• DR. RÉPÁSSY RÓBERT, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Mint ahogyan az ismert önök előtt, a köztársasági elnök visszaküldte a szóban forgó törvényjavaslatot, és ennek a köztársasági elnöki indítványnak, átiratnak az utolsó mondatát szeretném felolvasni, amelyből a mai napon a Törvényalkotási bizottság kiindult. Az utolsó mondata a köztársasági elnök levelének úgy szól: „Kérem ezért a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényt teljes egészében tárgyalja újra.” Ebből az következik, hogy a Törvényalkotási bizottság mai ülésén a korábban megtárgyalt törvény minden rendelkezése vagy minden releváns rendelkezése szóba került, és ennek megfelelően a Törvényalkotási bizottság által benyújtott módosító javaslatok is széles körben érintik azt a témát, amely az eredeti, a köztársasági elnök által visszaküldött törvény rendelkezései között szerepeltek.(12.00)A bizottsági ülésen vita alakult ki arról, hogy egyáltalán mik a tárgyalandó módosító javaslatok. A Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási szám alatt tárgyalta a Magyar Szocialista Párt bizottsági tagjainak módosító javaslatát, míg 2. hivatkozási szám alatt tárgyalta a bizottság kormánypárti tagjainak javaslatát. (Heringes Anita: Nem volt módosító! ‑ Dr. Bárándy Gergely: Nem volt ilyen! Meghamisítottátok… ‑ Az elnök csenget.) Elnök úr, magam sem értem, hogy eddig mivel nem ért egyet az MSZP. (Heringes Anita: Azzal, hogy hazudtok!) Tehát a bizottság ülésén, még egyszer megismétlem, két módosító javaslatot tárgyalt a bizottság: 1. szám alatt az MSZP bizottsági tagjainak javaslatát (Heringes Anita: Nem igaz! ‑ Bangóné Borbély Ildikó: Ne hazudjál már!), 2. szám alatt a kormánypárti képviselők javaslatát. (Az elnök csenget.)A vita közben vagy a vita kezdetén ügyrendi vita alakult ki arról, hogy érvényes-e az MSZP bizottsági tagjainak módosító javaslata (Heringes Anita: Nincs olyan! ‑ Bangóné Borbély Ildikó: A Fidesz módosítója…), megfelel-e a vonatkozó országgyűlési házszabálynak, illetve a bizottság ügyrendjének. A bizottság vita után ügyrendi szavazással lezárta a kérdést. (Dr. Bárándy Gergely: A fideszes tagok!) A bizottság tagjai érvényes indítványnak tekintették a Magyar Szocialista Párt tagjainak módosító javaslatait. (Heringes Anita: Nem volt módosító!)Innentől kezdve tehát nem az a kérdés, hogy ki nyújtotta be a módosító javaslatot, hanem (Kunhalmi Ágnes: Elég nagy kérdés, hogy ki nyújtotta be!) a bizottság nyújtotta be önök elé, a tisztelt Ház elé az 1. szám alatti módosító javaslatokat és a 2. szám alatti kormánypárti módosító javaslatokat. A vita érdeméről annyit szeretnék elmondani, hogy míg az 1. számú módosító indítványban a Magyar Szocialista Párt képviselői a párttörvény módosítására tesznek javaslatot, addig a 2. számú módosító javaslatban a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosítása szerepel. Tehát két megközelítésről van szó, a Magyar Szocialista Párt a pártok működésére vonatkozó szabályokat módosítaná. Az előterjesztők támogatták egyébként az MSZP javaslatait. (Dr. Bárándy Gergely: Értsed már meg, hogy nincsen ilyen! ‑ Heringes Anita: Meghamisítottátok!)Tisztelt Ház! Tehát az MSZP által benyújtott módosító javaslatokat… (Dr. Bárándy Gergely folyamatosan közbeszól.) Ha akarják, ezentúl nem mondom ki az MSZP nevét, mert látom, hogy ez idegesíti önöket. Tehát az 1. számú módosító javaslatot (Heringes Anita: Ami a Fidesz által van benyújtva…) támogatta a bizottság. A 2. számú módosító javaslatban pedig még a bizottsági ülésen is némi szövegpontosításra került sor. A 2. számú benyújtott módosító javaslat lényege, hogy a közpénzekkel való felelős gazdálkodásra kötelezett szervezetekre vonatkozó különös szabályokat állapítana meg az Országgyűlés, mégpedig oly módon, hogy a központi költségvetésről szóló törvényben nevesített és támogatásban részesített költségvetési szerv és jogi személy, valamint az ilyen szervtől és jogi személytől támogatásban részesülő jogi személy reklámtevékenységére a benyújtott javaslat szerinti egységes szabályok vonatkoznának a jövőben. Tehát mindazok a szervezetek, amelyek vagy közvetlenül, vagy közvetve költségvetési támogatásból gazdálkodnak, és az éves bevételeik többségét képezik ezek a költségvetési támogatások, rájuk transz­parens, mindenki által ellenőrizhető ‑ olyannyira ellenőrizhető, hogy még a szerződéseket is közzé kellene tenni a jövőben ‑ rek­lám­sza­bályokat írna elő a törvény. Ezen kívül az is fontos előírás, hogy ez a reklámtevékenység listaáron történne, vagy pedig, ha közbeszerzésre kötelezett vagy a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik a reklámozó, akkor a közbeszerzés lefolytatása után megállapodott áron tud hirdetni mindenki.Ez tehát minden olyan szervezetre vonatkozna a jövőben, amelyek közvetve vagy közvetlenül költségvetési támogatásban részesülnek. Úgy gondolom, hogy ennél nagyobb átláthatóság a reklámpiacon a jövőben nem képzelhető el. Hangsúlyozom, hogy az állami pénzből vagy költségvetési pénzből gazdálkodó szervezetekről van szó. Nyilván a magánszemélyek, a magánszervezetek nem tartoznak ebbe a körbe. A vita során felmerült, hogy ez vajon érinti-e az Alaptörvénynek azt a rendelkezését, amely szerint a pártok gazdálkodására és működésére sarkalatos törvény vonatkozik. Álláspontunk szerint és a bizottság álláspontja szerint ‑ most a bizottság többségi álláspontját ismertetem ‑, mivel a pártokra természetesen nemcsak kétharmados törvények vonatkoznak, hanem mind a pártok gazdálkodására, mind az egyéb működésükre számos törvény vonatkozik, hiszen minden törvénynek alávetettjei a pártok is, ezért fel sem merülhet az a kérdés, hogy létezhet-e olyan törvény, amely nem sarkalatos, mégis a pártokra is vonatkozik. Hogy csak néhány példát említsünk, ilyenek nyilván az adózási törvények, vagy ilyenek például a gazdálkodásra vonatkozó, a számvitelre vonatkozó törvények. Tehát téves az a megközelítés, hogy csak a párttörvényben lehet olyan előírásokat elhelyezni, amelyek pártok működésére vonatkoznak. Nyilván a bizottsági ülésen még számtalan példa merült fel arra, hogy mely szabályoknak kötelesek alávetni magukat a pártok.Tisztelt Ház! A bizottság többségi álláspontja szerint ezért a pártok reklámtevékenységére is ‑ ugyanúgy, mint minden költségvetésből támogatott szervezet reklámtevékenységére is ‑ aggály­men­tesen megállapíthatóak egységes, transzparens, a korrupció kockázatát csökkentő szabályok. Ezért kérem a bizottság nevében, hogy támogassák a módosító javaslatokat. Köszönöm szépen a szót. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)
 • DR. STAUDT GÁBOR, a Törvényalkotási bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! Valóban heves vita alakult ki a Törvényalkotási bizottság ülésén. Úgy is mondhatnám, az, hogy itt vagyunk, és egy rendkívüli ülés keretében kell ezt tárgyalnunk, bebizonyítja, hogy csak akkor van utóvizsga, pótvizsga, ha az a Fidesz érdeke. Ha nemzeti ügy, akár az Alaptörvény módosítása kerül előtérbe, akkor önök azt mondják, hogy igen, az nem jöhet újra az Országgyűlés elé; a gazdag migránsok jöhetnek, a szegények nem. Tehát ez egy olyan kérdés, amiben láthatjuk, hogy ha kell, akkor önök rendkívüli ülést is összehívnak, ha a saját érdekükről van szó. Mert akárhogy is cáfolják vagy próbálják tagadni, ez nem más, mint a Fidesz félelme attól, hogy el fogják veszíteni a választásokat, és bármit megtesznek, hogy a törvényeket átírják. Akár törvényellenesen, a törvényesség látszatát is elkerülve átírják ezeket a szabályokat, akár a közjogi érvénytelenség árán is, és akár kétharmados passzusoknak feles törvényekként való elfogadása árán is. Mert miért nem igaz az, amit Répássy Róbert elmondott? Én nagyon sajnálom, hogy önre bízták ezt a hálátlan szerepet, hogy egy duplán is alkotmányellenes javaslatot itt megpróbáljon megvédeni. Amit a bizottság elé önök behoztak… ‑ most az egy másik dolog, hogy a szóbeli kiegészítéssel, amikor már a bizottság előtt volt a javaslat, gyakorlatilag még kiterjesztették, átírták ezt a javaslatot, hiszen először csak a plakátokra szerették volna ezt benyújtani, majd ott, a bizottsági ülésen szóban ez az egyéb reklámokra, sőt még a járműreklámokra is kiterjesztésre kerül az önök terve szerint. És hogy miért is alaptörvény-ellenes ez a javaslat és miért duplán alaptörvény-ellenes? Egyrészről a közjogi érvénytelenség teljes mértékben felmerül, hiszen ha elolvassák a házszabályt ‑ ezt egyébként elmondtam a bizottsági ülésen is ‑, arról van szó, hogy csak olyan körben lehet módosító javaslatokat benyújtani a TAB által, akár a TAB többsége által is, amelyeket a köztársasági elnök vitatott, amely pontokban a köztársasági elnök visszaküldte a javaslatot. Nem nehéz belátni, hogy ha például a címét is átírják a javaslatnak, és érdemben teljesen más passzusokat vesznek bele, az bizony nem tartja magát ahhoz a követelményhez, hogy csak abban lehet módosítani, amit a köztársasági elnök már kifogásolt. Ha önök úgy gondolják, hogy egyéb törvény meghozására van szükség, akkor benyújtanak egy új javaslatot, az Országgyűlés előtt ezt végigviszik, rendes eljárásban vagy rendkívüli eljárásban, amit kezdeményeznek, de végigviszik, és szavaznak róla. De így, ahogy a köztársasági elnök visszaküldte ebben a formában, ezeket a módosításokat nem lehetne megtenni, még úgy sem, hogy önök nem kétharmados, hanem sima többséggel szeretnék ezt átvinni. Ezen egyébként semmi nem változtat, és ráadásul, ha ez az Alkotmánybíróság elé kerül, akkor úgy gondolom, ezt az Alkotmánybíróság is meg fogja állapítani.