• DR. RÉPÁSSY RÓBERT, a Törvényalkotási bi­zottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Elnézésüket kérem, hogy ma este túl sokat kell engem hallgatniuk, de a Törvényalkotási bizottság en­gem jelölt ki több előterjesztés ismertetésére, így szeretném önöket tájékoztatni, hogy a Tör­vény­alkotási bizottság a házszabályi rendelkezések 46. §-a alapján 2017. június 8-án megtárgyalta az ügyvédi tevékenységről szóló T/15371. számú törvény­ja­vas­latot, és ahhoz a bizottság 28 igen szavazat mellett, 11 tartózkodással, tehát ellenszavazat nélkül összegző módosító javaslatot és összegző jelentést nyújtott be.Az összegző módosító javaslat tartalmazza egy­részről az Igazságügyi bizottság részletes vitát lezáró módosító indítványát, valamint a Törvényalkotási bi­zottság saját kezdeményezését, amely részben felül­írja a szakbizottság javaslatait. A pontosító szabályok közül szeretném kiemelni azt a módosító javaslatot, amely egyértelművé teszi, hogy választott közjogi tisztségviselői megbízatás alatt érteni kell a helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzat tiszt­ség­viselője vagy tagja, valamint az általa létrehozott bizottság tisztségviselője vagy tagja megbízatását is.E módosítás biztosítja egyértelműen annak le­he­tőségét, hogy például a helyi önkormányzati kép­vi­selő, a képviselő-testület bizottságának nem kép­vi­selő tagja, a társadalmi megbízatású polgármester, va­lamint a társadalmi megbízatású alpolgármester tekintetében a tisztségviselő jogállását szabályozó spe­ciális törvény összeférhetetlenségre vonatkozó ren­delkezései juthassanak érvényre.Továbbá fontos változásnak tartom az eredetileg benyújtott törvényjavaslathoz képest, hogy a mó­do­sító javaslat egyértelművé teszi, hogy a kamarai jog­tanácsos és a jogi előadó munkáltatójának a kamarai tagfelvétel, illetve nyilvántartásba vétel feltételeként arról kell nyilatkozatot tennie, hogy az ügyvédi te­vé­kenység gyakorlásának feltételei és az elektronikus ügyintézéshez szükséges feltételek biztosítottak, azaz e feltételeket a belső viszonyoknak megfelelően a munkáltató, illetve maga az ügyvédi tevékenységet gyakorló is biztosíthatja. Úgy gondolom, hogy az ügyvédi tevékenységet gyakorlók működésének rendezése érdekében az új kihívásoknak megfelelő egységes szemléletű új kó­dexet fogadhat el az Országgyűlés, amely az ügyvédi társadalom nagy többségének, így az őket rep­re­zen­táló Magyar Ügyvédi Kamarának is bírja a támo­gatását. Kérem, tegyék önök is ugyanígy, támogassák a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen, hogy meg­hallgattak. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Or­szág­gyűlés! Képviselőtársaim! A Jobbik Magyarországért Mozgalom a Törvényalkotási bizottság ülésén el­mond­ta azt a véleményét, hogy részben örülünk an­nak, hogy bizonyos módosítónk, amit elmondtunk a hozzászólásban is az általános vitában, hogy miben szeretnénk módosítást, az részben meghallgatásra került. Mégpedig az, amit Répássy képviselő úr az előbb említett is, amely arról szólt, hogy egy­ér­tel­mű­en rögzíti a módosító javaslat azt, hogy összeférhető az ügyvédi tevékenység a helyi önkormányzati kép­viselői tisztséggel. Ezt mi elmondtuk az általános vitában is, hogy álláspontunk szerint szükség van arra a szakértelemre a helyi önkormányzatnál, amit az ügyvédek és más jogászok is bírnak. Tehát azt gon­dolom, hogy ez nélkülözhetetlen az ön­kor­mány­za­ti munkában, és ez nem teremt olyan össze­fér­he­tet­lenséget, amely miatt ezt a tevékenységet ügy­véd­ként nem lehetne ellátni.De szeretnék szólni egy másik olyan dologról is, amit mi sarkalatosnak tekintettünk ebben a vitában, mégpedig ez arról szól, amelyben az össze­férhe­tet­lenséget eléggé nagyra bővítette ki a törvényjavaslat. Ezzel kapcsolatban is kifejtettük az általános vitában az álláspontunkat, hogy nem mindennel értünk egyet, ami az összeférhetetlenséggel kapcsolatos. Túl bőre szabta a javaslat azok körét, amely tevé­keny­ségeket el lehet látni az ügyvédi tevékenységgel együtt, egyetemben.Több ellenzéki párt is szóvá tette ugyanúgy, akár a Jobbik Magyarországért Mozgalom azt, hogy