát összességében azt gondolom, hogy ez a Stop Soros törvénycsomag egy veszélyes propagandaeszköz; veszélyes propagandaeszköz, mert alkalmas arra, hogy indulatokat és gyűlöletet generáljon. Olyan indulatot és olyan gyűlöletet, amely méltatlan hozzánk, magyarokhoz, tisztelt képviselőtársaim, és ha már itt tartunk, keresztény emberekhez is. Itt a végén szeretnék Vejkey Imre képviselőtársamnak válaszolni az egyik felvetésére, hiszen ő hivatkozott többször a kereszténységre. Ismerjük jól egymást, és tudom, hogy Imre komolyan is gondolja a maga hitét és meggyőződését, és ezért is szeretném neki mondani, hogy igen, a kereszténységen belül is egy vita zajlik erről a kérdésről. Elég egyszerű, de kénytelen vagyok idecitálni Ferenc pápa megnyilvánulását és megjegyzését, aki egészen mást gondol erről, mint amit a Fidesz és amit a Fidesz-propaganda mond. Ő azt mondja, hogy oda kell nyújtani a segítő kezünket a bajba jutott embereknek, többek között kifejezetten a menekülteknek való segítségnyújtásra hívja fel a figyelmet, nem a lincshangulatra! Tehát ami itt történik, abból Őcsény lesz. Őcsény és lincshangulat, nem pedig keresztényi szeretet. Nem azt jelenti a keresztényi szeretet, hogy jöjjön mindenki milliószámra, és mi fogadjunk be mindenkit. Egyáltalán nem. Hanem azt, hogy aki bajban van, annak segítünk. És értelmesen segítünk. Ha már vége, meg tudjuk szüntetni a baj okát, akkor megteremtjük a visszatérés lehetőségét, de nem lehet a segítő kezet nem odanyújtani. És ezek a törvényjavaslatok arra alkalmasak, hogy olyan hangulatot teremtsenek, hogy az emberek ne segíteni, hanem ütni akarjanak, lásd az őcsényi példát. Ezért szégyenteljes. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Ezért mi, liberálisok nem fogjuk támogatni. Köszönöm szépen a figyelmet. (Sallai R. Benedek tapsol.) Tisztelt Képviselőtársaim! Hozzátenném, hogy ha azt gondoljuk, amit önök sokat szoktak ebben a vitában mondani vagy a propagandában is szerepel, hogy itt valami szörnyű, titokzatos kiképzés zajlik a háttérben a Soros-birodalom révén és alapítványok révén, akkor érdemes elgondolkodni, hogy mindazt, amit idáig mondtam, hogyan is értelmezzük. Mert ha igaz az, hogy a Soros-birodalomban a kiképzés ilyen szigorú és katonás, akkor hogy történhetett mégis az, hogy önök is sokan, én is természetesen, és sokan, akik Bibó-kollégisták voltunk, kaptunk ilyen támogatást, segítséget, mégis különbözőféleképpen gondolkodunk. Tehát akkor ezek szerint ez a kiképzés mégsem annyira sikeres.Tehát nem az történik, hogy uniformizált, veszélyes emberek jönnek ki valahogy a Soros Alapítvány részéről, akiket ha támogatnak, azok biztos mind nagyon gonoszak lesznek, és akkor ellene lesznek Magyarország érdekeinek. Nem ilyen egyszerű ez a képlet. Hanem láthatóan sokszínűek vagyunk, sokfajták vagyunk, akkor mégiscsak van haszna ennek. Mégiscsak van haszna annak, hogy Magyarországon vannak civil szervezetek. Mégsem lehet azt gondolni a civil szervezetekről, hogy azok valami titokzatos tervnek a végrehajtói, és valamiféle kottából játszanak. Mert akkor ezek szerint a rendszerváltás idején is ez kellett volna hogy történjen velünk, és mégsem így volt. Önökkel sem ez történik ezek szerint; vagy ennyire titokzatos és fordulatos ez a terv, hogy önök is valami titkos tervnek a részesei vagy végrehajtói jelen pillanatban. Ezt nyilvánvalóan abszurdnak tartaná az ember, tehát a törvényjavaslatnak és magának az egész kampánynak olyan elemei vannak, amelyek tele vannak abszurditással. De az abszurditás és a javaslat mögött, még egyszer hangsúlyoznám, én alapvetően a gyengeséget érzem, és ez egy nagyon komoly hiba. Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy nem szabad félelmet és gyűlöletet kelteni a magyar emberekben. Az idegenekkel szemben sem. Senkivel szemben sem. Szeretném tudni egyébként, hogy miért van az, hogy amikor folyamatosan menekültekről és Soros Györgyről beszélnek, és közben a menekülteket állítják be a célpontba olyan ellenségként, olyan ellenségképként, ami ellen sokan fölemeltük a szavunkat, hogy van az, hogy mégiscsak 22 ezer gazdasági migránsnak adtak letelepedési kötvényt. Amiről itt már megint szó volt a Házban, hiszen volt olyan képviselőtársam, aki ezt szóvá tette. Hogy lehetséges ez? Hogy fordulhat az elő, hogy ha itt valóban valaki, bárki elhiszi az önök propagandáját, akkor itt súlyos ellentmondás feszül. Megjegyzem, nem baj szerintem, én egészen mást gondolok erről.Azt gondolom, hogy törvényes keretek között és normális módon természetes dolog, hogy menekülteket be kell fogadnia egy országnak, természetes dolog és normális dolog a migráció hangsúlyoznám: törvényes és normális keretek között , de lehetetlen dolog, hogy ha önök azt mondják az egyik oldalon, hogy ide be nem teheti egyetlenegy menekült sem a lábát, közben 22 ezer embernek adnak letelepedési kötvényt. Aztán kiderült, hogy 1300 menekültet pedig befogadott az ország az elmúlt egy évben. Amikor önök harcoltak az ellen, hogy 1294 menekült menekültügyi kérelmét elbírálja Magyarország, ezért Magyarországot olyan helyzetbe hozták, hogy az európai szégyenpadra kellett ülnie. Tehát összességében azt gondolom, hogy ez a Stop Soros törvénycsomag egy veszélyes propagandaeszköz; veszélyes propagandaeszköz, mert alkalmas arra, hogy indulatokat és gyűlöletet generáljon. Olyan indulatot és olyan gyűlöletet, amely méltatlan hozzánk, magyarokhoz, tisztelt képviselőtársaim, és ha már itt tartunk, keresztény emberekhez is. Itt a végén szeretnék Vejkey Imre képviselőtársamnak válaszolni az egyik felvetésére, hiszen ő hivatkozott többször a kereszténységre. Ismerjük jól egymást, és tudom, hogy Imre komolyan is gondolja a maga hitét és meggyőződését, és ezért is szeretném neki mondani, hogy igen, a kereszténységen belül is egy vita zajlik erről a kérdésről. Elég egyszerű, de kénytelen vagyok idecitálni Ferenc pápa megnyilvánulását és megjegyzését, aki egészen mást gondol erről, mint amit a Fidesz és amit a Fidesz-propaganda mond. Ő azt mondja, hogy oda kell nyújtani a segítő kezünket a bajba jutott embereknek, többek között kifejezetten a menekülteknek való segítségnyújtásra hívja fel a figyelmet, nem a lincshangulatra! Tehát ami itt történik, abból Őcsény lesz. Őcsény és lincshangulat, nem pedig keresztényi szeretet. Nem azt jelenti a keresztényi szeretet, hogy jöjjön mindenki milliószámra, és mi fogadjunk be mindenkit. Egyáltalán nem. Hanem azt, hogy aki bajban van, annak segítünk. És értelmesen segítünk. Ha már vége, meg tudjuk szüntetni a baj okát, akkor megteremtjük a visszatérés lehetőségét, de nem lehet a segítő kezet nem odanyújtani. És ezek a törvényjavaslatok arra alkalmasak, hogy olyan hangulatot teremtsenek, hogy az emberek ne segíteni, hanem ütni akarjanak, lásd az őcsényi példát. Ezért szégyenteljes. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Ezért mi, liberálisok nem fogjuk támogatni. Köszönöm szépen a figyelmet. (Sallai R. Benedek tapsol.) Tehát nem az történik, hogy uniformizált, veszélyes emberek jönnek ki valahogy a Soros Alapítvány részéről, akiket ha támogatnak, azok biztos mind nagyon gonoszak lesznek, és akkor ellene lesznek Magyarország érdekeinek. Nem ilyen egyszerű ez a képlet. Hanem láthatóan sokszínűek vagyunk, sokfajták vagyunk, akkor mégiscsak van haszna ennek. Mégiscsak van haszna annak, hogy Magyarországon vannak civil szervezetek. Mégsem lehet azt gondolni a civil szervezetekről, hogy azok valami titokzatos tervnek a végrehajtói, és valamiféle kottából játszanak. Mert akkor ezek szerint a rendszerváltás idején is ez kellett volna hogy történjen velünk, és mégsem így volt. Önökkel sem ez történik ezek szerint; vagy ennyire titokzatos és fordulatos ez a terv, hogy önök is valami titkos tervnek a részesei vagy végrehajtói jelen pillanatban. Ezt nyilvánvalóan abszurdnak tartaná az ember, tehát a törvényjavaslatnak és magának az egész kampánynak olyan elemei vannak, amelyek tele vannak abszurditással. De az abszurditás és a javaslat mögött, még egyszer hangsúlyoznám, én alapvetően a gyengeséget érzem, és ez egy nagyon komoly hiba. Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy nem szabad félelmet és gyűlöletet kelteni a magyar emberekben. Az idegenekkel szemben sem. Senkivel szemben sem. Szeretném tudni egyébként, hogy miért van az, hogy amikor folyamatosan menekültekről és Soros Györgyről beszélnek, és közben a menekülteket állítják be a célpontba olyan ellenségként, olyan ellenségképként, ami ellen sokan fölemeltük a szavunkat, hogy van az, hogy mégiscsak 22 ezer gazdasági migránsnak adtak letelepedési kötvényt. Amiről itt már megint szó volt a Házban, hiszen volt olyan képviselőtársam, aki ezt szóvá tette. Hogy lehetséges ez? Hogy fordulhat az elő, hogy ha itt valóban valaki, bárki elhiszi az önök propagandáját, akkor itt súlyos ellentmondás feszül. Megjegyzem, nem baj szerintem, én egészen mást gondolok erről.Azt gondolom, hogy törvényes keretek között és normális módon természetes dolog, hogy menekülteket be kell fogadnia egy országnak, természetes dolog és normális dolog a migráció hangsúlyoznám: törvényes és normális keretek között , de lehetetlen dolog, hogy ha önök azt mondják az egyik oldalon, hogy ide be nem teheti egyetlenegy menekült sem a lábát, közben 22 ezer embernek adnak letelepedési kötvényt. Aztán kiderült, hogy 1300 menekültet pedig befogadott az ország az elmúlt egy évben. Amikor önök harcoltak az ellen, hogy 1294 menekült menekültügyi kérelmét elbírálja Magyarország, ezért Magyarországot olyan helyzetbe hozták, hogy az európai szégyenpadra kellett ülnie. Tehát összességében azt gondolom, hogy ez a Stop Soros törvénycsomag egy veszélyes propagandaeszköz; veszélyes propagandaeszköz, mert alkalmas arra, hogy indulatokat és gyűlöletet generáljon. Olyan indulatot és olyan gyűlöletet, amely méltatlan hozzánk, magyarokhoz, tisztelt képviselőtársaim, és ha már itt tartunk, keresztény emberekhez is. Itt a végén szeretnék Vejkey Imre képviselőtársamnak válaszolni az egyik felvetésére, hiszen ő hivatkozott többször a kereszténységre. Ismerjük jól egymást, és tudom, hogy Imre komolyan is gondolja a maga hitét és meggyőződését, és ezért is szeretném neki mondani, hogy igen, a kereszténységen belül is egy vita zajlik erről a kérdésről. Elég egyszerű, de kénytelen vagyok idecitálni Ferenc pápa megnyilvánulását és megjegyzését, aki egészen mást gondol erről, mint amit a Fidesz és amit a Fidesz-propaganda mond. Ő azt mondja, hogy oda kell nyújtani a segítő kezünket a bajba jutott embereknek, többek között kifejezetten a menekülteknek való segítségnyújtásra hívja fel a figyelmet, nem a lincshangulatra! Tehát ami itt történik, abból Őcsény lesz. Őcsény és lincshangulat, nem pedig keresztényi szeretet. Nem azt jelenti a keresztényi szeretet, hogy jöjjön mindenki milliószámra, és mi fogadjunk be mindenkit. Egyáltalán nem. Hanem azt, hogy aki bajban van, annak segítünk. És értelmesen segítünk. Ha már vége, meg tudjuk szüntetni a baj okát, akkor megteremtjük a visszatérés lehetőségét, de nem lehet a segítő kezet nem odanyújtani. És ezek a törvényjavaslatok arra alkalmasak, hogy olyan hangulatot teremtsenek, hogy az emberek ne segíteni, hanem ütni akarjanak, lásd az őcsényi példát. Ezért szégyenteljes. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Ezért mi, liberálisok nem fogjuk támogatni. Köszönöm szépen a figyelmet. (Sallai R. Benedek tapsol.) Szeretném tudni egyébként, hogy miért van az, hogy amikor folyamatosan menekültekről és Soros Györgyről beszélnek, és közben a menekülteket állítják be a célpontba olyan ellenségként, olyan ellenségképként, ami ellen sokan fölemeltük a szavunkat, hogy van az, hogy mégiscsak 22 ezer gazdasági migránsnak adtak letelepedési kötvényt. Amiről itt már megint szó volt a Házban, hiszen volt olyan képviselőtársam, aki ezt szóvá tette. Hogy lehetséges ez? Hogy fordulhat az elő, hogy ha itt valóban valaki, bárki elhiszi az önök propagandáját, akkor itt súlyos ellentmondás feszül. Megjegyzem, nem baj szerintem, én egészen mást gondolok erről.Azt gondolom, hogy törvényes keretek között és normális módon természetes dolog, hogy menekülteket be kell fogadnia egy országnak, természetes dolog és normális dolog a migráció hangsúlyoznám: törvényes és normális keretek között , de lehetetlen dolog, hogy ha önök azt mondják az egyik oldalon, hogy ide be nem teheti egyetlenegy menekült sem a lábát, közben 22 ezer embernek adnak letelepedési kötvényt. Aztán kiderült, hogy 1300 menekültet pedig befogadott az ország az elmúlt egy évben. Amikor önök harcoltak az ellen, hogy 1294 menekült menekültügyi kérelmét elbírálja Magyarország, ezért Magyarországot olyan helyzetbe hozták, hogy az európai szégyenpadra kellett ülnie. Tehát összességében azt gondolom, hogy ez a Stop Soros törvénycsomag egy veszélyes propagandaeszköz; veszélyes propagandaeszköz, mert alkalmas arra, hogy indulatokat és gyűlöletet generáljon. Olyan indulatot és olyan gyűlöletet, amely méltatlan hozzánk, magyarokhoz, tisztelt képviselőtársaim, és ha már itt tartunk, keresztény emberekhez is. Itt a végén szeretnék Vejkey Imre képviselőtársamnak válaszolni az egyik felvetésére, hiszen ő hivatkozott többször a kereszténységre. Ismerjük jól egymást, és tudom, hogy Imre komolyan is gondolja a maga hitét és meggyőződését, és ezért is szeretném neki mondani, hogy igen, a kereszténységen belül is egy vita zajlik erről a kérdésről. Elég egyszerű, de kénytelen vagyok idecitálni Ferenc pápa megnyilvánulását és megjegyzését, aki egészen mást gondol erről, mint amit a Fidesz és amit a Fidesz-propaganda mond. Ő azt mondja, hogy oda kell nyújtani a segítő kezünket a bajba jutott embereknek, többek között kifejezetten a menekülteknek való segítségnyújtásra hívja fel a figyelmet, nem a lincshangulatra! Tehát ami itt történik, abból Őcsény lesz. Őcsény és lincshangulat, nem pedig keresztényi szeretet. Nem azt jelenti a keresztényi szeretet, hogy jöjjön mindenki milliószámra, és mi fogadjunk be mindenkit. Egyáltalán nem. Hanem azt, hogy aki bajban van, annak segítünk. És értelmesen segítünk. Ha már vége, meg tudjuk szüntetni a baj okát, akkor megteremtjük a visszatérés lehetőségét, de nem lehet a segítő kezet nem odanyújtani. És ezek a törvényjavaslatok arra alkalmasak, hogy olyan hangulatot teremtsenek, hogy az emberek ne segíteni, hanem ütni akarjanak, lásd az őcsényi példát. Ezért szégyenteljes. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Ezért mi, liberálisok nem fogjuk támogatni. Köszönöm szépen a figyelmet. (Sallai R. Benedek tapsol.) Azt gondolom, hogy törvényes keretek között és normális módon természetes dolog, hogy menekülteket be kell fogadnia egy országnak, természetes dolog és normális dolog a migráció hangsúlyoznám: törvényes és normális keretek között , de lehetetlen dolog, hogy ha önök azt mondják az egyik oldalon, hogy ide be nem teheti egyetlenegy menekült sem a lábát, közben 22 ezer embernek adnak letelepedési kötvényt. Aztán kiderült, hogy 1300 menekültet pedig befogadott az ország az elmúlt egy évben. Amikor önök harcoltak az ellen, hogy 1294 menekült menekültügyi kérelmét elbírálja Magyarország, ezért Magyarországot olyan helyzetbe hozták, hogy az európai szégyenpadra kellett ülnie. Tehát összességében azt gondolom, hogy ez a Stop Soros törvénycsomag egy veszélyes propagandaeszköz; veszélyes propagandaeszköz, mert alkalmas arra, hogy indulatokat és gyűlöletet generáljon. Olyan indulatot és olyan gyűlöletet, amely méltatlan hozzánk, magyarokhoz, tisztelt képviselőtársaim, és ha már itt tartunk, keresztény emberekhez is. Itt a végén szeretnék Vejkey Imre képviselőtársamnak válaszolni az egyik felvetésére, hiszen ő hivatkozott többször a kereszténységre. Ismerjük jól egymást, és tudom, hogy Imre komolyan is gondolja a maga hitét és meggyőződését, és ezért is szeretném neki mondani, hogy igen, a kereszténységen belül is egy vita zajlik erről a kérdésről. Elég egyszerű, de kénytelen vagyok idecitálni Ferenc pápa megnyilvánulását és megjegyzését, aki egészen mást gondol erről, mint amit a Fidesz és amit a Fidesz-propaganda mond. Ő azt mondja, hogy oda kell nyújtani a segítő kezünket a bajba jutott embereknek, többek között kifejezetten a menekülteknek való segítségnyújtásra hívja fel a figyelmet, nem a lincshangulatra! Tehát ami itt történik, abból Őcsény lesz. Őcsény és lincshangulat, nem pedig keresztényi szeretet. Nem azt jelenti a keresztényi szeretet, hogy jöjjön mindenki milliószámra, és mi fogadjunk be mindenkit. Egyáltalán nem. Hanem azt, hogy aki bajban van, annak segítünk. És értelmesen segítünk. Ha már vége, meg tudjuk szüntetni a baj okát, akkor megteremtjük a visszatérés lehetőségét, de nem lehet a segítő kezet nem odanyújtani. És ezek a törvényjavaslatok arra alkalmasak, hogy olyan hangulatot teremtsenek, hogy az emberek ne segíteni, hanem ütni akarjanak, lásd az őcsényi példát. Ezért szégyenteljes. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Ezért mi, liberálisok nem fogjuk támogatni. Köszönöm szépen a figyelmet. (Sallai R. Benedek tapsol.) Tehát összességében azt gondolom, hogy ez a Stop Soros törvénycsomag egy veszélyes propagandaeszköz; veszélyes propagandaeszköz, mert alkalmas arra, hogy indulatokat és gyűlöletet generáljon. Olyan indulatot és olyan gyűlöletet, amely méltatlan hozzánk, magyarokhoz, tisztelt képviselőtársaim, és ha már itt tartunk, keresztény emberekhez is. Itt a végén szeretnék Vejkey Imre képviselőtársamnak válaszolni az egyik felvetésére, hiszen ő hivatkozott többször a kereszténységre. Ismerjük jól egymást, és tudom, hogy Imre komolyan is gondolja a maga hitét és meggyőződését, és ezért is szeretném neki mondani, hogy igen, a kereszténységen belül is egy vita zajlik erről a kérdésről. Elég egyszerű, de kénytelen vagyok idecitálni Ferenc pápa megnyilvánulását és megjegyzését, aki egészen mást gondol erről, mint amit a Fidesz és amit a Fidesz-propaganda mond. Ő azt mondja, hogy oda kell nyújtani a segítő kezünket a bajba jutott embereknek, többek között kifejezetten a menekülteknek való segítségnyújtásra hívja fel a figyelmet, nem a lincshangulatra! Tehát ami itt történik, abból Őcsény lesz. Őcsény és lincshangulat, nem pedig keresztényi szeretet. Nem azt jelenti a keresztényi szeretet, hogy jöjjön mindenki milliószámra, és mi fogadjunk be mindenkit. Egyáltalán nem. Hanem azt, hogy aki bajban van, annak segítünk. És értelmesen segítünk. Ha már vége, meg tudjuk szüntetni a baj okát, akkor megteremtjük a visszatérés lehetőségét, de nem lehet a segítő kezet nem odanyújtani. És ezek a törvényjavaslatok arra alkalmasak, hogy olyan hangulatot teremtsenek, hogy az emberek ne segíteni, hanem ütni akarjanak, lásd az őcsényi példát. Ezért szégyenteljes. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Ezért mi, liberálisok nem fogjuk támogatni. Köszönöm szépen a figyelmet. (Sallai R. Benedek tapsol.) Itt a végén szeretnék Vejkey Imre képviselőtársamnak válaszolni az egyik felvetésére, hiszen ő hivatkozott többször a kereszténységre. Ismerjük jól egymást, és tudom, hogy Imre komolyan is gondolja a maga hitét és meggyőződését, és ezért is szeretném neki mondani, hogy igen, a kereszténységen belül is egy vita zajlik erről a kérdésről. Elég egyszerű, de kénytelen vagyok idecitálni Ferenc pápa megnyilvánulását és megjegyzését, aki egészen mást gondol erről, mint amit a Fidesz és amit a Fidesz-propaganda mond. Ő azt mondja, hogy oda kell nyújtani a segítő kezünket a bajba jutott embereknek, többek között kifejezetten a menekülteknek való segítségnyújtásra hívja fel a figyelmet, nem a lincshangulatra! Tehát ami itt történik, abból Őcsény lesz. Őcsény és lincshangulat, nem pedig keresztényi szeretet. Nem azt jelenti a keresztényi szeretet, hogy jöjjön mindenki milliószámra, és mi fogadjunk be mindenkit. Egyáltalán nem. Hanem azt, hogy aki bajban van, annak segítünk. És értelmesen segítünk. Ha már vége, meg tudjuk szüntetni a baj okát, akkor megteremtjük a visszatérés lehetőségét, de nem lehet a segítő kezet nem odanyújtani. És ezek a törvényjavaslatok arra alkalmasak, hogy olyan hangulatot teremtsenek, hogy az emberek ne segíteni, hanem ütni akarjanak, lásd az őcsényi példát. Ezért szégyenteljes. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Ezért mi, liberálisok nem fogjuk támogatni. Köszönöm szépen a figyelmet. (Sallai R. Benedek tapsol.)
  • (18.00)Egyszóval, inkább a magyar élet eltűnését, mint megőrzését pártfogolták. Az egyszerű kérdés azonban az, hogy van-e joga a magyar népnek magyarként megmaradni a szülőföldjén. Minden más véleményünk szerint csak részletkérdés. Szeretnék azonban felhozni egy könyvből egy részletet, Yuval Hararitól. Lehet, hogy van, aki olvasta, de nagyon figyelemre méltónak tartom. Azt írja a könyvében, hogy a nagyvilágban elterjedt az a nézet, hogy a nemzetek lassan eltűnnek, a világnak is az a legjobb, ha azt a gazdagok irányítják. A betelepítési terv annak a globális látásmódnak a következménye, amely szerint a gazdagok uralma alatt épül a globális birodalom, amit nem egy bizonyos állam vagy népcsoport kormányoz, inkább egy multietnikus elit vezeti. Így készül a gazdagok egyszázalékos világállama. Ennek a rögeszmének kell az útjából eltakarítani az összetartó nemzeti közösségeket, és ennek igyekszik útját állni a magyar kormány a beterjesztett törvényjavaslatok szellemével és szavaival.Tisztelt Képviselőtársaim! Feltehetjük a kérdést, hogy gyakorlatilag mi a választás tétje. A választás tétje nem egyéb, mint hogy erős Magyarország legyen a választók akaratából és a Jóisten segítségével. A Stop Sorossal, az ENSZ migrációs csomagjával, a belga miniszterelnök szerinti felső határ nélküli kvóták elfogadásával szemben a Fidesz-KDNP a biztonságot, a békés fejlődést, a nyugalmat, a polgári építkezés folytatását, a családpolitika további erősítését garantálja.A Stop Soros törvényjavaslat azonban három elemből tevődik össze. Először is külön fogják regisztrálni az illegális bevándorlást szervező, inkább civilnek mondható, fizetett aktivistával dolgozó szervezeteket. Nekik külön bevallást kell majd készíteni, a migráció támogatására fordított összegek után pedig 25 százalékos illetéket kell fizetniük. A Stop Soros törvénycsomag komoly támogatást élvez a társadalom részéről. A fizetett politikusok és az NGO-k figyelmébe ajánlom az Alaptörvény C) cikkét, annak (2) bekezdését, és ezt szeretném is idézni. Ugyanis az Alapvetés C) cikke (2) bekezdése a következőt tartalmazza: „Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni.” Ez a bekezdés azt is sugallja, hogy az erőszakos hatalommegszerzésre tett kísérlet Alaptörvénybe ütközik. A magyar büntető törvénykönyv szerint az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása pedig bűntettnek minősül. Érdemes megfontolni.Meggyőződésünk az, hogy az idegenrendészeti távoltartás intézménye mindenki számára figyelemre méltó, hiszen azt a célt szolgálja, hogy mindenkit távol kell tartani Magyarországtól, aki olyasmit csinál, ami alapvetően ellentétes a magyar emberek érdekével. Azt akarjuk, hogy Magyarország ne legyen bevándorlóország.Tisztelt Képviselőtársaim! Oly sok minden elhangzott már itt a felszólalások során mind a vezérszónoklatban, mind pedig képviselőtársaim által, hogy összegzésképpen elmondhatjuk, mind a három törvényjavaslat Magyarország érdekét, Magyarország megmaradását, a magyar emberek életminőségének javítását, az ország felemelkedését és jövőképét szolgálja. Ezért kérjük a tisztelt Országgyűlés támogatását. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok padsoraiból.) (18.00)Egyszóval, inkább a magyar élet eltűnését, mint megőrzését pártfogolták. Az egyszerű kérdés azonban az, hogy van-e joga a magyar népnek magyarként megmaradni a szülőföldjén. Minden más véleményünk szerint csak részletkérdés. Szeretnék azonban felhozni egy könyvből egy részletet, Yuval Hararitól. Lehet, hogy van, aki olvasta, de nagyon figyelemre méltónak tartom. Azt írja a könyvében, hogy a nagyvilágban elterjedt az a nézet, hogy a nemzetek lassan eltűnnek, a világnak is az a legjobb, ha azt a gazdagok irányítják. A betelepítési terv annak a globális látásmódnak a következménye, amely szerint a gazdagok uralma alatt épül a globális birodalom, amit nem egy bizonyos állam vagy népcsoport kormányoz, inkább egy multietnikus elit vezeti. Így készül a gazdagok egyszázalékos világállama. Ennek a rögeszmének kell az útjából eltakarítani az összetartó nemzeti közösségeket, és ennek igyekszik útját állni a magyar kormány a beterjesztett törvényjavaslatok szellemével és szavaival.Tisztelt Képviselőtársaim! Feltehetjük a kérdést, hogy gyakorlatilag mi a választás tétje. A választás tétje nem egyéb, mint hogy erős Magyarország legyen a választók akaratából és a Jóisten segítségével. A Stop Sorossal, az ENSZ migrációs csomagjával, a belga miniszterelnök szerinti felső határ nélküli kvóták elfogadásával szemben a Fidesz-KDNP a biztonságot, a békés fejlődést, a nyugalmat, a polgári építkezés folytatását, a családpolitika további erősítését garantálja.A Stop Soros törvényjavaslat azonban három elemből tevődik össze. Először is külön fogják regisztrálni az illegális bevándorlást szervező, inkább civilnek mondható, fizetett aktivistával dolgozó szervezeteket. Nekik külön bevallást kell majd készíteni, a migráció támogatására fordított összegek után pedig 25 százalékos illetéket kell fizetniük. A Stop Soros törvénycsomag komoly támogatást élvez a társadalom részéről. A fizetett politikusok és az NGO-k figyelmébe ajánlom az Alaptörvény C) cikkét, annak (2) bekezdését, és ezt szeretném is idézni. Ugyanis az Alapvetés C) cikke (2) bekezdése a következőt tartalmazza: „Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni.” Ez a bekezdés azt is sugallja, hogy az erőszakos hatalommegszerzésre tett kísérlet Alaptörvénybe ütközik. A magyar büntető törvénykönyv szerint az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása pedig bűntettnek minősül. Érdemes megfontolni.Meggyőződésünk az, hogy az idegenrendészeti távoltartás intézménye mindenki számára figyelemre méltó, hiszen azt a célt szolgálja, hogy mindenkit távol kell tartani Magyarországtól, aki olyasmit csinál, ami alapvetően ellentétes a magyar emberek érdekével. Azt akarjuk, hogy Magyarország ne legyen bevándorlóország.Tisztelt Képviselőtársaim! Oly sok minden elhangzott már itt a felszólalások során mind a vezérszónoklatban, mind pedig képviselőtársaim által, hogy összegzésképpen elmondhatjuk, mind a három törvényjavaslat Magyarország érdekét, Magyarország megmaradását, a magyar emberek életminőségének javítását, az ország felemelkedését és jövőképét szolgálja. Ezért kérjük a tisztelt Országgyűlés támogatását. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok padsoraiból.) Egyszóval, inkább a magyar élet eltűnését, mint megőrzését pártfogolták. Az egyszerű kérdés azonban az, hogy van-e joga a magyar népnek magyarként megmaradni a szülőföldjén. Minden más véleményünk szerint csak részletkérdés. Szeretnék azonban felhozni egy könyvből egy részletet, Yuval Hararitól. Lehet, hogy van, aki olvasta, de nagyon figyelemre méltónak tartom. Azt írja a könyvében, hogy a nagyvilágban elterjedt az a nézet, hogy a nemzetek lassan eltűnnek, a világnak is az a legjobb, ha azt a gazdagok irányítják. A betelepítési terv annak a globális látásmódnak a következménye, amely szerint a gazdagok uralma alatt épül a globális birodalom, amit nem egy bizonyos állam vagy népcsoport kormányoz, inkább egy multietnikus elit vezeti. Így készül a gazdagok egyszázalékos világállama. Ennek a rögeszmének kell az útjából eltakarítani az összetartó nemzeti közösségeket, és ennek igyekszik útját állni a magyar kormány a beterjesztett törvényjavaslatok szellemével és szavaival.Tisztelt Képviselőtársaim! Feltehetjük a kérdést, hogy gyakorlatilag mi a választás tétje. A választás tétje nem egyéb, mint hogy erős Magyarország legyen a választók akaratából és a Jóisten segítségével. A Stop Sorossal, az ENSZ migrációs csomagjával, a belga miniszterelnök szerinti felső határ nélküli kvóták elfogadásával szemben a Fidesz-KDNP a biztonságot, a békés fejlődést, a nyugalmat, a polgári építkezés folytatását, a családpolitika további erősítését garantálja.A Stop Soros törvényjavaslat