(12.10)Aztán való igaz, ha megnézik az Alaptörvény VIII. cikkét, az van benne, hogy a pártok gazdálkodását és működését kétharmados, vagyis sarkalatos törvények határozzák meg. Lehet, hogy nem minden technikai törvényre vagy technikai szabályozásra igaz ez. Nyilvánvalóan, hogy áfát hogy kell bevallani, vagy mondjuk, a könyvelőnek milyen körben kell kötelezettségeket teljesíteni, ez a pártokra is kiterjedhet, hiszen a pártok is civil szervezetek, az egyesületekhez hasonlóan működnek.De az, hogy önök ‑ és itt a kettős beszéd, és Répássy Róbertnek és a Fidesz-frakciónak jelezném, hogy amikor egy alkotmánybírósági kontroll előtt van az ügy, akkor megnézik azt is, hogy a parlamenti vita és a társadalmi vita mi volt a kérdésben, valójában miről szólt a kérdés. Nos, Dömötör Csaba elmondta, hogy pártfinanszírozási kérdés, Gulyás Gergely előttem nyilatkozott a folyosón és elmondta, hogy itt egy pártfinanszírozási kérdésről van szó. Hoppá! Ha pártfinanszírozási kérdés, akkor az bizony a pártok gazdálkodását érinti. Ráadásul úgy is megfordíthatnám a dolgot, hogy önök két törvényt, az átlátható kampánytevékenység érdekében szükséges módosításról, illetve a választási eljárásról szóló törvényt szerették volna módosítani. Mit ad isten, ez is a pártok gazdálkodására vonatkozott, és ha behozzák ezt ilyen formában, az attól még a pártok gazdálkodását érinti, azon pártoknak, akik 1 százalék fölött, illetve 5 százalék fölött teljesítettek, tehát a költségvetési törvényben nevesítésre kerültek. Egyébként itt olyan büntetések is vannak, hogy plakáthelyenként 150 ezer forint. Érezzük ugye, hogy ez se érinti önök szerint a pártok gazdálkodását. Vagy úgy is fogalmazhatnék, hogy attól még, hogy önök így próbálják meghatározni, hogy mi számít pártfinanszírozásnak ‑ egy kedvezményes plakátbérlés, mert mondjuk, az utolsó pillanatban valaki az üres plakáthelyekre be tud jelentkezni, vagy akár egy ingyenes plakáthelymegkapás, az pártfinanszírozás-e vagy nem, ezeket kellene meghatározni, de ezeket csak kétharmados törvényben lehetne megtenni, és egyébként, amit önök elmondtak, ez pont ezt támasztja alá, hiába próbálják most ezt tagadni. Aztán a CÖF-öt nem zárja ki ez a javaslat, mit ad isten. Mert az, hogy a CÖF, mondjuk, az MVM‑en keresztül vagy más nagy állami cégeken keresztül támogatást kapjon, vagy ez egyébként igaz más szatellit álcivil szervezetekre is az önök holdudvarában, ezt nem fogja kizárni a javaslat, hiszen csak olyan szervezetekre terjed ki, amelyek a költségvetésben nevesítve vannak, és költségvetési támogatást kapnak. Sok olyan állami cég van, ami ilyen formában nem kap költségvetési támogatást, tehát önök továbbra is tudják ezt a piszkos játékot végezni. Arról nem is beszélve, hogy pont a Répássy Róbert által beterjesztett módosító javaslat alapján a pártokat viszont elzárják attól, hogy ők, mondjuk, egy egyesületet támogassanak, ezen egyesület is a jövőben csak piaci alapon fog tudni plakátot elhelyezni. Az az érvelés meg egészen abszurd, hogy a közpénzeket akkor használjuk fel jól, ha a közpénzzel gazdálkodó szervezetek minél drágábban listaáron hirdethessenek. Önöknél, tudjuk, hogy olyan nem történhet meg, hogy egy közbeszerzés listaáron történjen vagy az alatti végeredményt adjon, hanem mindig csak jóval fölötte. De ha valaki, a pártok vagy egyéb közpénzből gazdálkodó intézmények vagy szervezetek olcsóbban tudnak hirdetni, az nemhogy fájdalmas, hanem örömteli az adófizetők szempontjából. És erre mondják önök, hogy a korrupciót megpróbálják visszaszorítani, amikor az önök korrupt, közbeszerzéseket túlárazó rendszerét támogatják ezzel. Higgyék el, hogy ezt mindenki meg fogja érteni az országban, és meg fogják érezni azt a félelmet, ami önöket vezérli, és 2018-ban le fogják váltani önöket. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik soraiban.)
 • KÓSA LAJOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A Jobbik az elmúlt hónapokban soha nem látott pártfinanszírozási botrányba keveredett: egy milliárdos, Simicska Lajos törvénytelen eszközökkel, fillérekért engedett át plakátokat, és ezzel finanszírozta feketén, burkoltan a Jobbikot. (Moraj a Jobbik soraiban.)Miután az a meggyőződésünk, hogy a magyar parlamentnek és a Magyar Országgyűlésnek nem érdeke és Magyarországnak sem érdeke, hogy fekete pártfinanszírozás legyen, ezért arra gondoltunk, hogy ennek a korrupciós ügynek a tapasztalatait felhasználva bezárjuk azt a kiskaput, ahol Simicska Lajos kilóra felvásárolta a Jobbikot. Mondjuk, ha megszámoljuk, hogy mennyi volt a feketekedvezmény, akkor a Jobbik kilóra nem volt különösebben sok. Egy valaha még politikai karakterrel és politikai elgondolásokkal rendelkező pártért az a néhány milliárd forint, mondhatom, alkalmi vétel ‑ de hát, kinek mennyi az ára a piacon. Azonban nem akarjuk, hogy a magyar parlamentarizmus arról szóljon, hogy jönnek a milliárdosok és feketén felvásárolják a pártokat, ezért terjesztettük ezt a törvényt a magyar parlament elé. Nagyon tanulságos volt, hogy a komplett ellenzék ezt leszavazta, mintegy megerősítve azt a benyomását az embernek, hogy az ellenzék választás előtti végkiárusításra készül, ki tudja, hogy a szocialisták milyen feketefinanszírozást szeretnének befogadni, a Jobbik, az ellenzék mindegyik pártja, olyannyira, hogy az LMP még a saját módosító indítványát is a végén leszavazta ebben a törvényben. (Dr. Szél Bernadett: Hazudsz!)Mindenesetre szeretném arra kérni a parlamentet, hogy ha még a józan ész egy picit megmaradt a vitában, akkor támogassák ezt az előterjesztést. Az előterjesztők nevében a TAB-módosítás mindkét elemét tudom támogatni. A lelkiismeretükre van bízva, hogy mit támogatnak. Aki ezt a törvényjavaslatot nem fogja támogatni, az egyértelműen a korrupcióra szavaz. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
 • DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Úgy látszik, hogy ez a hamar jött hőséghullám megtette a hatását, hiszen a TAB többségi véleményének ismertetésekor, illetve, aki figyelemmel kísérte a TAB-ülést, az derült ki, hogy egy ötpárti egyeztetésre elküldött egyeztetési anyagot TAB módosító indítványként értelmezett a Törvényalkotási bizottság elnöke, valamint a Törvényalkotási bizottság. Ezt az egyeztető anyagot én küldtem, és szeretném itt, a plenáris ülésen megerősíteni, hogy sem én, sem a Magyar Szocialista Párt TAB-tagjai nem nyújtották be ezt TAB módosító indítványként, tehát teljesen érthetetlen számomra, hogy egyáltalán idekerül és ma szavazni fogunk róla. Szeretném azt mondani, hogy ez egy rendkívül aljas húzás, és ahogy mondtam, egyszerűen teljesen érthetetlen, csak a hőhullám miatt lehet ez. Kíváncsi lennék, ha az önök miniszterelnöke most itt lenne, aki legutóbb az alkotmányos hagyományokat kérte számon a képviselőkön, akkor most mit szólna egy ilyen teljesen értelmezhetetlen húzáshoz. Hiszen a Törvényalkotási bizottság ügyrendje egyértelműen fogalmaz: a titkárság útján benyújtott TAB módosító indítvány tekinthető kezdeményezésnek, miközben én ezt a Törvényalkotási bizottság elnökének mint ötpárti egyeztetési anyagot egyszerre a frakcióvezetőkkel és a független képviselőkkel küldtem el. Ráadásul azért látszik, hogy egy aljas húzásról van szó, hiszen két nappal ezelőtt még Kósa Lajos egy sajtótájékoztatón alkotmányellenesnek mondta a mi javaslatunk egyik részét, ami a kampánytámogatókra vonatkozott. Most már ez a Törvényalkotási bizottságon nem tűnt senkinek sem alkotmánysértőnek, úgyhogy teljesen elfogadhatatlan ez az eljárás. A szocialista frakció, ahogy korábban jeleztük, nemmel fog szavazni ezekre a javaslatokra. Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)
