• DR. MIKOLA ISTVÁN külgazdasági és külügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előterjesztője: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A Vegyi­fegyver Tilalmi Szervezet - hiteles angol nevén Organization for the Prohibition of Chemical Weapons -, amelyet a vegyifegyver tilalmi egyezmény hozott létre, a vegyi fegyverek világméretű betiltását és a készletek felszámolását célul kitűző, hágai székhelyű nemzetközi szervezet.A vegyifegyver tilalmi egyezmény, amely betiltotta a vegyi fegyverek használatát, fejlesztését és megszerzését, 40 állam részvételével 24 éven át tartó tárgyalási folyamat eredményeként született meg. Az egyezményt 1993 januárjában nyitották meg aláírásra Párizsban. Magyarország 1996 októberében ratifikálta és 1997. április 29-én léptette hatályba.A vegyifegyver tilalmi egyezményben meghatározott, a Vegyifegyver Tilalmi Szervezetet, annak tisztségviselőit és a részes államok képviselőit megillető jogképességet, kiváltságokat és mentességeket a szervezet és a részes államok közötti megállapodások határozzák meg. A kihirdetésre kerülő, a Vegyi­fegyver Tilalmi Szervezet és Magyarország között létrejött megállapodás ennek megfelelően rendelkezik a Vegyifegyver Tilalmi Szervezetet Magyarország területén megillető kiváltságokról és mentességekről. A megállapodást a felek 2015. december 3-án írták alá Hágában. A megállapodás révén Magyarország a Vegyifegyver Tilalmi Szervezet részére ugyanazon kiváltságokat és mentességeket biztosítja, mint amelyeket a nemzetközi jogi gyakorlat szerint más nemzetközi szervezeteknek is nyújt. Ez alapján részletesen szabályozza a Vegyifegyver Tilalmi Szervezetet, valamint annak tisztségviselőit és szakértőit megillető kiváltságokat, mentességeket és könnyítéseket, továbbá a Magyarország mint részes állam által biztosított könnyítéseket. A megállapodás kimondja továbbá, hogy az abban meghatározottak szerint a Vegyifegyver Tilalmi Szervezet, illetve valamennyi kiváltságot és mentességet élvező személy köteles minden tekintetben tiszteletben tartani a részes állam törvényeit és jogszabályait, illetve hogy a Vegyifegyver Tilalmi Szervezet a részes állam illetékes hatóságaival mindenkor együttműködik az igazságszolgáltatás rendes menetének megkönnyítése és a rendőrhatósági intézkedések megtartásának biztosítása, valamint a kiváltságokkal, mentességekkel és kedvezményekkel való visszaélések elkerülése érdekében. Kérem a tisztelt Házat, hogy fogadja el a beterjesztett törvényjavaslatot. Köszönöm, elnök úr. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
  • BARTOS MÓNIKA, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Ahogy államtitkár úr is említette, a Vegyifegyver Tilalmi Szervezet a vegyi fegyverek világméretű betiltását és a készletek felszámolását céljául kitűző nemzetközi szervezet. Székhelye Hollandiában, Hágában van, 2013-ban Nobel-békedíjjal tüntették ki. A Vegyifegyver Tilalmi Szervezet jobbára a csendes ismeretlenségben végezte feladatát, amely a tagállamok vegyifegyver-készletei megsemmisítésének ellenőrzése, amelyre az 1993-ban Párizsban aláírt, a vegyi fegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezmény adott felhatalmazást.Tisztelt Képviselőtársaim! Azt hiszem, ha vegyi fegyverekről van szó, minden embernek valamilyen láthatatlan, alattomos, több száz, több ezer ártatlan emberéletet követelő pusztító erő jut az eszébe, és éppen egy ilyen esemény vezetett oda, hogy a Vegyifegyver Tilalmi Szervezet és annak működése kilépett a csendes ismeretlenségből. A 2013. augusztus 21-én Damaszkuszban végrehajtott, több mint 1400 halálos áldozattal járó vegyifegyver-támadás és az azt követően kiéleződött politikai helyzet, amely megjegyzendő, kis híján az Egyesült Államok katonai beavatkozásával járt, reflektorfénybe állította a szervezetet mint egy kompromisszumos, az amerikai és orosz diplomácia által kidolgozott megoldás részét. Szíria, hogy elkerülje az Egyesült Államok katonai beavatkozását, 2013. szeptember 14-én aláírta a vegyi­fegyver tilalmi egyezményt, és ezzel a Vegyi­fegyver Tilalmi Szervezet 