azonban három elemből tevődik össze. Először is külön fogják regisztrálni az illegális bevándorlást szervező, inkább civilnek mondható, fizetett aktivistával dolgozó szervezeteket. Nekik külön bevallást kell majd készíteni, a migráció támogatására fordított összegek után pedig 25 százalékos illetéket kell fizetniük. A Stop Soros törvénycsomag komoly támogatást élvez a társadalom részéről. A fizetett politikusok és az NGO-k figyelmébe ajánlom az Alaptörvény C) cikkét, annak (2) bekezdését, és ezt szeretném is idézni. Ugyanis az Alapvetés C) cikke (2) bekezdése a következőt tartalmazza: „Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni.” Ez a bekezdés azt is sugallja, hogy az erőszakos hatalommegszerzésre tett kísérlet Alaptörvénybe ütközik. A magyar büntető törvénykönyv szerint az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása pedig bűntettnek minősül. Érdemes megfontolni.Meggyőződésünk az, hogy az idegenrendészeti távoltartás intézménye mindenki számára figyelemre méltó, hiszen azt a célt szolgálja, hogy mindenkit távol kell tartani Magyarországtól, aki olyasmit csinál, ami alapvetően ellentétes a magyar emberek érdekével. Azt akarjuk, hogy Magyarország ne legyen bevándorlóország.Tisztelt Képviselőtársaim! Oly sok minden elhangzott már itt a felszólalások során mind a vezérszónoklatban, mind pedig képviselőtársaim által, hogy összegzésképpen elmondhatjuk, mind a három törvényjavaslat Magyarország érdekét, Magyarország megmaradását, a magyar emberek életminőségének javítását, az ország felemelkedését és jövőképét szolgálja. Ezért kérjük a tisztelt Országgyűlés támogatását. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok padsoraiból.) Egyszóval, inkább a magyar élet eltűnését, mint megőrzését pártfogolták. Az egyszerű kérdés azonban az, hogy van-e joga a magyar népnek magyarként megmaradni a szülőföldjén. Minden más véleményünk szerint csak részletkérdés. Szeretnék azonban felhozni egy könyvből egy részletet, Yuval Hararitól. Lehet, hogy van, aki olvasta, de nagyon figyelemre méltónak tartom. Azt írja a könyvében, hogy a nagyvilágban elterjedt az a nézet, hogy a nemzetek lassan eltűnnek, a világnak is az a legjobb, ha azt a gazdagok irányítják. A betelepítési terv annak a globális látásmódnak a következménye, amely szerint a gazdagok uralma alatt épül a globális birodalom, amit nem egy bizonyos állam vagy népcsoport kormányoz, inkább egy multietnikus elit vezeti. Így készül a gazdagok egyszázalékos világállama. Ennek a rögeszmének kell az útjából eltakarítani az összetartó nemzeti közösségeket, és ennek igyekszik útját állni a magyar kormány a beterjesztett törvényjavaslatok szellemével és szavaival.Tisztelt Képviselőtársaim! Feltehetjük a kérdést, hogy gyakorlatilag mi a választás tétje. A választás tétje nem egyéb, mint hogy erős Magyarország legyen a választók akaratából és a Jóisten segítségével. A Stop Sorossal, az ENSZ migrációs csomagjával, a belga miniszterelnök szerinti felső határ nélküli kvóták elfogadásával szemben a Fidesz-KDNP a biztonságot, a békés fejlődést, a nyugalmat, a polgári építkezés folytatását, a családpolitika további erősítését garantálja.A Stop Soros törvényjavaslat azonban három elemből tevődik össze. Először is külön fogják regisztrálni az illegális bevándorlást szervező, inkább civilnek mondható, fizetett aktivistával dolgozó szervezeteket. Nekik külön bevallást kell majd készíteni, a migráció támogatására fordított összegek után pedig 25 százalékos illetéket kell fizetniük. A Stop Soros törvénycsomag komoly támogatást élvez a társadalom részéről. A fizetett politikusok és az NGO-k figyelmébe ajánlom az Alaptörvény C) cikkét, annak (2) bekezdését, és ezt szeretném is idézni. Ugyanis az Alapvetés C) cikke (2) bekezdése a következőt tartalmazza: „Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni.” Ez a bekezdés azt is sugallja, hogy az erőszakos hatalommegszerzésre tett kísérlet Alaptörvénybe ütközik. A magyar büntető törvénykönyv szerint az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása pedig bűntettnek minősül. Érdemes megfontolni.Meggyőződésünk az, hogy az idegenrendészeti távoltartás intézménye mindenki számára figyelemre méltó, hiszen azt a célt szolgálja, hogy mindenkit távol kell tartani Magyarországtól, aki olyasmit csinál, ami alapvetően ellentétes a magyar emberek érdekével. Azt akarjuk, hogy Magyarország ne legyen bevándorlóország.Tisztelt Képviselőtársaim! Oly sok minden elhangzott már itt a felszólalások során mind a vezérszónoklatban, mind pedig képviselőtársaim által, hogy összegzésképpen elmondhatjuk, mind a három törvényjavaslat Magyarország érdekét, Magyarország megmaradását, a magyar emberek életminőségének javítását, az ország felemelkedését és jövőképét szolgálja. Ezért kérjük a tisztelt Országgyűlés támogatását. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok padsoraiból.) Szeretnék azonban felhozni egy könyvből egy részletet, Yuval Hararitól. Lehet, hogy van, aki olvasta, de nagyon figyelemre méltónak tartom. Azt írja a könyvében, hogy a nagyvilágban elterjedt az a nézet, hogy a nemzetek lassan eltűnnek, a világnak is az a legjobb, ha azt a gazdagok irányítják. A betelepítési terv annak a globális látásmódnak a következménye, amely szerint a gazdagok uralma alatt épül a globális birodalom, amit nem egy bizonyos állam vagy népcsoport kormányoz, inkább egy multietnikus elit vezeti. Így készül a gazdagok egyszázalékos világállama. Ennek a rögeszmének kell az útjából eltakarítani az összetartó nemzeti közösségeket, és ennek igyekszik útját állni a magyar kormány a beterjesztett törvényjavaslatok szellemével és szavaival.Tisztelt Képviselőtársaim! Feltehetjük a kérdést, hogy gyakorlatilag mi a választás tétje. A választás tétje nem egyéb, mint hogy erős Magyarország legyen a választók akaratából és a Jóisten segítségével. A Stop Sorossal, az ENSZ migrációs csomagjával, a belga miniszterelnök szerinti felső határ nélküli kvóták elfogadásával szemben a Fidesz-KDNP a biztonságot, a békés fejlődést, a nyugalmat, a polgári építkezés folytatását, a családpolitika további erősítését garantálja.A Stop Soros törvényjavaslat azonban három elemből tevődik össze. Először is külön fogják regisztrálni az illegális bevándorlást szervező, inkább civilnek mondható, fizetett aktivistával dolgozó szervezeteket. Nekik külön bevallást kell majd készíteni, a migráció támogatására fordított összegek után pedig 25 százalékos illetéket kell fizetniük. A Stop Soros törvénycsomag komoly támogatást élvez a társadalom részéről. A fizetett politikusok és az NGO-k figyelmébe ajánlom az Alaptörvény C) cikkét, annak (2) bekezdését, és ezt szeretném is idézni. Ugyanis az Alapvetés C) cikke (2) bekezdése a következőt tartalmazza: „Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni.” Ez a bekezdés azt is sugallja, hogy az erőszakos hatalommegszerzésre tett kísérlet Alaptörvénybe ütközik. A magyar büntető törvénykönyv szerint az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása pedig bűntettnek minősül. Érdemes megfontolni.Meggyőződésünk az, hogy az idegenrendészeti távoltartás intézménye mindenki számára figyelemre méltó, hiszen azt a célt szolgálja, hogy mindenkit távol kell tartani Magyarországtól, aki olyasmit csinál, ami alapvetően ellentétes a magyar emberek érdekével. Azt akarjuk, hogy Magyarország ne legyen bevándorlóország.Tisztelt Képviselőtársaim! Oly sok minden elhangzott már itt a felszólalások során mind a vezérszónoklatban, mind pedig képviselőtársaim által, hogy összegzésképpen elmondhatjuk, mind a három törvényjavaslat Magyarország érdekét, Magyarország megmaradását, a magyar emberek életminőségének javítását, az ország felemelkedését és jövőképét szolgálja. Ezért kérjük a tisztelt Országgyűlés támogatását. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok padsoraiból.) Tisztelt Képviselőtársaim! Feltehetjük a kérdést, hogy gyakorlatilag mi a választás tétje. A választás tétje nem egyéb, mint hogy erős Magyarország legyen a választók akaratából és a Jóisten segítségével. A Stop Sorossal, az ENSZ migrációs csomagjával, a belga miniszterelnök szerinti felső határ nélküli kvóták elfogadásával szemben a Fidesz-KDNP a biztonságot, a békés fejlődést, a nyugalmat, a polgári építkezés folytatását, a családpolitika további erősítését garantálja.A Stop Soros törvényjavaslat azonban három elemből tevődik össze. Először is külön fogják regisztrálni az illegális bevándorlást szervező, inkább civilnek mondható, fizetett aktivistával dolgozó szervezeteket. Nekik külön bevallást kell majd készíteni, a migráció támogatására fordított összegek után pedig 25 százalékos illetéket kell fizetniük. A Stop Soros törvénycsomag komoly támogatást élvez a társadalom részéről. A fizetett politikusok és az NGO-k figyelmébe ajánlom az Alaptörvény C) cikkét, annak (2) bekezdését, és ezt szeretném is idézni. Ugyanis az Alapvetés C) cikke (2) bekezdése a következőt tartalmazza: „Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni.” Ez a bekezdés azt is sugallja, hogy az erőszakos hatalommegszerzésre tett kísérlet Alaptörvénybe ütközik. A magyar büntető törvénykönyv szerint az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása pedig bűntettnek minősül. Érdemes megfontolni.Meggyőződésünk az, hogy az idegenrendészeti távoltartás intézménye mindenki számára figyelemre méltó, hiszen azt a célt szolgálja, hogy mindenkit távol kell tartani Magyarországtól, aki olyasmit csinál, ami alapvetően ellentétes a magyar emberek érdekével. Azt akarjuk, hogy Magyarország ne legyen bevándorlóország.Tisztelt Képviselőtársaim! Oly sok minden elhangzott már itt a felszólalások során mind a vezérszónoklatban, mind pedig képviselőtársaim által, hogy összegzésképpen elmondhatjuk, mind a három törvényjavaslat Magyarország érdekét, Magyarország megmaradását, a magyar emberek életminőségének javítását, az ország felemelkedését és jövőképét szolgálja. Ezért kérjük a tisztelt Országgyűlés támogatását. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok padsoraiból.) A Stop Soros törvényjavaslat azonban három elemből tevődik össze. Először is külön fogják regisztrálni az illegális bevándorlást szervező, inkább civilnek mondható, fizetett aktivistával dolgozó szervezeteket. Nekik külön bevallást kell majd készíteni, a migráció támogatására fordított összegek után pedig 25 százalékos illetéket kell fizetniük. A Stop Soros törvénycsomag komoly támogatást élvez a társadalom részéről. A fizetett politikusok és az NGO-k figyelmébe ajánlom az Alaptörvény C) cikkét, annak (2) bekezdését, és ezt szeretném is idézni. Ugyanis az Alapvetés C) cikke (2) bekezdése a következőt tartalmazza: „Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni.” Ez a bekezdés azt is sugallja, hogy az erőszakos hatalommegszerzésre tett kísérlet Alaptörvénybe ütközik. A magyar büntető törvénykönyv szerint az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása pedig bűntettnek minősül. Érdemes megfontolni.Meggyőződésünk az, hogy az idegenrendészeti távoltartás intézménye mindenki számára figyelemre méltó, hiszen azt a célt szolgálja, hogy mindenkit távol kell tartani Magyarországtól, aki olyasmit csinál, ami alapvetően ellentétes a magyar emberek érdekével. Azt akarjuk, hogy Magyarország ne legyen bevándorlóország.Tisztelt Képviselőtársaim! Oly sok minden elhangzott már itt a felszólalások során mind a vezérszónoklatban, mind pedig képviselőtársaim által, hogy összegzésképpen elmondhatjuk, mind a három törvényjavaslat Magyarország érdekét, Magyarország megmaradását, a magyar emberek életminőségének javítását, az ország felemelkedését és jövőképét szolgálja. Ezért kérjük a tisztelt Országgyűlés támogatását. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok padsoraiból.) Meggyőződésünk az, hogy az idegenrendészeti távoltartás intézménye mindenki számára figyelemre méltó, hiszen azt a célt szolgálja, hogy mindenkit távol kell tartani Magyarországtól, aki olyasmit csinál, ami alapvetően ellentétes a magyar emberek érdekével. Azt akarjuk, hogy Magyarország ne legyen bevándorlóország.Tisztelt Képviselőtársaim! Oly sok minden elhangzott már itt a felszólalások során mind a vezérszónoklatban, mind pedig képviselőtársaim által, hogy összegzésképpen elmondhatjuk, mind a három törvényjavaslat Magyarország érdekét, Magyarország megmaradását, a magyar emberek életminőségének javítását, az ország felemelkedését és jövőképét szolgálja. Ezért kérjük a tisztelt Országgyűlés támogatását. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok padsoraiból.) Tisztelt Képviselőtársaim! Oly sok minden elhangzott már itt a felszólalások során mind a vezérszónoklatban, mind pedig képviselőtársaim által, hogy összegzésképpen elmondhatjuk, mind a három törvényjavaslat Magyarország érdekét, Magyarország megmaradását, a magyar emberek életminőségének javítását, az ország felemelkedését és jövőképét szolgálja. Ezért kérjük a tisztelt Országgyűlés támogatását. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)
  • Az biztos, mint azt én is elmondtam már, hogy Magyarországon a parlamentben jelenleg egy párt van, amely Soros Györgynek nagyon-nagyon sokat köszönhet mind a vidéki hálózata, mind pedig vezetőinek képzése terén, ez pedig a Fidesz. Az a rút hálátlanság, ahogy most ennek az idős embernek a démonizálásával kampányt építenek, ez nyilvánvalóan megmutatja az emberi tartásukat, az emberi minőségüket is valamilyen tekintetben.Még egy picit arról szerettem volna beszélni, hogy Mátrai Márta képviselőtársam felszólalása után én szomorú vagyok, sajnálom azt, akinek a magyar történelemből az jön le következtetésként, hogy rúgjunk bele mindenkibe, aki segítséget kér az országban, és nehogy segítsünk valakinek. Annak a sorsa, aki ezt szűri le Magyarország 1100 éves történetéből, és ez számára a konklúzió, az semmiképpen nem egy vidám sors. Túrkevei emberként, a Nagykunság egyik lakójaként, a kunok által letelepített egyik település lakójaként nyilvánvalóan én is úgy érzem, hogy akár a magyarság mostani összetételében, akár pedig a Nagy-Magyarország etnikai összetételében minden bizonnyal érdemes lenne alaposan kutakodni ahhoz, hogy kialakítsuk ezt az álláspontot.Azért tartom fontosnak ezt megemlíteni, mert felmerült ezzel kapcsolatban az Országgyűlés tevékenységének múltja, hiszen államtitkár úr is említette a vezérszónoklatában, hogy az Alaptörvény módosítása az ellenzéken megbukott. Hát, nem az ellenzéken bukott meg! Ez a kormányon bukott meg. Azon bukott meg, hogy nem tudott egy olyan alaptörvény-módosítást idehozni, amit elfogadott volna az Országgyűlés. Ha alkalmatlanok arra, hogy kompromisszumokat kössenek, akkor nem értik a demokrácia alapjait. Ha nem tudtak olyan módosítást hozni, amely alkalmas lett volna együttműködésre több olyan ellenzéki párttal, amely egyébként tisztában van ezzel a problémával és keresné a megoldást, az együttműködést, hogy ez kezelve legyen, akkor ez a kormány alkalmatlansága. Rossz előterjesztést készített, és nem mérte fel a lehetőségeket, hogy minek van háttere.Ez azért fontos, mert mindez rámutat arra, hogy mióta a migránsválsággal szembesül hazánk, azóta a Fidesz mindezt kampánycélokra használja fel, hecckampányra. Most is gyakorlatilag kampányszínháznak használja a parlamentet a tevékenységével. Ezt én alapvetően úgy élem meg, ha már Mátrai Márta képviselőtársam a magyar történelemmel jött, alapvetően méltatlan ehhez a Házhoz, ahogy ennek a vitatása és előterjesztése zajlik. A képviselőtársam utolsó mondatában az Országgyűlés támogatását kérte ehhez a jogszabályhoz. Akkor miért nem tetszettek idehozni ebben az ülésszakban? Mi ez, ha nem a kampány eszköze, miért volt fontosabb a teniszbajnokság? Minden további nélkül meg lehetett volna tenni, de abban bízom, hogy a magyar társadalom átlát a szitán, és április 8-án érvényt szerez annak, hogy inkább olyan emberek és kormány kezébe adja az országot, akik alkalmasak és még méltók is arra, hogy vezessék ezt az országot. Azt hiszem, ez már jó ideje nem a Fidesz-KDNP. Köszönöm a szót, elnök úr. Még egy picit arról szerettem volna beszélni, hogy Mátrai Márta képviselőtársam felszólalása után én szomorú vagyok, sajnálom azt, akinek a magyar történelemből az jön le következtetésként, hogy rúgjunk bele mindenkibe, aki segítséget kér az országban, és nehogy segítsünk valakinek. Annak a sorsa, aki ezt szűri le Magyarország 1100 éves történetéből, és ez számára a konklúzió, az semmiképpen nem egy vidám sors. Túrkevei emberként, a Nagykunság egyik lakójaként, a kunok által letelepített egyik település lakójaként nyilvánvalóan én is úgy érzem, hogy akár a magyarság mostani összetételében, akár pedig a Nagy-Magyarország etnikai összetételében minden bizonnyal érdemes lenne alaposan kutakodni ahhoz, hogy kialakítsuk ezt az álláspontot.Azért tartom fontosnak ezt megemlíteni, mert felmerült ezzel kapcsolatban az Országgyűlés tevékenységének múltja, hiszen államtitkár úr is említette a vezérszónoklatában, hogy az Alaptörvény módosítása az ellenzéken megbukott. Hát, nem az ellenzéken bukott meg! Ez a kormányon bukott meg. Azon bukott meg, hogy nem tudott egy olyan alaptörvény-módosítást idehozni, amit elfogadott volna az Országgyűlés. Ha alkalmatlanok arra, hogy kompromisszumokat kössenek, akkor nem értik a demokrácia alapjait. Ha nem tudtak olyan módosítást hozni, amely alkalmas lett volna együttműködésre több olyan ellenzéki párttal, amely egyébként tisztában van ezzel a problémával és keresné a megoldást, az együttműködést, hogy ez kezelve legyen, akkor ez a kormány alkalmatlansága. Rossz előterjesztést készített, és nem mérte fel a lehetőségeket, hogy minek van háttere.Ez azért fontos, mert mindez rámutat arra, hogy mióta a migránsválsággal szembesül hazánk, azóta a Fidesz mindezt kampánycélokra használja fel, hecckampányra. Most is gyakorlatilag kampányszínháznak használja a parlamentet a tevékenységével. Ezt én alapvetően úgy élem meg, ha már Mátrai Márta képviselőtársam a magyar történelemmel jött, alapvetően méltatlan ehhez a Házhoz, ahogy ennek a vitatása és előterjesztése zajlik. A képviselőtársam utolsó mondatában az Országgyűlés támogatását kérte ehhez a jogszabályhoz. Akkor miért nem tetszettek idehozni ebben az ülésszakban? Mi ez, ha nem a kampány eszköze, miért volt fontosabb a teniszbajnokság? Minden további nélkül meg lehetett volna tenni, de abban bízom, hogy a magyar társadalom átlát a szitán, és április 8-án érvényt szerez annak, hogy inkább olyan emberek és kormány kezébe adja az országot, akik alkalmasak és még méltók is arra, hogy vezessék ezt az országot. Azt hiszem, ez már jó ideje nem a Fidesz-KDNP. Köszönöm a szót, elnök úr. Azért tartom fontosnak ezt megemlíteni, mert felmerült ezzel kapcsolatban az Országgyűlés tevékenységének múltja, hiszen államtitkár úr is említette a