 • DR. HADHÁZY ÁKOS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes, hogy egy rendkívüli ülésen vagyunk; az ember úgy gondolná, hogy rendkívüli üléseket fontos és váratlan okkal szoktak összehívni. Én nagyon örültem volna, ha mondjuk, föl kellene menteni Farkas Flóriánt a mentelmi joga alól, nagyon szívesen bejönnénk, de lehetne rosszabb is ennél, lehetne valamilyen háborús esemény. Sajnos azt hiszem, hogy tényleg háború van. Szabadságharcot vív a kormánypárt, a saját szabadságukat védik, mert szabadságvesztéssel játszanak akkor, ha a következő választásokon veszítenek.Nyilvánvalóan ezért mindent meg kell tenni, és ennek a háborúnak van egy nagyon fontos területe, van egy nagyon fontos csatája. Az pedig az, hogy meg kell vívni a maguk csatáját a nyilvánosságért. Igazán ezt a csatát természetesen az ellenzéknek kell megvívni, hiszen a kormány folyamatosan próbálja elvenni a lehetőségeket az ellenzéktől, folyamatosan próbálja korlátozni az ellenzék lehetőségeit. Ha kell, ha úgy látja, hogy már túl sokat beszélnek, túl sokat tudnak az emberek az egészen nyílt és leplezetlen csalássorozatról, akkor mondjuk, vásároltassunk meg a lopott pénzből újságokat; tudjuk nagyon jól, hogy van, aki csak a megyei újságokat veszi meg, akkor szóljunk a Lőrincnek, és akkor nem lesznek megyei újságok.De bizony vannak még plakátok, és a hírek szerint a miniszterelnök dührohamokat kap, amikor olyan plakátokat lát, ami nem tetszik neki. Én azt hiszem, hogy dührohamokra emelni kellene a dózist, emelni kell a gyógyszerdózisokat, de nem ezt választják, valószínűleg azért, mert a gyógyszereknek nyilván mellékhatása is lehet, hanem ehelyett inkább szól a miniszterelnök Lajosnak: Lajos, intézd már el ezt valami törvénnyel, nem akarok ilyen plakátokat látni. Az is lehet, hogy közben azért megnézték, és azt mérték, hogy túl sok plakátjuk van, és nemcsak a dührohamok a baj, hanem esetleg az is, hogy a közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy nem állnak mégsem olyan jól, mint gondolnák. De ez nem változtat azon a dolgon, hogy amit csinálnak, az egészen elképesztő, egészen mélypontja a magyar parlamentarizmusnak. Láttunk már ilyen mélypontokat, félek, hogy még lesznek ilyen mélypontok.Nagyon fontos azt tudni, és Kósa frakcióvezető úrnak még egyszer elmondom, nagyon sokszor elmondtam, hogy természetesen az önök által behozott módosítóhoz semmi köze nem volt az LMP módosító indítványának. Ha ön nem tud róla, akkor én elmondom, hogy Rogán miniszter úr küldött nekünk egy levelet, amelyikben azt küldte, hogy szeretné, hogy mi adjunk be egy módosító indítványt. Ez nagyon hasonlított az MSZP módosító indítványához. Én nevettem egyet ezen, és természetesen beadtam valami egészen mást, ami arról szólt, hogy a teljes kormánypropagandát tiltsuk meg.Nagyon fontos valóban az, hogy legyen egyenlőség az ellenzék és a kormánypártok véleménye között, ezért kellene a kormánypropagandát megszüntetni, hiszen önök sok tucat milliárd forintért nyomják tulajdonképpen saját propagandájukat kormánypénzből. Én egy ilyen javaslatot tettem be, önök ezt azonnal annak rendje-módja szerint elutasították. Tettem egy olyan javaslatot is, hogy jó, legyen egyenlőség, de akkor ne csak a plakátoknál, hanem legyen minden hirdetési lehetőség esetén. Ezt is elutasították. Emiatt természetesen teljesen komolytalan az, hogy önök bármilyen esélyegyenlőséget és bármilyen átláthatóságot szeretnének. Ez a törvény egyetlenegy dologról szól: a miniszterelnök dührohamokat kap akkor, amikor olyan plakátot lát, amelyikben nem azt mondják, hogy milyen szép és milyen jó minden Magyarországon, hanem azt mondják, hogy esetleg ők lopnak, tényleg lopnak.A trafikügyhöz, a trafiktörvényhez hasonlít nagyon ez a törvény, csak azt Lázár úr adta be, ezt ön adta be. Itt is nagyon szép mondatokat mondanak, hogy miről szól, de mindenki számára teljesen egyértelmű, hogy miről szól ez a dolog.Nem szabad elfelejtkezni a mai nap történéseiről. Nem teljesen látjuk, hogy mi történik ma itt, a parlamentben. Önök ezek szerint, úgy tűnik, hogy amikor az ellenzéki pártok nem hajlandóak beadni azokat a módosító javaslatokat, amelyeket önök szeretnének, amit Rogán Antal szeretne, önök beadják maguk, és az MSZP nevében egy elküldött levelet úgy veszik, mintha módosító javaslat lenne. Egy picit sajnálom, hogy az MSZP nem tette meg azt, annyit kellett volna mondania, hogy visszavonja ezt a javaslatot, és akkor itt nem lennének izgalmak. Izgalmak vannak, nyilvánvalóan, ha most lesz olyan ellenzéki képviselő, aki mégsem jön el, és arra hivatkozik, hogy ő azt hitte, hogy feles törvényről van szó, akkor egy nagyon sötét játékról kell hogy beszéljünk. Nagyon remélem, hogy nem így lesz.Egészen gyalázatos, egészen elképesztő, ami itt megy. Szabadságharc megy, és ebben a szabadságharcban (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) lehet, hogy csatát nyerhetnek, nagyon remélem, hogy nem lesz így, de a harcot nem fogják megnyerni, el fogják veszíteni nagyon sokan önök közül a szabadságukat. Köszönöm szépen. (Taps az LMP soraiban.)
 • DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Országgyűlés! Az ember érdeklődőként 27 éve követi nyomon a parlament működését, egész közelről most már én itt képviselőként a tizenkettedik éve, de olyat én még, őszintén szólva, nem éltem meg, pedig sok mindent megéltünk már itt a falak között, és olyan helyzettel nem szembesültem, hogy egy kormánypárti bizottsági elnök olyan javaslatot nyújt be egy ellenzéki párt nevében, amelyet az az ellenzéki párt nem akart benyújtani és nem terjesztett elő.Olyan ez, tisztelt képviselőtársaim, olyan, mint ha meghamisították volna az aláírásunkat a módosító javaslaton. (Közbeszólások az MSZP soraiból: Így van!) Ugyanis ennek a módosító javaslatnak a be­nyújtásához nem kell ugyan aláírás, de nagyon egy­ér­telmű követelményrendszere és szabályrendszere van annak, hogy hogyan kell ezt megtenni. Szeretnék idézni önöknek az egyébként közösen elfogadott ügyrendünkből, a Törvényalkotási bizottság ügy­rend­jéből, amit egyébként a fideszes képviselők is megszavaztak, szeretném mondani, és eddig ehhez tartottuk magunkat.Szóval az idézet, ez a 18. pontban van, ha valaki szeretné visszakeresni: „a határozati házszabály 46. § (3) bekezdése szerinti, a bizottságnak elfogadásra javasolt módosító javaslatot tárgyalja, amelynek szövegszerű javaslatát a kezdeményező a bizottsági ülést megelőző munkanapon a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényen alapuló általános munkarend szerinti munkaidő végéig ‑ és most jön egy fontos dolog ‑ a bizottság titkársága részére eljuttatta.” Nem tudom, mi nem világos Répássy képviselő úrnak, mi nem volt ebben világos Gulyás elnök úrnak. (Dr. Répássy Róbert: A bizottság dönt. ‑ Közbeszólások az MSZP soraiból, köztük dr. Szakács László: Szégyelld magad!) Ugyanis az ügyrend egyértelmű ‑ a javaslat nem a bizottság titkárságára érkezett, képviselőtársaim!