bi­zo­nyos gazdasági társaságoknál a vezető tisztségviselői tisztet, amennyiben ezt testület látja el, abban tagként vagy akár elnökként ügyvéd részt vehet. Ez pedig azt jelenti, hogy akár egy részvénytársaság, egy zárt vagy egy nyitott részvénytársaság igaz­gató­ta­nácsának az elnöke lehet az ügyvéd. Álláspontunk szerint ez már túlmutat azon a körön, amelyet ügyvédek előtt célszerű megnyitni tevékenységként az ügyvédi tevékenységen kívül.Amennyiben megnézzük ezzel kapcsolatban az ügyvédi kamara korábbi állásfoglalását, az egy­ér­tel­műen rögzítette, hogy ilyen területre ők sem gon­dolták a bővítését az ügyvédi tevékenységnek. Bánáti elnök úr, az ügyvédi kamara országos elnöke ugyan megjelent a Törvényalkotási bizottság ülésén, és hozzátartozik, hogy ő elmondta, hogy ebben nem lát kivetnivalót. Mi a magunk részéről azt gondoljuk, hogy ez a személyre szabott jogalkotásnak megint egy eleme, amivel ebben az esetben találkoztunk, illetve a bizottságban egyébként is komoly vita ala­kult ki azzal kapcsolatban, hogy miért kell egyébiránt politikát bevinni a kizárólag szakmai tör­vény­javaslatokba. Mi úgy látjuk, hogy nagyon gyakran ez vezérli a kormánypártokat, amikor ellenzéki ja­vaslatokat nem fogadnak el, és nem kerülnek be, még adott esetben a szakmai törvényjavaslatoknál sem kerülnek ezek elfogadásra.Mindezek alapján alakult ki a Törvényalkotási bizottság ülésén, és így részbeni egyetértés volt csak, és a Jobbik Magyarországért Mozgalom kifejtette ezen álláspontját, gyakorlatilag így félig-meddig a job­bikos álláspont mellett a bizottsági ülésen kia­la­kult ellenzéki álláspontot is ismertettem. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a Jobbik soraiban.)
  • DR. VÖLNER PÁL igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Csak Gyüre Csaba képviselőtársam említette az összeférhetetlenség esetét, azt hiszem, a bizottsági ülésen is részletesen tájékoztattuk a jelen lévő képviselőket, hogy egy személyben nem vezethet gazdasági társaságot ügyvéd, tehát ez a fajta összeférhetetlenség nem áll fenn. Nem lehet döntő szava, hiszen ha a testület tagjaként van ott egy társaság vezetésében, akkor nyilvánvaló, hogy le lehet szavazni, tehát ilyenfajta problémát ez nem okoz. Az pedig nagyon szerencsés, hogy mondjuk, egy alapítványnak vagy egyesületnek, ilyen szervezeteknek lehet vezetője, hiszen a civil szféra megkívánja azt a jogi szaktudást, amit esetleg az ügyvédek hozzá tudnak tenni. Köszönöm szépen a képviselőtársaimnak a vitában elhangzottakat, és kérem a javaslat támogatását.
  • ELNÖK: Köszönöm, Répássy Róbert képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalokra a szerdai ülésnapon kerül sor.Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az ügy­vé­di tevékenységről szóló előterjesztéshez be­nyúj­tott bizottsági jelentések és az összegző mó­do­sító javaslat vitája. A kormány-előterjesztés T/15371. számon és az ahhoz érkezett bizottsági nem önálló irományok a parlament informatikai hálózatán el­érhetőek.Tisztelt Országgyűlés! A vitában elsőként a Tör­vény­alkotási bizottság álláspontjának, valamint a meg­fogalmazódott kisebbségi vélemény ismer­te­té­sé­re kerül sor, 15 perces időkeretben. Megadom a szót Répássy Róbert képviselő úr­nak, a bizottság előadójának, legfeljebb nyolc­per­ces időkeretben.
  • ELNÖK: Köszönöm, Répássy Róbert képviselő úr. A kisebbségi vélemény ismertetésével megbízott képviselő úr nincs a teremben. Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem az előterjesztőt, Völner Pál államtitkár urat, kíván-e hozzászólni. (Jelzésre:) Jelzi, hogy nem.Tisztelt Országgyűlés! A kijelölt Igazságügyi bi­zottság nem állított előadót. Most a képviselői felszólalások következnek a na­pi­rend szerinti időkeretben. Megadom a szót Gyüre Csaba képviselő úrnak, Jobbik.
  • ELNÖK: Köszönöm, Gyüre Csaba képviselő úr. Meg­kérdezem, hogy a fennmaradt időkeretekben kíván-e még valaki a felszólalás lehetőségével élni. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezá­rom. Megkérdezem Völner Pál államtitkár urat, kí­ván-e szólni. (Jelzésre:) Jelzi, hogy igen. Államtitkár urat illeti a szó.(20.20)