190. tagállamává vált. Az egyezményt 2014-ig 190 állam ratifikálta, 2 aláírta, de még nem ratifikálta, és 4 egyáltalán nem csatlakozott hozzá. A részes államok mintegy 98 százalékát teszik ki a Föld lakosságának, szárazföldi területének és vegyiparának, amely valóban hitelessé teszi a vegyi fegyverek teljes körű, átfogó megsemmisítését.Az egyezményt ratifikáló részes államok vállalják, hogy nem fejlesztenek ki, gyártanak, szereznek meg, bármely más módon halmoznak fel, illetve tartanak meg vegyi fegyvert. Ugyancsak nem adhatnak át közvetve vagy közvetlenül ilyen fegyvert más államnak, nem használhatnak vegyi fegyvert, illetve nem kezdeményezhetnek vegyi fegyver alkalmazására irányuló, semmilyen katonai előkészületet, továbbá nem működnek közre, kezdeményeznek vagy bátorítanak az egyezményben meghatározott, tiltott tevékenységek folytatására senkit. Egyúttal a részes államok vállalják, hogy megsemmisítik az általuk birtokolt, illetve más részes állam területén hagyott vegyi fegyvereket, valamint felszámolják vegyifegyver-gyártó létesítményeiket, és hadviselési módszerként nem alkalmaznak vegyi kényszerítő eszközt. Miről szól az előttünk fekvő javaslat? Nem másról, mint hogy megteremtse a Vegyifegyver Tilalmi Szervezet magyarországi működésének megfelelő kereteit.A vegyi fegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezmény rendelkezik arról, hogy a Vegyifegyver Tilalmi Szervezetet a részes állam területén vagy bármely más joghatósága, illetve ellenőrzése alá tartozó területen jogképesség illeti meg, továbbá azon kiváltságok és mentességek, amelyek feladatai ellátáshoz szükségesek. Az egyezmény továbbá rendelkezik a részes állam képviselőit, a végrehajtó tanácshoz kinevezett képviselőket, a főigazgatót és a szervezet személyzetének tagjait megillető kiváltságokról és mentességekről. Összefoglalva tehát: a kihirdetésre kerülő megállapodás a Vegyifegyver Tilalmi Szervezetet megillető kiváltságokról és mentességekről rendelkezik, azokról, amelyek megilletik Magyarország területén. Ezért kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák a javaslatot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a Fidesz padsoraiban.)
  • DEMETER MÁRTA, az MSZP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A vegyi fegyverek kifejlesz­tésének, gyártásának, felhalmozásának és haszná­latának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt egyezményt Magyarország az 1997. évi CIV. törvénnyel hirdette ki.(10.00)1993-ban az egyezményben foglaltak rendelkeztek arról, hogy az egyezmény a 65. ratifikációt követő 180. napon lép hatályba. És itt szeretném felhívni a figyelmet arra az érdekességre, hogy a hivatalos hatálybalépést éppen a magyar ratifikáció jelentette, hiszen 1996-ban a magyar kormány a 65.-ként küldte el a ratifikációs okiratot az ENSZ főtitkárának. A verifikációra külön szervezetet hozott létre az egyezmény. Ez pedig a vegyifegyvertilalmi egyezmény szervezete. Magának a verifikációs mechanizmusnak két alappillére van. Az egyik a tagállamoknak, a nemzetállamoknak a deklarációi, a másik pedig a helyszíni ellenőrzések formája. Az egyezmény továbbá rendelkezett arról is, hogy a Vegyifegyvertilalmi Szervezetet a részes államok területén vagy bármely más joghatósága, illetve ellenőrzése alá tartozó területen megilletik azok a kiváltságok és mentességek, amelyek szükségesek a feladataik ellátásához. Az egyezmény VIII. cikke 50. bekezdése úgy rendelkezik, hogy e jogképességet, kiváltságokat és mentességeket a szervezet és a részes államok közötti külön megállapodások határozzák meg. A kihirdetésre kerülő megállapodás ennek megfelelően rendelkezik a szervezetet Magyarország területén megillető kiváltságokról, valamint mentességekről. A törvényjavaslat felhatalmazást ad a szervezet és Magyarország között a szervezet kiváltságairól, mentességeiről szóló megállapodás kötelező hatályának elismerésére. A megállapodás 13 cikkből áll, és a Magyarországon székhellyel rendelkező nemzetközi szervezetekhez hasonlóan részletesen szabályozza a szervezetet, valamint annak tisztségviselőit, szakértőit