(Móring József Attilát a jegyzői székben dr. Tiba István váltja fel.)Minden egyes alkalommal, és ha már szokásjogot nézünk (Bangóné Borbély Ildikó: Nem kell vigyorogni, államtitkár úr!), a Magyar Szocialista Párt úgy nyújtja be három éve a Törvényalkotási bizottsághoz címzett módosító javaslatait, hogy azt én alelnökként jegyzem, és a bizottság titkárságához nyújtjuk be. Ez volt három évig a töretlen gya­korlatunk. De ha még ezt a gyakorlatot nem is veszik figyelembe, legalább a saját ügyrendjüket, na, azt ven­nék figyelembe! Ahol egyértelműen a bizottság titkárságához kell benyújtani!Tóth Bertalan frakcióvezető úr nem oda nyúj­tot­ta be. Kérdeztem a bizottság elnökét, hogy legalább annyit mutasson meg a kísérőlevélben, amiben az szerepel, hogy a frakcióvezető úr kéri Gulyás Gergelyt, mert ugyan nem mint bizottsági elnökhöz nyújtotta be, de mindegy, kéri Gulyás Gergelyt arra, hogy ezt a javaslatot módosító javaslatként tárgyalja meg a Törvényalkotási bizottság, a bizottsági elnök úr nem tudott ilyet mutatni. Egyszerűen azért, mert nincsen.Tudják, tisztelt képviselőtársaim, hogy egyszerű hasonlattal éljek, olyan ez, mint ha a kocsmában rendelne valaki egy sört, és azt más számlájához íratná. Ott ennek gyors következménye van. (Zaj, közbeszólások az MSZP soraiból.) Valószínűleg itt, a parlamentben ennél kevesebb következménye lesz.Nos, tisztelt képviselőtársaim, az, hogy önök 24‑en kormánypárti képviselők megszavazták, az még nem azt jelenti, hogy igazuk van. Az egyet jelent, hogy önöknek most még többségük van. (Köz­beszólások az MSZP soraiból.) De azt, hogy a ház­szabálysértés és az ügyrendsértés nem történt meg, azt biztosan nem jelenti. És megjegyzem azt is, tisztelt képviselőtársaim, ahogy ott is mondtam, hogy rendkívül közel áll ez az eset ahhoz, hogy nyugodtan lehet bűncselekménynek nevezni. (Köz­beszólások az MSZP soraiból.) Ha ezen aláírás szerepelt volna, és ezt úgy csinálják meg, akkor ez okirat-hamisítás, és nem más. (Közbeszólások az MSZP soraiból.) Akkor ez okirat-hamisítás lett volna. De az, hogy önök ezt megtették, 27 éve egész egyszerűen példátlan.Szeretnék még egy dolgot kiemelni, ami, ha már feltételezhetünk olyat, hogy lehetett volna valami jó szándék a bizottság elnökében ‑ hát, nem volt. És tudják, hogy honnan lehet ezt egyértelműen tudni? Onnan, hogy önök a Fidesz részéről is és a KDNP részéről is korábban már minősítették a Magyar Szo­cialista Pártnak azt a mozgását, hadd fogalmazzak így, amely szerint az ötpárti egyeztetéseken szereplő javaslatunkat nem kívántuk benyújtani a parla­ment­hez, és nem kívántuk módosító javaslatként elő­ter­jeszteni.(12.30)A Fidesz ezt lereagálta. A KDNP lereagálta. Ezek szerint önök pontosan tudták, hogy nekünk nem áll szándékunkban ilyen javaslatot benyújtani. Ehhez képest a bizottság elnöke ezt megtette. A jóhiszeműséghez…, bocsánat, rosszul mondom: a rosszhiszeműségéhez a legcsekélyebb kétség sem férhet, ez semmi más, mint egy aljas politikai manipuláció, aminek nyilvánvalóan akár több célja is lehetett az önök részéről.Hogy miért nem vontuk vissza? ‑ Hadházy képviselő úr ezt felvetette. Nagyon egyszerű a válaszom, képviselő úr: olyan javaslatot, ami nincs, nem tudok visszavonni. (Bangóné Borbély Ildikó: Így van!) Ezért nem vontuk vissza a Törvényalkotási bizottság ülésén, mert ez a javaslat nincs, nem létezik, tőlünk nem származik, és mivel az van odaírva, hogy az MSZP javaslata, ezért nyilván a Fidesztől sem származik. Erről a javaslatról az Országgyűlés ma nem szavazhatna. És egy utolsó kérdés: ilyenkor hol marad a parlament tekintélye? (Bangóné Borbély Ildikó: Így van! ‑ Dr. Szakács László: Most jöjjön be a házmester!) Ha valami sérti, akkor az az, hogy visszaélve a többségükkel, visszaélve az önök által elfogadott ügyrendi szabályokkal, azokat figyelmen kívül hagyva, a legfontosabb parlamenti bizottság elnöke beterjeszti ezt a javaslatot. Hát, ha valami, na, ez súlyosan sérti a parlament tekintélyét! Őszintén remélem, hogy Kövér Lászlónak lesz ehhez szava, és nemcsak azt bírságolja meg, aki felmutat egy felkiáltójelet vagy egy „vétó” táblát, hanem azt is, aki nem tartja be a parlamenti házszabályt és ügyrendet, és azokat a kormánypárti képviselőket is, akik visszaélve többségükkel ilyen javaslatot támogatnak. (Dr. Szakács László: Hamisítanak! ‑ Kunhalmi Ágnes: Csaló gazemberek!) Szégyelljék magukat! (Dr. Legény Zsolt: Pofátlanság!) Köszönöm. (Taps az MSZP padsoraiból. ‑ Dr. Szakács László: Hol van a házmester? ‑ Heringes Anita: Pénzért bármit meg lehet tenni!)
 • VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Egy rendkívül érdekes közjátéknak lehettünk az előbb tanúi. Arról folyt a vita, hogy ez vajon alaptörvény-ellenes-e vagy sem, ugyanis az Alaptörvényünk kimondja, hogy a pártok működésének és gazdálkodásának részletes szabályait sarkalatos törvény határozza meg. Répássy Róbert, a Fidesz képviselője egyértelműen elmondta, hogy ez nem pártfinanszírozási kérdés az álláspontja szerint, majd pedig ‑ és ez volt az érdekessége az előbbi közjátéknak ‑ a saját frakcióvezetője, Kósa Lajos cáfolta meg a fideszes képviselő szavait, aki maga is elmondta, hogy ez bizony kőkemény pártfinanszírozási kérdés, és ezzel leleplezte a Fideszt. Leleplezte önöket, hölgyeim és uraim, a saját frakcióvezetőjük. Ugyanis ha ez a kérdés pártfinanszírozási kérdés, akkor alaptörvény-ellenes módon önök egy úgynevezett feles törvénnyel próbálják szabályozni ezt, ahelyett, hogy kétharmados törvényben rendeznék.Kósa Lajos lebuktatta önöket, és Kósa Lajos számára, mint ahogy az egész Fidesz-frakció számára, a napnál is világosabb, hogy önök, a saját maguk által az Országgyűlésen keresztülerőltetett, kizárólag fideszes képviselők által megszavazott Alaptörvényt is lábbal tiporják annak érdekében, hogy megpróbálják a Jobbik plakátkampányát minden eszközzel elhallgattatni. Loptak eddig, rongálással folytatták, a frakcióvezető úr asszisztense szervezte személyesen a fideszes rongálókommandókat, akik sok millió forintos kárt okoztak ezekben a plakátokban, majd pedig a saját Alaptörvényüket tiporják lábbal annak érdekében, hogy elérjék a céljukat. Mi ez, ha nem gátlástalanság, mi ez, ha nem bolseviktempó? Fel szeretném hívni mindenki figyelmét arra, hogy ennek az egész dolognak a tétje nem a Jobbik és a Fidesz közti huzavona, ez a magyar demokrácia és egy normális ország sorsa. Ez a tét, hölgyeim és uraim! Az, hogy egy kormány keresztülerőlteti-e, akár törvénysértés árán is azokat a hatalmának a bebetonozására szolgáló intézkedéseket, amelyektől azt reméli, hogy a legnagyobb ellenzéki párt és egyben a kihívó erő óriásplakátjait elhallgattatja. (Az MSZP képviselőcsoportja kivonul a teremből.) Ez a tétje ennek a mostani vitának.Nagyon fontos azt is látni, hogy egyetlen médiapiaci szegmenst próbál a kormány szabályozni ezzel a javaslattal, pont azt az egy médiapiaci szegmenst, ahol többé-kevésbé még egyensúly volt az ellenzék és a kormánypártok között. Ez az egy médiapiaci szegmens van, ahol megfigyelhető valamilyen erőegyensúly. Most megpróbálják felszámolni ezt az egy területet is. Az összes többi médiapiaci szegmensben jelentős kormánypárti dominancia van, pofátlan visszaélés a közpénzekkel. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy az ország sugar daddyje, Andy Vajna közpénzekből vásárolja meg Magyarország második legnagyobb kereskedelmi tévétársaságát, utána a saját kormányfője, Orbán Viktor közpénzekkel tömi ki saját kormánybiztosának tévétársaságát annak érdekében, hogy Andy Vajnának tulajdonképpen egy fillérjébe se kerüljön a TV2 megvásárlása, mert a kormányzati hirdetésekből finanszírozni tudja az egész tranzakciót. Mi ez, ha nem pofátlanság, mi ez, ha nem óriási probléma a pártfinanszírozásban? (Sneider Tamás: Balkán!) Ehhez a kérdéshez bezzeg nem szeretnének hozzányúlni! (Sneider Tamás: Ukrajna!)A másik szégyenfoltja és egyben erkölcsi sarokköve a kormány politikájának maga Habony Árpád, az a fickó, aki rendszeresen magas sarkú cipőkben, női táskákkal flangál a parlament körül. Ez az ember egyszer még kölcsönkér saját bevallása szerint 20 millió forintot, annak érdekében, hogy az antilopbőr nadrágját, meg a márkás táskáit, meg hasonlókat finanszírozzon, a másik pillanatban ez az adósságoktól szenvedő ember már országos napilapokat indít, azért, mert már az első pillanattól fogva teletömi a kormány az adófizetők pénzéből származó milliárdokkal a Habony, Andy Vajna nevével fémjelzett sajtóbirodalmat, annak érdekében, hogy a Fidesz tovább uralkodhasson az ország fölött, és annak érdekében, hogy a kifosztás gépezete tovább tudjon működni. Mi ez, ha nem szégyenletes, hölgyeim és uraim?Érdemes megnézni, hogy mi az, amihez önök nem szeretnének még hozzányúlni a pártfinanszírozás kérdésében. Elég, ha az ember csak felmegy a Ripost weboldalára, azt láthatjuk, hogy Orbán Viktor keresztény-nemzetinek hazudott kormánya pornográf tartalmak megjelenését finanszírozza. Önök a legundorítóbb mocsokkal öntik nyakon naponta ezt a szerencsétlen, jobb sorsra érdemes országot, csak azért, hogy az önök bulvármédiáját olvassák, és csak azért, hogy Orbán Viktor ilyen áron, Mészáros Lőrinc pénzén miniszterelnök maradhasson. Szégyelljék magukat! Ennek semmi köze ahhoz, amit önök keresztény erkölcsiségnek hívnak, semmi köze a nemzeti érdekekhez, önöknek a korrupciós mechanizmusok sokkal fontosabbak voltak mindig, mint az ország érdeke. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a Jobbik padsoraiból.)
 • DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! A Magyar Szocialista Párt módosító javaslatának benyújtásáról és annak körülményeiről Gulyás elnök úr rövidesen nyilatkozni fog. Azt azonban hozzáteszem, hogy itt két tényt nem cáfolt senki.Az egyik tény, hogy ezek a javaslatok a Szocialista Párt javaslatai voltak. Arról a javaslatról, amelyről ma az Országgyűlés dönt, senki nem mondta, hogy idegen személytől vagy idegen párttól származna. Tehát úgy látszik, akkor a legnagyobb hiba, amit elkövethettünk, hogy komolyan vettük a Magyar Szocialista Párt javaslatait. Hiszen, még egyszer mondom, azt senki nem állította a felszólalók közül sem, hogy nem az MSZP álláspontját tükrözik ezek a javaslatok; először is.Másodszor: az egy nem lényegtelen körülmény, hogy az Országgyűlés működési rendje szerint bármelyik képviselő egyébként fenntarthatja más képviselő módosító javaslatait. Tehát teljesen lényegtelen, hogy kitől származnak az eredeti javaslatok, ha azt az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága többségi szavazással elfogadta és a Ház elé terjesztette. Nem a képviselők nyújtják be a házszabály szerint a módosító javaslatokat, hanem a bizottságok terjesztik ide a Ház elé. Tehát nyugodtan tekintsék úgy ezeket a javaslatokat, hogy ezek a Törvényalkotási bizottságnak a javaslatai. Merthogy azok is, tehát a Törvényalkotási bizottság terjesztette be a Ház elé. Két sorszámon terjesztett be módosító javaslatokat; már elmondtam, hogy az egyik a párttörvényre vonatkozó módosítás és az ahhoz kapcsolódó rendelkezések, a másik pedig a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó módosítások.Tehát, tisztelt Ház, annyira álságos ez a vita, látszik, hogy ürügy csak azért, hogy az MSZP a saját javaslatairól, a saját elképzeléseiről ne foglaljon állást a mai napon. Ez csak egy álságos, felesleges vita, hiszen, mint mondtam, bármelyikünk beterjeszthetné ide az MSZP javaslatát, és legfeljebb a történeti hűség kedvéért kell megjegyezni, hogy az eredetileg az MSZP javaslata volt.(12.40)Tisztelt Ház! Ami a dolog érdemi részét illeti: nem sok értelme van annak, hogy ebben a sárdobálásban, amit Volner frakcióvezető úr kezdett, nem is tudom, folytatott, ebben részt vegyünk, mert szerintem a frakcióvezető úr pontosan tudja, hogy a legtisztább helyzetet az teremtené, ha mind a kormány, mind a kormánypártok, mind az ellenzéki pártok ugyanolyan elvek és szabályok szerint reklámozhatnának a reklámpiacon. Ön, önök nemegyszer követeltek azonos elbánást és azonos elbírálást a kormánypártok tekintetében. Ez a javaslat, ami most a Ház előtt szerepel, megteremti azt a feltételrendszert, amiben azonos elbírálás alá esik majd a jövőben minden, költségvetésből támogatott szervezet. És ez teljesen transzparens módon történik, tehát a nyilvánosság leellenőrizheti azt, hogy ki hogyan hirdet, milyen pénzből hirdet, és milyen áron hirdet. Ez teljes egészében nyilvános lesz a jövőben, függetlenül attól, hogy akár maga a kormány, akár az egyes állami szervek (Sneider Tamás: Vagy akár a CÖF), vagy ahogyan mondtam, költségvetési támogatásban részesülő más szervek hirdetnek. Tehát egyetlenegy mondatot sem hallottam arról, hogy mi a bajuk azzal, ha mindenki azonos feltételekkel hirdethet a hirdetési piacon. Mi a bajuk azzal, ha ez teljesen transzparens lesz, és a jövőben látható lesz mindenkinek a hirdetési szerződése? A javaslat szerint ezeket a hirdetési szerződéseket nyilvánosságra kell hozni egy hónapon belül. Ezzel mi a bajuk? Félnek a nyilvánosságtól? Nem csodálkozom egyébként. Érdekes mondatokat mondott Szilágyi képviselő úr, azt mondta, hogy a jövőben majd a gazdasági reklámtevékenységgel foglalkozó cégek, tehát a reklámcégek nem adhatnak flottakedvezményt. (Szilágyi György: Ezt te mondtad. Nem figyeltél!) Tisztelt Képviselőtársaim! Ugye, nem gondolják, hogy önök egy olyan nagy flotta lennének, akiknek flottakedvezményt ad, mondjuk, Simicska Lajos vagy bárki, és hogy ezt a flottakedvezményt mint politikai párt, simán lenyelhetik. Emlékeznek azokra a vitákra, amikor különböző VIP-kedvezményeket kaptak azok a személyek, akiket valamiért befolyásosnak tekintettek. De ezek a viták tíz évvel ezelőtt lezajlottak, és akkor tíz évvel ezelőtt abban maradtunk, hogy az ilyen VIP-kedvezmények nem megengedhetők a politika világában. Ugyanez igaz a pártokra is és bárkire, aki a pártok érdekében megszólal, aki a pártok érdekében reklámtevékenységet folytat. Tisztelt Ház! Tehát nyugodt szívvel megszavazhatják ezeket a javaslatokat, mert tisztítani fogja a közéletet, és egyenlő feltételeket teremt a választásokon, és egyébként egyenlő feltételeket teremt a reklámpiacon is, ahol a jövőben nyilvánosságra kell hozni minden ilyen adatot, és majd a nyilvánosság eldönti, hogy ebben a vitában kinek volt igaza. A Jobbiknak, aki takargatja a reklámszerződéseit vagy pedig azoknak volt igaza, akik ezeknek a reklámszerződéseknek a nyilvánosságra hozatalát javasolták. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypártok soraiból.)
 • SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. A nyilvánosságtól nem mi félünk, Répássy képviselő úr, önök félnek a nyilvánosságtól. Kubatov Gábor volt az, aki nem volt hajlandó az önök ezzel kapcsolatos költéséről, illetve korábbi plakátkampányairól beszámolni, mikor az Alfahír ezzel kapcsolatban megkérdezte. Illetve önök az is vagy az önök holdudvara ‑ jellemzően itt a CÖF-ről beszélek ‑, amely nem hajlandó elszámolni azzal, hogy mire kért és mire kapott 508 millió forintot a Magyar Villamos Művektől. Ezzel kapcsolatban én tettem egy feljelentést hűtlen kezelés miatt, tegnap kaptam meg ennek az elutasítását, hogy nem minősül hűtlen kezelésnek az, hogy önök állami cégektől százmilliókat lapátolnak ki annak érdekében, hogy az ellenzéket lejárassák különböző plakátokkal és kampányokkal. És várom egyébként a közérdekűadat-igénylésre is a választ, mert önök ezzel kapcsolatban is titkolóznak. Kértem az összes dokumentumot a Villamos Művektől és a CÖF-től, hogy mire kérték, mire, miért, hogyan ment ez az 508 millió forint. Önök titkolóznak ezzel kapcsolatban, és ha ez a törvény elfogadásra kerül, akkor ugyanez a gyakorlat fog tovább menni, újabb és újabb százmilliók fognak menni kormánypárti civil kamuszervezeteknek annak érdekében, hogy az ellenzéket le tudják járatni. Köszönöm. (Taps a Jobbik soraiból.)
 • DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Igen tisztelt Országgyűlés! A vita legelején nem voltam itt személyesen, és hallom, a Magyar Szocialista Párt akkor még jelen lévő frakciójának tagjai a Törvényalkotási bizottság eljárásrendjét vagy mai eljárását vették céltáblának maguk elé, és ezt támadták. Szeretném jelezni mindenkinek, hogy a Törvényalkotási bizottság a saját ügyrendjét, illetve a házszabályt maximális mértékben betartva járt el. Mi sajnáljuk azt, ha a Magyar Szocialista Párt a saját hétfői javaslatával pénteken már nem ért egyet, erre házszabályi megoldást nem tudunk javasolni. De a jövőben is azt tudom mondani, hogy ha bármelyik frakcióvezető a Törvényalkotási bizottság elnökének módosító javaslatot küld, amelyben fel van tüntetve az, hogy ez a bizottság szocialista tagjainak módosítási szándéka a Törvényalkotási bizottság ülésén, akkor kizárólag akkor jártam volna el kritizálható módon, ha ebben az esetben ez nem lett volna a bizottság ülésén napirenden, ha erről a javaslatról a bizottság nem vitatkozhatott volna. A bizottság az ügyrendszerűséggel kapcsolatosan 24:2 arányban állást foglalt. Egyértelmű véleménye volt tehát a bi­zottság túlnyomó többségének, messze a kormánypártokon túlmutató többségének, hogy ez az elő­terjesztés, ez a módosító javaslat ügyrendszerű. Külön is megkérdeztem, bár ezt nem kellett volna megtennem, a Magyar Szocialista Párt jelen lévő tagját, hogy nem kívánja-e visszavonni az indítványt, hiszen erre is lett volna lehetőség. Az indítványt nem kívánták visszavonni. Innentől kezdve a Törvényalkotási bizottság ezt saját módosítási szándékként fenntartotta, tehát egy valóban az MSZP által benyújtott és a Törvényalkotási bizottság által támogatott módosító javaslatról beszélünk. Miután a házszabály a tekintetben is egyértelmű, hogy a köztársasági elnök által visszaküldött törvény esetén módosító javaslatot a Törvényalkotási bizottság nyújthat be, így ez jogi értelemben most a Törvényalkotási bizottság módosító javaslata. Végül, ha már lehetőséget kaptam arra, hogy a vitában megszólaljak, szeretném jelezni, hogy a baloldal belső válsága, civódásai és az MSZP-n belüli intellektuális, morális és politikai válság nem tartozik a Törvényalkotási bizottságra semmilyen formában. Úgy gondolom, hogy azt az MSZP-nek kell megmagyaráznia, hogy a saját hétfői javaslatukat kedden, szerdán vagy pénteken miért nem támogatják, és azt remélem, hogy a jövőben is, hogyha ilyen jellegű módosító javaslatokat nyújtanak be a bizottsághoz vagy a bizottság elnökéhez, akkor azt lesz lehetőség megtárgyalni. Itt látjuk azt, hogy az önmagát hétfőn vagy kedden még önállónak gondoló szocialista frakció egy nap alatt, 24 óra leforgása alatt gyámság alá került, ebben az esetben a polgári jog szabályozza már a gyámság kategóriáját. Hogyha megjelölik azt, hogy az egyébként országgyűlési képviselői megbízatással nem rendelkező Botka László az MSZP-s képviselők gyámja, és nélküle érvényes jognyilatkozatot nem tehetnek, akkor én természetesen nyitott vagyok ennek a megoldásnak a megfontolására, újszerű lesz a magyar politika történetében, de az, hogy akár a Törvényalkotási bizottság eljárását, akár személyesen engem rágalmazzanak azért, mert ma már nem értenek egyet a saját frakcióvezetőjük által korábbi hivatalos levelezésünkben is használt e-mail-címben