vezérszónoklatában, hogy az Alaptörvény módosítása az ellenzéken megbukott. Hát, nem az ellenzéken bukott meg! Ez a kormányon bukott meg. Azon bukott meg, hogy nem tudott egy olyan alaptörvény-módosítást idehozni, amit elfogadott volna az Országgyűlés. Ha alkalmatlanok arra, hogy kompromisszumokat kössenek, akkor nem értik a demokrácia alapjait. Ha nem tudtak olyan módosítást hozni, amely alkalmas lett volna együttműködésre több olyan ellenzéki párttal, amely egyébként tisztában van ezzel a problémával és keresné a megoldást, az együttműködést, hogy ez kezelve legyen, akkor ez a kormány alkalmatlansága. Rossz előterjesztést készített, és nem mérte fel a lehetőségeket, hogy minek van háttere.Ez azért fontos, mert mindez rámutat arra, hogy mióta a migránsválsággal szembesül hazánk, azóta a Fidesz mindezt kampánycélokra használja fel, hecckampányra. Most is gyakorlatilag kampányszínháznak használja a parlamentet a tevékenységével. Ezt én alapvetően úgy élem meg, ha már Mátrai Márta képviselőtársam a magyar történelemmel jött, alapvetően méltatlan ehhez a Házhoz, ahogy ennek a vitatása és előterjesztése zajlik. A képviselőtársam utolsó mondatában az Országgyűlés támogatását kérte ehhez a jogszabályhoz. Akkor miért nem tetszettek idehozni ebben az ülésszakban? Mi ez, ha nem a kampány eszköze, miért volt fontosabb a teniszbajnokság? Minden további nélkül meg lehetett volna tenni, de abban bízom, hogy a magyar társadalom átlát a szitán, és április 8-án érvényt szerez annak, hogy inkább olyan emberek és kormány kezébe adja az országot, akik alkalmasak és még méltók is arra, hogy vezessék ezt az országot. Azt hiszem, ez már jó ideje nem a Fidesz-KDNP. Köszönöm a szót, elnök úr. Ez azért fontos, mert mindez rámutat arra, hogy mióta a migránsválsággal szembesül hazánk, azóta a Fidesz mindezt kampánycélokra használja fel, hecckampányra. Most is gyakorlatilag kampányszínháznak használja a parlamentet a tevékenységével. Ezt én alapvetően úgy élem meg, ha már Mátrai Márta képviselőtársam a magyar történelemmel jött, alapvetően méltatlan ehhez a Házhoz, ahogy ennek a vitatása és előterjesztése zajlik. A képviselőtársam utolsó mondatában az Országgyűlés támogatását kérte ehhez a jogszabályhoz. Akkor miért nem tetszettek idehozni ebben az ülésszakban? Mi ez, ha nem a kampány eszköze, miért volt fontosabb a teniszbajnokság? Minden további nélkül meg lehetett volna tenni, de abban bízom, hogy a magyar társadalom átlát a szitán, és április 8-án érvényt szerez annak, hogy inkább olyan emberek és kormány kezébe adja az országot, akik alkalmasak és még méltók is arra, hogy vezessék ezt az országot. Azt hiszem, ez már jó ideje nem a Fidesz-KDNP. Köszönöm a szót, elnök úr.
  • Amit jelen pillanatban a kormányzat végez hazánkban, miközben magát nemzetinek, kereszténynek vallja, miszerint egy mérleget állít, amely mérleg egyik serpenyőjébe teszi a magyarságot, a magyar történelmet Szent Istvántól, Szent Lászlón keresztül a Hunyadiakig, Rákóczi, Petőfi és Széchenyi hazáját, sokat megélt nemzetünket, amelyet nagyon sok baj és gond tépett, egy mérlegre teszi egy 90 éves aggastyánnal, és azt mondja, hogy ő a mi ellenfelünk, ez, azt gondolom, Magyarország, a nemzeti eszmék kiárusítása, hazánk lenézése. Azt gondolom, ez nagyon méltatlan dolog. (18.10)Egyébként pedig, ami látható még jelen pillanatban ennek kapcsán, az az, hogy amely törvényjavaslat itt előttünk van, arról szól, hogy önök akár idegenrendészeti távoltartást tudnak bárki ellen, magyar állampolgár ellen is tenni. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) Mi a biztosíték arra, hogy ezt nem teszik meg? Mert jelen pillanatban a politikában, amit tesznek, hogy aki nem egy követ fúj önökkel, aki nem az önök nótáját fújja (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.), arra azt mondják, a Soros embere. Ugyanezt megteszik majd a civilekkel, mindenkivel, semmilyen biztosíték nincs arra, hogy ez ne így legyen. Köszönöm a türelmet. (Sallai R. Benedek tapsol.) (18.10)Egyébként pedig, ami látható még jelen pillanatban ennek kapcsán, az az, hogy amely törvényjavaslat itt előttünk van, arról szól, hogy önök akár idegenrendészeti távoltartást tudnak bárki ellen, magyar állampolgár ellen is tenni. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) Mi a biztosíték arra, hogy ezt nem teszik meg? Mert jelen pillanatban a politikában, amit tesznek, hogy aki nem egy követ fúj önökkel, aki nem az önök nótáját fújja (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.), arra azt mondják, a Soros embere. Ugyanezt megteszik majd a civilekkel, mindenkivel, semmilyen biztosíték nincs arra, hogy ez ne így legyen. Köszönöm a türelmet. (Sallai R. Benedek tapsol.) (18.10)Egyébként pedig, ami látható még jelen pillanatban ennek kapcsán, az az, hogy amely törvényjavaslat itt előttünk van, arról szól, hogy önök akár idegenrendészeti távoltartást tudnak bárki ellen, magyar állampolgár ellen is tenni. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) Mi a biztosíték arra, hogy ezt nem teszik meg? Mert jelen pillanatban a politikában, amit tesznek, hogy aki nem egy követ fúj önökkel, aki nem az önök nótáját fújja (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.), arra azt mondják, a Soros embere. Ugyanezt megteszik majd a civilekkel, mindenkivel, semmilyen biztosíték nincs arra, hogy ez ne így legyen. Köszönöm a türelmet. (Sallai R. Benedek tapsol.) Egyébként pedig, ami látható még jelen pillanatban ennek kapcsán, az az, hogy amely törvényjavaslat itt előttünk van, arról szól, hogy önök akár idegenrendészeti távoltartást tudnak bárki ellen, magyar állampolgár ellen is tenni. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) Mi a biztosíték arra, hogy ezt nem teszik meg? Mert jelen pillanatban a politikában, amit tesznek, hogy aki nem egy követ fúj önökkel, aki nem az önök nótáját fújja (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.), arra azt mondják, a Soros embere. Ugyanezt megteszik majd a civilekkel, mindenkivel, semmilyen biztosíték nincs arra, hogy ez ne így legyen. Köszönöm a türelmet. (Sallai R. Benedek tapsol.) Egyébként pedig, ami látható még jelen pillanatban ennek kapcsán, az az, hogy amely törvényjavaslat itt előttünk van, arról szól, hogy önök akár idegenrendészeti távoltartást tudnak bárki ellen, magyar állampolgár ellen is tenni. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) Mi a biztosíték arra, hogy ezt nem teszik meg? Mert jelen pillanatban a politikában, amit tesznek, hogy aki nem egy követ fúj önökkel, aki nem az önök nótáját fújja (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.), arra azt mondják, a Soros embere. Ugyanezt megteszik majd a civilekkel, mindenkivel, semmilyen biztosíték nincs arra, hogy ez ne így legyen. Köszönöm a türelmet. (Sallai R. Benedek tapsol.)
  • De visszatérve a bevándorlás kérdésére, alapvető kérdés, hogy amit Mirkóczki Ádám elmondott az előbb, az egyszerűen nem felel meg a valóságnak, és nem tudom feltételezni azt, hogy ezt ő tévedésből mondta, és nem feltételezem, hogy ne olvasta volna a jogszabályt, hiszen ez a jogszabály nem az illegális bevándorlásról szól. Ez a jogszabály a bevándorlásról és a bevándorlás támogatásáról, finanszírozásáról és szervezéséről szól, függetlenül attól, hogy ez a bevándorlás illegális-e vagy sem. Természetes az, hogy az illegális tevékenységhez büntetőjogi szankciók is kapcsolódtak, de van olyan tevékenység, ami egyébként illegálisnak nem minősíthető. Nos, ez esetben az engedélyezési eljárást kell Magyarországon bevezetni.A bevándorlás okozta válsághelyzet felvetése, hogy miért tartjuk fenn épp az előbb mondtam el, vagy az előző felszólalásomban mondtam el, hogy a bevándorlás okozta válsághelyzet fennállásának egyik legnagyobb indoka pont az, hogy a következő időszakban a NATO becslései szerint is 60 millió ember fog megérkezni Európába, így a magyar határokra is. És ha a magyar határon nem lenne határzár, bizony ezek az emberek már rég itt lennének Magyarországon és a szárazföldi útvonalon Európában. Az, hogy szárazföldi útvonalon sokkal kevesebben érkeznek, pont a magyar határzárnak köszönhető.