megillető kiváltságokat, mentességeket, továbbá a Magyarország, mint részes állam által biztosított könnyítéseket az alábbiak szerint. Más nemzetközi szervezetekhez hasonlóan a Vegyifegyver Tilalmi Szervezet, valamint annak bárhol, bárkinél lévő tulajdona és pénzeszközei mentesek a joghatóság minden formája alól, kivéve, ha arról valamely esetben a szervezet kifejezetten lemondott. A szervezet tulajdona és pénzeszközei mentesek a házkutatás, az igénybevétel, elkobzás, kisajátítás és a beavatkozás bármely más formája alól, legyen az végrehajtási, közigazgatási, bírósági vagy törvényhozási jellegű intézkedés. A szervezet helyiségei, irattára és okmányai bárhol is találhatók, sérthetetlenek. A szervezet a megállapodásban foglalt korlátok között jogosult rejtjel használatára, valamint levelezés és más hivatalos közlés, a diplomáciai futárokkal és csomagokkal azonos kiváltságokat és mentességeket élvező futár vagy lepecsételt csomagok útján való továbbítására, valamint fogadására is. Más nemzetközi szervezetekhez hasonlóan, továbbá a Vegyifegyvertilalmi Szervezet mint kormányközi szervezet jogállásának sérelme nélkül Magyarország vonatkozó törvényeivel és jogszabályaival összhangban jogosult az egyezményben foglalt feladatai ellátására szükséges ingó és ingatlan javak, valamint szolgáltatások árában foglalt adók visszatérítésére. A megállapodás kimondja, hogy az abban meghatározottak szerint a szervezet, illetve valamennyi kiváltságot és mentességet élvező személy köteles minden tekintetben tiszteletben tartani a részes állam törvényeit és jogszabályait, továbbá, hogy a szervezet a részes állam illetékes hatóságaival mindenkor együttműködik az igazságszolgáltatás rendes menetének megkönnyítése és a rendőrhatósági intézkedések megtartásának biztosítása, valamint a kiváltságokkal, mentességekkel és kedvezményekkel való visszaéléseknek az elkerülése érdekében. Tehát ennek az egyezménynek a kihirdetését és az előttünk fekvő javaslatnak az elfogadását a Magyar Szocialista Párt természetesen támogatja. Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiból.)
  • ELNÖK: Köszönöm, jegyző úr. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Ve­gyi­fegyver Tilalmi Szervezet és Magyarország között az OPCW kiváltságairól és mentességeiről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány-előterjesztés T/8487. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót Mikola István úrnak, a Külügyminisztérium államtitkárának, a napirendi pont előterjesztőjének. Öné a szó, államtitkár úr.
  • ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Most a vezérszónoki felszólalások következnek. Megadom a szót Bartos Mónika képviselő asszonynak, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának, parancsoljon!
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Tisztelt Országgyűlés! Megadom a szót Demeter Márta képviselő asszonynak, az MSZP képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsoljon, képviselő asszony!
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Tisztelt Országgyűlés! A vezérszónoki felszólalások végére értünk. Megkérdezem, a független képviselőtársaink közül kíván-e valaki felszólalni a napirend keretében. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Kétperces felszólalásra senki nem jelentkezett. Írásban felszólalásra senki nem jelentkezett. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni a képviselőtársaim közül az adott napirend keretében. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Az általános vitát lezárom. Megkérdezem Mikola István államtitkár urat, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Jelzésre:) Államtitkár úr jelzi, nem kíván válaszolni. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája lezárásig. A kormány-előterjesztés T/8838. számon a parlamenti informatikai hálózaton elér­hető. Bejelentem, hogy az előterjesztést uniós és nemzetiségi napirendi pontként tárgyalja az Országgyűlés. Elsőként megadom a szót Mikola István úrnak, a Külügyminisztérium államtitkárának, a napirendi pont előterjesztőjének. Öné a szó, államtitkár úr.