is átküldött módosító javaslattal, ezt ‑ mondom ‑ hadd tekintsük a Magyar Szocialista Párt belső válságjelenségének, esetleg a baloldalról nézve aggasztó tüneteként, de semmiféleképpen nem gondolhatjuk azt, hogy ez az eljárás ne lenne rendben lévő. Hozzátéve egyébként még egyszer, hogy a Törvényalkotási bizottság nyújthat csak be módosító javaslatot, tehát a Magyar Szocialista Párt által javaslatként benyújtott indítvány ma a Törvényalkotási bizottság módosító javaslataként van a Ház előtt. Szerintem részleteiben ugyan erősen vitatható, de összességében egy, a közélet tisztaságához nagymértékben hozzájáruló javaslat lenne. És itt szeretném felhívni valamennyi ellenzéki frakció figyelmét arra, hogy amikor majd nemmel szavaznak, vagy nem támogatják ezt az indítványt, akkor másodszor teszik azt lehetetlenné, hogy az úgynevezett kamupártoknál a pártfinanszírozás jogellenes felhasználását megtiltsuk. A helyzet ugyanis az, hogy önök voltak azok, akik a legtöbbször elmondták azt kritikaként, hogy az a párt, amely a választásokon indul, és országos listát állít, nem köteles a pártfinanszírozásként kapott támogatást visszafizetni. Mi elfogadtuk ezt a kritikát, összehívtunk egyszer egy ötpárti egyeztetést, hogy valamelyik frakció támogatja-e ezt a módosítást. Egyetlenegy frakció sem támogatta ezt a módosítást, ezért nem nyújtottuk be. Most a Magyar Szocialista Párt módosító javaslatának ez részét képezi, ráadásul abban a formában, hogy ha valamelyik párt nem éri el az 1 százalékos eredményt az országgyűlési választásokon, akkor ebben az esetben nem csupán köteles visszafizetni a teljes támogatást, hanem hogyha ez nem történik meg, akkor a párt vezető testületének tagjai teljes, egyetemleges, személyes vagyoni felelősséggel rendelkeznek. Ezt fogják leszavazni abban az esetben, ha a Magyar Szocialista Párt által benyújtott, a Törvényalkotási bizottság által támogatott módosító javaslatot nem támogatják, ezt fogják leszavazni azután, hogy önmagában, amikor csak ezt és a Ve. néhány technikai szabályának módosítását terjesztettük volna elő, azt sem támogatták. Tehát innentől kezdve az akkor a javaslatot nem támogató és most pedig nemmel szavazó képviselőket terheli a kizárólagos felelősség azért, ha valaki ezzel vissza tud élni. (12.50)Teszem hozzá, úgy, hogy közben valamennyi parlamenti párt élvezi az új kampányfinanszírozási törvény által biztosított esélyegyenlőséget. Úgyhogy ilyen szempontból is szeretném tovább reklámozni a Szocialista Párt által benyújtott és a Törvényalkotási bizottság által elfogadott módosító javaslatot. És azt kérem önöktől, hogy ne eljárási kérdéseken vitatkozzunk, ezeket a parlament illetékes bizottsága már külön is eldöntötte, hanem a javaslat tartalmáról, amely reményt ad arra, hogy a tisztább közélet Magyarországon mind a kampányfinanszírozás terén, mind a plakátok kihelyezése terén megvalósulhasson. Köszönöm a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiban.)
 • SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Annyit, Répássy képviselő úr, hogy ön egyszerűen nem mond igazat. Majd meg kell nézni a TAB jegyzőkönyvét, és akkor kiderül, hogy ön nem mond igazat. Ennek a törvénynek egyetlenegy oka van, amiért önök benyújtották: a Fidesz fél a Jobbiktól (Közbeszólások a kormánypárti sorokból: Jaj!), Orbán Viktor pedig fél a Jobbik miniszterelnök-jelöltjétől, Vona Gábortól. Önök félnek tőlünk, és a törvényesen kint lévő plakátjainkat is folyamatosan Kósa Lajos és körének vezetésével rongálják, és vandál pusztítást végeznek rajta folyamatosan. A történelmi tényeket is lehet nézni, és történelmi párhuzamot is lehet vonni ezzel a törvénnyel kapcsolatban a régi időkkel, ugyanis annak idején, a Rákosi-rendszerben csak olyan tartalmak jelenhettek meg a médiában, a médiafelületeken, amit az akkori párt és Rákosi Mátyás engedélyezett. Aztán a Kádár-rendszerben csak olyan médiatartalmak jelenhettek meg, amit az akkori párt és Kádár János engedélyezett. És eljutottunk most, 27 évvel az úgynevezett rendszerváltás után oda, hogy önök azt akarják, hogy csak olyan tartalmak jelenhessenek meg a médiában, amit a párt, vagyis önök és Orbán Viktor engedélyez. Ez felháborító, és szégyellhetik magukat! (Taps a Jobbik soraiban.)
 • DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Sok mindent hallottunk ebben a vitában, de vissza kéne térni ahhoz, amiről tulajdonképpen maga a vita szól. Maga a vita a köztársasági elnök úr által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2017. június 14-i ülésén elfogadott, egyes törvényeknek az átlátható kampánytevékenység érdekében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslatról van szó. Valóban, 2017. június 14-én a tisztelt Ház szavazott ebben a kérdésben, nagyon sajátos volt a szavazás. Nagyon sajátos volt a szavazás, mert a kormányzó pártok éppen arról tettek ezen szavazás során tanúbizonyságot, hogy mennyire kompro­misszum­készek, hiszen az LMP által... (Derültség a Jobbik soraiban.) hiába nevetnek, hölgyeim és uraim! ‑, az LMP által elfogadott javaslatot a Fidesz-KDNP teljes egészében megszavazta. (Dr. Szél Bernadett: Dehogyis!) És ki nem szavazta meg? Az LMP nem szavazta meg azt a javaslatot, amit ő előterjesztett. (Dr. Szél Bernadett: Dehogyis! Ne hazudj! ‑ Zaj az ellenzéki padsorokban. ‑ Az elnök csenget.) Köszönöm megtisztelő figyelmüket, de folytatnám. Ezt követően eljutottunk a keddi napig, amikor is az történt, hogy házbizottsági ülés volt kitűzve fél 2-re, 13 óra 30 percre, és előtte pár perccel, teljesen váratlanul kaptam egy sms-értesítőt, hogy az MSZP egy ötpárti egyeztetésre hív 2 órára. Elég gyorsan befejeződött a házbizottsági ülés, és 2 órára átértem a Fehér házba erre az ötpárti egyeztetésre, ahol az MSZP benyújtott, elénk tárt egy módosító javaslatot, amit ő a TAB elé kívánt terjeszteni. Erről zárt körben vitatkoztunk, utána sajtótájékoztató is volt, majd ezt az MSZP módosította, és ezt küldte meg Gulyás Gergely TAB-elnök úr részére. Itt eljárásjogi viták voltak arról, hogy Gulyás Gergely törvényesen vagy törvénytelenül járt-e el. Én mindenképpen azt mondom, hogy törvényesen járt el. Törvényesen járt el, mert őhozzá küldte az MSZP frakcióvezetője kifejezetten TAB-módosítóként ezt az anyagot. Akkor járt volna el Gulyás Gergely elnök úr törvénysértően, ha ezt nem terjeszti a bizottság elé. Én úgy gondolom, hogy itt egy csiki-csuki csapdahelyzetet készítettek Gulyás Gergely elnök úr részére, mert ha előterjeszti, akkor az a probléma, ha nem terjeszti elő, akkor az a probléma. Én úgy gondolom, hogy Gulyás Gergely elnök úr a legtörvényesebben járt el, amikor azt előterjesztette. (Zaj a Jobbik soraiban. ‑ Gyöngyösi Márton: Sőt, ő egy igazi demokrata!) Nyilvánvaló, hogy egy demokrata, így van, köszönjük a megnyilvánulásokat. Gyöngyösi Márton: Egy igazi demokrata! Észak-Koreában bármi lehetne! ‑ Derültség a Jobbik soraiban.)Tehát abban az esetben, ha az MSZP ezt kifogásolta, nyilvánvaló, hogy lehetősége lett volna visszavonni azt, amit előterjesztett a frakcióvezetője által, de nem vonta vissza. Gulyás Gergely úr a TAB-ülésen fel is hívta az MSZP-t arra, hogy ha ezt nem akarják, akkor vonják vissza, de az volt a válasz, hogy nem vonják vissza. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ezután nem volt más lehetőség, mint hogy ügyrendi kérdésben szavazni kellett, és a TAB-on az a döntés született elsöprő többséggel, hogy igen, ez törvényszerű volt, és igen, ezt tárgyalni kell, és a TAB meg is tárgyalta az MSZP-nek ezt az 1. számú módosító javaslatát, és elsöprő többséggel szintén el is fogadta. Ezt követte a 2. módosító, amit szintén elfogadott, és tulajdonképpen a törvényjavaslat ennek alapján van most a tisztelt Ház előtt. Úgy gondolom, nagy fontosságú, ez a törvényjavaslat ugyanis azt teszi tisztába, hogy ki mennyiért, milyen összegen tud reklámozni, outdoor-reklámokat eszközölni. Eddig ez a része, ez a területe nem volt leszabályozva a reklámtevékenységnek, most viszont akként lenne leszabályozva, hogy listaáron lehetne, illetve, ha olyan jogi személyről van szó, akkor európai közbeszerzést kell lefolytatni, és nyilvánvaló, egy európai közbeszerzés által olcsóbb áron lehet hozzájutni magához az outdoor felülethez, minthogyha sima listaáron szeretnének hozzájutni. Tehát én úgy gondolom, hogy tisztába teszi azokat a viszonyokat, amik eddig éveken, évtizeden keresztül a szürketerülethez tartoztak. Kérem, támogassák a törvényjavaslatot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
 • DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Sok mindenről szó volt, de önök hogy neveznék azt, amikor egy többségi döntéssel ki szeretnék zárni, hogy olyan szervezetek, amelyek közpénzből gazdálkodnak, olcsóbban vehessenek igénybe bizonyos szolgáltatásokat, tehát a közpénzt takarékosan költsék el? Ez gyakorlatilag egy törvényesített hűtlen kezelés, amit önök el szeretnének követni, és ráadásul úgy, hogy csak bizonyos körben terjesztik ezt ki. Tehát a CÖF-re ez ugyanúgy nem lesz igaz, és várjuk azt is Kubatov Gábortól, hogy arra a kérdésre, hogy 2002-2016 között pontosan mennyit, hogyan, milyen forrásból költött a Fidesz, erre válaszoljon. Mert tudják, hogy Kubatov Gábor mit válaszolt? Ha esetleg nem tudják: azt, hogy ez nem közérdekű adat. Tehát egyik esetben nem közérdekű adat, hogy 2002-2016-ban mit és hogyan költöttek el, más esetben meg szigorítani akarnak. Tudják, ez olyan, ez úgy egyenlő pályák és egyenlő esélyek ‑ Répássy Róbertre reagálva ‑, minthogyha egy Vlagyimir Klicsko-Répássy Róbert bokszmeccset összehoznánk, és azt mondanánk, hogy mindenkinek van két kesztyűje, egyenlő a pálya, győzzön a jobbik. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik soraiban.)
