• DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A szocialisták 8 éves kormányzása, különösen a Gyurcsány-kormány időszaka veszélyesen megrendítette az állammal, az állam intézményeivel és a közszereplőkkel szembeni közbizalmat. Különös súlyt adott mindennek a korábban soha nem látott mértékű kormányzati korrupció. A 2010 májusában megalakult második Orbán-kormány azonnal zéró toleranciát hirdetett meg a korrupció ellen. Célkitűzésünk, hogy Magyarország a világ korrupcióval legkisebb mértékben fertőzött országai között legyen. Az ellenzékkel szemben mi nemcsak beszélünk, hanem teszünk is a korrupció ellen.A Fidesz-KDNP-kormány a megalakulása óta az elmúlt 20 év legintenzívebb korrupcióellenes intézkedéssorozatát hajtotta végre. Ennek eredményeként az Országgyűlés megteremtette a szükséges jogi alapokat, amikor elfogadta a 2012. január 1-jén hatályba lépett Alaptörvényt, amely rögzíti, hogy átlátható költségvetési és gazdálkodási gyakorlatot kell érvényesíteni; a büntető törvénykönyv módosításáról szóló 2012. évi C. törvényt; a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényt; valamint az egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggő törvények módosításáról szóló 2010. évi CXLVII. törvényt, amely végrehajtotta a rendészeti reformot. Ennek keretében hoztuk létre a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervet, a Nemzeti Védelmi Szolgálatot. Ez a szervezet kifejezetten a közhivatalok megtisztítását, a korrupció megelőzését szolgálja. Az MSZP, a Jobbik, az LMP, a DK, az Együtt, a PM, tehát egyetlen ellenzéki párt sem szavazta meg az imént felsorolt törvényjavaslatok egyikét sem. Tisztelt Képviselőtársaim! A kormány tagjainak feladat- és hatásköreiről szóló kormányrendelet a belügyminiszter feladatkörébe utalta a korrupcióellenes tevékenységgel kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolását. A belügyminiszter ezt a feladatot irányító jogkörében, a Nemzeti Védelmi Szolgálat útján látja el. A mi kiindulási pontunk az, hogy Magyarország jogállam, senki nem állhat a törvények felett. Minden embernek, aki a törvényeket megszegte, viselnie kell tettének következményeit.A kormány elkötelezett abban, hogy az állam iránti bizalmat növelje, és az Alaptörvény szerint minden rendelkezésre álló eszközzel garantálja a nemzeti vagyonnal és a közpénzekkel való felelős gazdálkodást, a korrupció elleni eredményes fellépést. Az emberek jogos elvárása a bűnözés csökkentése és a bűnözőkkel szembeni gyors, hatékony, arányos és törvényes fellépés. Mit tett a kormány, mit tett a Belügyminisztérium a korrupció ellen? Hazánk első, a korrupcióellenes tevékenységeket összkormányzati szinten meghatározó, stratégiai szemléletű dokumentuma 2001-ben, a Fidesz-kormányzás első ciklusában született. Ez volt az 1023/2001. (III. 14.) számú kormányhatározat. 2010-ben, a megalakulását követően a Fidesz-KDNP-kormány egyik fő közpolitikai célkitűzése a rend megteremtése volt Magyarországon. Ezen célt fogalmazta meg a nemzeti együttműködés programja 2. pontja: „Itt az idő, hogy újra rend legyen az országban. E szándék része az állammal és annak intézményeivel szembeni közbizalom helyreállítása, a közszolgálati korrupció, ezen belül is a rendészeti, közigazgatási korrupció teljes visszaszorítása.”A 2011-ben megjelent Magyary Zoltán közigazgatás-fejlesztési program célul tűzte ki az elszámoltathatóság megteremtését és a korrupció teljes felszámolását. A Magyary-program által meghatározott irányok mentén készült el és került elfogadásra a közigazgatás korrupciómegelőzési programja, amely a 2002-2014 közötti időszakra határozott meg kormányzati intézkedéseket. Az átfogó, a megelőzésre is figyelmet fordító intézkedéscsomagban markánsan jelent meg az új szemlélet, a büntetőjogi eszközök mellett a korrupciós kockázatok mérséklését, a szervezeti integritás megerősítését és az etikus működést támogató intézkedések is hangsúlyt kaptak. A kormány az 50/2013. (II. 25.) számú kormányrendelettel bevezette az államigazgatási szervek körében az integritásirányítási rendszert. Ez azt jelenti, hogy az államigazgatási szerveknél éves kor­rup­ciómegelőzési intézkedési tervet kell kidolgozni, amelynek eredményeit év végén nyilvános jelentésben kell összefoglalni. Eljárásrendet kell kidolgozni a korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására is. A korrupciós kockázatok kezelése érdekében integritás-tanácsadó kijelölésére került sor.A kormány az 1336/2015. (V. 27.) számú kormányhatározattal fogadta el a korrupcióellenes szakpolitika jelenlegi irányait meghatározó nemzeti korrupcióellenes programot. A program és az azzal összefüggő intézkedések a 2015-18. évekre vonatkozó tervének elfogadásáról szóló kormányhatározat olyan átfogó intézkedéscsomagot tartalmaz, amely egyéni, intézményi és rendszerszintű megelőző intézkedéseket irányoz elő a közszférára és a magánszférára egyaránt. A program nagy előrelépés a tekintetben, hogy hatókörét a kormány nem kizárólag a közigazgatásban határozta meg, azaz a korrupcióellenes célkitűzések és az intézkedések túlmutatnak a közigazgatás szervezetrendszerén. Intézkedéseket, javaslatokat fogalmaz meg például az üzleti élet tisztaságának erősítésére is.Tisztelt Országgyűlés! Az Állami Számvevőszék által 2015-ben immár ötödik alkalommal lefolytatott integritásfelmérés az állami szervek korrupciós kockázatairól fontos információkat szolgáltat, amelyek lehetővé teszik, hogy a jogalkotó naprakész ismeretekkel rendelkezzen, és ezáltal minél hatékonyabban tudjon fellépni a korrupció ellen.A kormányzati antikorrupciós program részeként Magyarország 2012-ben csatlakozott a nyílt kormányzati együttműködés, Open Government Part­nership elnevezésű nemzetközi kezdeményezéshez. A „nyílt kormányzás” nyilatkozatot 2011-ben 8 ország írta alá, és azóta további 55 ország csatlakozott hozzá. Az együttműködés célja, hogy erősítse a részes országok elkötelezettségét a nyílt és átlátható kormányzás megteremtése és a társadalmi részvétel erősítése iránt, valamint hatékony államközi keretet nyújtson a nemzetközi jó gyakorlatok és tudás kicseréléséhez. A csatlakozás részeként Magyarország az 1080/2013. (II. 25.) számú kormányhatározattal el­fo­gadott akciótervében vállalást tett többek között a költségvetési adatok és a közpénzek felhasználására kötött szerződések nyilvánosságának erősítésére, a közbeszerzési adatok kereshetőségének javítására és az integritásirányítási rendszer hatékonyságának növelésére a közigazgatásban.Az akcióterv végrehajtásának értékelése folyamatban van. Az értékelés első lépéseként a Belügyminisztérium által elkészített önértékelés szerint a 16 vállalás közül 12-t sikerült részben vagy egészben végrehajtani. Célunk egy átlátható és nyílt, a nemzeti vagyont és a közpénzeket felelősen kezelő, elszámoltatható kormányzat és közigazgatás megteremtése. Ki kell emelnem, hogy a korrupciómegelőzéssel összefüggő ismeretek oktatása is alapvető fontosságú. Az integritásirányítási rendszer bevezetését követően a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a közszolgálatban széles körű képzéseket folytatott. A képzéssorozat az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb közszolgálati továbbképzését valósította meg, amelynek újszerűségét, a benne rejlő innovációt az Európai Bizottság is kiemelte a 2014-ben publikált anti­kor­rupciós jelentésben.A korrupciómegelőzés tekintetében ki kell emelni, hogy az önkormányzati választásokat követően az önkormányzatok új vezetőit előadásokon készítjük fel a korrupció különféle megjelenési formáival szembeni védekezésre. Tisztelt Országgyűlés! A Nemzeti Védelmi Szolgálat 2011. január 1-jei hatállyal a Belügyminisztérium Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata jogutódjaként történő létrehozása révén a korrupció elleni küzdelem új perspektívái nyíltak meg. Míg a jogelőd szerv hatásköre csak a rendőrségre és korlátozott mértékben a Vám- és Pénzügyőrségre terjedt ki, addig az MVSZ védett állománya jelentősen kibővült, továbbá új feladatai hatékonyabb eljárást tesznek lehetővé.2011-ben a fő cél a rendvédelmi szerveken belüli hivatásos állományt érintő védelmi feladatok ellátása volt, annak érdekében, hogy elinduljon egy tisztulási folyamat. A védett állomány létszáma akkor meghaladta a 93 ezer főt. Az általuk végzett tevékenység lefedte többek között a rendőri intézkedéseket, a büntetés-végrehajtási feladatokat, a menekültügyi eljárást, az adó- és vámeljárást, a katasztrófák elleni védekezés esetén teendő intézkedéseket is. Az új szerv létrehozását követő években a védett állomány mind összetételében, mind számszerűen növekedett először. A rendvédelmi szervek, majd 2013-tól a közigazgatási szervek meghatározott feladatot ellátó állománya is hatókörébe került, így a védett állomány létszáma ma már meghaladja a 130 ezer főt. Tisztelt Országgyűlés! Magyarország azon országok között van, ahol a legnagyobb csökkenést mutatja a nemzeti közigazgatási intézményeken belül a korrupció. (14.50)Ezt az Európai Bizottság mondta ki, hogy az Európai Unión belül a legnagyobb előrelépést a korrupció elleni harc területén Magyarország érte el. Önmagában ettől a megállapítástól nyilvánvalóan nem dőlhetünk hátra, nem lehetünk elégedettek. Bár jelentősen javítottunk a pozíciónkon, azonban eredményekkel csak akkor büszkélkedhetünk, ha még tovább tudunk lépni a megkezdett úton, és az eredeti célkitűzésnek megfelelően a legkevésbé korrumpálható országot, a legkevésbé korrumpálható közigazgatást tudhatjuk magunkénak. Ezért elszántak vagyunk, és ezért a kormány az ehhez szükséges minden intézkedést megteszi, és a jövőben is meg fogja tenni.Végül engedjék meg nekem, hogy Medgyessy Péter 2004. augusztusi idézetét, amely szerint „az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel”, akként aktualizáljam, hogy a mai ellenzék tele van korrupciós ügyekkel. Hogy néhány aktuális ügyet említsek: vesztegetés gyanúja miatt jelenleg is eljárás van folyamatban Hiszékeny Dezső szocialista képviselő ellen, aki groteszk módon maga is az egyik kezdeményezője volt a jelen vitanapnak; a Jobbik részéről pedig Kovács Béla, a Jobbik európai parlamenti képviselője, aki Európa legnagyobb politikai korrupciós botrányában egy példátlanul súlyos bűncselekmény gyanújába keveredett. Bízunk abban, tisztelt Országgyűlés, hogy az igazságszolgáltatás kideríti az igazságot. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokból.)
 • DR. VÖLNER PÁL igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Az elmúlt évek igazságszolgáltatási reformjának keretei között a kormány komoly hangsúlyt helyezett a közélet tisztaságának fokozására, a korrupciós cselekmények hatékonyabb visszaszorítására. Ennek során az Európai Tanács Korrupció Elleni Államok Csoportjának, a GRECO-nak Magyarországról szóló országértékelésében megfogalmazott ajánlásaira tekintettel a kormány javaslatára az Országgyűlés első lépésként 2011. november 14-én döntött a vesztegetési cselekmények felderítésében a hatóságokkal érdemben együttműködő elkövetőkkel szemben alkalmazható lehetőségről, a büntetés korlátlan enyhítéséről, amellyel a látencia csökkenését kívánta elérni. Ez a korábbi szabályozáshoz képest, amely automatikus, kötelező és teljes büntetés alóli mentességről rendelkezett, szigorítást jelentett. Az új szabályok értelmében a büntetés korlátlan enyhítése ugyanis nem jelent automatikus enyhítést, alkalmazásának mértéke a bíróságtól függ, és ez megfelelő mozgásteret biztosít a bíróság számára az egyedi körülmények mérlegelésére. A büntető tárgyú törvények módosításával az Országgyűlés 2011. november 14-én döntött arról is, hogy a büntető törvénykönyvben a „befolyás vásárlása” alcímmel megteremti az aktív befolyással üzérkedés egyértelmű büntethetőségét mind a belföldi, mind a nemzetközi kapcsolatokban. Alapesetben három évig terjedő szabadságvesztéssel lett büntethető az, aki ilyen bűncselekményt követett el. További változást jelentett, hogy a GRECO ajánlásaira tekintettel a módosítás a nemzetközi kapcsolatban elkövetett aktív gazdasági vesztegetéshez hasonlóan a nemzetközi kapcsolatban elkövetett passzív gazdasági vesztegetést is büntetni rendelte.A jogalkotó nemzetközi ajánlások alapján továbbá szigorította az elévülés idejét a közélet tisztasága és a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmények körében, így az elévülési idő minimumát az általános részi három év helyett öt évben határozta meg. Több hónapon át tartó szakmai és társadalmi egyeztetést követően a kormány javaslatára az Országgyűlés 2012. június 25-én elfogadta az új büntető törvénykönyvet, amely 2013. július 1-jén hatályba is lépett. Az új Btk. hasznosította a korábbi évek eredményeit, ám emellett lényeges újításokat is bevezetett. A kódex szerkezetileg egyszerűsíti a tényállásokat, így például egy fejezetben korrupciós bűncselekményként szabályozza a közélet tisztasága elleni és a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekményeket. A törvény büntetni rendeli a közélet tisztaságát sértő cselekmények aktív és passzív elkövetőit is. Emellett különbséget tesz a gazdasági életben elkövetett bűncselekmények, illetve a hivatalos személyekkel, hivatalos eljárással kapcsolatos cselekmények között. A korrupciós bűncselekmények tényállásai az új Btk.-ban a nemzetközi előírások szerint kerültek kidolgozásra, emellett a jogalkotó a GRECO Magyarország harmadik körös ország­értékelése során tett megállapításait is maximálisan figyelembe vette.Újabb kiskapuk záródtak be a korrupciós és a közélet tisztaságát sértő bűncselekmények előtt azzal, hogy a Magyarország által is elfogadott nemzetközi egyezmények, ajánlások nyomán új tartalmú különös részi tényállások jöttek létre. Ilyen például a vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban, illetve a vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban. Ezeket a magatartásokat a korábbi Btk. is szankcionálta, igaz, sokkal szűkebb körben. Fontos változás, hogy a bírósági vagy hatósági eljárás vonatkozásában korábban egy szakaszon belül szabályozott aktív, illetve passzív vesztegetést a törvény az új szerkezeti rendnek megfelelően két önálló tényállásban szabályozza. Az új Btk. kifejezetten említi a választottbírósági eljárásban történő elkövetést, továbbá bűncselekménnyé teszi például az EU Bírósága vagy a nemzetközi szerződéssel létrehozott, illetve az ENSZ BT által felállított nemzetközi büntetőbíróságok vonatkozásában elkövetett vesztegetést is.Az új Btk. minősített esetként kezeli, ha az aktív gazdasági vesztegetést bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el. A strómanok által vezetett cégek bejegyzésének megakadályozása érdekében büntethetővé vált az a személy, aki közreműködik abban, hogy olyan gazdálkodó szervezet vagy magánszemély kerüljön tulajdonosként bejegyzésre a cégnyilvántartásban, akinek a lakóhelye ismeretlen vagy a székhelyén nem lelhető fel, illetve aki vagy amely nem a gazdasági társaság tényleges tulajdonosa. A korrupciós bűncselekmények vonatkozásában legutóbb 2015. július 1-jével következtek be lényegesebb változások. Mivel a szabályozásnak teljesen egyértelművé kellett tennie az állampolgárok számára, hogy a vesztegetés, a befolyás vásárlása semmilyen esetben sem lehet a hivatalos ügyek elintézésének módja, 2015. július 1-jétől kiegészült a befolyás vásárlásának tényállása azzal, hogy büntetendővé vált az is, ha a jogtalan előnyt magát hivatalos személynek kiadó személy részére vagy rá tekintettel másnak adják vagy ígérik. A bűncselekmények felderítése hatékonyságának növelése érdekében került be a törvénybe azon új szabály, amely mind a befolyás vásárlása, mind a befolyással üzérkedés körében a büntetés korlátlan enyhítésére ad lehetőséget akkor, ha az elkövető a bűncselekményt, mielőtt az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti és az elkövetés körülményeit feltárja.Végül a 2015-ös módosítás a korrupció területén érvényesítendő zéró tolerancia érdekében a vesztegetés feljelentésének elmulasztását valamennyi korrupciós bűncselekmény tekintetében büntetendővé nyilvánította. Az új Btk. a mindennapi tapasztalatok alapján korszerűsítette a gazdasági bűncselekmények körét, más fejezetbe kerültek a nem szorosan a gazdasági élet prudens működését sértő bűncselekmények, mint például a számítógépes bűncselekmények. A költségvetést károsító bűncselekmények kiemelt megkülönböztetést kaptak azáltal, hogy külön fejezetbe kerültek. Ide tartoznak az olyan bűncselekmények például, mint a 2011-es Btk.-módo­sítás során létrehozott költségvetési csalás. Főként az állami vállalatok esetében régóta űzött gyakorlat a vagyon színlelt gazdasági tevékenységgel, például fiktív tanulmányírással történő kitalicskázása. Erre ad hatékony választ a gazdasági csalás nevű új tényállás. A korábbi években többször előfordult, hogy a jellemzően állami tulajdonú gazdasági társaság vezetői olyan tevékenységet végeztek, amely a gazdasági társaságnak milliárdos kárt okozott. (15.00)Amennyiben nem történt természetes személy megtévesztése ennek során, a csalást nem lehetett megállapítani ‑ így menekült meg jó néhány szocialista esetben az elkövetők köre ‑, a hűtlen kezelés tényállás ugyanis nem tudta ezeket az eseteket megfelelően kezelni. Ezért indokolttá vált a színlelt gazdasági tevékenységvégzésben megnyilvánuló, megtévesztő jellegű, jogtalan haszonszerzési célzatú magatartások büntetőjogi szankcionálása.Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Az előbbiekben csak a témához kapcsolódó legfontosabb újításokat emeltem ki, ám reményeim szerint ez is elegendő annak érzékeltetésére, hogy a korrupció visszaszorítása érdekében a jogalkotó a mind tökéletesebb, a nemzetközi elvárásoknak is teljes mértékben megfelelő és hatékony büntetőjogi szabályozás kialakítására törekszik. Bízom benne, hogy ez a gyakorlatban is hozzá fog járulni a közélet tisztaságába, az államapparátus, illetve a hivatalos személyek szabályszerű, befolyástól mentes működésébe vetett bizalom megerősödéséhez.Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretném önöket emlékeztetni arra, hogy sajnos Magyarországon ma az ellenzék van tele korrupciós ügyekkel. Az MSZP elnökhelyettese, Simon Gábor több százmillió forintot tartott külföldi bankokban, és bissau-guineai útlevelet is tartalékolt a vészesebb időkre. A mai napig nem szűnt meg ez a gyakorlat, hisz folyamatosan jelennek meg hírek az MSZP józsefvárosi feketekasszájáról és a gyanúsan folytatott kettős könyvelésről. Hivatali vesztegetés elfogadásával büntetőeljárás alatt áll az MSZP-s Hiszékeny Dezső, és Juhász Ferenc volt honvédelmi minisztert épp a napokban ítélték két év börtönre hűtlen kezelés bűntette miatt. (Gőgös Zoltán: Első fokon!) Vajon hol tart Gőgös Zoltán LEADER-programban végzett dicstelen szerepének elbírálása? Ezt is megtárgyalhatnánk a mai napon. (Gőgös Zoltán közbeszól.)A korrupció azonban a Jobbiktól sem áll távol, a párt ugyanis mind a mai napig nem tisztázta minden idők legsúlyosabb, külföldi szálakat is érintő korrupciós botrányát, a Kovács Béla-ügyet. (Közbeszólások a Jobbik soraiból.) A Jobbik képviselőjét orosz kémkedéssel vádolják, talán önök is tudják, hiába nevetnek rajta. (Dr. Bárándy Gergely: Ti még nem is kormányoztatok! ‑ Bangóné Borbély Ildikó: Fent van a neten már egy órája…) Vona Gábornak választ kell adnia arra, hogy miből is finanszírozta Kovács Béla a pártját. (Közbekiáltások a Jobbik soraiban. ‑ Az elnök csenget.) Persze, ha majd kiderül, akkor megválnak tőle, halljuk a sajtóban; talán kicsit elkésett reakció lesz. Ahogy arra is, hogy miért nem vizsgálta ki mind a mai napig képviselője ügyét, és mit ért az alatt, hogy: „KáGéBéla ügyével kapcsolatban ‑ Simicska Lajos lapjában úgy fogalmazott ‑ sok mindent hallottam, közte elbizonytalanító dolgokat, amikre választ várok.” Hát, talán ön kaphatja meg leghamarabb, mi is a válaszukat várjuk. (Dr. Staudt Gábor: Tőletek kaphatunk…)Arra a kérdésre is választ várunk, hogy a Jobbik miért állt a nagybirtokosok oldalára a földprogramban, holott a programjában korábban még földosztást sürgetett a magyar családi gazdálkodóknak. Talán Simicska Lajos és nagybirtokos társai érdekei fontosabbak már a Jobbiknak, mint a gazdáké? Köszönöm a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiban. ‑ Dr. Bárándy Gergely: Nem a mi barátunk volt!)
 • TÁLLAI ANDRÁS nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! (Az elnök csenget.) Folytatva a kormányzati előterjesztést, én elsősorban arról szeretnék beszélni, hogy mit tett a kormányzat annak érdekében, hogy fehéredjen a gazdaság, csökkenjen az áfacsalások, az áfaelta­gadások, a költségvetést megrövidítő intézkedések, illetve tevékenységek sorozata. Az Európai Bizottság 2015 tavaszán jelentetett meg egy tanulmányt, amely a 2009 és 2013 közötti időszakot elemezte, értékelte, a lényege az, hogy ennek a bizonyos áfarésnek a nagyságát vizsgálta országonként. Ez azt jelenti, hogy az elméletileg a költségvetésbe befolyható áfa és a tényleges áfabe­vételnek mekkora a különbsége. Bár ezt a tanulmányt sokan vitatják, és nem ismerik el ennek teljes létjogosultságát, hiszen sok bizonytalanságot tartalmaz, mivel becslési eljárásokat folytat, illetve becslési eljárások alapján von le következtetéseket, azért úgy gondolom, a tendenciák értékelése mindenképpen fontos Magyarország számára is.Ez alapján a kimutatás alapján 2013-ban Magyar­országon a becsült áfarés 24,4 százalék, ami azt jelenti, hogy a közép-európai országok tekintetében a középmezőnyben foglaltunk akkor még helyet: jobbak voltunk Lengyelországnál, Szlovákiánál és különösen Romániánál, de Csehországban, Bulgáriában és Szlovéniában ez az arány jobb volt, mint Magyarországon.Nagyon érdekes, ha a számokat összehasonlítjuk, és mondjuk, elemezzük, hogy 2010-től, a kormányváltást követően Magyarországon az áfabe­vételek hogyan alakultak. 2010-ben még a tényleges áfabevétel mindössze 2313 milliárd forint volt, ugyan­akkor pedig a 2016-os költségvetésben már 3351,9 milliárdot terveztünk, azaz öt év alatt lényegében 50 százalékkal meg tudtuk növelni az áfa­bevételt. Különösen a válságot követő időt tekintve, ezt nem indokolják a makroszámok, nem indokolja az infláció növekedése, nem indokolják más makrogazdasági folyamatok, mi több, a rezsicsökkentés éppen az áfabevételek ellen tett, hiszen így kevesebb lett az áfabevétel, az alacsony infláció vagy a mínuszos infláció nem növeli az államháztartás áfabe­vételét. De akkor mégis, mi történt Magyarországon, hogy több mint ezermilliárd forinttal nőtt öt év alatt az áfabevétel? Egyébként elemzések szerint Magyarországon mintegy 500-750 milliárd áfabevétel esik ki, ez az elméleti áfaalap 15-20 százaléka lehet.Ha most az Európai Bizottság tovább folytatná az elemzést, és megvizsgálná Magyarországon az áfabevételek alakulását a 2014. és 2015. évben, akkor egészen bizonyos, hogy Közép-Európát tekintve már az élmezőnyhöz tartoznánk, hiszen a fejlett országok áfarését még nem érjük el pozitív értelemben, ugyanakkor Közép-Európában már talán az egyik legkiemelkedőbb és a legjobb. De mi ennek az oka? Az az oka, hogy a kormány szembenézett azzal, hogy a költségvetésnek itt vannak tartalékai, és a legnagyobb bevételelmaradás, valljuk be, a költségvetési csalás, az általános forgalmi adó területén történik. Éppen ezért több kormányzati lépés is következett, talán a legkiemelkedőbb ezek közül jelenleg az online pénztárgépek bevezetése. Az online pénztárgépek 2013. évi bevezetése jelentősen átalakította az áfabevételeket. Ma már több mint 200 ezer üzletben működik online pénztárgép, ami azt jelenti, hogy össze van kötve az adóhatósággal, és követhető órára, percre pontosan, hogy hogyan alakul egy-egy üzlet bevétele. Ezzel a módszerrel ágazati elemzéseket is végezve, jelentős áfabevételi többletet tudott felmutatni 2014-ben az állami költségvetés. Megtisztított elemzések szerint mintegy 180-190 milliárd forint az az összeg, ami azért folyik be többletként a költségvetésbe, mert bevezetésre került az online pénztárgépek rendszere; ez azt jelenti, hogy ennyi áfabevételt azelőtt nem vallottak be ezen ágazat szereplői. Összességében egyébként az áfabevételek 2014-ben más egyéb intézkedést is követően 318 milliárd forinttal növekedtek, mintegy 11,8 milliárd forintos (sic!) volt a növekmény.Itt engedjék meg nekem, hogy egy pillanatra megálljak, hiszen az elmúlt öt év egyik olyan nagy horderejű intézkedése volt kormányzati szempontból, amely a parlamentet is érintette, a parlamenti szavazást.(15.10)A mai napon kigyűjtöttem, hogy az ellenzéki pártok hogyan álltak ehhez az intézkedéshez, hiszen (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Te gyűjtötted ki? ‑ Dr. Szél Bernadett: Sokat dolgozott vele?) az adózás rendjéről szóló törvény egyik passzusa tette lehetővé az online pénztárgépeknek a bevezetését, és azok az ellenzéki pártok, akik most egységesek a tekintetben, hogy aláírást gyűjtenek, hogy a korrupció ellen kell küzdeni, és hogy micsoda kormányzati korrupció van, teljes megdöbbenésre, egyik ellenzéki párt sem szavazta meg az online pénztárgépek bevezetését. (Moraj a Jobbik és az MSZP soraiból.) Nem szavazta meg az ellenzéki párt, miközben tudjuk a szavazási módszereket. Hiába háborodnak fel itt az ellenzéki képviselők, nem szavazták meg, hogy az online pénztárgép be legyen vezetve. (Dr. Bárándy Gergely: Még tízszer elmondhatod! ‑ Az elnök csenget.) Ezzel az elmúlt évben csak 200 milliárd forint többletbevételt lehetett az államkasszának biztosítani. Lehet ezen felháborodni, akkor sem szavazták meg. De még sok mást nem szavaztak meg, ami a korrupció ellen hatott.Összességében tehát az online pénztárgépek bevezetése egy sikertörténet volt. Itt azért szeretném felhívni a figyelmet, hogy az ördög nem alszik, tehát nyilvánvaló, hogy az online pénztárgép bevezetésének kezdeti sikereit követni kell további intézkedésnek, mert mindenre megvan az ellenmódszer is. Nehogy hátradőljünk és elégedettek legyünk, később pedig ezek a bevételek, kereskedelmi és áfabevételek elmaradjanak, éppen ezért szükséges meghozni a további intézkedéseket is.Nagyon fontos döntése volt szintén az Országgyűlésnek, illetve a nemzetgazdasági miniszternek az EKÁER-rendszer bevezetése, az áruforgalmi ellenőrzési rendszer bevezetése, amely ez év március 1-jétől működik, amelynek a lényege, hogy a fuvarozás tekintetében előzetesen az adóhatóságtól egy EKÁER-számot kell kérni, és az alapján követhetővé válik az áru mozgása az országban. Ebből a kormányzat ebben az évben 60 milliárd forintos többletbevételt vár. Jelzem, hogy az első teljes negyedévi működés során, a 2015. évi második negyedév során az érintett cégek nettó áfakötelezettsége mintegy 30 milliárd forinttal nőtt. Tehát már számokban is kimutatható, hogy ennek az intézkedésnek milyen hatásai voltak. Azt gondoljuk, hogy az EKÁER bevezetése nemzetközi szinten is óriási jelentőségű, hiszen már más országokból is jönnek tanulmányozni a magyar rendszert. Ennek a módszernek nemcsak az országon belüli árumozgás követése és a tiszta számla szerinti árumozgás a fő célja, hanem az is, hogy olyan termékek, amelyek bizonytalan eredetűek, ezek az országba be se érkezzenek, és valószínű, hogy az ország ezen rendszer bevezetésével tudott nyerni a legnagyobbat. Úgy gondoljuk, hogy hosszú távon ennek a rendszernek a működtetése nagyon nagy jelentőségű az áfabevételek tekintetében. Természetesen itt is a továbbfejlesztés szükséges. Viszont, ha megnézzük újra az ellenzéki pártok szerepét e tekintetben, hogy megszavazták-e a 2014. évi Art. ez irányú módosításait, akkor azt láthatjuk, hogy az ellenzéki pártok nem szavazták meg az EKÁER-rendszer bevezetésének a lehetőségét. Tehát miközben arról beszélnek egyébként, hogy milyen fontos, hogy a korrupció ellen küzdjenek, hogy a gazdaság fehéredjen, aközben még arra sem méltatják magukat, hogy azt az egy módosítást kikérjék, és legalább azt az egyet megszavazzák, hanem egységesen leszavazzák. Így a Jobbik sem szavazta meg és az MSZP sem, miközben teljesen másról beszélnek. Összességében a kormányzat jelentős lépéseket tett annak érdekében, hogy az adózás ‑ és most nemcsak az áfáról beszélek ‑ tisztább és átláthatóbb legyen, hogy megérje az adót befizetni, csökkentette a személyi jövedelemadó kulcsát, de ugyanez elmondható bizonyos áfakulcsok tekintetében. Egyszerűsített az adózáson, bonyolultabbá és nehezebbé tette a cégek alapítását olyan személyek számára, akik más gazdasági társaságban köztartozást, adótartozást hagytak hátra. Sorozatos, folyamatos intézkedések történtek annak érdekében, hogy az adózás terén az adóbevételek nőjenek, és hogy kiszoruljanak azok az adózók, akik tisztességtelen eszközökkel próbálnak boldogulni, és versenytársaikkal szemben olyan előnyöket szerezni, hogy ők nem fizetik meg a törvény által előírt adót, és így tudják áruikat értékesíteni. Azt gondolom, a mai napra visszatérve, erre a kezdeményezésre az ellenzék részéről, nagyon különleges dolog ez, hogy miközben az ellenzéki pártok alapvetően érintettek a korrupciós tevékenységük során ebben a kérdésben, aközben úgy próbálnak bemutatkozni a közvélemény előtt, hogy milyen ártatlanok, és hogy igazából a korrupció csak a kormánypártokra vetül. Úgy gondolom, ez politikai tévedése az ellenzéknek, és hát engedjék meg nekem, hogy elmondjak erre én is egy-két példát beszédem befejezésében.A Magyar Szocialista Párt az áfacsalások tekintetében alapvetően érintett, hiszen az egyik személy, akit úgy hívnak, hogy Dömény Zoltán, maga nyilatkozta, hogy 2006 és 2008 között ő is részt vett ezekben az áfacsalásokban Magyarország és Szlovákia között, utaztatott árukat, majd visszaigényelték az áfát, ennek egy része az akkori kormánypárt, az MSZP kasszájában landolt. Cserébe a Molnár Istvánhoz köthető Balaton Meat Kft. vissza nem térítendő juttatásokat kapott a magyar államtól. Ez így is történt, az illetékes kft. 850 millió forint állami támogatást kapott. De akkor itt a magyarázat arra, hogy az MSZP miből tud fekete pártkasszákat működtetni Józsefvárosban és még ki tudja, hol. Hát, ezekből a pénzekből tud, amiről egy másik vállalkozó azt nyilatkozta, hogy azt a rendszert éppen maga az akkori kormánypárt, az MSZP hozta létre. Tehát azt gondolom, hogy mindenképpen visszás, ellentmondásos, de véleményem szerint röhejes is, hogy az a párt gyűjt aláírást a parlamentben, és kezdeményez vitanapot, aki a legalapvetőbben benne van az áfacsalásokban, és ebből működteti a pártját. De nincs jobb helyzetben a Jobbik sem egyébként. (Derültség a Jobbik soraiból.) Nem tudom, Volner János lehet, hogy nem véletlenül nincs itt, hiszen Volner János temetőiről már biztosan mindenki hallott, Volner János néhány cége, tudjuk, hogy úgy tűnt el a rendszerben, hogy köztartozást hagyott hátra, az egyik cég bizonyítottan 12 millió forint adót. Tehát mielőtt korrupcióról beszél az ellenzék, akkor tisztázza az ellenzék azt, hogy miért van nyakig benne az ellenzék a korrupcióban. (Élénk derültség a Jobbik soraiban. ‑ Dr. Szél Bernadett nevet.) Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiból.)
 • NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! A mai korrupcióellenes vitanapot a bal- és a jobboldali ellenzék, egymást túl­lihegve, de nagyon szoros MSZP-s, LMP-s, DK-s, együttes és jobbikos együttműködés keretében kezdeményezte. Az mindenki előtt világos, hogy őket nem az úgynevezett korrupció, hanem a magyarok 2010-ben és 2014-ben ötször is meghozott demokratikus döntése, a Fidesz-KDNP választási győzelme, az emberekkel közösen kiharcolt sikerek, a rezsicsökkentés, a migrációs helyzet kezelése, a magyar földművesek helyzetbe hozása és a bűnözés visszaszorítása zavarja. (15.20)Igen, az ellenzék nemet mondott a Btk. szigorítására, a bűnözés visszaszorítására, a korrupcióval szembeni zéró toleranciára, az elszámoltatásra, a feketegazdaság megnyirbálására, a közpénzek szigorúbb felhasználására. Ugyanis aki kormányoz, azt még alaptalanul is meg lehet vádolni korrupcióval, annak természetéből fakadóan, de milyen ellenzék az, amelyik tele van korrupcióval? Márpedig a mostani ellenzék ilyen. (Dr. Szél Bernadett közbeszól.) A Fidesz-KDNP felszólalói a mai napon azt is egyértelművé és világossá fogják tenni, tényekkel fogjuk igazolni, hogy az ellenzék ‑ így en bloc, a szélsőbaltól a szélsőjobbig ‑ tele van korrupciós ügyekkel, az MSZP-től kezdve a Brüsszelből pénzelt Gyurcsányon át Vona Gáborig, aki még mindig nem vallott színt Európa legsúlyosabb korrupciós botrányáról (Derültség a Jobbik és az LMP soraiban.), arról,hogy a KáGéBélákat foglalkoztató Jobbik milyen idegen hatalmakat szolgál (Közbeszólás a kormánypártok soraiból: Bizony!), és mennyi pénzért teszi ezt, mennyi pénzt hozott a Jobbik finanszírozására Kovács Béla. (Közbeszólások a Jobbik soraiból.) Az mégiscsak tűrhetetlen, hogy ma az Országgyűlésben két köztörvényes váddal, kiadott mentelmi joggal bíró képviselő van: az MSZP-s Hiszékeny Dezső és a jobbikos Kovács Béla. (Lukács Zoltán: Micsoda véletlen!) Itt ülhetne közöttünk Bajnai Gordon hű táskahordozója, Szabó Szabolcs képviselő úr is, de ő nem tartotta fontosnak, hogy részt vegyen a mai ülésen. Ők mikor számolnak már el az Együtt pártalapítványának, a Haza és Haladásnak külföldi támogatásával? Az ÁSZ világosan megállapította azt is, hogy az LMP nem tudott elszámolni a pártnak járó költségvetési támogatással. (Dr. Szél Bernadett: Jaj­ajaj! ‑ Derültség a Jobbik soraiban.) Lett-e ennek következménye? Az LMP vezetői közül vajon ki nyúlta le a pénzt? (Dr. Szél Bernadett: Hát annyira korrupt...!) Tett-e feljelentést Schiffer András, Szél Bernadett vagy éppen Hadházy Ákos? Brüsszel miattuk, két ellenzéki párt miatt ítélte el a magyarországi pártfinanszírozást. Ki kell mondanunk, hogy a korrupció bugyrában összefonódott ellenzékiek (Dr. Szél Bernadett és Balla György közbeszól. ‑ Az elnök csenget.) közös célokat határoztak meg a mai napra. Egyrészt azt, hogy alaptalanul és gátlástalanul rágalmazzák a miniszterelnököt (Derültség a Jobbik és az MSZP soraiban. ‑ Közbeszólások az MSZP soraiból: Hát még a vejét! ‑ Mi van a Tiborccal?), a kormányt és a Fideszt mindazzal, amit ők tesznek, másrészről pedig a saját korrupciós ügyeikről szeretnék elterelni a figyelmet. Tisztelt Országgyűlés! Ezek után nézzük a tényeket és a valódi korrupciós ügyeket! A Fővárosi Törvényszék múlt héten csütörtökön másodfokon felfüggesztett börtönre ítélte Juhász Ferenc volt MSZP-s honvédelmi minisztert és bizalmasát, Fapál Lászlót, a tárca egykori közigazgatási államtitkárát egy 2006-os ingatlanüggyel kapcsolatos (Bangóné Borbély Ildikó közbeszól.) hűtlen kezelés miatt. Ezzel újabb ügy kerül minden idők legkorruptabb kormányzatának, a Gyurcsány-Bajnai-korszaknak elszámoltatási aktájába. Juhász Ferenc, az első Gyurcsány-kormány hon­vé­delmi minisztere tettesként, Fapál László közigazgatási államtitkára pedig felbujtóként szerepel az ügyben. (Lukács Zoltán: Nem hiszem el…) A vagyonkezelési szabályok megszegése következtében a Honvédelmi Minisztériumot 43 millió forint vagyoni hátrány érte, és ez nem térült meg. (Lukács Zoltán: Óránként loptok annyit! ‑ Derültség az MSZP soraiban.) A vádirat lényege szerint Fapál László hivatásos katonaként még 1988-ban szolgálati lakást kapott, amelyet tíz év múlva megvásárolhatott. Fapál László emellett 2001-ben a honvédségtől ingatlanépítés céljára munkáltatói kölcsönben is részesült, amelyet 2005-ben visszafizetett. Mindezek ellenére 2005. február 11-én kérelmet nyújtott be Juhász Ferenc honvédelmi miniszterhez, hogy a korábbi lakásjuttatás, illetve a munkáltatói kölcsön ne jelentsen kizáró körülményt, és így bérlakást kaphasson. A HM Zuglóban egy 147 négyzetméteres, padlófűtéses, klimatizált, szaunás, négy és fél szobás ingatlant vásárolt 65 millió forintért 2005. május 5-én, kifejezetten Fapál László részére. Még aznap a HM gyorsított eljárásban intézkedett, és havi ‑ most tessenek figyelni! ‑ 11 680 forintos bérleti díjat meghatározva Fapál Lászlóval határozatlan időtartamú bérleti szerződést kötött. (Lukács Zoltán közbeszól.) 2006. május 10-én Fapál László közigazgatási államtitkár írásos kérelemmel fordult a miniszterhez, hogy megvenné az általa bérelt lakást. A saját személyét érintő javaslatot Fapál László az előterjesztés keltezésének napján egyetértőleg terjesztette a miniszter elé, aki azt ugyanazon a napon „rendben” felirattal záradékolta. Fapál László közigazgatási államtitkárként mindennek eredményeként néhány hónap múlva kedvezményes áron, 22,2 millió forintért megvásárolhatta a nem sokkal korábban a HM által 65,2 millió forintért vett lakást. Fapál Lászlóval kapcsolatban azonban még egy tényt meg tudunk állapítani: miután megszűnt az államtitkári pozíciója, havi nettó 500 ezer forint plusz áfáért adott tanácsokat a szocialista Szekeres Imre honvédelmi miniszter kabinetfőnökének. Egyéb­ként a csepeli szocialista lakásmutyi-sorozat is hasonló forgatókönyvön alapul. Az élcsapat tagjai, a kivételezett elv- és üzlettársak különös módon úgy juthattak szociális bérlakáshoz a kerületben, hogy nem is voltak rá jogosultak, de ha már kiutalták nekik, akkor fél év múlva meg is vették töredékáron, de előtte közpénzen mindig felújíttatták. Előfordult, hogy a felújítás csak papíron, a számlák rendezésével történt meg, sőt a tulajdon megszerzése után rögtön el is adták a lakásokat. Az ember igazságérzete ‑ főleg azoké a fiatal házasoké, rászorultaké, akik évekig várnak egy-egy szociális lakás kiutalására ‑ nagyon várja az igazságos büntetést, a szerződések semmissé tételét, a vagyongyarapodás elkobzását, a bilincs kattanását és a zárkaajtó csapódását. Tisztelt Képviselőtársaim! Aztán itt egy újabb bírósági ítélet: a csillebérci úttörőtábor a kommunistából szocialistába való átvedlés hosszú folyamatának, a gátlástalanságnak, a cinizmusnak, a bűnszövetségnek igazi állatorvosi lova. (Balla György: Úgy van!) Nincs annál visszataszítóbb, mint amikor egyesek arra szövetkeznek, hogy gyerekeket károsítsanak meg. (Bangóné Borbély Ildikó: Jaj, Szilárd!) És bizony, nagyon igazak Márai Sándor szavai: a kommunizmus ugyan megbukott minden értelemben, de a kommunistáktól nehéz lesz megszabadulni (Dr. Szél Bernadett közbeszól.), mert senki sem olyan veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője (Közbeszólások az MSZP soraiból.), aki már nem az eszmét védi, hanem a meztelen életét és a zsákmányt. Igen, a negyedszázad elteltével kimondott jogerős ítélet igazolja, hogy az elvtársak zsákmánynak tekintették az ország legnagyobb gyermekjóléti intézményét (Bangóné Borbély Ildikó közbeszól.), a csillebérci tábort. Azok, akik mindeközben a Mint a mókust énekeltették (Bangóné Borbély Ildikó közbeszól.), a kommunizmust dicsőítették, a rendszerváltás után már csak a vagyon lenyúlására koncentráltak (Közbeszólások az MSZP soraiból.), jelen esetben arra, hogyan lopják meg a gyerekeket. Ebben a csillebérci mutyiban Rácz Péter, Varju László ‑ aki később a DK alelnöke lett, itt ül köztünk országgyűlési képviselőként ‑, a felesége, Czeglédi Katalin, Tóth Miklós, Puch László, Nagy Nóra, aki Nyakó István volt országgyűlési képviselő felesége (Lukács Zoltán: Mint tudjuk, az bűncselekmény! Ha valaki a Nyakó felesége, az bűncselekmény! Mint azt tudjuk. ‑ Derültség az MSZP soraiban.), mindenki érintett volt. Egyébként a csillebérci eset az elvtársak nem egyedülálló, gyermekek elleni korrupciógyanús akciója; gondoljunk bele, hogy a szocialista kormányok alatt gyakorlatilag felszámolták azt a vándortáborozási lehetőséget, amelynek több mint 130 helye volt az ország minden pontján. Feltehetjük a kérdést: kik, hogyan és mennyiért jutottak hozzá az értékes, legtöbbször egyébként természetvédelmi területeken lévő ingatlanokhoz? Vagy ott van a kafetériarendszer: 2011 óta, amióta a Fidesz-kormány átalakította, és bevezette az Erzsébet-utalványok rendszerét, a forgalmi haszonból 150 ezer nagycsaládos, hátrányos helyzetű gyermek, kisnyugdíjas és fogyatékkal élő tudott ingyenesen nyaralni. Tisztelt szocialista Képviselőtársaim! Kedves Elvtársak! Önök akkor miért engedték, hogy a kafetériautalványok hasznát évtizedeken át külföldi baloldali szakszervezetek tulajdonában lévő cégek vágják zsebre?(15.30)Csak nem ebből töltötték fel a józsefvárosi, Köztársaság téri feketekasszákat? Csak nem ezek a pénzek vándoroltak Zuschlag Jánoshoz vagy Simon Gáborhoz? (Lukács Zoltán: Zuschlag a ti haverotok!) Persze, van ennél lejjebb is. Csepelen a gyermekellenes elvtársi mutyi eljutott addig a mélységig, ami semmivel sem magyarázható, egy pedofíliával gyanúsított, ezért még a választáskor is visszaléptetett, majd később el is ítélt volt MSZP-s képviselőre bízták annak a gyermekvédelmi alapítványnak a vezetését, amely hátrányos helyzetű fiataloknak szervezett táborozásokat. (Gőgös Zoltán: Név szerint kérjük!)Tisztelt Országgyűlés! A következő ügy egyszerűen krimibe illő cselekményeket, fordulatokat tartalmaz, a legmocskosabb gengszterfilmek világát idézi. Szabó Bálintot, a Fiatal Baloldal Vas megyei elnökét egy rágalmazási per tárgyalásának előestéjén megverték és megerőszakolták, mert támadói így akarták megakadályozni, hogy el tudjon menni a másnapi tárgyalásra. Az ügyben megemlítették Ipkovich György akkori szombathelyi polgármester, volt országgyűlési képviselő és Tóth Csaba akkori Vas megyei elnök, jelenlegi zuglói országgyűlési képviselő nevét is. Tisztelt Képviselőtársaim! No comment. A személyek és a párthovatartozások önmagukért beszélnek: a másság sajátos értelmezésével történő korrupciógyanús leszámolás a Vas megyei MSZP-nél. Sajnos, a csepeli kettős gyilkosság még ezt a szörnyűséget is überelni tudta. A csepeli elvtársak erejük teljében, verhetetlenségük gőgös tudatában, kapzsiságuk által vezérelve azt hitték, bármit, bármikor és bárhol megtehetnek. (Derültség az MSZP soraiban.) Két ártatlan ember ‑ én ezen nem mosolyognék ‑, az egyikük éppen egy régi elvtársuk, sőt mondhatnám, hogy barátjuk, egy volt KISZ-vezető, képviselő, frakcióvezető-helyettes, alpolgármester, a másikuk egy fiatal, életvidám pedagógus lett a halálos áldozata korrupt rendszerüknek. Létrehoztak egy olyan alapítványi rendszert, amelynek segítségével megfejhették az államot és megcsapolhatták az önkormányzatot, közpénzeket tudtak magáncélra fordítani, mégpedig hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok képzésére, segítésére hivatkozva. Így jutottak az elvtársi kör tagjai ingatlanhoz, jól fizető álláshoz, így működtettek feketekasszát terembérletekkel kapcsolatban, és így manipulálták a könyveléseket. Aztán egyszer csak valakinek, a meggyilkolt MSZP-tag igazgatónak és ifjú helyettesének elege lett a tanácsköztársasági, pufajkás és munkásőr felmenőkre való hivatkozásból, és elindultak a tisztázás útján. De sohasem érkeztek meg az út végére, mert még az elején meg kellett halniuk. Tisztelt Képviselőtársaim! Összefoglalásul, engedjék meg, hogy egy Szolzsenyicin-idézetet citáljak (Lukács Zoltán: Mindig ezt olvasod! ‑ Dr. Bárándy Gergely: Ezt ismered, semmi mást!): „A kommunistánál kártékonyabb és veszélyesebb embertípust még nem produkált a történelem. (Lukács Zoltán: Minden este ezt olvasod, Szolzsenyicint.) Cinizmusuk, szemtelenségük, hataloméhségük, gátlástalanságuk, rombolási hajlamuk, kultúra- és szellemellenességük elképzelhetetlen minden más normális, azaz nem kommunista ember számára. A kommunista nem ismeri a szégyent, az emberi méltóságot, és fogalma sincs arról, amit a keresztény etika így nevez: lelkiismeret. A kommunista eltorzult lélek, egészséges szellemű európai ember nem lehet kommunista. Nincs olyan vastag bőrt igénylő hazugság, amit egy kommunista szemrebbenés nélkül ki ne mondana, ha azt a mozgalom érdeke vagy az elvtársak személyes boldogulása így kívánja.” (Dr. Bárándy Gergely: Hoffmann Rózsáról beszélsz?)Sajnos, a hataloméhes Jobbik immár sokadszor ezekkel állt össze. Ezen nincs mit magyarázni. (Közbeszólások a Jobbik soraiból.) Madarat tolláról, em­bert barátjáról. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypártok soraiból.)
 • TÓBIÁS JÓZSEF, az MSZP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Az első kérésem az lenne az elnök úrhoz, hogy kérje meg a jegyzőkönyvvezetőket, hogy ezt a 15 perces Tuskó Hopkins-idézetet úgy, ahogy van, töröljék a jegyzőkönyvből, ez méltatlan. Méltatlan mindahhoz, ami itt elhangzott, már csak azért, tisztelt képviselőtársaim, mert miről szól a javaslat, tehát kellene pontosan idézni: a javaslat az antikorrupció lehetőségeiről szól Magyarországon. A Fidesz-kormány ideje alatt lassan, de folyamatosan kibontakozva mára egyértelmű, hogy állami szintűvé vált a korrupció. És az elmúlt negyedóra pontosan meggyőzött róla, hogy miért van ez a felsorolás, és miért lesz ma ez osztályrésze ennek a vitának. Merthogy zajlottak az elmúlt negyedszázadban Magyarországon ‑ igen, különböző kormányok idején ‑ korrupciós ügyek, de egyetlenegy kormány sem volt, tisztelt képviselőtársaim, amely állami szintre, jogszabályi szintre emeli a korrupciót. (Szórványos taps az MSZP soraiból.)A visszaélésekről, tisztelt képviselőtársaim. Zajlanak Európában is, vannak máshol is, azonban Magyar­országon a politikán kívül a magánszférában, de még az egészségügyben is tapasztalhatók a visszaélések. Minden kormánynak megvolt az elmúlt negyedszázadban egy-két nagy ügye, de a Fidesz-kormány­zás alatt, nézzük már meg, mit is jelent a rendszerszintű korrupció, mit jelent az, tisztelt képviselőtársaim, hogy önök a családok biztonságára, a családok egészségére való hivatkozással felszámolják a szerencsejáték rendszerét Magyarországon, és mit jelent az, hogy utána ez egy kézben összpontosul. Egy vállalat? Nem. Egy állami cég? Nem. Egy magánember kezében összpontosul minden ma, ami a szerencsejátékról szól. És hogy már legyen rendszerszintű, hozzunk rá törvényt, hogy neki nem kell befizetni különböző illetékeket, neki nem kell befizetni különböző adókat. (Közbeszólások a Fidesz soraiból: Sukoró!) Erről szól a szerencsejáték-történet. Beszéljünk tovább: trafik kérdése. Mit jelent? Önök hoznak egy törvényt, hogy ez így legyen legális, mert a kétharmadukkal ezt megtehetik. Mi történik? Elveszik húsz-harminc éve dolgozó emberektől a megélhetésüket, azért, hogy a választókerületi felelősök, bár nem lehet bizonyítani, mert a hangfelvétel nem minősül annak, mégis elismerően nyilatkoznak, hogy hogyan fogunk barátoknak, haveroknak kiosztani trafikot. Beszéljünk még egy rendszerszintű korrupcióról, tisztelt képviselőtársaim, a föld kérdéséről! Itt zajlik a vita e Ház falai között, hogy hogyan és miképpen lehet jó gazda a magántulajdon, mert az állam nem jó gazda. És érdekes módon most látjuk előre, hogy a rendszerszintűség azt jelenti, hogy ma amúgy nagyon drágán megvásárolt földeket is, amit ép ésszel nem venne meg senki, mert a megtérülése 150 év, már várjuk azt a törvényjavaslatot, amellyel meg fogják változtatni a bérleti szerződések feltételét, ahol lehetővé kívánják tenni, hogy mégis meg lehessen gazdagodni majd a már új tulajdonosként drága pénzen vásárolt földekből.Még egy nagyon fontos kérdés, mert amikor korrupcióról beszélünk rendszerszinten, akkor a közbeszerzésekről beszélünk. Ma az uniós forrásoknak több mint 50 százalékát közbeszerzések nélkül bonyolítják le Magyarországon, legyen az közvilágítás, legyen az állami beruházás, legyen a fejlesztési forrás. Ma már önök törvényesen, jogszerűen olyan törvényt hoznak, hogy nem kell már nyílt pályázat, most már meg is lehet hívni, és még hozni kell másik két ajánlattevőt is. (Dr. Völner Pál: Az is közbeszerzés.) Kíváncsi lennék, tisztelt Völner államtitkár úr, hogy az önök közbeszerzési eljárása hogyan tud átláthatóságot és hogyan tud transzparenciát teremteni ma akkor, amikor naponta ‑ nem nyolc év, nem húsz év ‑ több ügy lát napvilágot, mint összesen az elmúlt húsz évben. De ha már arról beszélünk, tisztelt képviselőtársaim, hogy a független társadalmi szervezetek, az Unió, az amerikai nagykövet asszony is sérült alkotmányos berendezkedésről, a fékek és ellensúlyok teljes hiányáról beszél, hogy elindult Magyarországon egy olyan hatalomkoncentráció, amelynek az eredménye, hogy nemzedékeken keresztül a meghatározó döntéseknek nagy része homályban maradjon, ne derüljön ki, hogy mit tartalmaz az orosz hitelszerződés, ne derüljön ki, mi van a Paks II. szerződésében, mert titkosítva van, akkor mind a jogállami intézmények elfoglalásával kezdődő, nevezzük nevén, centrális erőtérrel kialakult és annak a következményeként ma negyedik-ötödik éve kormányzó Fideszről beszélünk. (15.40)Tisztelt Képviselőtársaim! A recept nagyon egyszerű: rabul kell ejteni az államot. Idézem Lázár Jánost, bár nem tudom szó szerint, hiszen csak pontosan és szépen, ahogy szokták mondani, de mégis valahogy arról beszélt, hogy a gazdasági cégek, a gazdasági vállalatok érdeke mentén zajlik ma a törvényhozás Magyarországon. Melyik gazdasági lobbiról van szó? Ki az, aki ma ennek az Országgyűlésnek bármilyen rendű-rangú képviselőjét arról akarja meggyőzni, hogy vajon helyes lesz-e, ha olyan közbeszerzési jogszabályt, értesítőt küld ki a kormány vagy fogad el, amelynek valaki már előre kedvezményezettje lesz?Tisztelt Képviselőtársaim! Nem arról kell vitatkozni, hogy mi történt az elmúlt húsz évben, hanem akkor azt kell megváltoztatni, hogy a következő húsz évben ne legyen ilyen. Ehhez több átláthatóságra, sokkal több nemzetközi sztenderdnek az átvételére van szükség, és fel kell hagyniuk a személyre és a gazdasági érdekeikre szabott törvényi eljárással. Addig, amíg a választópolgárnak nincs döntési lehetősége, hogy hogyan kívánja élni az életét, mert őrá önök szabályokat gyártanak, amelyek különben betarthatatlanok, eközben saját magukra, a saját oligarchiáikra, a saját klientúrájukra olyan szabályokat hoznak, amelyekről ma joggal el fogják mondani a vitában, hogy az nem úgy van, mert törvényszerű volt. És igazuk van. Önök kétharmaddal törvényessé tették a korrupciót Magyarországon. Ezért 2018 után minden egyes ügyet, amelyet önök akár titkosítottak, akár nem, nyilvánosságra kell hozni. Felül kell vizsgálni, hogy ne lehessen az, hogy következmények nélkül lépünk át egy Fidesz nélküli, Fidesz-kormányzás nélküli új köztársaságba. Köszönöm szépen. (Taps az MSZP padsoraiból.)
 • DR. BÁRÁNDY GERGELY, az MSZP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Én is hadd tegyek egy megjegyzést először a Fidesz eddigi szónokairól.Azt hittem, amikor meghallgattam Kontrát államtitkár úr elmúltnyolcéves lemezét és ‑ őszintén szólva ‑ kicsit akadozva felolvasott, közepesen megírt termelési beszámolóját, hogy azt már nem lehet alulmúlni. (Tessely Zoltán: De te megpróbálod!) Mégis sikerült Németh képviselőtársamnak ezt megtennie. (Németh Szilárd István: Fáj az igazság! Nagyon fáj!) Azt javasolnám, hogy azt az egyetlen idézetet, amit ismer, úgy tűnik, a klasszikusoktól ismer, mást nem, mert örökké ezt mondja el, azt a saját frakciójában tegye meg, mert önök közt ülnek ilyen emberek, köztünk nem. (Közbeszólás az MSZP padsoraiból: Így van! ‑ Moraj a kormánypárti padsorokból.)Ami a lényeg, tisztelt képviselőtársaim, hogy a társas bűnözésnek vannak szintjei, a kriminológia és a büntetőjog-tudomány meg is határozza ezeket. Utóbbiakban például a legkisebb súlyú a társ­tettesség, aztán következik a csoportos elkövetés, aztán a bűnszövetségben történő elkövetés, végül a bűnszervezetben való elkövetési mód. Eddig jutott a büntetőjog-tudomány. És már nem nevesíti, de sajnos jelenség önöknél, az ezt is übereli, amikor az állami működés alapja a korrupció. Erről beszélt a frakcióvezető úr is. Azaz már nem a korrumpált politikusokról, állami vezetőkről, kormány közeli üzletemberekről beszélünk, hanem a korrupción alapuló állami működésről, központilag szervezett állami lopásról.Érdemes ennek néhány elemét egyébként felvillantani, ezt megtette frakcióvezető úr is, én egy picit másról beszélek. Mi nem terembérletekről meg pár százezer forintos bűncselekményekről beszélünk, amire szintén nincs mentség, hanem például arról, hogy ha önök 3000 milliárd forint magánnyug­díjvagyon lenyúlását szeretnék elérni, akkor nem egyszerűen ellopják, hanem strukturális átalakításnak álcázva folyatják be azt az államkasszába. Ha a földek újraelosztásáról van szó, vagy netán dohánykereskedelmi vagy szerencsejáték-koncesszió átjátszásáról, törvényt hoznak rá. Először törvényi úton tönkreteszik a szektort, aztán monopóliumként átjátsszák maguknak. Ha a kultúrára szánt pénzt kell haveroknak leosztani, akkor létrehozzák a Művészeti Akadémiát. Ha reklámcéget kell lopni, először törvénnyel elhetetlenítik azt a piaci szegmenst, amely egyébként ezt birtokolja, a tönkretett cégére tesz egy visszautasíthatatlan ajánlatot, mondjuk, a miniszterelnök egyik fő lopó embere, majd törvénnyel ismét megnyitják a piac érintett szegmensét. Az ország diplomáciai és erkölcsi hitelességét kockáztatva azóta egyértelműen bebizonyosodott, hogy üzleti érdekekért cserébe kiadják, de talán helyesebb azt mondani, hogy eladják a baltás gyilkost Azerbajdzsánnak. Sokszor kritizáltuk, tisztelt képviselőtársaim, a fékek és ellensúlyok lebontását. Hogy hogyan jön ez ide a korrupcióhoz? Nézzük meg, hogy mely állami szervek is lennének a leginkább hivatottak az állami korrupció elleni küzdelemre; kezdjük a NAV-val! Az adóhatóság ma nem üldözi, hanem hitelesíti, esetenként koordinálja az intézményesített korrupciót. Itt sem arról van szó tehát, hogy a NAV-on belül dolgoznak korrupt tisztviselők, esetleg akár a szervezett bűnözés delegált tagjaiként, hanem arról, hogy az adóhatóság kormányzati elvárás alapján az állami korrupció szerveként működik. Erről szólt az amerikai kitiltási botrány is, ahol mások mellett az adóhatóság elnökét tiltották ki az Amerikai Egyesült Államokból korrupció miatt, tisztelt képviselőtársaim. Korrupció miatt! De erről szól egy baloldalisággal nem vádolható kriminológus adószakértő tanulmánya is, aki tudományos igényességgel tárta fel e rendszer működésének természetét. Márpedig az evidens, hogy a korrupciós bűncselekményeket adóhatósági eljárásban lehet a legszélesebb körben feltárni, például kapcsolódó ellenőrzésekkel, nem pedig büntetőeljárásokban. A rendőrségről nem szólnék, mert bár normálisan feladata lenne a korrupció üldözése, egy korrupt kormány alá rendelve ez aligha lehetséges és elvárható. Aztán ott volna az ügyészség, amit egy volt kormánypárti képviselőjelölt vezet, és akinek a részrehajló és politikai szempontból elfogult működését, a kormányzati korrupciós cselekmények eltussolására szakosodott tevékenységét tényekkel alátámasztva kétszer 4-5 órában bizonyítottuk itt, a parlament plenáris ülésén. Az Állami Számvevőszéket, a Magyar Nemzeti Bankot egy-egy volt országgyűlési képviselőjük vezeti, az Alkotmánybíróságot pedig lassan szó szerint csak a Fidesz által jelölt és megválasztott alkotmánybírák alkotják.Összefoglalva: a korrupt rendszerüket biztosítják egy korrupt adóhatósággal, egy volt politikustársuk által vezetett, végtelenül elfogult és befolyásolt ügyészséggel, egy pártérdekeket szolgáló Állami Számvevőszékkel, Nemzeti Bankkal és Alkotmánybírósággal, amely utóbbi még alkotmánysértés esetében sem veszi elejét a törvényesített lopásnak. Ez aztán a rendszer, tisztelt képviselőtársaim! Hol van ehhez képest az olasz vagy az amerikai maffia? Itt nem a maffia tagjai épülnek be a legfelsőbb kormányzati körökbe, hanem a miniszterelnök maga a keresztapa, sok rokonnal a kormányban, a formális kormányzati ellensúlyok élén és helyi szinten. Utóbbiak, azt tudom mondani, hogy a térség kiskirályai, mint a középkorban. Ha meg jön a király, akkor hol egy rendkívül ízléses festménnyel kedveskednek neki ‑ kár, hogy Tállai államtitkár úr már nincs itt ‑, hol más figyelmességgel. Aztán itt-ott ünnepségeket rendeznek az ikszedik ellopott milliárdjuk megszerzésekor. Már nem elégednek meg, tisztelt képviselőtársaim, a saját lopott vagyonukkal, saját kis társadalmat építenek, hűbérurakkal és hűbéresekkel. A szövetet pedig összeköti a közös érdek, a hála, de legfőképpen a félelem, hiszen az ebül szerzett vagyon, esetleg a hierarchiában kicsit lejjebb vagyonka miatt mindenkinek fogja egy nagyobb Döbrögi ‑ hogy is mondjam ‑ a kezét.Szóval, nem elég a fideszes politikai elit, a fideszes gazdasági elit, a politikusok strómanjainak, a Mészáros Lőrinceknek a köre, nem elég a helyi kiskirály, hanem kellett egy mesterségesen kialakított fideszes középosztály is, a trafiktulajdonosok, a preferált alvállalkozók, pályázati nyertesek, a műkörmös új földbirtokosi réteg. De ne gondolja senki azt, hogy nem tudjuk, hogyan és mi megy Magyar­országon! Ne gondolja senki, hogy azért, mert ma nem olyanok a körülmények, hogy ezek feltárására hatósági igény volna, hogy a lépni képes potentátok nem akarnak cselekedni, sőt támogatják ezeket a jelenségeket, ennek a magatartásnak nincs kockázata! De van, tisztelt képviselőtársaim, van kockázata. Legtöbb esetben ezeknek a bűncselekményeknek az elévülési ideje tíz év. Tíz év a politikában beláthatatlanul hosszú idő. A türelem nem azonos az ismeretek és az elszántság hiányával. Lehet, hogy a törvényhozással megtámogatott korrupciós cselekmények egy részének esetében azzal szembesülünk majd, amivel annak idején a nürnbergi per bírái. (Zaj a kormánypártok padsoraiból. ‑ Dr. Répássy Róbert közbeszól.) De egyrészt ők is találtak végül megoldást, másrészt nem muszáj a legsúlyosabb és mindegyik bűncselekménybe belebukni. Lehet, hogy Al Capone legtöbb bűnét meg tudta úszni, de adócsalásért azért mégis börtönben végezte. Így fognak önök is járni. Köszönöm szépen a figyelmet. (Dr. Répássy Róbert: Ugyan már, ne fenyegetőzzél! ‑ Taps az MSZP padsoraiból.)