Összességében azért meg vagyok lepve Mirkóczki Ádám hozzászólásán, mert tulajdonképpen elmondta most ebben a felszólalásban, hogy Soros-terv nem létezik, azt, hogy egyébként nem veszélyes maga a migráció folyamata. A legérdekesebb hozzászólásának azt tartom, amikor megjegyezte azt, hogy csendben, halkan kell maradnunk. Ha csendben, halkan vagyunk, az azt jelenti, hogy valamit feladunk. Politikai kérdéseket, jogszabályt és határozott fellépést Brüsszelben halkan nem lehet csinálni, valami ellen küzdeni és védekezni halkan nem lehet. Ez a feladás politikája. És most értettem meg azt, tisztelt képviselőtársaim, amikor a feladás politikájáról beszél a Jobbik, hogy miért mondta azt Vona Gábor, hogy az iszlám az emberiség utolsó védőbástyája. Ez a kettő egymással szorosan összefügg. A feladás politikájából pont ez következik, hogy az iszlámot tekintik az emberiség utolsó védőbástyájának.Engedjék meg azt, hogy néhány szóban Sallai R. Benedek hozzászólására is reagáljak, aki az érdemi eredményeket kérdőjelezte meg. Érdemi eredményként már most is ott áll a kerítés a déli határainkon. Már most is ott áll az élőerő a déli határainkon. Már most is fönnáll a jogi határzár, a jogi védelem; a déli határokon most már nem olyan egyszerű átjutni, de ez önmagában nem elég, tovább kell lépni. Ha valaki, egy ország megvédi a biztonságát, a biztonság védelme nem egy statikus állapot, a biztonságot folyamatosan védeni kell, és oda kell figyelni arra, hogy milyen egyéb kihívások vannak. Ezekre az egyéb kihívásokra folyamatosan mindig reagálni kell. Na, erről szól ez a törvényjavaslat.Kicsit ellentmondásos volt a felszólalása az LMP-nek, de az LMP-től ezt már bizonyos értelemben megszokhattuk, hiszen azért ne felejtsük el, Schiffer András volt az, aki 2015 februárjában, ő volt az első egyébként, aki azt mondta, hogy tévedett és alábecsülte a migráció erejét, a migráció súlyosságát. Ezzel ellentétesen beszélt most Sallai R. Benedek, viszont Sallai R. Benedekkel meg ellentétesen beszélt Ikotity István. Jó lenne megtudni azt, hogy mi az LMP valós álláspontja. Egy dologban egyébként egyetértettek, hogy ez a törvényjavaslat, amely most Magyarország megvédését szolgálja, az bizony a részükről nem támogatható.Engedjék meg, hogy röviden reagáljak Fodor Gábor hozzászólására is. Sajnálom, hogy ő nincs itt a teremben, ugyanis Fodor Gábor az, aki egyébként legalább következetes ebben a kérdésben, hiszen amiről ő beszél, az hit kérdése. Ő maga hisz Soros Györgyben, hisz a nyílt társadalomban és abban a politikában. Ezért nem csoda az, hogy ezt az álláspontját itt kifejtse. (Balla György közbeszól.) De azért szeretném felhívni az önök figyelmét arra, hogy pont Fodor Gábor pártja az, aki szövetségben indul az MSZP-vel, és Fodor Gábor pártjának tagja az MSZP listáján lesz. Ez pedig csak akkor képzelhető el, ha alapkérdésben, Magyarország megvédése kérdésében ezek a pártok egymással együttműködnek, mert Magyarországnak most ez a fő kérdése.Tisztelt Képviselőtársaim! Erről a törvényről valóban már az új Országgyűlésnek kell határoznia. Ezért valóban a választás tétje most az, hogy vajon képesek leszünk-e egy ilyen súlyú törvényjavaslatot elfogadni, amely az ország megvédéséről szól, arról, hogy képes-e Magyarország magát megvédeni, képes-e olyan jogszabályokat alkotni, amelyekkel az ilyen típusú befolyásolást, különböző szervezeteken keresztül való véleményalkotást és országbefolyásolást, politikameghatározást külföldi pénzből, külföldi támogatásból Soros György által meg lehet-e valósítani. Ez tehát az alapkérdés, a magyar választóknak erről kell dönteni, és olyan Országgyűlésnek kell alakulnia legközelebb, amelyik Országgyűlés képes arra, hogy a Stop Soros törvénycsomagot elfogadja. Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps a kormánypártok soraiban.) A bevándorlás okozta válsághelyzet felvetése, hogy miért tartjuk fenn épp az előbb mondtam el, vagy az előző felszólalásomban mondtam el, hogy a bevándorlás okozta válsághelyzet fennállásának egyik legnagyobb indoka pont az, hogy a következő időszakban a NATO becslései szerint is 60 millió ember fog megérkezni Európába, így a magyar határokra is. És ha a magyar határon nem lenne határzár, bizony ezek az emberek már rég itt lennének Magyarországon és a szárazföldi útvonalon Európában. Az, hogy szárazföldi útvonalon sokkal kevesebben érkeznek, pont a magyar határzárnak köszönhető.Összességében azért meg vagyok lepve Mirkóczki Ádám hozzászólásán, mert tulajdonképpen elmondta most ebben a felszólalásban, hogy Soros-terv nem létezik, azt, hogy egyébként nem veszélyes maga a migráció folyamata. A legérdekesebb hozzászólásának azt tartom, amikor megjegyezte azt, hogy csendben, halkan kell maradnunk. Ha csendben, halkan vagyunk, az azt jelenti, hogy valamit feladunk. Politikai kérdéseket, jogszabályt és határozott fellépést Brüsszelben halkan nem lehet csinálni, valami ellen küzdeni és védekezni halkan nem lehet. Ez a feladás politikája. És most értettem meg azt, tisztelt képviselőtársaim, amikor a feladás politikájáról beszél a Jobbik, hogy miért mondta azt Vona Gábor, hogy az iszlám az emberiség utolsó védőbástyája. Ez a kettő egymással szorosan összefügg. A feladás politikájából pont ez következik, hogy az iszlámot tekintik az emberiség utolsó védőbástyájának.Engedjék meg azt, hogy néhány szóban Sallai R. Benedek hozzászólására is reagáljak, aki az érdemi eredményeket kérdőjelezte meg. Érdemi eredményként már most is ott áll a kerítés a déli határainkon. Már most is ott áll az élőerő a déli határainkon. Már most is fönnáll a jogi határzár, a jogi védelem; a déli határokon most már nem olyan egyszerű átjutni, de ez önmagában nem elég, tovább kell lépni. Ha valaki, egy ország megvédi a biztonságát, a biztonság védelme nem egy statikus állapot, a biztonságot folyamatosan védeni kell, és oda kell figyelni arra, hogy milyen egyéb kihívások vannak. Ezekre az egyéb kihívásokra folyamatosan mindig reagálni kell. Na, erről szól ez a törvényjavaslat.Kicsit ellentmondásos volt a felszólalása az LMP-nek, de az LMP-től ezt már bizonyos értelemben megszokhattuk, hiszen azért ne felejtsük el, Schiffer András volt az, aki 2015 februárjában, ő volt az első egyébként, aki azt mondta, hogy tévedett és alábecsülte a migráció erejét, a migráció súlyosságát. Ezzel ellentétesen beszélt most Sallai R. Benedek, viszont Sallai R. Benedekkel meg ellentétesen beszélt Ikotity István. Jó lenne megtudni azt, hogy mi az LMP valós álláspontja. Egy dologban egyébként egyetértettek, hogy ez a törvényjavaslat, amely most Magyarország megvédését szolgálja, az bizony a részükről nem támogatható.Engedjék meg, hogy röviden reagáljak Fodor Gábor hozzászólására is. Sajnálom, hogy ő nincs itt a teremben, ugyanis Fodor Gábor az, aki egyébként legalább következetes ebben a kérdésben, hiszen amiről ő beszél, az hit kérdése. Ő maga hisz Soros Györgyben, hisz a nyílt társadalomban és abban a politikában. Ezért nem csoda az, hogy ezt az álláspontját itt kifejtse. (Balla György közbeszól.) De azért szeretném felhívni az önök figyelmét arra, hogy pont Fodor Gábor pártja az, aki szövetségben indul az MSZP-vel, és Fodor Gábor pártjának tagja az MSZP listáján lesz. Ez pedig csak akkor képzelhető el, ha alapkérdésben, Magyarország megvédése kérdésében ezek a pártok egymással együttműködnek, mert Magyarországnak most ez a fő kérdése.Tisztelt Képviselőtársaim! Erről a törvényről valóban már az új Országgyűlésnek kell határoznia. Ezért valóban a választás tétje most az, hogy vajon képesek leszünk-e egy ilyen súlyú törvényjavaslatot elfogadni, amely az ország megvédéséről szól, arról, hogy képes-e Magyarország magát megvédeni, képes-e olyan jogszabályokat alkotni, amelyekkel az ilyen típusú befolyásolást, különböző szervezeteken keresztül való véleményalkotást és országbefolyásolást, politikameghatározást külföldi pénzből, külföldi támogatásból Soros György által meg lehet-e valósítani. Ez tehát az alapkérdés, a magyar választóknak erről kell dönteni, és olyan Országgyűlésnek kell alakulnia legközelebb, amelyik Országgyűlés képes arra, hogy a Stop Soros törvénycsomagot elfogadja. Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps a kormánypártok soraiban.) Összességében azért meg vagyok lepve Mirkóczki Ádám hozzászólásán, mert tulajdonképpen elmondta most ebben a felszólalásban, hogy Soros-terv nem létezik, azt, hogy egyébként nem veszélyes maga a migráció folyamata. A legérdekesebb hozzászólásának azt tartom, amikor megjegyezte azt, hogy csendben, halkan kell maradnunk. Ha csendben, halkan vagyunk, az azt jelenti, hogy valamit feladunk. Politikai kérdéseket, jogszabályt és határozott fellépést Brüsszelben halkan nem lehet csinálni, valami ellen küzdeni és védekezni halkan nem lehet. Ez a feladás politikája. És most értettem meg azt, tisztelt képviselőtársaim, amikor a feladás politikájáról beszél a Jobbik, hogy miért mondta azt Vona Gábor, hogy az iszlám az emberiség utolsó védőbástyája. Ez a kettő egymással szorosan összefügg. A feladás politikájából pont ez következik, hogy az iszlámot tekintik az emberiség utolsó védőbástyájának.Engedjék meg azt, hogy néhány szóban Sallai R. Benedek hozzászólására is reagáljak, aki az érdemi eredményeket kérdőjelezte meg. Érdemi eredményként már most is ott áll a kerítés a déli határainkon. Már most is ott áll az élőerő a déli határainkon. Már most is fönnáll a jogi határzár, a jogi védelem; a déli határokon most már nem olyan egyszerű átjutni, de ez önmagában nem elég, tovább kell lépni. Ha valaki, egy ország megvédi a biztonságát, a biztonság védelme nem egy statikus állapot, a biztonságot folyamatosan védeni kell, és oda kell figyelni arra, hogy milyen egyéb kihívások vannak. Ezekre az egyéb kihívásokra folyamatosan mindig reagálni kell. Na, erről szól ez a törvényjavaslat.Kicsit ellentmondásos volt a felszólalása az LMP-nek, de az LMP-től ezt már bizonyos értelemben megszokhattuk, hiszen azért ne felejtsük el, Schiffer András volt az, aki 2015 februárjában, ő volt az első egyébként, aki azt mondta, hogy tévedett és alábecsülte a migráció erejét, a migráció súlyosságát. Ezzel ellentétesen beszélt most Sallai R. Benedek, viszont Sallai R. Benedekkel meg ellentétesen beszélt Ikotity István. Jó lenne megtudni azt, hogy mi az LMP valós álláspontja. Egy dologban egyébként egyetértettek, hogy ez a törvényjavaslat, amely most Magyarország megvédését szolgálja, az bizony a részükről nem támogatható.Engedjék meg, hogy röviden reagáljak Fodor Gábor hozzászólására is. Sajnálom, hogy ő nincs itt a teremben, ugyanis Fodor Gábor az, aki egyébként legalább következetes ebben a kérdésben, hiszen amiről ő beszél, az hit kérdése. Ő maga hisz Soros Györgyben, hisz a nyílt társadalomban és abban a politikában. Ezért nem csoda az, hogy ezt az álláspontját itt kifejtse. (Balla György közbeszól.) De azért szeretném felhívni az önök figyelmét arra, hogy pont Fodor Gábor pártja az, aki szövetségben indul az MSZP-vel, és Fodor Gábor pártjának tagja az MSZP listáján lesz. Ez pedig csak akkor képzelhető el, ha alapkérdésben, Magyarország megvédése kérdésében ezek a pártok egymással együttműködnek, mert Magyarországnak most ez a fő kérdése.Tisztelt Képviselőtársaim! Erről a törvényről valóban már az új Országgyűlésnek kell határoznia. Ezért valóban a választás tétje most az, hogy vajon képesek leszünk-e egy ilyen súlyú törvényjavaslatot elfogadni, amely az ország megvédéséről szól, arról, hogy képes-e Magyarország magát megvédeni, képes-e olyan jogszabályokat alkotni, amelyekkel az ilyen típusú befolyásolást, különböző szervezeteken keresztül való véleményalkotást és országbefolyásolást, politikameghatározást külföldi pénzből, külföldi támogatásból Soros György által meg lehet-e valósítani. Ez tehát az alapkérdés, a magyar választóknak erről kell dönteni, és olyan Országgyűlésnek kell alakulnia legközelebb, amelyik Országgyűlés képes arra, hogy a Stop Soros törvénycsomagot elfogadja. Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps a kormánypártok soraiban.) Engedjék meg azt, hogy néhány szóban Sallai R. Benedek hozzászólására is reagáljak, aki az érdemi eredményeket kérdőjelezte meg. Érdemi eredményként már most is ott áll a kerítés a déli határainkon. Már most is ott áll az élőerő a déli határainkon. Már most is fönnáll a jogi határzár, a jogi védelem; a déli határokon most már nem olyan egyszerű átjutni, de ez önmagában nem elég, tovább kell lépni. Ha valaki, egy ország megvédi a biztonságát, a biztonság védelme nem egy statikus állapot, a biztonságot folyamatosan védeni kell, és oda kell figyelni arra, hogy milyen egyéb kihívások vannak. Ezekre az egyéb kihívásokra folyamatosan mindig reagálni kell. Na, erről szól ez a törvényjavaslat.Kicsit ellentmondásos volt a felszólalása az LMP-nek, de az LMP-től ezt már bizonyos értelemben megszokhattuk, hiszen azért ne felejtsük el, Schiffer András volt az, aki 2015 februárjában, ő volt az első egyébként, aki azt mondta, hogy tévedett és alábecsülte a migráció erejét, a migráció súlyosságát. Ezzel ellentétesen beszélt most Sallai R. Benedek, viszont Sallai R. Benedekkel meg ellentétesen beszélt Ikotity István. Jó lenne megtudni azt, hogy mi az LMP valós álláspontja. Egy dologban egyébként egyetértettek, hogy ez a törvényjavaslat, amely most Magyarország megvédését szolgálja, az bizony a részükről nem támogatható.Engedjék meg, hogy röviden reagáljak Fodor Gábor hozzászólására is. Sajnálom, hogy ő nincs itt a teremben, ugyanis Fodor Gábor az, aki egyébként legalább következetes ebben a kérdésben, hiszen amiről ő beszél, az hit kérdése. Ő maga hisz Soros Györgyben, hisz a nyílt társadalomban és abban a politikában. Ezért nem csoda az, hogy ezt az álláspontját itt kifejtse. (Balla György közbeszól.) De azért szeretném felhívni az önök figyelmét arra, hogy pont Fodor Gábor pártja az, aki szövetségben indul az MSZP-vel, és Fodor Gábor pártjának tagja az MSZP listáján lesz. Ez pedig csak akkor képzelhető el, ha alapkérdésben, Magyarország megvédése kérdésében ezek a pártok egymással együttműködnek, mert Magyarországnak most ez a fő kérdése.Tisztelt Képviselőtársaim! Erről a törvényről valóban már az új Országgyűlésnek kell határoznia. Ezért valóban a választás tétje most az, hogy vajon képesek leszünk-e egy ilyen súlyú törvényjavaslatot elfogadni, amely az ország megvédéséről szól, arról, hogy képes-e Magyarország magát megvédeni, képes-e olyan jogszabályokat alkotni, amelyekkel az ilyen típusú befolyásolást, különböző szervezeteken keresztül való véleményalkotást és országbefolyásolást, politikameghatározást külföldi pénzből, külföldi támogatásból Soros György által meg lehet-e valósítani. Ez tehát az alapkérdés, a magyar választóknak erről kell dönteni, és olyan Országgyűlésnek kell alakulnia legközelebb, amelyik Országgyűlés képes arra, hogy a Stop Soros törvénycsomagot elfogadja. Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps a kormánypártok soraiban.) Kicsit ellentmondásos volt a felszólalása az LMP-nek, de az LMP-től ezt már bizonyos értelemben megszokhattuk, hiszen azért ne felejtsük el, Schiffer András volt az, aki 2015 februárjában, ő volt az első egyébként, aki azt mondta, hogy tévedett és alábecsülte a migráció erejét, a migráció súlyosságát. Ezzel ellentétesen beszélt most Sallai R. Benedek, viszont Sallai R. Benedekkel meg ellentétesen beszélt Ikotity István. Jó lenne megtudni azt, hogy mi az LMP valós álláspontja. Egy dologban egyébként egyetértettek, hogy ez a törvényjavaslat, amely most Magyarország megvédését szolgálja, az bizony a részükről nem támogatható.Engedjék meg, hogy röviden reagáljak Fodor Gábor hozzászólására is. Sajnálom, hogy ő nincs itt a teremben, ugyanis Fodor Gábor az, aki egyébként legalább következetes ebben a kérdésben, hiszen amiről ő beszél, az hit kérdése. Ő maga hisz Soros Györgyben, hisz a nyílt társadalomban és abban a politikában. Ezért nem csoda az, hogy ezt az álláspontját itt kifejtse. (Balla György közbeszól.) De azért szeretném felhívni az önök figyelmét arra, hogy pont Fodor Gábor pártja az, aki szövetségben indul az MSZP-vel, és Fodor Gábor pártjának tagja az MSZP listáján lesz. Ez pedig csak akkor képzelhető el, ha alapkérdésben, Magyarország megvédése kérdésében ezek a pártok egymással együttműködnek, mert Magyarországnak most ez a fő kérdése.Tisztelt Képviselőtársaim! Erről a törvényről valóban már az új Országgyűlésnek kell határoznia. Ezért valóban a választás tétje most az, hogy vajon képesek leszünk-e egy ilyen súlyú törvényjavaslatot elfogadni, amely az ország megvédéséről szól, arról, hogy képes-e Magyarország magát megvédeni, képes-e olyan jogszabályokat alkotni, amelyekkel az ilyen típusú befolyásolást, különböző szervezeteken keresztül való véleményalkotást és országbefolyásolást, politikameghatározást külföldi pénzből, külföldi támogatásból Soros György által meg lehet-e valósítani. Ez tehát az alapkérdés, a magyar választóknak erről kell dönteni, és olyan Országgyűlésnek kell alakulnia legközelebb, amelyik Országgyűlés képes arra, hogy a Stop Soros törvénycsomagot elfogadja. Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps a kormánypártok soraiban.) Engedjék meg, hogy röviden reagáljak Fodor Gábor hozzászólására is. Sajnálom, hogy ő nincs itt a teremben, ugyanis Fodor Gábor az, aki egyébként legalább következetes ebben a kérdésben, hiszen amiről ő beszél, az hit kérdése. Ő maga hisz Soros Györgyben, hisz a nyílt társadalomban és abban a politikában. Ezért nem csoda az, hogy ezt az álláspontját itt kifejtse. (Balla György közbeszól.) De azért szeretném felhívni az önök figyelmét arra, hogy pont Fodor Gábor pártja az, aki szövetségben indul az MSZP-vel, és Fodor Gábor pártjának tagja az MSZP listáján lesz. Ez pedig csak akkor képzelhető el, ha alapkérdésben, Magyarország megvédése kérdésében ezek a pártok egymással együttműködnek, mert Magyarországnak most ez a fő kérdése.Tisztelt Képviselőtársaim! Erről a törvényről valóban már az új Országgyűlésnek kell határoznia. Ezért valóban a választás tétje most az, hogy vajon képesek leszünk-e egy ilyen súlyú törvényjavaslatot elfogadni, amely az ország megvédéséről szól, arról, hogy képes-e Magyarország magát megvédeni, képes-e olyan jogszabályokat alkotni, amelyekkel az ilyen típusú befolyásolást, különböző szervezeteken keresztül való véleményalkotást és országbefolyásolást, politikameghatározást külföldi pénzből, külföldi támogatásból Soros György által meg lehet-e valósítani. Ez tehát az alapkérdés, a magyar választóknak erről kell dönteni, és olyan Országgyűlésnek kell alakulnia legközelebb, amelyik Országgyűlés képes arra, hogy a Stop Soros törvénycsomagot elfogadja. Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps a kormánypártok soraiban.) Tisztelt Képviselőtársaim! Erről a törvényről valóban már az új Országgyűlésnek kell határoznia. Ezért valóban a választás tétje most az, hogy vajon képesek leszünk-e egy ilyen súlyú törvényjavaslatot elfogadni, amely az ország megvédéséről szól, arról, hogy képes-e Magyarország magát megvédeni, képes-e olyan jogszabályokat alkotni, amelyekkel az ilyen típusú befolyásolást, különböző szervezeteken keresztül való véleményalkotást és országbefolyásolást, politikameghatározást külföldi pénzből, külföldi támogatásból Soros György által meg lehet-e valósítani. Ez tehát az alapkérdés, a magyar választóknak erről kell dönteni, és olyan Országgyűlésnek kell alakulnia legközelebb, amelyik Országgyűlés képes arra, hogy a Stop Soros törvénycsomagot elfogadja. Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps a kormánypártok soraiban.) Ez tehát az alapkérdés, a magyar választóknak erről kell dönteni, és olyan Országgyűlésnek kell alakulnia legközelebb, amelyik Országgyűlés képes arra, hogy a Stop Soros törvénycsomagot elfogadja. Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • Elsőként megadom a szót Tuzson Bence úrnak, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkárának, a törvényjavaslatok előterjesztőjének, aki beszédét innen, az emelvényről mondja el. Parancsoljon, államtitkár úr, öné a szó.