 • TUZSON BENCE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ebben a mai vitában kevés szó esik arról, hogy ez a törvény a valóságban miről szól, hogy ez a törvény a valóságban a feketefinanszírozásról szól, hogy olyan módon finanszíroznak politikai pártokat, amelyek átláthatatlan módok. Ezt szeretnénk ezzel a jogszabállyal, ezzel a törvénnyel megakadályozni. Itt nem arról van szó, hogy valaki plakáton elmondhatja-e a véleményét vagy nem mondhatja el a véleményét, hanem alapvetően arról van szó, hogy politikai pártokat hogyan finanszírozunk. Hiszen abban az esetben, ha a Simicska-féle cég ugyanazokat a plakáthelyeket, 150 darabot 12 millió forintért ad, addig a Jobbik részére 3600 plakátot 24 millió forintért ad, az LMP részére pedig 150 plakátot ad 12 millió forintért, látszik a különbség, és látszik az, hogy egy politikai pártot Simicska Lajos kilóra megvett. (13.00)Ez az a finanszírozási mód, amit nem lehet a későbbiekben megengedni. (Közbeszólások a Jobbik soraiból.) Megengedhetetlen az, hogy politikai pártokat ilyen formában, nem átlátható módon, nem nyilvános módon, nem látható módon, hogy hogyan kerülnek oda azok a pénzek, úgy finanszírozzanak. Ezt szeretnénk megakadályozni ezzel a törvénnyel. Tisztelt képviselőtársaim, mint mindenkinek (Közbeszólások és derültség a Jobbik soraiban.), önöknek is, kedves jobbikos képviselők, és az MSZP-s képviselőknek is, érdekük az, hogy a politikai pártok finanszírozhatósága és finanszírozása átlátható legyen, és ne lehessen politikai pártokat kilóra megvenni, mert sajnos a Jobbikkal Magyarországon ez történt. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiban.)
 • HOLLIK ISTVÁN (KDNP): Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Ha jól látom, az ellenzéki képviselők (Közbeszólások az ellenzéki padsorokból.) mindenfajta (Zaj. ‑ Az elnök csenget.) ügyrendi kérdések mögé bújnak, de a dolog lényege, a vita lényege mégiscsak az, hogy az elmúlt egy évben egy egyértelmű feketefinanszírozást láthattunk (Dr. Szakács László: Hollik, adtál be ma még valamit a nevünkben?! Adtatok be még valamit a nevünkben?!), azt láthattuk, hogy Simicska Lajos feketén (Közbeszólás az MSZP soraiból.) finanszírozza a Jobbikot, ez egyértelmű. Ez a vita, amelyet most lefolytatunk, emiatt alakult ki, és ezt a vitát ezért kell lefolytatnunk, és azt láttuk, hogy vannak józan, kompromisszumkész ellenzéki javaslatok, ilyen volt az LMP-nek a javaslata, és ilyen volt a szocialistáknak a javaslata. Ezért tartjuk felháborítónak egyébként azt (Kunhalmi Ágnes közbeszól.), hogy az LMP a saját javaslatát nem szavazza meg, az MSZP (Kunhalmi Ágnes közbeszól.), amikor egyébként korrupcióról van szó, akkor ismét csak a saját javaslata ellen fog szavazni. Én ezért szeretném tisztelt szocialista képviselőtársaimat megkérni, hogy bár lehet, hogy Botka László másra utasította önöket, de legyenek szívesek belátni (Kunhalmi Ágnes közbeszól.), hogy ez a törvényjavaslat a feketefinanszírozásról szól, illetve az átlátható kampányfinanszírozásról és pártfinanszírozásról szól. Ezért bármit is mondott az önök miniszterelnök-jelöltje, legyenek szívesek, szavazzák meg ezt a javaslatot. (Bangóné Borbély Ildikó: Üljél le!) Önök is tudják, hogy ezzel végre tiszta vizet öntünk a pohárba (Dr. Szakács László: Mit adtál be a nevünkben, Hollik, mit mondasz?), mert itt nem szól másról ez a kérdés, mint a feketefinanszírozásról, arról, hogy a Jobbik hogyan kaphatott 25 millió forintért közel 3 ezer darab plakáthelyet Simicska Lajostól. Mindenki tudja, hogy ez mélyen a piaci ár alatt van, mindenki tudja, hogy ezzel finanszírozta, ezzel vette meg kilóra Simicska Lajos a Jobbikot. (Közbeszólások az MSZP soraiból.) Ezzel, ezzel a törvényjavaslattal véget tudnánk vetni ennek az áldatlan helyzetnek. Én kérem ellenzéki képviselőtársaimat, az LMP-seket, az MSZP-seket, hogy legyenek szívesek támogatni ezt a javaslatot. Aki ezt a javaslatot nem támogatja, az a feketefinanszírozás és a korrupció pártján áll. Köszönöm szépen. (Közbeszólások az ellenzéki padsorokból. ‑ Taps a kormánypártok soraiban.)
 • HALÁSZ JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. (Közbeszólások az ellenzéki képviselők soraiból.) Tisztelt… (Zaj. ‑ Az elnök csenget.) Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Amikor ezt a törvényjavaslatot benyújtottuk, világossá tettük, hogy a pártok átlátható finanszírozását szeretnénk megteremteni. (Közbeszólások és derültség az MSZP soraiban.) Eltelt a benyújtás óta most már közel két hónap, ez alatt a két hónap alatt nagyon sok mindent hallottunk a törvényről és arról az eseményről, ami egyébként a törvény benyújtását kiváltotta. Világos volt, Magyarországon mindenki láthatta, hiszen ‑ ahogy bevallották ‑ több mint 2 ezer helyen kampányoltak, plakátoltak a jobbikosok (Mirkóczki Ádám: Milyen szörnyű, hogy egy párt kampányol! Szörnyű, nem?!) Simicska plakáthelyein. Világos volt az, hogy egy ilyen… (Közbeszólások a Jobbik soraiból.) ‑ egy ilyen lépés nem történhet egyik napról a másikra csak úgy. Amikor kérdeztük, hogy hogy, mint történt, mit mondtak? Felvettek 150 millió forintos hitelt. Mikor… (Közbeszólások, zaj.) Mikor beszéltünk arról, hogy kitől, hogy, kiderült, hogy hiteltelenek, még hitelt sem kapnak. Teltek a hetek, nem tudtuk, és nem tudták önök, kedves jobbikosok, megmagyarázni, hogy mi ez az egész (Közbeszólások a Jobbik soraiból.), mostanra pedig kialakult ez a helyzet (Sneider Tamás közbeszól.), mikor már nem tehették meg, nem tehették meg, merthogy bűnügybe keveredtek, és a pártjukat is bűnügybe keverték, el kellett mondaniuk a valós árakat, és ez egy égbekiáltó, égbekiáltó dolog: hazudtak előtte, hazudtak, aprópénzért kapták meg ezeket a plakáthelyeket (Közbeszólások a Jobbik soraiból.), Simicska Lajos plakáthelyeit ezerszámra, ezerszámra. Korrumpálták az egész pártjukat (Közbeszólás a kormánypártok soraiból: Úgy van! ‑ Mirkóczki Ádám: Nyugi! Nyugi!), kiderült, kiderült az, hogy a Jobbik eladta a lelkét, eladta egy milliárdosnak. A Jobbik megvehető párttá vált, és ezt most már önök nem is titkolják, elmondták, hogy milyen olcsón adták magukat. (Közbeszólások a Jobbik soraiból.) Ezt nem szabad hagyni, nem szabad hagyni, mert ha a magyar demokráciában ez a lehetőség fennmarad (Közbeszólások az MSZP soraiból. ‑ Zaj. ‑ Az elnök csenget.), akkor sorra kerülhet minden párt, aki ilyen, mint önök. (Közbeszólások a Jobbik soraiból.)Éppen ezért ez a törvény az a törvény, amely megmutatja majd a szavazáskor azt, hogy ki az és melyik párt az, amely a korrupció ellen van. Aki ezt a törvényt megszavazza, a korrupció ellen van, aki ezt a törvényt nem szavazza meg, kiállítja magáról azt a bizonyítványt, hogy a saját pártját is szívesen eladná milliárdosoknak. Erről szól ez a javaslat. Most fogunk szavazni… (Közbeszólások a Jobbik soraiból.) Most fogunk szavazni. (Közbeszólások a Jobbik soraiból.)Kérem, hogy gondolják ezt meg, minden pártot arra kérünk (Közbeszólások a Jobbik soraiból.), az LMP-t is, amely a múltkor adott be javaslatokat, és mégsem szavazta meg, mert lehet, hogy Simicska keze már odáig is elért. Lehet, hogy a Jobbikot kérni sem kell, mert emlékszünk, a múltkor is, amikor nem ment át a törvény, mennyire megkönnyebbültek, most is azért óbégatnak, hogy nehogy ebből véletlenül törvény legyen. (Közbeszólások a Jobbik soraiból.)Márpedig az lesz belőle, és meg fogjuk teremteni Magyarországon azt a helyzetet, hogy a pártokat ne lehessen megvenni kilóra, mint ahogy Simicska megvette önöket, jobbikosokat. (Közbeszólás a kormánypártok soraiból: Úgy van! ‑ Közbeszólás az MSZP soraiból.) Kérem, hogy támogassák a javaslatunkat. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