 • HOLLIK ISTVÁN, a KDNP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Nemrég vagyok képviselő, ezért biztos a tapasztalatlanságomnak tudható be, hogy a politikai vitanap címét elolvasva arra következtettem, hogy itt politikusokat érintő konkrét vagy folyamatban lévő korrupciós ügyekről fogunk beszélni, és mivel Magyarországon az ellenzék van teli korrupciós ügyekkel, ez a nap arról fog szólni, hogy ezekben a konkrét ügyekben tud majd az MSZP, valamint a Jobbik megnyugtató válaszokkal szolgálni. De a szocialisták imént hallott felszólalása után rögtön rájöttem, hogy sajnos csalódnom kell, mert most már egyértelmű, hogy minden pozitív várakozásunk ellenére nem fogunk érdemi válaszokat hallani az MSZP józsefvárosi feketekasszájáról, Simon Gábor bécsi számláján tartott pénzének eredetéről, vagy éppen Hiszékeny Dezső képviselőtársunk folyamatban lévő hivatali vesztegetéses ügyéről. De valószínűsítem és megelőlegezem, hogy a Jobbik is hallgatni fog Kovács Béla ügyéről, és Sneider Tamás 2010-es, Vona Gáborról szóló mondatának értelmezését sem várhatjuk tőlük, mely szerint Vona Gábor valószínű még maffiózókkal is kellett, hogy jóban legyen. (Dúró Dóra: Nem igaz!)Ezért némileg eltérve a tervezett gondolataimtól, kicsit más mederbe terelném ezt a vitát. Először is szeretném leszögezni, mindig van egy diszkrét bája, amikor a szocialisták vádaskodnak ebben a témában úgy, hogy lényegében csak hosszú kutatómunka után tudnánk megnevezni olyan vezető baloldali politikust, akinek még ne került volna szóba a neve valamilyen korrupciógyanús ügyben. Elképesztő volt éppen ezért hallgatni a szocialisták felszólalását, mely igen nagyvonalúan lépett túl az MSZP kínos múltján és jelenleg is aktuális korrupciós ügyein. Mi azonban nem tudunk szó nélkül továbblépni a szocialistákhoz kapcsolódó korrupciós ügyeken, és pláne nem szeretnénk káposztaőrző tanácsokat kapni az Országgyűlés kecskéitől. Főként annak fényében nem, amit a Fidesz-KDNP-kormány az elmúlt években tett a korrupció visszaszorításáért. Erről államtitkár urak részletesen beszámoltak, de úgy látom, érdemes megismételni röviden az elhangzottakat, mert úgy látszik, mintha az MSZP képviselői nem hallották volna ezeket az eredményeket. Először is zéró toleranciát hirdetett a kormány a korrupcióval szemben. 2011-ben a jelenlegi kormánytöbbség volt az, amely az Alaptörvénybe foglalta az állami vagyonnal való felelős gazdálkodást. Tette mindezt azért, mivel a baloldali kormányok elvesztegették és eltékozolták a magyar közvagyont. Az új kormány sokat tett a feketegazdaság elleni harcban is, bevezette az online pénztárgépeket, új közbeszerzési törvényt fogadott el, és megszigorí­totta a korrupciós bűncselekményekre vonatkozó büntetési tételeket is. Míg a baloldali kormá­nyok alatt a közbeszerzéseket offshore-cégek nyerték, az új törvény kizárta a közbeszerzésekből az offshore-cégeket. Az Orbán-kormány 25 éves örökséget törlesztett, amikor az új szabályokkal olcsóbbá tette a kampányokat és átláthatóvá tette a pártfinanszírozást. És hogy egy nemzetközi elismerésről is szóljak: az Európa Tanács korrupcióellenes szervezetének nemrég megjelent jelentése is elismeri, hogy Magyar­ország a korrupcióról szóló büntetőjogi egyezmény kiegészítő jegyzőkönyvének ratifikációjával a 2012-es korábbi jelentés összes ajánlását végrehajtotta, és újabb fontos lépéseket tett a korrupció ellen. Ezek alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a Fidesz-KDNP-kormány elkötelezett a korrupció visszaszorításának ügyében. Az elmúlt évek korrupcióellenes munkája alapot ad számunkra arra, hogy ha már az MSZP nem beszél a saját ügyeiről, akkor mi itt ezt megtegyük. Először is azt kell látnunk, hogy az MSZP-nek az elmúlt tíz évben csak olyan miniszterelnök-jelöltjei voltak, akiknek a nevéhez korrupciógyanús ügyek társulnak. Úgy látszik, ez a baloldalon szokásos miniszterelnöki casting esetében elvárás volt. Gyurcsány Ferenc esetében az ember nem tudja, hogy hol kezdje a felsorolást, az őszödi kormányüdülő mint állami vagyon elherdálásának ügyénél, vagy éppen a Nomentana és Fittelina nevű cégeknél, melyek azt a célt szolgálták, hogy Gyurcsány a luxusvillájába építendő úszómedencéjének építési költségei után az áfát vissza tudja igényelni. És akkor nem is beszélek az MSZP kormányzása alatti felesleges állami beruházásokról, amelyeknél szintén felmerült a korrupciógyanú; elég csak a dombok közötti völgyhidat vagy a pusztába épített alagutakat említeni. De ha megnézzük az MSZP 2014-es miniszterelnök-jelöltjét, Mesterházy Attilát, akkor ott a Zusch­lag-üggyel találjuk szembe magunkat, hiszen Mesterházy Attila éppen annak a minisztériumnak volt az államtitkára, ahol az ifjúsági támogatásokról döntöttek, és Zuschlag ezeket a pénzeket lopta el. Bűnszövetségben, mondta ki a bíróság, teszem hozzá. De hogy ne csak a múltban vájkáljunk, szeretnék egy-két témát feleleveníteni, amire még mindig nem kaptunk választ a Magyar Szocialista Párt részéről. Simon Gábor ügyét már említettem, az MSZP VIII. kerületi feketekasszája is szóba került, és ehhez szorosan kapcsolódik az MSZP-pártszékház titkos széfje is, valamint hogy Gyurcsány Ferenc 2013-ban azt találta mondani ‑ idézem pontosan -: „Én voltam ennek a pártnak az elnöke, sok helyről vándorolt oda a pénz, Európából nem nagyon, ahonnan meg vándorolt, azt meg jobb, ha nem tudjuk.” Az MSZP a mai napig adós ennek a mondatnak a magyarázatával. De illetlenség lenne részemről, ha kizárólag a ma is aktív politikusokat említeném, ezért véletlenül sem szeretném kihagyni Juhász Ferencet, akit éppen a napokban mondott bűnösnek a Fővárosi Törvényszék Fapál László lakásvásárlása kapcsán, vagy akár Hiszékeny Dezsőt, akit hivatali vesztegetéssel vádol a Központi Nyomozó Főügyészség. Ha folytatni szeretnénk a felsorolást, és egy kis történelmi kitekintéssel az SZDSZ ügyeit is idehoznánk, akkor minden valószínűség szerint még a bővített időkeret is szűkös lenne számunkra. De az MSZP mellett azért meg kell említeni a Jobbikot is, mert a korrupció a Jobbiktól sem áll távol. (Zaj a Jobbik soraiban.) A párt ugyanis mind a mai napig nem tisztázta minden idők legsúlyosabb botrányát, a Kovács Béla-ügyet. (Derültség a Jobbik soraiban.) A Jobbik képviselőjét, akinek orosz felesége van, véletlenül épp az oroszoknak való kémkedéssel vádolják. Vona Gábornak választ kell adnia arra, milyen eredetű pénzekkel finanszírozta Kovács Béla a Jobbikot. Ahogyan arra is, hogy miért nem vizsgálta ki a mai napig a képviselő ügyét, és mit ért az alatt, hogy a KáGéBéla-üggyel kapcsolatban azt nyilatkozta nemrég: sok mindent hallottam, közte elbizonytalanító dolgokat is, amikre választ várok. Vona Gábor, tisztelt elnök úr, mi is válaszokat várunk. Arra a kérdésre is választ várunk, hogy a Jobbik miért állt át a nagybirtokos Simicska Lajos oldalára, holott programjában még a földosztást sürgette a magyar családi gazdálkodóknak, most pedig nem támogatják, hogy a magyar föld magyar kisbirtokosok kezébe kerülhessen. (Gőgös Zoltán: Mert nem azoké lesz!)Fontos kihangsúlyozni, hogy az előbb említett esetek, ellentétben az önök üres politikai vádaskodásaival, konkrét, folyamatban lévő vagy akár már le is zárt büntetőügyek. (Dr. Bárándy Gergely: A felmentésekről is beszélsz?) Éppen ezért, mielőtt bárki az ellenzék padsoraiból úgy gondolja, hogy van értelme egy olyan vitának, ahol önök ismét elmondhatják az üres vádaskodásaikat, akkor szeretném jelezni, hogy ez felesleges. Felesleges, mert ezt már 2010-ben és 2014-ben is megtették. Az országgyűlési választások kampányában korrupcióval kürtölték tele az országot, ám az eredmények ismertek: a magyar embereknek korrupció kapcsán éppen önök, a szocialisták jutottak eszébe, és a baloldali korrupciós kormányzásból nem kérnek még egyszer, valamint támogatják a Fidesz-KDNP-kormányt abban, hogy egy sikeres országot építhessen, és a jövőben továbbra is mindent megtegyen a korrupció visszaszorításáért. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypártok soraiban.)
 • VONA GÁBOR, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Köszönöm szépen a szót. Gyermekkorunkból bizonyára még sokan emlékszünk arra az időszakra, amikor a nyári szünet közeledtével elkezdtük felírni a táblára a „vakáció” szót betűnként visszafelé. Ha a „ció” szót látnám most a táblán, nem biztos, hogy a „vakáció” szó jutna eszembe, de talán önöknek sem, hiszen sokkal többet hallunk ma Magyarországon a migrációról és a korrupcióról, bár Hollik Istvánt és Németh Szilárdot hallgatva a „hallucináció” szó is eszembe jutott. (Derültség az ellenzéki oldalon.) Fontos, hogy a korrupcióról és a migrációról beszéljünk, hiszen ez az a két súlyos probléma, ami maga alá akarja temetni Magyarországot, de a kettő között sajnos van különbség. (16.00)Ugyanis amíg a migrációról nagyon sok szó esik, addig a korrupcióról alig-alig beszélünk. Ennek az az oka, hogy a kormánynak nincs olyan politikai szándéka és nem politikai érdeke, hogy a korrupcióról beszéljünk, hiszen van szégyellnivalója és van titkolnivalója. Amíg a migráció politikai témája érdeküknek számít, és erről a közszolgálati csatornán meggyőződhetünk, hogy folyamatosan erről szólnak a beszélgetések, erről szólnak a riporteri kérdések, addig a korrupcióról valóban alig esik szó. És ez nem jó, mert a korrupció ma Magyarország legnagyobb problémája a migráció mellett. Mondhatnám úgy is, hogy a korrupció ma Magyarország közéleti mocsara, amelyben minden egyes jó szándék, minden egyes pozitív elképzelés elsüllyed és elsüllyedt az elmúlt 25 évben.Egyfajta vörös vonalként, mint valami örök ígéret, végigvonult az elmúlt 25 évben minden egyes ellenzéki párt kormányprogramjában vagy választási programjában az antikorrupciós politika, az elszámoltatás.(Mirkóczki Ádámot a jegyzői székben Ikotity István váltja fel.)Mindenki megígérte ellenzékben, aztán kormányra jutva elfelejtette korábbi ígéretét. Sőt, nemcsak hogy elfelejtette, hanem az antikorrupcióval kampányoló ellenzéki pártok kormányra kerülve, beleértve itt a baloldali pártokat és beleértve a Fideszt is természetesen, maguk váltak a korrupció motorjává, élharcosává.Joggal merülhet föl a kérdés bennünk, hogy mi ennek az oka. Mi annak az oka, hogy azok a pártok, amelyek ellenzékben annyi sokat beszéltek a korrupció felszámolásáról, kormányon mégsem tudtak ellene semmit tenni, sőt, pont az ellenkezőjét tették. Arról lehet esetleg szó, hogy ez egy antropológiai törvényszerűség, hogy az emberi gyarlóságba bele van kódolva ez a folyamat, amikor valaki közel kerül a húsosfazékhoz, kormányra kerül, akkor nem képes ellenállni a pénz, a hatalom csábításának? Erről lehet szó itt az elmúlt 25 évben?Azt gondolom, hogy nem erről van szó. Erről is szó lehet, de nem ez itt az elmúlt 25 év magyarázata ‑ ennél sokkal rosszabb sajnos. Ugyanis nem arról van szó, hogy tiszta, a korrupciót felszámolni igyekvő ellenzéki pártok aztán kormányra jutva emberi gyarlóságból megbuktak, hanem arról van szó, hogy már ellenzéki pártként is korrupt volt mind az MSZP, mind a Fidesz. Tehát nem egy görög drámát látunk itt, az elbukás tragédiáját, hanem egy ócska maffiafilmet. Már ellenzékben is mind az MSZP, mind a Fidesz korrupt pártok voltak, aztán kormányra kerülve persze, hogy ugyanazt folytatták, amit ellenzékben is tettek. Az egész ellenzékiségüket, pártjukat, a pártrendszerüket, a mechanizmusaikat korrupciós szerveződésre, korrupciós mechanizmusokra építették, és teljesen természetes és logikus, hogy ebből a saját maguk által fölrajzolt és megalkotott keretből kormányra kerülve nem voltak képesek kilépni.A korrupció óriási károkat okoz az országnak, és itt nem csupán az anyagi terhekről beszélek, amiket csak ezermilliárdokban lehet mérni, hanem arról a fajta morális hanyatlásról is, amit ez a magyar társadalomban véghezvisz. Hiszen mi lát a választópolgár? Mit lát a magyar állampolgár? Azt látja, hogy a tulajdon határa, legyen akár köz- vagy akár magántulajdon, egyáltalán nem világos, hanem zavaros, és ebben a zavarosban lehet halászni, sőt érdemes halászni. Mert az viszi valamire, aki lop. Ezt üzeni neki a magyar közélet elmúlt 25 éve. Nem a tisztesség, nem a szorgalom, nem a becsületesség, nem az alázat, hanem a gátlástalanság, az arrogancia és a korrupció viszi előre az embert. Ezt üzente neki mind a baloldali kormány, mind a jelenlegi fideszes kormány: hogy lopni érdemes. (Balla György: Csak ne olvasnád!) Ugye, vannak ezek a kiszólások, hogy „Mi az, hogy! Nagyon is.”, vagy „Na és?” vagy „Na ugye!” Minden miniszterelnöknek megvan a maga kis kiszólása. Ezek azt üzenik az embereknek, hogy igazából nem is szégyelli a politikai vezető azt, hogy korrupt. Sőt, azt gondolja, hogy ezt az embereknek el kell fogadniuk mint valamiféle törvényszerűséget.Az anyagi veszteségeken és a morális hanyatláson túl van egy harmadik nagy probléma a korrupcióval, ez pedig a nemzetbiztonsági kockázat. Itt lehet Kovács Béla ügyével folyamatosan előhozakodni ‑ mint Európa legnagyobb korrupciós botrányával ‑, amit, megmondom őszintén, nem igazán tudok értelmezni. (Balla György: Majd segítünk.) És azt sem tudom értelmezni, hogy milyen kivizsgálást várnak tőlem. Az lenne a furcsa, gondoljanak bele, ha egy orosz kémügyet én ki tudnék vizsgálni, és a Jobbiknak volna erre apparátusa (Dr. Völner Pál: Az a baj, hogy van.), hogy egy orosz kémügyet kivizsgáljon. Az lenne a durva! Tehát ami itt nemzetbiztonsági kockázat, sokkal inkább az önök amerikai kitiltási botránya, hogy mind a mai napig nem tudjuk, hogy miért tiltották ki az önökhöz közel álló személyeket Amerikából. Erre kéne választ adni, és erre kéne önöknek végre elmondani a magyarázatukat.És az is igaz mind a baloldali, mind a jelenlegi kormányra, hogy a fejétől bűzlik a hal. Tehát van egy mítosz, hogy van a jó király meg a rossz tanácsadók, de ez csak egy mítosz, Az a vezető, az a király, aki rossz tanácsadók vesznek körül, rossz király. Igaz ez Gyurcsány Ferencre, és igaz Orbán Viktorra is. Az a miniszterelnök, akit korrupt emberek vesznek körbe, az egy korrupt miniszterelnök. És ezt már kétszer megkérdeztem itt az Országgyűlésben, de fölteszem harmadjára is a kérdést, különösképpen a Fidesz-KDNP, a kormánypártok padsoraihoz intézem, hogy ki az önök közül, aki tűzbe merné tenni a kezét Andy Vajnáért, Habony Árpádért vagy Mészáros Lőrincért. Én nem, az biztos. De önök tűzbe mernék tenni a kezüket a miniszterelnök közvetlen környezetéért?És ha körülnéznek az elmúlt öt évükben, trafikbérlet, földbérleti pályázatok, földprivatizáció, kaszinók; folyamatosan borulnak ki a csontvázak. Akármilyen szekrényt nyitunk ki, onnan kiborul egy vagy több csontváz, korrupció képében. Ha már filmekről beszéltem nemrég vagy görög tragédiáról meg maffiafilmről, meg csontvázakról, akkor itt eszembe jut a Walking Dead. Ha már Andy Vajnáról beszéltünk, Andy Vajnát meg lehetne kérni, hogy a sorozat hetedik szériáját itt Magyarországon, a magyar Országgyűlésben forgassuk, mert tele vagyunk itt korrupciós csontvázakkal.És ha a Jobbik hozzáállását kérdezik és próbálják firtatni, mert ugye, persze a Fidesz stratégiája érthető ezen a vitanapon számomra meg szerintem mindenki számára, próbálják szétteríteni a felelősséget és mindenkit bemocskolni, a saját sarukkal próbálnak itt mindenkit dobálni; azt hozzáteszem persze, hogy az MSZP kapcsán ez nem túl nehéz. De az, hogy a Jobbikot is megpróbálják itt korrupt pártként bemutatni, azt gondolom, az nehezen értelmezhető. Nehezen értelmezhető számomra, és a bizonyítékokat egyáltalán nem látjuk.Tudom azt, hogy sokszor mondják azt az emberek, hogy ha majd a Jobbik kormányra kerül, akkor biztos ők is lopni fognak, hiszen ez volt az elmúlt időszak tapasztalata, hogy mindenki, aki kormányra került, lopott. De van itt egy óriási nagy különbség; és pedig az, amiről már beszéltem, hogy a Jobbik, önökkel és az MSZP-vel ellentétben nem korrupciós mechanizmusokra építi pártrendszerét. Mi ellenzékben nem korrupt pártot építünk, mint ahogy önök már a kezdetektől fogva korrupt pártokat építettek.Ha elmennek a jobbikos önkormányzatokhoz, találkoznak a jobbikos polgármesterekkel, éppen emiatt a jobbikos önkormányzatokban nem fognak korrupciót találni. De ha találnak, jelezzenek nyugodtan. Mutassanak nekem vagy keressenek egy vállalkozót, tisztelt kormánypárti képviselőtársaim, akinek vissza kellett osztani bármelyik jobbikos településen! És önök szerint hány olyan település van, fideszes vezetésű település, ahol vissza kellett osztani a vállalkozóknak bizonyos korrupciós esetek kapcsán? A jobbikos önkormányzatok kapcsán nincs ilyen.Ugye, ott vannak a javaslataink is, amit már számtalanszor megtettünk, de valahogy, bár szeretik a mi javaslatainkat átvenni, ezt már tapasztaltuk, de valahogy a korrupciós javaslatainkat, az antikor­rupciós javaslatainkat nem igazán szeretik. Én elmondom önöknek még egyszer, mert a remény hal meg utoljára, és hátha kedvet kapnak hozzá: például töröljük el a mentelmi jogot. Ne adjuk meg a lehetőséget arra, hogy a politikusok folyamatosan a mentelmi joguk mögé bújva meneküljenek el az igazságszolgáltatás elől. Ha önök annyira büszkék a nemzeti konzultációra, ajánlom egyébként, hogy az általam most itt elmondott javaslatokat futtassák át egy nemzeti konzultáción. Higgyék el, hogy a legelsöprőbb sikeres konzultáció lesz az eddigiek közül. Tehát töröljük el a mentelmi jogot, kezdjük ezzel!Aztán, amit már szintén számtalanszor mondtunk önöknek: a hozzátartozók vagyonnyilatkozatát is hozzuk nyilvánosságra. Nem értem, önök miért nem merik ezt megtenni. Bár tudom, hogy erre jelen pillanatban nem kötelezi az Országgyűlés az országgyűlési képviselőket, de a Jobbik ezt mégis megtette. (Gőgös Zoltán közbeszól.) Azt gondolom, önök előtt is itt áll a lehetőség, a jó példa legyen ragadós, önök is hozzák nyilvánosságra az önökkel egy háztartásban élő hozzátartozóik vagyonnyilatkozatát, és mutassuk be, bizonyítsuk be az embereknek, hogy senki nem próbálja a lopott vagyont, a lopott tulajdont hozzátartozók részére átmenekíteni.Vagy itt van a következő javaslatunk: a ciklus végén minden egyes országgyűlési képviselő és kormánytag vagyonosodási vizsgálat alá vettessék. (Gőgös Zoltán: Egyetértek.) Mindenki számoljon el azzal, hogy miből szerezte azt a vagyont, amivel gyarapodott az eltelt négy évben. Akinek félnivalója van, az nyilvánvalóan féljen!A következő javaslatunk az elévülési idő eltörlése. Mert ugye, a mentelmi jog vagy vagyon elrejtése után ez szokott lenni a harmadik mentőöv, hogy kivárjuk az elévülési időt. A Jobbik a politikusok által elkövetett korrupciós bűncselekmények kapcsán az elévülési időt eltörölné. Nagyon kíváncsian várjuk ez ügyben a kormánypártok ambiciózus és bátor támogató javaslatát.És itt van még a dupla büntetés javaslata is, ami arról szól, hogy ha egy politikus, adott esetben egy országgyűlési képviselő valamilyen bűncselekményt elkövet, akkor ő duplán vétkezik a mi értékelésünk szerint. Hiszen aki törvényalkotóként törvényt sért, az többet tett, többet ártott a törvényességnek, a rendnek, mint egy sima állampolgár. Hiszen ha már az sem tartja be a törvényt, aki hozza, akkor ki fogja betartani? Ezért, ha valaki duplán vétkezik, akkor sújtsa őt dupla büntetés. Azt javasoljuk, hogy a politikusok részére az adott bűncselekményre kiszabható büntetési tétel dupláját is ki lehessen szabni. És ezek nem pusztán szavak! Ha 2018-ban a Jobbik kormányra kerül, ezeket a javaslatokat törvényi erőre fogja emelni. Kormányra kerülve szeretnénk, ha Magyarország és a korrupció eddig nagyon baráti kapcsolata megszűnne, és Magyarország hadat üzenne a korrup­ciónak. (16.10)Erre önök képtelenek, és képtelenek voltak a szocialisták is, hiszen már ahogy mondtam, ellenzékben is erre építették a rendszerüket. Itt önök mindent szétloptak az elmúlt 25 évben, mindent, szinte semmi nincs olyan, ahol ne bukott volna ki valamilyen korrupciós ügy, és hogyha a korrup­ció, mondjuk ‑ a miniszterelnök úr ugyan nincs itt, de szereti a sporthasonlatokat ‑, sport lenne, akkor az biztos, hogy a szocialisták vb-aranyat hoznának Magyar­országnak, de önök meg az olimpiai aranyat is elérnék, ebben biztos vagyok. Amit a szocialis­ták gátlástalanul, sokszor persze összevissza végez­tek korrupció gyanánt, azt önök üzemszerűsítették és csúcsra járatták, profi módon üzemeltetik a kor­rupciót. Én azt gondolom, és ebben a Jobbik és az LMP között bizonyára vannak hasonló elképzelések, hogy a XX. század a korrupcióról szól, és a politikában a XX. század még mindig tart, éppen azért, mert önök vannak kormányon. Akkor fog elkezdődni a magyar közéletben a XXI. század, ha végre ez a korrupt rendszer, amelyet önök és a szocialisták, egymással ugyan el-elvitatkozva a koncon, el-elveszekedve, de mégis közösen működtettek az elmúlt 25 évben, véget ér. Akkor fog elkezdődni a XXI. század. És ha a Jobbiknak a magyar történelemben semmilyen más küldetése nincs, mint hogy ezt a napot elhozza a magyar társadalom számára, akkor már megérte ezt a pártot létrehozni. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a Jobbik soraiban.)
 • DR. SZÉL BERNADETT, az LMP képviselőcsoportja részéről: Tisztelt Országgyűlés! Ha 2015-ben antikorrupciós vitanapot tartunk, akkor két tényt mindenképpen le kell szögeznünk. Az egyik az, hogy aki itt eddig kormányzott az elmúlt 25 évben ebben az országban, az mind híres lett a korrupcióról. Ezért is gondolják azt a választók, amit gondolnak a magyar politikáról és a magyar politikusokról. Ezért gondolják azt, hogy a politika mint olyan, az egy gyalázatos dolog, és a politikus mint olyan, az tisztességtelen. Ez azoknak a pártoknak a felelőssége, akik a rendszerváltás után Magyarországon olyan helyzetbe kerültek, hogy ezt az országot kormányozhatták.A másik tény, amit le kell szögeznünk, az az, hogy az elmúlt öt évben egy kiemelt felelősség jutott ebből a Fidesz-KDNP-nek. Tisztelt Fidesz-KDNP! Önök azért felelősek, hogy legyengítették ezt az országot. Azt is látjuk, hogy önök addig fognak ebben az országban kormányozni, amíg van mit kiszívni ebből az országból. Önök igazi vérszívó pártokként működnek. A Fidesz-KDNP fő tevékenysége igazából mostanra már a korrupciónak a működtetése, a kormányzás önöknek nem több, mint egy puszta fedőtevékenység.Tudják, én hosszan tudnám sorolni az elmúlt öt év kormányzásának a hibáit és annak következményeit. Elég, ha azt mondom, hogy nő a dolgozói szegénység, aggasztó mértéket öltött a kivándorlás, az uniós pénzeket pazarolják, ott van az elhibázott oktatás- és szociálpolitika, és ott van a mi szétvert mezőgazdaságunk. A legnagyobb probléma mégis az, hogy mára a korrupció, az állami pénzeknek a kitalicskázása elsőbbrendűséget élvez a kormányzással szemben. Mi úgy látjuk, hogy azért az önöket megelőző 20 évben a korrupció egy sajátos melegágya volt a kormányzásnak, önök viszont egy egészen profi gépezetet építettek fel a korrupcióra.A probléma az, hogy ez a gépezet, amit önök felépítettek, nagyon sokat fogyaszt. A Simicska-Orbán-háború bizonyítja leginkább, hogy ez a korrupció, az, amit önök felállítottak, gyakorlatilag már felzabálja az egész kormányt. A miniszterelnök már maga érezte úgy, hogy nincs mozgástere a rendszert működtető oligarchákkal szemben. A háttérországot irányító vállalkozóknak nagyobb hatalma volt, mint magának a miniszterelnöknek, az emberek ott ültek az államigazgatás minden szintjén, akitől önök már nem tudtak kormányozni, és a kormányzati döntéseket pedig ezek a háttérhatalmak tudták a saját igényeik szerint formálni.Az egy tragédia, hogy ennek a háborúnak a végeredménye nem az lett, hogy önök a korrupciót csök­kentették vagy végre felszámolták volna, hanem most meg ott tartunk, 2014 óta azt nézzük, hogy önök egy újabb generációs oligarchát kell hogy kistafírozzanak. És én ezért nevezem önöket vérszívóknak, mert most már tényleg egyre kevesebb van ebben az országban, amit belőlünk ki lehet sajtolni, és én pontosan tudom, hogy önök addig akarnak itt kormányozni, amíg van mit kiszívni ebből az országból.Sok mindenről beszélhetnénk, de most néhány olyan témán menjünk végig, amiről azt gondolom, hogy nagy szívfájdalom sok magyar embernek. Ott van a földrablás. Az önök kormányzása úgy indult, hogyha visszaemlékezünk, hogy kinevezték Ángyán Józsefet államtitkárnak, és mindannyian joggal reménykedtünk abban, hogy önöknek ott van a kétharmada, ott van Ángyán József, és végre valóban leszámolnak a korrupt nagybirtokrendszerrel. Hol tartunk öt év múlva? Ott tartunk, hogy Ángyán József ma a kormány vidékpolitikája leghangosabb ellenzőinek az egyike, önök pedig most már másodszorra rabolják le az egész magyar vidéket. Ángyán József maga mondta el, hogy az egyes oligarchák családtagjai ott ülnek a minisztériumban, és kézi vezérléssel osztják ki az állami földet maguknak. Olvasták önök az Ángyán-jelentéseket? Minden szavuk igaz. Az ország legsikeresebb gazdálkodója a miniszterelnök egyébként gázszerelő szomszédja. Önök korábban azt ismételgették, hogy a magyar föld nem eladó. Most gondolkodás nélkül egy kormányhatározatban eladják a megművelhető állami földek kétharmadát csak azért, hogy a korábbi szövetségesüket, Simicska Lajost meggyengítsék. A legjobb bizonyíték arra, hogy az egész földprivatizáció, a fideszes földprivatizáció egy átverés, hogy maguk is azt mondják, hogy az állami bevételeknek igazából nincs szüksége erre a pluszpénzre, önöknek nem a pénz kell, hanem az állami vagyont akarják kijátszani, önök megint feltőkésítik az új generációs oligarchákat.Ott van Paks, a paksi bővítés. Tudjuk, hogy semmi szükség rá. Tudjuk, hogy főleg ilyen sürgős kivitelezésben nincsen szükség rá. Tudjuk, hogy semmi köze nincsen az olcsó áramhoz. Mindezt nemcsak mi tudjuk, hanem tudja maga az Orbán-kormány is, de önöket láthatóan ez nem érdekli. Önöknek ugyanis nem az atomerőműnek a bővítése a fontos, hanem az a legalább 4000 milliárd forint, az éves GDP-nk 13 százaléka, amit le lehet nyúlni ebből a projektből.Minden, ami az elmúlt két évben történt, az ennek a célnak lett alárendelve. Akárhány akadály merül fel, bármennyi kompromisszumot kell meg­kötni… ‑ és most szeretném hangsúlyozni, hogy önök meghátráltak Brüsszellel szemben akkor, amikor az üzemanyag-szállítási szerződésről volt szó, és en­gedték kivenni a szerződésből, hogy az oroszok­hoz vissza lehessen vinni a kiégett fűtőelemeket. Mi lesz ezekkel a fűtőelemekkel? Itt maradnak mind Magyar­országon? Itt fogják önök ezeket elföldelni? Mindenesetre meghátráltak. Most itt van két újabb kötelezettségszegési eljárás, önök nem jegelik ezt a projektet, hanem költik tovább az adófizető polgárok pénzét az idei költségvetésből és a jövő évi költségvetésből is, holott illegálisan nem lehet a XXI. században atomerőművet építeni. Mire van szükség? Önöknek nem atomerőmű kell, önöknek a pénz kell.Folytassuk: kaszinók, Andy Vajna és a trafikok. Hasonló pénzmosoda, mint a paksi bővítés. Egy másik, egy szimbolikus projekt: a kaszinókoncessziók elosztása. A modell jól ismert: állami eszközökkel elfoglalnak egy egész piacot, aztán jól egybegyúrják és átadják a kormány egyik kedvenc oligarchájának. Mindig van egy nemes cél, mint a dohánymutyinál, hogy a fiatalok ne dohányozzanak, hasonlóan a szerencsejátékoknál, hogy a magyar emberek függőségét csökkentsék, de itt igazából nem arról van szó, hogy önök bármi jót akarnának a magyar embereknek, hanem arról van szó, hogy sok jót és pénzt akarnak saját maguknak.Nagyon érdekes volt Tállai András úr vélekedését hallgatni azzal kapcsolatban, hogy ki mit gondol az online pénztárgépekről. Én Tállai Andrást meg az egész magyar kormányt akkor fogom komolyan venni ebből a szempontból, ha végre Andy Vajnát is ellenőrzik. (Tállai András: Ellenőrzik.) Énnekem kellett küzdenem azért, hogy a kormánybiztosnak legyen meg az a nemzetbiztonsági átvilágítása, amiről önök úgy elfeledkeztek éveken keresztül, de tény az, hogy az összes magyarországi pénztárgép közül éppen a kaszinókban lévőket nem kell a Fidesz-KDNP szerint bekötni a NAV-hoz. Érveléssel itt már egyébként nem is nagyon fáradtak, de Andy Vajna ‑ a paksi beruházáshoz hasonlóan ‑ titokban hordhatja szét az állami pénzt. Persze, csak egy részét tarthatta meg, mert aztán rögtön kellett neki egy kereskedelmi televíziót is vásárolni. De a modell ugyanaz, a fideszes-KDNP-s vérszívó modell: van egy hivatalos érv valamiféle nemes célról, aztán jön a nagy lenyúlás. Önök ebben tényleg professzionálisak, csak van egy probléma, hogy önöket senki nem erre választotta meg.De folytassuk a NAV-botránnyal! Itt van körünkben, ott ül a páholyban Horváth András, aki kirobbantotta ezt. A mai napig nem látunk tisztán ezzel kapcsolatban, azt viszont tudjuk, hogy úgy egy országot nem lehet vezetni, hogy a magyar adófizető polgárok nem érzik biztonságban az adóforintjaikat. Nagyon rossz példát mutattak önök, tisztelt politikusok a megmagyarázhatatlan gazdagodásukkal, amikor arról van szó, hogy a vagyonnyilatkozatuk folyamatosan változik, nem tudjuk, miből van pénzük hatalmas villákra meg fűtött úszómedencékre, meg mindenfélére. De hát milyen dolog már az, hogy van a NAV, ami az adófizetők pénzét gyűjti be, és nem tudjuk, hogy ez az egész intézmény mennyire átlátható!? Ott volt a „zöld dosszié” követelés, arról szólt, hogy Magyarországnak olyan adóhatósága legyen, amit az állampolgárok azért tartanak fenn, hogy közös célokra fizethessenek adót. Az emberek most azt látják, hogy az ő adóforintjaikból a korrupt elit gazdagodik, mert azt látják, hogy az a hatóság, amelynek az elsődleges feladata a közös források begyűjtése lenne, az kivételezik, meg politikai utasításra cselekszik, átláthatatlan, és erős a gyanú arra, hogy maga is kiveszi a részét a korrupció fenntartásából.(16.20)A gyanú persze gyanú, de hogy áll az önök nyomozása? Átvilágították a NAV-ot? A helyzet az, hogy ilyen nevetséges, egy hétvégés önvizsgálatokra nem vagyunk kíváncsiak. Joggal van elege minden egyes magyar állampolgárnak, és ha ezt a kormány nem látja, akkor nemcsak cinikus, hanem egész egyszerűen elment az esze. Mert az, ha az adóhivatal nem átlátható és nem érinthetetlen morál szempontjából, az egy tragédia ország számára, ugyanis a közös céljainkat ássa alá.Ott vannak az uniós pénzek. Tökéletes a rendszerük arra is, hogy hogyan hordják szét az uniós pénzeket, csakhogy önök nem erre kaptak felhatalmazást. Hadházy Ákos, az LMP antikorrupciós szóvivője több tucat pályázatnál tárta már fel, hogy nem létező vagy fölösleges szolgáltatásokért kapják a százmilliókat, sokszor milliárdokat ugyanazok a cégek előre megbundázott közbeszerzéseken. Ott van például miniszterelnök úr veje. Ha ő lámpafelújítással foglalkozik, akkor Magyarországon minden városban fel fogják újítani a közvilágítást, ha akarják, ha nem.A modell itt is pontosan ugyanúgy működik, mint a korrupciós gépezet által működtetett kormányzásuk minden területén. Először kiválasztanak egy baráti céget, aki jó esetben nyújt valami szolgáltatást, rosszabb esetben soha el nem készülő tanulmányokat ír, meg meg nem történt képzéseket tart. Ezt követően a kormány kiírja a pályázatot, majd minden kormánypárti vezetésű város vagy más szervezet pályázik, és végül verseny nélkül leszerződnek az előre kiválasztott céggel.Mindez azért igazán szomorú, mert a paksi beruházáshoz vagy az önök földrablásához hasonlóan ezzel az ország következő harminc évét legalább tönkreteszik. Az uniós források ugyanis egy idő után el fognak apadni, mi meg itt maradunk rengeteg életképtelen, a politikai kapcsolatokon túl semmilyen tudást felmutatni nem tudó céggel. Önök azt ígérték, hogy magánérdek helyett a közérdeket fogják előtérbe helyezni. Ennek, jelzem, pont a fordítottja valósult meg.A helyzet az, hogy a Fidesznek van ideológiája a lenyúlásokra, ugyan nemzeti vállalkozói réteg megteremtéséről szoktak beszélni, de kérem, mi van akkor, ha ezt a nemzeti vállalkozói réteget egy kezemen fel tudom sorolni, hogy hányan vannak és kik ezek a nemzeti vállalkozók? A Lehet Más a Politika az elmúlt években tucatnyi törvényjavaslatot, átfogó módosítót nyújtott be annak érdekében, hogy egyről a kettőre haladjunk a korrupció ellen. Kivétel nélkül elkaszálták ezeket a javaslatokat. Felszámoltuk volna a törvénytelen lobbizást ‑ a Fidesz nem akarta. Emlékszünk a dohánymutyira ‑ nem tudott volna megvalósulni, ha az LMP kormányoz. Közpénzből kötött szerződést nem lehetne eltitkolni, de a Fidesz ezt sem akarta. Uniós támogatásokkal kapcsolatos eljárások teljes nyilvánossága lenne ebben az országban ‑ a Fidesz-KDNP ezt sem engedte. A burkolt pártfinanszírozásnak búcsút mondhatna ez az ország, mert mi az állami reklámköltéseket megtiltottuk volna. Önök ezt sem engedik. Az offshore-lovagokat mi valóban kiebrudaltuk volna, önök viszont tudatosan hatalomban tartják. Az elmúlt 25 évben, amíg az önök elődei kormányoztak meg önök, és gyakorlatilag, ahogy Ángyán József mondta, délelőtti meg délutános műszakban rabolták ki ezt az országot az elmúlt 25 évben, a magyar teljes államadósság két és félszerese ment ki offshore-cégekbe. A helyzet az, hogy az összes komoly megszorítást, ami az elmúlt 25 évben volt, el tudtuk volna kerülni akkor, ha itt nem lett volna offshore. Ott volt a Fidesz-KDNP előtt a lehetőség, ott volt az LMP-s javaslat, megvalósíthatták volna. Nem tették! Önök vastagon benne vannak ebben az egészben.Elhiszem, hogy nehéz lehet Németh Szilárdnak, hogy az LMP-n nem tud fogást találni, de akkor kérem a kollégámat, hogy legalább maradjon csöndben, és ne terjesszen szemenszedett hazugságokat a magyar parlamentben. Az LMP az utolsó fillérig elszámolt a 2014-es kampánykiadásaival (Németh Szilárd István: Biztos, hogy nem.), a párt a beszá­molóját közzé is tette a Közlönyben, és az Álla­mi Számvevőszék is elfogadta. (Közbekiáltások a Fidesz soraiból, köztük Németh Szilárd István: A pártról van szó. A pártpénzről.) Sőt, az LMP volt az egyetlen párt, amelyről még a Transparency, az Átlátszó, a K-Monitor és a Political Capital közös jelentése is azt mondta, hogy nem lépte túl a törvényesen elkölthető keretet (Közbekiáltások a Fidesz soraiból, köztük: Ez gyanús. Gyanús ez a magyarázkodás. ‑ Az elnök csenget.), azt a keretet, amelyet önök sokszorosan túlléptek, sőt önök voltak azok, akik lehetővé tették, hogy kamupártok milliárdokat szívjanak ki ebből az országból.Itt tartom a kezemben egyébként a „Magyar­országon a kampánykorrupció jobban teljesített” című beszámolót. (Felmutatja.) A Fidesz mellé oda van írva: a túlköltekezés bajnoka. (Felzúdulás, köz­be­kiáltások a Fidesz soraiból, köztük Balla György: És mikor tetszett odaírni? ‑ Derültség a kormány­pártok soraiban.) Ez a helyzet, tisztelt uraim és hölgyeim. Van egy magyar mondás erre, hogy a saját szemében a gerendát sem, a más szemében pedig a szálkát is meglátja. Tisztelt Képviselőtársam! Majd akkor kezdjen ki az LMP-vel korrupció terén, ha bármi olyat lát, ami korrupcióra egyáltalán okot ad, de a helyzet az, hogy az LMP egy teljesen unikális helyzetben van a magyar parlamentben. Mi vagyunk az a párt, akik 2010 óta folyamatosan azon dolgo­zunk, hogy önök ne tudja­nak lopni. Ez a nagy helyzet!Tisztelt Képviselőtársaim! A helyzet Magyar­országon sokkal rosszabb, mint volt. A Fidesz-KDNP 2010-ben mindent megígért a magyar embereknek, és abból semmit nem teljesített. Láthatóan mindent megígért a saját haverjainak és a gazdasági érde­keinek is, abból láthatóan jobban teljesített. A probléma az, hogy nem tudjuk, mi lesz ezután. Ha a Fidesz-KDNP még sokáig garázdálkodik magyar kormányzás címszó alatt, akkor azoknak az embe­reknek és azoknak a politikusoknak, akik önök után fognak jönni, nagyon nehéz dolguk lesz, mert ebből a romhalmazból kell ezt az országot újra felépíteni. De szerencsére egyre többen vagyunk, akik készek vagyunk erre (Felzúdulás, közbekiáltások a kor­mánypártok soraiból.), és szeren­csére egyre többen vannak, akik önöktől elfordulnak. A helyzet az, hogy most már mindenkinek a szemét szúrja az, még a saját híveikét is, hogy gátlástalanokká váltak a lopásban.Tisztelt Uraim és Hölgyeim! Tisztelt Ország­gyűlés! Ha legközelebb antikorrupciós vitanapot rendezünk, én elvárom a magyar kormánytól, hogy legalább azokban a témákban kellő megfontolással járjon el, amelyekben kellőképpen bizonyított már, hogy önök sarasak. A helyzet az, hogy ne pórbáljanak itt Hófehérkének feltűnni, más mindenkit pedig a rút boszorkányként beállítani. Önök pontosan olyan vérszopó pártként (Felzúdulás és közbeszólás a kor­mánypártok soraiból: Na, na, óvatosan!) viselked­nek a mindennapokban, mint ahogy ez látszik mindenki számára, egész Magyarország számára. Szégyen mindannyiunknak, hogy ez mehet a magyar Országgyűlésben, hogy antikorrupciós vita­nap égisze alatt gyakorlatilag semmit nem beszélnek Magyarország lényeges problémáiról. Persze, hogy nem, mert akkor saját maguknak kellene a szemükbe nézni. És ez az én nagy kérdésem: ha letelik ez az újabb mandátuma a Fidesz-KDNP-nek, és elérjük 2018-at, hogy fognak önök a saját szemükbe nézni? Hogy fognak önök a választópolgárok szemébe nézni? (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) Az adóforintok, az ellopott adó­forintok az önök terhes öröksége, és nem tudjuk, hogy mi lesz az országgal ezek után, mert önök gátlástalanul lopnak. (Taps az LMP soraiban.)
 • VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tállai államtitkár úr a személyemet érintő megjegyzéseket tett. Államtitkár úr, erre szeretnék reagálni. Az első és legfontosabb, hogy én magam soha nem vettem részt közbeszerzésekben, tehát ezen keresztül nem tudtam korrumpálódni, az ön párttársai viszont a közbeszerzésekből válnak milli­árdossá. Én magam soha nem vettem részt állami támogatások lehívásában, a fideszes politikusokkal és vállalkozókkal ellentétben, tehát ilyen módon sem tudtam korrumpálódni.Amiről államtitkár úr beszél, arról pedig már jog­erős bírói döntés mondta ki, államtitkár úr, a fele­lősség kérdését. Az adóhivatallal folytatott levelezést közzétettem a Facebook-oldalamon. Az adóhivatal is elmondja a velem folytatott levelezés során ugyan­azt, mint a bíróság, miszerint Volner Jánosnak nincs köztehertartozása, a felelősség kérdését pedig egy jogerős bírói döntés rendezte. (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Hoppá!) Államtitkár úr részéről az egy pisz­kos trükk, hogy úgy tesz, mintha nekem itt bár­milyen takargat­nivalóm lenne ebben, de persze föl­készültünk arra, hogy a Fidesz megpróbálja tisztára mosni azzal a szennyest, hogy másra teríti szét a saját piszkát. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik soraiban.)
 • DÖMÖTÖR CSABA, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára: Köszönöm szépen, elnök úr. Az ellenzék nagy derültséggel vagy tagadással fogadta azt a kijelentést, miszerint az ellenzék tele van korrupciós ügyekkel. Én azért kértem szót, hogy azt mondjam, önök nem velünk vitatkoznak, hanem saját magukkal, és mindezt öt idézettel szeretném alátámasztani.Kezdjük, mondjuk, Bajnai Gordonnal, aki már nem lehet közöttünk itt. (Dr. Staudt Gábor: …elszá­moltatás.) Ő azt mondta, hogy sokaknak joggal van elege a 2010 előtti korrupciós botrányokból. Említ­hetnénk itt Sneider Tamást is, aki jobbikos poli­tikusként 2010-ben arról elmélkedett, hogy a Jobbik elnökének még maffiózókkal is jóban kell lennie. (Felzúdulás, közbekiáltások a Jobbik soraiból, köz­tük Dúró Dóra: Nem igaz! Nem mondott ilyet.) A Jobbik elnöke 2015 októberében, pár nappal ezelőtt Simicska Lajos lapjának adott interjút, és ebben kijelentette, hogy bizony, ő is hallott elbizonytalanító dolgokat Kovács Béla-ügyben. (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Szánalmasak vagytok.) Úgyhogy, ha kon­zultációt szeretne indítani a Jobbik, akkor min­denképpen ezekben az ügyekben kellene elindítani ezt a konzultációt. Ne feledkezzünk meg Gyurcsány Ferencről sem, aki amikor szót kapott, azt mondta, hogy „sok helyről vándorolt a pénz az MSZP-be, de Európából nem nagyon. Ahonnan vándorolt, azt meg jobb, hogyha nem tudjuk.” Más helyütt azt mondta, hogy azért hagyta ott az MSZP-t, mert abban a pártban loptak.(16.30)Érdekes dolog az, amikor a szarka kirepül a fészekből és lopást kiabál. Végezetül említhetnénk Mesterházy Attilát is, aki a Die Welt tekintélyes német lapnak azt nyilatkozta, hogy hatalmas gondot jelentenek az MSZP korrupciós ügyei. Úgyhogy, ha komolyan gondolják a korrupcióellenes küzdelmet, akkor azt elsősorban a saját soraikban kell lefolytatniuk. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
 • TÁLLAI ANDRÁS nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Volner János! Jól forgatja a szavakat. Senki nem állította, hogy ön közbeszerzésen vett részt és ott korrumpálódott; senki nem állította, hogy állami támogatással nem tudott elszámolni; és senki nem állította, hogy önnek köztartozása van. (Közbeszólás a Jobbik soraiban: Dehogynem! ‑ Hegedűs Lorántné tapsolva: Ennyi! Köszönjük.) Azt állította, hogy ön politikusi mivolta előtt részt vett, tulajdonosa, tagja volt annak a cégnek, amely köztartozással szűnt meg. (Mirkóczki Ádám: Nem ezt mondtad!) Nem a képviselő úrnak volt köztartozása, hanem annak a cégnek, amelyben ő tag és tulajdonos volt (Közbeszólások a Jobbik soraiban.), és ön tehetett volna arról, hogy befizeti az államkasszába a köztartozást, de nem tett, hagyta úgy a céget megszüntetni. Csak akkor még nem gondolta, hogy majd politikus lesz, és egyszer az Országgyűlésben el kell számolni. Egy.Kettő: a NAV kérdése. Üdvözöljük Horváth Andrást a lelátón. (Közbeszólások az LMP és a Jobbik soraiban. ‑ Az elnök csenget.) Kérdés, hogy az LMP hívta vagy a Jobbik; itt ez a kérdés, ez majd nyilván ki fog derülni. De végre Horváth András is a helyén van. NAV-dolgozónak nem volt jó, revizornak rossz volt, ezért megsértődött, és elment politikusnak az ellenzékhez. Sok sikert hozzá! (Közbeszólások az LMP és a Jobbik soraiban. ‑ Az elnök csenget.) A NAV kudarcáról pedig a következőket. Biztosan ön nem volt itt, amikor elmondtam, hogy 2010 és 2015 között lényegében az áfabevételek 50 szá­zalékkal nőttek, amit a NAV gyűjtött és szedett be. A NAV végrehajtotta az online pénztárgép­rend­­szer kialakítását és az EKÁER-rendszer kialakítását. (Gőgös Zoltán közbeszól.) A NAV ebben az évben 570 milliárd forinttal több adóbevételt gyűjtött be, mint ami az előirányzat. A NAV-nak lehet szervezeti vagy vezetési válsága, de az ott dolgozó emberek a tevékenységüket ma is kiválóan, az állam által elvárt szinten és adóbevételi szinten végzik el, úgyhogy a NAV-nál semmiféle válság és semmiféle kudarc nincsen. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
 • DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! (Zaj. ‑ Az elnök csenget.) Bárándy képviselő úr hozzászólására szeretnék reagálni, és szeretném visszautasítani azt a megállapítását, ami körülbelül úgy hangzott, hogy ettől a korrupt kormány által irányított rendőrségtől nem várható el a bűncselekmények kivizsgálása vagy felderítése. (Harangozó Gábor István Tállai András felé: A Bükki Nemzeti Park hogy áll? ‑ Tállai András: Igyál vizet! ‑ Tállai András egy pohár vizet nyújt Harangozó Gábor István felé.) Én szeretném fölhívni a képviselő úr figyelmét a büntető törvénykönyv 300. §-ára (Harangozó Gábor István Tállai András felé: Ne menj el, ezt a nemzeti parkot megkérdezem még párszor… ‑ Tállai András: Ha bíróságra akarsz menni!), amely azt mondja ki, hogy az a hivatalos személy, aki még fel nem derített korrupciós bűncselekményről szerez tudomást (Harangozó Gábor István: Tegye már meg a feljelentést, és elintézzük…), és erről a hatóságnak… Elnök úr, kérem, biztosítsa a lehetőséget, hogy… (Az elnök csenget. ‑ Közbeszólások.) ELNÖK: Folytassa, államtitkár úr! DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Tehát az a hivatalos személy, így az országgyűlési képviselő, aki e minőségben hitelt érdemlően tudomást szerez még fel nem derített korrupciós bűncselekményről ‑ és a Btk. 300. §-a fölsorolja tételesen ezeket a bűncselekményeket ‑, és erről a hatóságnak, mihelyt arról tudomást szerez, nem tesz följelentést, e bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Képviselő úr, ha ön korrupciós bűncselekményről tud, akkor e törvény alapján, a büntető törvénykönyv alapján tegyen feljelentést. (Gőgös Zoltán: Karcsi, nagyon sokat tettünk!) Képviselő úr, ez az egyik. Ha pedig nem, akkor viselje a következményeit.Ami pedig a rendőrség alaptalan gyalázását illeti, szintén szeretném visszautasítani. (Harangozó Gábor István: Poltot gyaláztuk…) Szeretném fölhívni a tisztelt képviselő úr figyelmét a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényre, annak is a 2. § (3) bekezdésére, amely kimondja, hogy a rendőrség a feladata ellátása során pártbefolyástól mentesen jár el. Ezt a törvényhelyet a mi kormányunk betartja. Az önök kormánya 2006 őszén nem tartotta be, amikor agyonverette a békés ünneplőket 2006. október 23-án, képviselő úr. Szégyelljék magukat ezért, most is ezt tudom mondani!A harmadik, amit szeretnék elmondani, hogy amikor itt a rendőrséget támadja, amikor a rendőrség emberfeletti módon, hősiesen helytáll a déli határokon, amikor megvédi Magyarországot, megvédi a magyar embereket ‑ kérem, képviselő úr, nem szégyelli magát, amikor a rendőrséget alaptalanul támadja? (Dr. Selmeczi Gabriella: Szégyen!) Kérem, ezt a támadást fejezze be! Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
 • CSEPREGHY NÁNDOR, a Miniszterelnökség államtitkára: Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Érdeklődéssel hallgattam Tóbiás elnök úr szavait, aki látható módon igen távol került a kormányzattól, hiszen megfeledkezett arról, hogy 2007-ben aláírtak egy megállapodást az Európai Bizottsággal, egy olyan megállapodást, amely 2007-től egészen 2013 végéig meghatározta az európai uniós források felhasználását. Egy olyan megállapodást, amelynek következtében azok az emberek, akik akkor aláírásukkal szignálták ezt a dokumentumot az Európai Bizottsággal, nem több mint két hónap után leigazoltak az államtól, kimentek a piacra, és 8200 milliárd forint jelentős részének az eltüntetéséért feleltek. Egy olyan megállapodást írtak alá az Európai Bizottsággal, amely megállapodás szerint látható módon ‑ vagy feltételezhetően ‑ több százmillió forint került különböző MSZP-s pénzemberek kasszájába; nem tudjuk, hogy Simon Gábor bankszámláján többek között ezekből a pénzekből mennyi található. Az, hogy a 2007 és 2013 közötti európai uniós fejlesztési rendszer az ország számára teljesen hatékonytalan volt, ez mindenki számára világos. 2010-ben arra vállalkozott a kormányzat, hogy egy olyan fejlesztési rendszert működtet Magyarországon, ami 2014-ig legalább haza tudja hozni a Magyar­ország által elnyert pénzeket, és ebből megpróbálja minimalizálni azokat, amelyeket 2007 és 2010 között MSZP közeli üzletemberek és MSZP-s politikusok játszottak ki maguknak. A közbeszerzési törvény tekintetében pedig nagyon javasolom képviselő úrnak, hogy megszólalásai előtt legalább a törvényekkel legyen tisztában, amelyeknek a vitájában saját maga is részt vett, hiszen ha így tenne, nem mondana olyan botorságot, hogy az európai uniós források 50 százalékát közbeszerzés nélkül használják fel, hiszen amennyiben ez így lenne, akkor az Európai Bizottság nem állított volna ki az elmúlt négy évben mind a négy év tekintetében szabályos forrásfelhasználási bizonyítványt Magyarországról. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
 • DR. VÖLNER PÁL igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! A hozzászólásokban a jogalkotást illetően is elhangoztak olyan kritikák, hogy nem felelnének meg az uniós normáknak vagy a jogállami követelményeknek. Ezt vissza kell hogy utasítsam. Pontosan például a közbeszerzési törvény szabályai minden esetben egyeztetésre kerülnek az Európai Unió illetékes szerveivel, az abban foglalt értékhatárok, az eljárások rendje, mind-mind az uniós előírások keretei között kerülnek meghatározásra. Az egyéb jogszabályok, amelyeket kritika ért akár az LMP, akár a Jobbik vagy az MSZP részéről ‑ gondolhatunk itt a trafik- vagy a földtörvény alakítására ‑, ezek is folyamatosan egyeztetésre kerülnek Brüsszellel. Nyilván viták vannak, hogy a multinacionális tőke érdekeit vagy a nemzeti érdekeket védjük ezekben a jogszabályokban. Jelentem, hogy mi minden esetben a magyar választók érdekeit kívánjuk elsősorban előnyben részesíteni, és amennyiben erre európai példák és minták vannak, ezeket alkalmazzuk a jogalkotás során. Lehet, hogy mások alig várják a pillanatot, amikor majd cégek szerezhetnek földtulajdont, és ezért nagyon érzékeny nekik az a kérdés, hogy nem marad olyan állami tulajdon, amit esetleg majd ki lehetne cégeknek játszani akár külföldi tulajdonba, de ennek a vitának is állunk elébe.Arra pedig, hogy Paks-ügyben vagy más ügyekben egyeztetés folyik az Unióval: nyilvánvaló, hogy itt is egy piacról van szó, ahogy Lázár János miniszter úr is mondta, a kereskedelmi érdekek azok, amelyek mozgatják itt a világot, érdekek mentén zajlanak ezek a vitát. Mi az értékeket, a nemzeti értékeket is elsődlegesnek tekintjük. Köszönöm a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiban.)
 • DR. BITAY MÁRTON ÖRS földművelésügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Én csak egyetlenegy dologra szeretnék ráerősíteni. Bár nem az én szakterületem, de Vona elnök úr említette, ha jól emlékszem, akkor szó szerint úgy fogalmazott, hogy az már önmagában érdekes lenne, ha egy orosz kémügyet a Jobbik ki tudna vizsgálni. Csak a jegyzőkönyv kedvéért szeretném megerősíteni, hogy tehát elnök úr Kovács Béla ügyét orosz kémügynek tekinti. Ezt akartam, hogy a jegyzőkönyv kedvéért tisztázzuk. (Közbeszólások a Jobbik soraiban.) Majd, ha később lesz rá alkalom, akkor szívesen meghallgatnánk azt, hogy miért gondolja azt, hogy ez egy orosz kémügy. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
 • DR. RÉTVÁRI BENCE, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Hadd folytassam (Dr. Staudt Gábor: Ne folytasd, mert nagyon gyenge volt! ‑ Zaj.) ott, ahol Bitay államtitkár úr abbahagyta. A parlament ülésrendjében talán ott Kész képviselő úr előtt van az a szék (Az elnök csenget.), amely Kovács Bélának is rendelkezésére állna, hogy parlamenti vitákban is részt vegyen. (Mirkóczki Ádám: Nem válaszolsz arra… ‑ A Jobbik képviselői egy, a soraikban lévő székre mutatnak: Itt van!)Az európai parlamenti képviselők számára itt a parlamentben a felszólalás lehetősége adott, de a Jobbik-frakció, úgy látszik, mégis bújtatja Kovács Bélát. Nem kívánja megteremteni azt a lehetőséget, hogy itt maga megvédje magát, mert úgy látszik, nincsenek olyan érvei, amivel meg tudná védeni magát ebben a (Közbeszólások a Jobbik padsoraiból.) tiltott pártfinanszírozással, kémüggyel vegyes (Mirkóczki Ádám: Milyen tiltott pártfinanszírozás?), eléggé szomorú rémtörténetben.Én azt hiszem, az lett volna talán a legelőnyösebb, ha ő egyszer kiáll a nyilvánosság elé, de úgy látszik, ezt nem teszi meg. És ami még fontosabb: a Jobbik bújtatja őt, a Jobbik nem hozza be ide a parlamentbe, nem adja meg a lehetőséget neki, hogy itt megszólaljon, hogy megvédje magát, azért, mert valószínűleg nem tudná megvédeni magát. Mi több, a Jobbikot sem tudná megvédeni azoktól a vádaktól, amelyek tiltott pártfinanszírozási és ezáltal korrupciós bűncselekmények miatti vádak. (Dr. Staudt Gábor: Mi az a tiltott pártfinanszírozás?)Itt lett volna a lehetőség, bejöhetett volna; itt van a parlamentben az ülőhelye, megnyomhatta volna a gombot. Nem nyomja meg, nem szólal fel, mert nem tudja megvédeni magát. Köszönöm szépen. (Taps a kormányzó pártok padsoraiból. ‑ Mirkóczki Ádám: Beszélj Kiss Szilárdról! ‑ Kepli Lajos: Mészáros Lőrinc!)
 • BALLA GYÖRGY (Fidesz): (Dr. Szél Bernadett Gőgös Zoltánnal beszélget.) Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Szél Bernadett Képviselő Asszony! Csak megvárom, hogy Gőgös úr ne zavarja. Idegesítő tud lenni a képviselő úr, az kétségtelen. (Derültség a kormányzó pártok padsoraiból.)Ön azt mondta, hogy öt éve azért dolgozik, hogy leegyszerűsítsem: hogy ne lopjunk. Képviselő Asszony! Szerintem ön eredményesen dolgozott. De a szavaiból meg az derül ki, hogy teljesen feleslegesen. Ne tusakodjon saját magával! Ne tusakodjon saját magával! (Közbeszólások és zaj a Jobbik padsoraiból: Nem értem!) Bocsánat, a Jobbik szemben jelezte, hogy nem érti. Én ezen nem tudok segíteni. Mégiscsak önök választják ki, hogy kik a képviselőik. De akkor mondok olyat, amit talán értenek. Lehet itt a parlamentben kiabálni, hogyha elhangzik egy idézet, de attól ez az idézet még idézet, és nem tőlünk származik, hanem az önök egyik legfontosabb képviselőjétől, attól a képviselőtől, akit önök (Az elnöki pulpitus felé mutatva.) a Ház alelnökének választottak meg a parlamentben. És az idézet így hangzik, Sneider Tamás képviselő úr mondta Vona Gábor kampányfőnöki tevékenységével kapcsolatban: „Valószínűleg még maffiózókkal is kell hogy jóban legyen.” Ez egy idézet, nem tőlünk, az ön belső bizalmasától, elnök úr. (Közbeszólások a kormányzó pártok padsoraiból: Hujjuj! ‑ Dr. Bitay Márton Örs: Milyen csönd lett!) Az ön belső bizalmasától!De akkor mondok egy idézetet öntől is, amit Kovács Béla kapcsán mondott: „Sok mindent hallottam, közte elbizonytalanító dolgokat is, amire választ várok.” Elnök úr, mi is várjuk a választ! Köszönöm szépen. (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)
 • SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr, és köszönöm szépen a kormánypárti képviselőknek, hogy felelevenítették itt az ellenzék összes ügyét. Fel szeretném hívni a figyelmüket, hogy egy dolog (Közbeszólás a Fidesz padsoraiból: Lassabban!) nem került még szóba, Kunhalmi Ági bérletügye az az egyedüli súlyos korrupció, amit még nem emlegettek, csak nehogy az ilyen súlyos ügyeket elmulasszák. (Derültség és közbeszólások a Jobbik padsoraiból. ‑ Az elnök csenget.)Azért csodálkozok emiatt, mert elvileg itt a kormánytagok között is vannak jogászemberek, és egyetlenegy dolgot nem értek. Tehát itt volt szó Kovács Béláról, köztartozásról, meg ilyenekről, hogy mi köze ennek a korrupcióhoz? Tehát itt van, ugye: államigazgatás és igazságszolgáltatás, közélet tisztasága elleni bűncselekmények; rendészeti bűncselekményi kategóriák; államtitok és szolgálati titok; hivatali bűncselekmények; hivatalos személy elleni bűncselekmények; igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények. Kérem szépen, önök felemlegetnek itt mindenféle apróságot, és arról nem beszélnek, ami miatt a vitanap létrejött. (Dr. Répássy Róbert közbeszólása.) Ez pedig a korrupció, a közélet tisztasága elleni bűncselekmények, ami miatt összejött egyáltalán ez a vitanap, nem az önök jóvoltából. (Balla György közbeszólása.)És egyébként kiment már a teremből Hollik István képviselő úr, ő emlegette, hogy milyen teljesítményei vannak a kormánynak a korrupcióellenességben. Egy eredményt elfelejtett elmondani, gondoltam, hogy ezt megidézem önöknek: „Orbán Viktor a második legkorruptabb politikus Európában.” A 2006-ban alakult, szarajevói székhelyű, szerve­zettbűnözés- és korrupciófigyelő szervezet évek óta kiosztja a legkorruptabb vezető címet, és Vlagyimir Putyin nyert, Orbán Viktor holtversenyben a második helyezett lett. Kiváló helyen szerepelt. 2013-ban még a román parlament volt ezen a poszton, de ő már jobban teljesített nálunk. Tehát Magyarország ebben a tekintetben nem teljesít jobban.Mondok még egy statisztikát. Az OLAF-fal kapcsolatosan megindított eljárások: az önök kormányzása idején van az európai uniós csatlakozási csúcs, tehát azóta vannak az Európai Unió Csalás Elleni Hivatalának eljárásai Magyarország ellen, mióta önök kormányoznak. Ez is tény, csak ezeket elmulasztotta Hollik képviselő úr elmondani. Gondoltam, hogy a figyelmébe ajánlom. Köszönöm, elnök úr. (Taps az LMP és a Jobbik padsoraiból.)
 • DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! Én megszoktam már ezt öntől, de megint félreértett engem, megint nem érti, amit én szeretnék mondani. Ha már azt a szót használta, akkor hadd mondjam azt, hogy nem a rendőrséget gyaláztam, hanem önöket, a kormányt (Derültség a Jobbik padsoraiból.) ‑ azt a kormányt, amelyik felügyeli a rendőrséget. Ez, gondolom, érthető és egyértelmű most már. A rendőrség végezné a dolgát, ha önök hagynák, de önök nem hagyják ‑ ez a probléma. És azért mondom azt, hogy a rendőrség nem képes rá, és nem is várom el tőle, hogy ezeket a korrupciós bűncselekményeket „felderíti”, már ezt tegyék természetesen idézőjelbe, mert hogyha egy korrupt, a korrupcióra épülő kormány felügyelete alatt áll, akkor képtelenség, hogy ezt a feladatát el tudja látni. És egyébként ezt bizonyították azok az esetek és azok az ügyek is, amikor mi tettünk feljelentést, csak éppenséggel a rendőrség úgy gondolta, hogy nem kíván benne nyomozni, annak ellenére, hogy olyan gyenge bizonyítékok álltak rendelkezésre, mondjuk, mint egy hangfelvétel, amelyen (Dr. Kontrát Károly: A Hagyó-ügyre gondolsz?) a szekszárdi polgármester gyakorlatilag felmondta azt, hogy hogyan szeretnék korrupt módon a trafikpályázatokat elbírálni, és ebben az önök kiváló partnere a Legfőbb Ügyészség, illetve a Központi Nyomozó Főügyészség.Tisztelt Államtitkár Úr! Ön elmondta jogszabályi szinten, hogy hogyan kéne a rendőrségnek működnie. Igen, úgy kéne. Ezek a jogszabályok vonatkoznak rá. És tenné is, hogyha önök nem adnának olyan utasítást a rendőrségnek, hogy ezeket az ügyeket eltussolja. Ez a probléma. Úgyhogy még egyszer mondom, én nem a rendőrséget kritizálom mint szervezetet, hanem a rendőrségi eredményességet, ami azért nincs, mert önök nem hagyják. Az pedig, tisztelt államtitkár úr, hogy ön még a sültcsirke-recepthez is a 2006-os eseményeket sütné el legszívesebben, ez meg egész egyszerűen megmosolyogtató. Mi még úgy konzultációt nem tudtunk egymással folytatni, hogy 2006 nem került elő, pedig higgye el, nem erről szoktam beszélni. Köszönöm szépen. (Balla György: Elég nagy szégyenetek is! ‑ Taps az MSZP padsoraiból.)
 • MAGYAR LEVENTE külgazdasági és külügyminisztériumi államtitkár: Elnök Úr! Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Ház! Sajátos és sajnálatos közép-európai jelenségnek tartom, hogy egy parlamenti korrupciós vitanapon részt vehetnek olyan pártok, illetve részt vehet egy olyan párt, amelynek számos egykori vezető kormányzati tisztviselője a mai napig bíróságra jár különböző súlyos korrupciós ügyekben. Éppen az egyik legnotóriusabb ügyben, a moszk­vai kereskedelmi kirendeltség elkótyavetyélése ügyében lesz holnapután, szerdán elsőfokú ítélet. (Gőgös Zoltán: És már tudjátok, mi lesz? ‑ Dr. Bárándy Gergely: Már megírtátok?) Kíváncsian és érdeklődéssel várjuk, hogy mit állapít meg a bíróság azon egykori szocialista kormányzati tisztviselőkkel szemben, akik mintegy 20 milliárd forintos kárt okoztak a magyar államnak azáltal, hogy ezt a 17 ezer négyzetméteres moszkvai belvárosi ingatlant egy nagyobb budapesti bérház áráért elkótyavetyélték, ezzel majdnem, még egyszer, 20 milliárd forinttal rövidítve meg a magyar adófizetőket, 20 milliárd forintot véve ki a magyar nép zsebéből. (Dr. Tóth Bertalan: Megírták az ítéletet! ‑ Gőgös Zoltán: A tanú című film!)Tisztelt Ház! Egyetlen üggyel sikerült akkora kárt okozniuk a szocialistáknak a 2010 előtti korrupció sújtotta szomorú időszakban a magyar államnak (Gőgös Zoltán: Szijjártó meg kidobja az egymilliós zakóját! Miből vette Szijjártó a házát?), olyan méretű ügyről van szó, amelyik még abban az időszakban is szinte példa nélküli volt. Ezzel az aktussal együtt, tisztelt Ház, a szocialisták kiterjesztették az államilag szervezett korrupciós gyakorlatot az államélet egy olyan területére, amelyik korábban, és ez egy jelentős újdonság volt, viszonylag mentes volt a belpolitikai viharoktól. Viszonylag mentes volt az államilag szervezett korrupciós mechanizmusoktól, nevezetesen a külpolitika területére. De nézzük egészen pontosan, hogy mi történt, már amennyire rekonstruálhatók az események így közel tíz év távlatából, mindazon ködösítés, félrebeszélés, félrevezetés, dokumentumhamisítás után, amelyet az érintett szocialista tisztviselők végeztek az elmúlt közel tíz évben. Tisztelt Ház! Egy 17 ezer négyzetméteres épületről van szó, amelyben 51 szállodai szoba is működött, tehát a magyar államnak rendszeres komoly bevételei származtak ennek az épületnek a fenntartásából, mégis 2005-ben a szocialista kormány, a mai napig nem tudni a sok félrebeszélés miatt, hogy pontosan kinek az utasítására, de az biztos, hogy törvényellenes módon, úgy döntött, hogy Székely Árpád 2005-ben kinevezett akkori moszkvai nagykövetünkkel aláírat egy adásvételi szerződést ‑ még egyszer: anélkül, hogy ennek a törvényi feltételei meglettek volna ‑ arról, hogy a magyar állam értékesíteni kívánja ezt az egyedülálló stratégiai pozíciót jelentő épületet, amelyik, még egyszer, a világ egyik legdrágább városának, a világ egyik gazdaságilag-politikailag legfontosabb metropoliszának a szívében volt található.(16.50)Egy olyan időszakban tette mindezt, amikor a moszkvai és a budapesti ingatlanárszint között mintegy 10-15-szörös különbség volt természetesen Moszkva javára.2005 nyarán érkezett Székely Árpád Moszkvába, akkor vette fel a nagyköveti pozíciót, és már ez év végén, tehát néhány hónapos előkészületi munka után aláírt illegálisan egy adásvételi megállapodást egy luxemburgi székhelyű offshore-céggel, egy bizonyos Diamond Air S.a.r.l. társasággal. A törvényben előírtak ellenére vállalt a nagykövet úr kötelezettséget az épület értékesítésére, gyakorlatilag már 2005-ben eladta ezt az épületet, de a történet igazából innen kezd érdekessé válni, mert a vételár nagy része nem ekkor, csak három évvel később futott be, miután Székely maga is elismerte, hogy mindent, amit tett az ingatlan értékesítéséért, felsőbb utasításra tette, konkrétan megnevezve az akkori miniszter­elnököt.A dolog pikantériája, hogy már 2005-ben a vételár egy része átutalásra került, tehát gyakorlatilag a tranzakció lezajlott egy olyan időszakban, amikor még kormányhatározat sem született a moszkvai ingatlan értékesítéséről. Ezek után mintegy két és fél év szünet következett, majd 2008 tavaszán az MNV Zrt. legnagyobb meglepetésére mintegy 3 milliárd 529 millió forint egyszer csak megjelent az MNV számláján, ahol állítólag azt sem tudták, hogy honnan jött és mire kapták ezt a rengeteg pénzt. Székely Árpád később egy interjúban elmondta, hogy 2008 márciusában írta alá a végső adásvételi szerződést, mindez megelőzte ugyanakkor a Nemzeti Vagyontanács 2008. július 30-ai azon döntését, amelyben egy zártkörű értékesítési pályázat kiírásáról döntöttek. Tehát még egyszer, csak hogy tudjuk követni az eseményeket: 2005-ben moszkvai magyar nagykövetünk felsőbb utasításra, miniszterelnöki utasításra aláír egy adásvételi szerződést jogi felhatalmazás nélkül a magyar állam legértékesebb külföldi ingatlanának áron alul történő értékesítéséről. Ezek után 2008-ban megkapjuk a teljes vételárat, ami nagyjából nyolcada a piaci vételárnak, mielőtt megszületett volna az a kormányzati döntés, hogy egyáltalán milyen mechanizmus keretében kerülhet értékesítésre az ingatlan; a Nemzeti Vagyontanács keretében. De ami igazán érdekessé teszi az ügyet, hogy ez év júniusában, tehát 2008 júniusában volt egy bizonyos kihelyezett kormányülés Dobogókőn, ahol döntés született a moszkvai ingatlannal kapcsolatos ügyintézés menetéről, tehát utólagosan szentesítette a kormány a három évvel korábbi adásvételi szerződés aláírását, annak három évvel későbbi megerősítését, majd a Nemzeti Vagyontanács vonatkozó döntését. Mind a két döntés, tisztelt Ház, tehát a dobogókői kihelyezett kormányülésen született döntés és a vagyontanácsi döntés is valószínűleg egyfajta utólagos jogi keretet akart adni a már korábban mindenféle engedélyek nélkül megkötött üzlethez.Mit ad Isten, tisztelt Ház, miután kiírták utólagosan a pályázatot, azt a legnagyobb meglepetésre a Diamond Air S.a.r.l. nyerte egyedüli cégként, amelyik olyan pályázatot adott le, amely a formai követelményeknek megfelelt. A külügy végül csak 2009 márciusában adta birtokba az épületet, és itt jön az igazi, nem várt fordulat a történetben: az a luxemburgi offshore-cég, amelyik birtokon belül jutott a moszkvai kereskedelmi kirendeltség vonatkozásában, nem sokkal az épület átvétele után majdnem hétszeres áron adott túl az ingatlanon, egészen pontosan 3,5 milliárd rubel, azaz 23,5 milliárd forint értékben, azután, hogy nem sokkal korábban mintegy 3,5 milliárd forintért, tehát az eladási ár hetedéért-nyolcadáért a magyar államtól hozzájutott az épülethez. A Központi Nyomozó Főügyészség 2009 novemberében indított nyomozást különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt azzal a gyanúval (Gőgös Zoltán közbeszól.), hogy mintegy 17 milliárd forintos közvetlen kárt okozott az épület törvénytelen értékesítése a magyar adófizetőknek.Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Tisztelt Ház! Hihető-e az, hogy egy ekkora összegről szóló döntést bármelyikük is meghozott volna a feletteseik tudta nélkül azon tisztviselők közül ‑ számos ilyen tisztviselő van egyébként ‑, akik érintve voltak a botrányban? Hihető-e, hogy ami történt, azt el tudták volna intézni maguk utólagos kormánydöntést kieszközölve, vagyontanácsi határozattal legitimálva a már megtörtént üzletet?Tisztelt Ház! Mi mást jelentene a 2007. évi törvényben előírtaktól eltérő kormányhatározat, mint hogy a kormány két minisztert bízott meg az üzlet utólagos lepapírozásával? Ugyanis úgy hangzik ez a szöveg a kormányülés emlékeztetője szerint, hogy: „A moszkvai kereskedelmi kirendeltségnek az állami vagyonkörből való kikerülése lezárult, továbbá a kormány felhívta a külügyminisztert, hogy a pénzügyminiszterrel együttműködve gondoskodjon az állami vagyonról szóló 2007. évi törvényben előírt iratok beszerzéséről.” Abszurdnak minősíthető az egész történet. Tisztelt Ház! További érdekes momentumok fedezhetőek fel a szövevényes történetben. Vajon miért is utazott a szintén több ügyben vád alá helyezett Hunvald György egykori VII. kerületi szocialista polgármester magánrepülőgépén éppen az értékesítés időszakában Veres János pénzügyminiszterrel és Székely Árpád nagykövettel közösen Moszkvába? (Dr. Szél Bernadett: Diplomata-útlevéllel, mint Szijjártó!) Horváthné Fekszi Márta elmondása szerint, amikor megkérdezte Tátrai Miklóst, hogy mi történhetett ezen a moszkvai tárgyaláson, az azóta egyébként elítélt egykori MNV-vezér csak ennyit válaszolt: „Nem tartozik rád.”Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Az a Szocialista Párt, amelyik ilyen bizonyított károkat okozott az országnak 2010 előtt (Dr. Bárándy Gergely: Azért bizonyított, mert te mondtad, ha?), egy olyan időszakban, amikor soha nem látott mértéket öltött az államilag szervezett korrupció, tisztelt Ház, egy ilyen párt, azt gondolom, 2015-ben semmilyen joggal, semmilyen erkölcsi felhatalmazással és jogcímen nem rendelkezik arra, hogy korrupciós témában bármely vonatkozásban megnyilvánuljon (Gőgös Zoltán: Megtiltod?), nemhogy azt a kormányt bírálja, amelyik felfedte ezeket a visszásságokat, és reméljük, hogy amely kormány regnálása alatt meg fognak születni a független igazságszolgáltatás keretében a szükséges elmarasztaló döntések. (Heringes Anita: És ezt rezzenéstelen arccal!) Tisztelt Ház, köszönöm szépen a szót. (Taps a kormánypártok soraiban. ‑ Dr. Bárándy Gergely: Jó, hogy nem nevetted el magad!)
 • DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A politikai abszurd kategóriájába tartozik, hogy a Magyar Szocialista Párt a korrupcióról akar vitanapot tartani. Ez még azokat a pártokat is minősíti, akik velük együtt írták alá azt a kezdeményezést, ami a 2002 és 2010 közötti szocialista kormányzati időszak után a Magyar Szocialista Párt képviselőinek támogatásával kívánt ilyen kezdeményezést támogatni.Ennél azonban még abszurdabb és még képtelenebb, hogy Bárándy képviselőtársam úgy érzi, hogy vezérszónoklata végén lehetősége van jelen lévő kormánypárti képviselőket börtönnel megfenyegetni. (Dr. Bárándy Gergely: Csak aki megérdemli, Gergő! ‑ Dr. Bitay Márton Örs: Nem ezt mondtad!) Tisztázzuk itt most egymás közt a szocialista hagyományok ellenére is: ahogy nincs kollektív tisztesség vagy kollektív tisztességtelenség (Dr. Bárándy Gergely: Egyetértünk!), úgy kollektív bűnösség sincsen, még akkor sem, ha a Magyar Szocialista Párt jogelődjének hagyományai ezzel teljes mértékben ellentétesek. (Dr. Bárándy Gergely: Senki nem mondott mást, Gergő!)Ami pedig a magyar állam működésére vonatkozó megjegyzéseket illeti, természetesen az igazságszolgáltatással szemben mi is fogalmaztunk meg korábban kritikákat. Úgy gondoljuk, az a fajta felelősségre vonás, elszámolás és elszámoltatás, ami 2010 után történt a 2002 és 2010 között elkövetett kormányzati korrupciós ügyek miatt, felettébb csekély ahhoz a mértékhez képest, ami a korrupciót ezekben az időszakokban jellemezte.Az ügyészségre vonatkozóan azt tudjuk mondani, hogy az ügyészség külön támogatást kap annak érdekében, hogy korrupcióellenes részleget működtessen, ezen külön tizenöt ügyész dolgozik. Természetesen mi megértjük azt, hogy még az elkövetett bűnökhöz képest csekély vádemelés ellenére és miatt is a Szocialista Párt Polt Péterre politikai célpontként tekint, de nem változtat a Szocialista Párt megítélése azon a valóságon, hogy Polt Péter valójában először az önök támogatásával, a Magyar Szocialista Párt szavazataival lett az alapvető jogok biztosának helyettese, mindenki elismerésére végezte el azt a munkát. (Dr. Bárándy Gergely: Mind a hármat kineveztük, Gergő. Ne csinálj úgy, mintha nem tudnád! ‑ Az elnök csenget.)Úgy gondoljuk, ha a kommunista párti tagság nem volt kizáró ok fontos állami tisztségeknél, akkor az, hogy valaki a rendszerváltozást követően néhány évig egy demokratikus pártban vállalt szerepet, végképp nem lehet ilyen kizáró ok.(17.00)Arról már nem is beszélve, hogy valószínűleg alapvetően másként viszonyulunk és vélekedünk Göncz Árpád személyéhez és Göncz Árpádhoz, mint mondjuk, a Szocialista Párt és mi, mégis úgy gondolom, hogy a volt köztársasági elnök elnöki mérlegelését és józan ítélőképességét ilyen mértékben kritizálni, hiszen ő volt, aki Polt Pétert először legfőbb ügyésznek jelölte, semmiféleképpen nem ildomos. (Az elnöki széket dr. Hiller István, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)Az ügyészség tevékenységéről azt tudjuk csak mondani, hogy számtalan olyan korrupciós ügyben emeltek vádat, amely azt követően bebizonyosodott. Éppen Tátrai Miklósék nemrég történt elítélésére elég felhívni a figyelmet, gondolhatunk az MSZP volt elnökhelyettesének, Simon Gábornak az ügyére, vagy a napokban a volt szocialista honvédelmi miniszterrel és Fapál Lászlóval szemben meghozott ítéletre is. A Jobbik felvetésével kapcsolatosan azért azt érdemes megjegyezni, hogy természetesen egy ellenzéki párt tehet demagóg javaslatokat. Vona Gábor is így tett akkor, amikor a mentelmi jog eltörlését és a korrupciót hozta összefüggésbe, hiszen minden korrupciós bűncselekmény közvádra üldözendő bűncselekmény. Az önök mellett ülő, az önökkel együtt ezt a vitanapot kezdeményező Magyar Szocialista Párt volt, hogy közvádas ügyekben nem függesztette fel valakinek a mentelmi jogát. (Dr. Bárándy Gergely: Mi van Simon Miklóssal?) De mi, tehát a Fidesz képviselőcsoportja és a Kereszténydemokrata Néppárt képviselőcsoportja minden esetben közvádas ügyben a mentelmi jog felfüggesztése mellett szavazott, és soha olyan korrupciós ügy nem került ide, az Országgyűlés elé, ahol a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt képviselőcsoportja ne támogatta volna a mentelmi jog felfüggesztését. Az a mentelmi jog, ami a képviselőket megilleti, arra alkalmas, hogy azokat a csekély súlyú becsületsértéseket, amelyeket itt önök tömegesen követtek el, egyébként megússzák. Ez viszont a szólásszabadság érdekében lehet, hogy támogatandó, és a képviselői megbízatás ellátása érdekében is szükséges. Az elévülés eltörlésére mi is gondoltunk már korábban, különösen akkor, amikor volt az országban olyan hivatalban lévő miniszterelnök, a szocialisták akkor még támogatott, de azóta őket már lopással vádoló Gyurcsány Ferenc, akikről az ügyészség állapította meg, hogy kizárólag az elévülés menti meg a Fittelina-ügyben a büntetőjogi felelősségre vonástól. Akkor ez a Szocialista Párt számára nem volt akadálya annak, hogy Gyurcsány Ferenc támogatását fenntartsák. Az egy más kérdés, hogy utólag jó üzletnek bizonyult-e, ha már korrupcióról van szó.Úgy gondoljuk, hogy azok a vádak, amelyeket az LMP megfogalmazott, már csak azért is képtelenek, mert azt mondani, hogy ez az ország 2010-hez képest mostanra legyengült, vagy mi legyengítettük volna, az ugyanolyan képtelenség, mint az, hogy nem tudunk a saját szemünkbe nézni. Kétségkívül, tükörbe tudunk nézni, de a saját szemünkbe nem, képviselő asszony ez utóbbit kérte rajtunk számon, erre valóban egyelőre még nem vagyunk képesek. Ha megnézzük azt, hogy az Országgyűlés milyen törvényeket fogadott el az elmúlt években, akkor mindenekelőtt meg kell azt állapítani, hogy ha az országgyűlési pártfinanszírozásra vonatkozó törvény nem is tökéletes, sőt pontosítani kell bizonyos szabályait, alapvetően mégis lehetővé teszi azt, hogy például az LMP egyenlő esélyekkel induljon egy választáson. A pártfinanszírozási törvény, illetve a pártalapítványokra vonatkozó törvény és a frakciók támogatása szintén azt bizonyítja, hogy a választási kampány költségeihez mért állami támogatás álljon rendelkezésre a politikai pártoknak. Korábban ez nem volt biztosított, ráadásul korábban olyan felső határa volt a kampányköltségeknek, amely nagyon nehezen betarthatóvá tette ezeket a szabályokat. Mi ezeket a valósághoz igazítottuk, és az esélyegyenlőség biztosítása érdekében valamennyi párt számára ilyen jellegű kampánytámogatást állami szinten biztosítottunk, úgy gondoljuk, pont az LMP e tekintetben akár még elismeréssel is szólhatna a kormány teljesítményéről. Az elfogadott közbeszerzési törvény, a néhány héttel vagy hónappal ezelőtt elfogadott közbeszerzési törvény minden korábbinál szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokat vezet be, és ezenkívül jegyezzük meg azt is, hogy az eljárást szigorítja, az állami pénzek kifizetését átláthatóbbá teszi, a meghívásos eljárásban további korlátokat, átláthatósági korlátokat vezet be. Úgy gondoljuk, hogy a jogállami intézményrendszer működését itt, Magyarországon az is igazolja, hogy önök is számtalan alkalommal fordultak úgy Alkotmánybírósághoz, hogy az Alkotmánybíróság a kormánypártokkal szemben önöknek adott igazat. Meg lehet természetesen azt tenni, hogy újra és újra az ellenzék elismétli ezeket a vádakat, de ez nem változtat azon, hogy a valóság cáfolja az önök által megfogalmazott vádakat. Összességében azt tudom mondani, hogy természetesen a politikai elit megteheti azt, hogy mindenféle korlát nélkül politikája középpontjába a másik korrupcióval való megvádolását állítja, a Magyar Szocialista Párt elég érthetetlen okból választotta ezt. A Jobbik és az LMP még nem volt kormányon, náluk talán ez a célkitűzés valamivel érthetőbb, de hosszabb távon világossá kell tenni, hogy egyéni felelősség van. Ez a kormány soha nem kívánta eltűrni a korrupciót, és mindent meg fog tenni ezt követően is, hogy fellépjen ellene. Köszönöm a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiból.)
 • DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt kormánypárti Képviselők! Rendkívül izgalmas ez a mai vitanap, hiszen egy teljesen új metódust láthatunk a vitanapok történetében, legalábbis amióta én képviselő vagyok, teljesen meglepő forgatókönyv zajlik itt. Látszik és érződik, hogy önöknek ez egy igen érzékeny téma, hiszen valaki, nyilván a kormányfő kirendelte ide az államtitkárokat, ifjú titánokat, hogy hajrá-hajrá, mondjátok el a magatokét. Lehet, hogy talán még valamiféle képzést is szerveztek erre, jó busás pénzért megbízva valami külső szakértőt, valószínűleg Habony Árpáddal is mindannyian konzultáltak, hogy na, akkor most meg kell védeni a mundér becsületét. És nagyon sajnálom, és azért elgondolkodnék az önök helyében, hogy miért nem vettek részt például az elvándorlásról szóló vitanapon vagy a földügyekről szóló vitanapon, vagy pedig a szegénységgel kapcsolatos vitanapon ilyen létszámban. Nyilván elküldték azt az áldozatot, akinek, szerencsétlennek végig kellett ülnie azt a négy órát, de most felvonultak teljes vértezéssel, és sorjáznak a különböző ügyekkel.De engedjék meg, hogy röviden reagáljak egy-két hozzászólásra, és én is felemlegessek két olyan ügyet, ami azért elhangozhat itt a parlamentben, és nyilván majd önök talán adnak is rá magyarázatot. Igen érdekes, az egyik államtitkár úr szavait hallgatva Simicska Lajos nevét meghallani. Azért nagyon kíváncsi lettem volna, hogy egy évvel ezelőtt, vagy nem is tudom, hogy ez az ominózus összeveszés mikor történt, de mondjuk, legyen egy évvel ezelőtt, a szájára vette volna-e bármely fideszes képviselő, bár talán Lázár János már akkor is volt olyan bátor, és szájára vette. Ugye, itt most azt halljuk Orbán Viktortól, hogy azzal vádolja a Jobbikot, hogy ízlik-e a zsoldoskoszt. Én meg megkérdezem: önöknek pedig hiányzik, államtitkár úr? És azért egy dolgot valóban, megerősítve Bárándy Gergely képviselőtársamat, én személy szerint rengeteg feljelentést tettem, és olyan indokokkal utasítja el a rendőrség és az ügyészség a feljelentéseket, hogy mélyen elgondolkodom, hogy valószínűleg bennem lehet a hiba. Így azt is vizsgálom, hogy talán a Közszolgálati Egyetemen lehet-e valamilyen kurzusra beiratkozni, vagy újra kéne tanulnom a büntető törvénykönyvet, mert egészen elképesztő indokokat találnak ki, de erre majd kitérek az egyik ügy kapcsán. A másik, ugye, megint Simicska Lajosnál tartunk, itt meghallgathattuk, hogy a szocialisták idején hogy tűntek el az uniós pénzek – hát, Simicska Lajos az építőipari beruházásoknak hány százalékát bírta megnyerni közbeszerzéseken, amikben OLAF-vizs­gálat is volt, és például önök is leállítottak egy ilyen beruházást? Vagy Mészáros Lőrinc a csatornázási projektekben milyen mértékben bírt részt venni különböző uniós beruházásokon? Érdemes lett volna, azt gondolom, erről is beszélnünk. Bár több száz millió forintról beszélt, én pedig több tíz- vagy akár százmilliárd forintról, ami kézen-közön itt a különböző barátaikhoz került; bár: volt barátaikhoz, engedje meg nekem ezt a kifejezést. Magyar Leventét hallgatva pedig, hát itt emlegettük a padsorokban, hogy valóban A tanú című film jut eszünkbe, bár nagyjából korosztályilag egy időszakban születhettünk, tehát azért nekünk ez egy régi film volt, de látszik, hogy ön többször megnézte. Tehát olyan kifejezéseket kijelentő módban használni, hogy majd két nap múlva lesz az ítélethirdetés, ön pedig felolvassa itt nekünk az ítéletet, és abban bízik, hogy elmarasztaló ítéletek születnek meg, tehát már megelőlegezve a független igazságszolgáltatást, hogy majd nyilván ők olyan döntést hoznak, ami önöknek nyilván kellemes. De megemlített egy dátumot is, így a reakciókban engedjen meg egy mondatot: 2009-ben indult a feljelentés, ugye? Mintha nem önök lettek volna kormányon. Tehát azért egy óriási nagy különbség van a folyamatban lévő ügyek és a mostani ügyek között, képviselőtársaim és államtitkár urak, hogy azokban az ügyekben van eljárás. De az önök ügyeiben, amiben bármilyen lépést teszünk, a nyomozó hatóság arra sem veszi a fáradságot, hogy egy árva nyomozást elrendeljen. (17.10)Ha pedig eljut oda ‑ és most nincs itt Gulyás képviselőtársam, de reagálok az ő mondataira is ‑, ha elrendel egy nyomozást, akkor önök azok, akik nem adják ki a mentelmi jogot. Simon Miklós képviselő úr ügyére utalok, ahol a társát az ügyben elítélték, és a bíróság az indoklásban írta le, hogy őt azért nem ítélték el, mert a tisztelt Országgyűlés az önök szavazataival nem adta ki (Dr. Bárándy Gergely: Na, ez a szégyen!) az ő mentelmi jogát. Tehát itt van az, hogy hol alkalmaz a Fidesz és Gulyás Gergely kettős mércét. (Dr. Répássy Róbert közbeszól.) És Gulyás Gergely ott is kettős mércét alkalmaz, hogy miközben megkérdőjelezi, hogy a Magyar Szocialista Párt meg ez a frakció, ez a közösség milyen alapon mer bármilyen megjegyzést tenni vagy kérdést feltenni, aközben ő maga kéri ki a kollektív bűnösség vádját, amit Bárándy képviselőtársam nem is tett meg; tehát ő kikéri magának, hogy igen, vannak, akik vétkeznek, de így összességében a képviselőkre nem lehet mit mondani, és megkérdőjelezi az MSZP-t mint közösséget, hogy egyáltalán részt vegyen ezen a vitán. Két ügyet mondtam, amit nagyon röviden szeretnék elmondani. Az egyik arra bizonyíték, amit Lázár János egy zártkörű beszélgetésen említett, hogy a jogszabályok azért születnek, mert különböző lobbi­csoportok az érdekeiket érvényesítik. Ugye, isme­rik a gázmutyi ügyét, amikor olcsó gázt lehetett volna behozni Magyarországra, és azt a távhőszol­gáltatóknak eljuttatni, ehelyett egy offshore hátterű cég kapta meg azt a lehetőséget, hogy 100-150 milliárdos hasznot tudjon az offshore tulajdonosainak kifizetni, akik között megtaláljuk Orbán Viktor kötélbarátját is, Garancsi Istvánt. Ebben az ügyben is tettem feljelentést, amire a rendőrség azt válaszolta, hogy én nem tudtam bizonyítani, hogy bűncselekmény történt volna ‑ azt gondolom, nem a feljelentőnek lenne ez a feladata. Majd még ugyanebben az ügyben, ahogy megkaptam a papírokat a Magyar Villamos Művektől, még két feljelentést tettem, ott viszont már csak annyit mondott a tisztelt rendőrség, hogy én már korábban lezártam ezt az ügyet, én nem kívánok ezzel foglalkozni. Ki lehetne számolni, hogy ebben a pár évben az ominózus gázár- és energiaár-csökkentésben vagy pláne rezsicsökkentésben mennyivel többet lehetett volna adni még a magyar háztartásoknak, de önök nem ezt az utat választották, hanem ennek a cégnek juttatták el, és ‑ még egyszer mondom ‑ 100-150 milliárd forintról beszélünk. A másik példa pedig arra vonatkozik, hogy önök hoztak törvényeket (Dr. Selmeczi Gabriella közbeszól.), például a magyar nemzeti vagyonról szóló törvényt, amelyben megtiltják, hogy átláthatatlan tulajdonosi háttérrel rendelkező céggel szerződést kössön állami vállalat, és hoztak egy államház­tartásitörvény-módosítást is, amelyben pedig kimondták, hogy nonprofit állami tulajdonú gazdasági társaság a szabad pénzeszközét kizárólag az Államkincstárnál kincstárjegybe teheti, és a számláját kizárólag az Államkincstárnál vezetheti, de ezek a cégek megszegték ezeket a jogszabályokat. És már itt említettem Magyar Leventét, az államtitkár urat, a Magyar Kereskedőház Zrt. sem átallott a Quaestorral szerződést kötni, holott liechtensteini tulajdonú, átláthatatlan tulajdonosi háttérrel rendelkező cég volt, mégis képesek voltak 4 milliárd forintot rábízni, és a rendőrségi iratok alapján több mint 60 millió forint veszteség érte a magyar költségvetést, mert a kamatok nem érkeztek vissza. De említhetném a Takarékgazdálkodási Igazgatóságot, amely az államháztartási törvényt megsértve helyezett el 410 millió forintot a Hungária Zrt.-nél, ami teljesen egyértelmű jogszabálysértés volt, meg is volt a vagyoni hátrány. Kontrát államtitkár úr, tettem feljelentést ‑ és itt jön az, hogy elbizonytalanodik az ember a büntetőjogi tudásában ‑, az ügyészség azt mondta, hogy megsértette az államháztartási törvényt, vagyoni hátrány is keletkezett, de az ok-okozati összefüggést nem látja, és mint feljelentőnek nekem kellett volna bizonyítanom, ez le van írva nekem az ügyészségi elutasító papírban, hogy ok-okozati összefüggés volt aközött, hogy ő jogszabályellenesen 410 millió forintot elhelyezett egy cégnél jogszabálysértő módon (Dr. Répássy Róbert közbeszól.), vagyoni hátrány keletkezett, ja, de a kettő között nem volt ok-okozati összefüggés. Na, erre adjon magyarázatot! Ez volt, és bocsánat, itt most nem a rendőrség, ez az ügyészségnek volt a válasza. És utána elgondolkodtam, hogy hogyan lehet ilyen butaságot leírni, erre kérdést is megfogalmazott képviselőtársam a legfőbb ügyészhez, majd utána rájöttem, hogy miért kellett a TIG Zrt.-nél ezt megtenni: mert kiderült, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium ‑ itt hallhattuk az államtitkárát ‑ több tízmilliárd forintnyi Eximbank-portfóliót helyezett el a Quaestornál, és ugyan ez az államháztartási törvény vonatkozik a minisztériumokra, tehát nem helyezhetett volna el külső szervezetnél pénzt, csak és kizárólag az Államkincstárnál, és hogy, hogy nem, az ügyészség ugyanazt írta le, hogy megállapítható a törvénysértés, megáll, van vagyoni hátrány, ja, csak a kettő között nincs ok-okozati összefüggés. Erre kéne választ adni, hogy hogyan fordulhat ez elő!Tisztelt Képviselőtársaim! Ezek az ügyek is rávilágítanak arra, hogy bizony míg az önök által példálózóan felsorolt sok-sok ügyben ‑ és majd hallgathatjuk itt a későbbiekben is, nyilván erre készültek fel, látom, itt a forgatókönyvek erre vértezik fel önöket, csak egy különbség van, hogy azokban van eljárás; ezekben az ügyekben, amelyeket pedig én említettem vagy mi említünk, ezekben nincsenek eljárások, a nyomozást sem rendelik el. Nagyon kíváncsi lennék, hogy például Romániában az ilyen ügyeknél azok, akik ezért felelősek, szabadlábon lennének-e vagy sem, nagyon kíváncsi lennék.Éppen ezért, tisztelt képviselőtársaim, hangzott itt már el javaslatként, de én is felvetem, hogy érdemes lenne egy valóban független, akár a parlament alá rendelt korrupcióellenes ügyészséget felállítani, amely minden ügyet feltár (Dr. Selmeczi Gabriella közbeszól.), és nincs kollektív bűnösség, az egyéneket, akik elkövetik ezeket a cselekményeket, és induljanak el a vizsgálatok, és aki hibázott, ahogy Gulyás képviselőtársam említette, az járja végig az igazságszolgáltatásnak a menetét, és szülessen igazságos és olyan ítélet, amely vagy megállapítja, vagy nem, tehát azért itt én nem prejudikálnék, ahogy az államtitkár úr tette. Érdemes lenne ezt a felvetést megvizsgálni. Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)
 • BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tóth Bertalan képviselő úr fejtegette, hogy ő a büntetőjogi tudásával nem érti az ügyészség válaszát, és tett egy javaslatot, hogy kellene egy parlament alá rendelt ügyészség. Képviselő úr, az a helyzet, hogy az ügyészség nincs a kormány alá rendelve, és a parlamentnek kell beszámolnia, tehát mindaz, amit ön egyébként szeretett volna kérni, az mintegy 25 éve így működik. Ezzel csak hadd egészítsem ki, hogy az ön büntetőjogi tudásán tényleg van mit csiszolni. (Dr. Répássy Róbert és dr. Tóth Bertalan közbeszól.)Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Amikor készültem erre a vitanapra, akkor nyilván elkezdtem azon gondolkodni, hogy vajon miért akar az ellenzék egy ilyen vitanapot; az az ellenzék, amely tele van korrupciós ügyekkel, vajon miért akar egy ilyen vitanapot. Miért nem gondolkoznak el azon, hogy az a helyzet, hogy jelenleg két képviselőt von­tak eljárás alá, és mind a kettő ellenzéki (Dr. Tóth Bertalan: Hát, ez az!): az egyik Hiszékeny Dezső képviselő úr, aki egy szocialista korrupciós ügyben érintett, folyik ellene az eljárás, és ki kellett adni a mentelmi jogát, a másik pedig Kovács Béla, a Jobbik pártfinanszírozója. (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Na, és akkor most mi van?) Ez a két képviselő az összesen, aki ellen egyébként eljárás folyik. Aztán persze próbáltam választ is találni a feltett kérdéseimre, hogy miért is van szüksége az ellenzéknek erre a vitanapra. Az MSZP kapcsán jóhiszemű válaszom van: azt gondolom, hogy azért kezdeményezték, mert korrupcióügyben kétségkívül szakértőnek mutatkoznak (Derültség a kormánypártok soraiban.), sőt úgy is fogalmazhatnánk, figyelembe véve három cikluson át folytatott kormányzásukat, hogy csak ebben mutatkoznak szakértőnek. (Derültség és taps a kormánypártok soraiban. ‑ Burány Sándor: Hahaha! ‑ Dr. Staudt Gábor közbeszól. ‑ Közbeszólások a Jobbik soraiból.) Mert az azért mégsem mindennapos ‑ ez talán a jobbikos képviselőknek is tetszeni fog (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Na, figyelünk!) ‑, mert mégsem mindennapos, hogy egy pártnak másfél évvel ezelőtt a második emberét, az elnökhelyettesét kell elvinni rabszíjon (Dr. Staudt Gábor: Így van!), néhány nappal ezelőtt pedig egy korábbi elnökségi tagjáról, egy volt miniszteréről mondja ki a bíróság, hogy egy korrupt köztörvényes bűnöző. (Vona Gábor: Mi van velük?) Ez azért, azt gondolom, világcsúcs, tisztelt képviselőtársaim, ezt nagyon kevés párt mondhatja el magáról, amit a szocialisták elmondhattak. (17.20)Azt is értem, hogy a szocialisták miért ragaszkodtak hozzá, hogy az időkeretet megduplázzuk. Gondolom, azért, mert ha el akarják mondani az összes mocskos ügyet, ami a kezükhöz tapadt, akkor a rendelkezésükre álló 92 percben elég sokat kellene hadarniuk. A Jobbik célja sokkal egyszerűbb. Beszéljünk róluk is! Megpróbálnak egy hamvas szűzlány szerepében tetszelegni. De az a helyzet, tisztelt képviselőtársaim, az a helyzet, elnök úr, hogy a múlt hét keddig ez talán még sikerült volna is. Csak éppen az a helyzet, hogy a múlt hét kedden odalett a hamvasság és a szüzesség álcája. A Jobbik mára már sokkal jobban emlékeztet egy bárki által megkapható útszéli leányzóra, mint egy rendes menyecskére. A múlt héten önök ugyanis szembementek minden ígéretükkel, szembementek mindazzal, amit öt éve mondtak, cserbenhagyták a magyar gazdákat, és bejelentették, hogy a nagybirtokosok oldalán kívánnak harcolni. Önök ugyanis a szavazatukkal megakadályozták, hogy az állami földek leendő tulajdonosai, a magyar gazdák tisztességes bérleti díjat szedhessenek a földek egy részét jelenleg még bérlő nagybirtokosoktól. Önök, Vona elnök úr, önök, tisztelt képviselőtársaim, a Hír TV-ért és a Magyar Nemzetért cserébe eladták a magyar gazdákat. (Novák Előd: Hatásszünet. Taps nincs. ‑ Derültség a Jobbik soraiban.)De ha megengedik, egy rövid időutazást kezdenék, pusztán azért, hogy megértsük a jelen történéseit is. Talán még mindenki emlékszik egy Suchman Tamás nevű úrra. Valószínűleg az ő tevékenységével is ki lehetne tölteni a ma rendelkezésünkre álló összes időt. (Novák Előd: Hát még Farkas Flóriéval!) De mindenképpen célszerű beszélni egy olyan ügyről a sok közül, amelyben még talán az is látszott, hogy az induláskor néhányan akár egyet is érthetnénk. Ő volt az, aki mindenféle indok nélkül a teljes magyar energiaszektort átjátszotta a külföldiek kezére. Az összes gázszolgáltatót, az összes áramszolgáltatót, majd a szocialisták támogatásával drasztikusan megemelték ezeknek a szolgáltatásoknak az árát. Nem egyszer, nem kétszer, hanem huszonhatszor. A magyar embereknek százezrekkel kellett többet fizetniük ezért, százezrekkel kellett többet fizetni azért, hogy az átjátszott vagyonból a multik minél nagyobb profitot tudjanak hazavinni. S bizony fel lehet tenni azt a kérdést, hogy ez miért korrupció. Lehet, hogy ostobaság. Tisztelt képviselőtársaim, én nem hiszem, hogy Suchman Tamás, Veres János, Lendvai Ildikó vagy bárki más ostoba lett volna. A késői utódoknál belátom, hogy van erre vitaalap, adnak érvet rá, hogy vitatkozni lehessen ezen, de én azt gondolom, hogy mind, aki amellett érvel, hogy ostobaság mindaz, amit tesznek, az ne higgye ezt el. Bár azt is el kell mondjam, hogy a mai vitanapon hallgatva őket meginogtam ebben a véleményemben. Suchman Tamás maga is annyit tudott mondani erről a történetről, hogy nem ő, nem az MSZP korrupt, hanem a világ. Fogalmazzunk pontosan: az a helyzet, hogy az MSZP világa a korrupt. Így hangzik ez pontosan. (Taps a Fidesz sora­iban.)Azért mondtam el mindezt, hogy azt is lássuk, mi az, amit a magyar kormánynak tennie kellett. Vissza kellett szerezni a magyar gáz- és a magyar villanyvagyont, vissza kellett szerezni a gáz-nagykereskedelmet, létre kellett hozni a nonprofit közműszolgáltatót. Ez volt a feltétele annak, hogy a rezsicsökkentést meg lehessen tenni. Az addig rendben van, tudja, elnök úr, Vona elnök úr, hogy az MSZP totálisan ellenezte a magyar gáz-nagykeres­kedelem visszavásárlását. De azt hogyan magyarázza, hogy önök az MSZP-re rálicitálva kezdeményeztek folyamatosan mindenfajta vizsgálatot? Beszéltek összevissza mindent ebben az ügyben. Amikor arról szólt a történet, hogy azt akadályozzuk meg, hogy a magyar gáz áráról ne a németek és az oroszok, hanem a magyarok tudjanak megállapodni, nem kellett volna önöknek, ha már annyira szűzies ellenzéki párt, elnök úr, ezt támogatni? (Zaj a Jobbik soraiban.) Nem kellett volna ezt, elnök úr, önöknek támogatni? Azt értjük, hogy a szocialisták miért nem támogatták, de lehet, hogy azt is értjük, hogy önök miért nem támogatták. Joggal merül föl a gyanú! Még egyszer mondom, arról az ügyről van szó, hogy korábban a gáz-nagykereskedelem kapcsán a németek és az oroszok állapodtak meg a magyar gáz áráról. Azzal, hogy a gáz-nagykereskedelmet vissza lehetett szerezni, ez nyilvánvalóan nem tetszett sem a németeknek, sem az oroszoknak. Nem támogatta se az MSZP, se a Jobbik. Joggal merül föl a gyanú, hogy ehhez, a külföldi érdekek képviseletéhez vajon mennyi köze van Kovács Bélának. Ő az, akinek kémkedés miatt felfüggesztette mentelmi jogát az Európai Parlament; aki tehát nyilvánvalóan külföldi érdekeket szolgál, és akivel kapcsolatban Vona Gábor is csak annyit tudott mondani, hogy „sok mindent hallottam, közte elbizonytalanító dolgokat is, amikre választ várok”. Mi is, elnök úr. Mi is, tisztelt jobbikos képviselők. Várjuk, mert Kovács Béla nemcsak az önök parlamenti képviselője, hanem az önök pártfinanszírozója is. (Novák Előd: Mennyit utalt a számlánkra?) Ő az, aki a Jobbik pártkasszájába fizet be. De milyen pénzeket? Mi ezeknek a pénzeknek az eredete? Honnan származnak ezek a pénzek? Melyik külföldi hatalom fizet Kovács Bélának az információért? És mit követelt Kovács Béla önöktől cserébe a pénzért? Ezek azok a kérdések, amikre választ várunk, elnök úr. Ezek azok a kérdések, amelyekre önnek válaszolnia kéne, Vona elnök úr. S az is elgondolkodtató, hogy az Állami Számvevőszék megállapította, hogy önök, tisztelt jobbikos képviselőtársaim, 12 esetben nem mutatták be, hogy honnan, kitől érkezett pénz az önök kasszájába. Jézusom! (Derültség a Jobbik soraiban.) Önök Kovács Bélát büszkén vállalják. Kik lehetnek azok, akiket letagadnak? Ha Kovács Bélára büszkék, kik azok, akiket bevallani se mernek? Csak nem azok a maffiózók, elnök úr, akikkel önnek kapcsolatba kell kerülnie, ahogy az ön párttársa, az egyik legbefolyásosabb jobbikos, a parlament alelnöke nyilatkozta, pontosabban, egy kiszivárgott hangfelvételen hallhatta mindenki? Csak nem ezekről a maffiózókról van szó, elnök úr? Tisztelt Képviselőtársaim! Beszéltünk energiaügyekről. Én nem tudom kihagyni Józsa képviselő urat. Hát mégiscsak itt ül a parlamentben még most is. Ugye, emlékeznek Paksra? Ugye, emlékeznek arra, hogy a szocialisták szerintem 15 éven keresztül folyamatosan támogatták a Paks II-es bővítést. Nem volt olyan ipari kamera, amelyben ne nyilatkozták volna le, hogy ez milyen fontos. Ebben élen járt Józsa István, aki nem volt más, mint a párt energiapolitikusa, egyes számú energiapolitikusa. Aztán kiderült, hogy Józsa István nemcsak két kézzel, hanem Gépkarral vájkált bizony a paksi pénzekben. Az ő cége, a Gépkar nevű cég 6 milliárd forint fölötti pénzt szedett ki Paksból. Ennek 2010-ben vége lett, a korrupciónak vége lett, és érdekes módon Józsa István és az MSZP most folyamatosan Paks ellen beszélnek. (Heringes Anita: Ez sem igaz!)(17.30)Bocsánat, aki nem hallja, csak annak mondom, hogy egy szocialista képviselő úr kiabál, hogy ez sem igaz. De hát, most erre mit mondjak? Naponta ezt csinálják. Sajtótájékoztatót tartanak ez ügyben, és még azt is letagadják, amit most mondanak fél napja! Én erre csak azt tudom mondani, hogy önök Gyurcsány Ferencnek tényleg kiváló tanítványai.Beszéljünk még egy történetről, mert azért az is nagyon érdekes volt, és kifejezetten érdekes volt a nemzeti ügyek szempontjából. (Heringes Anita: Ilyen vastag bőr hogy lehet valakinek a képén?) Azt kell mondjam, sajnos itt sem tudok különbséget tenni az ellenzéki pártok között. Szeretnék, de nem tudok. Emlékeznek-e még, azt hallottam Szél Bernadett képviselő asszonytól, hogy itt van az érintett a teremben; ennek kifejezetten örülök, talán magára ismer. De szeretném megkérdezni, hogy emlékeznek-e még arra a szemlátomást saját démonjaival küzdő, személyiségzavaros egykori NAV-dolgozóra, aki egy üres zöld dossziéval házalt, és az önök lelkes tapsai között mondta sületlenségeit az áfacsalásról. Akinek önök, ez csak a szocialistákra igaz, még tüntetést is szerveztek. Akit önök, a Jobbiktól az MSZP-ig, ez már mindenkire igaz, lelkesen sztároltak. És akkor mindannyian hangzatosan az áfacsalás visszaszorításáról beszéltek.De amikor tenni lehetett volna valamit, akkor mi történt? Akkor bizony nemmel voksoltak. Támogatták-e például az online pénztárgépek bevezetését? Nem támogatták. Nyilvánvaló a célja is, az eszköze is: teljesen nyilvánvalóan az áfacsalások megakadályozásáról szólt. És ma már mindenki láthatja, hogy az eredménye is megvan, 227 milliárd forintot köszönhetünk ennek, 227 milliárd forintot nem sikerült elcsalni az online pénztárgépek miatt. Ugyan, aki ennyire harcosan, tüntetést szervezve küzd a feketegazdaság ellen, mint önök, küzd az áfacsalás ellen, mint önök, az miért nem vette a bátorságot ahhoz, hogy egy jó javaslatot, ami az ország számára hasznos, mondjuk, meg is szavazzon?Azért, tisztelt képviselőtársaim, mert az a gyanúm, hogy önök egytől egyig egyformák. Köszönöm figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
 • VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Balla György Képviselőtársam! Röviden reagálnék erre, amit ön az évszázad nagy korrupciós botrányaként definiál. Kovács Béla, a párttörvény előírásainak megfelelően, más magánszemélyekhez hasonlóan, kevesebbet fizetett be a Jobbik pártkasszájába, mint amit az önök által hozott jogszabályok alapján havonta megkereshet egy állami vállalat vezetője, képviselőtársam. Ezt tegyük helyre! Ez tényszerűen így van. Önök így módosították a jogszabályokat, hogy most 5 millió forintot meg lehet keresni, plusz prémium, plusz béren kívüli juttatások. Kovács Béla ennél kevesebbet fizetett be, a párttörvény előírásainak megfelelően. Ezt a hazugságot tehát megdöntöttük. (Balla György: Befizetett vagy nem?)Nagyon fontos azt is látni, hogy ha Magyar­ország számára a nemzetközi korrupciókutató szervezetek szerint 400 milliárd forint közvetlen kárt okoz a korrupció, ezen felül még milyen károk keletkeznek. Akkor, amikor önöket, fideszes képviselőket itt hétről hétre konkrét példákon keresztül azzal szembesítjük, hogy az Orbán Viktor közvetlen környezetébe tartozó vállalkozók, üzletemberek azok, akiknek kivétel nélkül, minden esetben a meggazdagodásuk forrása az, hogy az állammal vagy az önkormányzatokkal rendkívül gyümölcsöző gazdasági szerződéseket kötnek, akkor mindig az a válasz, tegyünk feljelentést.Képviselő Úr! Egy egész kocsit tele tudnánk rakni az elkészült és visszautasított feljelentésekkel, mert önök nem tesznek ebben az ügyben semmit. (Balla György: Legyenek megalapozottak!) Fontos azt is látni, hogy amikor a miniszterelnök úr azzal védekezik, hogy egyes törvényi rendelkezéseket meghozott a parlament, mármint a parlament fideszes többsége természetesen, és ezért már nem is minősülnek bűncselekménynek, hiszen gondoskodtak arról, hogy ezt legálisan lehessen megtenni ‑ hogy egy példát mondjak a friss közelmúltból: egy héttel ezelőtt például Andy Vajna számára módosították ismét kedvező módon a szerencsejátékról szóló törvényt, legálisan, fehérgalléros bűnözőkhöz méltóan, pénzt tesznek egy Fidesz közeli vállalkozó, egy kormánybiztos zsebébe, mert egész egyszerűen ezt megteheti az Orbán-kormány. Többségük van itt a parlamentben, megszavazzák.Ugyanezt láttuk akkor, amikor a szocialisták kormányoztak. Most én azt látom, hogy az egész országban az embereknek abból van elegük, hogy egy 25 éven keresztül zajló gátlástalan korrupciósorozatot tovább folytassanak, tovább nézzenek. Nem fogják ezt az emberek 2018-ban hagyni! És higgye el, Balla György képviselőtársam, hogy ezért lett a Jobbik nem kis részben a Fidesz váltópártja, az ellenzék legerősebb ereje (Dr. Rétvári Bence: Ezt mondták 2014-ben is.), mert gúnyolódhat ön ezzel, de tényszerűen azt látják az emberek, hogy ha valaki véget tud ennek az elmúlt 25 éves lopássorozatnak vetni, akkor az a Jobbik, és esély lesz arra, hogy végre ez az ország egy normálisabb irányba induljon el.Nagyon fontosnak tartom azt is elmondani, hogy nemcsak az a 400 milliárd forint esik ki a költségvetésből, ami kárt okoz Magyarországnak a korrupció, hanem arról is szó van, hogy kontra­szelektálja a korrupció rendszere a magyar vállalkozói társadalmat. Azért, mert az államtól, mint a magyar gazdaság legnagyobb megrendelőjétől, nem az egyébként versenyképes vállalkozásokhoz kerülnek a közbeszerzések, nem oda megy a közpénz, nem oda megy az állami támogatás, hanem azokhoz a cégekhez, amelyek a politikusokkal rendkívül jó, gyümölcsöző gazdasági kapcsolatokat ápolnak.Ez teszi tönkre a magyar gazdaságot, képviselőtársaim! Azért, mert ezek az emberek, akik ilyen módon a Fidesz környezetéből vagy előtte az MSZP környezetéből milliárdosokká tudtak válni, nem tudnak piaci alapon működő, tisztességes versenyképes cégeket teremteni, nem tudnak embereket foglalkoztatni. Nagyon sokszor csak fióktelepeket működtetnek, egy-két fős céget, aki egy sokmilliárdos megrendelést elvállal, majd továbbadja az alvállalkozóknak, és a sor végén álló magyar alvállalkozók, magyar kisemberek, munkásemberek nincsenek kifizetve, mert ezt is megtehetik velük. Mert a politika segédkezet nyújt ehhez a fehérgalléros bűnözéshez. Érdemes azon is elgondolkodni, amikor hétről hétre hozzuk ide a konkrét példákat, az előbb emlegetett Andy Vajna, az Orbán-kormány kormánybiztosa milyen módon kapja az újabb és újabb milliárdokat a zsebébe azzal, hogy a Fidesz asszisztál a törvényalkotás gépezetével ahhoz, hogy Andy Vajna még több pénzt keressen. Hogyan lett Habony Árpádnak belvárosi önkormányzati lakása? Rászoruló volt, tessék mondani? Az, aki 400 ezer forintos antilopbőr nadrágban járkál luxusautókkal, és fenemód jól költekezik? Rászorult vajon? Miért lett Mészáros Lőrinc, a nemzet gázszerelője többszörös milliárdos? Hogyhogy ő karrierizál a közbeszerzéseken? Biztosan véletlen?Kedves Fidesz-szavazók! Önöktől kérdezem: önök tényleg úgy gondolják még, hogy Orbán Viktor ezekről az ügyekről nem tud? Hát a közvetlen környezetében dolgoznak ezek az emberek! Garancsi Tibor a Videoton futballklub tulajdonosa. 50 milliárd forintos osztalékot vett ki a MET nevű cég a tavalyi évben, és ezzel a legnagyobb tíz osztalékfizető cég közé emelkedett Magyarországon. Mi volt ennek az alapja? Az, hogy egy állami vállalat olyan szerződést kötött vele, hogy pusztán adminisztratív módon lepapíroztak valamit, amin súlyos milliárdokat kerestek, és a végén 50 milliárd forintnyi osztalékot vettek föl ebből az egy cégből.Hogy L. Simon László szavaival éljek, hát, hölgyeim és uraim, ez a biznisz. Ez a Fidesz biznisze, és ez csak egy a sok közül, mert naponta hozzuk ide, a parlamentbe ezeket a konkrét eseteket. Tehát amikor Orbán Viktor arról beszél, hogy ezekben az esetekben már törvényessé tették a korrupció rendszerét, ezért ez már nem is korrupció, én bizony vitatom ezt az állítást, és ha kormányra fogunk kerülni, akkor egy antikorrupciós ügyészség felállításával ezeknek az eseteknek a törvényességét is természetesen nagyon szigorúan felül fogjuk vizsgálni.Fontos azt is látni, hogy a magyar korrupció rendszere nem egy önmagában álló dolog volt, nem azért nem számoltatta el a Fidesz az MSZP-t és az MSZP a Fideszt, mert nem lehetett nyomát találni a korrupciónak, hanem azért, mert éveken keresztül közösen kivitelezték a legnagyobb pénzzel járó infrastrukturális beruházásokat. Nézzék meg az elmúlt évekből akármelyik nagy infrastrukturális beruházást az országban! Vasútépítéseket, autópálya-építéseket, bármit. Egyet lehet látni: Fidesz közeli cégek békésen, a legnagyobb egyetértésben dolgoznak a baloldalhoz kötődő vállalkozásokkal, és ezért van az, hogy amikor megtörtént az elmúlt 25 évben bármikor a Fidesz és az MSZP között a kormányváltás, soha nem akarta igazán az egyik párt elszámoltatni a másikat, mert közösen voltak benne a buliban.(17.40)Közösen csinálták, békésen, konzorciumi partnerekként tették el a közbeszerzésekből származó milliárdokat, és amikor a magyar átlagpolgár annak a magyarázatát keresi, hogy a fenébe’ lehet az, hogy Magyarországon kétszer-háromszor annyiba kerül egy kilométer autópálya, mint egy szomszédos országban, akkor nagyon egyszerű a válasz. A Fidesz és az MSZP szétlopta ezt az országot, felülárazta a közbeszerzéseket, és így nevelte ki azt a saját milliárdos rétegét, aki önök mögé médiabirodalmat rak, most éppen Andy Vajna számára talán a TV2 megvásárlásának szándékát próbálja a kormány bőkezű kaszinómilliárdokkal meghálálni. De egyet látunk: ez a rendszer nem tartható tovább, és most azt látom, hogy az állampolgárok is így gondolják, egyre nagyobb számban az országban, ezért fogják a Fideszt 2018-ban eltakarítani, és ezért jöhet a Jobbik, és megmutathatjuk azt, hogy tisztességesen is lehet ezt az országot kormányozni. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik soraiban.)
 • SZABÓ ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tóth Bertalan képviselőtársunk két felvetésére szeretnék reagálni. Az egyik az MVM Partner gázzal kapcsolatos szerződéseinek a témája, amivel kapcsolatosan az anyagokat a képviselő úr ez év április 30-ával kompletten megkapta, így ha szabad, néhány pontosítás az őáltala hozzászólt anyaghoz ezen anyagok alapján.A 2012-13. évben a Tigáz Zrt.-vel és a GDF Suezzel folytatott tárgyalásokat az MVM Partner Zrt. gázszolgáltatás témájában. Itt konkrétan kapacitáskihasználásról volt szó, amivel kapcsolatban egy-két valótlan információ látott a sajtóban is napvilágot, és ezt szeretném pontosítani. Itt egyértelműen üzleti és kockázatkezelési szempontból nem voltak biztosítottak az MVM Partner által kiírt paraméterek, ezért az MVM Partner további gázszolgáltatóktól és gázkereskedőktől kért be adatokat és információkat. Az egyik pont az E.ON Földgáz Trade Zrt. volt, a másik pedig a MET Zrt. Végül a MET Zrt. által adott ajánlatok voltak a legmegfelelőbbek. A végén majd számszakilag is szeretnék erre kitérni.A másik, ami szóba jött, az a következő évnek, a 2013-14-es gázévnek a szerződése volt. Itt szintén a MET Zrt.-től, valamint a Főgáz Zrt.-től került sor ajánlat bekérésére, a két cég közül a MET ajánlata volt a legmegfelelőbb.2014. július 1-je óta az MVM Partnernek nincs kapcsolata fenti egyik céggel sem. A gázkapacitás-lekötési szolgáltatást most már teljes egészében a Magyar Földgázkereskedő Zrt. látja el. Ami számszakilag érdekes ezzel az egész üggyel kapcsolatban, hogy a szerződések átvilágítása és átvizsgálása megtörtént, erről szakértői anyag áll rendelkezésre. Itt a KPMG Tanácsadó Kft. végezte ezt a szakértői átvilágítást.A másik, ami talán számszakilag még fontos, hogy mintegy 15-20 százalékkal csökkentek az elmúlt három évben a gázbeszerzési árak, ami az MVM Partner földgázpiaci tevékenységének a pozitív nyereségességét erősítette. Ezáltal vált lehetővé a lakossági rezsicsökkentés, továbbá a kórházak, iskolák, távfűtő művek és egyéb közintézmények ellátására biztosított olcsó földgáz beszerzése.A másik téma, amit a képviselőtársunk felhozott, az maga a csatornaberuházások, és néhány vállalkozást, személyt is említett képviselőtársunk. Ne felejtsünk el két tényezőt! Az egyik: a derogációs kötelezettségből eredő várható beruházási kötelezettségünk már 2003-2004-ben jogszabályilag kialakult az EU-csatlakozás előtti időszakban. 2007-től egészen 2013-ig az előző európai uniós ciklusban kerültek sorra azok a szerződésmegkötések, amelyeket épp az MSZP-kormány idején már elindítottak, ahol is a beruházók tényszerűen kiválasztásra kerültek, és két-három év alatt kerültek megvalósításra ezek a csatornaberuházások. Tehát ne felejtsük el, hogy ezek a beruházások nem most indultak, hanem egy hosszabb időszakot vettek át, és itt is jogszabályilag, azokat betartva, az akkori, aktuális közbeszerzési törvény alapján kerültek megkötésre ezek a szerződések. Tehát a pontossághoz ezek hozzátartoznak, Tóth Bertalan képviselőtársunk ezzel mind tisztában van, és ezeket nagyon jól tudja. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormányzó pártok sora­iban.)
 • BANAI PÉTER BENŐ nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Volner János képviselő úr hozzászólása kapcsán engedjék meg, hogy három rövid dologra hívjam fel a figyelmet.Az egyik kulcsdolog a korrupció kapcsán az, hogy vajon közpénzek vándorolnak-e magánzsebekbe, illetőleg mit tesz a kormány ennek megakadályozása érdekében.Ami a konkrét tetteket illeti, én 2010 óta azt látom, hogy mind az adózási területen, mind egyéb jogszabályoknál a kormány számtalan lépést tett annak érdekében, hogy a közpénzek a költségvetés bevételeit gyarapítsák. Balla képviselő úr az online pénztárgép-összeköttetés rendszerét említette, de beszélhetnénk arról, hogy az új adóhivatal 2010-től hogyan erősödött meg, milyen nyomozati hatóságokkal bővült, és igen, ennek köszönhetően a közpénzek, a költségvetés bevételei hogyan gyarapodtak.A konkrétumokat illetően, második pontként engedjék meg a szerencsejátékügy kapcsán, hogy azért mindenkit emlékeztessek arra, hogy 2012-ben egy liberalizált játékterempiac helyett a kormány a játékautomaták beszüntetésével egyidejűleg egy szigorú, központilag kontrollált és felügyelt játékkaszinó-rendszert alakított ki. Ami pedig ebből fakadóan azt a kérdést illeti, hogy mennyi érkezett a központi költségvetésbe, vajon a központi költségvetés átengedett-e forrásokat magánbefektetőknek, arra kell felhívjam a figyelmet, hogy a tavalyi évben a vonatkozó adóbevételek az előzetesen kalkulált 33 milliárd forint helyett több mint 34 milliárd forintot tettek ki. Tehát nem csökkentek, hanem növekedtek a közpénzbevételek.A harmadik dolog, amire pedig felhívom a figyelmet, a közbeszerzési szabályok, amelyekre képviselő úr szintén felhívta a figyelmet. Egyetértünk abban, hogy szigorú szabályok szükségesek, éppen ezért terjesztette a kormány az Országgyűlés elé azt az új közbeszerzési törvényt, amely véleményünk szerint tiszta, átlátható szabályokat eredményez minden hazai és európai uniós forrásból finanszírozott beruházás esetén. Köszönöm a figyelmet. (Taps a kormányzó pártok soraiban.)
