• MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szé­pen. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Miniszter Úr! Ha egy politikai elemző vagy egy újságíró, aki a közélet iránt fogékony, vagy bárki más szeretné pozitív értelemben megrajzolni például Farkas Flórián politikai teljesítményét, akkor igen komoly bajban lenne, és azt hiszem, ezt a lehető legfinomabb módon fogalmaztam meg.Ha Farkas Flórián tevékenységét mint a roma­ügyekért kinevezett miniszteri biztos munkásságát vesszük, akkor tényszerűen megállapítható, hogy par­lamenti munkássága, beleértve a bizottságokat is, nulla, vagy csak ‑ finoman fogalmazok ‑ nagyon ügye­sen titkolja. Ellenben minden, ami az ő tény­ke­dé­sét nap mint nap jellemzi és követi, arról meg­állapítható, hogy a csalás, a botrányok, a lopás, a ha­zugságok és a különböző visszaélések egész sorozata. Ezt napestig sorolhatnám.Azt gondolom, és merem állítani, hogy párt­ál­lás­tól, származástól, minden mástól függetlenül egy jó­érzésű ember azt várná, hogy egy ilyen „mun­kás­ság” ‑ és ezt idézőjelbe tettem ‑, ámokfutás után a ma­gyar közélet egyetlenegy pártja sem tűr tovább egy ilyen embert a sorai között, és pláne nem ju­tal­maz, és pláne nem köt vele stratégiai megállapodást, sem szervezetével, és ami talán a legfontosabb, hogy jogi értelemben is súlyos következményei vannak ezeknek a tevékenységeknek.Ezzel szemben azt láthattuk, és az sok­kol­ta ‑ idézőjelben természetesen ‑ a magyar közéletet, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr a kormány nevében Farkas Flóriánnal és szervezetével újra egy megállapodást kötött, ergo ki nem mondva, de közvetett úton azt is üzente, hogy teljes politikai sérthetetlenséget élvez, sőt mint miniszteri biztos, ismét jutalmazva van. (Közbeszólás a Jobbik so­raiból: Szégyen!) Kérdezem én, a félrebeszélést nélkülözve, hogy milyen valódi politikai (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) teljesítmény ér ilyen sérthetetlenséget és ilyen ju­talmat. Várom érdemi válaszát. (Taps a Jobbik so­raiban.)
  • LÁZÁR JÁNOS, a Miniszterelnökséget vezető miniszter: Köszönöm szépen. Igen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Amikor a kisebbségi ön­kor­mányzat és az Emberi Erőforrások Mi­niszté­riumának együttműködése itt a parlamentben más képviselőtársaink kérdései miatt napirendre került, a kormány képviseletében többen és többször hang­súlyoztuk azt, hogy kisebbségi ügyekben, a kisebb­ség­nek szánt támogatások fölhasználása tekin­te­té­ben óriási felelőssége van a kisebbséget vezető kö­zösségnek, egyes számú vezetőnek, képviselő-tes­tü­letnek vagy éppenséggel társadalmi szervezetnek. Hiszen különösen a magyarországi romaközösség esetében rendszeresen elhangzott az, hogy a föl­zár­kóztatáshoz biztosított pénzeket az elmúlt húsz esz­tendőben nem jól használták föl és nem célszerűen.Ugyanez vonatkozik azokra a politikus­tár­saim­ra, akik rendszeresen megpendítik ezt a húrt: minek a cigányoknak pénzt adni, úgysem tudják jól föl­hasz­nál­ni. Azt gondolom, mindenkinek nagy ebben a fele­lőssége, és egy-egy konkrét probléma, hiány, szabálytalanság vagy visszaélés nagyon sokat árt az ügy­nek, mint az is, hogy egyébként 44 ezer tá­mo­ga­tási szerződésből ezt az egyet hozzák rendszeresen hetek és hónapok óta a parlament plénuma elé. Mert 41 ezer támogatási szerződést kötöttünk 2007 és 2013 között.Ami pedig a Fideszt illeti, a Fideszben van egy szabály, elég régóta; ezt a régiek tudták, nekünk meg kellett tanulni: mindenki saját magáért felel első­sor­ban. Természetesen, ha Farkas Flórián képviselő­társunkat bármiféle vád éri vagy támadás éri, akkor ő magának képesnek kell lennie saját magát meg­védeni. A másik dolog, az a kérdés, hogy önök… (Közbeszólások a Jobbik soraiból.) ‑ bocsánat, képviselőtársaim ‑, önök vajon ezt az ügyet szóba hoznák-e, ha Farkas Flórián nem lenne fideszes képviselő. Nem hiszem. Akkor nem hoznák szóba önök ezt az ügyet. Azért hozzák szóba, mert Farkas Flórián fideszes képviselő. És nem azért fideszes képviselő, félreértés ne essék, mert hibát követett el, hanem azért, mert hosszú évek óta, sőt évtizedes időtáv óta a Lungo Drom politikai szövetségese a Fidesznek. A Lungo Drom vezetőit pedig nem a Fidesz elnöksége, hanem a Lungo Drom választja. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Tisztelt Miniszter Úr! Önnel ellentétben én pedig azt állítom és azt gondolom, hogy Farkas Flórián pedig azért élvez határtalan politikai védelmet és sérthetetlenséget, mert fideszes politikus, és nyilván nem a 43 999, mondjuk, eddig ki nem derült szabálytalanság, és mondjuk úgy, hogy pozitívan felhasznált és eredményesen felhasznált szerződést akár ő, akár szervezetének bármely más tagja megkötötte, hanem azt gondolom, hogy ha a cigányság integrációját komolyan vesszük, annak vannak komoly fokmérői. Az egyik nyilván az adózás, illetve a foglalkoztatottság mértéke, és talán még fontosabb fokmérője a társadalmi integrációnak az iskolázottság.Ha ezeket az adatokat megnézzük, akkor azt látjuk, hogy egyébként nemcsak az önök kormányzását kell venni, hanem ’90 óta szinte stagnál, konzerválódott, igazából csak a lélekszám mértéke változik pozitív irányba. Ez egy olyan ügy, pontosan tudjuk, és most politikusok között kimondhatjuk: két társadalmi csoport tud eldönteni egy választást. Az egyik a nyugdíjas-társadalom, a másik pedig jelenleg most már a hazai cigányság társadalma. Azt gondolom és azt állítom, arra vártam volna egyenes választ, hogy mi az a teljesítmény, amit hét éve hiába keresünk a Parlament falai között, ami ér egy ilyen kiállást egy ilyen ember tevékenysége mellett. Azt gondolom, az, hogy önök pénzért (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) elvárják azt, hogy tömegével hozza önöknek a szavazatot. Erre szerettem volna választ kapni. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik soraiban.)
  • LÁZÁR JÁNOS, a Miniszterelnökséget vezető mi­niszter: Mindenekelőtt azzal kezdeném, hogy érdekes és izgalmas dolgokat mondott kép­vi­se­lő­tár­sam; remélem, a jegyzőkönyv pontosan rögzítette, mert mondandójának mind a két részéből még lehet politikai következmény.Az első rész arra vonatkozik, hogy a ma­gyar­or­szá­gi romaközösség milyen viszonyok között él. Még a velünk leginkább szembenálló szociológusközösség sem vitatja azt, hogy például a gyermekszegénység vagy általában Magyarországon a szegénység 2010 óta pont a legszegényebb társadalmi csoportok körében, részben a „segély helyett munka” alapú tár­sadalom miatt jelentősen, pozitívan változott. Tehát az az értékítélet, hogy minden változatlan, semmi nem változik, ez nem így van, mert pozitív változás van, maga az Európai Bizottság is elismerte.A másik megjegyzése, hogy kik döntik el a vá­lasz­tást. A Fidesz számára és a KDNP számára a vá­lasztást az a 8 millió, állandó lakhellyel rendelkező magyar választópolgár és az a közel egymillió, ál­lan­dó lakhellyel nem rendelkező új magyar válasz­tó­polgár fogja eldönteni, aki magyar állampolgár. És mi magyar állampolgár és állampolgár között a vá­lasztások szempontjából és az élet egyéb területén sem teszünk különbséget, legyen fiatal, nyugdíjas, adott esetben roma vagy nem roma. Ezt a leg­ha­tá­ro­zot­tabban vissza kell utasítanom. (Taps a kor­mány­pártok soraiban.)
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Mirkóczki Ádám képviselő úr, a Jobbik képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrhoz: „Mely politikai teljesítmény ér jutalmat és sérthetetlenséget?” címmel. Miniszterelnök úr halaszthatatlan közfeladat ellátása miatt válaszadásra Lázár János, Miniszterelnökséget vezető miniszter urat jelölte ki. Tisztelettel kérdezem képviselő urat, elfogadja-e a válaszadó személyét (Mirkóczki Ádám: El.) vagy minisz­ter­elnök úrtól személyes kéri a választ. Mirkóczki Ádám képviselő urat illeti a szó, parancsoljon!
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A vá­laszt Lázár János miniszter úrtól fogjuk hallani. Parancsoljon, miniszter úr!
  • ELNÖK: Köszönöm, miniszter úr. Egyperces viszonválaszra Mirkóczki Ádám képviselő úré a szó. Parancsoljon!
  • ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyperces viszonválasz illeti meg miniszter urat is. Parancsoljon, mi­niszter úr!