 • KÓSA LAJOS (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Ház! (Folyamatos zaj.) A magyar demokráciában (Közbeszólások az MSZP soraiból.) az a tradíció, hogy a demokráciában részt vevő szervezeteket pártoknak hívják. (Kunhalmi Ágnes közbeszól. ‑ Dr. Szakács László: Mit adtatok be a nevünkben, Lajos?! ‑ Kunhalmi Ágnes: Mit adtatok be a nevünkben?!) Miután mindenkinek elemi érdeke, hogy a demokrácia és a demokratikus verseny tiszta feltételekkel folyjon (Közbeszólások a Jobbik soraiból.), napnál világosabb, hogy az átláthatóságot (Közbeszólások az ellenzéki padsorokból ‑ Derültség a Jobbik soraiban. ‑ Zaj. ‑ Az elnök csenget.) az egyik legfontosabb törvény, a pártok finanszírozását szabályozó rendszer biztosítja. (Bangóné Borbély Ildikó közbeszól.) Ha ezen kiskapu van (Dúró Dóra: Az kétharmados! ‑ Közbeszólások a Jobbik soraiból: Az kétharmados!), ha itt hézag van, akkor az történik, ami Magyarországon még nem fordult elő (Bangóné Borbély Ildikó közbeszól.), most először, hogy egy parlamenti pártot egy milliárdos felvásárol magának kilóra. (Közbeszólások az ellenzéki padsorokból. ‑ Dr. Szakács László: Adtál be valamit a nevünkben?!)A Jobbikkal ez történt. (Közbeszólás az ellenzéki padsorokból.) Talán helyesebb is, hogyha egyszerűen csak Simicska-pártnak hívjuk a Jobbikot, mert amióta ez bekövetkezett (Folyamatos közbeszólások az ellenzéki padsorokból.), minden rezdülésükkel, minden hozzászólásokkal Simicska Lajos szándékait és politikáját valósítják meg. (Dr. Harangozó Tamás: Nem szégyelled magad?!) Teljesen mindegy egyébként, hogy (Közbeszólás az ellenzéki padsorokból.) hogyan próbálják ezt leplezni, régi bölcsesség: aki fizet, az petyegtet. (Dr. Harangozó Tamás: Ti már csak tudjátok!) Önöket már régóta Simicska Lajos fizeti, párttámogatással, feketén, miközben egyébként áfacsalást is elkövetnek (Dr. Szakács László: Most először egyébként! ‑ Derültség az MSZP soraiban.) napnál világosabban, ami fölöttébb aggasztó akkor, amikor önök esküt tettek arra, hogy a törvényeket betartják és betartatják. (Közbeszólás az ellenzéki padsorokból.)Éppen ezért súlyos tévedés (Dr. Szakács László: Adtatok-e be még javaslatot a nevünkben, erről beszélj! ‑ Zaj. ‑ Az elnök csenget.), hogyha nem a lényegről beszélünk, arról, hogy teszünk-e valamit annak érdekében, hogy megakadályozzuk, hogy más pártokat is felvásároljanak milliárdosok (Dr. Szakács László: Ezért javaslatokat adtok be a nevünkben! ‑ Közbeszólások az MSZP soraiból.), hiszen látjuk, az előző szavazás… (Közbeszólás az ellenzéki padsorokból.) ‑ az előző szavazás bizonyította, hogy bizony a teljes ellenzék feltette magára az árcédulát, mert nem volt hajlandó megszavazni azt a törvényt, ami ezt a kiskaput bezárja, és azt tette fel magára, hogy: gyertek, milliárdosok, olcsók vagyunk, most kérjük a feketepénzeket. (Közbeszólás az ellenzéki padsorokból.) LMP-stül, MSZP-stül, ugye a Jobbik már régóta bebizonyította ezt. (Közbeszólások a Jobbik soraiból.) Innentől kezdve nem lehet más felelősségünk, mint az, hogy megpróbáljuk megőrizni a demokráciának azt a legfontosabb vonását, hogy a választók akarata számít, nem a milliárdosoké (Bangóné Borbély Ildikó: Mészáros Lőrincről beszélsz?!), bár legyenek azok világhírű tőzsde­spe­ku­lánsok, mint Soros György (Közbeszólások a Jobbik soraiból.) vagy csak ilyen fékezett habzásúak, mint Simicska Lajos! Éppen ezért, tisztelt parlament, továbbra sem tettünk le arról, hogy valamilyen módon megakadályozzuk azt, hogy a magyar demokrácia az ellenzék akaratának és néhány milliárdos akaratának megfelelően valamifajta latin-amerikai rendszerré alakuljon át. (13.10)Természetesen tudomásul vesszük, hogy az ellenzék ezt nem szeretné, csak teljesen világossá kell tenni, hogy ez a szavazás elválasztja azt, hogy ki van a korrupció pártján és ki nincs a korrupció pártján. (Felzúdulás az ellenzéki padsorokban. ‑ Bangóné Borbély Ildikó: Lajos, nem áll ez jól neked!)Ha az ellenzék továbbra is a korrupció pártján akar maradni, annak pedig minden következményét kell viselniük, mert azt tudniuk kell (Közbeszólások az ellenzéki padsorokból.), hogy lehet, hogy a milliárdosok százmilliói édesek az elején, de nagyon keserű ám a történet vége! Köszönöm szépen a figyelmet. (Nagy zaj, közbeszólások. ‑ Taps a kormánypárti padsorokban.)
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Most a kisebbségi vélemény ismertetésére kerül sor, 7 perces időkeretben. Megadom a szót Staudt Gábor képviselő úrnak, a kisebbségi vélemény előadójának. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Most megkérdem az előterjesztőket, hogy kíván-e közülük valaki felszólalni. (Jelzésre:) Igen. Megadom a szót Kósa Lajos frakcióvezető úrnak mint előterjesztőnek, de mielőtt megadnám, tájékoztatom, hogy most a vitában, illetve a zárszóban összesen 10 perc időkeret áll frakcióvezető úr, illetve a felszólalni szándékozó előterjesztő képviselő rendelkezésére. Ennek megfelelően adom meg a szót. Parancsoljon, frakcióvezető úr!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Tájékoztatom frakcióvezető urat, illetve az előterjesztőket, hogy 2 perc 15 másodpercet használtak fel a 10 perces időkeretből. Tehát majd a zárszóra ennek a különbségét tudják felhasználni.Megkérdezem Völner Pál államtitkár urat, hogy a kormány nevében kíván-e most szólni. (Jelzésre:) Nem kíván. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Most a képviselői felszólalások következnek a napirend szerinti időkeretekben. Az időkereteket ott láthatják valamennyien a hirdetőtáblán. Arról is tájékoztatom a tisztelt Házat, hogy kétperces felszólalásokra ebben a vitafajtában nincs lehetőség. Megkérdezem, hogy kíván-e valaki élni a felszólalás lehetőségével. (Jelzésre:) Igen. Megadom a szót az MSZP képviselőcsoportjából Tóth Bertalan frakcióvezető úrnak. Parancsoljon, frakcióvezető úr, öné a szó.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. Az LMP képviselőcsoportjából Hadházy Ákos képviselő úr következik. Parancsoljon, képviselő úr, öné a szó.(12.20)
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Az MSZP képviselőcsoportjából Bárándy Gábor képviselő úr következik. Parancsoljon, képviselő úr! Öné a szó.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A következő felszólaló a Jobbik képviselőcsoportjából Volner János frakcióvezető úr. Parancsoljon, frakcióvezető úr, öné a szó.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. A Fidesz képviselőcsoportjából Répássy Róbert kép­viselő úr kért szót. Parancsoljon, képviselő úr! Öné a szó.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A Jobbik képviselőcsoportjából Szávay István képviselő úr, az Országgyűlés jegyzője következik. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A Fidesz képviselőcsoportjából Gulyás Gergely képviselő úr, az Országgyűlés alelnöke következik. Parancsoljon, alelnök úr! Öné a szó.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Tisztelt Országgyűlés! A Jobbik képviselőcsoportjából Szi­lágyi György képviselő úr jelentkezett felszólalásra. Parancsoljon, képviselő úr!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A KDNP képviselőcsoportjából Vejkey Imre képviselő úr következik. Parancsoljon, képviselő úr, öné a szó.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A következő felszólaló a Jobbik képviselőcsoportjából Staudt Gábor képviselő úr. Parancsoljon, képviselő úr! 1 perc 11 másodperc.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. (Számos képviselő érkezik az ülésterembe. ‑ Zaj.) Kérem képviselőtársaimat, foglalják el helyüket. A Fidesz képviselőcsoportjából Tuzson Bence képviselő úr jelentkezett felszólalásra. Parancsoljon, képviselő úr!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A KDNP képviselőcsoportjából Hollik István képviselő úr következik felszólalásra. (Dr. Szakács László: Adtatok be valamit a nevünkben?!) Parancsoljon, képviselő úr! (Dr. Szakács László: Adtatok be még valamit a nevünkben?! Vagy már nem?!) Arra kérem képviselőtársaimat, tegyék lehetővé, hogy a felszólalás elhangozzék. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A Fidesz képviselőcsoportjából Halász János képviselő úr következik. (Moraj az ellenzéki pártok soraiban.) Parancsoljon, képviselő úr, öné a szó.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy az időkeretek terhére kíván-e még valaki felszólalni. (Senki nem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom.Megkérdezem, hogy az előterjesztők képviseletében kíván-e valaki válaszolni a vitában elhangzottakra. (Kósa Lajos jelzésére:) Úgy látom, hogy Kósa Lajos frakcióvezető úr kíván, igen. (Gőgös Zoltán: Nem kellene, Lajos! ‑ Kunhalmi Ágnes közbeszól.) Megadom a szót, parancsoljon, frakcióvezető úr!