 • VARGHA TAMÁS honvédelmi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tóbiás József frakcióvezető úr még a vezérszónoklatában kísérletet tett arra, hogy az állami szintű korrupciót definiálja, és ezt megkeresse, illetve megtalálja. (Dr. Bárándy Gergely: Sikerült is neki!) Én azt gondolom, hogy nem kell nagyon messzire menni, hogy ha állami szintű korrupciót keresünk, akkor azt minisztériumokban és állami intézményekben lehet megtalálni. Hogyha 2010 tavaszára visszatekintünk, még a 2010-es választások elé, akkor azt látjuk, hogy a Magyar Honvédség a rendszerváltozás utáni életének legnehezebb pillanatait élte, amikor a Katonai Biztonsági Hivatal munkatársai tetten értek egy honvédtisztet, amint vesztegetési pénzt vett át egy budapesti parkolóban, és rövid idő után kiderült és bebizonyosodott, hogy az ügy szálai a Honvédelmi Minisztériumhoz, háttérintézményeihez és vezetőihez vezetnek. És akkor meg is érkeztünk az állami szintű korrupcióhoz.Tehát azt látjuk, hogy 2010-ben káosz uralkodott a minisztériumban és a háttérintézményeiben a Fidesz kormányalakítása előtt, átláthatatlan és felelőtlen gazdálkodás és a hatékonyság minden elemét nélkülöző struktúra. Itt nagyon sok ízben a hűtlen kezelés különböző minősített esetei, közbeszerzési bűncselekmények és okirat-hamisítás gyanúja miatt indultak büntetőeljárások, több mint 45 rendbeli bűncselekmény gyanúja miatt történt feljelentés. Akkoriban a honvédelmi tárca vagyonkezelésében 7 gazdasági társaság volt, és ezek közül 5 esetben bizonyíthatóan közel 1,8 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott a jogsértő magatartás, és az az abszurd állapot uralkodott, hogy a Magyar Honvédség alapfeladatait magáncégek látták el.(17.50)És aztán Bárándy Gergely képviselő úr a társas bűnözés különböző minősített eseteit hozta fel, és íme, itt a tábornokperként elhíresült, bűnszövetségben üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntette, amelynek nyomozása 2010. január 18-án indult, és a tettenérés után megtörténtek az első gyanúsítások. Egy évig tartott a nyomozás, és aztán 2011 márciusában vádemelés is történt, 17 vádlott: három dandártábornok, hat ezredes, két alezredes, egy őrnagy és négy polgári személy; és közöttük van az a Fapál László, a Gyurcsány-kormány közigazgatási államtitkára, akiről ma már szó is esett. 2002 és 2010 között több mint 200 millió forintot kértek, illetve kaptak a tárcának beszállító vagy ezekre pályázó cégektől. És a további katonai szolgálatot teljesítő, illetve a polgári alkalmazottak részben a hallgatásért, részben közreműködésért pénzt kaptak, és a 16. rendű vádlott ügyészség előtt tett vallomásában elmondta, hogy egy alkalommal 12 millió forintot vitt Fapál Lászlónak, aki abból 4 milliót egy dobozba tett, és azt mondta, hogy a főnöknek lesz. A főnök akkor Juhász Ferenc volt, aki honvédelmi miniszter volt abban az időben.Az ügyészség vádirata szerint a vádlottak bűncselekményének lényege az volt, hogy egy visszaosztási rendszert vezettek be, amely alapján a szerződött polgári vállalkozások a honvédségi megbízási díjak egy részét visszaszolgáltatják; és az egyik beismerő vallomás szerint ezekből a pénzekből juthatott a legfelsőbb vezetőknek is. A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla szerint súlyos eljárási szabálysértések történtek az elsőfokú eljárásban. Szintén Bárándy Gergely képviselő úr kérte számon, hogy miért nem beszélünk a felmentő ítéletekről, ez az elsőfokú ítélet felmentéssel végződött ugyan, de megállapította a Fővárosi Ítélőtábla, hogy ez megalapozatlan, tényállása hiányos, indoklási kötelezettségének nem tett eleget a bíróság, és helytelen volt az a döntés, hogy a két vádlott ügyét elkülönítette. (Dr. Bárándy Gergely: Ezért jön a harmadfok.)A táblabíróság szerint az ügyészség új eljárásra irányuló fellebbezése alapos volt, ezért az ügy megismételt elsőfokú eljárását rendelte el, amely most ismételten megkezdődött a Debreceni Törvényszék előtt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)
 • DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz): Köszönöm a szót. Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Néhány csomagolóanyaggal szeretném kezdeni a felszóla­lásomat. (Dr. Selmeczi Gabriella: Halljuk!) Talán em­lékeznek rá: taxis Gyuszi, nejlonszatyor; Hagyó Miklós, nokiás doboz; Fapál László, whiskys doboz; Zuschlag János, nejlonszatyor. (Gőgös Zoltán: Zuschlag a ti haverotok!)Ezek az ügyek, azt gondolom, jelentős mértékben meghatározták az elmúlt időszak közéletét, és ha valamiben ennek a vitanapnak a kezdeményezésében egyetérthetünk, az az egy olyan mondat, amikor azért emelünk szót, hogy például a Kulcsár-ügyben még érvényes elsőfokú ítélet sincs a magyar bíróságokon. Ha valami miatt szót kell emelnünk, az pontosan az, hogy ezekben az ügyekben a magyar társadalom joggal vár tőlünk is meg nyilván az igazságszolgáltatástól is válaszokat, azonban szerencsére a hatalmi ágak elválasztásának az elve azt is eredményezi, hogy ezekben az ügyekben mi csak egy politikai lehetőséget kapunk ezekre a felszólalásokra, illetve ‑ ahogy az előzőekben szó volt róla - megpró­bálunk olyan jogszabályokat alkotni, amikkel ezeket el lehet kerülni. De én azt gondolom, hogy nagyon helyes, ha azokról a dolgokról, azokról a törvényalkotási folyamatokról is beszélünk, amelyek az elmúlt időszakban jellemezték ezt a Házat ‑ ahogy azt Banai Péter Benő államtitkár úr is elmondta ‑, nagyon sok olyan jogszabály született, amelynek az eredményeként ma már sokkal fehérebb lehet akár a gazdaság. Beszéltünk itt már ‑ csak címszavakban mondom, az idő kímélése miatt ‑ az online pénztárgépek bevezetéséről, aminek milyen nagy ellenfelei voltak az ellenzéki padsorokban.Beszéltünk az elektronikus közúti áruforgalom-ellenőrző rendszer bevezetéséről, aminek megint csak milyen sokan voltak az ellenzői, pedig az állami költségvetésnek nagyon jelentős bevételt jelentenek, másrészt pedig a gazdaság kifehérítésében komolyan is segítséggel lehetnek. Beszélhetünk egy olyan rendszerről, ami az 5 százalékos kedvezményes áfa egyes gyógyászati eszközöknél, valamint az élő és félsertéseknél, amivel megint csak nagyon komoly visszaéléseket lehetett elkerülni.Beszélhetünk a társasági adó csökkentéséről, amely nemcsak a versenyképességhez, hanem a cégek nyereségének az el nem titkolásához is vezethet. Beszélhetnénk a katáról is, sőt a személyi jövedelemadó 16 százalékosra csökkentéséről, valamint az adóbeszedés hatékonyságának a növeléséről. Beszélhetnénk, és fontos dolog megemlíteni 2015 végén, hogy egyszerűsített adóbevallással segítjük az embereket, és jövőre már másfél millió, 2017-től pedig 3,5-3,8 millió embernek nem kell benyújtani adóbevallást. Beszélhetnénk itt a brókerbotrányokról és azoknak a felszínre kerüléséről. És beszélhetnénk itt például Schiffer Péterről, akit egy időben a legjobban fizetett történészként jegyeztek Magyarországon, aki történészdiplomájának az elfedésére még törvénymódosításra is képes volt akár a Draskovics-féle MSZP-s minisztérium. Beszélhetnénk arról, hogy az idén kipattant brókerbotrányok felismeréséhez az vezetett, hogy 2013-tól a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete betagozódott a Nemzeti Bankhoz, és ha a régi rendszer szerint vizsgálták volna ezeket a pénzintézeteket, akkor például a Quaestornál vagy a Buda-Cashnél 2018-ig kellett volna várni arra, hogy ott vizsgálatot végezzenek.És beszélhetnénk, kedves képviselőtársaim, arról is, hogy az elmúlt időszakban volt jó néhány olyan ügy, aminek az emberek felé a társadalmi elvárásokat borzoló tényei súlyos problémát jelentettek. Ilyenek voltak például a Hajdú-Bét-, a Baumag-, a Globex-ügy. De egy dolog, hogy ezek az ügyek kiderültek, eggyel viszont az akkori kormányzat adós maradt: a kártalanítással. Mind a Buda-Cash, mind a Quaestor esetében a kormány és a törvényhozás, mi valamennyien megpróbáltunk a kártalanítás felé is lépni, nyilván az új helyzetben az Alkotmánybíróság ítélete után is azt a megoldást keressük, hogy minél több ember kártalanítása lehetőséggé váljon. De beszélhetnénk arról, hogy az önök idejében, az elmúlt időszakban ennek a törvényi háttere nem volt adott, hiszen a Beva nem volt alkalmas arra, hogy ezeket az összegeket kifizesse. És beszéljünk arról is, ami itt a napirend előtt a kérdések sorában is volt már, hogy több mint 86 milliárd forintos kártalanításra kerültek az igénylők a Beva által, és ez a kör mintegy 98 százalék. És ismételten meg kell említenünk azért egy Gépkar nevű kft.-t, amelyik több mint 6 milliárd 607 ezer forintot (sic!) vett ki a magyar adófizetők pénzéből. Beszélhetnénk itt a Szabad Demokraták Szövetségének a Magyar Fejlesztési Bankkal fennálló mintegy 415 millió forintos hiteléről, amelyért jelen pillanatban néhány ingatlanon kívül a magyar adófizetők kell hogy helytálljanak.Beszélhetnénk Veres János volt pénzügyminiszter ügyeiről. Egy dolgot már itt hallottunk, a moszkvai kereskedelmi képviselet ügyéről, beszélhetnénk viszont a Malév viszontgarancia-szerződéséről, amelyik 32 millió eurónyi pluszpénzt jelenthetett volna az országnak, ezzel szemben ez az összeg nemhogy pluszként, hanem tartozásként jelent meg egy orosz bankkal szemben, és ezt a magyar embereknek kell kifizetniük. (18.00)2013-ban még Oszkó Péter volt pénzügyminiszter is jogszerűtlennek nevezte a viszontgarancia-vállalást, a Jobbik pedig feljelentést tett, amivel kapcsolatban a Budapesti Rendőr-főkapitányság hűtlen kezelés gyanújával nyomozást rendelt el. Ekkor is Veres János volt a pénzügyminiszter. Azzal védekezett, hogy a Malév egy magánosított társaságként írta alá a viszontgarancia-szerződést, neki semmi köze nem volt az ügyhöz. Pedig tudhatjuk, hogy akkoriban a Leonov Péter, Martin Gauss és Veres János által felügyelt állami privatizációs és vagyonkezelő szervezetnek tudnia kellett ezekről az ügyekről. Beszélhetnénk Gyurcsány Ferenc és a sukorói ingatlanok, a kaszinóprojekt ügyeiről. Természetesen azt is mondhatjuk, hogy ezekben az ügyekben nem vagyunk nyugodtak, hiszen még egyikben sem született elmarasztaló ítélet. Az idő rövidségére tekintettel csak címszavakban talán emlékeztethetem önöket a Portik-Laborc-ügyre, ahol politikusokat gyanúsítottak meg, sőt azt mondták, hogy ezekről az emberekről azért szednek be információkat, hogy politikai hasznot szerezzenek belőle a másik fél részére. Beszélhetnénk az olajügyekről és arról, hogy ezeknek az ügyeknek a felderítésére komoly erőt fordított a kormány, és pontosan azért, hogy ezek ne tudjanak megismétlődni, nagyon sok törvényt módosított, nagyon sok törvényt alkotott. Azt hiszem, ebből is látható, hogy ez az elmúlt ötéves időszak a magyar törvényhozásban egy nagyon izgalmas és nagyon sok munkával teli időszak volt. Elfogadom, hogy nem mindenben sikerült még a lehető legjobb megoldásokat megtalálni, de hogy ez a kormány tett a legtöbbet a gazdaság kifehérítéséért és a korrupció megszüntetéséért, abban abszolút biztos vagyok. Köszönöm a szót, elnök úr. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)
 • SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Meg kell mondanom, elnök úr, ha ezzel nem sértem a Ház méltóságát, hogy azért nem szeretem a filmeket a könyvekkel szemben, mert nagyon sok bájos részlet elveszik a filmekben. Nem tudom, tudják-e a fideszes képviselőtársaim, hogy Milne Micimackója nem úgy kezdődik, ahogy a filmben van, hanem úgy, hogy a Róbert Gedeon nevezetű kis­fiú közlekedik a lépcsőn, és Micimackó feje minden lépcsőfokon koppan egyet, és ezen nem csodálkozik, mert azt gondolja, hogy a közlekedésnek ez az egyetlen ésszerű módja, hogy így lehet menni a lépcsőn. Így vannak önök a korrupcióval. Látom, hogy nem látják, hogy ott van, hogy ennek a részesei, hogy mindennap ebben élnek, nem veszik észre, mert azt gondolják, hogy ez a természetes módja a működésnek, mert államrenddé tették. Nem, bocsánatot kérek, nem akarok igazságtalan lenni! Nem önök tették államrenddé, korábban beindult ez Magyarországon, de önök intézményesítették és profi szintre vitték, hogy hogy lehet ezt megvalósítani. Azért hallgatom örömmel a kormánypárti felszólalókat, mert hihetetlen skandalumról beszélnek, hogy hú, 410 millió ide, 55 millió oda, miközben az önök legkisebb játéka, amiről beszélnek, az 6 milliárdos, ezermilliárdos, meg ilyesmi. Hát, miről beszélnek?! Idehoznak pár tíz milliós kis dolgokat! Gyerekcsíny volt, amit az elődeik csináltak ahhoz képest, amit önök csinálnak napjainkban! Nézzék meg ezeket az ügyeket, és érdekes erről mindenképpen beszélni. Azért érdekes beszélni, mert ‑ idézem a Btk.-t ‑ a Btk.-ban a közélet tisztasága elleni bűncselekmények között van a vesztegetés és feljelentés elmulasztása tényállásának megvalósítása, amit azt jelenti, hogy ha az önök birtokában vannak bármilyen bizonyítékok abban az ügyben, amelyeket emlegetnek az egész ellenzékkel összefüggésben Kovács Bélától, nem tudom, hamisított bérletig, bármire, hozzák ide. Hozzák ide önök, és tegyenek feljelentést, ha van bizonyíték! De nem értem, miről beszélnek. Öt éven keresztül volt kétharmaduk, az önök kezében van a Belügyminisztérium, az ügyészség, mindent leuraltak, és nem tettek semmit. Mit tettek 2010 óta? Emlegetik öt évvel később azokat a korrupciós ügyeket, amelyekkel kapcsolatban már régen el kellett volna számoltatni, ha lenne bármilyen bizonyítékuk. Önöknek! Az ellenzéknek nincs eszköz a kezében, hogy ezeket megtegye. Eljövünk ide, hallatjuk a hangunkat, elmondjuk a véleményünket, de nincs valós eszköz a kezünkben arra, hogy lépéseket tegyünk. Mert az önök kezében van a Legfőbb Ügyészség és az egész Belügyminisztérium. Önök azok, akiket a felelősség terheli azért, hogy milyen ügyekben nem történtek feljelentések, és mik lettek elsumákolva az önök kormányzását megelőző években. Ez nem mások felelőssége, hanem a mindenkori kormányzaté.Érdekes, mert Gulyás Gergely képviselő úr, alelnök úr nagyon tehetséges jogászként egy profi védőbeszédet mondott el hét és fél percben, hogy Polt Péter szerinte miért nem felelős azért, hogy miként lett kinevezve. De kérem szépen, nem mentegetni kell Polt Pétert, hanem számon kérni! (Dr. Gyüre Csaba: Ez az!) Ha ennyi korrupciós ügyről tudnak az ellenzék kapcsán, mint amiről beszélnek, akkor miért nem történik valami? Csak a szájuk jár és nincs semmi a kezükben! És csodálkoznak rajta, hogy mindenki elégedetlen ebben a témában. Ez, ami itt történik, a demokrácia csődje szerintem. Többször elhangzott, és az én pártom is szokta képviselni ezt: az antikorrupciós ügyészség megvalósításának lehetősége. Romániai példa az, hogy jól működik. Megmondom őszintén, az ellenzékkel is vitatkozom ezen néha, illetve a képviselőtársaimmal, mert szerintem az antikorrupciós ügyészség maga a csővégi eljárás, amikor már elfogadjuk, hogy a korrupció létezik. Demokrácia akkor lesz Magyarországon, ha majd a legfőbb ügyészt, a Kehi elnökét, az ÁSZ elnökét és esetleg az államfőt az ellenzék jelöli, és lesz valós ellensúly a kormányzáson, aki ellenőrizni tudja és átlátni, hogy mit csinál a mindenkori kormányzat. A saját pártomban is azt képviselem, hogy ha egyszer olyan helyzetbe jutunk, ezt kell képviselnünk, mert ez az a lépcsőfok a demokráciában, amikor lehet valamit tenni. Engedjük át az ellensúlyok lehetőségét, ha tiszta a kezünk! Ha bele lehet nézni az önök zsebébe, akkor nem kell titkolózni, és nem kell pártkatonát kinevezni legfőbb ügyésznek.Nyilvánvalóan a legfőbb bajom az, hogy tagadják a korrupció létét. Tagadják, hogy ez valós, intézményesült formája az államrendnek, pedig én a magam részéről nem állítom, hogy önök mind benne vannak. Nem állítottam azt, hogy mindenki a zsebébe kapja a pénzt meg a borítékot. Arról beszélek, hogy a magyar kultúrának, a magyar közigazgatásnak, a kormányzásnak szerves része lett az elmúlt 20 évben a korrupció. Nyilvánvalóan lehet beszélni arról, hogy kinek mennyi a felelőssége ebben, előző kormányzatoknak vagy önöknek, de az biztos, hogy jelen pillanatban ez a mindennapi életünk része. Ez így van a kisboltokban, így van a helyi önkormányzatoknál, és így van a kormányzatban is. Több alkalommal szóvá tettem, azt hiszem, tavaly ősszel vagy idén tavasszal, hogy Bánki Erik képviselőtársam idehozott egy szerencsejáték-adóval kapcsolatos előterjesztést, ami azt segítette volna, hogy azt a szervezetet, amelyben ő elnökségi tag, az MLSZ-t, egy bevétellel egészítsük ki. Előttem Szűcs Lajos képviselő úr szólt, akinek pár hete tárgyaltuk a saját indítványát, hogy az általa elnökölt szervezet kapja meg az összes természetes vizet Magyarországon halászni. Utána itt volt Győrffy Balázs képviselőtársam, aki behozott indítványt arra, hogy az általa elnökölt szervezet kötelezően szedjen be szakértői díjat azért, hogy meg legyen állapítva... Kérem szépen, önök között senkiben nem merült fel, hogy ez kicsit összeférhetetlen!? Ez az, hogy elfogadják ennek a létét, ebben élnek és nem látják.Elhiszem önöknek, hogy küzdenek a rezsicsökkentésért, küzdenek a GMO ellen, csak egyvalamit nem tudnak: nem tudnak küzdeni a korrupció ellen, mert ez a létük alapja. És nem azért, mert önök személy szerint korruptak. Nem! Azért, mert maga a rendszer, amit irányítanak, intézményesülten korrupt, és nagyon-nagyon nehezen tudnak ez ellen tenni. Amikor felhoznak ide pár tíz milliós, tíz évvel ezelőtti történeteket, nyilvánvalóan felmerül bennem, hogy hol vannak azok az események, amelyek a közelmúltban történtek. Önökhöz hasonlóan én is kaptam szakértői anyagokat a napirendhez. Szeptember végéig több mint 66 milliárd forint bevételt könyvelhetnek el a magyar államkötvények értékesítéséből offshore jellegű cégek Magyarországon. Gulyás Gergely véleményére lettem volna kíváncsi, hogy mondjon egyetlen ésszerű érvet, hogy miért kell meghagyni Magyarországon az offshore-t. Mitől van az, hogy a mai napig olyan közbeszerzéseken nyernek, állami megrendeléseket kapnak olyan cégek, amelyeknek azonosítatlan a háttere, hogy kiemelt partnere a kormányzatnak? Mondjanak egy észérvet, hogy mi szól ez ellen és mondják azt, hogy ez nem az intézményesített korrupció maga!De nyilvánvalóan mehetünk tovább, hiszen többször felmerült a NAV-ügy kapcsán ennek a kis zöld dossziénak az ügye. Azt mondják, hogy nincs korrupció, és jól végzi a dolgát az ügyészség. Két éve folyik a nyomozás és semmi eredmény nincs! Vajon hogy lehet ez? Hogy lehet az, hogy lezárni nem lehet az ügyet, nincs annyi bizonyíték, hogy nem történt semmi, ugyanakkor el lehet húzni az ügyet? Mitől van az, hogy amikor emlegetik itt önök a tízmilliókat… ‑ épp az előbb mondta Szűcs Lajos képviselőtársam, hogy az SZDSZ 410 milliós tartozásáért az adófizetőknek kell helytállniuk. Kérem szépen, önök nem olyan régen minden további nélkül majdnem 2 milliárdot fizettek vissza a magyar adófizetők pénzéből azért, mert csalók közel száz önkormányzat pénzét kijátszották játszóterekkel kapcsolatban, akik 14 milliókat fizettek ki, és helyette kaptak 1,5 milliót, 2 milliót. Az önök kormánya, a Belügyminisztérium helytállt a csalók ellen, és a mai napig nem történtek benne vádemelések. Mitől lehet ez?Mitől lehet az, most hétvégén olvasom az újságot, és látom, hogy Gyuricza Csaba, a vidékfejlesztési hivatal elnöke a vezető beosztású embereinek közel 40 százalékától megválik úgy, hogy nincs mellette büntetőjogi feljelentés? Ehelyett azt mondja, hogy feltárt szabálytalanságokat, és ezért lecserélte őket (Gőgös Zoltán: Mert a sajátjai voltak!), mert az MVH az „Üres zsebek, tiszta kezek” kampányt folytatja. (18.10)Kérem szépen, ez maga a korrupció, mikor azt állítja, hogy le kell cserélni embereket, de nincs mellette ugyanannyi büntetőjogi feljelentés, és nincs mellette az az érv, hogy mi történt! Ez a „kéz kezet mos” politikája Magyarországon. Ez, hogy el kell fedni, mert hogy ha valaki meglátja, mert önök azt hiszik, hogy senki nem látja ezeket, akkor véletlenül önökről rosszat gondolna. Én azt gondolom, hogy ha igaz lenne az, amit önök állítanak, önöknek kellene a legelső sorban zászlóvivőként eljárni a sajátjaikkal szemben, hogy megtisztítsák a soraikat, és példát mutassanak, hogy milyen a kormányzás, amit önök vállaltak 2010-ben, mikor az elszámoltatás politikáját megígérték. És nyilvánvalóan ugyanígy, amikor felmerülnek ezek az offshore-események, hiszen gyakorlatilag megerősítették azt a rendszert, amiről beszélünk, nyilván azt tudjuk mondani az LMP frakciójából, hogy mi küzdöttünk ellene. Itt volt az offshore-ellenes jogszabály ‑ önök nem szavazták meg! Önök mondják azt, hogy mi mit csináltunk, mi is hadd mondjuk azt, hogy önök mit csináltak! Önök álltak ellen, hogy kitiltsuk Magyarországról az offshore-t. És ugyanígy lehet erről beszélni. Az előbb Balla képviselő úr, aki mondta, hogy felkészült erre a vitára korrupciós ügyekben, sajnos azt elmulasztotta, hogy a vitanap kapcsán megtanulja azt is, hogy nemcsak elmondja a sajátját és elmegy, hanem a vitanapnak van másik része is, hogy esetleg meghallgatja a másikat. Elmondta… (Balla Mihály jelzésére:) Akkor bocsánatot kérek, hogyha itt van valahol, csak bujkál. (Derültség a Jobbik padsoraiból.)Tehát összességében: odáig teljesen rendben van, hogy azt mondják, hogy az ellenzék nem szavazta meg azt a jogszabályt, amelyik lehetővé tette volna, hogy gyakorlatilag pofára fel lehessen emelni a földhaszonbérletet. De kérem szépen, melyik volt az a kormány, ki volt a kormányfő, amikor azt a piszkos tizenkettő állami gazdaságot rettenetesen rossz feltételekkel privatizálták? Orbán Viktor volt. Melyik volt az a kormány, amelyik 2013-ban kétharmados törvénybe iktatta azt, hogy semmiképpen ne lehessen a 2013. december 15. előtti földhaszonbérletekhez hozzányúlni, az ellenzék teljes tiltakozásával? Az önök kormánya volt. S rajtunk kérik számon? Hát önök privatizálták ezen állami gazdaságok egy részét, 147 ezer hektárból 80 ezer az önök kezéhez kötődik. Utána önök fogadták el a földforgalmi törvényt, úgy mindösszességében, ami lehetetlenné teszi most az önök munkáját, mert a bandaháború gyakorlatilag egy kellemetlen dolog, mert most szeretnék folytatni, és megkötötték a saját kezüket, mert azt gondolták, hogy aki barát volt, az barát is marad, közben meg nem így van. És mindezt úgy, hogy mutogatnak itt Simicska Lajos nevével az ellenzék felé, miközben öt éven keresztül küzdött az ellenzék egy része, de a Lehet Más a Politikának a frakciócsoportja, úgy emlékszem, a Közgép elé oda is kötözte magát, hogy az a fajta lenyúlás, amikor egy negyed Magyarországot kijátszanak egy haverjuknak, mégse valósulhasson meg. És miután megvalósították, és öt évig a legjobb cimborájuk volt, most mutogatnak az ellenzékre, hogy miattuk van itt egy hatalmas oligarcha az országban. Szó nincs erről! Önök hozták helyzetbe. Ő hozta helyzetbe önöket a médiabirodalmával. És most önök ezt a rendszert védik, hogy itt nincs korrupció, és nem történik meg az, hogy a közélet tisztasága sérülne. A magam részéről ez az, amivel vitázom. Nem akarom azt mondani, és még egyszer elnézésüket kérem, mert nem akarom egyikőjüket sem megbántani, nem gondolom azt, hogy itt mindnyájan borítékokat kapnak a zsebükbe ‑ szó nincs erről! Arról van szó, hogy Magyarországon teljesen elfogadott tény az, hogy valamilyen előnyökhöz jutnak bizonyos ön­kormányzatok másokkal szemben ‑ jogtalan előny­­höz. Így van a pályázati rendszer. Ez nagyon mókás, most már több helyen láttam kampányban, hogy ez a Széchenyi 2020, ami az európai uniós költségvetési ciklus végét jelezte volna, az valójában nem 2020, hanem 20-20, hogy 20 százalék a helyi pártkasszába, 20 százalék a központi pártkasszába (Derültség a Jobbik padsoraiból.), és gyakorlatilag ez a kampány az, ami mindenütt zajlik. És önök nem akarnak ezzel szembesülni, és tagadják a létét. Ez a közvélekedés. Ha odamegy egy vállalkozó úgy egy önkormányzathoz, hogy kérem szépen, a miniszterelnök úr veje vagyok, szeretnék itt egy közbeszerzésen elindulni, akkor lehet, hogy ő tényleg nem akar rosszat. Lehet, hogy ő nem kéri azt, hogy őt előnybe hozzák, de egy kormánypárti önkormányzat igenis előnybe helyezi, és így történnek Magyarországon nemcsak a közbeszerzések, így történik az egész pályázati rendszer, amiről majd később, egy későbbi felszólalásban külön szeretnék beszélni, hiszen az, amit az Európai Unió megengedett az országnak, ez mindenképpen külön napirendi pontot ér. És még visszatérve egy picit arra, amit elmondtak: Dömötör Csaba államtitkár úr a propagandaminisztériumból elmondott az előbb egy csomó idézetet. Hadd hívjam fel az államtitkár úr figyelmét, hogy a mérce akkor jó, hogyha mindenkinek ugyanúgy mér. Az idézetek közül ki tetszett volt hagyni Lázár János miniszter úr idézetét, aki szintén elmondta azt, volt szerencsém személyesen hallgatni, hogy mikor az MSZP-s menedzsment volt, az lopott, mikor a fideszes, az lopott. Ezt is tessék hozzátenni, mert nagyjából a tény az, hogy aki kormányon volt az elmúlt 20 évben, az megpróbálta kijátszani magának azt, amit lehetett, és ez egy tény. Önök azt mondják, hogy az MSZP-sek ne szólaljanak meg. Arra leszek kíváncsi, hogy önöknek hány év kell majd ahhoz, hogy elismerjék a hibáikat. Mekkorát kell bukniuk egy választáson, hogy elismerjék, hogy tévedtek, és másik utat kellene járni, szakítva azzal, ami volt? Én nem tudom, mert nem látok az MSZP-sekbe, hogy szakítottak-e ezzel az úttal, de örülök, hogy a korrupcióellenes harcban most tevékenyen részt vesznek. Nem tudom, hogy ha kormányon lennének, részt vennének-e, de most, ebben a helyzetben azt gondolom, hogy az ország érdekét szolgálja az, ha az ellenzék egy emberként megpróbál tenni az ellen, hogy amit az országban látunk és tapasztalhatunk, az ne erősödjön meg.Szintén szeretnék még reagálni, Tállai állam­titkár úr idézte Dömény Zoltán szavait, aki a gabona­ke­reskedelem kapcsán emlegette az MSZP-t, hogy gyakorlatilag intézményesült az, hogy a gabonakereskedelemmel kapcsolatos áfacsalások az MSZP párt­kasszájában landoltak. Államtitkár úrnak, ha még itt lenne, szeretném a figyelmébe ajánlani, hogy a fordított áfa a gabonakereskedelemben 2012-ben lett bejegyezve, és ha igaz az állítás, akkor két évig a Fidesz pártkasszájában kellett hogy ezek a pénzek lan­dol­janak. Csak ezt most nem tette szóvá, hanem úgy csinált, mintha ez az áfarendszer csak az előző kor­mány ideje alatt lett volna. Nyilvánvalóan nem így volt, mert két év játék még a másik oldalra is ment.És nyilvánvalóan amikor ezekről a kérdésekről beszélünk, akkor beszélnünk kell arról a közvélekedésről, hogy ki mit ért a közélet tisztaságán és mit ért a korrupción. Magyarországon jelen pillanatban elképesztően nagy mértékben jelen van a mindennapi életben, és ezt érzi a magyar társadalom. Én nem akartam a felszólalásommal azt állítani, hogy ezért kizárólagosan önök a felelősek, de ha megtagadják és tagadják ennek a létét, és nem lépnek fel ellene, mint ahogy nagyon sok esetben Polt Péter nem lép fel ellene, ebben az esetben az egész magyar társadalomnak ártanak.És miután az időm vége felé vagyok, az európai uniós pályázatokkal kapcsolatban majd egy későbbi felszólalásban ejtek szót. Köszönöm a szót, elnök úr, és köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a Jobbik és az MSZP padsoraiból.)
 • VARJU LÁSZLÓ (független): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Azt gondolom, hogy a magyar parlament működése történetének egyik legszomorúbb napját éljük meg. Talán azért van ez, mert Magyarországon több mint 9 millió ember azt látja, azt követheti nyomon, hogy mindaz, amit a politikai elit egymás fejére olvasva itt elvégez, végtelenül elszomorítja mindazokat az embereket, akik szegénységgel küzdenek, és azért dolgoznak, hogy holnap újra és újra legyen szerződésük, legyen munkájuk. És azzal kell szembesülni, hogy ezt olyan körülmények között kell megtenni, most már fél évtizede, hogy lényegében csak olyan haveri körökön keresztül lehet hozzájutni, akik egyébként a hatalomhoz, a kormányhoz közel állnak.Sajnos ott kell folytatnom, tulajdonképpen akár össze is beszélhettünk volna, de ez nem történt meg, hogy a korrupció nem hiba a rendszerben, hanem maga a rendszer. És ebből kifolyólag az, amit önök csinálnak, sajnos elítélendő, elítélhető, és ahelyett, hogy önök is küzdenének ellene, ehelyett élnek azzal a lehetőséggel, hogy az ügyészséget megkifogásolni önök nem tudják vagy nem akarják, olyan embert ültettek az élére, aki mindezt inkább védőügyvédként követi nyomon, ahelyett, hogy például a kezemben lévő feljelentés esetén is (Felmutatja a dokumentumot.) inkább annak az elutasításáról döntenek, és számos, mondhatnám inkább: számtalan ilyen van. Éppen ezért sajnos azt kell megállapítanom és azt kell látnunk, hogy az Orbán-kormány se nem nemzeti, se nem keresztény, se nem jobboldali, hanem igazából egy olyan bűnszövetkezet, amely végzi azt a munkát, amire egyébként leginkább összefogott. És ez akkor is így van, hogyha látom, önök nagyon felkészültek, minden ellenzéki képviselőről a dossziéjukat legyártották, 10-20 éves ügyeket itt előhoznak, és ide bekiabálnak az éterbe, azért, hogy önök fedjék mindazt, ami egyébként a nemzeti korrupciós múzeum keretében önök előtt ott van. Önök előtt, ahol Mészáros Lőrinctől kezdve egymás után sorolhatjuk fel azokat az embereket, akik az önök szárnyai alatt gazdagodtak meg. A politikai hatalmat önök, a kiválasztottak arra használják, hogy egyébként az a néhány ember gazdagodjon meg, akik ebben közreműködnek és segítik önöket.(18.20)Az ellopott törvényhozást önök felhasználják ehhez, és úgy tűnik kívülállók számára, hogy mindaz törvényes, amikor egy trafikrendszert ellopnak, miközben pedig 32 ezer oldalnyi vádirat áll önökkel szemben, hogy mindezt nem tehették volna. De tudjuk azt, hogy amíg uralják a rendőrséget, az ügyészséget, az Állami Számvevőszéket, az Alkotmánybíróságot, mindaddig, amíg az embereiket ötmillió forinttal kell megfizetni havonta azért, hogy elviseljék mindezt, amit önök csinálnak, addig csak az segíthet, amiről a Demokratikus Koalíció már korábban is szólt, hogy igen, kell egy olyan európai ügyészség, amely mindez ellen képes tenni, felszólalni, és ezért ezt mi támogatjuk, és ha módunk lesz rá, akkor ezt képviseljük. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. (Kész Zoltán tapsol.)
 • HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Csepreghy államtitkár úrra szeretnék reagálni, aki egész érdekes dolgot mondott, hogy a 2007-2013-as ciklushoz nekik nem nagyon van közük, és az ott meglévő közbeszerzési botrányokat próbálta az MSZP-re tolni. Csak fölhívnám a figyelmet, hogy ez a ciklus igazából 2008-ban indult, és 2010 tavaszától önök kormányoznak. De hogy hogyan, arról szeretnék itt valamit fölolvasni önöknek. Ez egy hangfelvételről történt leirat, ahol Balázs Árpád siófoki fideszes polgármester Witzmann Mihály fideszes képviselővel ‑ akkor még jelölttel ‑ beszélget, és a következőt mondja a polgármester úr: beszáll a kampányodba a Közgép is. Mire mondja Witzmann úr, hogy jó. Balázs Árpád: a miniszterelnök úr aláírta a Somit, tehát az elindul, a legjobb ajánlatot a Közgép tette, még nincs kihirdetve, ha a támogatási szerződés alá van írva, akkor fog menni a tudatformálás be, de azonfelül a Közgép maga is beszáll nekünk, mint eddig minden választásba be is szállt eddig egyébként. Kérdezi Witzmann úr: ezt kivel beszélted meg? A Közgéppel, Németh Miklóssal, a Közgép vezetőjével. Tovább nem idéznék belőle. A dolog érdekessége az, hogy ez a beszélgetés 2013 októberében történik, ahol a polgármester úr azt állítja, hogy a miniszterelnök úr döntött a Somiról ‑ ez egy hulladékberuházás ‑, amit majd ki fognak írni. Decemberben írják ki a hirdetményt, hogy kiírják ezt a pályázatot, majd a következő év márciusában megnyeri a Közgép valóban ezt a pályázatot. A későbbiekben szó van arról, hogy mire használják a pénzt. Na, az, amiről beszélnek, hogy a pénzt arra akarják használni, az is megvalósul.Mit tesz az ügyészség? Merthogy feljelentés született az ügyben. Polt Péter arról tájékoztatott, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség a hangfelvétel tartalmával kapcsolatban nem talált nyomoznivalót, ellenben a hangfelvétel készítésének körülményeit és a nyilvánosságra hozatal körülményeit vizsgálja. Ez, tisztelt képviselőtársaim, maga a maffiaállam; így működik. (Taps az MSZP soraiban.)
 • NOVÁK ELŐD (Jobbik): Tisztelt Országgyűlés! Sajnálom, hogy a Jobbik kezdeményezésére és nyomásgyakorlására létrejöhetett antikorrupciós vitanapon törvényhozóként a törvénymódosító, jobbító javaslatok helyett sárdobálást folytatnak, pedig például Vona Gábor is vitaindító vezérszónoklatában számos konkrét jobbikos programpontot javasolt, ami az Országgyűlés, ami a törvényhozók feladata volna. Ehhez képest sárdobálást látunk. Azt gondolják, hogy ha például számtalanszor elmondják azt, hogy Kovács Béla az Európai Unió legnagyobb korrupciós ügye, akkor majd azzá válik, bizonyítékok nélkül is. Azt nem tudjuk, hogy ezért a kommunikációs tippért mennyit számlázott ki a kormánynak valamelyik holdudvarbeli, nagy megmondóember, azt azonban látjuk, hogy bizonyítékot a mai napig nem láttunk egyetlenegyet sem. Én nem vagyok olyan, aki zsigerből megvédi a párttársait, csak azért, mert kívülről jön valamiféle támadás. Én bizonyítékokat szeretnék. Én azt gondolom, hiteltelen volna így megvédenem, mint ahogy hiteltelen így támadni is, bármiféle bizonyítékok nélkül. Hogy milyen bizonyítékot szeretnék? Olyat, amilyet például a WikiLeaksen láthatunk dokumentumokat, az valóban, az nem ígéret, hogy majd lesz egyszer, ha fel merészelnek oldani titkosításokat, hanem az valóban bizonyíték. Bizonyíték arra, hogy az MSZP és a Fidesz politikusai felváltva raportra jártak az amerikai nagykövetségre, idegen érdekek kiszolgálására. Arra bizonyíték, amit a WikiLeaksen látunk. (Közbeszólás a Jobbik soraiban: Felháborító!) Ez az idegen érdekek kiszolgálása, hogy saját párttársaikat is ott furkálva, oda információkat szállítva, onnan utasításokat hozva hajtották végre azt, amit az idegen nagyhatalom, Amerika elvár. És még gondolhatjuk, hogy milyen nagykövetségekre jártak, de a WikiLeaksről legalábbis egyet biztosan tudunk: az amerikai nagykövetségre, ellenzékből is. Hát ilyenféle bizonyítékokat szeretnénk végre látni a Kovács Béla-ügyben, ha már ennyiszer elmondják, de még jobban örülnénk, ha végre ezen az antikorrupciós vitanapon azokról a törvénymódosító, jobbító javaslatokról eshetne szó, amivel törvényi erővel tudnánk visszaszorítani pártállásra, párthovatartozásra való tekintet nélkül az állami korrupciót, a politikusbűnözést. A Jobbik ennek üzent hadat. (Taps a Jobbik soraiban.)
 • BÁNKI ERIK (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Kormánytagok! Tisztelt Képviselőtársaim! Valóban, az elmúlt időszakban elsősorban ellenzéki oldalról olyan politikai felhangot kapó feltételezések, gyanúsítgatások, időközönként rágalmazások hangzottak el ebben a vitában, ami semmiképpen sem hinném, hogy előrevivő és pozitív, vagy bármilyen tekintetben is segítené a következő időszak jogszabályalkotásának folyamatát. Épp ezért engedjék meg, hogy az eddigiektől eltérően fölsoroljak néhány olyan intézkedést az elmúlt hat év időszakából, amely olyan gazdaságpolitikai intézkedéseket készített elő, melynek köszönhetően jóval átláthatóbb lett a gazdaság, sokat tisztult, bejelentett munkahelyek tömegei, újonnan létrehozott munkahelyek jelentek meg, sokkal több befizetett adó érkezett a költségvetésbe. Ha csak a jövedelemadók területét vizsgáljuk, az azon az elmúlt időszakban történő változásokat, azokat a gazdaságfehérítő intézkedéseket, amelyeket a kormány javaslatára vagy egyéni képviselői módosító indítványra a magyar parlament elfogadott, akkor engedjék meg, hogy négy fontos törvényt emeljek ki. Az első a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása, a másik a társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása, a harmadik a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény, illetve a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása. A jövedelemadók terén az elmúlt években ‑ ahogy az imént is említettem ‑ számos intézkedés történt, amelynek elsődleges szempontja a gazdaság kifehérítése volt. Hogy mit tettünk a személyi jövedelemadó terén? A személyi jövedelemadó terén sikerült megteremtenünk Európa legkedvezőbb adókulcsát ‑ a következő évtől 15 százalékkal adóznak a magyar polgárok ‑, ami azt mutatta, hogy bár nagy kockázatot vállalt a kormány, amikor egykulcsos adót vezetett be, melynek nagyságát 16 százalékban határozta meg, a költségvetésnek, ha pusztán számszakilag néztük volna, nagyjából 1000 milliárd forintnyi kiesést jelentett ez a változás, de ez nem kiesést jelentett, tisztelt hölgyeim és uraim, hanem 1000 milliárd forintot hagytunk a magyar családoknál. S láss csodát, azzal, hogy a legversenyképesebb személyi­jövedelemadó-sávot teremtettük meg Európában, nemhogy a költségvetésnek hosszú távú vagy akár középtávú kiesést jelentett volna ez az egyértelmű adókedvezmény, hanem három év távlatában már azt mondhattuk, hogy megtérült a költségvetés számára, és három év alatt ugyanarra a szintre jutott a személyijövedelemadó-bevétel, mint amennyi az új, kedvező rendszer bevezetése során alakult ki. Tehát egyértelművé vált, hogy sokkal többen sokkal több jövedelmet vallottak be Magyarországon, és azóta már elmondhatjuk azt, hogy a költségvetés számára az új intézkedést megelőző időszakhoz képest magasabb bevétel realizálódik.Nézzük, hogy mi történt a társasági adó területén! 2012-től szigorodtak az elhatárolt veszteség felhasználásának szabályai. Egyfelől a korábbi adóévek elhatárolt vesztesége legfeljebb a felhasználása, azaz az adózás előtti eredmény csökkentéseként történő elszámolása nélkül számított adóévi alap 50 százalékáig számolható el az adózás előtti eredmény csökkentéseként, másfelől szigorodtak a beolvadás, a cégfelvásárlás kapcsán az átvett veszteség felhasználásának szabályai is. Továbbá 2015-től az elhatárolt veszteség felhasználásának időtartama is rövidült: a 2014. december 31-et követően keletkező elhatárolt veszteség vonatkozásában öt évre csökkent. Szintén 2015-től szigorodtak a transzferár kiigazítására vonatkozó szabályok is. Ez mind azt segíti, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy ne lehessen visszaélni, ne lehessen úgy trükközni a korábban keletkezett veszteségekkel, hogy ennek következtében hosszú éveken keresztül az adott vállalkozásnak ne kelljen majd társasági nyereségadót fizetnie. 2013-tól a vállalkozások választhatják az újonnan bevezetésre került kisadózó vállalkozások tételes adóját és a kisvállalati adót, melyek kedvező adózási környezet teremtésével segítik szintén ebben a szférában, tehát a kis- és középvállalkozások szférájában a gazdaság kifehérítését. Hogy, hogy nem, ennek köszönhetően is nőttek a költségvetés bevételei. (18.30)És nézzük meg, a helyi adók terén mi történt, a helyi adózás változtatásában mi történt: a tulajdonos mögöttes felelősségének előírása, ha a vagyoni értékű jog jogosítottja az adó alanya, és utóbbinak nincs vagyona az adó megfizetésére. Ugyanis tendenciává vált az, hogy a vagyontalan személyek számára alapítottak vagyoni értékű jogot azért, hogy ne kelljen például építményadót vagy telekadót fizetni egy adott önkormányzat területén.A számviteli szabályozás terén is számos változást vezettünk be, amelyek beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. Az EU-s jogharmonizáció keretében bevezetésre került bizonyos közép- és nagyvállalkozásokra vonatkozóan, valamint a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységekre vonatkozóan a kormányok részére fizetett összegekről szóló beszámoló kötelezettsége, ami elősegíti, hogy a nyersanyag-kitermelő iparágban működő és a természetes erdők fakitermelésével foglalkozó vállalkozások által az állam részére adott juttatások transzparenssé, nyomon követhetővé váljanak. Újabb fontos módosítás volt a tulajdonosi struktúrában történő átláthatóság biztosítása. A cégek átláthatóságát növeli a 2014. március 15-től hatályos rendelkezés, amely előírja a tulajdonosi struktúra részletes bemutatását a kiegészítő mellékletekben, a korlátolt felelősségű társaságok, a részvénytársaságok beszámolójának kiegészítő mellékletének ugyanis tartalmaznia kell a többségi befolyással, a minősített többséget biztosító befolyással rendelkező tag vagy részvényes nevét, székhelyét és szavazatainak arányát is.Igyekeztünk a könyvvizsgálók felügyelete terén is szigorításokat alkalmazni, éppen annak érdekében, hogy reálisak legyenek azok a jelentések, amelyeket a gazdálkodó társaságok vagy éppen az önkormányzatok működésének kapcsán tesznek.A kormány a gazdasági társaságok transzparens, jogkövető működését célozta meg a könyvvizsgálók feletti közfelügyeleti ellenőrzések szigorításával, valamint a közfelügyeleti hatóság által alkalmazható szigorú szankciók ‑ pénzbírság, minősítés megvonása, könyvvizsgálói tevékenység gyakorlásától való eltiltás ‑ bevezetésével. Hasonlóan az előzőekhez, a korrupcióellenes intézkedések sorába tartozik a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók körének kiterjesztése a tőzsdén jegyzett cégek, bankok, biztosítók, illetve befektetési vállalkozások irányába, illetve a náluk könyvvizsgálatot ellátó könyvvizsgáló cégek kötelező ötéves rotációjának bevezetésével.Beszélhetnénk még az online pénztárgépek bevezetésének eredményeiről, azokról a százmilliárdokról, amelyek ennek köszönhetően folytak be az államháztartás kasszájába, és örömmel hallottam Varga Mihály miniszter úrtól, hogy ez a folyamat nem állt meg, hanem a következő évben például következő lépésként a taxisokra is kiterjesztésre kerül. Azt gondolom, minden magyar vállalkozás, amely bevonásra kerül ebbe a körbe, bekerül abba a fehér részébe a gazdaságnak, ahol esélye sem lesz arra, hogy adó- vagy járulékbefizetési kötelezettséget tudjon az állam elől eltüntetni vagy eltakarni.Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azt gondolom, a magyar kormány elmúlt időszakban alkalmazott gazdaságpolitikája, azok a javaslatok, amelyeket a törvényhozás számára beterjesztett, éppen annak érdekében születtek, hogy a gazdaság kifehérítésével növelni tudja az államháztartási bevételeket, illetve tisztítani tudja azt a versenyt, amely a gazdaság szereplői között fennáll. Hiszen aki ismeri ezt a területet, az pontosan tudja, hogy azok, akik különböző trükkökkel élve, adók és járulékok be nem fizetésével működnek a piacon, olyan piaci előnyre tesznek szert a tisztességes vállalkozásokkal szemben, ami tűrhetetlen, nemcsak tisztességtelen, hanem a piac torzítására is alkalmas. Tehát minden lépés, amely a gazdaság kifehérítését szolgálja, egyben a piaci verseny tisztességét is elősegíti, azoknak a vállalkozásoknak, azoknak az egyéni vállalkozóknak vagy társas vállalkozásoknak a piaci pozícióit erősíti, akik tisztességesen, minden adó és járulék befizetésével gazdálkodnak, mert azt gondolják, hogy egyébként ez így korrekt, hiszen az, aki bevételre tesz szert, az adófizetési vagy járulékfizetési kötelezettségeinek is eleget kell hogy tegyen.Tehát azt gondolom, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy az elmúlt időszak kormányzati politikája, a Fidesz- és a KDNP-frakció parlamenti döntéseinek meghozatala is azt mutatja, hogy igenis elkötelezettek vagyunk a gazdaság fehérítése iránt, és ezt a folyamatot szeretnénk a későbbiekben is továbbvinni. Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
 • BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Ház! Amikor az ellenzéki képviselők arról beszélnek, hogy a korrupció ellen úgy kellene a leghatékonyabban küzdeni, hogy azt az intézményesítést szüntessük meg, ami 2010 óta tapasztalható, akkor nem a levegőbe beszélünk. Hiszen olyan országban élünk, ahol a korrupció most már nem azt jelenti, hogy ügyeskedő emberek, korrupt emberek kijátsszák a törvényeket, hanem olyan országban élünk, ahol eleve olyan törvényeket hoznak, amelyek egy kiválasztott kör számára súlyos milliárdokat hoznak a konyhára, közpénzből.Ennek a törvénykezési gyakorlatnak világos példái vannak: ha önök Andy Vajnának kaszinót akarnak juttatni, akkor olyan szabályokat hoznak, hogy koncesszióban ezt megkapja; ha önök a teljes dohányforgalmat, a kiskereskedelmi forgalmat, a trafikokat saját kedvezményes körüknek akarják átjátszani, akkor nem a kiskapukat fogják ezentúl kihasználni, hanem olyan törvényeket alkotnak, amelyeket egyébként a lobbisták írnak, és ennek következtében jutnak új tulajdonosokhoz, pontosabban koncesszióba ezek a kis üzletek. És ha utólag úgy látják, hogy a haszon nem érte el a számított mértéket, akkor megint törvényt módosítanak, hogy a forgalomba olyan termékek is bekerülhessenek, amelyek ezeknek az üzleteknek a nyereségét, profitját növelni fogják; mindent úgy, ahogy a kedves megrendelő, a háttéremberek kérnek a kormánytól.A közbeszerzéseket pedig eleve úgy írják ki, hogy nem az a hír ma Magyarországon, hogy megint egy kormány közeli cég nyert el valamilyen közbeszerzést, hanem az a hír, ha kivételesen nem egy kormány közeli, Fidesz közeli cég nyert el egy közbeszerzést. Ebben vannak számkivetettek, mint Simicska Lajos, vannak új kedvencek, és vannak örökös nyertesek. Például a Századvég, úgy tűnik, örökös nyertesnek számít, és zsinórban kapja a súlyos milliárdokat különböző közbeszerzések elnyerésével, és még az sem zavarja önöket, hogy olyan témában is elnyernek közbeszerzést, amely témában csak arra jogosult személyek tekinthetnének bele minősített adatokba, és ilyen jogosítvánnyal ezek a munkatársak nem rendelkeznek, adott esetben még nemzetbiztonsági kockázatot is jelentve.Hogy mennyire sajátjukként tekintenek minden közpénzt, arra a Magyar Nemzeti Bank is, majdnem azt mondtam, jó példa, de valójában rossz példa. A Magyar Nemzeti Banknak most egy olyan elnöke és olyan vezetése van, amelyik úgy gondolja, hogy saját passzióira költheti a közpénzt. Különböző alapítványoknak 250 milliárd forintnyi közpénzt juttattak, hogy aztán egyébként az alapítványok kuratóriumán keresztül a jegybanki vezetők tekintélyes pénzösszegekhez jussanak, de erről majd egy kicsit később. Ugyanez a Magyar Nemzeti Bank az ingatlanpiac egyik legnagyobb szereplőjévé lépett elő, mintha ez lenne a fő profilja: ingatlanvásárlásokra mintegy 26 milliárd forintot költött. És ha a Matolcsy család otthon családi vacsora közben úgy látja, hogy kellene költeni egy kicsit az asszony falujában is, ahol éppen polgármesterkedik, akkor egymilliárdért ott is vásárolnak egy ingatlant, nehogy már ez a falu, ahol az asszony a polgármester személyesen, rosszabbul járjon, mint más kedvezményezettek. Ha éppen műtárgyakban utazik a Magyar Nemzeti Bank elnöke, akkor 9 milliárd forintnyi közpénzt elkölt műtárgyvásárlásokra.És akkor most itt az alapítványokról és a kuratóriumokról. Szóval, nemcsak hogy a saját passziójukra hozták létre ezeket az alapítványokat ‑ ez a passzió egyébként Matolcsy György közgazdasági nézeteinek az oktatása, hogy nevén nevezzük ezt a passziót ‑, hanem ezeket az alapítványokat részben saját magukkal töltötték fel. Nem szégyellnek ezektől az alapítványoktól nagyon komoly közpénzeket lenyúlva tiszteletdíjat felvenni: maga a jegybank elnöke mintegy 14 millió forintot vett fel alapítványok kuratóriumi tagságáért, és az egyik alelnök is, név szerint Gerhardt Ferenc is több mint 12 milliót keresett ilyen módon, a közpénzekből létrehozott alapítványokban kurátori szerepet vállalva. Most azt gondolnánk, hogy ezt természetesen bevallják, de még azt a hibát is sikerült elkövetni nem kis botrányt kavarva, hogy a vagyonnyilatkozatukban ezeket az összegeket nem tüntették fel. (18.40)Szeretném elmondani önöknek, hogy a hatályos magyar jog szerint ‑ és ezt Polt Péter is elismerte itt, a parlament plenáris ülésén ‑, hogyha valaki ilyen összegeket a vagyonnyilatkozatában, noha van törvényi kötelezettség a feltüntetésre, nem ír be, akkor ez bizony bűncselekménynek számít. Úgy hívják ezt a bűncselekményt tételesen, hogy költségvetési csalás bűncselekménye, amiért adott esetben börtönbüntetés is jár. És amikor egyébként feljelentés érkezik a Legfőbb Ügyészséghez költségvetési csalás alapos gyanúja miatt, akkor erre az ügyészség azt a választ adja, hogy ez azért nem költségvetési csalás, azért nem bűncselekmény, mert nevezett személyek ‑ még egyszer mondom: a Magyar Nemzeti Bank elnökéről és alelnökéről beszélünk ‑ tudata nem tudta átfogni, hogy ők mintegy mellékesen több mint 10 millió forintot kerestek, ha pedig a tudatuk nem tudta átfogni, akkor a szándékosság nem mutatható ki, ergo nem bűncselekmény, nem költségvetési csalás. Na most, amikor ennyire nyilvánvaló módon pártos egy ügyészségen belül a költségvetési csalás megítélése, akkor azért joggal beszélhetünk arról, hogy Magyarországon az ügyek elbírálása bizony pártos, és hogy a korrupció sajnos intézményesült az állami szférán belül. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Itt az Ország­gyűlésben azon kellene gondolkodnunk és azon kellene dolgoznunk, hogy olyan törvényeket alkossunk, amelyek kizárják azt, hogy a holdudvar legyen a nyertese a közbeszerzési pályázatoknak, kizárják azt, hogy a holdudvar gazdagodjék. Olyan törvényeket kellene alkotnunk, amelyek mindenki számára egyenlő esélyeket biztosítanak, önök viszont zsinórban gyártják azokat a jogszabályokat, amelyek csak a haverokat és a rokonokat juttatják kedvezményezett helyzetbe. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps az MSZP sora­iban.)
 • DR. BITAY MÁRTON ÖRS földművelésügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Csak Burány Sándor szavai megigéztek, és eszembe jutott, ha már a Magyar Nemzeti Bankot hozta szóba, talán emlékszünk mindannyian arra a Simor Andrásra, aki adóoptimalizálásnak nevezte az offshore-cégét, amelyen keresztül ki tudja, milyen pénzek futottak meg. Amikor megkérdezték, hogy az normális dolog-e, hogy a Magyar Nemzeti Bank elnökének offshore-cége van, akkor ezt a választ adta rá. Ez az önök idejében volt. És szintén emlékeztetnék arra még a Simor-korszakból, hogy azt a bizonyos bérplafont, amit bevezetett a kormány, a Magyar Nemzeti Bank akkori vezetése éveken át küzdött az ellen, hogy ezen bérplafon alá tartozzanak. (Burány Sándor: Mára sikerrel! Már sikerrel!)Úgyhogy egy kicsit visszásnak gondolom azt, hogy pont a Magyar Nemzeti Bank elnökével kapcsolatosan tett megjegyzéseket. Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps a kormánypártok soraiban.)
 • DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Az államtitkár úr hozzászólása rendkívül jó volt és találó volt, ezen gondolkodtam el. Tisztelt Elnök Úr! Kedves Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy hozzászólásomban egy kicsit az egészségügy területét vegyem górcső alá, és az ott elkövetett korrupciós ügyek egy kis szeletéről beszéljek! Ezek a korrupciós ügyek nem gyanúk, nemcsak felvetések ‑ ezt Sallai Róbert Benedek LMP-s képviselőtársamnak mondom ‑, hanem ezen ügyeknek a java részét vizsgálta az ügyészség, feljelentés is született, és bíróság elé kerültek ezek az ügyek. Tehát az ön felvetésére mondva vagy válaszolva: itt konkrét büntetőeljárás alatt lévő vagy azt befejezett ügyekről szeretnék beszélni, de az időkeret miatt csak nagyon kevés ilyen ügyet tudok felhozni. Szűcs Lajos képviselőtársam a csomagolóanyagokról beszélt, úgy kezdte a felszólalását. Engedjék meg, hogy én a felsorolást egy műszaki berendezéssel kezdjem! 2008-at írtunk, és a közvéleményt rendkívül felborzolta az, hogy vizitdíj-automatákat kell felszerelni a kórházakban. De miért is kellett vizitdíj-automatákat felszerelni a kórházakban? Hát azért, mert a balliberális kormányzat kitalálta, hogy szegény betegek fizessenek vizitdíjat. (Gőgös Zoltán közbeszól.) Önmagában ez is felháborító volt, de az is felháborító volt, hogy ezeknek a vizitdíj-auto­matáknak a felszerelése, beszerzése korrupciógyanús volt. Engedjék meg, hogy egy idézetet mondjak azokból az időkből: „A vizitdíj bevezetésének sajnálatos módon egy nyertese van csak, Kóka János volt cége, a Meditcom Kft. és a hozzájuk kötődő üzleti körök.” Szerencsére az állampolgárok egy népszavazáson leszavazták, elvetették a vizitdíj bevezetését, és ezért megmenekültek a vizitdíj fizetésétől is (Gőgös Zoltán közbeszól.), és a szocialista-liberális kormányzat korrupciógyanús ügyletét is végül is szemétdombra tudták dobni. Aztán engedjék meg, hogy egy olyan következő hírrel folytassam a felszólalást, ahol büntetőeljárás is lezajlott! Hűtlen kezelés miatt első fokon felfüggesztett börtönbüntetésre és egymillió forint pénzbüntetésre ítélt a bíróság két volt MSZP-s országgyűlési képviselőt. Az egyik országgyűlési képviselőt Kárpáti Zsuzsannának hívták, aki az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet korábbi főigazgatója volt, egy év tíz hónap, Vári Gyula, szintén volt MSZP-s országgyűlési képviselő pedig egy év hat hónap börtönbüntetést kapott egyaránt három év próbaidőre felfüggesztve. Tehát feljelentés volt, vizsgálat lefolytatva, büntetőeljárás lefolytatva, ítélet meghozva. (Gőgös Zoltán: Első fokon! ‑ Dr. Szakács László: A jogerőről tudunk valamit?)A vádirat szerint Kárpáti Zsuzsanna a Készletgazdálkodási Intézet főigazgatójaként 2008 októbere és 2010 januárja között több megbízási szerződést kötött tanulmányok készítésére, a szerződések alapján Vári Gyula négy tanulmányt el is készített, ám ezek az ügyészség szerint a Készletgazdálkodási Intézet számára értékelhetetlenek voltak, az intézet mégis kifizetett értük 8 millió forintot a volt MSZP-s országgyűlési képviselőnek. Lehet, hogy önnek ez az összeg bagatellnek tűnik, én csak arról szeretnék beszélni, hogy a szocialistáknál mennyire mindennapos volt az, hogy egymás között ilyen pár millió forintos ügyleteket kötöttek, ennek java részét nyilván nem sikerült felderíteni (Gőgös Zoltán: A Fidesznél meg egymilliárdosak! ‑ Sallai R. Benedek közbeszól. ‑ Az elnök csenget.), de szeretném azt elmondani, hogy a szocialista-liberális kormányok idején annyira intézményes volt a korrupció, és annyira mindennaposnak számított, hogy kreált, színlelt szerződésekkel fizetgették ki szépen többmilliós tételekkel a közpénzt. (Gőgös Zoltán: Mezőfalván mennyi pénz volt?) A következő hír, amit lehetett olvasni a médiában, hogy vádat emelt az egykori Állami Egészségügyi Központ, a budapesti Honvédkórház volt főigazgatója, Szilvásy István ellen a Fővárosi Főügyészség ‑ tehát megint nem kósza hírekről, hanem büntetőeljárásról lehet beszélni. Hűtlen kezelés és egyéb gazdasági vétségek gyanújával büntetőfeljelentést kezdeményezett Hende Csaba honvédelmi miniszter Szilvásy István ‑ igen, Szilvásy György volt titokminiszter testvére, a HM Állami Egészségügyi Központ volt főigazgatója ‑ ellen. A Fővárosi Főügyészség az Állami Egészségügyi Központ volt főigazgatójával és két társával szemben folytatólagosan elkövetett, jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat, részben megint fiktív vállalkozási szerződés, illetve színlelt foglalkoztatásra irányuló munkaszerződés megkötése miatt. Egyébként itt hadd jegyezzem meg, hogy Szilvásy György testvére ugyanekkor nemcsak az általa irányított intézmény vélt vagy valós visszaélései miatt, hanem a rendszerváltás utáni Magyar­ország egyik legsúlyosabb titkosszolgálati botránya kapcsán is reflektorfénybe került ‑ bizonyára emlékeznek erre az ügyre ‑, 2007-ben ugyanis kiderült, hogy a milliárdos ‑ most már nem tízmillió forintról beszélek, hanem a milliárdos ‑ csalási és csempészési üggyel összefüggésbe hozott Egymásért Alapítvány anyagilag támogatta a Szilvásy István által támogatott BM Kórházat. De a szervezett bűnözéssel és az azóta már vesztegetéssel vádolt egykori NBH-s vezérekkel bűnös kapcsolatba került jótékonysági szervezet munkatársai közé tartozott Gyurcsány egykori fő bizalmasának másik fivére, Szilvásy Péter is. Ismert, hogy a vád szerint ‑ tehát itt is büntetőeljárás folyt ‑ az Egymásért Alapítvány 2005-ben és 2006-ban adófizetés nélkül hozott Ázsiából az országba milliárdos értékű vámárut, többtonnányi élel­miszert arra hivatkozva, hogy az adomány… ‑ tehát hogy behozzák a rászorulóknak, a szegényeknek, erre hivatkoztak, aztán jó áron eladták, nem fizettek adót utána, így csaknem másfél milliárdnyi adót nem fizettek be az államkasszába. (18.50)Egy következő ilyen ügy szintén a szocialistákhoz kötődik. A Heves megyei önkormányzat vizsgálata szerint vélhetően 700 millió forint kárt okozott ‑ remélem, ez már megüti a képviselőtársam által vont határt ‑ a megyegyűlés előző, MSZP-s elnöke, Sós Tamás a megyének azzal, hogy nem rendkívüli felmondással szüntette meg 2009-ben az egri kórház vagyonkezelési szerződését. Nem tudom, mennyire emlékeznek az ügyre, de nagyon nagy port vert fel. Itt egyértelmű volt, hogy azzal a céggel, amely az egri kórházzal állt szerződésben, összejátszott a Heves megyei közgyűlés akkori szocialista elnöke. Aztán volt egy nagyon érdekes ügy, az Omnin­vest oltóanyaggyártó cég ügye. Itt arról szólt a hír, hogy kénye-kedve szerint változtathatta az előző kormány idején az állammal kötött megállapodás tervezetét a hazai vakcinagyártó Omninvest Kft., így végül drágábban adhatta a patikákba szánt oltóanyagot. Ez derült ki egy levélből, amit Oszkó Péter írt. A Bajnai-kormány pénzügyminisztere nem értette, miként lehet ennyire kiszolgáltatott a kormány ennek a cégnek. Ez úgy történt, hogy kiszivárgott egy levél, amelyben Oszkó Péter pénzügyminiszter 2009 augusztusában azt írja Garamhegyi Ábelnek, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium akkori szakállamtitkárának: „Ha megengedsz egy személyes, de őszinte véleményt, egy ilyen cég ilyen minőségű tárgyalási folyamattal normál üzleti körülmények között már rég kiközösítette volna magát minden civilizált üzleti körből. Számomra még mindig nehezen emészthető, hogy kormányzatként olyan mértékben kiszolgáltatottak vagyunk, hogy kénytelenek vagyunk lenyelni a cég átláthatatlan tulajdoni viszonyaival kapcsolatos ködösítését és az ártárgyalásban folytatott követhetetlen, összevissza érvelését.” – 2010. december 13.Hát, jó reggelt kívánok! Ezt arra értettem, hogy ébredjünk már fel. Ha egy MSZP-kormány pénzügyminisztere egy levélben feketén fehéren leírja, hogy ez a kormány mennyire ki van szolgáltatva egy cégnek, és ő ezt az egészet nem érti, hogy lehet, hát mi az, ha nem a korrupció legmélyebb bugyra? És itt most nem pénzről, milliárdokról, hanem egy rendszerről beszélünk, amit maga az MSZP-kormány pénzügyminisztere tett szóvá és írt le levélben. Tehát felvállalta, nyilván magát is védve, hogy rájött egy ilyen ügyre, és ez így nem mehet tovább. De volt egy másik nagyon csúnya ügy is az MSZP kormányzása alatt, ez pedig a HospInvest-ügy. Önöknek az volt az elképzelésük, hogy dobra verik a kórházakat, különböző csavarokkal szépen magánkézre juttatják a kórházakat. Milliárdos károkat okozott ez a cég a magyar költségvetésnek, a magyar embereknek és a beteg embereknek. Feljelentést tett a HospInvest ügyében a Szócska Miklós vezette egészségügyi államtitkárság, tehát itt is megtörtént a feljelentés, és az eljárás elindult. A hospinvestes ámokfutást kalandor privatizációnak minősítette az államtitkár, aki szerint az okozott kár 4,5 milliárd forint lehet. Tisztelt Képviselőtársaim! Hosszasan lehetne sorolni azokat a károkat, korrupciógyanús ügyeket és bebizonyított korrupciós ügyeket, amelyeket a szocialista kormányzás idején, javarészt az önök országgyűlési képviselősége idején követett el az MSZP vezette balliberális kormány, de azt hiszem, ennyi is elég ízelítőnek abból, hogy az egészségügy területén mekkora károkat okoztak. S ha csak az egészségügy területét nézzük, akkor látjuk, mennyire természetes volt önöknek az, hogy el lehet vinni mindent, ami mozdítható, szét lehet lopni, a látszatra sem kell figyelni. A szocialisták ezekben az években az évszázad legnagyobb korrupciójára készültek akkor, amikor úgy gondolták, hogy az egész egészségügyi ellátórendszert ‑ s most itt inkább a kórházakra gondolok ‑ el lehet lopni, zsebre lehet vágni. Először kivéreztették a kórházakat, direkt elvontak tőlük minden fillért, romokban hagyták itt 2010-re a fekvőbeteg-ellátást, a kórházakat. Miért tették ezt? Azért, hogy majd utána olcsón, áron alul dobra lehessen verni. Mi ez, ha nem a korrupció melegágya? Végzetesen legyengítették az egészségügyi ellátórendszert, a kórházak rendszerét. Az én tisztem most az, hogy az egészségügy területéről beszéljek, de a többi képviselőtársam is tulajdonképpen azt bizonyítja, hogy az állam a gazdaság többi területén is ugyanezt a taktikát folytatta: legyengítették a különböző területeket, vagyis végeredményben legyengítették az országot. Rossz rágondolni arra, ha a mostani kül- és belpolitikai helyzetben ezek az emberek kormányoznának, akkor mi lenne most Magyarországgal. Ki védené a határokat, ki védené Magyarországot, ki védené a magyarokat? Ha most önök kormányoznának azzal a mentalitással, ahogy legyengítették az országot, a magyar nemzetet, nem lenne megállás, ma Magyarországot senki nem védené. A korrupciós vitanap végére csak annyit hadd mondjak, elképesztő az, ahogy önök tudatában a sokéves korrupciónak, amit elkövettek, felállnak és úgy beszélnek, mintha mi sem történt volna. Remélem, hogy ez soha többé nem fordulhat elő. Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiban.)
 • HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Nagyon örülök, hogy bent maradt a körünkben Szűcs Lajos képvi­selőtársunk. Megmondom, hogy miért. Azért, mert Selmeczi Gabriella bizonyos automaták beszerzésével kapcsolatban kezdte a hozzászólását, Szűcs Lajos képviselőtársunknak a csomagolóanyagok jutottak eszébe, nekem pedig az utazások jutottak eszembe, méghozzá bizonyos azori-szigeteki utazások, ahova a Pest megyei képviselők mentek, annak ellenére, hogy akkor már több mint 16 milliárd forint volt Pest megye összes adósságállománya, és akkor a gyerekétkeztetés is igen-igen akadozott éppen e hatalmas adósságállomány miatt. S bizony sok közpénz is elköltésre került e nagy-nagy kirándulás kapcsán a családtagokkal együtt. Amikor felmerült a kérdés, hogyan kerültek oda és miért, akkor azt mondták, hogy a világ végére is elmennének a romastratégia tanulmányozása érdekében. Én azt gondolom, hogy érdemes lett volna itthon maradni és megkérdezni Farkas Flóriánt, talán ő is tudott volna érdemi információval szolgálni a tekintetben, hogy hogyan lehet kilopni a közpénzt a romastratégiából. Valójában azt szeretném mondani Szűcs képviselőtársamnak, hogy nagyon veszélyes dolog ám Portik Tamást és az ő politikai kapcsolatait emlegetni ebben a Házban. Megmondom, hogy miért. Azért, mert Hódmezővásárhelyen, amikor még Lázár miniszter úr vezette a várost, kötöttek egy olyan szerződést, amikor egy 100 milliós ingatlant adtak el 40 millió forintért egy Portik Tamás érdekeltségi körébe tartozó olyan cégnek, amely felnőtt-tartalmú honlapokat működtetett, de még ezt a 40 milliót sem kellett kifizetniük, hanem ezen felnőtt-tartalmú honlapokon jelentek meg bizonyos bannerek. Bele se merek gondolni, hogy mit tartalmaztak ezek a bizonyos bannerek. Mindenesetre, ha politikai korrupcióról beszélünk, ami összefonódik a gazdasági korrupcióval, akkor Portik Tamás nevével nagyon óvatosan kell bánni ebben a Házban. Örülök, hogy Dömötör államtitkár úr is itt maradt közöttünk, mert megmondom őszintén, az egész nappal kapcsolatban az merült fel bennem, hogy ha korrupcióról beszélünk, akkor hol van Rogán Antal. Hova lett Rogán Antal, aki nemcsak tárgya, hanem egyben alanya is a korrupciónak Magyarországon? ‑ mint tudjuk. Megmondom, hogy miért. Bizonyára emlékszik arra, amikor a „Belváros főutcája” program kapcsán már az OLAF is vizsgálatot folytatott le, és kiderült, hogy egy személyre szabott közbeszerzés kapcsán igen sok közpénz tűnt el, illetve hasznosult károsan. S ön volt az, Dömötör állam­titkár úr, aki a tiltott pártfinanszírozásról beszélt. Hát fel kell hogy merüljön bennünk: mi ez, ha nem tiltott pártfinanszírozás. Ahelyett, hogy minket vádolna ezzel, inkább kérdezze meg a saját munkaadóját, Rogán miniszter urat, vajon hogyan történtek ezek a bizonyos beruházások a személyre szabott közbeszerzésekkel együtt. (19.00)De visszatérve a beszédem érdemi részére, a 2007-2013-as európai uniós ciklus kapcsán a pályázati pénzek elköltésével kapcsolatban szeretnék megfogalmazni egy-két problémát, egy-két kételyt. Éppen itt az előbb hallhattuk egy másik államtitkár úrtól, hogy például a KEOP-beruházások kapcsán minden rendben van, minden szép és ékes rendben folyt le, 473 milliárd forintot költöttek el 520 település kapcsán, és igen, Mészáros Lőrinc volt majdnem minden alkalommal előnyben részesítve a kivitelezők között. Ennek az ügynek a kapcsán éppen pont a mai nap mondtam el egy szóbeli kérdést, és elmondtam, hogy durva felülszámlázások történtek, hanyag kivitelezés történt, tisztázatlan pénzügyi kérdések tömegével kell hogy szembenézzünk, és hát igen, itt is személyre szabott közbeszerzések történtek. És hát valójában egy jól kidolgozott forgatókönyvvel állunk szemben.Alapvető információkat titkoltak el még a lakosság elől is, és aki utána még rá mert kérdezni, esetleg érdeklődni mert, információk után kutatott, azt bizony befenyegették. Nem egy esetben történt, hogy elbocsátották a munkahelyéről vagy őt, vagy közeli hozzátartozóját csak azért, mert kényes kérdéseket mertek föltenni egyes beruházásokkal kapcsolatban. Azaz mindenki tudja, hogy lopnak. Mindenki tudja, hogy hogyan lopnak. Mindenki tudja, hogy a csókosok járnak jól. Mindenki látja, hogy politikusok háza épül egy időben azon bizonyos beruházásokkal kapcsolatban, meglepő módon ugyanabból az anyagból, ugyanazokkal a kivitelezőkkel, ugyanazokkal a munkásokkal. Csak hát ugye, az elszámoltatással nem történik semmi. Mert hiába fordulunk az ügyészséghez, hiába panasz, feljelentés, vizsgálat kezdeményezése, mint ahogy azt én most itt már többedik alkalommal tettem a Ház előtt, nem történik semmi, félkész kontra lesöprik az összes kezdeményezésünket.És az offshore-cégek szerepéről is hadd beszéljünk egy picit! Itt fölmerült az egy válaszban, hogy az MSZP-hez köthető egyik politikus adóoptimalizálásként emlegette az offshore-cégeket. És önök vajon mire használják? Mondják már el! Tudjuk, nagyon sok ilyen jellegű beruházás kapcsán offshore-cégek voltak megbízottak, a kivitelezők vagy a beruházók, és hát ugye, ebben az esetben, ha egy céget közpénz elköltésével bíznak meg, akkor meg kell nyilatkoztatni, hogy vajon átlátható cégről van-e szó. És tudja, mi történik, államtitkár úr? Nyilatkozik, az offshore-cég nyilatkozik, ó, én átlátható vagyok. A papír megvan, kilóra megvan, a nyilatkozat megvan. Sajnos, a tartalmát még az ügyészség sem vizsgálhatja ma Magyarországon. Ilyen ügyben igen, tettünk büntetőfeljelentést, és az a meglepő válasz érkezett, hogy az ügyészség széttárta a kezét, és azt mondta, hogy a nyilatkozat tartalmát nem tudják vizsgálni. Értik?! Minden közhiteles nyilvántartásból a legegyszerűbb, keményen dolgozó kisember is le tudja venni ezt az egyszerű információt, és Belize vagy mondjuk, Liechtenstein, mint tudjuk, adóparadicsomnak számít, tehát egy ügyész is valószínűleg tudhatja ezt az információt, birtokában van, de inkább becsukja a szemét, inkább félrenéz, és nem vizsgálja ezt az adott kérdést.De még egyszer visszatérve az ügyészség szerepére, igen, akárhány feljelentést tettünk, én magam csak az elmúlt ciklusban vagy 60-70 ügyben tettem megalapozott feljelentést, önök mindent lesöpörtek az asztalról, az önök által irányított ügyészség mindent lesöpört az asztalról. Egy konkrét példát most ebből a ciklusból is hadd idézzek az önök számára! Egy gazdasági társaság, ami egy beruházás kapcsán a lakossági önrészt kezelte, az volt a konkrét feladata, hogy ezt a lakossági önrészt kezelje, felhatalmazás nélkül a Quaestornál day trade ügyletekre, tehát a lehető legkiemeltebb kockázatú ügyletekre fektetett be 1 milliárd forintot. Na, el is bukta, és megtettük a büntetőfeljelentést. Az ügyészség kisvártatva az elrendelt nyomozást le is zárta, mert az ügyészségben nem merült fel az az aprócska kérdés, hogy vajon milyen ügynöki jutalékot kaphattak azok, akik ebben a kérdésben szerepeltek.De hogy továbbmenjek a 2014-2020-as időszakra is: mit nem beszélnek, képzeljék el!? Tudják, mit mondanak? Azt mondják, hogy az előző ciklusban még csak döcögő gyakorlatot most már rendszerbe kell ültetni, és a következőképpen fog ez történni. Úgy, hogy a megyei önkormányzatok pályázatíró és projektmenedzseri szervezeteket hoznak létre. Kész már most a kivitelezői lista, ki milyen beruházást, ki milyen pályázatot fog lebonyolítani. Sőt, ezek a kivitelezők már hozzák magukkal azt a további két ajánlatot, ami a közbeszerzés könnyedebb és gördülékenyebb lebonyolításához kell; tehát két olyan ajánlatot, ami biztos el fogja veszteni a közbeszerzést, és ezáltal már ezt a részt is lezongorázzák.Szóval, még egy gondolatot engedjenek meg nekem a végére: ugye, a politikai korrupcióval szorosan összefüggő gazdasági korrupció kapcsán sokat emlegetik Andy Vajnát és azokat a tízmilliárdokat, amiket ő kapott ajándékba, például adójóváírás, adókedvezmények kapcsán. De Soros György szerepéről kevesebbet beszélünk. Engedtessék meg nekem, hogy befejezésképpen az ő szerepét is megemlítsem. Ő volt az, aki kitenyésztette a jelenlegi kormányzati elitet a politikai fiókakeltetőjében. Nyilván ott tanulta meg Orbán Viktor is azt, hogy kérem, ne azt figyeljék, amit mondok, hanem azt, amit teszek. És mit tesznek? Lopnak. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a Jobbik soraiban.)
 • BALLA MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! A mai vitában sokféle irány, sokféle gondolat elhangzik, illetve adok-kapok, időnként hangosabb stílusban, mint ahogy esetleg a Ház tekintélye is ezt megkívánná, az esetleges beszólásokat is ideértve. Azt gondolom, hogy amikor korrupcióról beszélünk, akkor, akik ezt a mai vitanapot kezdeményezték, van benne némi báj, hogy pontosan olyanok kezdeményezték ezt a vitát, akik körül sem teljesen tiszta minden. Ráadásul egy olyan kormányzati időszakot követően, 2002-2010-et követően, ha megnézzük, egy olyan időszakot követően, ami telis-tele volt korrupciós ügyekkel.Ráadásul az elmúlt időszakban, két évvel ezelőtt a szélesebb közvélemény sem tudta igazából, hogy az MSZP-nek van elnökhelyettese, talán azt sem, hogy ki az. Az egyetlen ok, ami miatt értesültek az emberek arról, hogy ki is az MSZP elnökhelyettese, az volt, amikor, Gőgös Zoltán képviselőtársam elődjéről beszélünk, kiderült róla, hogy titkos külföldi bankszámlákon több száz millió forintot tartott. (Gőgös Zoltán: Nekem nincs.) Az ön elődjéről beszélek, képviselő úr. Az MSZP azóta sem állt elő semmilyen, egy kicsit is hihető magyarázattal arról, hogy honnan volt… (Gőgös Zoltán: Nekem még házam sincs.) Az elődjének, képviselő úr ideszólogat nekem, az ön elődjének, illetve az akkori párt helyettes vezetőjének ez a pénze, és miért tartotta titokban.Az a kérdés is talán megválaszolandó, hogy milyen összefüggés van az elnökhelyettesi százmilliók és az MSZP-s intézményesített korrupcióval összeforrt Zuschlag János által emlegetett, hírhedt MSZP-logós széf között. Mindig csak éppen annyit vettek ki állítólag erről a titkos számláról és helyeztek el készpénzben a pártszéfben, amennyi éppen az aktuális zűrös ügyek finanszírozásához kellett; mert erről beszélt Zuschlag János különböző sajtóorgánumokban. Vagy éppen fordítva, hogy a széfbe csordogáló milliókból jött össze az évek során a titkos százmil­liós számla.Kérdés az is a Bécsben tartott számlával kapcsolatban, hogy talán pártérdek volt, hogy az MSZP második embere hamis bissau-guineai útlevéllel a zsebében talicskázta ki a milliókat az országból. (Gőgös Zoltán: Nincs ilyen.) És ha igen, hányan tudtak még erről? Bízunk benne, hogy ezekre a kérdésekre a hamarosan kezdődő bírósági tárgyaláson Simon Gábor talán el fogja mondani azt, amit tud vagy gondol. Ez az egyik része annak, amit fölvet az ember. Amikor a külpolitikai, Európa-politikai kérdéseket nézzük, hiszen a Külügyi bizottságban rendszeresen találkozunk olyan ügyekkel, amelyek mind Magyarországon, külpolitikai szempontból vagy adott esetben Európa-politikai kérdésekben elénk kerülnek, ott is előkerülnek ügyek, és nemcsak a baloldalról, hanem a jobboldalról is.(19.10)A Jobbik részéről is előkerült egy ügy, ami itt már többször elhangzott, és a jobbikos képviselőtársaim megmosolyogva reagálták le az ügyet, de a helyzet az, hogy ebben az ügyben is pontosan hasonló dolog történt, hogy az addig ismeretlen vagy alig ismert személy, Kovács Béla, akit KáGéBélaként emlegetnek ma már, a Jobbik listáján bekerült az Európai Parlamentbe, és akiről felvetődött az a gyanú, hogy adott esetben kémkedett Oroszország felé, illetve nem tudni még pontosan, hogy mi is fog ebben az ügyben történni. Ilyenkor, amikor ez az ügy előkerül, óhatatlan az, hogy talán felveti annak is a gyanúját, hogy adott esetben az általa szerzett pénzek egy pártnak a finanszírozását jelentik egy külföldi párt vagy egy külföldi kormány által, vagy kérdés az, hogy egyáltalán milyen érdekek alapján kapják a finanszírozást. Vagy valójában a választók érdekeit képviselte-e az a képviselő, részben a magyar parlamenti párt jóváhagyásával az Európai Parlamentben, vagy egyáltalán milyen érdekek szolgálatában tette azt, amit tett?És Vona elnök úr hiába tesz úgy, minthogyha az ő pártja által delegált ember csak a saját szakállára konspirált volna az orosz titkosszolgálattal, nagyon furcsa a helyzet, mert ő saját maga is elmondta, hogy mégis mire gondolt, amikor azt mondta, hogy „sok mindent hallottam, közte elbizonytalanító dolgokat is, amelyekre választ várok”. Ebben teljesen jogos a gondolkodása elnök úrnak, de kérdezem én, mégis mit gondolt akkor, hogy a pártjának az európai parlamenti listán befutó helyen szereplő képviselője vajon miért utazgatott minden hónapban Moszkvába? Vagy nem furcsa, hogy pont a Jobbik megalakulásakor érkezett haza Oroszországból, ahová egyébként még a rendszerváltozás előtt azért költözött, mert Magyarországon ‑ ahogy mondta ‑ nem érezte jól magát?Bár a Jobbik sokszor emlegette a mentelmi jog eltörlését, Kovács Bélának sikerült másfél éven keresztül e mögé bújva elkerülnie a jogi eljárást. Egy alkalommal ő maga kérte a halasztást, majd később padtársa, Morvai Krisztina képviselő asszony levélben kérte az Európai Parlament jogi bizottságát, hogy ne függessze fel képviselőtársa mentelmi jogát.Tehát ezek tények. Én azt gondolom, hogy ennek van egyfajta bája, amikor itt vitatkozunk ezekről az ügyekről ebben a parlamentben. Másrészt engedje meg, elnök úr, és nem támadásképpen, csak amikor a bizottsági üléseken beszélünk és különböző témákról ejtünk szót, akkor a Jobbiknak az elnöke a bizottság tagjaként a pártja által képviselt külpolitikai álláspontot képviseli. Nekem most volt egy bája, hogy kint a pulpituson korrupciós ügyekben arra hivatkozott, hogy az amerikai kitiltások mögött mi állhatott, miközben én tudom azt, hogy adott esetben ezzel a relációval milyen viszonyban áll a párt.És ha már európai kérdésekről beszélünk, akkor még egy ügyben fontos az, hogy egyfajta megközelítést adjunk, és itt a szocialista képviselőink figyelmét szeretném felhívni arra, hogy volt egy, még tényleg a szocialista kormányzás idején látott napvilágot egy újságcikk, és azt követően különböző médiafórumokon megjelent az, hogy Magyarország akkor a világ ingatlanpiacát tekintve a legdrágább városban, Moszkvában eladta az akkor 17 ezer négyzetméteres kereskedelmi házát, illetve vendéglátó vagy szállodai képviseletét. Nagyon érdekes dolog volt az, hogy abban az időben mintegy 250 ezer forint/négy­zetméter áron adták el, tehát Budapesten pont a nehéz időszakokban is már ennyiért lehetett venni ingatlant, és aki ismeri vagy hallott arról, hogy Moszkvában körülbelül milyen ingatlanárak vannak, akkor egyértelmű dolog, hogy e mögött az ügylet mögött is nagyon furcsa történések voltak.Itt a probléma ezzel részben az, hogy hamarosan ítélethirdetésre kerül sor a következő napokban, de ebben érdekes dolog, hogy miközben Fekszi Márta volt államtitkárt hivatalos személy által elkövetett bűnpártolás bűntettével gyanúsítják, aközben azért ne felejtsük el, hogy 2008-ban Dobogókőn kormányülés foglalkozott ennek az ügynek az elsimításával vagy talán hivatalosabbá tételével, és akkor talán a felettesei is, az akkori Külügyminisztériumot vezető Göncz Kinga, illetve az akkori pénzügyminiszter, Veres János is tudták, hogy ez az adásvétel mit jelenthetett.Külön fejezetet szentelhetnénk még ezen túl azoknak az elmúlt időszakban, 2010-ig zajló európai uniós források kiosztásának, amelyből csak két példát emelnék ki. Egyrészt azért, mert az egyik szemmel láthatóan bődületes korrupciót feltételezett, ez a bodrogkeresztúri 40 centiméteres kilátó, vagy amit a saját körzetemben tapasztaltam anno, egy 120 milliós kutyawellnessközpont egy olyan településen, ahol a falusi emberek sem igazából értették, hogy miért kell kutyawellnesst építeni. Azóta sem tudtak azok az érintettek magyarázatot adni, hogy igazából miről is szólt ez a dolog. Az a terület, amit annak idején erre találtak ki, az még most is ott áll üresen, talán már a tábla sincs meg a puszta közepén, hogy ott valami létesült volna.De ezek azok az ügyek, amelyek arra hívják fel a mi figyelmünket is, hogy tulajdonképpen az elmúlt időszakban, a 2010-ig tartó időszakban vannak olyan ügyek, amelyek okán hogyha végiggondoljuk ezt a mai vitát, azt, hogy pontosan a kezdeményező aláírók között kik vannak jelen, az azért tényleg ‑ hogy mondjam ‑ furcsa dolog, miközben hosszasan lehetne sorolni, akár 8 órás időkeretben is azt, hogy milyen ügyek jellemezték az akkori MSZP-liberális kormányzást. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a kormányzó pártok soraiban.)
 • BANAI PÉTER BENŐ nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden két korábban elhangzottat idéznék.Balla képviselő úr említette azt, hogy 2010 előtt milyen folyamatok voltak, és azután mit tett a kormány, úgyhogy engedjék meg, hogy először is Hegedűs Lorántné képviselő asszony figyelmébe ajánljam azt, hogy nemcsak szavak, hanem cselekedetek történtek az offshore-ügyekben. Ennek a kormánynak a javaslatára a 2010 után megválasztott Országgyűlés többsége döntött úgy, hogy offshore hátterű szervezetek semmilyen közpénztámogatást nem kaphatnak. Ez konkrét cselekedet (Hegedűs Lorántné: Ennek ellenére!), és ennek értelmében az ellenőrizetlen hátterű szervezetek nem kapnak, nem kaphatnak támogatást. A másik konkrétum, ami azt gondolom, szintén egy jelentős változás a 2010 előtti időszakhoz képest, az a korábban elhangzott jegybanki forrásoknak a felhasználása. Erre Burány Sándor képviselő úr utalt. Először is azt szeretném leszögezni, hogy hál’ istennek most arról beszélünk, hogy a jegybanknak nem vesztesége van, amit a központi költségvetésnek kell megtérítenie, hanem jelentős nyeresége, úgy, hogy egyébként olyan programokat futtat, képviselő úr (Gőgös Zoltán közbeszól.), mint a hitelprogram, amely egyébként a jegybanki eredményt csökkenti. (Gőgös Zoltán: De nem ebből!)Tehát először is azt szögezzük le, hogy most jegybanki eredményről beszélhetünk, és arról, hogy ezt a társadalmi felelősségvállalás keretében a nemzeti vagyon bővítésére, illetőleg olyan programokra fordítja a jegybank, mint például a határon túli magyarok támogatása. Azt gondolom tehát, hogy igenis, az eredmények és a cselekedetek beszélnek, és vannak olyan dolgok, amelyekre mindnyájunknak büszkének kell lenni. Köszönöm szépen. (Taps a kormányzó pártok soraiban.)
 • DR. RÉTVÁRI BENCE, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Csak egypár dolgot hoznék fel, amelyet én hiányoltam az ellenzék előző felszólalásaiból és kínos magyarázkodásaiból.Az LMP például elfelejtett beszélni Faith Balázs ügyéről, aki egy roma pályázaton indult (Gőgös Zoltán: Elnök úr, a KDNP-nek nincs ideje!), és kiderült, hogy semmifajta jogosultsága erre nincs. Szívesen vennénk, ha az LMP erre valamiféle magyarázatot adna.Vagy akár arra is, hogy Jakab Tamás és Ladányi Attila ügyében, egyikőjük a pártpénztárnok volt, a másiknak pedig a feladata a párt körüli céges holdudvarnak a kialakítása volt (Hegedűs Lorántné: Nincs a KDNP-nek ideje!), és kínos körülmények között, nagyon gyorsan kellett lemondaniuk és távozniuk az LMP-ből, hiszen az ön mellett vagy ön előtt ülő Szél Bernadett képviselőtársa azt mondta, hogy mutyitendert indított a kormány, majd ezen az úgynevezett LMP által mutyitendernek nevezett pályázaton 220-220 milliót nyertek azok a cégek, amelyek Ladányi Attilához és az LMP-s egykori pártpénztárnokhoz, Jakab Tamáshoz köthetők.(19.20)Az is érdekelne, hogy miért védi ennyire a Jobbik Kovács Bélát. Mi az a képessége neki, ami annyira fontossá teszi önöknek, hogy nemcsak egy, de két választáson indították már, kétszer kijuttatták Brüsszelbe, az Európai Parlamentbe, a magyar kvótán jut így ki ‑ az össznemzeti képviselőszámunkból von le egyet, ő, úgy látszik, nem a magyar nemzet érdekét képviseli ‑ attól a párttól, amelyik elvileg zászlójára tűzte a nemzeti érdeknek a képviseletét. Mondják meg, milyen csodálatos tulajdonsága van Kovács Bélának, ami miatt önök a párton belül tartják! Mert ha nem tudnak ilyet mondani, akkor azt kell gondoljuk, hogy nem másért, mert ő tud bizonytalan forrásból pénzeket hozni a Jobbiknak. Nem látjuk a politikai kommunikációban, nem látjuk a stratégiai elképzeléseit, sehol a nyilvánosság előtt nem jelenik meg, itt a parlamentben szintén eldugják előlünk. Mi az a különleges tulajdonsága, ami miatt megtartják? Varju László képviselőtársam a függetlenek közül, de a Demokratikus Koalíció politikusaként szintén felszólalt, csak három dolgot elfelejtett említeni, amit szerintem talán érdemes lett volna. Az egyik a másfél milliárdos megbízás, amelyet Brüsszelből az Altus vezette konzorcium kapott. Vajon lehetséges-e az, hogy egy ilyen konzorcium révén a Demokratikus Koalícióhoz tiltott pártfinanszírozási pénzek kerüljenek azáltal, hogy Gyurcsány Ferenc tulajdonosként ebből a másfél milliárdból a rá eső részt kiveszi nyereségként, mint ahogy kivett az elmúlt években is pénzt az Altusból, és ebből 16 milliót a Demokratikus Koalíciónak juttatott? Vajon ez nem tiltott pártfinanszírozás-e az Európai Bizottság részéről, ha így jutnak pénzek a Demokratikus Koalícióhoz? Elfogadható-e az, hogy egy volt miniszterelnök objektív képet adjon, amikor pár, volt NFÜ-s, pár európai uniós pályázati szakértőt, egykori kormányzati tisztségviselőt vont be a cégébe? Lehetséges-e az, hogy így objektív képet alakítsanak ki, vagy emögött valamilyen teljesen más, a nyilvános politika számára, a választók számára nem látható cél volt? És szintén a Demokratikus Koalíció vezetőjéhez, Gyurcsány Ferenchez tartozik az a most már befejezett büntetőügy, ahol Tátrai Miklóst, az egykori vagyonkezelő-vezetőt és értékesítési igazgatóját is elítélték (Gőgös Zoltán: Nem befejezett ügy.), egyi­kőjüket négy évre, a másikukat három és fél év börtönre. Gyurcsány Ferenc fontosnak tartotta, hogy személyesen is ott legyen a tárgyalásokon. Ha jól emlékszem, talán még tanúként is próbálta megvédeni, a nyilvánosság előtt mindenképpen védte ezt a két úriembert, akik a Sukoró-ügyben most már a bíróság által is kimondottan bűncselekményt követtek el. (Gőgös Zoltán: Nem jogerős!) Ezt a beruházást a Gyurcsány Ferenc vezette kormány emelte föl kiemelt beruházássá. Erről miért nem számol be a Demokratikus Koalíció itt a parlamentben? Vagy a csillebérci ügy: a mai napon már a parlament előtt is volt, hogy 25 év után kerülhet vissza köztulajdonba a teljes közösség számára használhatóként a csillebérci egykori gyermektábor. De hát ne feledjük el, hogy ennek az egyik szegletét egy Bau-bérc nevű kft. tulajdonolta, mely Bau-bérc Kft.-nek két tulajdonosa volt, az egyik az úttörőszövetség egyik rokonának a tulajdonában állt, a másik egy kínai úriembernek vagy pontosabban: egy személynek a tulajdonában állt. A kézbesítési megbízottja pedig tudtommal igencsak közel áll Varju képviselő úrhoz. Jó lenne, ha erről is beszámolna itt, a Parlament falain belül, hogy valóban a felesége volt-e a kézbesítési megbízottja ezen kínai személynek, aki félig tulajdonosa volt a Bau-bérc Kft.-nek, ahol egy teljes visszarendeződés történt szerencsére. A bíróság most már jogerős ítéletében mondta ki, hogy ezt a tulajdont vissza kell adni a magyar államnak, mert a magyar nemzet közösségét illeti meg, nem pedig kft.-knek vagy pedig olyan szervezeteknek a tulajdonában állhat, amelyek utána rendelkeztek is arról, hogy milyen alapítványnak lehet megszűnésük esetében adott esetben továbbadni ezeket az ingatlanokat. Ezekről az ügyekről lenne jó, ha beszámolnának, mely ügyeknek egy jó része csak pár éves, de vannak olyanok, amelyek 25 éves múltra tekintenek vissza. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok sora­iból.)
 • SZABÓ ZSOLT nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Hegedűs Lorántné képviselő asszony felvetésére szeretnék válaszolni. Egyrészről felhozta, hogy több mint 300 milliárd forintból került sor csatorna­beruházásokra, és ott mondott egy nevet is. Én örülök neki, hogy képviselő asszony ennyire jól értesült, de azért szeretném elmondani, hogy ez egy pici kis csúsztatás két ok miatt is. Egyrészt, ha műszaki problémákra hívja fel a figyelmet, akkor nyilván ezzel kapcsolatban a teljesítésigazolásnál ezt a műszaki problémát szerepeltették, és nyilván nem került elismerésre ez a teljesítés. A másik dolog, hogy azért nem ugyanarról a kivitelezőről van szó. Én azt javaslom önnek, hogy a parlamenti kérdések sorában, akár interpellációként, akár azonnali kérdésként tegye meg, hogy kérdezze meg, hogy ez a kivitelező hajtotta-e végre ezeket a kivitelezéseket, és akkor ebből mi lett elismerve teljesítés szempontjából. Milyen műszaki problémák vannak, és ami tisztán megmarad, hogy problémaként jelentkezik, és felvetése van korrupció témakörben, kérem, tegye meg a büntetőfeljelentést, és akár erről a kérdésről újra beszéljünk. De ne csúsztassunk tényeket illetően! Köszönöm szépen. (Hegedűs Lorántné: Már kétszer beszéltünk róla! ‑ Taps a kormánypártok soraiból.)
 • SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Néhány szóban hadd reagáljak az elhangzottakra. Elsőként is egyvalamit szeretnék elmondani. Ugye, nagyon sok definíciója van annak a korrupciótémának, amit vizsgálunk. Megkerestem az általánost. Ugye, a latin corruptió szóból, romlásból, rontás szóból származik. Megvesztegetés, olyan törvénybe vagy közerkölcsbe ütköző cselekedet, aminek során valaki pénzért vagy más juttatásért vagy juttatáshoz való kilátásért cserébe jogosulatlan előnyhöz juttat másokat. Attól független, hogy milyen pozícióban van az előnyhöz juttató, beszélhetünk például politikai, közigazgatási, rendőri, katonai vagy gazdasági korrupcióról. A magyar büntető törvénykönyv, mint ma már idézni próbáltam, gyakorlatilag a közélet tisztasága elleni bűncselekményekben határozza meg ennek a témakörét. Ezért Kovács Béla lehet a világ leggonoszabb embere, de semmi köze nincs ahhoz, amiről itt ma beszélünk. Semmi! A büntető törvénykönyv különös részének az első fejezete állam elleni bűncselekményekről szól. (Dr. Rétvári Bence: Vegyétek át az LMP-be!) Semmi köze nincs hozzá. Bánki Erik képviselőtársam hosszan elmondta, hogy az adóelkerülés érdekében miket tett a kormány. Semmi köze nincs a korrupcióhoz. Egy teljesen külön rész a gazdasági bűncselekmények, szintén a különös részhez tartozik. Vannak vagyon elleni és gazdaság elleni bűncselekmények és pénzügyi bűncselekmények. Nincs köze a korrupcióhoz. A közélet tisztaságáról kellene hogy beszéljünk, és ez már nagyon érdekes, mert ugye, Selmeczi Gabriella képviselő asszony konkrétan erre tért rá. Elsőként is a képviselő asszonytól tisztelettel elnézést szeretnék kérni, amiért a szavába vágtam, nem akartam tiszteletlen lenni, bocsánatot kérek, másodrészben pedig hadd mondjam el, hogy mi az, ami maga a korrupció. Nagyon-nagyon furcsa, ugyanis azért, hogy megerősítsem az ön által mondottakat, hadd mondjam el, hogy a Világgazdaság című lapnak 2010-es cikke: „Az évtized top 30 magyar botránya”, korrupciós ügye miket sorol fel, 2010-ben. Gyakorlatilag vörösiszap-katasztrófa, pirotechnikai cégek halálos áldozatai 2004, ártéri károk 2010, Kulcsár-ügy, BKV 2008, Baumag-ügy, és végigmegyek ezen, és érdekes módon 2010-ben 30-ból 27 MSZP-s. Ez nagyon érdekes, ugye? Ugyanakkor, ha megnézzük azt, hogy egy következő kormány idején mik fognak felmerülni, mondom azt, amiket most hoz a Google. MET-ügy, a MET-ügy az maga a kormányzati korrupció. Igen, így van, az energetikai kereskedés, mikor gyakorlatilag a gázt úgy vettük meg, hogy közbeiktattunk egy céget, hogy drágábban lehessen adni, és valaki milliárdos haszonra tegyen szert. Bizony-bizony, a földpályázatok ügyében a Google úgy kezeli, mint egy olyan ügyet, amiben sok visszaélés volt, de érdekes módon a közbeszerzési reklámkivitelezések szintúgy ezzel történnek. Rogán Antal szomszédjának az az ügye, mikor a közbeszerzést jogszerűtlenül kikerülték, ugyanilyen ügy, és a propagandaminiszter úr nincs jelen. Játszótérügy az EMVA-támogatásokkal kapcsolatos visszaélésben. Területalapú támogatások visszaélése, 2013-ban robbant ki, jogosulatlan igénylések, Paks tanulmányai, milliárdos költségek. És szintén, mikor Selmeczi Gabriella képviselő asszony azt mondja, négymillió forintot ne bagatellizáljunk el, egyáltalán nem tesszük, persze, hogy nem. Ez nagyon sok pénz. De mikor itt a Századvégnél milliárdos megbízásokról beszélünk, hát egy kalap alatt viszik el ugyanazt a pénzt, amit korábban esetleg pár millióként más kivitt. (19.30)A Századvég-ügy és a Századvég-finanszírozás tipikusan ilyen ügy. Érdekes módon a Google felhozza a Fidesz-kormányzatnak a diploma- és nyelvvizsgabotrányait is, mint akik jogosulatlanul kértek. És utána pedig ott van a kitiltási botrány, a NAV-ügy, az étolajügy, a Quaestor, a közmédia ügye. A közmédiát azért tartom érdekesnek említeni, mert amikor Gulyás Gergő alelnök úr elmondta azt, hogy egyenlő esélyekkel indul az LMP: szó nincs róla. Az is maga a korrupció, hogy fenntartanak egy párttévét köztévé néven, és amikor 40 milliárdos hiányt csinál, akkor közpénzből betömik a lyukat, ahelyett, hogy eljárás alá vonnák a vezetőjét, aki a hiányt csinálta. Ez maga a korrupció! Ezért önök jogosulatlan előnyhöz jutnak, mert maga a kormányzat ebben a médiában előnyt szerez magának. Mindez azért érdekes, és azért mondtam ezt arra, hogy ha 2010-ben nézzük meg, akkor egy halom MSZP-s ügyet találunk, 2015-ben már az élen meg a fideszes ügyek vannak az összes ilyen listában. Tehát az maga a korrupció, hogy miből indul eljárás. Mikor Fidesz-kormány van, akkor kivizsgálják az MSZP-s ügyeket. Önök szerint majd 2018-ban, amikor önök buknak valami miatt, és valaki itt az ellenzéki sorokból vagy tőlünk függetlenül átveszi a kormányzást, nem lesznek majd 2018-ban, ’19-ben korrupciós ügyek az önök nevei mellett? Dehogynem, jó néhányan érintettek lesznek, majd akkor ki fogják vizsgálni a tender nélkül, közbeszerzés megkerülésével kötött reklámszerződések ügyét. Erről van szó, ez maga a korrupció, amikor az egyik párt a politikai ellenfelét vizsgálja. És gyakorlatilag ez történik Magyarországon, és ez négyévente vagy nyolcévente cserélődik, hogy mikor kit vizsgálunk.Amire felhívta a figyelmet Balla Mihály képvi­selő úr, a kutyawellness kapcsán, az az egyik terület, amiről kiemelten szerettem volna beszélni, hiszen teljes mértékben egyetértek képviselő úrral, a magyar vidékfejlesztésnek a hihetetlen szomorú kudarca ez, hogy az elmúlt tizenév és az európai uniós támogatások sokasága úgy érkezett az országba, hogy az ilyen kutyawellnessközpontokat meg az ehhez hasonló fejlesztéseket támogatta, nem kizárólag, sok hasznos fejlesztés között nagyon sok ilyet.Hadd idézzek egy fideszes politikust, aki ezt mondta: „Az EU-s pályázatok ma úgy működnek Magyarországon, hogy lejön a cég ide az önkormányzathoz, és azt mondja: ha én kompletten beadom és megnyerem neked a pályázatot, de cserében én csinálok meg majd mindent. Ha így nem kell, akkor megyek várossal odébb, mert van egy kvótám, amit eloszthatok és meg fogok nyerni.” Ezt egy fideszes polgármester mondta, Szekszárd polgármestere, aki elárulta a fideszes polgármestertársainak, hogy hogy kell okosan forrásokat szerezni. Alig várom, hogy ez ügyben számon kérjék, hogy van-e bizonyítékunk arra, hogy ezt mondta szó szerint, tehát készséggel állok elébe. Mert gyakorlatilag a gond az, hogy a rendszerben rejlő probléma, amiről beszélünk.És hadd mondjam azt, csak azért, hogy ne mindig csak ellenszenveset mondjak, hogy én nagyon komoly felelősséget érzek az Európai Unió részéről, hogy mindez megvalósulhatott Magyarországon. Az európai uniós csatlakozást követően, 2004-et követően, amikor az uniós források és strukturális alapok elkezdtek bejönni Magyarországra, először az MSZP-kormányzat, majd önök átvették, azt csinálták, mint a rossz gyerek, aki bekerült a csokoládéboltba, teletömi a zsebét, anélkül, hogy szétnézne meg megnézze, mire lenne ez. Így viselkedtek, teletömni a zsebet. És ez az Unió felelőssége is. Az Unió úgy kezelte Magyar­országot a csatlakozáskor, mintha ez egy érett demokrácia lenne, egy érett társadalommal, és a társadalomnak lennének ellenőrző funkciói. De nem volt. Ugyanúgy, mint ahogy a gyerek kezébe nem adunk kést vagy fegyvert, ugyanígy egy hihetetlen felelőtlenség volt az európai uniós források sokaságát a magyar politikai elitre bízni. És sajnos ez a mai napig nem változott meg. Ez történt 2004-2005-től kezdődően az európai uniós forrásokkal, és az előző ciklus sokaságában látjuk ezt a felelőtlenséget. És az a probléma, hogy zajlik ez most is. Az a kérdés, hogy még mindig van önöknek vagy két és fél évük a következő választásig, tudnak-e változtatni az új ciklusban ezen, megvan-e az esélye, hogy akarjanak változtatni, mert a gond az, hogy az elmúlt öt év nem ezt bizonyítja. Az, ami itt zajlik az országban, és bocsássanak meg, hogy megint a játszótérbotrányt hozom, ugye, legjobban annak foglalkoztam a részleteivel, nagyon kicsi tételről van szó, alig kétmilliárdot közpénzből odaadtak tolvajoknak; itt arról van szó, lemegy valaki egy önkormányzathoz, úgy, mint ahogy itt elmondta a szekszárdi polgármester, azt mondja, hogy megnyeri a pályázatot, az önkormányzat örül, hogy legalább valaki hozni akar ide pénzt meg hozni akar egy játszóteret. Azt mondják, hogy hozza. Megnyernek 14 milliót, majd odahoznak - na­gyon sok ilyen fotó van a számítógépemen, szívesen bemutatom bárkinek ‑ néhány akácrönköt, rosszabb esetben fenyőrönköket, az a gyakoribb, és egy 2 milliós, 1,5 milliós, 3 milliós játszóteret otthagynak. A többi pénzt elviszik. Mit csinál az önkormányzat? Odanéz, vakarja a fejét, látja, hogy nem igazán ér annyit, de örül neki, mert ölébe hullott egy játszótér, nem kellett csinálni semmit, azt mondja, hogy aláírom, a teljesítési igazolást leadom. Kijön az MVH-ellenőr, mit lát? Hú, ez nem igazán került ennyibe, de aláírom, mert kormánypárti a polgármester vagy nem kormánypárti, de mégis egy kistelepülésnek nincs lehetősége, jóváhagyja. Jön a felső szint az MVH-nál: atyaúristen, hogy fizethettük ki ezt?! De jóváhagyja, mert nem akar az országnak rosszat, mert azt mondja, hogy ez a kicsi is ért valamit. És így végigmegy a rendszeren, és mindenki benne van ebben, és nem olyanok, akik zsebbe kaptak pénzt, hanem akik elnézik azt, hogy az ország közpénzeivel ez történjen. És nem is kell feltétlenül, hogy megvalósuljon az, hogy jogosulatlan előnyhöz jusson, mert futni hagyjuk ezeket. És mit csinált a Fidesz-kormány? Nem azt csinálja, hogy megkeresi és előállítja azt a kft.-t, amelyik átverte ezeket a vidéki gyerekeket, akik nem jó minőségű olyan svéd játszóteret kaptak, mint ami itt a Fehér Ház és a Parlament között van, az Olimpiai parkban, hanem semmire való, három év alatt szétrothadó dolgokat. Kifizetjük helyette, közpénzből álljuk. És ez maga a rendszer, amiben élünk, ez maga az EU-s támogatási rendszer. És az EU-nak hihetetlen nagy felelőssége van abban, hogy teljesen gyenge kézzel hagyja, hogy ezt csináljuk. Nézzék meg nyugodtan, a Lehet Más a Politika egyetlenegyszer nem jelentette fel az Európai Uniónál ilyen ügyekben önöket, csak uniós kérdésben kerestük meg az Uniót, soha nem tettünk a magyar kormány ellen konkrétan így bejelentést, mert azt szeretnénk, hogy az ország lássa be, hogy nemzeti érdek lenne az, hogy az ilyen források hatékonyan, a társadalom érdekei szerint kerüljenek felhasználásra. És ez nem tud meg­valósulni.Ha az európai uniós források milliárdjai így mennek el, akkor nyilvánvalóan felmerül az, hogy hol van az a további forrás, amit beszedünk az adóból. A probléma az, rálátva a magyar költségvetésre, azt csináljuk, hogy európai uniós forrásokból próbálunk fejleszteni, a saját adóforintjainkat meg a kormányzat feléli a saját hobbijaira meg a saját közigazgatásának a fenntartására. Azért fontos az, hogy mi történt például az adóbeszedés kapcsán abban a többször emlegetett NAV-ügyben, amit Tállai úr is emlegetett, míg itt volt, mert gyakorlatilag ezek az ügyek mutatnak rá arra, hogy mi volt a kitiltási botrány hátterében. A mai napig nem árulta el a magyar kormány, hogy kiket tiltottak ki az Egyesült Államokból, kik azok a NAV-vezetők, a mai napig nem tudjuk, hogy van-e bizonyíték ellenük, a mai napig nem tudjuk, hogy valaha indul-e ellenük eljárás. És pont az, amiről beszélünk, ez egy nagyon-nagyon izgalmas téma, mert az a kérdés, hogy önök hogyan reagálnak erre. Nagyon köszönöm Rétvári Bence államtitkár úrnak, hogy felhozta ezt a Faith ‑ jól mondom? ‑ LMP-s képviselőt, akiről szó volt ‑ közben utánanéztem ‑ meg a Ladányit. Igen, az a kérdés, hogy egy párt hogy reagál egy ilyen ügyre. Ma már egyik sem az LMP tagja. Habár egyiket sem ítélték el, és egyik ellen sem indult még szabálysértési ügyben eljárás. Mert azt tanítják nekünk, hogy nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani. És az a két ember, akire a gyanú árnyéka rávetődött, hogy részt vehetett egy ilyenben, azok ma már nem az LMP tagjai. Míg önök bújtatják és megvédik azokat, akik az ilyenekben részt vesznek. Gyakorlatilag azt teszik, hogy megpróbálják ellehetetleníteni az ellenzék munkáját azzal, hogy a Legfőbb Ügyészség lehetőség szerint minél kevésbé járjon el ezekben az ügyekben. És azért fontos, hogy mi történt a NAV-kitiltási botrányban, mi történt a NAV ügyében, egyáltalán milyen alapja volt azoknak a vádaknak, amelyek ebben a bizonyos zöld dossziéban voltak, amiben nincs semmi eljárás, mert az a kérdés, hogy hogyan reagálnak a saját belső rendszerük védelmére, kiteszik azokat, akik megsértik a szabályokat és belenyúltak a közösbe, vagy megvédik őket. Az eddigi tendencia, ami látható Magyarországon, hogy önök megvédik őket. Én elismerem az önök tevékenységét, hogy megpróbálják feltárni a 2002-2010 közötti kormányzás feketelistáját, de igenis elítélem önöket azért, mert nem tesznek semmit ugyanezen lista érdekében, hogy a 2010 és ’15 közötti ugyanilyen ügyek napfényre kerüljenek. És ezért kell arról beszélni, hogy mi a korrupció, és ezért nem jó, hogy idekeverjük a gazdasági bűncselekményt meg a kémkedést meg nem tudom, miket, mert nem ez a mai napirend témája.Arra kérem önöket, hogy mikor értékeljük a mai napirendi vitát ‑ még van önöknek 67 perce nagy irigységemre ‑, akkor próbáljanak arra koncentrálni, hogy a konkrét lépések, amiket tettek a jogszabályalkotásban, azok milyen eredménnyel jártak. Mert az, hogy lehet lengetni néhány jogszabályt, ez azért van, mert az önök kormányzása… ‑ sajnos a minisztériumok többsége tele van jogászokkal, és azt hiszik, hogy megoldást jelent valamire az, hogy idehoznak egy jogszabály-módosítót, benyújtják, elfogadják, és ezzel megoldódik a probléma. Pedig ezen jogszabályok alkalmazásának a hiánya az, ami a jog halálát jelenti, és miután a jogalkalmazás nem valósítja meg ezeket a szigorított Btk.-s elvárásokat a közélet tisztasága elleni bűncselekményekkel, mindaddig, amíg Polt Péter nem jár el nagyon-nagyon kemény kézzel ezekben az ügyekben, addig sajnos önökre és a kormányzásukra mindvégig a korrupció árnyéka fog vetülni, és ez nem változik mindaddig, amíg a helyzet így marad. Köszönöm a szót, elnök úr. (Taps a Jobbik soraiból.)
 • KÉSZ ZOLTÁN (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Van némi báj abban, hogy a Fidesz csak elmúltnyolcévezni meg kovácsbélázni képes a mai vitanapon, és azt látom, hogy az az egyetlen érv a kormánypárt részéről, hogy ha ti loptatok, akkor nekünk is szabad. (19.40)De hagyjuk a sárdobálást, és inkább beszéljünk javaslatokról. Lenne két javaslatom ebben a témában. Az egyik az, hogy a közpénzek kapcsán a korrupciós ügyekben legyen gyorsított bírósági eljárás, és ne kelljen évekig várni egy-egy bírósági ítéletre. A második javaslat pedig az ellenzéki képviselőtársaim felé szól. Felkérem a pártokat, hogy közösen keressünk egy konszenzusos személyt, egy árnyékfőügyészt a Fidesz őrző-védő cége, a Polt Péter vezette ügyészség helyett. Ez a személy dokumentálná a korrupciós eseteket, és kormányváltás esetén átadná a dokumentumokat. Úgy érzem, ez nemcsak a képviselők ügye, hanem mindenkié, ahol közpénz forog.Sajnos, Hollik képviselőtársam nincs már itt. Ő az elején azt mondta, hogy csak az ellenzékben létezik a korrupció. Most elmesélem, hogy választókerületemben, Veszprémben is éppen az évtized korrupciós botrányát éljük. A belső ellenőrzés súlyos hiányosságokat tárt fel a veszprémi intézményi szolgáltató kapcsán: például szabálytalan közbeszerzés, közgyűlési döntés semmibevétele. A fideszes polgármester ennek ellenére mégis hármasra osztályozta ennek a vezetőnek a munkáját. Papíron próbatakarításokat hajtottak végre veszprémi oktatási intézményekben, de a gyanú szerint ezeket nem hajtották végre, csupán a közpénzek kiszivattyúzása történt. Már nyomozás folyik, melynek szálai a fideszes alpolgármesterig vezetnek, akinek a házépítési ügyét vizsgálják. A fideszes polgármester hónapokig takargatta a helyi ellenzéki politikus által feltárt botrányt, de a minap feljelentést tett, amivel egyértelművé tette a saját felelősségét. A közpénz gyanú szerinti ellopása a helyi időközi választást megelőző időszakban történt, a fideszes jelölt a már említett gyanúba került alpolgármester, így felmerül ebben az esetben a törvénytelen kampányfinanszírozás gyanúja is. A Fidesz helyi szervezete mélyen hallgat az ügyről, a máskor oly harcos párt egyik tagja sem utasítja vissza a vádakat. A vitanap elején Kontrát képviselőtársam azt mondta, hogy az igazságszolgáltatás kideríti az igazságot. Államtitkár úr, én is bízom benne, hogy Veszprémben is ki fogja deríteni az igazságot az igazságszolgáltatás, hiszen én is és a veszprémiek is ezt várjuk. Biztatom az itt jelen lévő jobbikos és LMP-s képviselőtársaimat is, hogy helyi szinten is bátorítsák a képviselőiket, hogy merjenek megszólalni ebben az ügyben, és lépjenek be abba a független vizsgálóbizottságba, amit én indítványoztam éppen a múlt héten.A végén kis statisztika arról, hogy mi az, ami visszahúzza az országot a régió országaival szemben. Ez pedig a kormányzati favoritizmus, hiszen a World Economic Forum idevonatkozó indexe alapján azt látjuk, hogy ebben a kategóriában Magyarország a 125. a világ országai közül, tehát nálunk is burjánzik a bürokrácia, növekszik az állam szerepe mindenhol. Pedig minél kisebb az állam, annál kevesebb a korrupció. Ezért kérem a képviselőtársaimat, hogy támogassák a javaslatomat, legyen egy valódi ellenzéki konszenzus. Köszönöm szépen. (Taps a függetlenek soraiból.)
 • Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Az imént a gazdasági életet kiszárító és mindent átható korrupció kapcsán egyik fideszes képviselőtársam elmondta, hogy a kormány megpróbált mindent megtenni, hogy a vállalkozók minél kevésbé tudjanak trükközni az adófizetéssel. Eleve furcsa ez az alapvetés abból kiindulva, hogy az uniós rekorder 27 százalékos áfa tulajdonképpen a csalások és a korrupció melegágya, és a kezdetben kialakulni látszó fordított áfázás csak akkor fejtheti ki ellenhatását ezzel szemben, ha azt a régiós országok teljes körében a lehető legtöbb területen bevezetik. De meg kell hogy jegyezzük, a magyar kormányzati tevékenységről szóló sikerpropagandát legalábbis aláássa az, hogy míg az uniós átlagban 15-16 százalék az áfarés, Magyarországon ez még mindig 25 százalék körüli szinten áll. Ez az a hatalmas hiányzó pénzösszeg, amely a reálisan meglévő gazdasági folyamatokból következően beszedendő áfa és a valóságban beszedett adók között áll. Korábbi adatokból kiindulva volt olyan év, 2012, amikor 3700 milliárd áfát kellett volna a gazdasági folyamatok alapján beszedni, mégis csak 2800-at sikerült. Tehát egy 900 milliárdos, később 1000 milliárdos, majd annál egy kicsit nagyobb áfarés folyamatosan fojtogatja a gazdaságot. Ennél nagyobb jele nincs annak, hogy egy csaláscunami zajlik a magyar gazdaságban, és ennek javításában bizony a kormányzat nem tudott kellő eredményt felmutatni, nem érte el még az egyébként nem túl fényes uniós átlagos sem.Mégis hogy válaszolt erre? Ez megint csak az OECD-statisztikákból derül ki. Egy olyan túladóztatott nemzetgazdaságot hozott létre, ahol ezt a hiányt nemcsak a magyar kis- és közepes méretű vállalkozások túladóztatásával pótolta, hanem bizony azzal is, hogy ha megvizsgáljuk egy átlagosnak sajnos már nem mondható, de statisztikai átlagot képező kétkeresős, kétgyermekes háztartás bevételeit, akkor azt látjuk, hogy a vizsgált OECD-tagországok körében a 4. legdurvábban adóztatott gazdasági egység ilyen szempontból Magyarországon lelhető fel. Tehát a magyar családokat terhelik a 4. legnagyobb adóteherrel, ami egészen elképesztő. Ilyen közegben adóügyekről és gazdasági fellendülésről beszélni legalábbis nevetséges. Köszönöm a lehetőséget. (Taps a Jobbik padsoraiból.)
 • BÁNKI ERIK (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Burány Sándor képviselő úr felvetésére válaszolnék, miszerint a Magyar Nemzeti Bank vezetői olyan gazdaságpolitikai szabályozó eszközök alkalmazását vezették be, amely szerinte a kormány gazdaságpolitikáját támogatja, illetve a vezetők szerinte tisztességtelen pénzeket vesznek fel. Nos, Simor Andrásra szeretnék visszatérni. Simor András annak ellenére, hogy a Nemzeti Bank 2012-es pénzügyi terve 203 milliárd forintos hiány volt, Simor András az előző évek során is felvette folyamatosan a jutalmat, melynek köszönhetően az éves bére meghaladta a 150 millió forintot. Mondom, tette ezt mindannak ellenére, hogy a jegybankot nem tudta nyereségesen működtetni, és a veszteséget, mint ahogy a tisztelt képviselőtársaim is tudják, nem másnak, mint a magyar államháztartásnak, a magyar költségvetésnek kell pótolni. Ennek ellenére a Matolcsy György által vezetett jegybank még a 2012-es évben a 203 milliárd forintos veszteséggel szemben 23,6 milliárd forintos nyereséget tudott realizálni úgy, hogy közben a bérrendezésre is sort kerített. Hogy, hogy nem, nem a vezetők, tehát az elnök és az elnökhelyettesek bérét emelte, hanem az alkalmazottak bérét emelte annak érdekében, hogy a tehetséges munkaerőt Magyarországon tudja tartani. Nem gondolom, hogy ez a bérpolitika támadható lenne. Az viszont mindenképpen támadható, hogy olyan esetben vesz fel egy jegybankelnök jutalmat, nem kis tételben, tehát több tíz millió forintos tételben, amikor a jegybank működése az egyébként elvárható kívánalmaknak nem tud megfelelni. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)
 • BANAI PÉTER BENŐ nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár:Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Z. Kárpát Dániel képviselő úr olyan dolgokat említett meg, amelyek, azt gondolom, tényszerűen nem igazak. (Z. Kárpát Dániel: Idéztem, nem említettem!) Engedje meg, képviselő úr, hogy az áfarés kapcsán hadd hívjam fel a figyelmét az Európai Bizottság 2015 tavaszi elemzésére, amely értelmében a magyarországi áfarés már 2013-ban is kisebb volt, mint a lengyelországi, szlovákiai vagy romániai. (Z. Kárpát Dániel közbeszól.) Az épp már többször említett kormányzati intézkedéseknek köszönhetően ez a rés jelentősen csökkent.Tehát azt gondolom, pont egy olyan területről beszélhetünk, ahol a magyar sikereket több ország kívánja követni, és amely intézkedések, például az online pénztárgéprendszer bevezetése vagy az EKÁER, vagy a számlaösszesítők használata pont azt célozták, hogy fehérebb legyen a gazdaság. Ezt sikerrel valósította meg a kormány. Ennek köszönhető, hogy számtalan többletkiadásnak és bevételcsökkenésnek, lásd családi adókedvezmény, megvan a fedezete. Úgyhogy e tekintetben nem tudok egyetérteni képviselő úrral abban, hogy egy túladózott gazdaságról beszélünk. Nézzünk meg, GDP-arányosan milyen mutatóink voltak 2010-ben, és jelenleg milyen mutatóink vannak. Jelentem, nincs túladóztatás. Úgy sikerült stabilizálni az államháztartást, hogy az említett mutató, GDP-arányos beszedett adók összege nem növekedett.De akkor hadd mondjak megint konkrétumokat a családok világából. A családi kedvezmény jövőre 260 milliárd forint pluszt hagy a családoknál. A személyi jövedelemadó kulcsa csökken. Ami pedig a kkv-k adóterheit illeti, csak három dolgot hadd emeljek ki! A 2010-ben megválasztott kormány egyik első intézkedéseként a kkv-k társaságiadó-kulcsát 10 százalékra csökkentette 19 százalékról, majd később bevezette a kata, kiva kedvezményes adónemeket is. Tehát azt gondolom, hogy nemcsak a családok, hanem a kkv-k adózása igenis kedvező irányba mozdult el. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)
 • VARJU LÁSZLÓ (független): Köszönöm szépen. Tisztelt Ház! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Azt gondolom, ön is elsősorban azzal próbálkozik, hogy mindazokat besározzák, akik szólnak az önök korrupciója ellen. Megpróbálnak felemlegetni akár 15-20 éves ügyeket, miközben nem beszélnek arról, hogy ebben az évben az önök barátai hova tüntettek el a Quaestor-vagyonból 150 milliárd forintot. Önök a felelősek ezért. Önök a felelősek azért, hogy a trafikokból a fideszes társaiknak juttattak, például a miskolci kórház főigazgatója családjának 12 darab trafikot juttattak akkor, amikor önök egészségre, fiatalokra hivatkoznak, amikor a dohánykereskedelmet újjászervezték.(19.50)Önök beszélnek? Akkor, amikor Andy Vajnának olyan pénzeket juttattak, és olyan lehetőséget kapott koncesszióban, amit, azt gondolom, hogy semmilyen európai országban nem lehetne megtenni, és mindezt egyébként ‑ önök pontosan tudják ‑ offshore-cégen keresztül kilopja, kiviszi Magyarországról, és önök erre hivatkoznak. Mindezt természetesen azért tehetik meg, mert akkor, amikor tisztességes emberek a feljelentésüket megteszik, akkor az önök legfőbb ügyésze ezeknek az embereknek védőügyvédjévé válik, és ő az, aki vigyáz arra, nehogy az ehhez hasonló cselekedetekről bebizonyosodhasson az a bíróság előtt, hogy ez bűncselekmény.Éppen ezért az ellopott törvényhozással és annak keretében mondhat ön olyanokat, aminek semmi köze nincs a valósághoz. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. (Kész Zoltán tapsol.)
 • SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen. Én csak Banai államtitkár urat szerettem volna megkérdezni ‑ amikor felmerülnek ezek az adóügyek, már Bánki Erik képviselőtársunk is említette ezeket, amelyek kis adóelkerülésekkel kapcsolatosak, amit akár kis- és közepes vállal­kozásoknál önök tapasztaltak vagy a NAV tapasztalt, akkor ezekhez az ügyekhez képest, amiről most beszélünk, ezek piti adóelkerülések, kis adócsalások. Amiről beszélni kell ebben az ügyben, mondjuk, a szervezett bűnözés, aki határokon átívelően hozott hatalmas áfacsalásokkal élelmiszert, és kikerülte ezzel az adózást; és arról kell beszélni, hogy ebben hogy volt benne intézményesítetten a NAV rend­szere, hogy kik fedeztek ezeknek.Tehát ne ezeket a kicsiket próbáljuk már meg előszedni, és arról beszélni, hogy akár az áfával, akár mással hogy próbálták kikerülgetni, mert mikor itt beszélünk, akkor a társadalomnak azon reakciójáról kell beszélnünk, hogy maga a kormányzat, a NAV, akinek feladata lenne, hogy ezt megelőzze, hogyan vesz ezekben részt, és hogyan részese mindennek a folyamatnak. Köszönöm szépen, elnök úr.
 • BANAI PÉTER BENŐ nemzetgazdasági minisz­tériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden: először is az áfacsalásokat illetően azt gondolom, hogy a kormány büszkén áll­hat bárki elé. Ami a nagymértékű nemzetközi csalásokat illeti: az EKÁER rendszer pont az áruk papíron történő megutaztatását és az ebből csalt áfák csökkentését célozza; egyszer. Képviselő úr említette Tállai miniszterhelyettes urat azzal az úgymond váddal, hogy a kormány csak 2012-től élt az egyes mezőgazdasági termékek tekin­tetében a fordított adózás lehetőségével. Ténysze­rűen el kell mondjam, hogy a 2010-ben hivatalba lépett kormány azonnal munkához kezdett ezen a té­ren, viszont nem szuverén tagállami hatáskör egyes termékeknél a fordított adózás bevezetése, hanem az Európai Bizottság jóváhagyását kellett kérni. Tehát bizony eltelt valamennyi idő, ameddig az Európai Bizottságtól megkaptuk a jóváhagyást, de hangsú­lyozom, 2010-ben is azonnal lépett a kormány ezen a területen.Végezetül a NAV szervezetét illető kritikákra azt el kell mondjam, hogy ha konkrét információ van, konk­rét üggyel, konkrét személlyel szemben merül föl gyanú, akkor azt gondolom, mindenkinek köte­les­sége azt jelenteni a megfelelő hivatalos szerveknél. Én mindenkit erre biztatok. A minisztérium pedig arra törekszik, hogy a NAV minden tekintetben sza­bályosan végezze a munkáját, és egyébként a szer­vezetrendszer átalakítása, a központi felügyelet, az, hogy Tállai miniszterhelyettes úr egyben az adó­hatóság átalakítását szervező kormánybiztos, azt gondolom, azt is jelzi, hogy a kormány kormányzati szinten, kormánytisztviselői szinten, vezetői szinten tartja kiemelten fontosnak a NAV minél haté­konyabb és minél tisztább működését. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
 • FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Véle­ményem szerint azért érdemes általunk esetleg is­mert történeteket itt visszamenőleg is felemlegetni, hogy egyáltalán tisztázzuk, hogy hiteles-e az a vélekedés, az a vád, amit az ellenzék itt megpróbál a kormányoldal felé felhozni a korrupcióval kap­csolatban. Ezért nem értek egyet Varju László azon érvelésével, hogy így nincs értelme ennek a vitának. Először is az ellenzék kezdte, kezde­ményezte ezt a vitát. Tudnia kellett, hogy nem maradhatnak véle­ményünk szerint erkölcstelen vagy netán bűnesetek fedetlenül, azaz felfedés nélkül, itt akkor ez elő fog kerülni. Két olyan esetet szeretnék felhozni, amely az általam való felvetésekre került napvilágra, és ez ügyben mind a parlament, másik esetben vizs­gálóbizottság is próbált eljárni.Az egyik ügy a Magyarországi LEADER Köz­hasznú Egyesület ügye. 2008-ban december 1-jén a Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület, ez egy civil egyesület, kéréssel fordul az FVM-hez, hogy adjanak már ugyan nekik 500 millió forintot, mert nekik nagy ötletük lenne, hogy hogyan kell a vál­sághelyzetet kezelni, és ezt ők akkor kommu­nikálnák is valamelyest. Rendkívül erős lehetett ez a kérés egy civil szervezettől, mert ebben az idő­szakban az FVM 100 millió forintnál kevesebb összeget adott több mint 200 civil szervezetnek bár­milyen kérés esetében. Itt egyetlenegy szervezet jön, hogy nekik 500 millió forintot adjanak. Az erő biztos, hogy vele volt ezzel az egyesülettel, mert 20 napon belül átutalták a számlájukra az 500 millió forintot. Húsz napon belül! Úgy, hogy közben egy kormányülésnek is döntenie kellett a tartalékokból való lehívásról, mert az FVM-nek ekkor már nem volt pénze, év vége felé közeledtünk. December 21-én a számláján volt a pénz ennek az egyesületnek.Amikor elkezdtem érdeklődni: na, de ugyan miért fontos egy ilyen egyesületet ilyen mértékben támogatni, és mire is kérték ezt a pénzt, folyamatos írásbeli kérdéseimmel mintegy másfél évig fog­lalkoztam ezzel az üggyel, közbenső levélben Gráf miniszter úr, az agrártárca akkori minisztere ren­delkezésre bocsátja a háttérszerződést. Ebben a kérel­mező egyesület azt mondja, hogy ezt az 500 millió forintot úgy szeretné elkölteni, hogy meg­alapozó tanulmány előkészítésére 60 millió forint; hon­lapfejlesztés 50 millió; módszertani háttér kidol­gozása 70 millió; rendelkezésre állás, konzultáció 50 millió; megyei rendezvényszervezés 100 millió; or­szágos rendezvény lebonyolítása 20 millió; tájé­koztató kiadvány készítése 60; összefoglaló tanul­mány készítése 50; projektmenedzsment 40 millió forint. Rendkívül jól megfogható tételeket soroltak fel, érzékelhetően, de valahogy a szerződéskötő ezt nem érzékelte, aki aláírta a szerződést. Ez Gőgös Zoltán államtitkár volt abban a pillanatban, aki végül is úgy érezte, hogy ennek a kérésnek alapja van, ezt írjuk alá. Számomra ma is kérdés, hogy miért nem Gráf József írta egyébként alá azt a szerződést, de summa summarum, Gőgös Zoltán aláírja ezt a szerződést.Egyre mélyebbre megyünk az ügyben, és szeretnénk tudni, hogy kik ennek a szervezetnek az igazi arcai, személyei. Az interpellációm során, amely szintén egy közbeeső része volt ennek a másfél éves levelezgetésnek, kiderül, hogy az interpellációm időpontjában ennek a szervezetnek az elnöke Kocsisné Rátkai Melinda, ő akkor éppen az MSZP dombóvári szervezetének volt az alelnöke; Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP Hajdú megyei listájának akkori önkormányzati jelöltje, ma már országgyűlési képviselője itt az MSZP-nek, szintén elnökségi tagja ennek az egyesületnek; Debreceni Lajos, Békéscsaba MSZP-s polgármesterjelöltje 2006-ban, szintén elnökségi tag; valamint Molnár Katalin, Nógrád megye, Kazár település MSZP-s polgármestere. Aha! Így már talán érthető, hogy mi is történhetett, hogy 20 nap alatt a kéréstől kezdve átutalásra került a pénz. Írásbeli kérdéseim sokasága következtében Gráf József sem nézhette tétlenül, hogy vajon ez így rendben van-e, Kehi-vizsgálatot kezdeményezett. Nem folytatom, a vizsgálat végeredménye, hogy mintegy 300 millió forintot nem tudtak leigazolni ennél a szervezetnél, hogy azt mire is költötték el. Kormányváltás következik be, kezdeményezzük ennek az ügynek a feltárását.Szeretném jelezni, hogy most már a Fővárosi Ítélőtáblától végzés van, mely szerint 200 millió forintnyi támogatás visszafizetésére kötelezte az egyesületet. De persze nincs miből. Ha itt lenne Bangóné Borbély Ildikó, megkérdezném, mint elnökségi vagy volt elnökségi tagot, hogy mit is csinál most ez az egyesület. Van még egyáltalán? Mire költötték el a pénzt? És a visszafizetésre van egyáltalán esély? Tartok tőle, hogy nincs esély, de hogy a bűncselekmény talán megalapozott is lehet, ezért az FM 2015 nyarán különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt nyújtott be vádindítványt pótmagánvádlóként ez ügyben.(20.00)Jelenleg itt tart az ügy. A szereplők itt vannak, az érintettek, az aláírók, a felhasználók ‑ Gőgös Zoltán aláíró, a mögötte ülő Bangóné Borbély Ildikó felhasználó volt. A pénz, 500 millió forint, úgy tűnik, kézen-közön eltűnt.(Az elnöki széket Jakab István, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)Egy másik ügy, amely szintén a kezdeményezésemre került napvilágra, picivel régebbi, 2001-re nyúlik vissza, amikor a VPOP végzi a munkáját, és a Zwack Unicum Rt.-nél egy vizsgálatot kezdeményez jövedéki ügyben. Kiderül, hogy a Zwack Unicum Rt. rosszul sorolja be az egyik termékét; azt, hogy „rosszul”, nagyon erősen idézőjelbe teszem, mert ez azt jelentette, hogy a vámtarifaszám alá való soroláskor ez után a termék után neki csak 125 forint jövedéki adót kellett fizetni, viszont ha úgymond helyes vámtarifaszám alá sorolta volna be a terméket, akkor 295 forint a jövedéki adó mértéke. A vámhatóság ezt feltárja, és mintegy 2-2,5 milliárd forint adóhátralékot állapítanak meg, még büntetési tétel nélkül. Ez már azért nem semmi, mondhatnánk.Időközben, 2002-ben Zwack Péter az SZDSZ parlamenti képviselője lesz, illetve az SZDSZ-frakció tagja lesz. Ez egy kicsit bezavar az egész eljárásba, mert maga a vámhatóság végzi az ügyet, a VPOP Vegyvizsgáló Intézetéhez kerülnek ezek a termékek, hogy tisztázzák, hogy valóban ez a szeszipari termék milyen vámtarifaszám-besorolás alá, azaz milyen adómérték-kötelezettség alá kell hogy essen. A vegyvizsgáló labor egyértelmű állítása, hogy téves volt az eddig könnyített adó alá való besorolás, a nagyobb mértékű adó alá való besorolást kell tenni. Időközben Zwack Péter lemond parlamenti képviselőségéről, 2002. 11. hóban. Ekkor már másfél éve megy a vizsgálat, és felkerül a Pénzügyminisztérium legmagasabb szintjére az eljárás. Ebben az időben egyébként éppen Burány Sándor ‑ aki még délután itt volt, most nincs itt ‑ volt a Pénzügyminisztérium politikai államtitkára. 2003 márciusában egy VPOP főigazgatói értekezlet van. Ennek a jegyzőkönyvét az a vizsgálóbizottság, amelyet vezettem, megkapta. Ebből a jegyzőkönyvből hadd idézzek! A VPOP főigazgatói értekezleten azt mondja az eljáró parancsnok: Burány úr kérése az üggyel kapcsolatban az, hogy a kivizsgálást követően találjon valamilyen megoldást a testület, figyelemmel az ügy érzékenységére. Burány úr egyébként néhány nap múlva lemond mint politikai államtitkár a PM-nél, átmegy miniszternek egy másik tárcához, de ez már egy másik történet. Helyébe lép Veres János államtitkár úr a Pénzügyminisztériumban. Ekkor már felszínre jön a hír, hogy itt valami nincs rendben. Arnold Mihály kezdeményezi, hogy az ügyben induljon büntetőeljárás, és ezt ő mint parancsnok megírja a Pénzügyminisztérium felső vezetésének. Elutasító választ, illetve nemleges üzenetet kap. Arnold Mihály ekkor lemond egyébként, ha valaki emlékszik erre a 2003. tavaszi időszakra. Viszont Veres Jánosék kreatívak. Megfogadják Burány Sándor tanácsát, hogy találjanak valamilyen megoldást erre az ügyre. A VPOP vegyvizsgáló laborjának technikai elemzését nem fogadja el a Pénzügyminisztérium, megmásítja, és azt mondja, hogy egyébként a Zwack Unicum Rt.-nek van igaza. Mondom, a tét nem kicsi, 2,5 milliárd forint adóhátralék, és erre jön a sokszoros büntetés még ilyenkor, ha megállapítják az adóhátralékot. A Pénzügyminisztérium felülírja az ő felügyelete alá tartozó VPOP vegyvizsgáló laborjának az elemzését, és azt mondja, hogy minden rendben volt. De ekkor még van egy kis baj. Tudjuk, hogy minden ilyen eljárás öt évre, bizonyos esetekben még hosszabb időszakra visszamenőlegesen is ellenőrizhető, azaz feltárható. Ezért 2003 őszén egy olyan jövedékitörvény-módosítást nyújtanak be ‑ a nagy jövedékitörvény-csomagban egy aprócska kis részt, a 21. § megnyitását ‑, amelyben szó szerint leírják, hogy vámtarifaszám-besorolással kapcsolatos ügyek­ben érintett cégek adóhátralékát, adókötelezettségét és jogkövetkezményét a törvény életbe lépése után nem lehet visszamenőlegesen vizsgálni. Itt véget ért a történet. Ilyen jogszabályalkotást ‑ én megnéztem ‑ 1990 óta nem láttunk, hogy maga a kormány hozott egy olyan döntést, hogy azokat, akik egyébként vélhetőleg szabálytalan eljárással adóhátralékot halmoztak fel, visszamenőlegesen úgy mentesítette, hogy ezen törvény életbe lépése miatt még azt is megtiltotta, hogy eljárást vagy bármilyen jogkövetkezményt meg lehessen állapítani. Ez a zseniális, ügyes húzás az akkori pénzügyminiszter, Veres János pénzügyminiszter államtitkárságától kormány által benyújtott indítványként érkezett a zárószavazások körébe. No, én csak azért szerettem volna, kedves Varju László, ezt a két, általam nagyon ismert esetet föleleveníteni, hogy önöktől egy kicsit rosszul hangzik az, amikor ‑ tudom én azt, hogy politikai célzattal, de ‑ bennünket korrupcióval vagy korrupció gyanújával próbálnak meg vádolni. Én ezekkel a tényekkel, ezekkel az esetekkel próbáltam ezt feleleveníteni, hogy hiteltelen az önök szájából ez a rágalmazási eljárás. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
 • GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr, a szót. Tisztelt Képviselőtársaim! Font Sándor sokkal óvatosabban fogalmazott, mint az engem korábban rágalmazó képviselőtársai, ezért most mondom, hogy téged nem foglak följelenteni, Sanyi. (Derültség. ‑ Font Sándor közbeszól.) Mindenkit följelentettem egyébként, aki ebben az ügyben valótlanságot állított. De azért egy dolgot tisztázzunk: valóban volt egy pótmagánvád a minisztérium részéről, mert még annyi esze sincs a jogi főosztálynak, hogy mert nem tudja, hogy közhivatal ügyészségi feladatot nem vehet át, ezért ez az ügy másodfokon is lezárásra került, de természetesen a minisztérium ellen is elindítottam az eljárást. Ugyanis ez a történet nem szólt semmi másról, mint arról, hogy megfelelő politikai lejáratás legyen, ugyanis én nem gondolom, hogy a fideszes irányítás alatt levő ügyészség nem korrektül vizsgálta volna ki ezt az ügyet, és le is zárta ‑ nem most, hanem még tavaly ‑ bűncselekmény hiányában úgy, hogy az én nevem egyébként sehol elő se került, mert ismeretlen tettes ellen nyomoztak. Ennek ellenére fideszes képviselőtársaim pénzmosástól kezdve engem mindennel vádoltak. Meg lehet ezt tenni egyébként, nincs ezzel gond, de azt is tudni kell, hogy ezért mindenkinek felelni kell. Hozzáteszem, én senkitől nem kértem pénzt ‑ csak azt, hogy álljon ki, és mondja azt, hogy hazudott ‑, szemben azokkal, akik engem pereltek be más ügyben hitelrontásért, többek között Fazekas miniszter úr, aki első fokon el is veszítette ellenem a pert. De ha már korrupcióról beszélünk, azért elég izgalmas, hogy Fazekas miniszter urat az az ügyvéd védi, aki egyébként több tíz milliós megbízást kapott a minisztériumból. Ennyire nem kellene kicsinyesnek lenni, ugyanis nincs a koporsó után utánfutó, kedves barátaim. Én azt gondolom, hogy a mai napnak egyértelműen sok tanulsága van; ja, és üdvözlöm szenátor asszonyt is, aki a Lockheed Martinnál járt el annak idején az ügyben, meg nagyon sok mindent tudnék én is mondani. Lehet, hogy egy-kettőt majd azért mondok, főleg a frissebbeket, mert erről még nem tud mindenki.De azért én azt hiszem, hogy legalább annyit vonjunk már le ebből a napból, hogy azzal persze sokat ártunk magunknak meg egymásnak, hogy itt mindenki megpróbálja a másikat vádolni, de talán egyetlenegy javaslat hangzott el ‑ és nem most először, ezt meg kell mondjam ‑ Vona elnök úrtól, hogy talán lehetne olyan dolgokat csinálni, amit egyébként mi is nyújtottunk be, rengeteg ügyet, hogy hogy lehetne megakadályozni a korrupciót; megakadályozni nem lehet, hozzáteszem, de legalább megfékezni, csak ha rendszerszerű a dolog, akkor nehéz. Én azt mondom, hogy tekintsük úgy ezt a mai napot, hogy mindenki jelentse föl saját magát, és indítson saját maga ellen vagyonosodási vizsgálatot. (Magyar Zoltán tapsol.) Most nyugodtan megteheti mindenki, vagy akár beszéljük meg, hogy egyik a másikunkat följelenti. Ugyanis szerintem annál, akinek nincs takargatnivalója, főleg olyanok, akik 25 éve a politikából élnek, és soha életükben más normális kereső foglalkozásuk nem volt, elvileg tiszta kell hogy legyen a kép. De, képviselőtársaim, amikor itt azt látjuk, meg azt látja a közvélemény, hogy felelős vezetők, mondjuk, az egymillió forintos nettó jövedelem mellett hatmilliót, meg nyolcat, meg tízet költenek, meg mikor már az ötvenedik házat építik meg veszik maguknak, akkor azért egy kicsit el kellene gondolkodni azon, hogy nem kellene ilyenkor azt mondani legalább, hogy fiúk, jó, akkor ebből és ebből van. Jó, tudjuk, jó szülők vannak, vannak barátok, akik úgy adják a kölcsönt, hogy azt nem kell visszaadni, de azért szerintem annak csak utána kellene nézni, hogy mondjuk, miből utazgatnak emberek több millió forintos koncertekre, amikor Magyarországon az embereknek a 30-40 százaléka éhezik. (20.10)Hogy lehet egymilliós öltönyt vagy zakót kidobni a kukába, névre szóló öltönyt, ki tudja azt kidobni, képviselőtársaim? Akinek legalább 10-15 millió forint havi jövedelme van, mert annak nem számít semmi. (Balla György: Hogy tudnak Mercedesszel járni?) Igen, 15 évessel, ami éppen most égett el, vettem is helyette 3 millió forintos autót egyébként, csak jelzem. És meg kell mondjam, hogy én nem… Tudják, képviselőtársaim, mikor építkeztem utoljára? ’78-ban. (Dr. Vas Imre: ’78-ban?) Ha csak a saját környezetemben megnézem a politikustársaimat, hogy hány házat építenek, építettek, már akkor el kellene gondolkodni, hogy miből. Én egyébként, csak jelzem, és mondom elnök úrnak, hogy 2006-ban elterjesztették, hogy az összes föld az enyém a pápai elkerülő út mellett, nyilván tudták pontosan, hogy miről szól, ekkor én nyilvánosságra hoztam mindenkinek a vagyonnyilatkozatát, még olyannak is, olyannal is írattam, akinek egyébként nem kellett volna, és utána is lehetett nézni, mert 0,6 hektárom volt azon az elkerülő úton, csak jelzem. De ez nyilván jó volt, értem, azt már nem mindenki látta, hogy én azt nyilvánosságra hoztam, de azt a hírt, hogy az összes föld az enyém a pápai elkerülő mellett, azt persze mindenki tudta, mert megvolt arra a média akkor, hogy ebben megtegyék a szükséges lépéseket. Én ezt javaslom magunknak, mielőtt itt bárki bármit próbál a másik fejére olvasni, hogy szálljunk magunkba, és indítsunk el egy ilyen eljárást. Elő kell venni minden olyan ellenzéki javaslatot, tisztelt fideszes képviselőtársaim, amely a korrupció visszaszorításáról szól, és ha nincs takargatnivalója különösen az itt jelen lévő néhány fideszesnek, akiket beküldtek ide baleknak ‑ azért ez vegyék már tudomásul! ‑, azok a figurák egyébként, akik két kézzel szórják a pénzt… Én ma két hírt néztem meg: Giró-Szász Andrásnak tíz hónap alatt 171 millióval nőtt a megtakarítása. (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Jól spórolt!) Ugye? Ügyes! (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Ügyes!) A másik: nem indítanak eljárást a Rogán szomszédja ellen, aki 600 milliós megbízást kapott, meg 9 darab trafikot még korábban. Szóval ez a probléma, képviselőtársaim, ezzel kellene foglalkozni, ezek azok az ügyek, amelyek ha nem lennének ennyire nyilvánvalóak, akkor talán kicsit nagyobb lenne a mi presztízsünk is. Vannak itt olyan ügyek, amik előtt az ember csak áll és néz. A legutolsó ilyen ügy az MVH vezetőjének vagy elnökének a nagyinterjúja, amikor ahelyett, hogy elmagyarázta volna, hogy miért nem fizetik a területalapú támogatásokat, kiáll, és mondja, hogy neki ki kellett rúgnia az állomány felét azért, mert milyen problémák voltak. Csak egyet nem tett hozzá: hogy azt az állományt ők nevezték ki 2010-ben, és abból az állományból négy felelős vezető börtönben van, előzetesben, újra, mert kiengedték, most újra visszavitték, miután 80 fölötti a vádlottak száma abban az ügyben, ami a maffiából következett, egy olyan maffiából, ahol a kisebb halak rájöttek, hogy ha fönt, a tetején lehet lopni, akkor meg kell próbálni alul is, és csak ilyen másfél-két milliárdot akartak lenyúlni az uniós támogatásokból; hála istennek időben jeleztük, és már nem tudtak mit csinálni, kénytelenek voltak két napon belül előzetesbe rakni őket. Tehát én azt gondolom, hogy amikor valaki, egy felelős vezető kiáll, akkor azért erre is figyeljen, hogy legalább a látszatra vigyázzon. Amit persze végképp nem értek ‑ itt szóba került a rendőrség, és akkor mondom itt az államtitkár úrnak ‑, hogy két éve zajlik egy nyomozás egy olyan ügyben, ami énszerintem nem lehet kérdés. A minisztérium akkori közig. államtitkára elintéz egy olyan ügyet, hogy a főtanácsadója krumpliját, rohadt krumpliját, amit állami pénzen megvesznek, osszák szét a falukban, úgy, hogy már előtte osztották, mielőtt a kormányhatározat megszületett, és ez a Tartalékgazdálkodási Intézeten keresztül ment. Ez milliárdos téma, csak szeretném jelezni. Font képviselőtársam, nem láttam, hogy ebben interpellált volna vagy kérdezett volna, pedig az ön választókerületéből is nagyon-nagyon sokan jelezték, hogy rohadt krumplit kaptak, igaz, ingyen, de hogy abból semmi vetőkrumpli nem lett, az biztos. Miért olyan bonyolult ügy ez, államtitkár úr, mit kell ezen annyit vizsgálni? Ki adta a megbízást, kinek, ki vette, honnan ‑ aztán két éve zajlik. Ezért nem hisz senki a rendőrségnek. Vagy mondjak egy másikat: tettünk bejelentést fiktív lakcím ügyében Nagyesztergáron, kimentek a rendőrök, már azonnal lebukott a hölgy, akinél elvileg lakott az illető, hogy ott ő soha nem látta, de be volt írva a papírjába, hogy ő itt lakik. Lezárták, nem fiktív a lakcím, jogos volt neki a földpályázata. Utána mi történt? ‑ ez egy tiszta friss ügy, még az állam­titkár úr nem tudja szerintem, de lehet, hogy tudja. Miután megnyerte a földet, úgy gondolta, hogy őneki van egy korábbi saját, kitette hirdetésre, eladta 12 millióért, természetesen az állam azonnal élt az elővásárlási jogával, az NFA megvette, úgy, hogy előtte ő bérelt egy másikat, majd utána ő visszabérli úgy, hogy 60 év alatt térül meg az államnak. Azért ezen el kellene gondolni, nem, államtitkár úr? Fóti vállalkozóról van szó, meg lehet nézni, 12 millióért élt az NFA az elővásárlási joggal, majd ugyanannak a személynek fél éven belül visszaadta bérbe a földet, ami soha az életben vissza nem térül. Ha ez nem korrupció, akkor semmi nem korrupció!Nagyon sok mindent tudok még mondani, de nem biztos, hogy fogok, mert elég sok időt szántam arra, hogy Font képviselőtársamnak megválaszoljak, de azért még egyet mondok, azért a Hortobágyot csak mondom. Most kiderült, hogy kerültek elő marhák meg birkák a rendszerből, csak egy baj van, államtitkár úr: hogy véletlenül a szerencsétlen birka, aki nem igazán igazodott el a földön, bekeveredett egy másik csapatba, és ott megnézték a fülszámát, és olyan fülszáma van, egy olyan cég állományában van állítólag az a birka, amely három éve nem létezik. (Sallai R. Benedek: Ezért nem tudja a Fazekas megszámlálni! ‑ Derültség a Jobbik soraiban.) Úgyhogy ezt csak azért mondom, mert volt Kehi-vizsgálat a Hortobágyon, volt minden, látjuk, hogy a marhákat kutyákkal üldözik, hogy tapossák le a legelőt, mert éppen egy éve senki nem járt rajta, és még attól félnek, hogy majd nem kapják meg a támogatást. Azért ezekre oda kellene figyelni, aztán nem biztos, hogy az a megoldás, hogy még mindig annak a gengszterbandának a kezében hagyom, amely egyébként jó érzékkel sikeresen megszerezte a földet, na, nem azért, mert dolgozni akar rajta, hanem azért, mert jó támogatás jár utána. Szívesen lemegyünk, akár meg is hívom, államtitkár úr, menjünk le együtt, aztán nézzük már meg ezt, mert állandóan innen, a minisztériumban üzengetnek, ön is, meg a Lázár is, ahelyett, hogy a helyszínre menne, aztán meggyőződne róla, hogy mégis hogy is néz ki a magyar valóság. Én azt hiszem, hogy… Mindegy, van még itt vagy 15 felírva, de a bőség zavara, már reggel el is mondtam, mert kérdezte valami rádió, hogy miről fogok ma beszélni, és az a probléma, hogy a bőség zavara van. Ezt egyébként csak úgy lehet megfogni, hogyha itt mindenki vesz egy nagy levegőt, aki úgy gondolja, hogy ő tisztességes, és megpróbálják maguk közül kirekeszteni azt, aki nem az. Csak az a baj ‑ még egyszer mondom ‑, hogy itt most már olyan szinten megy a tetején ennek a rendszernek a korrupció, hogy minden kishal vérszemet fog kapni, és folyamatosan korrumpálódik. Az államtitkár úr főosztályvezető volt a minisztériumban, akkor is történt nagyon sok minden, ugye, mi megtűrtük annak idején, nem számított, hogy milyen… (Dr. Bitay Márton Örs: Én?) Nem, nem, nem, nem, a Benőről beszélünk. És azért azt is át kellene gondolni, hogy amikor már ezermilliárdos áfacsalás van, akkor nem kellene áfát csökkenteni esetleg? Nem ugyanaz a helyzet, mint az olajszőkítésnél, államtitkár úr, hogy egészen addig csaltak az olajjal, ameddig fel nem emelték a gázolaj árához a fűtőolaj árát? Csak itt meg le kellene vinni, nem föl, hanem le, aztán nem érné meg csalni, és semmivel nem lenne kevesebb bevétele az államnak. Egyszer kell nagy levegőt venni. Csak tudja, amikor elfogják egy nagy üzletlánc partnerét Győrben, másnap meg elég ugyanannak a nagy üzletláncnak a legnagyobb áruháza az összes pénztárgépével együtt, akkor nekem azt írja a Varga miniszter úr, hogy nyomozás van, három éve, csak jelzem, és nem adhat felvilágosítást. Azért ezen is el kellene gondolkodni, hogy hogyan lehet az, hogy 26 milliárdot tudnak csalni Magyarországon úgy a cukorral, hogy egy cukorgyárunk van. Miért kell havonta váltani a vámosokat, akik ebben nyomoznak? Tud erre valaki épeszű magyarázatot adni? Nyilván azért, mert valakinek az érdeke, hogy ez így folytatódjon, és ebből igen nagy pénz van. Amiket itt önök emlegetnek, azok ilyen kisstílű, piti ügyek, itt ezermilliárdos történet van, államtitkár úr, ezermilliárdos, az áfában is meg a többiben is! Ezekkel azért kellene foglalkozni!Úgyhogy, képviselőtársaim, volt értelme ennek a vitanapnak nyilván, és én úgy gondolom, hogy kell is ezt folytatni. De az lenne a jó, hogyha a kormánypártok tényleg belátnák, hogy az nem mehet tovább, hogy úgy fedezik le magukat, hogy nem nyomoznak, aki ellen nyomoznak, azt utána lezárja az ügyészség, hogy ő úgy gondolja, hogy mégsem, ugyan minden megtörtént, de mégse, mert ezzel csak a bűnt takargatják. Nem gondolnám, hogy a Fidesz összes politikusa meg képviselője korrupt, de legalább próbáljuk már meg közösen megakadályozni, megállítani azokat, akik azok ‑ talán még nem késő. Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps az MSZP soraiban. ‑ Sallai R. Benedek tapsol.)
 • TÖRŐ GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Ház! Először is reagálnék Sallai képviselő úr demokráciával kapcsolatos felvetésére, hogy ezentúl az ellenzék vagy a kisebbség állítson elnököt, köztársasági elnököt, vagy egyéb kinevezéseket ő hajtson végre. Azt gondolom, hogy ez egy országban sem történik így; az Amerikai Egyesült Államoknak a magyarországi nagy­követe azért nagykövet, mert ő gyűjtötte a legtöbb támogatási pénzt. (20.20)A földdel kapcsolatos korrupciós vádra is reagálnék egy kicsit. Azt veszem észre, hogy képviselőtársamnak az a korrupció a földértékesítésben, amelyben ő veszít vagy nem nyer. Reagálnék Varju képviselőtársam felvetésére is. Ő a gyermekszegénységet emlegette a felszólalása kezdetén. Csak jelzem, hogy amikor ő befejezte a képviselőségét, majd pár hétre rá újrakezdte, akkor felvette a végkielégítést. Jelzem, ez nem korrupció, teljesen törvényes volt, de számomra ez már-már úgy tűnt, mint amikor Simon Gábor gyalogolt az éhségmenet élén és a szegénységről beszélt. Amikor erre a vitanapra készültem, próbáltam kiválasztani azokat a médiában megjelent címszavakat, amelyek szinte minden sajtótermékben megjelentek. Összehasonlítottam az Indexet, az Origót, a Népszabadságot, a Magyar Nemzetet, a HVG-t, a Heti Választ, és azok a címszavak, amelyeket felsorolok, minden egyes médiumban megjelentek, pártállástól függetlenül a kötődésüket vizsgálva. Ilyen Juhász Ferenc közreműködése Fapál László lakásvásárlásában, a feketekassza a józsefvárosi MSZP-nél, több száz millió forint Simon Gábor számláján, Hiszékeny Dezsőt hivatali vesztegetés elfogadásával vádolják, áron alul eladott ingatlanok Terézvárosban, négyszeres áron továbbadott kereskedelmi kirendeltség Moszkvában, a Demokratikus Koalíciónál másfél milliárdos megbízás Brüsszelből az Altusnak, hűtlen kezelés Sukorón, Vadai Ágnes honlapügye, és a Jobbiknál is, bár ők azt mondják, hogy sokszor emlegetjük, de mégiscsak magyar színekben már-már majdnem egy hazaáruló van az Európai Parlamentben, Kovács Béla (Taps a Jobbik soraiban.), a Jobbik nem tudott elszámolni a közpénzekkel, az alelnök cégét cégtemetőbe fantomizálták, iráni, török és orosz üzletemberek pénze van a Jobbikban. (Zaj a Jobbik soraiban.) Ezek közül választottam olyat, hogy megfeleljek Sallai képviselő úrnak. Két olyan ügyet választottam, amelyek valóban börtönt járt ügyek. Az egyik a Hunvald-ügy ‑ tudjuk, hogy közel két évet töltött börtönben ‑, a másik pedig a Zuschlag-ügy. Nem rabolnám tovább képviselőtársaim idejét, mivel teljesen világos, hiszen a Hunvald-ügy a nyílt színen ment le 2008 tavasza óta. Tudjuk, hogy mi történt, mit csinált 2008-ban, tudjuk, hogy mit csinált 2009-ben, tudjuk, hogy mi történt 2010-ben, milyen cégek milyen megbízásokat kaptak. De ugyanez látszott a Zuschlag-ügynél is, amely 2005-ben kezdődött, tudjuk, hogyan, hány közreműködővel kit hallgattak ki, beleértve a miniszterelnököt, államtitkárokat, minisztereket, és azt is tudjuk, hogy 15 társával együtt indult ellenük eljárás. S mint látható, Hagyót, Zuschlagot és bűntársaikat leginkább az érdekelte, hogyan lehet minél többet kimarkolni a közösből. Szeretném felhívni egy pozitív példával a figyelmet arra, hogyan lehet az előbbiekben elmondottakkal szöges ellentétben növelni a köz vagyonát, és megemlíteném azt az EKÁER-t, amelyre államtitkár úr már kitért egyszer, amely által a korrupcióval 2016-ban mintegy 60 milliárd forint többletbevételre tehet szert a magyar állam, a magyar államkassza. Azt tudom mondani, hogy ezzel összefüggésben zongorázni lehet a különbséget az ellenzék és a kormánypárt között. Ezt tudom mondani Novák Adolfnak is. (Taps a Fidesz soraiban.)
 • SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én nem ígérem, hogy annyira magasröptű felszólalásom lesz, mint az előttem szólónak, de megpróbálom összeszedni azt, amit én gondolok erről az egész ügyről. Tisztelt Képviselőtársaim! A korrupció mai mértékére vonatkozóan számos nemzetközi kutatás és számadat becslése áll rendelkezésünkre, amelyek valóban lehangolóak. Ennél is sokkal beszédesebb azonban a társadalom nagy részében kialakult immunitás a korrupcióról szóló hírek hallatán. Ez sajnos nemcsak hogy beszédes, hanem lesújtó is, ugyanis híven tükrözi a politika és a társadalom viszonyát. Az a jelenség, hogy lényegében nem telik el úgy hét, hogy a média ne adna számot valamely közismert élvonalbeli fideszes politikus vagy éppen Fidesz közeli üzletember ‑ finoman fogalmazva ‑ újabb húzásáról, odavezetett, hogy az emberek már csak tudomásul veszik ezeket a történéseket, meg sem rökönyödnek rajta. Hogy gyakorlati példákkal is éljek, már fel sem kapják a fejüket az emberek arra, hogy Andy Vajna kormánybiztos, kaszinókirály 20 milliárd forintért televíziós csatornát vásárol. Mint ahogyan azon sem csodálkoznak, hogy Mészáros Lőrinc nemcsak a gigantikus méretű termőföldjein arat, hanem az egyes közpénzből finanszírozott állami tendereken is. Sőt, meg sem lepődnek a modern kori magyar népmesén, ahol az egyszerű falusi gázszerelőből először polgármester, majd mára a száz leggazdagabb ember egyike lett, mint ahogy azon sem lepődött meg senki, amikor Rogán Antalnak hétről hétre növekedett a lakása, sorban, ahogyan újabb és újabb vagyonnyilatkozatokat kellett leadnia. Ilyen mértékű emelkedés csak a letelepedési kötvénypiac növekedésében volt tapasztalható az elmúlt időszakban. Sőt, már azon sem lepődnek meg az emberek, hogy egy 1800 fős település, ahol éppen Orbán Viktor kertje mellett egy modern stadion épül, létezik a világon, sőt nemcsak hogy egy ultramodern stadion lesz ezen az 1800 fős településen, hanem kisvasút meg Makovecz-féle kazánház is, hogy adott esetben fűteni lehessen azt a két futballpályát, amivel működni tudnak. Sőt, azon sem lepődtek meg az emberek, hogy önök bevezettek egy teljesen új korrupciós ágazatot az elmúlt öt évben, ez pedig a sportkorrupció rendszere, amelyet nagyon jól működtetnek ebben az országban. S akkor az olyan régebbi ügyekről, mint a Deutsch Tamás-féle stadionbeengedő rendszerek és kapuk, még csak nem is beszélünk. Mindez azt jelenti, hogy az emberek mára tudomásul vették: aki Orbán Viktor haverja, annál ezek a dolgok természetesek. Úgy tűnik, hogy a XX. század pártjai, a Fidesz és az MSZP, az elmúlt 25 évben egymást váltogatva igyekeznek egymásra licitálni a korrupciót illetően, azt a korrupciót illetően, ami nem más ‑ és ezt jelentsük ki ‑, mint közönséges és köztörvényes gazdasági bűncselekmény. A válasz­tások hevében beígért elszámoltatások azon­ban mind kudarcba fulladtak, emlékezzenek csak Keller Lászlóra, Papcsák Ferencre vagy éppen Budai Gyulára. Azért vallottak kudarcot ezek az emberek, mert hiába a jól csengő választási ígéretek, eleve nem volt szándék a mocskos ügyek felderítése, mindkét oldal pontosan tudta, hogy a másik füle mögött is vaj van, és azt is, hogy pontosan mi. Ezért az elszámoltatósdi játék sehova nem vezetett, puszta színjáték volt hol az egyik oldal, hol a másik oldal választóinak. A korrupciós ügyek feltárása, a korrupció megszüntetése vonatkozásában tett ígéretek és a valós tények nemhogy nem fedik egymást, de még csak közös halmazuk sincs, sőt mára egészen odáig jutottunk, hogy már leplezni sem kívánja a kormány az egyes visszaéléseket, már a látszatra sem adnak. Beszélhetünk a trafikokról, a földről, a szerencsejátékokról, már nem számít, hogy nyilvánvalóak a családi, baráti kapcsolatok. Azt gondolják, az emberek ideig-óráig beszélnek róla, aztán továbblépnek. Üdítő, de éppoly ritka példa az, amikor egy-egy botrányba került politikusnak legalább hátrább kell lépnie. Ez már részeredmény. Persze, a helyes megoldás az lenne, ha a kétes ügyletek szereplői nemcsak hátrébb lépnének, hanem eltűnnének a közéletből. Ilyen például L. Simon László vagy korábban Zsiga Marcell esete. Ők azok, tudják, akik mindketten szerették a szilárd burkolatot a házaik előtt. Azonban azt kell mondjam, hogy az ő eseteik csepp a tengerben. Jelenleg is itt ül a Fidesz padsoraiban az egyik soproni trafikkirály anyukája, volt fejlesztési államtitkár, akinek hivatali idejére esett Cipruson, a Marshall-szigeteken, Gibraltáron, a Brit Virgin- és a Korall-szigeteken, illetve egyéb egzotikus országokban jegyzett, ismeretlen tulajdonosokkal bíró szervezetek több tíz milliárdos támogatása. (20.30)Az látszik tehát, hogy minden, de minden a mutyi körül forog, a nap 24 órájában azon fáradoznak, hogy hogyan lehetne úgy formálni a szabályokat, úgy alakítani a folyamatokat, hogy azokkal egyesek nagyon jól járjanak. Az, hogy a társadalom többi részével mi történik, hogy a közérdek mit kívánna, az már senkit sem érdekel. Meggyőződésem, hogy ha kimennék most a Ház elé, és megkérdeznénk tíz embert, hogy mondjon három szót, ami önökre jellemző, a tízből a három közül biztos, hogy ott lenne az, hogy önök korruptak. És sajnos ez nem is fog változni.És a legnagyobb negatívuma ennek a mai vitának az, hogy sajnos azt veszem észre önökön, hogy nem is látszik az, hogy elgondolkoznának akár csak egy pillanatra is, amikor a fejükre olvasnak ilyen botrányokat, mint a MET, Andy Vajna vagy trafik­mutyi, és ennek hallatán azt mondanák, hogy ehhez én nem adom a nevem, ez tarthatatlan, meg kell szüntetni; lehet, hogy eddig így volt, de most már elég, változtassunk rajta. Nem látom önökön a változtatási szándékot. Ennek két oka lehet: 1. vagy önök is részesülnek ezen javakból; 2. önök is beletörődtek, hogy mérhetetlen korrupció van az országban, akkor viszont nem valók képviselőknek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a Jobbik soraiban.)
 • VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Államtitkár úr említette, hogy a kormány nem folyósított támogatást offshore-cégeknek, mert ezt nem is tehette. Valóban, törvényesen nem is tehette volna, azonban fölhívom államtitkár úr figyelmét 2013. március 27-én benyújtott kérdésemre, amikor 74 darab offshore-céget találtam Szilágyi György képviselőtársammal közösen végzett kutatómunkával. A 74 offshore-cég részére a magyar kormány 21 milliárd forintnyi közpénzt juttatott. Támogatta tehát az offshore-cégeket.És a félreértések elkerülése végett olyan klasszikus offshore-helyszínekre bejegyzett cégekről beszélünk, mint a Kajmán-szigetek, Seychelles-szigetek, Gibraltár, és még folytathatnám. Tehát ebben az esetben félreértésről nem is lehet szó. Klasszikus offshore-helyszínekre bejegyzett cégeket támogatott az Orbán-kormány, miközben a kormány egyébként folyamatosan az ellenkezőjét állítja. Megkérdeztük Lázár János miniszter urat arról, hogy kik ezeknek a cégeknek a tulajdonosai, szeretnénk mi azzal tisztában lenni, hogy kik állnak magánszemélyként ezek mögött a cégek mögött. Miniszter úr többedik nekifutásra sem válaszolt erre. Az adatokat eltitkolták, a pénzt eltették, a feljelentésünket pedig szokás szerint elutasították. Ez a helyzet sajnos. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik soraiban.)
 • DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Ház! Úgy gondolom, hogy ez a vita elég komolyan méltatlan. Azért méltatlan, mert úgy gondolom, ezért tart itt a mai magyar politika, és ezért tart itt a mai magyar közélet. Mert mindenki azt hitte, hogy a korrupciós vitanap, a korrupcióról szóló vitanap arról szól, hogy mindenki fölolvassa a tartalomjegyzéket, és egy fordított nagysági versenyt fogunk majd rendezni. Ez olyan, mint a horgászverseny, csak ki fogott ki kisebbet, ugye, most itt erről van szó. Egyébként Törő Gábor képviselőtársunk meg is emlékezett róla, hogy őszerinte az ellenzéknek sokkal több a sara, mint amennyi a kormánypártoknak van, és akkor ez így rendben is van.Na, ezért van az, hogy a politikának ma Magyarországon, illetve a politikusoknak a lehető legkisebb a presztízsük. Tényállítások vannak ott, ahol csak feltételezéseknek kellene lenniük, teljesen mindegy, hogy akiről beszélünk, az itt van, nincs itt, él, hal, bűnös, nem bűnös, itt mindent kimond ez a Ház. Szépen lassan már ítéletek is születtek. Csak most mondom önöknek, ha visszaolvassák a jegyzőkönyvet, hány olyan tényállítás van, amit csak ítéletben lehetne leírni, méghozzá eljárások után, megfelelő eljárások után, ahelyett, mint amit itt önök meg mertek tenni.Aztán nézzük azt, hogy pár éve volt, aki szava­hi­he­tetlen volt, most hirtelen szentté lett. Ez Zuschlag János, hiszen a legtöbbször hivatkoztak őrá és az ő állításaira, de persze potyogtak is a szentek, mert azért Simicska Lajos, látjuk, hogy alászállt, és most már, amit ő tett, azért már nem igaz, az már nem úgy volt, és önök szerint is üldözendő ebben a dologban. Arra gondoltam, hogy ne emeljük följebb az ingerküszöböt, és vitassuk meg azt, hogy hogyan lehet hatékonyabbá tenni az átláthatóságot, növelni a nyilvánosságot. Hogyan lehet hatékony ellenőrzési formákat, befolyásolástól való mentességet, elszámoltathatóságot csinálni ebben az országban. És akkor talán lenne értelme ezeknek a vitáknak, nem pedig a tartalomjegyzékek fölolvasásáról meg a vélt vagy valós bűnök, a vélt vagy valós tények felsorolásáról szólna egy méltatlan vitanap. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek. (Szórványos taps az MSZP soraiban.)
 • VARJU LÁSZLÓ (független): A hátralévő időben, köszönöm szépen. Úgy látom, Törő Gábor képviselő úr már elmenekült, de többünket megihletett. Szeretném tisztelettel felhívni a figyelmét, hogy ha neveket akar sorolni, akkor emlékezzen meg Varga Tamásról meg Várhegyi Attiláról is, és utána sok mindenben képbe kerülhet. De amit viszont köszönök neki, hogy megemlítette, hogy Varju László, én, országgyűlési képviselőként, mikor az önök bánatára újra parlamenti képviselő lettem, akkor azt elfelejtette mondani képviselő úr, hogy igen, visszafizettem azt, ami egyébként a parlamentnek ebben a tekintetben járt. Köszönöm szépen. (Balla György: De lebuktál.)
 • DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Engedtessék meg, hogy én szakpolitikusként kifejezetten az oktatás területével kapcsolatban hadd említsek meg néhány dolgot. Szakács képviselő úr azt mondta, hogy méltatlan a vita. Sok szempontból igaza van, csak nem olyan logika mentén, ahogyan érvelt. Azt gondolom, azért méltatlan, mert például az a cím, amit adtak a mai vitának, hogy a növekvő mértékű korrupció visszaszorításáról, ahogy én az oktatási felületet elnézem, azt látom, hogy 2010 után, hál’ istennek, ezen a téren rendbe tettük a dolgokat. Ellenben előtte tele volt korrupciós ügyekkel.Tessék arra gondolni, hogy a Magyar Bálint szabad demokrata miniszter úr által vezetett oktatási tárcánál miféle botrányok voltak. Ugye, kezdődött azzal, emlékeim szerint, amikor elvi döntés született arról, hogy legyen egy Habsburg-intézet, és még mielőtt megalakult volna az intézet, már 20 millió forintot egész egyszerűen odaadtak, majd’ egy évvel azelőtt, hogy ténylegesen ennek a létrehozása megtörtént volna.Vagy emlékezzünk csak arra, amikor Wagner András, szintén szabad demokrata politikus, ő vezette az OM alapkezelő igazgatóságát, akkor 2,5 milliárd forintot különítettek el arra, hogy felsőoktatási intézmények informatikai eszközparkját kell felújítani, bővíteni. Olyan megrendelőlapokat küldött ki akkor a tárca az egyetemeknek, amelyen a közbeszerzési árlistán nem szereplő, jogszerűen nem szállítható termékeket is vetetni akartak, előre feltüntetve természetesen a lehetséges beszállító cégeket, illetve olyan termékeket is akartak vetetni, amelyek ingyenesen megszerezhetőek voltak.Vagy emlékezzünk egy másikra, a Cisco-bot­rányra; Magyar Bálint volt szintén a miniszter. Miniszter úr, Sári Lajos helyettes államtitkár, Csepeli György, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium politikai államtitkára akkori amerikai utazását a Cisco Systems informatikai cég fizette, és a látogatás alkalmával az Oktatási Minisztérium 70 millió forint értékű, közbeszerzés nélküli megállapodást írt alá a vállalattal. A Cisco Systems képviselője pedig helyet kapott a Sulinet-program tanácsában, abban a tanácsban, ahol a technológiai fejlesztésekről születtek döntések.Csak úgy zárójelben jegyzem meg, ahogy akkoriban valahogy egyetlenegy amerikai diplomata sem szaladgált és mondta azt, hogy borzasztó a korrupció Magyarországon. A Magyar Bálint vezette Oktatási Minisztérium volt az, amelyik bruttó 230 millió forintért vett versenyeztetés nélkül víruskereső szoftvereket.Ugyancsak ehhez a tárcához és ehhez a miniszterhez kötődik a Sulinet-háló botránya, ahogyan a PPP-beruházások is. Ennek apropóján jóllehet mindenki elmondta akkor, és minden ésszerű és józan közgazdászlogika azt mondatta, hogy olyan szerződést megkötni, ahol a 20 éves futamidő után sem kerül egyébként az állam birtokába az adott ingatlan, egész egyszerűen nonszensz. És joggal merül fel mind a mai napig a kérdés, mert azóta sem tudunk rá válaszolni, hogy fűződött-e érdeke az állami döntéshozóknak ahhoz, hogy ilyen mértékben megrövidítsék a magyar államot.A Sulinet Expressz botrány, azt gondolom, megint csak emlékezetes lehet jó néhány képviselőtársunknak és jó néhány, politika iránt érdeklődő embernek. 169 pályázó közül 103-at formai okokból azonnal kizártak, és volt olyan cég, ami annak dacára nyerhetett, hogy a pályázat során a felszámolási eljárás egyébként kizáró ok volt, mégiscsak indulhatott. Ennek a programnak az örve alatt jó néhány cég elavult konfigurációjú, olcsó gépeitől szabadult meg, mások pedig egész egyszerűen állami támogatással luxusbeszerzéseket bonyolítottak le.(20.40)Ugyancsak ennek a korszaknak és időszaknak a terméke a Nemzeti Tankönyvkiadó privatizációja. Annak a Nemzeti Tankönyvkiadónak a privatizációja, amelynek a nyertese egyébként Gyurcsány Ferenc miniszterelnök üzleti partnere, Erdős Ákos volt. 3,2 milliárd forintért szerezte meg a Nemzeti Tankönyvkiadót úgy, hogy a legmagasabb vételi ajánlat egyébként 4,2 milliárd forintot taksált. Hogy milyen rejtélyes okból kifolyólag, mindenkinek a fantáziájára bízom.A diákigazolvány-tender ugyancsak ennek az időszaknak volt a terméke. Hasonlóképpen történt, három pályázóból kettőt kizártak, egyetlenegy maradt. Ennek az egyetlen versenyző cégnek az alvállalkozója szintén érdekes módon Erdős Ákos volt, és a diákigazolvány akkori értékének háromszorosára tett ajánlatot. A kakaóbiztos számítógépekre szerintem mindenki emlékszik Kovács Kálmán korából: 300 millió forintért vásároltak 300 olyan számítógépet, amelyek egyébként semmilyen rendkívüli, extra dologgal nem voltak felszerelve. A beszerzést egyetlenegy szállító egy bizonyos termékére írták ki.És 2006-2009 között emlékezzünk meg az Oktatási Minisztérium esélyegyenlőségi főigazgatójának, Borovszky Tímeának a tevékenységéről is, aki egész egyszerűen az alapfeladatba tartozó feladatokat kiszervezte olyan cégekbe, amelyekben a tárca dolgozói, munkatársai vettek részt. Tisztelt Képviselőtársaim! Ezeknek lett vége 2010 után, és azt gondolom, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy az oktatási területen korrupciós ügy azóta sincs és a jövőben sem lesz. Köszönöm szépen. (Taps a kormányzó pártok soraiban.)
 • TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Azt gondolom, hogy ezekre a vitanapokra nagyon nagy szükség van, mivel a közvéleményt nagyon sokszor borzolja néhány olyan korrupciós vagy korrupciós ügynek tűnő dolog, amely mindenképpen megválaszolásra kell hogy kerüljön, ha nem máshol, akkor itt, a Parlament falain belül. Amikor azt mondom, hogy nagyon fontos, akkor valóban azokat az akár a parlamenti üléstermen kívül, a folyosókon lévő beszélgetéseknek, akár pedig lakossági fórumoknak vagy éppen a közvéleménynek a hangját itt tudjuk elmondani azokról a dolgokról, amelyek borzolják a kedélyeket.Azt gondolom, hogy bizonyára tudják és gondolhatják, hogy miért szólaltam fel: Farkas Flórián és az Országos Roma Önkormányzat ügyében. Én nem vagyok olyan szerencsés ember, mint Farkas Flórián, a Magyar Szocialista Párt frakciójában, mert hogyha annyi vagy egyetlenegy korrupciós vád lenne ellenem, akkor nekem fel kellene állnom és el kellene mondanom, hogy valóban elkövettem-e valamit vagy éppen semmit, tehát meg kellene védeni magamat. (Balla György: Ez tényleg így ment a szociknál!) Farkas Flórián egyedül megteheti azt ebben a parlamentben az önök támogatásával, kormánypárti támogatással, hogy nem kell megszólalnia közel egy éve, és nem kell azt mondania itt a parlamentben, hogy nem követtem el semmilyen jogsértést, ezért tehát visszautasítok minden vádat, amit az LMP, a Jobbik, az MSZP megfogalmazott az elmúlt egy évben. Tehát azt gondolom, hogy ezért Farkas Flórián kiváltságos mindenképpen, én nem vagyok ilyen kiváltságos, és nem lennék ilyen kiváltságos a Magyar Szocialista Pártban, ahogy ismerem a pártomat (Balla György: Félreismerted!), hanem odalökne és azt mondaná, kedves képviselőtársam, hogy igen, ha hibás vagy, akkor a vétkeidért felelned kell, ha nem, akkor pedig mondd el.Tehát én azt gondolom, hogy ha megint belemegyünk abba, amit már nagyon sokszor elmondtam különböző felszólalásokban, akkor újra az lesz a válasz, amit egyébként az elmúlt hét végén Lázár János miniszter úr megtett, hogy a kormány bizalmát élvezi Farkas Flórián. Viszont azt lehet látni, hogy a nép bizalmát nem élvezi, mert azokat az ügyeket, amelyek az Országos Roma Önkormányzaton belül felvetődtek, azokat mindenképpen azt gondolom, hogy talán a Parlament falain kívül is meg kell hogy válaszolják, akár különböző jogi helyzetek kapcsán, mert ezt már nem lehet szó nélkül hagyni, mert gondolom, önöknek, fideszeseknek, kereszténydemokratáknak is meg kell válaszolniuk különböző lakossági fórumokon, hogy Farkas Flóriánt miért védik. Mi az oka annak, hogy ennyire tudják védeni még mindig, amikor egyébként már úgy néz ki, hogy védhetetlen, mert annyi bűnt követett el, legalábbis a sajtó és egyéb más értesülések alapján.Mondok néhány dolgot. Az autóbérlésekkel kezdődött az a korrupciónak tűnő jelenség, hogy havonta több százezer forintért béreltek autókat az Országos Roma Önkormányzatnál. Ezt már közel tíz hónapja mondjuk a patkó mindegyik oldaláról, hogy ezt ki kellene vizsgálni, meg kellene nézni, hogy valóban költöttek-e több százezer forintot havonta autóbérlésekre, méghozzá nem is a nagy kategóriájú, hanem talán kis- és középkategóriának mondható Opel Astrákra vagy Opel Corsákra volt ez a bérlés.De továbbmennék: több tíz millió forintért rendeltek meg tanulmányokat. Az Azori-szigetekre is el lehet menni tanulmányokat készíteni a romákról, meg ott is meg lehet egyébként bármit tenni büntetlenül; itt, az Országos Roma Önkormányzatnál is úgy látom, hogy nem elég még a tanulmányokból, és nem elég egyébként abból a helyzetből tanulni, amit láthatunk akár Borsodban, Szabolcsban vagy éppen az Ormánságban, hanem tanulmányokat kell készíteni arról, hogy a szegénység hogy néz ki a magyarországi romáknál.Tehát én azt gondolom, hogy ez mindenképpen azt a jogi helyzetet és valós helyzetet vetíti fel, hogy valóban úgy bánunk-e a közpénzzel, ahogy egyébként elő van írva, hogyha nem látjuk egyébként azokat a tanulmányhalmokat, amelyek már megvannak akár az Országos Roma Önkormányzatnál, akár pedig különböző szociológiai kutatásokban, és egyébként meg az életből meríteni lehet. Tehát hogyha elmennek vidékre, éppen Szakács László képviselőtársammal az elmúlt héten az Ormánságot jártuk végig, több fórumot tartottunk, elképesztő a szegénység. Elképesztő a szegénység, és azt lehet mondani, hogy ha ehhez tanulmány kell, hogy ezt lássuk, akkor nagyon nagy a probléma.De továbbmennék: amikor azt mondják, hogy több tíz millió forint kell számítógépek beszerzésére az Országos Roma Önkormányzatnak a „Híd a munkába” című programja keretében, akkor megkérdőjelezzük, hogy az a rengeteg számítógép, ami egyébként is már van és megvásárlásra került… ‑ hogy hová kell újra több tíz millió forint a számítógépek beszerzésére, és valóban elköltésre került-e, illetve valóban azt a célt szolgálta-e az a pénzköltés, amit láthatunk, vagy itt is egy olyan pénzköltés volt, amely mindenképpen nemcsak a közvéleményt, hanem a jogászok munkáját is meg fogja növelni.Továbbmennék: azt mondják, hogy a fizetéseket megpróbálták limitálni az önök kormányzása idején. Nem fogják elhinni, a sajtóértesülések alapján az Országos Roma Önkormányzatban egy szakmai vezetőnek a fizetése évi 1,2 millió forint. Még egyszer: 1,2 millió forint/hó. (Közbeszólások a Jobbik soraiból: Most évi vagy havi?) Per hó, per hó, egy hónapban 1,2 millió forintot keres egy szakmai vezető, még egyszer mondom: 1,2 milliót. A másik: a pénzügyi vezető ugyanitt, ezen a munkahelyen 1,4 millió forintot keres per hó. Tehát hol van az a limit, amit önök meghatároztak és megpróbáltak beszabályozni? Persze, nem kormányzati intézményről van szó, de mindenképpen azt gondolom, hogy ha ennyi pénzt ki tudnak fizetni, akkor miért nem a valós munkahelyeknek a támogatására, amely segítené a roma embereket a foglalkoztatáshoz, miért nem az egészségügybe próbálnak meg ilyen pénzeket bepumpálni az Országos Roma Önkormányzatnál, hogyha már ennyire jól állnak anyagilag, hogy ezt a dolgot megtehetik?De továbbmennék néhány gondolattal: hogy létezik az, hogy egyetlenegy civil szervezet, a Lungo Drom, a Farkas Flórián által vezetett szervezet kaphatott egyedül Budapesten, a fővárosban egy olyan székházat, amelynek állítólag akár több milliárd forintos a bekerülési összege? A többi szervezet a közelébe sem jutott, nemhogy egy kis falusi közösségi háznak az átvételére, hanem a nagyvárosokban sem történt meg, de itt a Lungo Dromnak, Farkas Flóriánnak, mivel a Fidesz kegyeltje, ezért tehát ezt a lehetőséget is megadták. Kérdezném a kormánytagokat, hogy ez rendben van-e, hogy más civil szervezet nem, csak egyedül a Lungo Drom kaphatja meg ezt a jogosítványt, hogy ilyen összegben kapjon székházat Budapesten.Persze, lehetne sorolni ‑ ahogy többen is mondták már ‑ a különböző olyan dolgokat, amelyek, azt gondolom, hogy mindenképpen jogosak lennének, de ha azt mondjuk, hogy a sajtóértesülések alapján, amit lehet látni és hallani, közel 5-6 milliárd forint ment el az Országos Roma Önkormányzatnál olyan dolgokra, amelyeket egyébként másra is lehetett volna költeni, akkor én azt mondom, hogy Farkas Flóriánnak, az Országos Roma Önkormányzat képviselőjének, a Lungo Dromnak azon kellett volna gondolkodni, hogy hogyan lehetne inkább az oktatásra, a foglalkoztatásra, az egészségügyre többet költeni, és nem pedig a saját meggazdagodásukra kellett volna költeni.(20.50)De ha néhány gondolattal még odébb mennék, akkor azt mondom, akár a gyermekéhezés felszámolására is tudtak volna segítséget adni, de mindez elmaradt Farkas Flóriánék programjában, és úgy néz ki, az is elmarad, hogy valaha is számon kérjék, mi is történt az Országos Roma Önkormányzatnál. Egyetlenegyet látunk és tudunk: igen, megvédjük Farkas Flóriánt, még akkor is, ha a közvélemény és most már talán a hatóságok is, akik vizsgálódnak, látják, hogy mégiscsak van itt valami a zavarosban, ami mindenképpen elő fog kerülni. Persze, nem szeretném megelőlegezni, hogy mi fog történni, de egyetlenegy biztos: a kormányzó pártoknak van ebben felelősségük, hogy hogyan akarják ezt a kérdést kezelni, mert ha nem kezelik, akkor szeretném azt mondani, nemcsak a Lungo-Dromra és nemcsak az Országos Roma Önkormányzatra vetül sötétség, hanem a magyarországi cigányságra, mert azt mondják, hogy a cigányokban nem lehet megbízni. Tehát ezért van felelőssége a kormánynak, hogy nemcsak Farkas Flórián ügyében, hanem a magyarországi romák ügyében kell hogy megszólaljon, mert nem lehet, hogy egy népcsoportot próbáljanak meg elítélni csak azért, mert az Országos Roma Önkormányzatban az történik, ami történik. Én is többször megkapom az utcán, hogy: „Mit csináltok Farkas Flóriánnal, mi lesz veletek?” Nem mondhatom azt, hogy ő a Fideszben van, és ott politizál. Persze, cigány ember, de nem lehet, hogy kollektív bűnösséget tudjunk elszenvedni, csak azért, mert a kormány erőn felül megpróbálja védeni Farkas Flóriánt. Azt gondolom, mindenképpen kell hogy tegyen valamit ebben a kormányzat, illetve a kormányzó pártok, hogy szólaljon meg Farkas Flórián, hogy mit akar a korrupciós vádakkal, vagy van-e, vagy nincs korrupció az ő idején az Országos Roma Önkormányzatban. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
 • DR. RÉTVÁRI BENCE, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Ház! A képviselő úr elfelejtette azokat az ügyeket említeni, amelyek a szocialista időszakban voltak, hiszen 2008 őszén indult eljárás Kolompár Orbán ellen. Volt olyan, amelyik egy egyesület esetében 13 millió forintos el nem számolás miatt indult (Teleki László: Szocialista képviselő? ‑ Gőgös Zoltán: Nem volt parlamenti képviselő soha!), de összességében 145,5 millió forintos visszaéléssel vádolta meg a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség nemcsak Kolompár Orbánt, de társait is. Olyan gazdasági eseményekről nyújtottak be bizonylatokat, amelyek nem valósultak meg, és így számoltak el európai uniós és költségvetési forrásokat. Végül jogosulatlan gazdasági előny megszerzése miatt (Közbeszólások az MSZP soraiban.), valamint az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése miatt társtettesként és folytatólagosan 22 hónap börtönbüntetést szabott ki, és három évre a közügyektől eltiltotta; egy másik ügyben Kolompár Orbán hasonló bűncselekmények miatt egy év és tíz hónap letöltendő börtönbüntetést kapott. Ezek olyan ügyek, amelyek az önök időszakában történtek meg, tisztelt képviselő úr, és ahol jogerős bírósági ítéletek vannak. (Közbeszólások az MSZP soraiban.) Itt különböző olyan vádakat hangoztatott ön, amelyeknek semmifajta ügyészségi vagy bírósági irat nem alapozza meg a valóságát, ehhez képest ezek letárgyalt és marasztalást tartalmazó bírósági ítéletek. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban. ‑ Gőgös Zoltán: Mi nem takargattuk ezeket az ügyeket! ‑ Közbekiáltás az MSZP soraiból: Államtitkár úr, ezt úgy hívják, hogy…)
 • DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Nos, a mai korrupcióellenes vitanapnak, ha más nem is, annyi értelme egészen biztosan volt, hogy a napnál is világosabban kiderült, nyilvánosságra kerül, hogy az ellenzék csak úgy hemzseg a korrupciós ügyektől. (Derültség az ellenzék soraiban. ‑ Bitay Márton Örs: Nem nevetséges!)A mai vitában esett már szó ‑ én csak szeretném önöket emlékeztetni ‑ a csillebérci ügyről, a Sukoró-ügyről, az SZDSZ korrupciós ügyeiről és ingatlanügyeiről, az olajügyekről, a brókerbotrányról, a Kulcsár-ügyet se felejtsük el, a Malév tönkretételéről, a vizitdíj-automatákról, a HospInvestről vagy éppenséggel a Simon-ügyről, a LEADER-program visszaéléseiről, a Hajdú-Bét-botrányról, a kakaóbiztos klaviatúrák ügyéről (Gőgös Zoltán: Arról nem volt szó! ‑ Bitay Márton Örs: Volt, csak nem figyeltetek!) vagy éppen a Nemzeti Tankönyvkiadó kétes privatizációjáról. És a bevezetőben valóban szóba került a VIII. kerületi MSZP feketekasszaügye is. Most ezt érdemes kiegészíteni még egy további üggyel, mégpedig amelyik a kultúra területét érinti (Gőgös Zoltán: Fekete György!), a Nemzeti Filmarchívum vezetői botrányára emlékezzünk csak vissza! 2007 elején maga a főszereplő, Bozóki András exkultuszminiszter erősítette meg azt a hírt, hogy Gyurcsány Ferenc utasította az akkor még hivatalban lévő Bozókit, ne írjanak ki pályázatot a Nemzeti Filmarchívum vezetői posztjára, hanem maradjon ott Szabó István felesége, Gyürey Vera, akinek megbízatása egyébként akkor már lejárt volna. Szabó maga kérte Gyurcsányt, hogy intézze el ezt a kis apróságot. Nos, elintézte. Tisztelt képviselőtársaim, ez akkor így ment, el lehetett intézni csak így ügyeket. Tisztelt Képviselőtársaim! A 2002 és 2010 közötti időszak tele volt korrupciós ügyekkel, ma éppen azok emelik fel szavukat a korrupció ellen, akik kiárusították, elherdálták az ország vagyonát. Ha azt az időszakot egyetlen képpel szeretnénk jellemezni és megjeleníteni, akkor azon a képen nem kellene mást ábrázolni mindösszesen, csak egy nokiás dobozt, vagy ha éppen nem a nokiás dobozt, akkor azt a 40 centiméteres bodrogkeresztúri kilátót, amelyet önök oda terveztek, vagy esetleg a pusztába tervezett alagutakat. Ez a három kép nagyon jól jellemezné a 2002 és 2010 közötti kormányzás korrupciós ügyeit.Tisztelt Országgyűlés! 2010-ben a Fidesz kormányra kerülésekor azonnal, késlekedés nélkül nekilátott a korrupció felszámolásához. Mi akkor zéró toleranciát hirdettünk a korrupcióval szemben: meghirdettük a közigazgatási korrupcióellenes programot, a nemzeti korrupcióellenes programot, Európa egyik legszigorúbb Btk.-ját alkottuk meg, a párt- és kampányfinanszírozást kifehérítettük, új közbeszerzési törvényt alkottunk, online pénztárgépeket vezettünk be, a nemzeti vagyontörvényt megalkottuk, a jövedelemadók területén pedig a gazdaságot kifehérítő intézkedéseket, jogszabályokat hoztunk, az EKÁER-t bevezettük, valamint kialakítottuk a nemzetbiztonsági ellenőrzés új rendszerét, az Alaptörvénybe foglaltuk az állami vagyonnal való felelős gazdálkodást, és mindezt azért tettük, mert a baloldali kormányok elvesztegették a korábbi időszakban az ország közvagyonát. Ezért kényszerült rá a jelenlegi kormány, hogy visszavásárolja a nemzetstratégiailag kiemelt jelentőségű közműveket, amelyeket a baloldal mutyizott át a külföldi multinacionális cégeknek. Míg a baloldali kormányok alatt a közbeszerzéseket offshore-cégek nyerték rendre, az új törvény kizárta a közbeszerzésekből az offshore-cégeket. Átláthatóvá tettük a pártfinanszírozást ezenfelül.Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Ellenzéki Képviselőtársaim! Itt ma több szó esett arról, hogy ki miről beszél, és ki mit tesz. Na most, én azt gondolom, egy parlamenti képviselőnek nemcsak az a feladata, hogy beszéljen, hanem az is, hogy törvényeket alkosson. Önök rendre nemet mondtak a Btk. szigorítására, a bűnözés visszaszorítására, a korrupcióval szembeni zéró toleranciára, az elszámoltatásra, a feketegazdaság megnyirbálására és a közpénzek szigorúbb felhasználására. Vajon miért? Mi állhat amögött, hogy önök nemmel szavaztak ezekre az intézkedésekre? Talán csak nem az, hogy ellenérdekeltek ezekben? Talán nem az, hogy van takargatnivalójuk? Erre nem én szeretném megadni a választ, hanem az önök, az MSZP volt két pártelnökétől szeretnék idézni nagyon röviden, és ezért örülök, hogy Mesterházy Attila éppen a teremben van a vita ezen szakaszában. Nos, az ő két idézetük azt bizonyítja, hogy de igen, azért nem szavazzák meg, hiszen tele vannak korrupciós ügyekkel. Azt mondta Mesterházy Attila 2013-ban a Die Welt című német lapnak, idézem: „Hatalmas gondot jelentenek szocialista párttársaim korrupciós ügyei.” Gyurcsány Ferenc pedig azt mondta szintén 2013-ban, hogy azért hagyta ott az MSZP-t, mert abban a pártban annak idején loptak. (Gőgös Zoltán: Csak mi feljelentettük őket is, Kolompár Orbánt is!) Köszönöm szépen a figyelmet, képviselőtársaim. (Taps a kormánypártok soraiban.)(21.00)
 • MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Képviselőtársaim! Dunai Mónikához csatlakoznék, hiszen azt mondta, hogy 2010-ben azonnal harcot indított a kormány a korrupció ellen. Hát jelzem, hogy ez a háború nagyon gyorsan elbukott. Szerintem a világtörténelem leggyorsabb ütközete volt. Mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy több elszámoltatási biztosunk volt, mint elszámoltatott politikusunk, és sajnos ez a folyamat azóta sem változott. Talán annyiban mégis csak, hogy a nokiás dobozok korszaka tényleg leköszönt. Ez a korábbi kormányokra volt jellemző. Önök egy sokkal professzionálisabb rendszert vezettek be, ahol gyakorlatilag személyeken keresztül biztosított kormány közeli csoportoknak, mondjuk ki, maffiacsaládoknak az érvényesülése. Ángyán József óta például tudjuk, hogy hogy néz ki a kormányalakítás. Amikor a miniszterelnök tényleg csak egy szűk, meghatározott, néhány fős stáb sorsáról dönt, hogy kik kerülhetnek a kormányba, és a többieket egy-egy kormány közeli nagycsalád nevezi ki, hogy aztán a jogszabályokon keresztül és a napi információkon keresztül tudja biztosítani annak az adott érdekkörnek a gyarapodását. Kérem itt a kormány tagjait és a kormánypárti politikusokat, hogy ne nézzük le bizony a magyar embereket, hiszen amikor korrupcióról beszélünk, akkor lehet, hogy nem minden esetben a jogszabálynak megfelelő, meghatározott fogalommal gondolkodunk, hiszen önök úgy alkották meg a jogszabályokat, hogy nagyon tisztességtelen húzások is egyébként törvényesnek minősülnek. Az önök ötéves kormányzása alatt a korrupcióval gyakorlatilag egyenértékű szinonimává vált a közbeszerzés, a pályázati pénzek vagy éppen a támogatások kifejezés, és ez bizony valóban az önök érdeme.Amikor a korrupcióról beszélünk vagy annak felszámolásáról, akkor arról is beszélnünk kell, hogy az elmaradt elszámoltatás egyébként milyen bűnöket rejt, vagy egyáltalán, miért volt számukra, önök számára fontos az, hogy ez az elszámoltatás ne legyen sikeres. Beszélhetnénk itt szűkebb területemről, az állami gazdaságok kérdésköréről; persze, hogy nem tudják a szocialista-liberális kormányokat elszámoltatni azzal kapcsolatban, hogy az állami gazdaságokat hogyan kótyavetyélték el, ha önök is nyakig benne vannak. Mindannyian jól emlékszünk, hogy a 12 legnagyobb állami gazdaságot még az első Orbán-kormány nyáron, az utolsó előtti nyarán szépen privatizálta, nagy csendben, és kijátszotta a kedves kis barátaiknak. Ma már ezen érdekkörök egy része nem tartozik az önök holdudvarába, összevesztek velük, egyfajta bandaháború folyik, de ettől függetlenül, amikor ezeket az állami gazdaságokat átjátszották nekik, még nagyon jóban voltak, és ahogy hallottuk, számtalan esetben komolyan hozzájárultak a Fidesz választási sikereihez, hiszen a pártkasszába visszacsorgattak ezekből a pénzekből. Ugyanígy nem képesek önök a Fertő tó ügyét felszámolni, ahol gyakorlatilag a komplett Fertő tavi nádast még az MSZP-SZDSZ-kormány idején átjátszották egy magánembernek örökös ingyenes nádaratási joggal, majd hiába ígértek a helyieknek fűt-fát, mikor kormányra kerültek, kiderült, hogy ez a vállalkozó bizony a legutolsó választásokon már nem a baloldali kampányt finanszírozta és segítette. De beszélhetnénk a cukorgyárak esetéről is, amikor ugyan felállt egy vizsgálóbizottság, egész komoly következtetéseket le tudtunk vonni belőle, de semmiféle következménye nem lett ennek a történetnek sem, ahogy egyébként a teljes magyar élelmiszeripar elherdálásának sem.A földpályázatokkal kapcsolatban már több személyes élményem van, hiszen időben közelebb történt. Számtalan olyan ügyet láttam én magam is, amikor bementem az NFA-hoz, kikértem a vesztes és nyertes pályázatot, és az, mondjuk, szóról szóra megegyezett. Arra lusták voltak az elején, hogy pályázatokat írjanak a haverjaiknak, egész egyszerűen egy jól sikerültet lemásoltak, majd a szubjektív pontoknál a saját barátaiknak sokkal több pontot biztosítottak. Aztán, hogy ne tudjunk az ügyek végére járni, végül hoztak egy rendeletmódosítást, ami alapján a pályázat döntésének napján postára küldték a vesztes pályázatokat, hogy még módunk se legyen összehasonlítani ezeket.És el is jutottunk odáig, hogy földeladás kérdéskörben ‑ ugye mai aktuális témák ‑ az a bandaháború, ami zajlik, annak gyakorlatilag áldozatává vált a 380 ezer hektár állami tulajdonban lévő termőföld. Itt is jól látszik, hogy egy jól felkészített stratégia alapján próbálják meg a zsíros falatokat átjátszani a saját köreiknek. Én tudom, hogy sok olyan 3-5-10 hektáros terület lesz, amit valóban megszereznek majd helyben élő családi gazdálkodók, de ahogy már ma is elhangzott, azért ne nézzük egymást hülyének, 180 millió forintos területeket nem fognak ilyen gazdálkodók megvásárolni. Komoly tőke kell hozzá, és jól láthatóak azok a kormány közeli körök, akik erre rá is startoltak. Nagyon nagy szégyennek tartom egyébként, hogy 2015-ben most ott tartunk, hogy gyakorlatilag a román korrupcióellenes mintát irigylésre méltónak tartjuk, és boldogok lennénk, ha már ott tartanánk. Azt hiszem, hogy ezt 10-15 évvel ezelőtt senki nem gondolta volna, hogy egyszer még a román lesz ebben a példa. Úgyhogy remélem, hogy ezekre majd egyszer érdemi választ kapunk, és az elszámoltatáshoz is hozzájárulunk. Ha más nem, akkor ’18-tól egy Jobbik-kormány. (Taps a Jobbik soraiból.)
 • KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Szóba került itt ma már Siófok ügye, és ha már Siófok ügye szóba került, akkor emlékeztetném önöket, hogy az elmúlt 25 év tele volt korrupcióval. Ki emlékszik már? Emlékszünk még, de ítélet még nem született, ugye például Sukoró ügyében, de hogyha a Balaton-partra visszamegyünk, akkor az SCD-kempingek ügyét is jó lenne felvetni. Hiszen ugyan akkor szocialista kormányok voltak, de a megyei közgyűlésekben, amelyek az előadó szerepében tetszelegtek ennél az adásvételnél, bizony fideszes közgyűlési elnökök foglaltak helyet, és bizony azóta sem derült ki, hogy hogy történhetett meg az, hogy szinte az összes Balaton-parti kempinget elkótyavetyélték, azokból a több száz milliárdos beruházásokból, amelyeket ez az offshore hátterű cég ígért, azokból semmi nem valósult meg. Végül ki is szállt ebből a projektből, és óriási veszteség érte ott is a megyei önkormányzatokat ezeknek a területeknek az értékesítésével. A legértékesebb Balaton-parti területek.A minap vitáztunk itt Witzmann Mihály képviselő úrral siófoki problémákról, de ugye ma is elhangzott már, volt egy hangfelvétel, amiről ő nem tudta bizonyítani, hogy a hangfelvételen nem ő hallható, sőt egyértelműen ő hallható, ahol arról van szó, hogy a Somi hulladéklerakós projekten keresztül hogyan fogják az ő kampányát megfinanszírozni a Közgép részéről, még annak idején 2013-ban, a 2014-es kampányban. Szóval, csupa olyan konkrét ügyet hozunk ide, beszélhetnék még akár a Club Aliga eladásáról vagy az Aranyföveny Kft.-ről, rengeteg olyan Balaton-parti ingatlanügyletről, ahol a korrupció gyanúja felmerült, amiket ugyan az ügyészség tucatjával söpört le, mondván, hogy nem történt bűncselekmény, pedig értékbecslő által bizonyítottan több százmilliós kár érte az államot. És erre önök válaszul mindig csak kovácsbélázni tudnak. Mi több tucat ügyet hozunk fel, önök egyetlen üggyel próbálnak minket ütni, teljesen szánalmas és reménytelen módon. Mi azt mondjuk, hogy ezek az ügyek bizony rá fognak égni önökre, és ezek az ügyek fogják önöknek a 2018-as választási vereségüket okozni. Reméljük, hogy így lesz. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik soraiból.)
 • MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Nagyon szépen köszönöm. Két percben egy-két gondolatot hadd ajánljak a képviselő urak, hölgyek figyelmébe. Nagyon nagy különbség van aközött, amiről önök beszélnek, és amiről mi beszélünk az ellenzék részéről. Én vállalom azt a 2013-as mondatomat, amit Dunai Mónika képviselő asszony és többen is idéztek, hogy igen, a korrupció egy mérgező valami, és az független a pártpolitikától. Azt gondolom, hogy attól, hogy egy szocialista kormány idején voltak botrányok, voltak korrupciós ügyek, ez még nem mentesíti önöket azalól, hogy a korrupciógyanús ügyeket kivizsgálják, és ha erre utaló jel van, annak tisztességgel utánajárjanak. Az nem válasz erre a kérdésre, mikor egy ilyen parlamenti vita zajlik, hogy öt éve önök kormányoznak, és azt mondják, hogy azzal ütjük ki a saját korrupciógyanús ügyeinket, hogy ráolvassuk az ellenzékre, hogy hol éppen mi történt korábban. Értem én ezt kommunikációs szempontból, hogy ez egy jó alkalom, de alapvetően azért kezdeményeztük mi ezt a vitát, mert azt szeretnénk, ha Magyarország a korrupciós index tekintetében minél jobb helyezést érne el. És tudják, egy nagy különbség van a mi kormányaink idején történt botrányok, meg az önök kormánya idején történt botrányok között, hogy a mieinknél kivizsgálták ezeket, és vannak döntések, amiről Rétvári államtitkár úr is beszélt, az önök idejében pedig folyamatosan eltussolják ezeket az ügyeket. Én ha fideszes lennék, Simicska Lajos, Mészáros Lőrinc, Garancsi után nem mernék megszólalni a parlamentben, nemhogy az ellenzéket vádolnám azzal, hogy mit hogyan csináltak. Úgyhogy én több szerénységet várnék a fideszes képviselőktől ezeknek az oligarcháknak a háttértámogatása mellett, különösen úgy, hogy egy gázszerelő, kérem, az első 80 leggazdagabb ember között van ma Magyarországon, sőt minden évben 6-10-et tud előrelépni. Én ilyen karriert kívánok minden magyar gázszerelőnek. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps az MSZP soraiból.)
 • DR. RÉTVÁRI BENCE, az Emberi Erőforrá­sok Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Itt képvi­selő­társunk megpróbálta a saját 2013-as mondatait magyarázni, és a bíróságokra hivatkozott, hogy a bíróságok hogyan és miként döntenek. Én csak egyetlenegy kérést intéznék a szocialista frakció jelen lévő öt képviselőjéhez: mondjanak egy olyan szocialista miniszterelnököt, aki szerint a szocialista kormány nem korrupt. Mert Bajnai Gordon azt mondta, hogy a 2010 előtti korrupciós ügyekből elege volt az országnak. Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy azért hagyta ott a Szocialista Pártot, mert ott lopnak, és jobb, ha nem tudjuk, honnan jönnek a pénzek. (Mesterházy Attila: Mészáros Lőrinc, Simicska!) Medgyessy Péter azt mondta, hogy az SZDSZ és ezáltal a kormány tele van korrupciós ügyekkel. (Mesterházy Attila: Mészáros Lőrinc!)Kedves jelen lévő szocialista Képviselő Urak! Mondjanak egy olyan szocialista miniszterelnököt, aki szerint a szocialista kormány nem korrupt! (Mesterházy Attila: Mészáros Lőrinc!) Nincs ilyen. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból. ‑ Gőgös Zoltán: Mészáros Lőrinc… ‑ soroljuk? Attól, hogy a Fidesz nem mondja, még azok!)
 • HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én azt a gondolatmenetet szeretném folytatni, amit az előbb Mesterházy Attila kezdett meg, hogy van-e valami értelme ennek a mai vitának, és van-e valami értelme annak, hogy itt korrupciós ügyekről beszélünk. Az a helyzet, hogy én is kigyűjtöttem néhány példát, és azt hiszem, hogy egész hosszan tudnék konkrét korrupciós ügyekről beszélni, de nem nagyon van értelme, mert elég sokról beszéltünk, és szerintem most már sikerült a politika becsületét még mélyebbre ásni, mint valaha volt, úgyhogy nem a konkrét ügyek felsorolásával akarok foglalkozni, hanem azzal, hogy milyen következménye van annak, hogyha kiderül valamilyen korrupciós ügy. Ennek a mai vitának is valahogy úgy szólt a címe, nem fogom tudni szó szerint idézni, de a második része arról szólt, hogy a korrupt politikusokra nézve milyen következmények vannak, arról is kellene hogy valamit itt vitázzunk. Önök beszéltek arról, hogy ha valahol a korábbi időszakban korrupciót találtak, akkor voltak szervek, amelyek annak utánajártak, és megfelelő ítéletek is születtek ebben az ügyben. De ahogy erre már egy kétperces felszólalásban utaltam, ma valami egészen mást látunk. Korrupciós ügyek tömkelege került elő itt ma is, egy nagy különbség van a korábban felmerült ügyekhez képest, hogy ezen ügyekben kivétel nélkül nem indul eljárás. Önök nemcsak hogy elássák ezeket az ügyeket, hanem mostanában valami olyan jelenség is megjelent, kísérőjelenség, amiről muszáj, hogy beszéljek itt, a parlament keretei között, főleg, amikor a korrupcióról van szó. Visszamennék ismét a siófoki ügyekhez. Nem elég, hogy a Siófokon napvilágot látott ügyekben, kivétel nélkül a hangfelvételeken, amelyeken egyértelműen a szereplők beismerték, hogy ők beszélnek rajta, hogy ezek a beszélgetések megtörténtek, olyan súlyos közbeszerzési visszaélésekről, tiltott párttámogatásról és egyéb bűncselekményekről van szó, amelyekben kivétel nélkül minden európai országban biztos, hogy legalább nyomozás indulna, és valakit felelősségre kellene vonni, hogy mégis ez hogy történhetett meg. Vagy azért kellene felelősségre vonni a szereplőket, mert miért beszélnek hülyeségeket, vagy azért, mert amiről beszélnek, az tényszerű. Jelen esetben, ha ezen felvételeket valaki meghallgatja, vagy elolvassa azoknak a leiratát, akkor látszik, hogy nem hülyeségeket beszélnek, hanem tényszerű állításokról van szó, hiszen amikről itt beszéltek, azok a cselekmények meg is történtek. Azonban válasz nélkül marad, hiszen az ügyészség nem az ügyekben nyomoz, hanem az után nyomoz, méghozzá nagy erőkkel, hogy ki készítette a felvételt, és hogy hogyan került ez a felvétel napvilágra. Ez is önmagában elég nagy probléma, de az utóbbi hetekben, ami történt, tisztelt képviselőtársaim, olyan botrány, hogy Magyarországon én nem gondoltam volna, hogy az ötvenes évek után ismét előfordulhat ilyen. Hiszen egy olyan cikk került a Facebookon publikálásra, amelyben egy siófoki állampolgár bement a könyvtárba, hogy kikutassa, a korábban hozott előterjesztésekben és meghozott döntésekben talál-e olyan visszaéléseket, ami arra utal, hogy a korábbi fideszes vezetés, ami arról híresült el, hogy mindenki korruptnak tartotta a városban, ezért is cserélték le a polgármestert, ezeknek a pletykáknak talál-e valami alapot. És ez az állampolgár publikált egy Facebook-bejegyzést, ahol egészen tényszerűen leírja, hogy mit talált, amiben leírja azt, hogy az önkormányzat ‑ megnevezi a polgármestert is ‑ kiírt egy pályázatot 2014. április 2-án, amiben a Mártírok útja 5-7. szám alatti ingatlanon található 66 négyzetméteres lakást kínálta értékesítésre. És ebben a történetben az a nagyon érdekes, hogy ez az ingatlan a Beszédes József sétány, tehát a diszkósor sarkán található, a kertmozival egybeépítve. Ezt az ingatlant végül is sikerült az önkormányzatnak 5 millió forintért eladni egy olyan vállalkozónak, akiről a városban mindenki tudja, hogy egy fideszes vállalkozó, minden vállalkozása a Fideszhez köthető valamilyen módon, és azt is lehet róla tudni, hogy a polgármesterrel igen jó viszonyban van. Viszont ezt nem állítja a cikk írója, csak annyit ír, hogy ez a nevén nevezett vállalkozó vitte el 5 millió forintért ezt az ingatlant, azaz 75 forintért (sic!) négyzetméterenként; ami egy elég gyanús történet, hiszen ezen a területen 500 ezer forint a négyzetméterár és nem 75 forint (sic!) az átlagár. Erről abszolút tényszerű megállapításokat tesz, leírja azt is azon kívül, hogy ki nyert, hogy úgy értékesítették ezt az ingatlant, hogy a tulajdonos állam nem mondott le az elővételi jogáról, valamint azt állapítja meg, hogy sem a kiírásban, sem a szerződésben nincs nyoma semmilyen ingatlanbecslésnek. Tudják, mi történt ezek után? Miután megjelent ez a cikk, 42 siófoki állampolgár felháborodva, ezt az írást érdekesnek találva megosztotta a saját Facebook-profilján. Majd ezt követően mind a 42 embert, pontosabban nem mind a 42-t, csak huszonvalahányat, mert még ebből is válogattak, az ügyészség beidézte gyanúsítottként, ahol az ügyészségi meghallgatáson közvádas eljárást indítottak egy bukott polgármester ügyében. Ez egy januárban publikált cikk, és még októberben bukott meg a polgármester. Egy bukott polgármester korrupciógyanús ügyé­ben megjelent egy cikk, és az ezt Facebook-oldalu­kon megosztó állampolgárokat az ügyészség becitálja közvádas eljárásban, ahol rabosítják őket, és úgy hallgatják ki őket gyanúsítottként. Egyszerű állampolgárok mindenféle minősítést nélkülöző tényfeltáró cikket megosztanak a saját Facebook-profiljukon, és beidézik ezeket az embereket közvádas gyanú­sítotti eljárásban egy olyan ügyben, ahol közszereplő közvagyonról döntött, és egyébként ma már nem közszereplő, tehát semmiképpen nem lehetne közvádas eljárásban őket beidézni és rabosítani. Mi ez, ha nem egy ócska megfélemlítéses ügy?! És nem elég, hogy úgy idézték be őket, hogy először telefont kaptak a rendőrkapitányságról, nem mondták meg, hogy milyen ügyben keresik őket, csak hívták, hogy jöjjenek be, mert szeretnék őket meghallgatni. Majd amikor bementek, akkor közölték velük, hogy gyanúsítotti meghallgatáson vannak közvádasként, és rabosítani fogják őket. Majd ezt követően, mikor rájöttek, hogy ez így nem jó, ezek után ismételten behívták őket, és az indoklásban a következőt fogalmazták meg: „További bizonyítási eszközök beszerzése, házkutatás, további gyanú­sítotti kihallgatások és az ezek eredményének ismeretében szükséges intézkedések foganatosítása szükséges, ami a nyomozás határidejének az ezek elvégzéséhez szükséges ideig történő meghosszabbítását tette indokolttá.” Tehát nem elég, hogy ráijesztettek ezekre az emberekre, mert meg merték ezt a cikket osztani a Facebook-oldalukon, hogy rabosítják őket, ott fényképezgetik, táblával a kezükben, hanem még kapnak egy indoklást is, hogy még házkutatásra is számíthatnak. (21.20)Amikor a védőügyvéd megkérdezte, hogy lesz-e házkutatás, nem tudott ez ügyben megnyugtató választ adni a nyomozást végző rendőr. Majd az is kiderül az ügyben, hogy nem a siófoki ügyészség nyomoz az ügyben elfogultság miatt, hanem a fonyódi vezető ügyész, az a fonyódi vezető ügyész, aki egyébként éveken keresztül kollégája volt az említett polgármester feleségének, hiszen ő Fonyódon volt bíró. Szóval, az nemcsak az eddig említett korrupciós ügyekből állapítható meg, hogy ez egy tipikus maffiaállam, hanem abból, ahogy önök működtetik ezt az államot, ezekből a megfélemlítéses eszközökből, amelyekkel önök jól megüzenik, hogy ha valaki fel meri emelni a szavát, vagy bármit nyilvánosságra mer hozni, önök hogy hurcolják meg ‑ ez egyszerűen elfogadhatatlan, szégyen és gyalázat! S nemhogy következménye nincs annak, ha önök közül valaki lebukik, hogy korrupt volt, hanem azt hurcolják meg, az ellen indítanak eljárást, aki ezt a korrupciót napvilágra hozza, ami, tisztelt képviselőtársaim, szégyen. Úgyhogy ha valami tanulsága kéne hogy legyen ennek a mai vitának, akkor az az, hogy túl kellene lépni ezeken a korrupciós ügyeken. El kellene fogadni azokat a javaslatokat, amelyeket számtalanszor nyújtott be újra és újra a Szocialista Párt is, hogy hogyan kellene átláthatóbbá tenni a pályázatos eljárásokat, hogyan kellene az összeférhetetlenségi szabályokat szigorítani, hogyan kellene az elszámoltathatóságot javítani, például a vagyonnyilatkozat-tételi követelményeket is hogyan kellene szigorítani. (Németh Szilárd István: Simon, Simon! ‑ Gőgös Zoltán: Rogán, Kósa!) Azzal is egyetértek, hogy igenis kéne a képviselők, politikusok vagyongyarapodását és akár a családtagok vagyongyarapodását is vizsgálni. Mert ha ez lenne, tisztelt képviselőtársak, akkor nem lehetne arra hivatkozniuk önöknek, amikor sorra lebuknak képviselők azzal (Gőgös Zoltán: Simont bevitték, Rogánt nem vitték sehová!), hogy megmagyarázhatatlan összegekből házakat építenek, luxusautókat vásárolnak, hogy családi összefogással vagy baráti kölcsönből vásárolták ezeket a házakat, ingatlanokat vagy akár nagy értékű gépkocsikat, hiszen tételesen a családban is meg lehetne vizsgálni, hogy ennek van-e fedezete vagy nincs.Amíg erre nem lesz bátorság, hogy ezt Magyarországon politikai erő meglépje, addig mindig ilyen ügyekről fogunk beszélni. Ezért én is egyetértek azzal, hogy változnia kell a magyar politikának, le kell szűrni a tanulságokat. Ezt a gyalázatot, amit itt oda-vissza lehetett hallgatni, nem lehet tovább folytatni. Biztos voltak a múltban is hibák, és az is biztos, hogy ahogy most működik az állam, az is egy maffiaszerű működés, sokkal rosszabb, mint valaha volt. Ezt nem szabad tovább folytatni. Ezeket a közéletet kitisztító intézkedéseket, javaslatokat be kell fogadniuk önöknek, tisztelt kormánypárti képviselők, hiszen önöké a többség, meg kell szavazni, és le kell zárni a korrupció lehetőségét. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps az MSZP padsoraiból.)
 • DR. RÉTVÁRI BENCE, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Ez már a többedik ellenzéki felszólalás, amely azzal kezdődik, hogy így utólag már nem is értik, miért kezdeményezték ezt a vitanapot. Amikor itt találkoznak a saját korrupciós ügyeikkel, a saját megmagyarázhatatlan ügyeikkel, és mindegyik pártnak meg kéne mondania, hogy pontosan mi az álláspontja ezekben a kérdésekben, és egyfajta tükröt mutatnak a kormánypárti képviselők az ellenzéki képviselőknek, akkor hirtelen rájönnek arra, hogy nem is kellett volna talán ezt a vitanapot elindítaniuk, és ők is meglepődnek ennek a mostani lefolyása kapcsán. (Gőgös Zoltán: Ezt nem mondtuk!) Tisztelt képviselő hölgyek és urak, önök kezdeményezték ezt a vitát, úgyhogy ne lepődjenek meg, ha a valóság szembejön, és az az önök számára fájdalmas.Harangozó képviselő úr több törvénymódosítást sorolt fel, hogy mennyi mindent kellene csinálni. De, tisztelt képviselő úr, önök háromszor voltak kormányon Magyarországon! Kétszer feles többségük volt, egyszer kétharmados többségük. Most mondja, hogy miket kellene, kellett volna megtenni a korrupció ellen. (Harangozó Gábor István: De most ti vagytok kormányon! Ti miért nem csináljátok?) Ez a kormány igencsak hosszú listát sorolt fel, hogy mennyi törvényt módosítottunk, hogyan védtük a nemzeti vagyonról szóló törvényben a közösségi pénzügyeket (Gőgös Zoltán: Mégis szétlopják!), hogyan szigorítottuk a büntető törvénykönyvet, hogyan adtunk plusztámogatást a bíróságoknak, hogyan adtunk plusztámogatást az ügyészségnek, hogy ez a félszáz fős korrupcióellenes, korrupciót kivizsgáló csapat jöjjön létre, amely nemcsak Budapesten van, de vidéki városokban is (Gőgös Zoltán: Mit vizsgál?), hogy hogyan biztosítottuk akár ellenőrző albizottságokban a kormánypárti többséggel a korrupciós ügyek kivizsgálását. (Gőgös Zoltán: Milyen kormánypárti többséggel?)És még lehetne sorolni, hogy hányféle sarkalatos és feles törvénybe raktuk be a közpénzek pontosabb védelmét, vagy akár alaptörvényi szintre emeltük azt, hogy átláthatatlan hátterű cég ne jusson állami pénzekhez. És az utóbbi fél évből is találhat törvénymódosítást, amely a körbetartozásoknak az ügyét igyekszik javítani adott esetben, bár ez a korrupcióval nem függ össze.Rengeteg törvénymódosítást tudtunk felsorolni, ön pedig csak azt mondja, hogy mit mulasztottak el a szocialista kormányok. Ha akkor önök azt megtették volna, lehet, hogy most nem kéne olyan Kovács László-i jóslatokkal szembenézniük, amely az MSZP parlamentből való kiesését vizionálja. (Gőgös Zoltán: Mi akkor is megélünk ám, de te mit csinálsz? ‑ Taps a kormánypártok padsoraiból.)
 • CSEPREGHY NÁNDOR, a Miniszterelnökség államtitkára: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselő Úr! Az a legnagyobb probléma az MSZP-vel, hogy amikor parlamenti többsége volt, akkor semmilyen törvényt nem hozott, amikor pedig kisebbségben van, akkor minden olyan törvény elfogadását megpróbálja meggátolni, amely pont az átláthatóságot szolgálja.Engedje meg, hogy az európai uniós források felhasználása kapcsán két dologra felhívjam a figyelmét, részben reagálva a Jobbik kérdésére is. Valóban, 2012-ig nagyon sokat beszéltek arról, hogy mennyire fontos fellépni az offshore-vállalkozások ellen bármilyen közpénzfelhasználásban. A 2012-ben hatályba lépett Alaptörvény rendelkezik arról, hogy Magyarországon offshore-vállalkozás nem kaphat semmilyen pénzt, ami közpénz, legyen az európai uniós forrás, vagy legyen a hazai költségvetés támogatása. 2013. augusztus 12-én vette át a Miniszterelnökség a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felügyeletét. Ekkor döntött arról Lázár miniszter úr, hogy egy átfogó vizsgálatot rendel el minden olyan európai uniós projekt kapcsán, amely 2007 óta támogatást nyert. Ennek a vizsgálatnak az lett a vége, hogy 306 projekt esetében került megállapításra, hogy átláthatatlan tulajdonosi háttérrel rendelkező cégek jutottak ilyen forráshoz, 195 projekt esetében ‑ 2012 előtti felhívásokról beszélünk ‑ az erkölcsi számon kérési lehetőség a kormány kezében van, de jogi mozgástér nincs, azonban 111 esetben indult olyan szabálytalansági eljárás, amelyből eddig 81 zárult le pénz-visszaköveteléssel. Eddig 2 milliárd forintot tudott az állam visszakövetelni, de további tízmilliárdok vannak visszakövetelés alatt, 49 döntés esetében pedig jogerős fellebbezést nyújtottak be az érintett cégek.Tehát azt gondolom, az a rendszer, amely most az uniós források kihelyezésében lehetőséget ad arra, hogy a cég ne csak arról nyilatkozzon, hogy ő megfelel minden törvénynek, hanem tételesen bizonyítania kell, hogy mely passzusait miért teljesíti, az egy olyan irányba mutat, amely mindenképpen a közpénzek szabályos felhasználása felé tesz lépéseket. Egy mondattal még a közbeszerzési kérdésekre is visszatérek. Az új közbeszerzési törvény a 2016-os tavaszi direktívát megelőzően vezeti be Magyar­országon elsőként az Európai Unió 28 tagállamában azokat az elvárásokat, amelyek szerint immár csökken azoknak a közbeszerzési eljárásoknak a köre, ahol háromajánlatos eljárást lehet alkalmazni, csökken azoknak a közbeszerzési eljárásoknak a köre, ahol lényegében az ajánlatkérő szándékától függ az, hogy milyen cégeket hív meg. Bárkinek, akinek kötelezettsége van a közpénzek elköltésében arra, hogy közbeszerzést alkalmazzon, lehetősége és kötelessége ezt a közbeszerzési döntőbizottság honlapján megjelentetni és minden ott jelentkező ajánlattevőtől érdemi ajánlatot kérni. Bővülnek az összeférhetetlenségi szabályok, és nagyon fontos, hogy a nyilvánossághoz kapcsolódó adatok köre is bővül, amelynek köszönhetően, azt gondolom, a jelenlegi kormányzat nemcsak a tettek, hanem a közmegítélés szerint is egy olyan lépést tesz, ami a közpénzek szabályos felhasználását minősíti pozitív irányba. Képviselő úr, amikor önök kormányon voltak, semmit nem tettek ezért, ellenzékben pedig minden ilyen javaslatot leszavaztak. Szerintem ez mindent elmond az MSZP-ről. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok pad­soraiból.)
 • DÖMÖTÖR CSABA, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára: Köszönöm a szót. Harangozó úr felszólalásából azt szűrtem le, hogy szívén viseli az ingatlanok sorsát, a felelős ingatlangazdálkodást. Szerettük volna, ha ugyanilyen gondossággal jár el akkor, amikor Juhász Ferenc és államtitkára jogtalanul szerzett lakást (Gőgös Zoltán: Ülj le! Mert a Budai hogy szerzett?), kimerítve a hűtlen kezelés fogalmát. Ugyanilyen gondossággal kellett volna akkor eljárni, amikor Hiszékeny Dezső 5 millió forintot kért egy üzlethelyiség bérbeadásáért a vád szerint. (Gőgös Zoltán: Ezt te állítod?) Ugyanilyen gondossággal kellett volna eljárni, amikor áron alul értékesítettek terézvárosi ingatlanokat. Ugyanilyen hangosnak kellett volna lenni akkor, amikor valaki négyszeres pénzt keresett a moszkvai kereskedelmi kirendeltség továbbadásán, és az ön pártja hangosabb lehetett volna, mert ön, azt hi­szem, még fiatal volt akkor, de a pártja mindenkép­pen hangosabb lehetett volna akkor, amikor 15 millió forintért játszották át a csillebérci üdülőkomp­lexumot. (Harangozó Gábor István: A Fidesz‑szék­házat!)(21.30)Ön azt említette, hogy túl kell lépni ezeken az ügyeken. Én ezzel nem értek egyet, a kormány ezzel nem ért egyet. Amíg minden részletét meg nem ismerjük ezeknek az ügyeknek, addig a kormánynak is aktívnak kell lennie, és önöknek is segítenie kell azt, hogy tisztább képet kapjunk. A választók is joggal várják el ezt. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
 • NOVÁK ELŐD (Jobbik): Tisztelt Országgyűlés! A páholyunkból követtük a vitát Horváth Andrással, az adóhatóság volt munkatársával, akiben egyébként volt annyi civil kurázsi, hogy meg merte nevezni azt, hogy bizony a kormányzati körök támogatásával, a NAV asszisztálásával több ezer milliárd forintos adócsalás folyik Magyarországon.Arra jutottunk, ahogy itt a vitát figyeltük, hogy a jelenlegi kormánypártok, mondjuk, Romániával szemben Magyarországon azért nem juttatták rács mögé a korábbi kormányok egyetlen komoly vezetőjét sem, mert félnek precedenst teremteni, és félnek, hogy egy újabb kormányváltás után könnyebb lehetőség lesz akár ügyészség által elszámoltatni, akár önmagukat. Azonban hadd nyugtassam meg önöket, hogy emiatt ne aggódjanak és emiatt ne habozzanak a kormányra már úgysem kerülő MSZP politikusbűnözőit elszámoltatni, mert ha a Jobbik kerül kormányra, akkor nem fogjuk kímélni, sőt dupla büntetéssel szeretnénk lesújtani a politikusbűnözőkre.Mielőtt a politikusbűnözés elleni programcsomagunk közül 12 kedvenc pontomat legalább címszavakban ismertetném, előtte, ha már itt annyi anekdota elhangzott különböző kormányzati korrupciókkal kapcsolatban, két esetet, röviden: esettanulmányt hadd említsek én is, ami azért jól jelzi, hogy hogyan maradt itt el az elszámoltatás mindkét oldalra vonatkozóan. Hiszen a média rendszeresen hangos attól, a kormánypárti média, a „jó Hír TV” különösen, az állami „jó Hír TV”, ha például az MSZP-nek különböző korábbi vezetőit elítélik első vagy másodfokon, annak ellenére, hogy aztán végül jogerősen sok esetben, legtöbb esetben mégiscsak fölmentik őket.Itt van például az MSZP egyik legnagyobb politikusbűnözője, az újbudai volt polgármester, Molnár Gyula, akit hivatali visszaélés miatt másodfokon letöltendő börtönbüntetésre ítéltek, ettől volt hangos akkor a média, aztán arról már kevesebbet beszéltek, hogy harmadfokon fölmentették. Na de ki mentette föl? Az MSZP korábbi alkotmánybíró-jelöltje, immár bíróként. Hát, micsoda elszámoltatás az, ahol az ügyészség szó nélkül hagy egy ilyen egyértelműen elfogult bírói ítélkezést? Hiába fordultam azonban utólag Polt Péterhez, hiába fordultam Szájer Józsefné Handó Tündéhez, az Országos Bírósági Hivatal vezetőjéhez, hogy egy ilyen egyértelmű esetben, amikor az MSZP volt alkotmánybíró-jelöltje immár büntetőbíróként menti föl a másodfokon még letöltendő börtönbüntetésre ítélt Molnár Gyulát. (Gőgös Zoltán közbeszól.)Nem lehet mit tenni, mert Szájer Józsefné Handó Tünde szerint is rendben van a dolog. Ez az elszámoltatás? Ezek után ne csodálkozzunk, hogy természetesen komoly vezetői az MSZP-nek nem követték Zuschlag Jánost a börtönbe. Persze, volt ennek más oka is, ahogy ő elmondta, például maga a mentelmi jog kérdése, ami nemcsak az elítéléstől véd, de már attól is, hogy nyomozni lehessen politikus esetében.Azonban két esetet ígértem, van természetesen a másik oldalon is bőven, és innen hadd hozzam, ha már itt az elmúlt időszakban Simicska-talicskával és Nyerges-vontatóval hordták szét a közpénzt, akkor hadd hozzam azt a példát, amiben abban bíznék, hogy legalább most utólag biztosítják az elszámoltatást. Simicska Lajos cégbirodalma ügyében ennek ellenére nem látunk semmilyen érdemi nyomozást. Hiába tettem feljelentést például, amikor egy hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárásban a piaci ár nyolcszorosáért folytathatott Simicska Lajos egyik reklámcége, az ő érdekeltségébe tartozó egyik reklámcég kormánypropagandát óriásplakátokon többek közt közpénzből, a piaci ár nyolcszorosáért. Az ügyészség elutasította a feljelentést, sőt, az önök törvénymódosításának, egy néhány évvel ezelőtti törvénymódosítás hatására immár jogorvoslattal sem élhetünk a nyomozást megtagadó, elutasító ügyészségi határozattal szemben.Itt tartunk tehát, és sajnos úgy tűnik, hogy a viszonyuk megromlása ellenére, mivel azok még közös mutyik voltak, továbbra sem hajlandók elszámoltatni ezeket. Bár a napnál is világosabb, hogy mi másért szorulna ki most a közbeszerzésekből Simicska Lajos. Mi változott? Most már nem olyan jók a cégei? Teljesen nyilvánvaló, hogy csak a politikai kapcsolatok megromlása az, ami az egyértelmű statisztikák, a pályázataik elbukása mögött húzódik, mégis elszámoltatásra tulajdonképpen nem számíthatunk.És akkor végül csak címszavakban azok a politikusbűnözés elleni programpontjaink, melyek közül vitaindító vezérszónoklatában Vona Gábor is többet elmondott. Sajnos, a vita mégsem erről szólt, ezekről a törvénymódosító javaslatokról, holott nekünk, tör­vényhozóknak ez az elsődleges feladatunk. Nem a sárdobálás, amit itt önök folytattak, próbálva sulykolni a Kovács Béla-ügyet mindenféle bizonyíték nélkül, hanem az, hogy olyan törvényeket hozzunk, ami párthovatartozásra való tekintet nélkül vissza­szorítja a politikusbűnözést. És ilyen kellene hogy legyen még mindig, bár komoly sikereket értünk el a politikusbűnözés egy törvényesített, legáltalánosabb for­mája terén, a politikusi álláshalmozás terén, de mégis sok lépésre volna még szükség. Elég, ha csak mondjuk, hogy a Honvédelmi Minisztérium köz­igazgatási államtitkárára gondolunk, akinek nem­hogy másod-, de harmad-, negyed- és ötödállása is van, négy állami cégben igazgatósági elnök.Itt van tehát az álláshalmozás elleni küzdel­münk, itt van a mentelmi jog eltörlése, a politikusok által elkövetett gazdasági bűncselekmények elévü­lésének megszüntetése, a kommunista vezetők elszá­moltatása, mert még ezzel is adós, nemhogy az elmúlt nyolc év, amit oly sokat emlegettek, bár most már lassan inkább a saját elmúlt nyolc évükről kell majd beszélni. Majd arról beszélünk mi. Minden­esetre itt van még a kommunista vezetők elszámol­tatása és közéletből való kitiltása, ami szintén vissza­szorít­hatná, például a KISZ KB-titkár Gyurcsány Ferenc nem lehetne, mondjuk, országgyűlési kép­viselő, nemhogy miniszterelnök nem lehetett volna, ha lett volna rendszerváltás. És említhetnénk a titko­sí­t­ásokat, ami szintén nemcsak az állambiztonsági múltra, hanem az elmúlt rendszerre, az elmúlt 25 év mutyijaira is jellemző. Ezekre sem reagáltak, ezekre a felvetéseinkre is csak Kovács Béla, mint mindenre, ez volt a válasz.Itt van még a képviselők esetleges más állam­polgárságára vonatkozó nyilatkozattételi kötele­zettség. Ugyanis, ha kiderül, mondjuk, korábban Simon Gáborról, hogy egy afrikai banánköztársaság állampolgárságával rendelkezik, akkor egyértelmű, hogy menekülő útvonalat épített ki. Miért, ha nem azért, mert takargatnivalója van? Ezért szeretnénk ezeket nyilvánosságra hozni.De szeretnénk ezen túlmenően a képviselők hozzátartozóinak vagyonnyilatkozatát is nyilvá­nos­ságra hozni, amit jelenleg az Országgyűlés széfjében őriznek, kivéve a Jobbik politikusaiét, hiszen mi min­den hozzátartozónk, gyermekünk vagyon­nyilat­kozatát a Jobbik honlapján nyilvánosságra hozta minden országgyűlési képviselőnk. Szeretnénk rend­szeres vagyongyarapodási, vagyonosodási vizs­gálatot is, sajnos ez is komolyabb visszhang nélkül maradt, hacsak az MSZP-nek az ellenzékből oly nagy szavait nem tekintjük visszhangnak. Kormányon meg­tehették volna, akkor persze nem tartották szük­ségesnek.És végül a képviselőkre, ha oda eljutunk, hogy végre büntethetünk is a titkosítások feloldása, men­telmi jog eltörlése és hasonlók után, mi dupla bün­tetést szeretnénk és a teljes vagyonelkobzás intéz­ményének megteremtését is. Többek közt ezért is gyűjtünk most aláírást a szavazas.jobbik.hu hon­lapon és szerte az országban aláírásgyűjtő stand­jainkon, mert a kormányzati korrupciót nagyon nagy problémának tartjuk. Ezért szeretnénk, ha ezt a program­cso­ma­gun­kat, zárásként talán még csak a visszahívhatóság in­téz­ményét említeném, ha ezeket elfogadnák. Hiszen a Jobbiknak olyan átfogó programja van a poli­tikusbűnözés visszaszorítására, amivel reméljük, nem kell megvárni a Jobbik kormányra kerülését, és egyet-kettőt ebből, ahogy a politikusi álláshalmozás visszaszorítását is már valamelyest, de el fog fogadni, mintegy ellenzéki javaslatra is az Országgyűlés. Köszönöm figyelmüket. (Taps a Jobbik soraiban.)
 • DR. RÉTVÁRI BENCE, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Novák képviselő úr itt a volt XI. kerületi szocialista polgármester ügyét hozta föl. Tisztelt Képviselő Úr! Az a büntetőügy azért indult el, mert a Fidesz-KDNP politikusai büntető­fel­jelentést tettek. Ha nem tették volna meg a fel­jelentést, nem indult volna el a büntetőügy. Ott volt a Jobbik is a kerületben, a Jobbik nem tett fel­jelentést, éppen ezért a Jobbik nem létező feljelen­tése nyomán nem indulhatott büntetőeljárás, csak a Fidesz-KDNP tette meg azt, amit egy politikusnak meg kellett tennie ott a kerületben. Sajnáljuk, hogy a Jobbik akkor is elmulasztotta ezt, más esetekben olyankor kiált bűncselekményt, amikor valójában nincsen, de amikor tényleges bűncselekmény van, akkor pedig elmulasztja azt, hogy feljelentést tegyen, de a Fidesz-KDNP ezt adott esetben megtette. (Novák Előd közbeszól.)Ami a Simicska-plakátfelületeket illeti, szerintem a tapolcai kampányban lehet, hogy ha ön hátrafordul és valamelyik képviselőtársával egyeztet, akkor lehet, hogy több információja lesz arról, hogy ki milyen felületen kampányol és hogyan. (Novák Előd: Piaci áron…) Ami pedig a hozzátartozók vagyonnyilatkozatát illeti, én nem láttam, hogy a Jobbik nyilvánosságra hozta volna Kovács Béla hozzátartozóinak vagyonnyilatkozatát. Ha majd ez megtörténik, akkor hiteles az önök követelése. Ameddig ezt csak követelik, de önmaguk nem tartják be, és mindenkire, úgy látszik, kötelezőnek gon­dolnák a kormánypárti sorokban, kivéve Kovács Béla esetében, addig ez, képviselő úr, hiteltelen követelés a Jobbiktól. Köszönöm szépen. (Taps a kormány­pártok soraiban. ‑ Novák Előd: A Jobbik honlapján fenn van minden országgyűlési képviselőé.)
 • VARGHA TAMÁS honvédelmi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Novák Előd képviselő úr felszólalásában említette a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárát és a Honvédelmi Minisztérium százszázalékos állami tulajdonban lévő cégét. (Gőgös Zoltán közbeszól.) A jogszabályokat teljes mértékben betartva tölti be a közigazgatási államtitkár úr az igazgatótanácsi elnökséget, és ez az a cég, százszázalékos állami tulajdonú cég, amely a védelmi beszerzési kormányrendeletnek és a kormány döntésének megfelelő eljárásrendben jut megrendeléshez, és a legteljesebb mértékben tiszteletben tartja az Európai Unió beszerzési normáit. Ezen kívül szeretném a tisztelt Országgyűlésnek elmondani, hogy a Transparency International 2015-ös, a magyar állami vállalatok átláthatóságára és közzétételi gyakorlatára kiterjedő vizsgálata alapján ez a tanulmány a törvénytiszteleti index alapján a maximálisan adható 100 ponttal a vállalati rangsor élére emelte a Honvédelmi Minisztérium tulajdonában lévő HM EI Zrt.-t. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban. ‑ Novák Előd: Öt főállása van!)
 • Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Korrupciós ügyek tekintetében azon elképesztő jelenségre is fel szeretnénk hívni a figyelmet, hogy majdnem minden országrészben ismeretesek olyan kormánypárti vagy akár korábbi szocialista polgármesterek, akik a 20 százalékos János, a 30 százalékos Béla ‑ és a keresztneveket be lehet helyettesíteni ‑ néven ismeretesek a környéken (Dr. Bitay Márton Örs: Béla, igen, jó!), és el kell hogy mondjuk: a visszaosztásoknak egészen szánalmas, a vadgazdaságokat érintő rendszere alakult ki Magyarországon, ami egyébként jobbikos vezetésű helyhatóságoknál nem tapasztalható. El kell hogy mondjuk, hogy mindez kiterjed nemcsak a közbeszerzésekre, de majdnem minden nagyobb építőipari beruházásra, éppen ezért a Jobbik a kormányzat figyelmébe ajánlja ‑ nem először ‑ azt, hogy igenis létre kellene hozni adott esetben német mintára egy olyan építésügyi hatóságot, amely a kiemelt beruházásokat automatikusan vizsgálja, de abban az esetben, hogyha a beszállítók ki nem fizetésének gyanúja merül fel, akkor hatósági eszközökkel fellépve adott esetben le is állíthatja a projektet. Nyilván nem az a célunk, hogy Magyarországon bármilyen építőipari beruházás leálljon, elmaradjanak a munkálatok, de ezen szankciónak a fenyegető ereje más nemzetgazdaságokban elegendő volt ahhoz, hogy ne merjék megtenni azt, amit mondjuk, a Megyeri híd esetében megtettek, hogy magyar beszállítókat ne fizessenek ki, magyar kivitelezőket csődbe döntsenek. Ezt szeretnénk tehát megelőzni, még két nagyon értelmes lépéssel kiegészítve. Az egyik az lenne, hogy a piaci árak, elfogadható piaci árak tekintetében egy tól-ig határ azért legyen megszabva hasonló beruházások és adott esetben közpénzeket érintő beruházások esetén is. Nem akarunk konkrét árakat megszabni, de a piaci folyamatok által indokolható tól-ig határokat igenis, hogy azok a hatszoros-nyolcszoros-tízszeres túlárazások megszűnjenek ebben a rendszerben, amelyek fojtogatják, bénítják a magyar gazdaságot. És ‑ még egyszer szeretném hangsúlyozni ‑ amellett, hogy bizonyos esetekben a meghívásos jellegű pályáztatással is igenis le kell számolni, szeretnénk elérni azt, hogy a kiemelt beruházásoknál minél magasabb magyar hozzáadott érték szerepeljen (Az elnök csenget.), és minél több esetben azok az automatikus vizsgálatok is lefolyjanak, amelyek egyébként ilyen esetben magyarokat kell hogy helyzetbe hozzanak, és el kell hogy töröljék ezt a korrupciós szisztémát Magyar­országon. Köszönöm a lehetőséget. (Taps a Jobbik soraiban.)
 • CSEPREGHY NÁNDOR, a Miniszterelnökség államtitkára: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő úr! Az építőipari kivitelezések kapcsán nagyon fontos változás, aminek a tendenciája már megjelent az előző időszakban is, hogy ne csak az ár legyen az egyedüli szempont, amely meghatározza azt, hogy milyen vállalkozás tud építőipari munkában részt venni közpénzből, méghozzá azért ne (Gőgös Zoltán: Mert a fideszesek drágák, azért!), mert ha megnézzük az elmúlt évek közbeszerzési gyakorlatát, több mint 50 százalékban nagy, multinacionális cégek voltak azok, amelyek a nagy európai uniós projekteket is és a hazai kivitelezéseket is elvitték Magyarországon. Én megértem, hogy az MSZP-nek, az LMP-nek egy idegen testtartás az, hogyha van egy kormányzat, amely a magyar vállalkozói érdekeket próbálja képviselni. Az új közbeszerzési törvény, amelynek a módosítása az Országgyűlés előtt van, többek között arról is szól, hogy ne csak az ár legyen az egyedüli szempont, hanem olyan feltételrendszereket emeljünk be a közbeszerzési gyakorlatba, amelyek generálkivitelezőként engedik kisebb vagy közepes méretű vállalkozásoknak a munkába való involválását, hiszen azt gondoljuk, hogy mind a 19 megyében vannak olyan helyi szereplők, akik igenis képesek arra, hogy közberuházásokat, lehet, hogy nominálértéken kicsit drágábban, mint egy multinacionális cég, de a hosszú távú fenntartási költségeket is figyelembe véve mégis olcsóbban valósítsanak meg, helyi munkahelyet hozzanak létre, és olyan cégeket támogassunk, amelyek Magyarországon működnek, Magyar­országon adóznak (Z. Kárpát Dániel: Így van!) és Magyarországon fektetnek be. Én azt gondolom, hogy vannak olyan ügyek ebben a tekintetben, amelyekért igenis érdemes konfliktusokat vállalni, és megnézni azokat a szándékokat, amelyek egy-egy európai uniós eljárás mögött vannak, hogy mely esetekben védi az Európai Bizottság valóban az európai versenyjogi szabályokat, és mely esetekben véd különböző nemzetközi cégeket, illetve azoknak a tulajdonosi hátterét. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
 • GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr, a szót. Csepreghy államtitkár úrtól szeretném megkérdezni, hogy ha mi nem tettünk semmit, akkor miért törölték el azokat az összeférhetetlenségi szabályokat, amelyek az európai uniós pályázatok bírálásában, döntéseiben érintett állami vezetők cégeit kizárták a pályázatokból. Tud erre nekem válaszolni, hogy miért törölték el? A mi időnkben se ügyintézőnek, se döntéshozónak nem lehetett olyan cége, amely nem normatív támogatásra pályázott. Ezt miért törölték el, államtitkár úr? Azért, hogy akár, mondjuk, az ön főnöke magának aláírja a támogatást Gorzsán? Azért? Vagy miért törölték el? Hozzák vissza! Önök vannak többségben, meg fogjuk szavazni. A mi időnkben ez így működött. Senkinek nem volt joga pályázatokon részt venni, akinek döntési helyzete volt, még ügyintéző szintnek sem, sőt családtagoknak sem. Vegyék ezt elő, és úgy vádaskodjon, hogy először nézze meg, miről beszél! Ezt önök törölték el, és nyilván azért, mert megvolt az érdekük, hogy eltöröljék. (Németh Szilárd István közbeszól.)A másik, hogy Dömötör államtitkár úrnak szeretném mondani, hogy jegyzőkönyvben van, amit mondott, ön azt állította, hogy Hiszékeny Dezső pénzt kért. (Dr. Bitay Márton Örs: Nem ezt mondta.) Ezt igazolnia kell. (Dr. Bitay Márton Örs: Nem ezt mondta!) Ezt mondta, ne mondjad, felírtam szó szerint: (Dr. Bitay Márton Örs: Az, hogy te ezt írtad fel, nem jelenti azt, hogy ezt is mondta.) pénzt kért egy ingatlan… 5 milliót kért egy ingatlan… (Dr. Rétvári Bende: Az ügyészség mondta ezt!) Ezért a kijelentéséért vállalnia kell a következményeket, vállalnia kell! (Németh Szilárd István: Fenyegetőzöl. ‑ Dr. Völner Pál közbeszól.) Nem vádaskodhat senki büntetlenül! (Közbeszólások a kormánypárti padsorokból.)Egyébként szeretném jelezni Novák képviselő úrnak is, hogy önt védi a mentelmi jog, hiába mondja, hogy lemond arról, nem mondhat le, mert ugyanezért a kijelentéséért vállalnia kellene a Gyulával szembeni felelősséget is. (Dr. Bitay Márton Örs: Milyen Gyula? ‑ Közbeszólások a kormánypárti pad­sorokból.)Nem kellene ezt csinálni, kedves barátaim, kedves hölgyeim és uraim, úgyhogy, államtitkár úr, jegyzőkönyv lesz róla, világos, nyilvánvaló, ezért felelnie kell. (Az elnök csenget.)
 • ANDER BALÁZS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Július 24-én Baranyában bomba robbant, nem titok, Tiffán Zsolt Facebook-bejegyzéséről van szó. A veretes mondatok mögött a Jobbik súlyos bűncselekményeket gyanított, éppen ezért kiváló képviselőtársam, Szilágyi György megtette a feljelentését, amit ‑ nem csoda ‑ a Fővárosi Főügyészség szépen el is utasított. Ismétlés a tudás anyja, éppen ezért felolvasnám ezeket a sorokat, mit is írt Tiffán Zsolt (Németh Szilárd István közbeszól.), és nagyon kérem kormánypárti képvi­selőtársaimat, hogy legalább egy ilyen politikai vitanap keretében válaszoljanak akkor itt a felmerülő kérdésekre, magyarázzák meg ezt a nagyon szégyenteljes bizonyítványt!„…Nem tűröm el ‑ írja Tiffán Zsolt ‑, hogy engem és társaimat ‑ akik a szívünket kitettük az Ős-Dráva program sikere érdekében ‑ nap mint nap megalázzanak! Többek között olyan politikai szereplők, akik a közéleti ‑ elnézést, elnök úr! - kurvál­kodáson kívül semmihez sem értenek, és semmit nem tettek még le az asztalra. Az Ormánság asztalára. Büntetett előéletű firkászok faggatnak a hülye és aljas kérdéseikkel naponta. Ha pedig megrendelés érkezik ezekhez a bűzlő médiumokhoz ‑ sajnos sokszor kormánypárti oldalról ‑, ők rögtön ugranak, s ordas hazugságokat terjesztenek rólunk. Amúgy tudjuk, kik osztják az észt a megyében közülünk. Összesen két emberről van szó… Pedig nem egy pártban vannak, mégis ők osztják le a lóvét... Ha kell, a sajátjaikra törnek, csak azért, hogy mások semmit se tehessenek. Viktor! Vedd már észre! Ezek maffiózók!” Uraim, kiről van szó? (Dr. Rétvári Bence közbeszól. ‑ Közbeszólások a kormánypárti padsorokban.) Ugye, nem Kovács Béláról? (Közbeszólás: Kiről beszél Tiffán?) Kiről beszél Tiffán? Ezt szeretnénk tudni. (Dr. Bitay Márton Örs: Mi nem tudjuk! ‑ Gőgös Zoltán: Kiről beszélsz? Nyilván tudod!)A másik nagyon fontos terület, hogy ha a mindenkori kormány el akarja kerülni a korrupció látszatát, akkor axiómaként kell elfogadni, hogy a közösségi közlekedés, benne a vasút és az ezekhez kapcsolódó tevékenységek közszolgáltatások, nem pedig a kormány közeli nagytőkések kedvenc fejőstehenei. (Z. Kárpát Dániel: Úgy van!) Amivel a jó kapcsolatokkal rendelkező hűbéresek igazán nagyot tudnak szakítani, az a többnyire fifikásan törvényesített, de attól még pofátlanul közpénzlenyúló projekttúlárazás, valamint a biztos, kockázatmentes tevékenységeknek a kiszervezése. (21.50)Ez utóbbihoz lenne néhány megjegyzésem egy aktuális ügy kapcsán. A kormány sokat hivatkozik a korán kelő, keményen dolgozó kisemberekre, de ha ezt komolyan gondolják és nem csupán habonyi púdernek szánják, akkor a levegőben lógó vasúti kiszervezésekkel kapcsolatosan talán illő lenne meghallaniuk a szakszervezetek tiltakozását. A Vasutasok Szakszervezete ugyanis semmilyen kiszervezést nem támogat. Ahogyan fogalmaztak, el a kezekkel a vasútőröktől, és nem adják a vasút takarítóit a feketegazdaságnak. Teljes joggal fel vannak háborodva a kiszervezési tervek miatt. Külső, gondolom véletlenül sem baráti vállalkozók kezébe adják majd ezeket a jól fialó, a vasútőrök kapcsán potom 18 milliárd forint plusz áfa összeget jelentő tevékenységeket. A MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft. körüli machinációk miatt több mint ötszáz dolgozó és az ő családjaik néznek bizonytalanul a jövőbe. Ők nem a húsosfazék kft. sokadik alvállalkozójának kizsákmányolt bérrabszolgájaként, hanem a vasút berkein belül szeretnének tovább dolgozni, még ha ez nem is tetszik a már a markukat dörzsölő pénzéhes cápáknak és azok MÁV-os helytartóinak, lobbistáinak. A Jobbik határozottan elítéli, hogy a balliberális idők továbbélő fideszes gyakorlata szerint a vasútból ismét pénzt pumpáljanak magánzsebekbe. Költői kérdés, hogy a haverokat tovább gazdagító, de az államnak és így az adófizető magyar embereknek további veszteségeket okozó pénzszivattyúkat miért nem zárják el. Mind a takarító, mind pedig a biztonsági szektorban gyakori anomália az akár száznál is több bedőlt céggel rendelkező főállású alvállalkozói fantomok jelenléte, a kaotikus foglalkoztatási rendszer, a jó politikai kapcsolatokkal rendelkező tb-csaló offshore-lovagok büntetlen garázdálkodása, a költségvetés milliárdokkal való megcsapolása, a dolgozók teljes kiszolgáltatottsága. 18 milliárd forintos kérdés, hogy miért akarnak ilyen körülmények közé taszítani újabb családokat, miért kockáztatják azt, hogy a vasútüzem működési mechanizmusát jól ismerő, személyes vagyonvédelmi szolgáltatást biztosító szakemberek elvándoroljanak, és helyüket átvegyék a kizsigerelt, hullafáradt, alulfizetett, motiválatlan és éppen ezért éves szinten 80 százalékos fluktuációt produkáló biztonságiőr-rabszolgák. Természetesen mindez igaz a MÁV takarítóira is. Ha valakik, akkor a takarítói szektorban dolgozók biztosan tudják, milyen üres duma az, amikor azt ígérgetik, hogy betartatják a foglalkoztatási szabályokat az alvállalkozókkal. Befolyásos személyek pajzsa mögé bújva egy szűk klikk évekre szóló hatalmas és biztos pénzt lát az egészben, miközben az extraprofit jól megérdemelt fizetésemelés formájában nyugodtan maradhatna a dolgozóknál vagy az állami tulajdonú cégnél, ahol bőven van forráshiánnyal küzdő, fejlesztésre váró terület. A közpénzek óriási nagyságban folynak el, nem csoda, ha a Vasutasok Szakszervezete is felháborítónak, manipulatívnak és visszataszítónak nevezte a most zajló kiszervezési folyamatot. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a Jobbik soraiban.)
 • BANAI PÉTER BENŐ nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Engedjék meg, hogy nagyon röviden először Ander Balázs képviselő úr fölvetése kapcsán reagáljak arra, hogy ha a vasútból annyira sok pénzt lopnak ki, akkor hogy létezik az, hogy az elmúlt években a vasút stabilizálta működését, sőt van olyan cég, állami cég, amely nyereséget tudott elérni. Ezek a tények, képviselő úr. Nézzük meg az összes MÁV-os cég gazdálkodását! Ami pedig Gőgös Zoltán képviselő úr fölvetését illeti az összeférhetetlenség kapcsán: engedjék meg, hogy a szövegszerű hűség kedvéért fölidézzem az államháztartási törvény 50. §-át, amely kimondja, hogy nem részesülhet költségvetési támogatásban az, aki a támogatási döntést meghozta vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett, az, aki a támogatási döntés időpontjában a kormány tagja, államtitkár, közigazgatási állam­titkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztviselője és ezen személyek közeli hozzátartozója. Szeretném tehát egyértelművé tenni, hogy a jogszabály definiálja a költségvetési támogatást, ebbe beletartoznak a hazai és európai uniós források is, és a jogszabály értelmében nem lehetséges közeli hozzátartozóknak támogatást nyújtani. (Gőgös Zoltán: Akkor a Lázár hogy kaphatott támogatást? Vagy az L. Simon?) Képviselő úr, ön azt állította, hogy a mostani rendszerben a jogszabályok lyukat tartalmaznak lehetséges támogatásra. Én pedig azt kérem öntől, képviselő úr, hogy ellenőrizze az államháztartási törvény vonatkozó rendelkezéseit. Köszönöm. (Taps a Fidesz soraiban. ‑ Gőgös Zoltán: Akkor még rosszabb a helyzet, mert nem tartjátok be a törvényt.)
 • DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Képviselőtársaim! A Jobbik több olyan törvényjavaslatot nyújtott be az elmúlt időszakban, amivel a korrupciót lehetett volna megelőzni, de ezeket sorban nem támogatták. Ezekről Novák Előd képviselőtársam már beszélt. Néhány dologra még szeretném felhívni a figyelmet. Itt van a parlamenti vizsgálóbizottságok kiüresítése. Ez volt az egyik legfontosabb intézmény. Amikor a rendőrség és az ügyészség már kudarcot vallott, akkor egy parlamenti vizsgálóbizottságot lehetett felállítani. Ilyen volt például az olajszőkítések ügye és sok más ügy, amely bizony nem kis politikai vihart kavart. Ez is egy nagyon fontos dolog; nem kellett volna kiüresíteni a vizsgálóbizottságokat. A 2010-2014-es ciklusban talán az volt az egyetlen olyan jogszabály, amit az MSZP javasolt, önök pedig korlátozás nélkül azonnal elfogadták, hogy ha bűncselekmény alapos gyanúja merül fel, szabálysértés vagy más hatósági ügy, akkor vizsgálóbizottságot nem lehet felállítani. Tehát minden olyan esetben, ami komoly ügy, ami korrupciós ügy, vizsgálóbizottság a jövőben már nem állhat fel. Ezt önök szüntették meg. Ez is a korrupció egyértelmű leplezésére irányul. Staudt képviselőtársammal közösen nyújtottunk be képviselői indítványt, törvényjavaslatot, amely az üzleti titkot venné ki, hogy amikor közvagyonról van szó, állami pénzről van szó, önkormányzati pénzről van szó, akkor ne lehessen hivatkozni az üzleti titokra, hogy ne tudják titokban tartani a szerződéseket. Önök ezt sem szavazták meg. Aztán itt van az ügyészség szerepe. Önök a feljelentéseknél megszüntették a panaszjog lehetőségét, elvették tőlünk a panaszjogot. Azt mondják önök, hogy miért nem jelentik föl, hát önök országgyűlési képviselők, tessenek följelentést tenni. Igen ám, de ezt első fokon azonnal meg fogják szüntetni, és mivel nem mi vagyunk a sértettek, panaszjogot nem gyakorolhatunk, mert ezt is megszüntették, csak hogy a korrupciót leplezzék. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a Jobbik soraiban.)
 • MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Arról talán kevesebb szó esett a mai vita során, hogy mi lehetne az a fajta megoldás, amivel a korrupció ellen hatékonyan lehetne küzdeni. Mi a korábbi időszakban beadtunk egy olyan törvénytervezetet, amelyik a kampány- és pártfinanszírozás rendbetételét szolgálta. Egyébként ez a javaslat szóról szóra megegyezett a Transparency International és a Freedom House Europe által elkészített és javasolt kampány- és pártfinanszírozási szabállyal. Ezt akkor kétharmados törvény lévén nem támogatta a Fidesz, pedig ezzel lehetett volna az átláthatóságért sokat tenni, és ezáltal javítani mind a kampány-, mind a pártfinanszírozás megítélését Magyarországon. A másik olyan javaslatunk, amely szintén nem került támogatásra, egy korrupcióellenes hivatalnak a létrehozása, amelyik széles jogkörökkel rendelkezik, és tanúvédelmi bejelentő védelmi rendszer is társult volna hozzá. Ez szintén azt a célt szolgálta volna, hogy segítsük azt a folyamatot, hogy az emberek merjenek bejelentést tenni, hiszen a korrupció egy olyan témakör, ahol a közjón és a társadalmon kívül senki sem érdekelt abban, hogy kiderüljön, és a bejelentők sok esetben félnek bejelentést tenni, mert attól tartanak, hogy ezáltal saját magukat is kellemetlen helyzetbe hozzák. Éppen ezért mi azt javasoltuk, hogy nem egy újabb terrorellenes tárcaközi bizottságra van szükség, hanem a TEK mellett sokkal inkább érdemes lenne a korrupcióellenes erőfeszítéseket erősíteni, ami természetesen olyan jogköröket is jelentett volna, olyan adatbázisokat kötött volna egybe, ami mind az APEH, mind az ügyészség, mind pedig a rendőrség különböző szerveinek az együttműködését segítette volna. S volt egy harmadik javaslatunk is, amely a közbeszerzések átláthatóságáról szólt, aminek a lényege az lett volna, hogy a nagyobb átláthatóság, a nagyobb nyilvánosság egészen biztosan több tisztaságot is hoz. Szerintem egy ilyen hosszú vitanap konklúziójaként vagy egyfajta eredményeként egészen biztosan azt kellene elérniük a parlamenti pártoknak pártpolitikai hovatartozástól függetlenül, hogy mit lehet olyan cselekvési tervként megfogalmazni a következő időszakra, hogy lehet a jogszabályokat, a felderítő hatóságok munkáját úgy hatékonyabbá tenni, ha kell forráskiegészítéssel, ha kell strukturális változtatásokkal, ha kell jogszabályi változtatásokkal, amivel a felderítés hatékonyságát növelni lehet. (22.00)Hiszen utána, ha a felderítés sikeres, akkor lehet az igazságszolgáltatásnak eljárnia, és akkor lehet valóban hatékonyan küzdeni ezzel a jelenséggel szemben. Hiszen ez a jelenség nem csak a politikára vonatkozik. Itt a mai vitában, amennyire hallottam, mindenki a politikai ügyeket, politikai botrányokat kavaró ügyeket említette, és talán kevesebb szó esett a nem politikához kötődő korrupcióról, márpedig ez is létezik, nemcsak Magyarországon, hanem a világ szinte minden országában. Éppen ezért a korrupció maga egy általánosabb jelenség, mintsem hogy kormányokhoz vagy politikai pártokhoz köthetnénk.Már csak ezért is érdemes volna ezt egy átfogó kérdésként kezelni. Ezért is kellene nemcsak a politika hitelének megteremtése végett, nemcsak azért, mert ezzel forrásokat lehetne, pénzeket megtakarítani a magyar költségvetésnek és ezáltal az adófizető állampolgároknak, hanem bizony az országban meglévő, a gazdaságban, egyéb más helyen lévő korrupció ellen is lehetne ezáltal küzdeni. És ezáltal talán a tisztességes piaci magatartást, a valódi versenyt is lehetne ösztökélni.(Az elnöki széket dr. Hiller István, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)A magam részéről annak örülnék, ha egy ilyen vitanapnak, azon kívül, hogy sárt dobáltunk egymás nyakába, annyi haszna legalább lenne, hogy minden parlamenti párt és maga a kormányzat is elgondolkodik azon, hol lehet tenni még annak érdekében, hogy Magyarországgal kapcsolatban az úgynevezett korrupciós index javuljon, és évről évre Magyarország jobb helyezést érjen el. Ha nem is rögtön a skandináv színvonalra ugranánk, de azért mégiscsak az Európai Unió átlagánál jobb eredményt tudnánk elérni. Ha lenne egy ilyen hatása ennek a vitanapnak, akkor volt értelme vitatkozni. Ha minden marad a régiben, és pusztán annyit sikerült elérni, hogy a régi, korábbi, különböző kommunikációs sémákat mindenki elmondta, és ezzel megelégedetten leülünk és hazamegyünk, akkor felesleges volt a mai vita.Remélem, hogy az első kívánságnak lesz valamifajta foganatja, és sikerül, ha kis lépésekben is, de haladni annak az irányába, ami arról szól, hogy korrupciómentes Magyarország. Hiszen minden politikai pártnak, minden politikusnak és minden gazdasági szereplőnek is elméletileg az kéne legyen az érdeke, hogy ez a korrupciómentes Magyarország megvalósulhasson. Én ehhez kívánok magunknak sok sikert, és remélem, hogy a következő hetekben, hónapokban láthatunk olyan kezdeményezéseket, amelyek ehhez visznek bennünket közelebb. Egyet tudok vállalni a saját frakcióm nevében, hogy minden olyan intézkedést, ami ezt a célt szolgálja, a magunk részéről támogatni fogjuk, ahogy eddig is támogattuk az imént említett kezdeményezéseinkkel az elmúlt 6-8 évben.Köszönöm szépen a figyelmet. (Balla György: Az online pénztárgépek? ‑ Szórványos taps az MSZP soraiban.)
 • DR. RÉTVÁRI BENCE, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Mesterházy képviselő úr formálisan a kormánypártokhoz, a kormánypárti képviselőkhöz beszélt, de úgy éreztem ki szavaiból, hogy egyiket sem a kormánypártoknak címezte valójában. Hiszen amit azzal kapcsolatban mondott, hogy mi lehet ennek a vitanapnak a célja, mintha inkább Tóbiás frakcióvezető úrnak címezte volna, hogy az expozéjában vagy a felvezetőben, a vezérszónoki körben milyen hangot és tónust ütött meg. Nem annyira a kormánypártoknak szól ez, úgy látom, hanem inkább az MSZP-n belül. Persze, Tóbiás frakcióvezető úr és korábban még Wekler Ferenc földjeinek és az M6-os nyomvonalának összefüggéseiről beszélt, most pedig a korrupció ellen szónokol, és a kormánypártokat vádolja. Ez nyilvánvalóan elég nagy váltás.Ami a korrupcióellenes hivatal kérdéskörét illeti, ott sem velünk vitatkozott, tisztelt képviselő úr, úgy vettem észre, hanem Sólyom László köztársasági elnök úrral, hiszen ha jól emlékszem, a Magyar Szocialista Pártnak volt a saját idejében egy ilyen javaslata. Ezzel előállt, nagy viták voltak a Szocialista Párton belül, és bár egy törvényt elfogadtak, de azt a köztársasági elnök úr visszaküldte, és soha nem jött létre az a hivatal, amit állítólag Majtényi László alá kívántak szervezni akkor, hogy egy ilyen korrupcióellenes feltáró főhivatal létrejöhessen. Úgy látszik, az MSZP-n belül sem volt olyan mértékű ennek támogatottsága, hogy végigvitték volna a törvényhozási folyamatot. Hiszen ez nem a Fidesz-KDNP időszakában hiúsult meg, hanem szocialista időszakban hiúsult meg, hogy ez létrejöhessen.Persze, nem a kormányzásuk első éveiben kezdték el ezt a hivatalt felállítani, hanem akkor, amikor látták, hogy lassan vége van a szocialista kormányzásnak. E kettő tehát, úgy érzem, nem is kormánypártokhoz szólt. Azt viszont kiemelném azok közül, amit képviselő úr is jelzett, vagy amikre utalt, hogy az elmúlt négy esztendővel viszont egy újítás valósult meg, amit minden ön által is idézett szervezet pozitívumként és előrehaladásként értékelt. Ez pedig az integritásirányítási rendszer bevezetése, az integritásfelelősök kijelölése, amiről a mai napon már szó is volt, ami valóban egy európai módja, egy jól bevált módja annak, hogy a korrupcióval szemben ellenállóvá tegyük a közigazgatás rendszerét. Ez egy olyan eredmény, amit minden nemzetközi szervezet elismert, és ezt tovább kell erősíteni. Köszönöm szépen. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)
 • RIG LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Itt a parázs vita folytán örültem, amikor az egészségügyi korrupció is szóba került. Selmeczi Gabriella képviselőtársam a HospInvest Zrt-t., ugye, erősen szocialista kötődésű cégként emlegette. Ez a cég MSZP-s vezetésű önkormányzatokkal szerződött, köztük az egri, a hatvani és a gyöngyösi kórházat privatizálták. Ugyanakkor nem folytatta gondolatmenetét, hiszen ennek a cégnek van egy leányvállalata is, egy párja, amelyik fideszes vezetésű önkormányzatoktól vesz át intézményeket.A HospInvestet alapító Kollányi Gábor és Kern József útjai 2006-ban szétváltak, az utóbbi létrehozta a Medisyst Kft.-t, amelyik Körmenden, Tapolcán és Mezőtúron vette át a kórházak irányítását. Mind a három településen fideszes önkormányzati képviselők szavaztak igennel. Közpénzeket sikkasztott el ez a két cég, a HospInvest, illetve a MediSyst Kft. 2010-ben megszüntették a működésüket, bírósági eljárás van ‑ és öt éven belül született bírósági döntés? Nem! Azért, mert minden mindennel összefügg.És nem vitte még tovább a gondolatmenetét, nem ment vissza régebbre. Az egyik első kórház-privatizációs kísérlet a Fideszhez kötődik. Akkoriban a fideszes Bartha László polgármester által vezetett szegedi önkormányzat 2000 elején határozta el, hogy pályázatot ír ki a városi rendelőintézet, kórház és gyermekkórház működtetésére. A kiválasztott cég tulajdonosai között volt Selmeczi Gabriella egykori fideszes politikai államtitkár tanácsadója. Az akkori Mikola István egészségügyi miniszter fújta le 2001. augusztus végén ezt az egész privatizációt. Azzal indokolta, hogy mesterségesen gerjesztett politikai indulatok kereszttüzében ne kelljen erről határozatot hozni.Tisztelt Képviselőtársaim! Az egészségügyben még lehetne sok ilyen problémát felhozni. Most elmondok egy konkrét dolgot a választókerületemből, ami nem is olyan régi, tehát nem kell 2000-2010-ig visszamenni. Ez 2015. november 2-án hangzott el Császár László, a Fidesz tapolcai szervezete elnökének szájából. Mondom, szó szerint idézem, meglelhető az interneten: „A kerékpárút ígérete Tapolca és Balaton között több száz millió vagy akár félmilliárd forintos beruházás lenne, amit kemény kormányzati lobbi nélkül nagyon nehéz megszerezni. Természetesen a helyi Fidesz támogatása nélkül nehéz ilyen forráshoz jutni. Ugyanez volt a korábbi időszakban. Ugyanannyit voltam ellenzéki képviselő, önkormányzati, mint városi vezető, mint amit kormányzati támogatás mellett élvezhettem. Mind a kettőt sikerült megtapasztalnom. Vannak élő tapasztalataim arról, hogy működik a rendszer támogatásügyben és egyéb ügyekben. Kormányzati lobbi vagy támogatás nélkül ez nem működik. Tehát azt elmondhatom, bárki, aki ennek ellenkezőjét mondja, az nem mond igazat, tehát hazudik.Most felteszem a kérdést, ő hazudott, a helyi Fidesz-elnök vagy önök. Önök kereszténydemokratának vallják magukat, keresztény embereknek állítják be magukat, akkor a Szentírásból is, ha idéznek, egyetlenegy parancsolatot tartsanak be, az a 7. parancsolat, ami úgy szól, hogy ne lopj. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik soraiban.)
 • MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Köszönöm szé­pen. Csak mert fideszes képviselőtársam megszólított az online pénztárgépek kapcsán, és ettől eszembe jutott tényleg, hogy Balla György miről beszélhetett. Az online pénztárgép az adócsalások elleni eszköz. Tény és való, hogy volt korrupció, ebben önnek igaza van, mert azok, akik árulták azt a gépet, azok fideszes hátterű cégek voltak, és gond is volt vele, mert csak a haverok vihették el ezt a nagy vállalkozást. Tehát tény és való, hogy ott is fölmerült a korrupció, csak éppen nem úgy, ahogy ön ezt szerette volna állítani.(22.10)Rétvári államtitkár úrnak mondanám, hogy tudja, a hozzászólása alapján egy vicc jutott az eszembe. (Balla György: Kiváló elnök leszel újra!) Ezt a viccet nem akarnám itt a Ház falai között elmondani, mert elnök úrnak rendre kellene utasítania, de egy harci kutyáról szól, amikor egy hölgy akar venni egy házőrző kutyát magának, és aztán adnak neki egy ilyen pici kutyát a kereskedésben, és azt mondják, hogy ez az igazi harci kutya, csak egy kulcsszót kell rá mondani, és amit kimondunk, ha azt mondjuk, hogy „harci kutya ‑ mondjuk ‑ asztal”, akkor széttépi a harci kutya ezt az asztalt. (Németh Szilárd István: Erre most kíváncsi leszek!) Na, egy kicsit ez jutott az eszembe az államtitkár úrnak a hozzászólásáról is. Mint egy igazi harci kutya… (Dr. Rétvári Bence: Hol a vicc? Ennyit a szocialista ígéretekről, még vicc sincs!)Nem mondom el, mert még a végén kiutasítanak, és megvonják tőlem a szót, de tudja, államtitkár úr, azon csodálkozom, hogy szinte mindegy, hogy ki milyen hangnemben szól hozzá ebben a parlamenti vitában, ha egyszer ki van adva, hogy mit kell mondani, akkor a fideszes nem gondolkodik, hanem csak mondja, mert ez a kommunikációs séma. Hál’ istennek más pártokban azért némi önálló gondolkodásra is van lehetőség. (Németh Szilárd István: De mi a vicc vége? ‑ Dr. Bitay Márton Örs: Mikor jön a csattanó?)Ha nem értette volna az államtitkár úr, hogy miről beszéltem, akkor még egyszer mondom: egy közös utat kell ebben a kérdésben keresni, mert a korrupció minden kormány idején felmerült, nemcsak a mostani, az ezt megelőző kormányok idején is. És amiről én beszéltem, az az, hogy hogyan lehet egy olyan utat közösen megtalálni (Balla György: Te már csak tudod, kormánytag voltál!), hogy ezt egyszer s mindenkorra ki lehessen irtani a magyar közéletből. Nem kormánypártoknak szólt, nem ellenzéknek, mindannyiunknak szólt, hogyha nem értette volna meg, államtitkár úr, ezért megismételtem. Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)
 • BANA TIBOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Hallgatva a vitában elhangzó kormánypárti felszólalásokat, melyekben jórészt ugyanazokat a gondolatokat mantrázták, olyan érzésem támadt, mint ha nem is egy országban élnénk, hiszen a Fidesz-KDNP oldaláról azt hallhattuk, hogy minden rendben van Magyarországon, egyáltalán nincsen probléma az önök kormányzása idején a korrupcióval.Ezzel szemben, hogyha visszatekintünk az elmúlt évekre, akkor láthattuk azt, hogy számtalan esetben személyre szabott törvényjavaslatok kerültek az Országgyűlés elé, és jó néhány indítvánnyal úgy kellett szembesülnünk itt a parlamentben, hogy az volt az érzésünk, hogy egyesek tollba mondták ezeket a javaslatokat, és megvolt az a szűk, önökhöz köthető kör, akik aztán részesültek ezekből a lehetőségekből. Gondolok itt Garancsi Istvánra, Csányi Sándorra, Mészáros Lőrincre, Andy Vajnára, és hosszasan folytathatnánk a sort.A magyarok is látják, hogy burjánzik a korrupció az országban, soha nem látott méreteket öltött, és erről néhány hónappal ezelőtt már kormánypárti oldalról is értekeztek, hiszen Tiffán Zsolt fideszes képviselőtársunknak volt egy Facebook-bejegyzése, ami komoly médianyilvánosságot kapott. Amit viszont ezzel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy Tiffán képviselőtársunknak feljelentéstételi kötelezettsége lett volna ebben az esetben (Szilágyi György: Így van!), ám ezt nem tette meg. Sőt, továbbmegyek: amikor a Jobbik, nevezetesen Szilágyi György frakciótársam megtette a feljelentést, akkor ezt anélkül utasították el, hogy meghallgatták volna Tiffán Zsoltot. No, hát ennyit ér az a korrupció elleni harc, amiről önök jó néhányan beszéltek az elmúlt órák során.Mérhetetlen arrogancia és hatalmi gőg jellemezte önöket az elmúlt években, és ez számtalan területen megnyilvánult. A trafikmutyira szeretnék kitérni, ennek is a Vas megyei vonatkozásaira.A napnál is világosabb volt ugyanis országos szinten, hogy fideszes hátszéllel, narancsos kapcsolatrendszerrel lehetett lehetőséghez jutni, és például megyénkben, Vas megyében volt olyan eset, hogy valaki amellett, hogy Körmenden és Szombathelyen is trafikot tudott nyerni, bizony az ország más részén is, Sopronban, Budaörsön és a XI. kerületben is szerencsével járt. Ez tehát felveti azt a költői kérdést, hogy mit is jelent az önök számára a helyi vállalkozók támogatása; sokatmondó ez ebből a szempontból. De Szombathelyen is 40 helyből 31-et hét embernek osztottak ki, miközben mindössze két helyi nyert, a közeli Toronyban a polgármester lánya lett a győztes, aki nem foglalkozott ilyen termékek árusításával. Kőszegen egyetlen helyi sem győzött, a nyertesek között volt szegedi és székesfehérvári lakos is, Celldömölkön hat helyből hármat az egyik fideszes önkormányzati képviselő testvére, kettőt pedig egy volt fideszes városi képviselő nyert el, Jánosházán pedig a korábbi polgármester mellett a Vas Megyei Közgyűlés fideszes alelnökének lánytestvére vette sikerrel az akadályt. Sokatmondó egyébként, hogy az önkormányzati választásokon nem is választották már újjá a polgármestert, nyilván ebben ez a visszásság is szerepet játszhatott.Egyet biztosra tudok ígérni, hogy ha a magyarok felhatalmazásából a Jobbik 2018-ban győzni tud, akkor nem fog elmaradni az elszámoltatás, és igenis, minden esetben meg fog történni a felelősségre vonás. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik soraiban.)
 • DR. BITAY MÁRTON ÖRS földművelésügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Csak képviselő úr felszólalása okán úgy gondoltam, hogy azért érdemes, hogy a személyre szabott jogalkotásról néhány gondolatot váltsunk.Kinek a személyének kedvez az, hogy a földbérleti díjakat nem lehet megemelni, és ezt önök nem szavazták meg? Legyen kedves megmondani, melyik nagyüzemnek kedvez az, aki eddig keveset fizetett, most fizethetett volna többet is (Zaj, közbeszólások a Jobbik soraiban.), de önök egyébként ezt nem szavazták meg.Kedves Képviselő Úr! Az a helyzet, hogy a személyre szabott jogalkotással kapcsolatosan ön ne tegyen szemrehányást, mert itt volt az alkalom, de ön személy szerint nem szavazta meg azt a törvényjavaslatot, amivel lehetőség lett volna egyébként ezeknek a bérleti díjaknak a megemelésére.Ha már szót kaptam, akkor szeretném Gyüre Csaba képviselő úrnak a figyelmébe ajánlani, hogy az ingatlan-bérbeadásokkal és egyéb kérdésekkel kapcsolatosan az önkormányzatok mit titkosítsanak és mit nem. Én sokat dolgoztam önkormányzat mellett, és azt tudom önnek mondani, hogy egyáltalán nem célszerű egy nyilvános, nyílt eljárásban, mondjuk, egy ingatlan bérbeadása kapcsán olyan testületi ülést tartani, ahol mindenki pontosan látja, hogy ki milyen értéket tesz, mert akkor az egész bírálatnak semmilyen értelme nincsen, és nem arra ösztökéli az ott pályázni kívánókat, hogy egymásra rálicitáljanak, hogyha egy nyilvános eljárás van. Tehát nagyon helyesen az önkormányzat zárt ülést tart, és ott fogja eldönteni, hogy kinek szeretné odaadni, mert elemi érdeke ez az adófizetők szempontjából.A trafikkal kapcsolatosan, miután többször kérték, ezért szíves figyelmükbe ajánlom, hogy van két darab büntetőügy trafikkal kapcsolatosan. Működik az ügyészség. Mondták, hogy nem működik, de működik az ügyészség. Egyik sem korrupciós ügy, ezt is szeretném a figyelmébe ajánlani, és egyik sem zárult le, nincs bírósági eljárás.Tehát emlegethetnek önök trafikügyet, de bírósági szakaszba még nem került egyik ügy sem. Tisztelettel várjuk a bíróságnak az eljárását és természetesen a döntését is. Köszönöm szépen. (Szilágyi György: Tehát a bí­ráló­bizottsággal minden rendben volt akkor! ‑ Taps a kormányzó pártok sora­iban.)
 • DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkárok Hada! Meglepő az a kép, hogy önök itt mindannyian be vannak parancsolva, be vannak vezényelve, miközben a pártnak a tagjai már elhagyták a padsorokat, nyilvánvalóan otthon kényelmesen intézik az ügyeiket, remélhetőleg nem a politikuskorrupcióval kapcsolatos ügyeiket.Amit szeretnék mindenképpen elmondani önök­nek, az egy nagyon érdekes Jász-Nagykun-Szolnok megyei helyzet, és több olyan ügy is lesz, ami előkerül reményeim szerint a következő 3-4 percben.Az egyik ilyen az évtizedes pénzügyi csalássorozat, amely komoly fideszes szálakkal rendelkezik, és amely szülővárosomban, Karcagon történt meg, az úgynevezett Kun-Mediátor ügy. (Dr. Rétvári Bence: Magas labda! ‑ Zaj, közbeszólások: Marcsi néni!) Már valakik mondják, hogy Marcsi néni, de remélem, hogy egyébként Németh képviselőtársam nem azért ismeri, mert egyébként karcagi rokonai vannak, és esetleg érintett volt ebben az ügyben. (Németh Szilárd István: Nem nekem van vele egy házban az irodám!)De annyit lehet mindenképpen tudni Marcsikáról, a sufnibrókerről annyit mindenképpen lehet tudni, hogy jó kormányzati, illetve ha úgy tetszik, akkor önkormányzati és kormányzati kapcsolatokkal rendelkezett, hiszen Fazekas Sándor akkor még polgármesternek, most már egyébként miniszternek a barátságát is bírta, hiszen az ő jóvoltából bizottsági tagságban volt része, és ő volt az, akinek az utazási irodájából kisorsolták Fazekas miniszter úr lakossági fórumának a jutalmát, egy külföldi utazást is. Én úgy gondolom, hogy ennél még érdekesebb szálak is elő fognak kerülni a Fidesz vonatkozásában.Annyit kell tudni magáról az ügyről, hogy nagyjából 20 milliárd forint az a kár, amit okozott ez a cég, és tette úgy, hogy egyébként az elmúlt tíz évben nem volt pénzügyi ellenőrzés, nem volt egy olyan pénzügyi szigor, a Fidesz-kormány alatt sem volt ez a pénzügyi szigor, amellyel le lehetett volna leplezni az ott zajló pénzügyi műveleteket. Nem volt az a pénzügyi ellenőrző szerv, de az a bank sem, ami jelzett volna, hogy egyébként azokon a számlákon 20 milliárd forintnyi összegek mozognak.A másik nagyon érdekes Jász-Nagykun-Szolnok megyei ügy természetesen a földesurak, illetve a földes oligarchák esete. Elég, hogyha önöknek egy olyan régóta ismert nevek mondok (Dr. Bitay Márton Örs: Sallai Róbert Benedek!), és nyilvánvalóan nem Fazekas miniszter úrnak a kedvenceivel, Fazekas Szabolccsal vagy például a Hubai családdal kívánok foglalkozni, hiszen ők zseboligarchák ahhoz képest, amit a Kékessy család, illetve amennyit a Garancsi-érdekeltség jelent, méghozzá Tiszaigar és Tiszaszőlős környezetében. Csak ők közel több ezer hektáron gazdálkodnak és az állami pályázati földekben is 70 hektárt meghaladóan kerültek bérleti pozícióba.Nos, ebben egy érdekes személyre szeretném felhívni a figyelmüket. Ma ugyanis sokan emlegették ezt a Hunvald-ügyet. A Hunvald-ügyben volt a Kékessy családhoz köthető szál is, méghozzá az a Lipcsey György, akit talán államtitkár úr ismerni is fog, hiszen az Agrármarketing Centrumnak jelenleg az egyik vezérigazgató-helyettese, és ez a Lipcsey úr volt egyébként, aki korábban nem ilyen neves pozíciókban, székekben ücsörgött, hanem a vádlottak padját nyomta a Hunvald-ügyben, méghozzá gyakorlatilag előkelő pozícióban. Azóta természetesen az ügyből őt valamilyen módon tisztázták; az elszámoltatás során természetesen vannak elkallódó és könnyen elvarrható szálak, úgy tűnik, ő ezt gyarapította.(22.20)De még érdemes lenne azt megemlíteni mindenképpen, amire majd azért választ fogunk várni ‑ hiszen Pócs János képviselő úr mindig harcosan kiáll mindenfajta korrupciós ügy ellen ‑, hogy pont az ő önkormányzati hivatalába lett bejegyezve az a cég, amelyet Eszosznak hívnak, amely egy szövetkezet, és amely 2,6 milliárd forintot nyert el támogatásban, amiből, úgy tűnik, egymilliárd forint környéki összeggel nem tud elszámolni. Nos, lehet, hogy úgy néz ki, hogy egyébként Pócs volt polgármester úrnak a szomszédos irodájában zajlottak egyébként az üzérkedések, tehát mindenképpen neki is elő kellene jönnie azzal, hogy mit tud a Jászapátiba telepített Eszoszról, és a Jászapátiban garázdálkodó, de egyébként egész Kelet-Magyar­országon garázdálkodó Eszoszról. Érdekes lenne meghallgatni őt, hogy mi történt az ő dolgozószobájának talán túloldalán, ahol az Eszosz tevékenykedett. Ezek az önök korrupciós ügyei, ezek azok a közpénzeket érintő, súlyos ügyek, amelyek a Jász-Nagykun-Szolnok megyeieknek is a vállát nyomják. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik soraiban.)
 • DR. BITAY MÁRTON ÖRS földművelésügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. A képviselő úrnak szeretnék reagálni. Először is: a pénzügyi szervezetek ellenőrzésével kapcsolatos, illetőleg az ellenőrzések szigorításával kapcsolatos törvényjavaslatot önök nem szavazták meg. Ezt csak azért mondom, hogy nyilván talán az is hozzájárulhatott volna annak elkerüléséhez, ha valaki csalárd módon szeretne pénzügyi tevékenységet folytatni.Azzal kapcsolatosan, hogy amikor Fazekas miniszter úr polgármester volt, az önkormányzati döntések vonatkozásában ki hogyan tudott bérleményhez jutni: nem tudom, szerintem személyesen is meg kellene tőle kérdezni, hogy hogy létezik az, hogy tizenévvel ezelőtt nem tudta, hogy tavaly el fog lopni Marcsika ennyi pénzt brókerbotrányokkal, és hogy létezik az, hogy ő nem látta tizenévre előre, amikor az önkormányzat egyébként egy javaslatra a polgármester aláírásával bérbe adott egy ingatlant. De én is kérdezhetném öntől, hogy ha jól tudom, ön is abban az ingatlanban vagy valahol annak az ingatlannak a részeként került valamilyen bérleti viszonyba, és nyilvánvalóan nem tesszük föl azt a kérdést, hogy most akkor önnek is valami köze van a brókerbotrányhoz. Tehát azért, mert tíz évvel ezelőtt… (Közbeszólások és derültség a Jobbik soraiban.) Ja, tegyük föl? (Közbeszólások a Jobbik soraiban. ‑ Az elnök csenget.) Feltesszük! Jó. Felteszem akkor nagyon szívesen ezt a kérdést is önnek, ha már a Jobbik frakciója kéri. Amit még szintén szeretnék említeni, hogy az Agrármarketing Centrum nem a Földművelésügyi Minisztériumhoz tartozik, ez a felkészültséghez hozzátartozik az ön felszólalása kapcsán, tehát fogalmam sincs, hogy oda kit neveznek ki vagy kit nem, nem mi döntünk az Agrármarketing Centrumról. Egyébként, ha jól figyeltem, azt mondta, hogy egy több ezer hektáron gazdálkodó gazdasági társaság nyert 70 hektárt. Nem tudom, hogy ebben milyen óriási probléma lenne. Az említett cég, arra emlékszem, hogy a birtoktestek közül majd­nem mindegyiknél egyedül pályázott. Én azt gon­dolom, hogy az önmagában nem probléma, ha valaki nyer 70 hektárt azzal a tevékenységgel, amit ők foly­tatnak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypártok soraiban.)
 • VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. A mai vitanap tanulsága, az első és legfontosabb az, hogy a zárszó idejére, a vita végére több államtitkár maradt bent, mint fideszes képviselő. Ez azt jelzi, hogy a kormányzat nagyon komolyan készült erre a számára rendkívül érzékeny kérdésre, számított az Orbán-kormány arra, hogy a Jobbik konkrét példákon keresztül be fogja mutatni a fideszes korrupció rendszerét Magyarországon. Ezeknek a példáknak egész sorozatát hoztuk ide, konkrét példákkal szemléltettük azt, hogy hogyan működik a rendszer, és konkrét példákon keresztül értettük meg azt, hogy egy rendszerszerű működtetése zajlik itt Magyarországon a korrupciónak. Nem elszigetelt esetekről van szó, hanem egy központilag szervezett, nagyon sokszor maffiaszerű szervezettséget mutató állami apparátus működéséről, amit maga a törvényalkotás fideszes többsége segít át a különböző zökkenőkön, segít helyzetbe hozni, segít hozzájutni ahhoz a pénzhez, ami az emberek zsebéből, az adófizetőktől származik.Nagyon fontos tanulság volt az is, hogy nemcsak azon keresztül juthat pénzhez egy vállalkozás, hogy megsegítik itt az Országgyűlésben, közbeszerzéseket nyernek, különböző állami támogatásokhoz jutnak hozzá, hanem Magyarországon a korrupciónak kialakult az a rendszere is, hogy egyes gazdasági ágazatokba, például a dohánytermékek forgalmazásába, a szerencsejátékokba ‑ és még lehetne hosszasan sorolni ‑ beavatkozik a kormányzati hatalom, az ott levő vállalkozásoktól, amelyek piaci viszonyok között működnek, elveszi a megrendelések lehetőségét, magát a piacot, majd pedig újraosztja azt a Fidesz közeli barátok, ismerősök, haverok között. Így alakul ki, hölgyeim és uraim Európa szívében, egy több mint ezeréves állam területén egy afrikai banánköztársaságra jellemző társadalmi viszony, ahol van egy diktátor, ahol újra lehet osztani a pénzeket, meg lehet azt oldani, hogy korrupt módon gyakorlatilag kifosszák az országot, és pártkötődés alapján kerüljön minden egyes forint oda, ahova a kormányzat szánja. Nem kis részben egyébként a magyar politikánál ez jelenti az európai uniós csatlakozás legfőbb vonzerejét, a kormány is ezeket a pénzeket szereti elosztani, ezek fölött szeret diszponálni, ez jelenti a hatalma forrását, és megjegyzem egyébként, ez jelenti annak a médiahatalomnak is a forrását, amely úgy jön létre, hogy a politika által biztosított pénzek teremtik meg a médiabirodalom lerakásának alapját, és a terjeszkedés fő irányait is ez jelöli ki. Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps a Jobbik soraiban.)
 • DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Valószínűleg az ellenzéki pártok hasonló eredményre fognak jutni a mai vita összegzéseképpen, és én is azért tudom nagyon röviden ezt megtenni, mert részben a részletekről képviselőtársaim már beszéltek, részben pedig én azt gondolom, hogy az, amit a vezérszónoki felszólalásban frakcióvezető úr és jómagam elmondtunk, most ebben a vitában bizonyosságot is nyert. Bizonyosságot nyert az, hogy ez a bűnözési forma, ez a korrupciós rendszer, ami ma az országban működik, minőségileg és mennyiségileg egészen más, mint ami bármikor az elmúlt 25 évben működött. Volt korrupció az elmúlt 25 évben, és bárki is lesz kormányon, azt most megmondom előre ‑ ahogy a bűnözésről is úgy általában ‑, hogy lesz is állami korrupció a következő 25 évben is és az azt követő 25-ben is. Nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy ennek milyen a minősége és a mennyisége. Amikor önök arról beszélnek és olyan példákat hoznak, hogy pár százezer forintot ki és hogyan síbolt el, az se jó, és azt is üldözni kell, de amikor ezzel párhuzamba azt lehet állítani, hogy 3000 milliárd forintokat vagy akár csak sok milliárd forintokat állami szervezetrendszeren belül, állami koordinációval, adóhatósági közreműködéssel hogy lehetett lenyúlni, amikor azt látjuk, hogy egy egész állami apparátus, egy egész állami rendszer arra épül, hogy a korrupciót elősegítse és koordinálja, akkor itt azt lehet mondani, hogy ez egy lényegesen veszélyesebb forma, mint amit bármikor mi akár maffiaként is ismertünk. Ugyanis nem arról van szó ‑ és ez itt a lényege a dolognak ‑, hogy van egy valamilyen színvonalú állami működés, és az államapparátusba beférkőznek korrupt politikusok, akik mondjuk, akár egy szervezett bűnözői csoporttal kapcsolatban állnak. Hanem arról van szó, hogy ‑ ahogy, azt hiszem, én fogalmaztam ‑ maga a miniszterelnök a keresztapa, a kormányban pedig ül a sok rokon, meg helyi szinten is természetesen a kicsit távolabbi rokonok. Ez a működési forma, nem mondom, hogy egyedülálló a világon, mert mondjuk, Oroszországban például és más szerencsétlenebb sorsú államokban még megtalálható, sajnos, Magyarországon is. Volt sok javaslatunk ‑ és erről Mesterházy Attila képviselőtársam beszélt ‑, amelyek a korrupció visszaszorítását tűzték ki célul. Volt ilyen, amikor kormányoztunk, és volt ilyen, amikor ellenzékben voltunk egyaránt. De egyet látni kell, amellett, hogy ezek mellett szeretnénk továbbra is kitartani és kiállni, és továbbra is arra buzdítjuk a kormányt és a kormánypártokat, hogy támogassák ezeknek a javaslatoknak az elfogadását, egyet látni lehet és kell: ha ezek meg is valósulnak, akkor ‑ hogy fogalmazzak ‑ a felszínt fogják karcolni, azért, mert egy normális állami működés esetén, amely nem a korrupcióra épül, ezek hatékony eszközök lehetnek. Itt azonban az én meglátásom szerint egyetlenegy dolog lehet hatékony, és ez a kormányváltás.(22.30)Egyetlenegy dolog lehet hatékony: ha ezt a korrupt kormányt, ezt a korrupt rendszert leváltják a választópolgárok. Mi mindenesetre ezért fogunk dolgozni, és azt gondolom, az ellenzéki pártok többsége is vagy talán mindegyik ezért fog tenni. Összefoglalva tehát, tisztelt képviselőtársaim, amit eddig sejtettünk és gondoltunk erről az állami korrupcióról, az ebben a vitában beigazolódott, annak ellenére, hogy egyébként természetesen kölcsönösen jó sok mocskot sikerült egymásra hánynunk. Köszönöm szépen. (Taps az MSZP padsoraiban. ‑ Dr. Rétvári Bence: Ti javasoltátok!)
 • SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Ott folytatom, ahol Bárándy képviselő úr abbahagyta, hogy jó sok mocskot sikerült egymásra hányni. Én nyilvánvalóan nagy érdeklődéssel figyeltem a versenyt, hogy ki tud a másikra több lopást felhozni, és mik az érveik önöknek a történtekkel kapcsolatban, amik az elmúlt öt évben történtek az országban. Volt szempont az, hogy mennyi pénzt loptak, tehát maga a mennyiség. Az szemléletes, hogy önök elmondanak százmilliós nagyságrendeket, míg itt, amiket az ellenzék emleget, a legkisebb is többmilliárdos nagyságrend. Ha összegben önök versenyezni akarnak az MSZP-vel, nagyon-nagyon nyerésre állnak, tehát ezzel biztatom önöket, jó úton haladnak, hogy ebből simán győzelemmel jöjjenek ki.Abban, hogy kinek volt több korrupciós ügye és hány nevet tudtak említeni, én nagyon-nagyon szomorúan láttam, hogy nem nagyon voltak kreatívak, ugyanazt a pár ügyet tudták említeni, talán éppen csak Kovács Bélát nem mondták. Vagy mondták azt is? Nem tudom. (Közbeszólások, köztük: Az is volt!) Tehát egyedül azt nem hallottam, de egyébként nagyon-nagyon szűk merítésből tudtak hozni, pedig lett volna több. Ha nekem az lett volna a dolgom, hogy az MSZP-t szedjem elő, azért az interneten még van jócskán ügy, tehát ebben megint csak nyerésre állnak.És abban, hogy kik védik be jobban a párttársaikat, kik azok, akik nem akarnak szembesülni a saját tevékenységükkel, megint nyerésre áll a Fidesz-kormányzat és a Fidesz-KDNP, mert addig, amíg el tudják mondani, hogy hány MSZP-s politikus ellen indult eljárás, addig nem tudjuk elmondani azt, hogy hány fideszes ellen, mert úgy bevédik őket, és a főügyészség úgy dolgozik, hogy nem nagyon látunk semmi olyasmit, hogy ebben eredmény lenne.Azt gondolom, nem lenne szégyen az önök részéről, ha nem vennének részt ebben a buliban, és önök nem lennének részesei ennek, akkor simán felismernék azt, hogy a magyar társadalomban ez egy valós jelenség. Ha elismerték volna ezen a vitanapon, hogy ez a magyar társadalomnak egy valós problémája, mi elhittük volna azt, hogy itt többük esetleg nem érintett ebben. De a gond az, hogy takargatják ezt, letagadják magát a problémát, pedig a probléma kezelésének a legelső módja az lenne, hogy elismerni ezt a hibát, és felismerni magát a problémát. Miután ezt nem tették meg a mai napon, sajnos azt kell hogy mondjam, nem tették meg az első lépést még a korrupció felszámolására Magyarországon. Köszönöm, elnök úr. (Taps az ellenzék soraiban.)
 • DÖMÖTÖR CSABA, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára: Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm, hogy felhívta erre a figyelmemet, igyekszem figyelembe venni, valószínűleg a tisztelt Ház legnagyobb örömére.Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A mai vitanappal kapcsolatban három alapvető elvárásunk lehetett: egyrészt kellett arról beszélnünk, hogy honnan indult ez a kormány 2010-ben; másrészt joggal várta el mindenki, hogy beszéljünk a kormány korrupcióellenes intézkedéseiről; harmadrészt ‑ mivel ezt a mai nap is bizonyítja ‑ az ellenzék tele van korrupciós ügyekkel, és a magyarok joggal várják el, hogy tisztán lássunk ezekben az ügyekben.Mindenki emlékezhet rá, hogy 2010-ben a hivatalba lépő kormány milyen áldatlan állapotokkal szembesült. Szinte hihetetlen, hogy az a baloldal próbál korrupcióval vádaskodni, amelyik elherdálta az ország vagyonát, és maga is eggyé vált a korrupcióval. (Gőgös Zoltán a mennyezet felé mutatva: Aj, jó masszív épület ez!) Maga Mesterházy Attila is úgy fogalmazott korábban ‑ ma ezt az idézetét mintha elfelejtette volna ‑, hogy súlyos gondot jelentenek az MSZP korrupciós ügyei. (Mesterházy Attila: Államtitkár úr, pont fordítva mondta!) A Die Weltnek adott interjújában mondta ezt. (Mesterházy Attila: Pont fordítva! Nem hallja?)Gyurcsány Ferenc ‑ aki egyébként bántóan hiányzik a mostani vitából, minden bizonnyal volna mit mondania ‑ azt állította, hogy azért jött el az MSZP-ből, mert ott loptak. (Közbeszólások az ellenzék soraiban. ‑ Az elnök csenget.)Nem tudjuk eldönteni, hogy melyik lehet a szocialista ámokfutás legkifejezőbb szimbóluma: a taxis pénzes zacskója, a Zuschlag-féle pártszéf (Dr. Bárándy Gergely: Ti fizettétek Zuschlagot!), a pusztába épített alagutak, a 40 centiméteres kilátó, a dombokat átszelő völgyhíd vagy talán a kutya­fit­neszcentrum, Hagyó Miklós párizsija, de az is lehet, hogy simán csak egy nokiás doboz? Nem tudjuk. Egy biztos: a 2010-ben hivatalba lépő kormány zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval szemben. (Derültség és folyamatos közbeszólások az ellenzék soraiban.) 2011-ben a jelenlegi kormánytöbbség volt az, amelyik az Alaptörvénybe foglalta az állami vagyonnal való felelős gazdálkodást, és tette mindezt azért, mivel a baloldali kormányok elvesztegették a magyar közvagyont. (Harangozó Gábor István tapsol.) Ezt a vagyont azóta a jelenlegi kormány már jórészt visszaszerezte. Ezen túlmenően az új közbeszerzési törvény kizárta a közbeszerzésből az offshore-cégeket (Mesterházy Attila: Amit visszavontak!), sőt az Orbán-kormány megszigorította a korrupciós bűncselekményre vonatkozó büntetési tételeket. Ne feledjük el, hogy ez a kormány volt az, amely 25 éves örökséget törlesztett azzal, amikor átláthatóbbá tette a pártfinanszírozást: az új pártfinanszírozási szabályoknak köszönhetően minden párt egyenlő esélyekkel indul, és nem függ külső forrásoktól. Olyan intézkedések ezek, amelyek hatékony eszköznek bizonyulnak a korrupcióellenes küzdelemben. (Dr. Bárándy Gergely: Ezt megcáfolta még a Választási Bizottság is! ‑ Az elnök csenget.)Mindeközben egyre-másra derülnek ki a súlyos részletek a 2002 és 2010 közötti kormányzati időszakból: igen, az ellenzék tele van korrupciós ügyekkel. Jól bizonyítja ezt, hogy a napokban Juhász Ferencet két évre ítélték hűtlen kezelés miatt, egy volt miniszterről van szó (Gőgös Zoltán: Nem jogerősen!); négy év börtönre és vagyonelkobzásra ítélték tavaly jogerősen Wieszt Jánost, az MSZP újbudai frakcióvezetőjét (Mesterházy Attila: Várhegyi Attila?); hat évet töltött börtönben a szocialista ifjúsági szervezet egyik vezetője, Zuschlag János. (Gőgös Zoltán: Utána meg finanszíroztátok!) Mindannyian emlékszünk erre, ezek a tények. Az pedig mindannyiunk közös érdeke, hogy a többi ügyben is tisztán láthasson végre a magyar közvélemény, még akkor is, ha Gőgös Zoltán vádaskodik, illetve fenyeget. Így mindannyiunk közös érdeke, hogy igen, megtudjuk, Hiszékeny Dezső hogyan is járt el az iroda bérlete ügyében. Szeretnénk tisztán látni abban, hogy Vona Gábor pontosan mit is értett azalatt, hogy Kovács Béla ügyében hallott elbizonytalanító dolgokat. Mindenkinek joga van tudni, került-e a Jobbikhoz Kovács Bélán keresztül a pártkasszába, és egyáltalán hány Kovács Béla van még a Jobbikban. (Közbeszólások az ellenzék soraiban, köztük Harangozó Gábor István: Ilyen bőrvastagítót hol lehet kapni?) Nem mellékes kérdés az sem, hogyan értette Sneider Tamás azt (Az elnök csenget.), hogy egy kampányfőnöknek maffiózókkal is jóban kell lennie. A választók joggal várnak arra is választ, hogy hogyan került több száz millió forint Simon Gábor bankszámlájára. Gőgös Zoltánnak köszönhetően most már azt is tudjuk, hogy házi őrizetben van. (Gőgös Zoltán: Nem abban van, lakhelyelhagyási!) Szeretnénk mi is megtudni azt, amit valószínűleg már Mesterházy Attila is tud. (Közbeszólások. ‑ Az elnök csenget.) Az is minden bizonnyal közös érdekünk, hogy megtudjuk, mit tesz a józsefvárosi feketekassza ügyében a szocialista vezetés, és egyáltalán hány szocialista feketekassza van még az országban, nem 2010 előtt, hanem most. (Mesterházy Attila: Nálatok legalább egy van, Simicskánál!)Tisztelt Ház! Hét órát ültünk itt, de egyet­len őszinte (Az elnök csenget.), feltáró véleményt sem hallottunk ezekről az ellenzéki padsorokból. Harangozó képviselő úr azt mondta, túl kell lépni ezeken a dolgokon, Gőgös Zoltán szerint pedig piti kis ügyekről van szó. Tisztelt Ház! Nem, ezek nem piti ügyek, a választók joggal várják el, hogy tisztán lássunk ezekben az ügyekben. Szeretnénk, ha az ellenzék is zéró toleranciát hirdetne a korrupcióval szemben, a kormány partner lesz ebben. Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban. ‑ Gőgös Zoltán: Mészáros Lőrinc? - Közbe­kiál­tások és taps az MSZP soraiból: Bravó! Bravó!)
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Mielőtt áttérünk a következő napirendre, egy bejelentést kell közvetítenem. A Magyar Szocialista Párt képviselőcsoportja kezdeményezésére 18 óra 30 perckor, tehát fél 7-kor a főemelet 37-38. számú termében a Házbizottság rendkívüli ülést fog tartani.Tisztelt Országgyűlés! Soron következik „A növekvő mértékű korrupció visszaszorításáról és a korrumpálódott politikusok elszámoltatásáról” című politikai vita, amelyet Vona Gábor és képviselőtársai kezdeményeztek. A politikai vita kezdeményezésére irányuló indítványt V/7011. számon kapták kézhez képviselőtársaim. Az Állami Szám­vevőszék tájékoztató anyagát a frakcióvezetők a mai napon kézhez kapták, képviselőtársaim pedig a honlapon megismerhetik, vagy a Terembiztos Szolgálatnál is átvehetik.Tisztelt Országgyűlés! Felkérem Földi László jegyző urat, hogy ismertesse a politikai vita menetét.
 • FÖLDI LÁSZLÓ jegyző: Tisztelt Országgyűlés! Engedjék meg, hogy ismertessem a vita menetét. Elsőként a kormány képviselőinek nyilatkozatára kerül sor, összesen 40 perces időtartamban. Ezt követően az egyes képviselőcsoportok vezérszónokainak felszólalása következik 15-15 percben, majd az elsőként jelentkezett független képviselő szólhat. Ezután a további képviselői felszólalásokra van lehetőség a hátralévő időkeretben. Végül a kormány képviselője 20 percben válaszol a vitában elhangzottakra.
 • ELNÖK: Köszönöm, jegyző úr. Tisztelt Országgyűlés! Engedjék meg, hogy emlékeztessem önöket az időkeretes vita fontosabb szabályaira. A vita közben felszólaló kormánytag beszédideje a kormánypárti frakciók idejébe számít. Vita közben a kétperces felszólalásokat, a személyes érintettségre történő reagálás kivételével, bele kell számítani az időkeretbe. Az ügyrendi felszólalásokat nem számítjuk be az időkeretbe. Az üléstermi információs táblán az érdeklődők folyamatosan figyelemmel kísérhetik az időkeretek felhasználását.Mielőtt megkezdenénk a vitát, felkérem Mirkóczki Ádám jegyző urat, ismertesse az egyes időkereteket.
 • MIRKÓCZKI ÁDÁM jegyző: Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy a Fidesz, az MSZP, a Jobbik és az LMP képviselőcsoportja kezdeményezte az időkeretének kétszeresére emelését, így az időkeret megoszlása a következő: a Fidesz képviselőcsoportjának 164 perc, az MSZP képviselőcsoportjának 92 perc, a KDNP képviselőcsoportjának 38 perc, a Jobbik képviselőcsoportjának 82 perc, az LMP képviselőcsoportjának 48 perc, a független képviselőknek pedig 9 perc áll rendelkezésére. A frakciók részére biztosított időkeretek magukban foglalják a 15-15 perces vezérszónoki felszólalások idejét is.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, jegyző úr. Tisztelt Országgyűlés! Először a kormány vitaindítójára kerül sor, 40 perces időkeretben, amelyet megosztva, három felszólaló ismertet. Elsőként megadom a szót Kontrát Károly úrnak, a Belügyminisztérium államtitkárának.(14.40)
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Most megadom a szót Völner Pál úrnak, az Igazságügyi Minisztérium államtitkárának.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tállai András államtitkár úrnak adom meg a szót, több mint 16 és fél perce van még. (Zaj.)
 • ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. (Közbeszólás a Jobbik soraiból. ‑ Az elnök csenget.) Tisztelt Országgyűlés! Most a képviselői felszólalások következnek. Ezek első körében a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor. (Moraj a Jobbik soraiból. ‑ Az elnök csenget.) Elsőként megadom a szót Németh Szilárd képviselő úrnak, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának, 15 perces időkeretben. Öné a szó, képviselő úr.
 • ELNÖK: Köszönöm, Németh Szilárd képviselő úr. Az MSZP képviselőcsoportja jelezte, hogy két felszólaló ismerteti a frakció álláspontját. Elsőként megadom a szót Tóbiás József képviselő úrnak. Öné a szó.
 • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Hollik István képviselő úrnak, a KDNP képviselőcsoportja vezérszónokának.(15.50)
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, Hollik képviselő úr. Megadom a szót Vona Gábor frakcióvezető úrnak, a Jobbik képviselőcsoportja vezérszónokának. Öné a szó.
 • ELNÖK: Köszönöm, frakcióvezető úr. Következik Szél Bernadett képviselő asszony, az LMP képviselőcsoportjának vezérszónoka.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. A vezérszónoki fel­szó­lalások végére értünk. Tisztelt Országgyűlés! Az el­sőként jelentkezett független képviselő úr nincsen je­len. (Derültség a kormánypártok soraiban.) Ezért két­perces felszólalások következnek. Elsőként meg­adom a szót Volner János képviselő úrnak, Job­bik.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Soron kívül meg­adom a szót Dömötör Csaba államtitkár úrnak, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkárának. Öné a szó, államtitkár úr.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Soron kívül megadom a szót Tállai András államtitkár úrnak.
 • ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Soron kívül megadom a szót Kontrát Károly államtitkár úrnak.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Soron kívül megadom a szót Csepreghy Nándor államtitkár úrnak.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Soron kívül megadom a szót Völner Pál államtitkár úrnak.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Soron kívül megadom a szót Bitay Márton Örs államtitkár úrnak.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Soron kívül megadom a szót Rétvári Bence államtitkár úrnak.(16.40)
 • ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Kettő percre megadom a szót Balla György képviselő úrnak, Fidesz.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Kettő percre Sallai Benedek képviselő úrnak adom meg a szót.
 • ELNÖK: Köszönöm. Kettő percre megadom a szót Bárándy Gergely képviselő úrnak, MSZP.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Soron kívül megadom a szót Magyar Levente államtitkár úrnak.
 • ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Előre bejelentett felszólalás következik. Megadom a szót Gulyás Gergely alelnök úrnak, Fidesz.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Jó estét kívánok mindenkinek. Folytatjuk munkánkat. Tóth Bertalan képviselő úr, MSZP, tessék, parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. A következő felszólaló Balla György képviselő úr, Fidesz. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! A következő felszólaló képviselő a Jobbik képviselője, Volner János képviselő úr. Tessék, parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány nevében jelentkezett szólásra Szabó Zsolt államtitkár úr, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Soron kívül ő következik, tessék!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Banai Péter Benő államtitkár úr jelentkezett szólásra a kormány nevében. Tessék!
 • ELNÖK: Vargha Tamás államtitkár úr, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára kért szót a kormány nevében. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszatérünk a képviselői felszólalásokhoz. Szűcs Lajos képviselő úr következik, Fidesz. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Sallai R. Benedek képviselő úr, LMP, a következő. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy Harrach Péter frakcióvezető úr írásban közölte, hogy a KDNP fennmaradó időkeretéről a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség képviselőcsoportja javára ezennel lemond. (Közbeszólások az MSZP padsoraiból, többek között: Ne! ‑ Miután nincs itt tőlük senki!)Most pedig sorra következik Varju László képviselő úr, független. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Kétperces hozzászólásokra van mód. Elsőként Harangozó Gábor képviselő úr következik, MSZP, két percben. Tessék!
 • ELNÖK: Novák Előd képviselő úr következik, Jobbik, két percben. Tessék!
 • ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Visszatérünk az előre bejelentett felszólalók felszólalásaihoz. Bánki Erik képviselő úr, Fidesz, a következő. Tessék!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Burány Sándor kép­viselő úr következik, MSZP. Tessék!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány nevében Bitay Márton Örs államtitkár úr kért szót. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Selmeczi Gabriella képviselő asszony, Fidesz. (Dr. Selmeczi Gabriella: Én jövök?) Mondom még egyszer, csak szerintem a taps miatt nem tetszett hallani, ön következik, igen.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Hegedűs Lorántné képviselő asszony következik, Jobbik. Tessék!
 • ELNÖK: A következő felszólaló Balla Mihály képviselő úr, Fidesz. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány nevében ismét két államtitkár úr jelentkezett. Banai Péter Benő az első, aki megkapja a szót. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Rétvári Bence államtitkár úr, parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm. Köszönöm szépen a tisztelt képviselőtársaknak, hogy a vita ötödik órájában is ennyire figyelmesek. Közlöm önökkel, hogy az államtitkár úr, aki a KDNP képviselőcsoportjának tagja, látom, hogy mínuszba hozta a KDNP idejét, de ez tisztán technikai jellegű, ugyanis így tudják a technikusok megoldani, és levonják majd a Fidesz időkeretéből, hiszen mint tájékoztattam önöket, a KDNP átadta az időkeretét a Fidesznek. Kérem, hogy ezt ne politikai, hanem tisztán technikai ügynek tekintsék, és éber szemekkel figyeljék, ahogy majd levonják az időt. (Balla György tapsol.) Ez a felszólalásom azonban alkalmat adott egy újabb államtitkár úrnak, hogy felszólalásra jelentkezzék, így aztán megadom a szót Szabó Zsolt államtitkár úrnak. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Sallai R. Benedek úr, LMP. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Kész Zoltán képviselő úr, független, parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Kétperces kör következik. Z. Kárpát Dániel képviselő úr az első, Jobbik. Tessék!
 • ELNÖK: Bánki Erik képviselő úr, Fidesz, két percben!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány nevében Banai Péter Benő államtitkár úr jelentkezett szólásra. Tessék!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Varju László képviselő úr, független, két percben!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Sallai R. Benedek képviselő úr, LMP, két percben.
 • ELNÖK: Banai Péter Benő államtitkár úr, a kormány nevében.
 • ELNÖK: Visszatérünk a képviselői felszóla­lásokhoz. Ezek sorában elsőként Font Sándor kép­viselő úr, Fidesz.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Köszöntöm képviselőtársaimat. Tisztelt Országgyűlés! Felszólalásra következik Gőgös Zoltán képviselő úr, MSZP-képviselőcsoport. Parancsoljon, képviselő úr!
 • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Felszólalásra következik Törő Gábor képviselő úr, Fidesz-képviselőcsoport. Parancsoljon, képviselő úr!
 • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Tudom, hogy nagyon késő esti órán vagyunk, de kérem, tiszteljük meg egymást azzal, hogy meghallgatjuk a másikat. Ez Novák Előd képviselő úrnak is szól. Tisztelt Országgyűlés! Felszólalásra következik Szilágyi György képviselő úr, Jobbik-képviselő­csoport. Parancsoljon, képviselő úr!
 • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Most kétperces felszólalások következnek. Megadom a szót Volner János képviselő úrnak, Jobbik-képviselőcsoport. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Felszólalásra következik Szakács László képviselő úr, MSZP-képviselőcsoport. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kétperces felszólalásra jelentkezett Varju László képviselő úr, független. Öné a szó.
 • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk a felszólalásokkal a munkánkat. Megadom a szót Pósán László képviselő úrnak, aki már normál időkeretben kért szót. Parancsoljon, képviselő úr!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Felszólalásra következik Teleki László képviselő úr, MSZP-képviselőcsoport. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Felszólalásra következik, illetve megadom a szót soron kívül Rétvári Bence államtitkár úrnak. Parancsoljon, államtitkár úr!
 • ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk munkánkat. Mindenkinek megvan a hozzászólási lehetősége, tartsuk be! Felszólalásra következik Dunai Mónika képviselő asszony, Fidesz-képviselőcsoport.
 • ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Tisztelt Országgyűlés! Felszólalásra következik Magyar Zoltán képviselő úr, Jobbik-képviselőcsoport. Parancsoljon, képviselő úr!
 • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Kétperces felszólalások következnek. Megadom a szót Kepli Lajos képviselő úrnak, Jobbik-képviselőcsoport.
 • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Felszólalásra következik Mesterházy Attila képviselő úr, MSZP-képviselőcsoport. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Rétvári Bence államtitkár úrnak. Parancsoljon, államtitkár úr! (21.10)
 • ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk munkánkat. Felszólalásra következik Harangozó Gábor István képviselő úr, MSZP-képviselőcsoport. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Meg­adom a szót Rétvári Bence államtitkár úrnak. Parancsoljon, államtitkár úr!
 • ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Megadom a szót Csepreghy Nándor államtitkár úrnak, Miniszterelnökség. Parancsoljon, államtitkár úr!
 • ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Megadom a szót Dömötör Csaba államtitkár úrnak. Parancsoljon, államtitkár úr!
 • ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Felszólalásra következik Novák Előd képviselő úr, Jobbik-képviselőcsoport. Parancsoljon, képviselő úr!
 • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Rétvári Bence államtitkár úrnak. Parancsoljon, államtitkár úr!
 • ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Ország­gyűlés! Felszólalásra következik Vargha Tamás államtitkár úr, Honvédelmi Minisztérium. Parancsoljon, államtitkár úr!(21.40)
 • ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr! Tisztelt Országgyűlés! Kétperces felszólalások következnek. Megadom a szót Z. Kárpát Dániel képviselő úrnak, Jobbik-képviselőcsoport. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Csepreghy Nándor államtitkár úrnak, Miniszterelnökség. Parancsoljon, államtitkár úr!
 • ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Kétperces felszólalásra megadom a szót Gőgös Zoltán képviselő úrnak, MSZP-képviselőcsoport.
 • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. (Balla György Gőgös Zoltánnak: Te már csak fenyegetőzni tudsz! ‑ Gőgös Zoltán: Nem fenyegetőzöm!)Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk a felszólalásokat. Felszólalásra következik Ander Balázs képviselő úr, Jobbik-képviselőcsoport. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Megadom a szót Banai Péter Benő államtitkár úrnak. Parancsoljon, államtitkár úr!
 • ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Gőgös képviselő úr, gombnyomásra van lehetősége, és minden további nélkül szót adok. Tisztelt Országgyűlés! Kettőperces felszólalásra megadom a szót Gyüre Csaba képviselő úrnak.
 • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Felszólalásra következik Mesterházy Attila képviselő úr, MSZP-képviselőcsoport. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Jó estét! Rétvári Bence államtitkár úr, parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Rig Lajos képviselő úr következik, Jobbik. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm. Kétperces hozzászólás következik. Mesterházy Attila képviselő úr, MSZP!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Bana Tibor képvi­selő úr, Jobbik!
 • ELNÖK: Bitay Márton Örs államtitkár úr, parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Lukács László György képviselő úr, Jobbik!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Bitay Márton Örs államtitkár úr, parancsoljon!
 • ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. No kérem, tisztelt Országgyűlés, megkérdezem, hogy kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével. (Jelzésre:) Verseny van önök között teljesen. Volner János képviselő úr, Jobbik!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy Gergely képviselő úr, MSZP!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Sallai R. Benedek képviselő úr, LMP!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Ismét megkérdezem, kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével. (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nem. Ezzel a képviselői felszólalások végére értünk. Most megadom a szót Dömötör Csabának, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkárának, 20 perces időkeretben. Felhívom a figyelmét, hogy nem köteles felélni ezt a húsz percet. (Derültség.) Parancsoljon!
 • ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Örülök, hogy mindenki örül; annak együtt örülünk, hogy a politikai vitát ezennel lezártnak nyilvánítom. Most pedig a napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk, tisztelt Országgyűlés, így aztán a napirend utáni felszólalások következnek. Napirend utáni felszólalásra jelentkezett Varju László képviselő úr, független. Parancsoljon!